О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1477/8.9.2021г.

 

гр. Пазарджик, 08.09.2021 г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, VІІ административен състав, в закрито съдебно заседание на осми септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                                                                  СЪДИЯ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

като разгледа докладваното от съдия Лесенски адм. дело № 863 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Х.С.И.,***, в която сочи, че: „не съм съгласен с решението на Главна Дирекция“.

След извършена служебна проверка съдът е констатирал, че жалбата не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.5, т.6, т.7 и чл. 151, т. 3 от АПК. В жалбата не е посочено какво точно решение се обжалва, от кой точно е издадено и кога, каква евентуално е неговата незаконосъобразност и в какво точно се състои искането към съда в тази насока. Към жалбата не е приложен и документ за платена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по банковата сметка на Административен съд Пазарджик, който съд ще разгледа по същество повдигнатия в жалбата спор.

С оглед на това, съдът отново е оставил без движение жалбата и е разпоредил на жалбоподателя в 7–дневен срок от съобщаване на разпореждането в писмена молба до съда да отстрани нередовностите, като:

-          Уточни какво точно решение обжалва, от кой точно е издадено и кога, каква евентуално е неговата незаконосъобразност и в какво точно се състои искането към съда в тази насока.

-          Внесе държавна такса в размер на 10 /десет/ лв. по банковата сметка на Административен съд  Пазарджик, като копие от платежния документ да се предостави в канцеларията на съда в същия срок за прилагане по делото.

Указано е също така, че при неизпълнение на указанията на съда в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Разпореждане № 1710/30.07.2021 г. е редовно съобщено на Х.С.И. на 09.08.2021 г. лично, видно от приложения по делото отрязък от съобщение с разписка. В указания седмодневен срок не са отстранени нередовностите.

При изрични указания на съда за отстраняване на нередовностите в определения срок, е видно, че указанията не са изпълнени. Срокът за отстраняване на нередовностите е преклузивен, поради което жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

По изложените съображения, съдът:

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Х.С.И.,***/29.07.2021 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 863/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на Х.С.И..        

 

 

 

СЪДИЯ:/П/