Р Е Ш Е Н И Е

669/21.9.2021г.

гр. Пазарджик

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Пазарджик, в открито съдебно заседание на девети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светомир Бабаков

с участието на секретаря Янка Вукева, като разгледа докладваното от съдията административно дело номер 763 по описа за 2021 година на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 186, ал. 4 от ЗДДС във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Производството по делото е образувано по жалба на "ФИНАНС ТУРС" ООД, ЕИК 112662094, седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 74 ЗППАМ № ФК-86-0082013/10.03.21 г.  на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдено с Решение № ГДФК-87/08.04.2021 г. на – Директор на  дирекция "Оперативни дейности" в ГДФК в ЦУ на НАП.

В жалбата се изтъква, че оспореният административен акт е незаконосъобразен и се моли за неговата отмяна. В съдебно заседание, жалбоподателят не се представлява.

Ответникът, редовно призован се представлява от юрк. Т., който оспорва жалбата. Моли се за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 АПК от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл. 147, ал. 1 АПК; атакува се индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, пред компетентния съд, след изчерпване на административното обжалване по реда на чл. 81-98 от АПК, при което първоначалният административен акт е бил потвърден. В тази връзка и  съгласно разпоредбата на чл. 98 ал.2 изр. 2 от АПК жалбата се явява допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

От фактическа страна е установено следното:

На 06.03.21 г. в 14.04 ч. била извършена проверка в търговски обект- ресторант „Романтика“, находящ се в с. Сърница, стопанисван от жалбоподателя. При извършена контролна покупка  на гарнитура домати и краставици, картофи по сърнишки, 2 бр. кока кола, овнешка пържола, пиле „Жулиен“, салата „Цезар“ и 2 бр. препечени филийки, всичко на обща стойност 44,40 лв., платени в брой от Е.М.- проверяващ на И.А.- сервитьор, преди легитимацията не била издаден ФКБ от въведеното в експлоатация и работещо в обекта ФУ, нито касова бележка от кочан с ръчни касови бележки. За извършената покупка бил издадена само бележка от нефискален принтер. За извършената проверка е следвало да бъде издаден ФБ0013511/06.03.21 г. С този номер е изведен дневен финансов отчет без нулиран от проверяващите.

При извършената проверка била установена и положителна касова разлика в размер на 139,80 лв. между наличните парични средства в касата и тези, маркирани във ФУ.

За това нарушение органът по приходите в условията на обвързана компетентност издава ЗППАМ № ФК-86-0082013/10.03.21 г.  на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП, изразяваща се в запечатване и забрана за достъп за срок от 14 дни до ползвания от дружеството търговски обект.

Оспорването на посочената заповед е станало повод за инициирането на настоящото производство, след извършване на административно оспорване пред по- горестоящия орган. Съгласно чл. 168 АПК, съдът следва да  прецени законосъобразността на акта на всички основания по чл. 146 АПК.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, оправомощен съгл. Заповед № ЗЦУ-1148/25.08.20 г. на Изпълнителния директор на НАП в рамките на неговите правомощия. Същата  е издадена в предписаната от закона писмена форма – чл. 59, ал. 2 от АПК. В заповедта са описани фактическите основания, обуславящи издаването й  доколкото се касае за едно констатирано бездействие – неиздаване на фискален бон от ЕКАФП. Ето защо съдът приема, че формата на оспорения акт позволява ефективна съдебна проверка на неговата материална законосъобразност. Няма допуснати съществени нарушения на разписаната административна процедура, които да рефлектират върху законосъобразността на постановената заповед.

Заповедта е издадена при правилно приложение на материалния закон. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. Цитираният текст е категоричен, че при неиздаване на фискална касова бележка при продажба, което е нормативно задължение по Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на министъра на финансите, органът не е могъл да преценява дали да наложи или не ПАМ, а е бил длъжен да го направи, т. е. в този случай издаването на заповедта за ПАМ от компетентния орган се извършва при условията на обвързана компетентност. В тази връзка издаването на заповедта за ПАМ се явява законосъобразно на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" ЗДДС..

При издаването на заповедта е спазен принципа на съразмерност по чл. 6 от АПК, доколкото се касае за покупка на стоки на стойност 44, 40  лв., а и при извършената проверка е установена положителна касова разлика в размер на 139,80 лв. Наличието на една немалка сума в касата, за която е констатирано, че се дължи на не издаване на касови бележки при извършени покупки сочи за една системност в неотчитане на извършените продажби от страна на дружеството, респективно по- високи щети за фиска. В тази връзка органът е цитирал и  влязло в сила наказателно постановление/ в сила от 27.06.2017 г./, съгласно което на жалбоподателя са налагани и друг път санкции за нарушение на данъчното законодателство- за нарушение на чл. 25 ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Ето защо, в процесния казус, няма как да се приеме, че се касае за изолиран случай и да се обоснове извод, че прилагането на ПАМ е в разрез с целите по чл. 22 от ЗАНН. Предвид изложеното, съдът приема, че са налице както правните, така и фактическите основания, посочени от органа при издаване на оспорения акт.

При определянето на срока на ПАМ административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност. Ето защо съгласно чл. 169 АПК съдебният контрол е ограничен единствено до спазването на пределите на оперативната самостоятелност и съответствието на акта с целта на закона (в този смисъл Решение № 3986 от 19.03.2019 г. на ВАС по адм. д. № 14990/2018 г., I о., Решение № 11465 от 27.09.2018 г. на ВАС по адм. д. № 3490/2018 г., I о. и много други). Налагането на ПАМ за 14 дни е в границите на законоустановения срок, предвиден в чл. 186 ЗДДС – 30 дни. Целите на приложената ПАМ са свързани с предотвратяване и преустановяване на извършване на административни нарушения от посочения вид – конкретно се цели да се промени организацията на работа в търговския обект във връзка с коректното отчитане на касови приходи за в бъдеще, което от своя страна ще допринесе да не се допуска вреда на фиска. Според съда преценката на органа, че за постигане на посочените цели са необходими 14 дни е правилна и отговаря на установената фактическа обстановка.

По изложените съображения жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Съобразно изхода на спора на ответника следва да се присъдят разноски в размера на дължимото юрисконсултско възнаграждение. Размерът на юрисконсултското възнаграждение следва да се определи по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ, респ. по чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, съгласно който възнаграждението по административни дела за една инстанция е от 100 до 200 лева, като в случая такова следва да бъде присъдено в размер на 100 лева.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Пазарджик

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФИНАНС ТУРС" ООД, ЕИК 112662094, седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 74 против ЗППАМ № ФК-86-0082013/10.03.21 г.  на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК-87/08.04.2021 г. на – Директор на  дирекция "Оперативни дейности" в ГДФК в ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "ФИНАНС ТУРС" ООД, ЕИК 112662094 да заплати на ЦУ на НАП гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100. 00 (сто) лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:/п/