П Р О Т О К О Л

 

19.03.2021                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На деветнадесети март                                               година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 1312 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Б.К.В. – редовно уведомен явява се лично и с адв. М., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИК: ДИРЕКТОР НА РЗИ ПАЗАРДЖИК – редовно призован, не се явява, представлява се от гл. юрк. В., надлежно упълномощена. Представя пълномощно.

СВИДЕТЕЛ: И. Т. В.-М. – редовно призована, явява се.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА СЕ самоличността на свидетелката, както следва:

И. Т. В.-М.: 65 г., българка, българска гражданка, висше образование, омъжена, неосъждана, със служебни отношения с ответника.

Съдът ПРЕДУПРЕДИ свидетелката за наказателната отговорност, която се носи по чл. 290 от НК.

Същата ОБЕЩА да говори истината.

АДВ. М.: Имам искане по доказателствата, свързани с представяне на платежни, от които е видно, че действително е заплащано за участие в турнира, който сме посочили в жалбата, т.е. искаме да подкрепим нашите твърдения. Съответно представям и платежни за направени разходи чрез Еконт за възражение на предписанието, за подаване на жалбата, които са относими към нашето искане за разноски, които да се поставят в тежест на органа, издател на оспорения акт и съответно представяне в края на съдебно заседание на списък с разноски по чл. 80 от ГПК.

ЮРК. В.: Да се приемат.

Съдът счита, че така представените доказателства са относими и следва да бъдат приети по делото.

Водим от горното

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА представените днес от адв. М. писмени доказателства.

ПРИСТЪПИ СЕ към разпит на свид. В..

СВИД. В.: Работя като гл. инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ – Пазарджик. Откакто е въведена извънредната епидемична обстановка, има въведен национален регистър, в който се въвеждат всички положителни случаи на Covid 19. Има издадени наредби. В Заповед на министъра № РД-01-610 от 22.10.2020 г. е описано кой се поставя под карантина. В този регистър лицензираните лаборатории, които са упълномощени да правят тези изследвани, въвеждат положителните случаи, които ние виждаме в системата, въз основа на което съответно лицата биват поставяни под карантина за 14 дни, а най-близките контактни също трябва да бъдат под карантина за 10 дни. Обикновено се въвеждат положителните случаи, тъй като случаите са много и отрицателните се въвеждат все пак с малко закъснение. Обикновено, ако се въвеждат, биха се въвели за човек, който е бил положителен и дава отрицателен резултат. Но този отрицателен резултат, направен в рамките на тази карантина, не отменя карантината. Ако първият резултат е положителен, независимо че в тези 14 дни може да се направи тест, който е отрицателен, човекът си остава под карантина. Говоря за PCR изследването, антигенния е въведен по-скоро. Доколкото знам за случая е било само PCR. Наши служители предоставят информация на директора за издаване на предписание на съответните лица. По принцип се звъни по телефона на лицето, което е с положителен тест и той казва с кого е контактен. След това се подават и на полицията положителните лица, за да могат да бъдат издирени наистина контактните лица. Аз лично за конкретния случай нямам спомен. Не съм запозната конкретно със случая. Мисля че цитирах заповедта, Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. – как става изолацията, всичко е описано. В заповедта е описано всичко в т. 2. Ние се ръководим от това, което е въведено в лабораториите и както казах – втори тест, ако е отрицателен, в рамките на този 14-дневен карантинен период, не отменя карантината. В т. 8 пише „изолацията на лицата по т. 2 (това са тези, оставени в домашни условия) се преустановява след изтичане на 14-дневната задължителна изолация“.

СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме други въпроси.

Съдът освободи свидетелката.

АДВ. М.: Други искания по доказателствата, освен представените в днешното съдебно заседание, нямам.  Представям и моля да приемете списък с разноските.

