О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1523/14.9.2021г.

 

гр. Пазарджик,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съдПазарджик, І състав, в закрито съдебно заседание на 14 септември през 2021 година в състав:

 

Съдия: МАРИАНА ШОТЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №635 по описа за 2021г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на ЗДвП и е образувано по жалба на Н.И.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-1818-000012/19.04.2021г. на Началника сектор при ОДМВР Пазарджик.Преписката е приложена.

На 08.09.2021г. е депозирано писмено изявление от жалбоподателя, че желае да се прекрати делото.

Налице е  оттегляне на жалбата от страна на жалбоподателя.

По изложените съображения, процесната жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производствода се прекрати.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Административен съдПазарджик

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-1818-000012/19.04.2021г. на Началника сектор при ОДМВР Пазарджик.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело635/21г. по описа на Административен съдПазарджик.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Определението да се съобщи на странитеи да се  изпрати препис от определението.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/