О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1502/10.9.2021г.

 

гр. Пазарджик, 10.09.2021 г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, VІІ административен състав, в закрито съдебно заседание на десети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:                    

 

                                                                                  СЪДИЯ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Лесенски адм. дело № 868 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 88, ал.3 от АПК.

Образувано е по жалба на М.П.П. *** против Акт за прекратяване с № 1023-12-74#1 от 14.07.2021 на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. В жалбата се излагат доводи за неправилност на оспорения акт поради нарушение на материалния закон. Иска се неговата отмяна.

Ответникът не взема становище по жалбата.

 

Административен съд Пазарджик, след като се запозна с жалбата, намира същата за процесуално допустима - подадена е в законоустановения седмодневен срок и при наличие на правен интерес от оспорването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. 

 

При проверка от контролните органи на ТП на НОИ – Пазарджик, обективирана в констативен протокол № КВ-5-12-00858041 от 23.12.2020 г. на „Роялмоторс 777“ ЕООД,  с. А. К.., ЕИК 205451393 е установено, че осигурителят неоснователно е подавал данни по реда на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. В тази връзка на основание чл. 108, ал. 1, т.        3 от КСО са издадени задължителни предписания № ЗД-1-12-00866200 от 18.01.2021 г. за заличаване на подадените данни на „Роялмоторс 777“ ЕООД, ЕИК 205451393 в качеството му на осигурител на 98 лица. Задължителните предписания № ЗД-1-12-00866200 от 18.01.2021 г. не са обжалвани, влезли са в сила и данните на 98 броя лица са заличени от регистъра. Недоволен от задължителни предписания № ЗД-1-12-00866200 от 18.01.2021 г., жалбоподателят М.П.П. ги е обжалвал по административен ред, като твърди, че в резултат на заличените въз основа на тях данни по чл. 5, ат. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за периода от 30.04.2019 г. до месец 10.01.2020 г. е претърпял вреди. Директорът на ТП на НОИ Пазарджик е постановил на основание чл. 88, ал.1, т.3 от АПК обжалвания в настоящото производство Акт за прекратяване с № 1023-12-74#1 от 14.07.2021 г., като е приел, че жалбоподателят няма правен интерес да оспорва № ЗД-1-12-00866200 от 18.01.2021 г. В мотивите си е посочил, че при заличени данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО уведомяването на лицето за тези новонастьпили обстоятелства и представянето от негова страна на информация и документи не биха повлияли на крайното волеизявление на административния орган, като на г-н П. е предоставен изричен ред за правна защита - съгласно чл. 226, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. В настоящия случай, осигурителят/работодател не е оказал съдействие и не е представил документи при извършваната от административния орган проверка, в подкрепа на твърдението, че М.П. е осъществявал трудова дейност.

 

Настоящият състав на съда счита, че законосъобразно и обосновано Директорът на ТП на НОИ Пазарджик е приел, че М.П. не е адресат на оспорените от него задължителни предписания на ст. инспектор и на гл. инспектор по осигуряването, издадени на основание чл. 108, ал.1, т.3 от КСО. Посочените предписания са с адресат „Роялмоторс 777“ ЕООД, ЕИК 205451393, което дружество се явява осигурител на 98 лица, в това число и жалбоподателят, като с тях е предписано дружеството да подаде декларация, образец 1, с която да заличи подадените данни по чл. 5, ал.4 от КСО на тези 98 лица. Следва да се отбележи, че само осигурителят е легитимиран  да подаде данни за осигурените лица  по чл. 5, ал.4 от КСО, поради което именно на него е предоставена законовата възможност и да обжалва задължителните предписания да подаде декларация за заличаването им. В случая задължителните предписания не са обжалвани от осигурителя.

Жалбоподателят твърди, че с дадените предписания времето от 30.04.2019 г. до 10.01.2020 г. няма да му бъде признато за трудов и осигурителен стаж. За подобни хипотези обаче законодателят е предвидил изричен ред за защита на законните му права и интереси - по силата на чл. 40, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж  се доказва освен с данните по чл. 5, ал.4 т.1 от КСО, още и с трудови, осигурителни, служебни книжки, както и с документ по утвърден образец- т.е. жалбоподателят разполага  и с алтернативни способи за доказване на осигурителен стаж пред компетентните органи.

С оглед горното, жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.88, ал.3 от АПК, Административен съд Пазарджик, VII състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на М.П.П. *** против Акт за прекратяване с № 1023-12-74#1 от 14.07.2021 на Директора на ТП на НОИ Пазарджик.

Определението е окончателно и не подлежи обжалване.

                                                                                 

 

           

                                                                        СЪДИЯ:/п/