О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1546/16.9.2021г.

 

гр. Пазарджик

 

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание на  шестнадесети септември, две хиляди двадесет и първа година, в състав                                       СЪДИЯ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 705, по описа на съда за 2021 г., намери за установено следното:

Производството е образувано по жалбата на М.А.М.,***, против Решение № 135/14.05.2021г. на директор ТД на НАП Пловдив, с което е потвърден отказа за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх. № С200013-012-0000102/20.10.2020г. и Постановление за предварителни обезпечителни мерки № С200013-023-0003172/20.10.2020г..

Поддържат се доводи за неправилност и искане за отмяна.

Ответникът - Директорът на ТД на НАП Пловдив в изпълнение на съдебно разпореждане е изпратил административната преписка по оспореното решение, ведно със издадени три броя постановления за отмяна на обезпечителните мерки от 02.07.2021г., които са изпратени на Служба по вписвания към РС Панагюрище, с оглед на което се счита, че за оспорващия не е налице правен интерес и предлага делото да бъде прекратено.

От административната преписка се установява, че с Определение № 624/06.04.2021г. по адм.д. № 283/2021г. на Административен съд Пазарджик се оставя без разглеждане жалбата на М.А.М.  с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от  Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик, обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г.,  Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г.  и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г.  и преписката е изпратена на директор на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по задължителното административно обжалване. С Решение № 135/14.05.2021г. директор на ТД на НАП Пловдив е оставил без уважение жалбата на М. и е потвърдил отказ за отмяна на наложените обезпечителни мерки с изх. № С200013-012-0000102/20.10.2020г. и Постановление за предварителни обезпечителни мерки № С200013-023-0003172/20.10.2020г., издадени от Петко Тодовичин – публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик. Решението е получено на 18.06.2021г. лично от М., за което тя се е подписала на представеното по делото известие за доставяне. Жалбата срещу решението е постъпила в срок в Административен съд Пазарджик на 22.06.2021г.

С Постановление за предварителни обезпечителни мерки № С200013-023-0003172/20.10.2020г., издадени от Петко Тодовичин – публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик е наложена възбрана върху недвижим имот: ½ идеална част от Сграда, двуетажна сграда-общежитие със застроена площ от 192 кв.м., състояща се от първи етаж-гараж, складови помещения-2 броя, стая за отдих-2 броя, стълбище-2 броя, втори етаж-2 еднакви апартамента с по 2 стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна, самостоятелно стълбище, находяща се в УПИ І-Санаториум на МНЗ и парк в квартал № 1 по действащия план на с. Баня, община Панагюрище, одобрен със Заповед № 511829.09.1995г., площ 192 кв.м. находящ се в с. Баня, община Панагюрище.

С отказ за отмяна на наложените обезпечителни мерки с изх. № С200013-012-0000102/20.10.2020г., издаден от Петко Тодовичин – публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, е отказано да се отмени наложената обезпечителна мярка, наложена с Постановление за предварителни обезпечителни мерки № С190013-023-0002734/13.09.2019г. и Постановление за предварителни обезпечителни мерки № С200013-139-0000493/12.03.2020г.

До Агенцията по вписване са изпратени от ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик три постановления за отмяна на наложените обезпечителни мерки.

С Постановление № С210013-024-0020864/02.07.2021г. е отменена възбраната наложена с ПОМ № С190013-023-0002734/13.09.2019г.

С Постановление № С210013-024-0020865/02.07.2021г. е отменена възбраната наложена с ПОМ № С200013-023-0003172/20.10.2020г.

С Постановление № С210013-024-0020862/02.07.2021г. е отменена възбраната наложена с ПОМ № С200013-024-0000493/12.03.2020г.

С оглед издадените три постановления за отмяна на наложената обезпечителна мярка – възбрана на имота на жалбоподателката М.А.М., реално е отпаднало действието на процесното Решение № 135/14.05.2021г. на директор ТД на НАП Пловдив, с което  оспорените по административен път отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх. № С200013-012-0000102/20.10.2020г. и Постановление за предварителни обезпечителни мерки № С200013-023-0003172/20.10.2020г. са потвърдени.

От отмяната на трите постановления настоящият съдебен състав прима, че правният интерес от оспорването на Решение № 135/14.05.2021г. на директор ТД на НАП Пловдив също е отпаднал. Правният интерес е абсолютна процесуалноправна предпоставка за допустимостта на оспорването, за наличието на която съдът следи служебно. В случаите, когато се оспорва административен акт с отпаднало или прекратено правно действие, за подателя на жалбата не е налице правен интерес. Оспореният акт - Решение № 135/14.05.2021г. на директор ТД на НАП Пловдив, към момента е със заличени правни последици и не засяга неблагоприятно правната сфера на адресата. При подаването на жалбата на 22.06.2021г.(в законоустановения срок) правният интерес е съществувал, като този правен интерес впоследствие е отпаднал, поради което е налице основанието по чл. 159, т.4 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване на производството по делото.

С жалбата е направено искане за присъждане на разноски.

Прекратяването на производството по делото е в резултат от отпадане на действието на оспорения акт, което е настъпило като последица от действията на административния орган по отмяна на постановленията за наложени обезпечителни мерки. Без изрично да отменя или да оттегля акта, административният орган в хода на съдебното обжалване е издал нови благоприятни за жалбоподателя актове. Хипотезата по своето естество и правни последици е аналогична на уредената в чл. 143, ал. 2 от АПК на оттегляне на оспорения административен акт. При прекратяване на производството подателят на жалбата има право на разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Следва да се има предвид и обстоятелството, че ответникът директор ТД на НАП Пловдив с издаване на Решение № 135/14.05.2021г. е дал повод за завеждане на делото, с което е причинил извършването на разноски от подателя на жалбата. Съдът съобрази и актуалната съдебна практика на Върховен административен съд в Определение № 3818 от 25.03.2021 г. по адм. д. № 2638/2021 на Върховния административен съд; Определение № 230 от 08.01.2021 г. по адм. д. № 3904/2020 на Върховния административен съд; Определение № 2973 от 08.03.2021 г. по адм. д. № 1723/2021 на Върховния административен съд; Определение № 8461/13.07.2021г. по адм. д. № 6024/2021г. на Върховен административен съд.

При определянето на размера на дължимите разноски за адвокатско възнаграждение се установи, че процесуалният представител адв. А.М. е представил оригинални документи – Договор за правна защита и съдействие и пълномощно, доказващи извършено плащане на възнаграждение в размер от 500 лв.

         С оглед на горното, Административен съд Пазарджик, VІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на М.А.М.,***, против Решение № 135/14.05.2021г. на директор ТД на НАП Пловдив.

Осъжда Териториална Дирекция на НАП Пловдив да заплати на М.А.М.,***, разноски в размер от 310 (триста и десет) лв.

Прекратява производството по адм.д. № 705/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ:/п/