О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1549/17.9.2021г.

 

гр. Пазарджик, 17.09.2021 г.

 

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ПАЗАРДЖИК, ІІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети септември, две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                                      

СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 811 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

                                                  

Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от ДОПК и е образувано по жалбата на Д.А.У. с ЕГН **********,***, подадена чрез адв. П. *** против Решение № 13-10-721-001/02.06.2021 г. на Началника на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като в него са допуснати съществени административнопроцесуални нарушения. Развити са съображения във връзка със съществото на спора, а именно за дължимостта на установените задължения по периоди и лихви, както и съображения за това, че част от тях са погасени по давност. Моли се да бъде отменено оспореното решение, с което е оставена без разглеждане, поради просрочие, жалба против АУЗД № АУ000163/21.02.2018 г., издаден от М. Г. на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик. Претендират се и направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата – Началникът на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик, счита подадената жалба за допустима, но неоснователна, поради което моли същата да бъде отхвърлена. В представено по делото писмено становище са изложени мотиви за това, че изводите на Началника на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик за оставяне без разглеждане на жалбата на Д.У. против посочения по-горе АУЗД са правилни, тъй като същата не е депозирана в срока по чл. 107, ал. 4 от ДОПК, поради което се явява просрочена. Моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и остави в сила обжалваното решение на Началника на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик. Претендира направените по делото разноски, като прилага списък на разноските.

Съдът, като се запозна с твърденията на страните и с приложените по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

С обжалваното Решение № 13-10-721-001/02.06.2021 г. на Началника на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик е оставена без разглеждане, поради просрочие, жалба на Д.А.У., с адрес: ***, против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000163/21.02.2018 г., издаден от М. Г. на длъжност старши инспектор в сектор контрол към Отдел МДТ при Община Пазарджик, подадена пред Административен съд – Пазарджик и изпратена, ведно с Определение № 720/22.04.2021 г. по адм. дело № 328/2021 г., влязло в законна сила на 08.05.2021 г.

Началото на производството е започнало след получаване на Определение № 720/22.04.2021 г. по адм. дело № 328/2021 г. на Административен съд – Пазарджик, влязло в законна сила на 08.05.2021 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на Д.А.У., с адрес: *** против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик, прекратено е производството по делото и изпратена преписка на компетентния административен орган по чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ – ръководителя на звено местни приходи в община Пазарджик, за произнасяне по жалбата на Д.А.У. против АУЗД № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик.

В мотивите на оспореното решение е посочено, че оспорването на административните актове по административен ред се извършва в установения от закона 14-дневен преклузивен срок по чл. 107, ал. 4 от ДОПК. Редът за защита пред горестоящия административен орган е този по чл. 152 – 155 от ДОПК и може да бъде реализиран само при подаване на жалба по административен ред в 14-дневния срок.

Изложени са съображения за това, че връчването на книжа и документи, изготвяни от органите по приходите в производството по установяване, обезпечаване и събиране на местни данъци и такси, по арг. на чл. 4 от ЗМДТ, е уредено в чл. 28 и сл. от ДОПК. В разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ДОПК изрично е предвидено, че връчването на съобщенията в административното производство се извършва на адреса за кореспонденция на субекта, който съобразно разпоредбата на чл. 28, ал.1 от ДОПК, като за физическите лица, това е постоянният адрес, ако не е посочен писмено друг адрес. Административният орган е приел, че от направена справка в НБД от Регистъра на населението се установява, че жалбоподателят е с постоянен адрес:*** от 03.01.2002 г., както и е констатирано, че пред данъчната администрация не е деклариран друг адрес за кореспонденция, различен от постоянния адрес на лицето.

В оспореното решение е направен краен извод за това, че АУЗД № АУ000163/21.02.2018 г. е издаден на 21.02.2018 г., като същият е бил съобщен на 31.10.2018 г. по реда на чл. 32 от ДОПК, като процедурата по съобщаването на АУЗД е извършена на адреса за кореспонденция на лицето. Съгласно чл. 107, ал. 4 от ДОПК актът може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция. Срокът за обжалване на АУЗД е изтекъл на 14.11.2018 г. (присъствен ден), АУЗД не е обжалван в този срок, с оглед на което и при липса на други данни е влязъл в сила на 15.11.2018 г.

С тези мотиви административният орган е приел жалбата против АУЗД за просрочена, поради което я е оставил без разглеждане.

Оспореното решение е редовно връчено на жалбоподателя на 07.07.2021 г., видно от разписка на л. 13 от делото, като в законоустановения 7-дневен срок същият е упражнил правото си на жалба пред Административен съд – Пазарджик. Жалбата е подадена на 14.07.2021 г. (л. 83 и сл.).

При така установените факти, съдът приема за установено следното от правна страна:

Жалбата е допустима като подадена в законоустановения срок, от лице за което налице правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 146 от АПК, съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона. Извън правомощията на съда е да преценява целесъобразността на административния акт.

