П Р О Т О К О Л

 

 

11.01.2021 г.                                                                          Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      І състав     

На единадесети януари                                                година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

                            

                                                 

Секретар: Тодорка Стойнова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ШОТЕВА

Административно дело номер 1318 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ – Щ.Г.Т. – редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адв. М., редовно упълномощен да го представлява.

ОТВЕТНИК – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пазарджик – редовно призован, не се явява. Представлява се от ст. юриск. С., редовно упълномощен по делото.

Вещо лице - проф. двмн Й.Н.Г. - редовно призован, не се явява. От същия е постъпила молба с вх. № 177/08.01.2021 г., с която се моли да се удължи срока за изготвяне на възложената му задача по допуснатата съдебна ветеринарно-медицинска експертиза. Моли делото да му бъде изпратено по куриер.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Юриск. С. – Няма процесуална пречка, да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. М. – За днешното съдебно заседание водим свидетеля Л.Д.С.. Моля да се пристъпи към разпита му.

Юриск. С. – Не възразявам.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание Л.Д.С..

Сне се самоличността на допуснатия свидетел, както следва:

Л.Д.С. – на 59 години, роден на *** г. в гр. Пазарджик, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните по делото. Работя във фирма „Щ.Т. ***. С ЕГН **********.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, в случай на лъжесвидетелстване пред съда.

Свидетелят С. обеща да говори истината пред съда. Пристъпи се към разпита му.

На въпросите на адв. М., свидетелят отговори следното:

Свидетелят С. – Присъствах по време на проверката от страна на ОДБХ Пазарджик. На 23 октомври се извърши проверката. Дойдоха да вземат проби фекални, трупчета взеха и прахови проби за изследване за салмонела. Праховата проба я взеха от ел. таблото, което е в сградата. Това ел. табло се намира до вратата и самите птици нямат достъп до това табло. Те са на около 2-3 метра. Те са в клетки и не могат да излизат от клетката, за да отидат до таблото. Нямаме починали птици от салмонела и никакви признаци не са проявявали за болестта салмонела – разстройство, което да увеличи смъртността, нормална смъртност, няма увеличена смъртност. Всичко беше в напълно нормални граници като жизнени показатели по това време.

Във фекалните проби нямаше салмонела, в трупчетата, които взеха и за тях резултатите от пробите за салмонела са отрицателни. Единствено пробата за прах, която дойде по-късно от тези две проби, не знам защо, по принцип се залагат едновременно, дойде много по-късно, тя показа, че имаме салмонела.

Аз съм управител на птицефермата. Тогава общото състояние на птиците беше добро. Оттогава досега нямаше никакви признаци за салмонела, не са умирали птици от салмонела. Всичко беше в нормални граници. В тази сграда са 22 000 бройки птици и за тогавашния момент, когато се взеха пробите, беше достатъчно като помещение. След 16-17 седмица те се прехвърлиха в други сгради, които стояха свободни с по-големи размери на клетките, за да могат да съжителстват нормално. Тоест в тези клетки им беше тясно и стана така, че се задушиха в следствие на гъстотата, която беше в клетката. Има норматив 750 кв. см. е площта за една кокошка-носачка. До 16 седмична възраст те се водят ярки, след 17 седмична възраст се водят и вече се прехвърлят в групата на кокошки-носачки. Към месец октомври, когато е взета пробата, бяха на 17-18 седмица кокошките. Когато достигнат зрялост, като се прехвърлят в другите сгради носимостта им достига до 90%. Тези 22 000 птици, 90 % това са 20 000 яйца на ден. Оттогава минаха 2 месеца, а това са 1 200 000 яйца, които ние загубихме.

