П Р О Т О К О Л

 

 

13.01.2021 г.                                                                  Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК       ХІІ състав

На тринадесети януари                                             година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

ЧЛЕНОВЕ:        1. НИКОЛИНКА ПОПОВА

                             2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

Секретар: Тодорка Стойнова

Прокурор: Стефан Янев

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КАНД № 1337 по описа за 2020 година

 

На поименното повикване в 11:55 часа се явиха:

 

Касатор – ТД на НАП Пловдив – редовно призовани, не се явява представител.

ответник – „Бараков и Пешев“ ООД – редовно призовани, явява се адв. М., редовно упълномощен по делото.

Контролираща страна Окръжна прокуратура Пазарджик – редовно призована, явява се прокурор Янев.

По хода на делото:

Адв. М. – Моля да се даде ход на делото.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по касационна жалба на Директора на дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП Пловдив, чрез процесуален представител - Нач. Отдел „Обжалване“ – Г.Г., против Решение № 260016/28.08.2020 г. по НАХД № 512/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик.

С касационната жалба се иска решението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно постановено. Иска се да се постанови ново решение, с което да се потвърди изцяло НП. Претендира се юрисконсултско възнаграждение и се възразява срещу евентуално претендирано адвокатско възнаграждение.

По делото е постъпила отговор на касационната жалба от „Бараков и Пешев“ ООД. Същият е подробно мотивиран. Посочени са за сведение на съда касационноадминистративни дела, по които има такова произнасяне. Претендират се сторените по делото разноски. Представена е извадка за актуално състояние на дружеството, пълномощно, договор за правна защита и съдействие.

Докладва се и постъпила частна жалба от Директора на дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП Пловдив във връзка с разноските. Представен е списък на разноските.

По делото е налице и отговор по частната жалба от страна на „Бараков и Пешев“ ООД, с който се оспорва частната жалба.

Адв. М. – Поддържам отговора и доводите в отговора на касационната жалба, както и отговора на частната жалба по отношение на прилагането на материалния закон. Няма да соча нови доказателства.

Прокурорът – Смятам, че жалбата е неоснователна. Няма да сочим доказателства.

 По доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРОЧИТА приложените по делото писмени доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО

Адв. М. – Считам, че в конкретния случай са приложими привилегированите състави на разпоредбата, поради което и Районен съд Пазарджик правилно е подходил. Такава е и трайната практика на Административен съд Пазарджик. Между същите страни, по отношение на друго издадено НП, по същите правни въпроси е поставен съдебен акт от Административен съд Пазарджик, от друг състав на съда, с което първоинстанционното решение е потвърдено.

По отношение на разноските считам, че при изменение на НП се дължат такива на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, тъй като законодателят е посочил в тази разпоредба, че жалбоподателят заплаща съдебни разноски само ако обжалването е отхвърлено. В конкретния случай не е налице тази хипотеза.

Прокурорът – Уважаеми съдии, смятам че районният съд правилно е приложил привилегията по ЗДДС. Касае се за 5% върху начисления данък, а тези 5% са 85 лв. При това положение, макар и да има закъснение при подаване на данъчната декларация, законът дава привилегия да се приложи минимума, в случая в размер на 200 лв. В случая е приложена тази привилегия.

Моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на районния съд.  

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок.    

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12:00 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/

                                                         

СЕКРЕТАР: /П/