О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1465/7.9.2021г.

 

Административен съд-Пазарджик, І състав, в закрито заседание, проведено на седми септември 2021 г. по АД № 759 по описа на съда за 2021 година, председателствано от

 

СЪДИЯ : МАРИАНА ШОТЕВА

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  АПК , във вр. с чл.1,ал.1 от ЗОДОВ.

Делото е образувано по искова молба на „ВИНТЕХПРОМ“АДЕИК 112033856, против ОДМВР Пазарджик, като е посочено, че действия на служител на ОДМВР Пазарджик са довели до причиняване на имуществени щети.От друга страна се твърди, че тези действия са причинили неимуществени щети и на представляващия дружеството Н.И.Т. – председател на СД.

При проверка редовността на жалбата съдът установи, че същата е нередовна на основание чл. 151, т. 3 от АПК, тъй като не е внесена дължимата държавна такса по сметка на Административен съд – Пазарджик, ккато и не отговаря на изискванията на чл.150,ал.1,т.5,6,7 от АПК.

Указано е на ищците, че следва да внесат ДТ - ЮЛ  в размер на 50 лв. , а относно ФЛ в размер на 10 лв.Следва да се внесат две ДТ и да се представи документа за внесена сума в деловодството на съда.

От друга страна следва да се посочи дали лицата желаят да се проведе производство по реда на ЗОДОВ от Административен съд Пазарджик.

Да се посочи точния ответник.

Да се посочи периода на нанасяне на щетата и вредата.

Да се посочи размера на щетата и вредата.

 

Съобщението, че жалбата е оставена без движение, в което са посочени задълженията на молителите, е връчено на 27.07.2021г.-на счетоводител на дружеството, като същата е приела и съобщението за ФЛ със задължение да му го предаде. В законоустановения 7-дневен срок, изтекъл на 04.08.2021г., нередовностите на жалбата/исковете не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 144 от АПК, във вр. С чл.129,ал.3 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба/сигнал на „ВИНТЕХПРОМ“АД,ЕИК 112033856, против ОДМВР Пазарджик, с вх.№ 6261/05.07.2021г.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 759/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав.

 

Определението  подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

 

СЪДИЯ:/п/