На въпросите на юриск. С., свидетелят отговори следното:

Свидетелят С. – Работя при ЗС Щ.Т. по трудов договор от 5-6 години. Имаше смъртност при птиците, поради това, че бяха на гъсто, заради това се получи смъртността и умряха птиците. Те не са умрели от салмонела. Признаците на салмонела са съвсем различни от признаците за задушаване. Нямаше никакви признаци за салмонела. При салмонела се получава разстройство и има голяма смъртност, обезводняване на организма. На базата на моя опит преценявам, че не са починали от салмонела.

След издаване на оспорения акт въпросните птици не са третирани с медикаменти и антибиотици, не са били болни.

След издаването на оспорения акт нямаме данни да е прекъсвала работа вентилационната система в сградата, тя си работи, компютър я командва и ръководи.

Вземали сме проби по линия на самоконтрол от същото стадо птици, имаме график, аз лично вземам пробите. Аз лично вземам проби по график от птиците, които се намират в този обект. От еднодневна възраст аз съм взимал пробите до въпросния момент, които са изпращани в референтна лаборатория в Пловдив, за да се установи дали всичко е нормално при птиците. Имаме отговори, които са отрицателни. Досега не сме имали положителен отговор за болни от салмонела птици.

Вземам пробите с опита, който имам. Аз имам опит 30 години в птицевъдството. Конкретно официално ветеринарен лекар от ОДБХ не ме е обучил как да вземам пробите. Според наредбата се взимат фекални проби и е записано „или прахови проби“. По принцип прахови проби не се взимат.

При установена салмонела в прахова проба се прави акт за възбрана. Беше съставен такъв. Този акт за възбрана се спазва, ние не сме ги преместили и затова търпим загуби. Яйцата вътре се трошеха в тези клетки, не могат да се вземат, не могат да се продават. Не сме правили никакво преместване на птиците.

Когато е констатирана салмонела трябва да се умъртвяват птиците според наредбите.

След съгласие на страните свидетелят С. беше освободен от съдебната зала.

ДОКЛАДВА се постъпила молба с вх. № 177/08.01.2021 г., с която назначеното от съда вещо лице уведомява, че не може да изготви в срок експертизата, като моли делото да бъде изпратено по куриер в Стара Загора.

Адв. М. – Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава възможност на вещото лице да изготви заключението. Упълномощен съм от доверителя ми да оттегля жалбата срещу Заповед № ПЗ-3-287/23.11.2020 г. ЗС Т. не може да продължи да отглежда животните, търпи големи финансови загуби. От гледна точка на това, че вещото лице е положило труд, посетило е фермата, извършило е изследвания, работило е по делото, ние не възразяваме да му се изплати хонорар. Моля делото да бъде прекратено.

Юриск. С. – Няма пречка да бъде уважено въпросното искане и да бъде прекратено делото. Направили сме искане за присъждане на разноски, което би следвало да бъде уважено. Приложили сме списък с разноски в размер на 200 лв.

 

С оглед изричното изявление на пълномощника на жалбоподателя за оттегляне на подадената жалба, съдът намира, че са налице условията на чл. 159, т. 8 от АПК, поради което жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

С оглед искането на ответника за заплащане на юрисконсултско възнаграждение съдът счита, че същото е основателно, с оглед обстоятелството, че са извършени определени правни фактически действия. Възнаграждението, което се дължи за един юрисконсулт е от 100 до 300 лв., съгласно наредбата.

С оглед на гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Земеделски стопанин Щ.Г.Т. с БУЛСТАТ 112595699, чрез адв.М., против Заповед №ПЗ-З-287 от 23.11.2020 г., издадена от директора на ОДБХ Пазарджик.

ОСЪЖДА Земеделски стопанин Щ.Г.Т. *** направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение.

На вещото лице Й.Н.Г. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 200 лв. с оглед обстоятелството, че същото е извършило определени фактически действия, макар и да не е извършило експертизата.

Останалият депозит ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН на жалбоподателя по посочена от него банкова сметка.

Прекратява производството по адм. дело № 1318/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:59 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

                                                                        СЕКРЕТАР: /П/