РЕШЕНИЕ №666/14.9.2021г.

 

Административен съд Пазарджик, в закрито заседание, на четиринадесети септември две хиляди двадесет и първа година, в състав

 

                              СЪДИЯ: СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията докладчик, административно дело № 695/2020 г. по описа на АС Пазарджик

 

Производството е по реда на чл. 175 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Постъпила е молба от Н.З. чрез адв. К. за поправка на очевидна фактическа грешка.

Съдът служебно, че в решение № 18/11.01.21 г. по адм. д.695/2020 г. е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в следното:

В началото на съдебния акт, на трети ред, след номера, погрешно е изписана годината на съдебния акт- 2012 вместо 2021 г.

 

 Така допуснатата техническа грешка следва да бъде поправена.

Воден от горното и на основание  чл. 175, ал. 2 АПК Административен съд Пазарджик, осми състав

Р Е Ш И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 18/11.01.21 г. по адм. д.695/2020 г.по описа на АС Пазарджик, като в началото на съдебния акт, на трети ред, след номера, вместо 2012 да се чете 2021 г.

Решението за поправка подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                      СЪДИЯ:/П/