О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1543/16.9.2021г.

 

гр. Пазарджик,

               

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, осми административен състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и двадесет и първа  година в състав:

 

                         

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТОМИР БАБАКОВ                                          

 

 

        като разгледа докладваното от съдия Бабаков адм. дело № 724  по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК

Образувано по жалба на          О.С., Е.К., Ц.К., И.А., Г.А., всички чрез адв. С.М. против Заповед № 747/03.06.2021 г. на Кмета на Община Велинград.

Съдът е констатирал, че жалбоподателите не са обосновали непосредствен и пряк правен интерес от оспорването по смисъла на чл. 159 т.4 от АПК. Констатирал е от материалите по административната преписка, че преди настоящото оспорване, същите жалбоподатели са обжалвали и Заповед № 636/12.05.2021 г. на Кмета на Община Велинград, която е оттеглена с обжалваната в настоящото производство Заповед № 747/03.06.2021 г. на същия административен орган. В този смисъл, съдът е приел, че е необходимо жалбоподателите   да  обосноват непосредствен и пряк интерес от оспорване, при постигнатия с оттеглянето на първоначалния административен акт   правен резултат, доколкото с оспорената в настоящото производство заповед са удовлетворени изцяло  исканията им. Съдът също е приел, че нужна правна обосновка  на исканията на жалбоподателите за администриране пред съда на жалба срещу административен акт, който вече е оттеглен.

В тази връзка с Разпореждане от 20.07.2021г. съдът е оставил производството по делото без движение и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на жалбата, като в 7 дневен срок обосноват пряк и непосредствен интерес от оспорване на Заповед № 747/03.06.21 г. на кмета на Община Велинград.

Указано е на жалбоподателите, че при неизпълнение на дадените указания производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението с дадените указания е редовно  връчено на 02.08.2021 г.

В указания срок от съда не са отстранени констатираните нередовности. Налице са основанията по чл. 158, ал.3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство да се прекрати.

Така мотивиран Административен съд Пазарджик, осми състав

                                       

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на      О.С., Е.К., Ц.К., И.А., Г.А., всички чрез адв. С.М. против Заповед № 747/03.06.2021 г. на Кмета на Община Велинград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 724/21 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.

                                                          

                                                        СЪДИЯ:/п/