П Р О Т О К О Л

 

 

18.02.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     VІІІ състав        

На осемнадесети февруари                                      година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: светомир бабаков

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  БАБАКОВ

Административно дело № 1441 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11.05 часа се явяват страните:

 

Жалбоподател – А.М.Д. – редовно призован, не се явява.

По делото е постъпило писмено становище с вх. № 1548 от 17.02.2021 г., в което заявява, че е възпрепятстван да се яви в съдебното заседание и моли да бъде даден ход на делото.

Ответник – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Стара Загора – редовно призован, не се явява представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Докладва жалбата.

Докладва административната преписка.

Докладва писмо с вх. № 894/28.01.2021 г. от Д.Л., процесуален представител на ответника, с което се представя изисканата от съда Заповед № ЧР-1481/26.10.2020 г. Прилага 2 бр. пълномощни. 

Докладва писмено становище с вх. № 1548/17.02.2021 г. от жалбоподателя, в което изразява становище по доказателствените искания в жалбата.

Съдът намира, че следва да бъдат приети по делото всички докладвани по-горе писмени доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРОЧИТА и ПРИЕМА всички постъпили по делото писмени доказателства, както и материалите по адм. д. № 3273/2020 г. по описа на Административен съд Пловдив.

 

Съдът намира, че следва да бъде допусната поисканата съдебно-счетоводна експертиза, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, формулирани в жалбата, както и в писменото становище на жалбоподателя с вх. № 1548/17.02.2021 г.  

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Н.Н..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 (четиристотин) лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщение.

Вещото лице следва ДА БЪДЕ ПРИЗОВАНО след внасяне на депозита.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва ДА ВНЕСЕ депозит в размер на 50 (петдесет) лв. за призоваването на поискания с жалбата свидетел Д.П.Н. на посочения в жалбата адрес. Депозитът да бъде внесен в 3-дневен срок от получаване на съобщението. Свидетелката да бъде призована за следващото съдебно заседание след внасянето на депозита.

Предвид направеното искане в писменото становище на жалбоподателя, че същият се отказва от разпита на поисканите двама свидетели при режим на довеждане, съдът счита, че не следва да допуска до разпит същите. Ето защо, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на двама свидетели при режим на довеждане от жалбоподателя, с изключение на Д.П.Н., при режим на призоваване.

За събиране на доказателства, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.03.2021 г. от 10,40 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,10   часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/