П Р О Т О К О Л

 

 

07.01.2021 г.                                                               Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК    VІ състав 

На седми януари                                                      година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина юрукова

                           

                                                

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ юрукова

Административно дело номер 1306 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

Ищец Д.Т.Ш. – редовно призован, не се явява и не се представлява.

По делото е постъпила молба с вх. № 68/06.01.2021 г. от ищеца, чрез адв. В., с която се моли да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИК – Областна дирекция на МВР Пазарджик – редовно призовани, не се явява представител.

От ответника е постъпил писмен отговор с вх. № 76/06.01.2021 г., в който не е изразено становище по хода на делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА – Окръжна прокуратура Пазарджик – редовно призована, явява се прокурор Пешев.

По хода на делото:

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Делото е образувано по искова молба на Д.Т.Ш. ***, чрез адвокат В., срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, за заплащане на сумата от 100 лв. имуществени вреди, представляващи част от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по АНД № 157/2018 г. по описа на Районен съд Пещера, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

По делото с писмо с изх. № 2154/11.12.2020 г. е представено за послужване адм. дело № 802/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

С писмо с вх. № 9116/16.12.2020 г. е постъпило изисканото АНД № 157/2018 г. по описа на Районен съд Пещера.

Постъпила е молба с вх. № 9265/22.12.2020 г. от ищеца, чрез адв. В., с която в изпълнение на съдебно разпореждане представя банкова сметка.

С молба с вх. № 68/06.01.2021 г. се поддържа исковата молба и се оспорва отговора на ответника. Изразява се становище по доказателствата и по съществото на спора. Претендират се направените по делото разноски и се прави възражение за прекомерност на разноските на ответната страна. Прилага списък с разноските.

Докладва се и постъпил писмен отговор с вх. № 76/06.01.2021 г. от гл. юриск. П., процесуален представител на ОДМВР Пазарджик. Представя се пълномощно за процесуално представителство. В писмения отговор е изразено становище по допустимостта и по основателността на иска.  

С определението за насрочване на делото е указана доказателствената тежест на страните.

Прокурорът – Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приемат представените доказателства.

По доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА искова молба с вх. № 8252/19.11.2020 г. ведно с приложените писмени доказателства.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото АНД АНД № 157/2018 г. по описа на Районен съд Пещера, постъпило с писмо с вх. № 9116/16.12.2020 г. и адм. дело № 802/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, постъпило с писмо изх. № 2154/11.12.2020 г.

ПРИЕМА постъпилите от жалбоподателя молби с вх. № 9265/22.12.2020 г. и с вх. № 68/06.01.2021 г.  

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмен отговор с вх. № 76/06.01.2021 г. на ответника с приложеното пълномощно.  

Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

С оглед липсата на доказателствени искания от страните и като счете делото за изяснено, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

СЛАГА КРАЙ НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА НАЧАЛО НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

Прокурорът – Уважаема госпожо председател, считам че макар и процесуално допустима исковата молба, то искът се явява недопустим, като в тази насока изцяло споделям изложените аргументи от ответника в неговото становище. Иск със същото правно основание е бил разгледан по адм. дело № 802/2019 г. на Административен съд Пазарджик и е налице влязло в сила Решение № 751/08.11.2019 г. Поради това считам тези искови претенции за недопустими. Не са налице различни фактически обстоятелства, които да определят едни различни имуществени вреди. Видно е от решението, с което НП е било отменено частично всъщност е потвърдено в една част и не могат да бъдат разграничени имуществените вреди по отношение на уважена или неуважена част, не могат да бъдат чисто математически разделени, тъй като е била налице осъществена правна помощ във връзка с производство, в което има потвърдителна част. Това е като един допълнителен аргумент в насока неоснователност на иска, в случай че същият бъде приет за допустим. Считам, че следва да бъде отхвърлена изцяло тази искова молба.

 

Съдът слага край на устните състезания и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:00  часа. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                       СЕКРЕТАР: /П/