РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

        1541 / 16.9.2021г.

 

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК,  ІІ състав в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди двадесет и първата година в състав:

 

СЪДИЯ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

като разгледа докладваното от Съдията докладчик Петров адм. дело  № 479 по описа на съда за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1. Производството е по реда на Глава Десета от Административно процесуалния кодекс във връзка с  чл.198, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 

2. Постъпила е жалба, заявена от Н.Н.А., ЕГН **********,***, изтърпяващ наказието в Затвора Пазарджик, против Заповед Л-526 от 09.04.2021 г., на Началника на затвора Пазарджик, с която е продължено изтърпяването на наказанието, наложено по НОХД № 112 по описа на Окръжен съд Хасково за 2009 г., при условията на специален режим.

 

3. С Определение № 752 от 28.04.2021г., Съдът е отказал да признае за установено, че Н.Н.А.,***, няма достатъчно средства да заплати държавна такса за настоящото производство, отказал е освобождаването на Н.Н.А.,***, от заплащането на държавни такси и разноски по адм. дело № 479 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г.

 

4. С Определение № 1355 от 13.08.2021 г., постановено по адм. дело № 653 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г., , троен касационен състав на административния съд е оставил в сила  Определение № 752 от 28.04.2021г. и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

5. С Разпореждане № 1861 от 25.08.2021 г., съдът отново е оставил без движение производството по делото  и е указал на жалбоподателя,  че следва в седем дневен срок от съобщаването, да представи писмен документ за внесена в полза на Административен съд Пазарджик, държавна такса в размер на 10,00лв. Изрично е указано, че неизпълнение на разпореждането на Съда, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Разпореждането е връчено лично на адресата на 30.08.2021 г. До настоящия момент, нередностите на жалбата не са отстранени.

Ето защо, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена  от Н.Н.А., ЕГН **********,***, изтърпяващ наказието в Затвора Пазарджик, против Заповед Л-526 от 09.04.2021 г., на Началника на затвора Пазарджик, с която е продължено изтърпяването на наказанието, наложено по НОХД № 112 по описа на Окръжен съд Хасково за 2009 г., при условията на специален режим.

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по административно дело № 479 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г.

 

Препис от разпореждането да се връчи на жалбоподателя на посочения адрес.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

 

 

 

Административен съдия : /п/