О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1447/2.9.2021г.

 

гр. Пазарджик

 

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в закрито заседание на  втори септември, две хиляди двадесет и първа година, в състав                                                                 СЪДИЯ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

като разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 779, по описа на съда за 2021 г., намери за установено следното:

Производството е образувано по жалба на Г.К.К.,***, подадена чрез адвокат М., валидно упълномощен, против ЕР № 0969/089/20.05.21г. на  специализиран състав по неврологични, очни и сърдечно-съдови болести при НЕЛК – София.

С писмо изх.№ І 5349 от 04.08.2021 година специализиран състав по неврологични, очни и сърдечно-съдови болести при НЕЛК - София  е оттеглил експертно решение ЕР № 0969/089/20.05.21г.

Съдът намира, че  поради оттегляне на оспорения административен акт от административния орган  за оспорващия липсва правен интерес от оспорването му и производството по делото следва да се прекрати.

Жалбоподателят чрез упълномощения адвокат своевременно е направил искане за присъждане на разноски – с жалбата, като е приложил договор за правна помощ, видно от който е заплатено в брой при подписването на договора сумата от 400 лева.

При всички случаи в хипотезата на оттегляне на оспорения административен акт, на основание чл. 143, ал. 2 АПК, се дължи репариране на направените от жалбоподателите разноски, поради което НЕЛК следва да бъде осъдена да заплати своевременно поисканите от жалбоподателя разноски, за които са налице доказателства за извършването им, на основание чл. 143, ал. 2, а именно сумата от 10 лева – платена държавна такса и 400 лева адвокатско възнаграждение.

Водим от горните мотиви и  на основание чл. 159, т.3 от АПК, чл. 156, ал.1 от АПК Административен съд Пазарджик

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.К.,***, подадена чрез адвокат М., против ЕР № 0969/089/20.05.21г. на  специализиран състав по неврологични, очни и сърдечно-съдови болести при НЕЛК – София.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 779 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик.

ОСЪЖДА  Национална експертна лекарска комисия  гр.София   да заплати на Г.К.К., ЕГН ********** ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 410/ четиристотин и десет/ лева.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.

                                                 

 

СЪДИЯ:/п/