РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

       1459 / 7.9.2021г.

 

 

гр. Пазарджик               07 септември 2021г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, ІІ състав в закрито заседание на седми септември през две хиляди двадесет и първата година в състав:

 

СЪДИЯ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

като разгледа докладваното от съдия докладчика адм. дело № 898 по описа на съда за 2021год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1. Производството е  по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с  чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

2. Постъпила е Жалба от Б.В.Л.,***, срещу Решение № 277 от 27.07.21 г. и 284 от 27.07.2021 г. на Общински съвет Панагюрище.

 

3. Жалбата е подадена по интернет, поради което по делото е представена разпечатка от електронния носител, която не е подписана от страната нито саморъчно, нито с електронен подпис, съобразно изискването на чл. 150, ал. 1, т. 8 от АПК. Към жалбата не е приложен писмен документ за внесени 10.00лв. държавна такса в полза на Административен съд Пазарджик.

 

4. В тази насока, с Разпореждане № 1788 от 11.08.2021 г., Съдът е указал на жалбоподателя, че следва в седем дневен срок от съобщаването  да подпише саморъчно депозираната жалба, или да представи екземпляр, подписан с квалифициран електронен подпис, както и да представи писмен документ за внесени 10,00лв. държавна такса в полза на Административен съд Пазарджик.

Разпореждането е връчено на неговия адресат лично на 18.08.2021 г.

До настоящия момент нито една от нередовностите на жалбата не са отстранени.

Ето защо, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  Жалба от Б.В.Л.,***, срещу Решение № 277 от 27.07.21 г. и 284 от 27.07.2021 г. на Общински съвет Панагюрище.

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по адм. дело № 898 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

Административен съдия :/п/