О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1464/7.9.2021г.

 

Административен съд-Пазарджик, І състав, в закрито заседание, проведено на седми септември 2021 г. по АД № 692 по описа на съда за 2021 година, председателствано от

 

СЪДИЯ : МАРИАНА ШОТЕВА

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба на „ГОЛСЪПОРТ“ЕООД ЕИК 205597074, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, представлявано от управителя Нина Владова, чрез адв.П.Б. срещу Решение за отказ за спиране на производство № Р-16001320006923-104-001/27.05.2021г. , издадено от Теменужка Петкова, Началник на сектор при ТД на НАП Пловдив.

При проверка редовността на жалбата съдът установил, че същата е нередовна на основание чл. 151, т. 3 от АПК, тъй като не е внесена дължимата държавна такса по сметка на Административен съд – Пазарджик.Съобщението, че жалбата е оставена без движение, в което са посочени задълженията на молителя, е връчено на същия, на 06.08.2021г. – чрез секретар на адв.П.Б.. В законоустановения 7-дневен срок, изтекъл на 16.08.2021г., нередовностите на жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 144 от АПК, във вр. С чл.129,ал.3 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГОЛСЪПОРТ“ЕООД ЕИК 205597074, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, представлявано от управителя Нина Владова, чрез адв.П.Б. срещу Решение за отказ за спиране на производство № Р-16001320006923-104-001/27.05.2021г. , издадено от Теменужка Петкова, Началник на сектор при ТД на НАП Пловдив.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 692/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав.

 

Определението  подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:/п/