П Р О Т О К О Л

 

 

10.06.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     VІІІ състав        

На десети юни                                                          година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: светомир бабаков

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  БАБАКОВ

Административно дело № 1454 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11.37 часа се явяват страните:

 

Жалбоподател – Медицински център за доболнична помощ „Вива“ ЕООД гр. Пазарджик – редовно уведомен, представлява се от адв. Ш. с пълномощно по делото.

Ответник – Директор на РЗОК гр. Пазарджик – редовно уведомен, не се представлява.

Вещо лице – С.Н.Т. – редовно призован, явява се.  

 

В момента се явява процесуалният представител на ответника юриск. Д.-Г..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. Ш. – Да се даде ход на делото.

Юриск. Д.-Г. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че липсва пречка за даване ход на делото, ето защо

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 от ГПК допълнително експертно заключение на съдебно-медицинската експертиза.

ПРИСТЪПИ СЕ към изслушване на заключението.

Вещото лице е със снета в предходното съдебно заседание самоличност.

ВЛ Т. – Известна ми е отговорността по чл. 291 от НК за представяне на невярно заключение. Поддържам изготвеното допълнително заключение.

Страните (поотделно) – Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.  

 

Съдът счита, че следва да бъде прието така представеното допълнително експертно заключение, предвид обстоятелството, че същото е обосновано, изготвено е от компетентно лице, притежаващо съответните специални знания и е отговорило на поставените му въпроси. Ето защо, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРОЧИТА и ПРИЕМА допълнителното заключение по съдебномедицинската експертиза.

На вещото лице С.Т. ДА СЕ ИЗПЛАТИ сумата от 150 (сто и петдесет) лв. от внесения по делото депозит и съгласно представената справка декларация.

Вещото лице беше освободено и напусна залата.

 

Юриск. Д.-Г.  Представям и моля да приемете справка от информационната система на РЗОК, от която е видно, че на 08.06.2020 г. д-р Николай Сотиров е бил на работа в друго лечебно заведение – „МБАЛ Пазарджик“ АД и същият е отчитал дейност като лекуващ лекар, както и по график на тази дата в същото лечебно заведение, а не в МЦ „Вива“. Това обстоятелство е видно от ред 6-и в Графа „До дата“, където е писано 08.06.2020 г. – 10,10 часа той е отчитал дейност като лекуващ лекар в „МБАЛ Пазарджик“ АД.

Адв. Ш. – Да се приеме така представената справка.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРОЧИТА и ПРИЕМА така постъпилата справка.

 

Страните (поотделно) – Нямаме други доказателствени искания.  

Предвид липсата на други доказателствени искания от страните съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Ш. – Моля, да уважите жалбата на доверителя ми, както и да отмените заповедта, предмет на спора. Моля, за присъждане на разноски по делото, за което представям списък на разноските Моля, да ми дадете възможност да представя подробни писмени бележки във връзка с основателността на жалбата.

Юриск. Д.-Г. – Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и да постановите съдебно решение, с което да потвърдите изцяло заповедта на директора на РЗОК Пазарджик като правилен и законосъобразен индивидуален административен акт. Моля, да ми дадете срок за представяне на писмено становище с подробни мотиви. Представям списък с разноските.

 

Съдът по искането за писмени бележки дава на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.   

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  11,42 часа.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/