П Р О Т О К О Л

 

 

 

22.02.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     V състав   

На двадесет и втори февруари                               година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: георги видев

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  видев

Административно дело № 1293 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 13.30 часа се явяват страните:

 

Жалбоподател – А.Х.В. – редовно уведомен, явява се лично.

Ответник – Директор на ТД на НАП гр. Пловдив – редовно уведомен, представлява се от юриск. Д. с пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Жалбоподателят В. – Да се даде ход на делото.

Юриск. Д. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ  

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпило писмо с вх. № 1433/15.02.2021 г. от ОДМВР София с приложени копия от електронен фиш сер. К № 2553009 от 11.01.2019 г., както и разписка за връчването му на 12.06.2019 г. срещу подпис на жалбоподателя.

Докладва писмо с вх. № 1413/12.02.2021 г. от Отдел „Пътна полиция“ на СДВР, с което са изпратени разписка за връчване и Справка разпечатка от АИС АНД.

Докладва писмо с вх. № 1412/12.02.2021 г. от Отдел „Пътна полиция“ при СДВР, с което представят електронен фиш; справка разпечатка от АИС АНД и копие на разписка от 12.06.2019 г.

Жалбоподателят В. – Запознат съм с представените писмени доказателства, да се приемат.

Юриск. Д. – Да се приемат.

Съдът счита, че всички изброени документи, постъпили преди днешното заседание, имат връзка с правния спор, биха могли да допринесат за изясняването му, поради което следва да бъдат приобщени като доказателства по делото. Затова съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА като доказателства по делото описаните документи, постъпили  от ОДМВР София и от Отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

 

Жалбоподателят Връбчев – Делото срещу единия акт е решено, като е отменен фишът. Делото е с № 10410/2019 г., за което представих доказателства. Другото дело все още е висящо в системата. Държа да се получи информация и за това дело от СРС.

По АНД № 10410/2019 г. на СРС на ХІІІ-и състав има решение от м. ноември 2020 г. Да се изиска справка дали решението е влязло в сила.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДА СЕ ИЗИСКА информация от СРС, ХІІІ-и състав, по АНД № 10410/2019 г. на какъв етап е същото и дали постановеното решение е влязло в законна сила.

Съдът следва отново да напомни на СРС, че е необходима справка и за висящността на АНД № 10216/2019 г., а именно на какъв етап е делото, дали има постановено решение, тече ли срок за обжалването му.

С оглед постъпването на тази информация делото следва да бъде отложено, затова съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.03.2021 г. от 15,00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,42 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/