ЮРК. В.: Нямам искания по доказателствата, да се приключи делото.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. М.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата и приемете, че така издаденото предписание за поставяне в изолация на жалбоподателя Б.К.В. е незаконосъобразно, неправилно, немотивирано. Същото е в противоречие с разпоредбите на АПК, съгласно които органът има задължение да извърши проверка, съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК да съдържа и фактическите и правни основания за издаване на акта. В конкретния случай сме свидетели на нова практика, която се установява в българската съдебна доктрина и практика, а именно свързана с Covid 19. Ние сме представили по делото писмени доказателства, заповеди на министъра на здравеопазването. Точка 8 също установява първоначалната практика при съмнителни резултати да се извършва проверка, но на по-късен етап не само, че отпада в заповедите на министъра това изискване, което е също нарушаване на правата на гражданите, а и в Закона за здравето има промяна на този текст, която е през месец ноември, т.е. отмяната на този текст е след датата на поставяне на карантина на жалбоподателя и неговия баща. И тъй като административният орган има конкретни задължения, съгласно АПК, които той не е изпълнил, в тази насока се е произнесъл в свое Решение № 5847/26.10.2020 г. Административен съд – София-град, че административният орган следва да предприеме действия, свързани с извършване на проверка. По отношение на жалбоподателя такава не е извършена. Същевременно в съдебно заседание свидетелите, които разпитахме в предходното и в настоящото, доказват, че г-н В. и неговият баща са били в много добро здравословно състояние без симптоми и става ясно дори, че по-скоро има голяма вероятност PCR теста на Б.В. да е бил заразен поради неправилна манипулация от страна на служителката на лабораторията, в която е взето първоначалното изследване. Аз ще помоля за писмени бележки, ще помоля и за малко по-дълъг срок, тъй като съм в предизборна кампания, но искам още две три изречения да кажа, защото непосредствено пред съда бихте ги възприели по по-различен начин, ако ги изкажа. На първо място, обръщам внимание, че треньорът на Б., разпитан в качеството си на свидетел, потвърди, че самият той е бил със симптоми и подчерта, че Б. и баща му не са, но и че самият Б. е бил след него по ред за вземане на изследване. Всички преди и след тях двамата са с отрицателни проби. На следващо място, обръщам внимание, че целият отбор, въпреки че е бил контактен, е заминал за Хърватска. Органите не са предприели никакви действия да уведомят по какъвто и да е начин и чуждите власти, и българският отбор, включително при завръщането им, че следва да бъдат поставени под карантина. Това, което искам да кажа, е че е прилагане вероятно на някакъв двоен стандарт по причини, които не желая да обсъждам, дали става въпрос за малко хора или за други фактори, но фактите са тези. Ние сме длъжни да съблюдаваме закона и най-вече когато едни права на гражданите, конституционно закрепени, се нарушават по този начин. Тъй като за г-н В., един млад човек с толкова сериозни на тази възраст успехи в спорта, поставянето му необосновано и неоправдано под карантина, е въздействало върху цялостното му развитие на спортист и към момента той трудно се справя с това да спортува. Моля за 14-дневен срок за представяне на писмени бележки. Моля да ми изпратите протоколите от всички съдебни заседания. Претендирам разноски, съгласно списъка, който представих.

ЮРК. В.: Уважаеми г-н съдия, считам че издаденото предписание за изолация в домашни условия, издадено от директора д-р Ф. П. на лицето Б.В. е правилно и законосъобразно, като писменото доказателство, отразено в националната система за поставяне на лицата с положителен резултат под изолация в домашни условия, е видно. Атакува се заповед на министъра от колежката за нарушаване на правата на съответното лице. РЗИ – Пазарджик е изпълнило своите задължения, съгласно специалния закон, Закона за здравето, респ. заповедта на министъра, с която е следвало да бъде издадено съответното предписание. От съществено значение е, че не е в правомощията на служителите на РЗИ да проверяват лабораторните изследвания, които са нанесени като факт, резултат в системата, те работят на база тези изследвания, в случая нанесения положителен резултат. Не е законово регламентирано нито в специалния закон, нито в заповедта, при последващ отрицателен резултат карантината, в срок на тези 14 дни, да бъде отменена, поради което ще Ви моля за решение в този смисъл. Относно коментара, че целият отбор е пуснат, останалите състезатели, са с отрицателен PCR тест и те не следва да бъдат карантинирани нито преди заминаването си, нито след завръщането си. Моля да се отхвърли жалбата. Моля за срок за бележки.

РЕПЛИКА адв. М.: Уважаеми г-н съдия, по отношение на това твърдение, че всички от отбора са с отрицателен тест и не е следвало да бъдат поставени под карантина, моля да го приемете като признание от страна на насрещната страна за неспазване на правата на гражданите и прилагане на двойни стандарти, тъй като изрично навсякъде е записано кои лица са под карантина дори и с отрицателен PCR тест.

Съдът ДАВА на страните срок за представяне на писмени бележки до 02.04.2021 г. вкл.

След изготвяне на протокола, копия от протоколите от всички проведени открити съдебни заседания по делото, да бъдат изпратени на адв. М. по електронна поща.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12:00 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: