П Р О Т О К О Л

 

06.04.2021                                                                     Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      ІІІ състав  

На шести април                                                          година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ КРИВИРАЛЧЕВА

Административно дело номер 1443 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „ЕЛТЕХ МОНТАЖ“ ЕООД – редовно уведомени, не изпращат представител.

По делото е постъпила молба с вх. № 3200/05.04.2021 г., с която адв. И.Л. моли съда да отложи делото, поради внезапното заболяване на упълномощените адвокати – адв. Е.С., която е в болнични до 13.04.2021 г., както и адв. Л., която също не може да се яви. Представят доказателства – 3 броя болнични листове.

ОТВЕТНИК: ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ ГР. ПЛОВДИВ – редовно уведомен, не се явява, представлява се от юрк. Д. с пълномощно по делото.

ВЕЩО ЛИЦЕ: Б.З.Г. – редовно призован, не се явява.

От същия е постъпила молба вх. № 2691/23.03.2021 г., в която заявява, че не може да отговори на поставените въпроси, тъй която е необходимо същите да бъдат конкретизирани.

ВЕЩО ЛИЦЕ: М.Н.Н. – редовно призован, явява се.

По хода на делото:

ЮРК. Д.: Госпожо съдия, по отношение на хода на делото, след като се запознах с молбата, считам че от страна на адв. Л. и адв. С. е имало възможност да организират защитата на жалбоподателя, тъй като адв. С. е напуснала болничното заведение на 27 март, а днес е 06 април. Съгласно приложеното към жалбата пълномощно, двамата адвокати могат да преупълномощават трети лица и въпреки представените болнични листове, най-малкото е можело своевременно да уведомят и съда, и другата страна за невъзможността си да се явят в съдебно заседание, поради което считам, че следва да се даде ход на делото. Още повече, че няма данни Николай Добрев, представителят на „Елтех Монтаж“ ЕООД, да е лишен от възможност да се яви в днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, но с оглед постъпилата молба, следва да бъде дадена възможност на пълномощниците на жалбоподателя да се явяват в съдебно заседание, съответно да защитят интересите на жалбоподателя и да вземат становище по допуснатата по делото и изготвена съдебноикономическа експертиза. Също така съдът намира, че същите следва да бъдат задължени да конкретизират задачата, към съдебнотехническата експертиза, която е допусната, с вещо лице Г..

С оглед на това,

Определи:

НЕ Дава ход на ДЕЛОТО

ОТЛАГА И НАСРОЧВА същото за 11.05.2021 г. от 10:00 часа, за която дата и час ответната страна и вещото лице Н. са редовно уведомени в днешното съдебно заседание, жалбоподателят – редовно уведомен на основание чл. 138, ал. 2 от АПК, вещото лице Г., ще бъде уведомен след конкретизация на въпросите.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, чрез неговите процесуални представители, в срок до 20.04.2021 г. да конкретизират въпросите към допуснатата по делото съдебнотехническа експертиза, като посочат за кои стоки и услуги следва да бъде извършена проверката, както и кои договори на дружеството следва да бъдат проверени за вложени материали, в кои обекти, в какъв обем са извършени съответните СМР.

След направената конкретизация да бъде уведомено вещото лице Б.Г. за уточненията, съответно нови въпроси, които са поставени за изготвяне на експертиза.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:10 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: