П Р О Т О К О Л

 

02.03.2021                                                                     Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      ІІІ състав  

На втори март                                                             година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ КРИВИРАЛЧЕВА

Административно дело номер 1443 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „ЕЛТЕХ МОНТАЖ“ ЕООД – редовно призовани, не се явява представляващият дружеството, явява се адв. С. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК: ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ ГР. ПЛОВДИВ – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

По делото е постъпила писмена молба-становище с вх. № 1883/01.03.2021 г. от гл. юрк. К.-Д., процесуален представител на ответната страна, с която е взето становище по хода на делото – моли да се даде ход на делото, както и по доказателствата.

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

Определи:

Дава ход на ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производство е по реда на чл. 156, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) и е образувано по жалбата на „Елтех Монтаж“ ЕООД, с ЕИК 204606549, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 2, ет. 4, представлявано от управителя Н. И. Д., подадена чрез адв. С., АК гр. Враца, против Ревизионен акт № Р-16001620000941-091-001/08.09.2020 г., потвърден с Решение № 573/19.11.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив.

С посоченото решение е потвърден ревизионният акт в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 18 010,51 лева за допълнително начислен ДДС в размер на 87,07 лева, ведно с прилежащите лихви от 4569,74 лева, както и допълнително установените задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2017 г. в размер на 3650 лева и лихви за просрочие 904,46 лева.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение, съответно потвърдения ревизионен акт, са неправилни и незаконосъобразни. Моли се да бъдат отменени. Претендират се направените по делото разноски. Направени са доказателствени искания, а именно да бъде допусната съдебносчетоводна експертиза, както и съдебнотехническа такава. Формулирани са  подробно въпроси. Направено е искане за допускане до разпит на трима свидетели при режим на довеждане.

С определението за насрочване на делото съдът е указал на страните, че съгласно чл. 170, ал. 1 от АПК доказателствената тежест лежи върху административния орган. Той трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и дали са изпълнени законовите изисквания при издаването му. От своя страна, жалбоподателят следва да докаже твърденията си в жалбата.

С писмената молба становище ответната страна заявява, че поддържа писмено становище по жалбата, представено по делото. Съответно счита, че по отношение на СТЕ следва да бъде извършена преценка за допускането й след изготвяне на ССЕ. Възразява по искането за разпит на свидетели. 

АДВ. С.: Поддържам изцяло подадената жалба. Оспорвам становището, подадено от административния орган по същата. Поддържам направените доказателствени искания в жалбата. Не мисля, че двете експертизи са взаимно свързани. Моля да допуснете двете едновременно. Въпросите, поставени на техническата експертиза, не зависят от отговорите на счетоводната. Имената на свидетелите не мога да посоча в момента, моля да ги посоча с писмена молба. Те са за обстоятелства, относно реалността на доставките, а именно че са вложени закупените материали на съответните обекти, както и че са извършени консултантските услуги по представените договори пред административния орган.

По доказателствата,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените с жалбата писмени документи, както и цялата административна преписка, изпратена от административния орган с писмо вх. № 9297/23.12.2020 г.

Съдът намира за основателни направените искания по доказателствата, съдържащи се в жалбата, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА изслушването на съдебносчетоводна експертиза, като вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши съответните справки, да отговори на поставените в жалбата въпроси.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Б. С. Д. от списъка за вещите лица при Пазарджишки съдебен район.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 (четиристотин) лева, вносим от жалбоподателя в тридневен срок, считано от днес, по сметката на Административен съд – Пазарджик за вещи лица, като копие от платежния документ, бъде представен по делото.

ДОПУСКА изслушване на съдебнотехническа експертиза, като вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши съответните справки, да отговори на поставените в жалбата въпроси.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Б. З. Г. от списъка за вещите лица при Пазарджишки съдебен район.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 (триста) лева, вносим от жалбоподателя в тридневен срок, считано от днес, по сметката на Административен съд – Пазарджик за вещи лица, като копие от платежния документ, бъде представен по делото.

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание при режим на довеждане трима свидетели, като дава възможност на жалбоподателя, чрез неговия пълномощник, да представят с писмена молба трите им имена в срок до следващото съдебно заседание.

АДВ. С.: Нямам други искания.

За събиране на доказателства и изслушване на допуснатите експертизи,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 06.04.2021 г. от 10:00 часа, за която дата и час жалбоподателят – редовно уведомен чрез процесуалния му представител, ответната страна – редовно уведомена на основание чл. 138, ал. 2 от АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ вещите лица.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:32 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: