О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1445/1.9.2021г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание на  първи септември, две хиляди двадесет и първа година, в състав                                                          СЪДИЯ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 686, по описа на съда за 2021 г., намери за установено следното:

         Производството е образувано по жалбата на Т.И.М.,***, чрез адвокат Н., против Заповед № ПД-2859/30.05.2021г. на директор на Регионална служба „Военна полиция“Пловдив.

         В изпълнение на съдебно разпореждане е представена административната преписка.

         С молба с вх. № 6852/30.07.2021г. адвокат Н. представя препис извлечение от Акт за смърт, издаден на 20.07.2021г. въз основа на акт за смърт № 5/20.07.2021г. и Удостоверение за наследници УН-1729/27.07.2021г. Видно от тях жалбоподателят Т.И.М. е починал на 19.07.2021г. и след смъртта си е оставил наследници Димитрина Сандова Манчева – майка, и Илия Тодоров М. – баща. Същите искат да встъпят в процеса, в качеството и на наследници.

Постъпило е писмо с вх. № 7093/13.08.2021г. с приложение Заповед № ПД-4499/10.08.2021г. на директор на Регионална служба „Военна полиция“Пловдив, с което е отменена процесната  Заповед № ПД-2859/30.05.2021г. на директор на Регионална служба „Военна полиция“Пловдив.

С оглед отмяната на оспорения административен акт, съдът счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено поради оттегляне на оспорения административен акт.

От събраните по делото доказателства е видно, че оспорената Заповед № ПД-2859/30.05.2021г. на директор на Регионална служба „Военна полиция“Пловдив е отменена.

Съгласно чл. 156 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници и на заинтересованите страни, за които административния акт е благоприятен, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. Оттеглянето на акта е извършено след образуване на делото и преди първото по делото заседание, поради което не е необходимо съгласие на оспорващия или на неговите наследници.

С оттегляне на оспорения административен акт са налице основания за прекратяване на административното дело.

Поради горното, на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.М.,***, подадена чрез адвокат Н., против Заповед № ПД-2859/30.05.2021г. на директор на Регионална служба „Военна полиция“Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 686/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.

                                                                 

 

СЪДИЯ:/п/