Обжалваното решение е издадено в предвидената от закона писмена форма и от компетентен за това административен орган, при спазване на материалноправните разпоредби и административнопроизводствените правила. Решението е постановено на основание разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ във вр. с чл. 147, ал. 1, във вр. с чл. 107, ал. 4 от ДОПК.

Спорното между страните обстоятелство е дали подадената жалба против АУЗД е подадена в законоустановения срок. Връчването на книжа и документи, изготвяни от органите по приходите в производството по установяване, обезпечаване и събиране на местни данъци и такси, по арг. на чл. 4 от ЗМДТ, е уредено в чл. 28 и сл. от ДОПК, като в разглеждания случай не са налице нарушения на административната процедура по съобщаването на административния акт. В разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ДОПК изрично е предвидено, че връчването на съобщенията в административното производство се извършва на адреса за кореспонденция на субекта, който съобразно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ДОПК, като за физическите лица, това е постоянният адрес, ако не е посочен писмено друг адрес.

В конкретното административно производство е изготвена справка в НБД от Регистъра на населението, при която е установено, че жалбоподателят е с постоянен адрес:*** от 03.01.2002 г., като и към настоящия момент не е налице настъпила промяна. Констатирано е, че пред данъчната администрация не е деклариран друг адрес за кореспонденция, различен от постоянния адрес на лицето. Именно този е и адреса, който е деклариран като адрес за кореспонденция в Декларация по реда на чл. 14 от ЗМДТ с вх. № 26563/26.03.1998 г.

Безспорно се установява, че в административното производство е извършено съобщаване на АУЗД № АУ000163/21.02.2018 г., издаден от Старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ" при Община Пазарджик с писмо с обратна разписка, върху която е отбелязано, че лицето не е открито на адреса. В изпълнение на чл. 32, ал. 1 от ДОПК е извършено посещение на адреса за кореспонденция с жалбоподателя съответно на 17.09.2018 г. и 27.09.2018 г. от общински служители, действащи с правомощия на органи по приходите, съгласно заповед на кмета на общината, представена като част от преписката, като на адреса не е открито лице, негов представител или пълномощник, определен да получава книжа или съобщения. За тези действия на органите по приходите са съставени протоколи, приобщени като част от административната преписка и ползващи се с доказателствена стойност за удостоверените в тях обстоятелства.

Административният орган е извършил необходимите действия за уведомяване на задълженото лице като е изпратил съобщение по реда на чл. 32 от ДОПК с изх. № У000256/16.10.2018 г. за явяване в 14 - дневен срок от поставяне на съобщението за връчване на АУЗД. Съобщението е поставено на информационно табло на Община Пазарджик и интернет страницата на Община Пазарджик, съответно ведно със Списък на длъжници по ЗМДТ на 16.10.2018г. и свалено съответно на 30.10.2018 г., както и изпратено с писмо с обратна разписка с БАРКОД номер Р5 4400 0027ВО V, върната в цялост с означение, че същата не е потърсена от получателя.

С оглед гореизложеното, настоящият състав приема, че АУЗД № АУ000163/21.02.2018 г., издаден от М. Г. на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, е бил редовно връчен на жалбоподателя по реда на чл. 32 от ДОПК на 31.10.2018 г. Срокът за обжалване в конкретния случай е изтекъл на 14.11.2018 (присъствен ден), а жалбата против АУЗД с Вх. № 2747/24.03.2021 г. до Административен съд гр. Пазарджик (л. 29) е подадена почти две години и половина след изтичане на срока за обжалване. След като е подадена след изтичането на определения от закона срок за оспорване по административен ред на АУЗД, то жалбата безспорно се явява просрочена, поради което същата правилно е оставена без разглеждане от административния орган, в съответствие с нормата на чл. 147, ал. 1 от ДОПК. Срокът е преклузивен и пропускането му погасява правото на обжалване, което се явява предпоставка за допустимостта на жалбата и съответно за разглеждането й по същество от компетентния горестоящ орган и като се е произнесъл в този смисъл, същият е постановил законосъобразен акт и не са налице основания за отмяната му в този смисъл. По изложените съображения настоящата инстанция намира жалбата за неоснователна и недоказана, поради което и с определението по настоящото дело, същата следва да бъде отхвърлена като такава.

Съгласно разпоредбата на § 2 от ДР на ДОПК, за неуредените с кодекса случаи се прилагат разпоредбите на АПК и ГПК, а съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 3 от АПК, определението, с което съдът се произнася по жалба против акт на по-горестоящ административен орган, с който същият е оставил без разглеждане жалба, адресирана до него, е окончателно и не подлежи на обжалване.

При този изход на делото на ответника ще следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ в размер на 100 (сто) лева, предвид фактическата и правна сложност на делото.

Водим от горното и на основание чл. 88, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 147, ал. 3 от ДОПК, съдът 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.У. с ЕГН **********,***, подадена чрез адв. П. *** против Решение № 13-10-721-001/02.06.2021 г. на Началника на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик.

ОСЪЖДА Д.А.У. с ЕГН **********,*** да заплати на Община – Пазарджик, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                       

                                                                СЪДИЯ:/п/