П Р О Т О К О Л

 

 

15.06.2021                                                                    Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ПАЗАРДЖИК          IX състав

На петнадесети юни                                                    година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛИНКА ПОПОВА

                  

                                                           

Секретар: Антоанета Метанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПОПОВА

Административно дело № 1333 по описа за  2020 година.

 

На поименното повикване в 14.24 часа се явиха:

         

 

Жалбоподател Ж.К.П.: редовно призована се явява лично и с адв. М., редовно упълномощена отпреди.

Ответник ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ПАЗАРДЖИК: редовно призован, не се явява, за него се явява юриск. К., редовно упълномощен.

Явяват се двама от допуснатите по делото свидетели.

 

          По хода на делото:

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. К.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даван по следните причини. В настоящото производство ненавършилото пълнолетие дете се явява заинтересована страна и същото следва да бъде конституирано за участие, като в този случай малолетното дете не може да бъде представлявано от своята майка и законен представител, поради противоречие в техните интереси, затова след конституиране на малолетното дете, като заинтересована страна в производството на същото следва да бъде определен и назначен особен представител във вр. с чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 29, ал. 4 от ГПК. Наред с това в  настоящото производство като заинтересована страна следва да бъде конституиран да участва и бащата на малолетното дете, който видно от данните по делото е обжалвал и решението за настаняване на детето с последната заповед в семейството на неговата баба по майчина линия. С оглед правилното конституиране на страните съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден, а да се осигури възможност да участват в производството от самото негово начало, затова

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в производството малолетното дете М. Л. Т., като на основание чл. 29, ал. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК на същата следва да бъде назначен особен представител, поради противоречието й с интересите на нейната законна представителка майката Ж.К.П., жалбоподател в настоящото производство.

          В тази връзка следва ДА СЕ ПИШЕ ПИСМО до председателя на АК Пазарджик с молба за определяне на адвокат за назначаване за особен представител, като разноските по неговото възнаграждение, първоначално ще се поемат от бюджета на АС Пазарджик, а в последствие ще бъдат разпределени в тежест на страната на жалбоподателката и на ответника по жалбата в зависимост от изхода на делото.

          Освен това в настоящото производство следва да бъде конституиран и бащата на малолетното дете, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна по делото Л. Й.Т. с постоянен и настоящ адрес ***, който трябва да се призове за следващото съдебно заседание за участие, като заинтересована страна в настоящото производство.

За изпълнение на посочената процедура, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.07.2021 г. от 14.30 часа за която дата и час жалбоподателката уведомена лично и чрез процесуалния си представител. Ответникът уведомен, чрез своя процесуален представител.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ новоконституираните заинтересовани лица, като малолетното дете освен на неговия настоящ адрес *** да бъде призована и чрез определения от председателя на ПАК адвокат, след неговото назначаване за особен представител от съда.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30  часа.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                                   СЕКРЕТАР: /П/