О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1518/14.9.2021г.

 

Административен съд-Пазарджик, осми състав, в закрито заседание, проведено на четиринадесети септември две хиляди двадесет и първа година по АД № 907   по описа на съда за 2021 година, председателствано от

 

СЪДИЯ : СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Н.А.Г. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Батак  да се произнесе по жалби рег. № 02- Ж-25/23.06.2021 г. и рег. № 02- Ж-26/23.06.2021 г.

В жалбата се сочи, че жалбоподателката сезирала  Община Батак с множество жалби, с които молела да й разрешат проблема с осигуряването на достъп до съществуваща вилна сграда и съседен имот, находящи се в к.к. „Цигов чарк“. Тъй като не получила отговор, сезирала съда.

Установява се следното:

Жалбподателката притежава два броя недвижими имоти с идентификатори  02837.8.91- застроен с вилна сграда и имот с идентификатор  02837.8.92- незастроен по КККР на к.к. яз. Батак.

Горепосочените имоти били отразени в регулационния и кадастрален план на кк. Яз. Батак , като УПИ-та, които са образувани от имот с пл. № 1860. За обособяването на горепосочените УПИ и за достъпа до тях е изработен ПУП за промяната предназначението на земеделска земя, одобрен със Заповед № 14/09.01.2003.

Двете УПИ- та и пътя до тях са нанесени в кадастралния и регулационен план на к.к. Яз. Батак, но след извършена справка било установено, че пътя не бил отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-10/12.04.2011 на ИД на АГКК. Били нанесени само двете УПИ-та.

Съдът намира че жалбата е процесуално недопустима, като съображенията за това са следните:

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбите на чл. 159, т. 1 от АПК, една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, е наличието на административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност.
С оглед разрешаването на настоящия административноправен спор, следва преди всичко в случая да се посочи, че съгласно правната доктрина и съдебна практика мълчалив отказ е налице тогава, когато компетентният административен орган е задължен по силата на законова регламентация да се произнесе в предвидения срок, като в този случай, при липсата на произнасяне, е налице мълчалив отказ.
Съгласно правилото на
чл. 58, ал. 1 от АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде акта. Мълчаливият отказ е индивидуален административен акт по определението на чл. 21, ал. 1 АПК. Същият подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, но следва да се има пред вид, че не всяко бездействие на администрацията е мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК.
Мълчалив отказ е налице само тогава, когато искането е отправено до компетентния административен орган и се отнася до издаване на индивидуален административен акт или до отказ на административния орган да извърши или да се въздържи да извърши определено действие, т. е. когато органът има задължение да се произнесе по направеното искане. Разбира се, задължението и правомощието на административния орган трябва да е нормативно предвидено, тоест, искането за издаване на претендирания административен акт следва също да е допустимо, тъй като само тогава се засягат признати права и интереси на заинтересованата от издаването му страна. От анализа на нормата се установява, че фактическия състав на нормата на
чл. 58, ал. 1 от АПК включва две кумулативни предпоставки - да е изтекъл предвидения в закона срок за произнасяне и неиздаването на акт в този срок, от компетентен административен орган.

В конкретния случай, исканията на жалбоподателката касаят нанасянето на пътя, който е отразен в регулационния план в КККР, но посоченото задължение не е от компетентността на кмета на Община Батак, а на СГКК Пазарджик поради което съдът приема, че кмета на общината няма нормативно задължение да се произнесе по направеното искане.  В този смисъл, жалбата против мълчаливия отказ  е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане

Отделно от горното, дори да се приеме, че  неясно формираното  искане в жалба  рег. № 02- Ж-26/23.06.2021 г. за  „осигуряване на достъп“ касае учредяване на право на преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 от ЗУТ, заявлението до административния орган е подадено до административния орган на 23.06.2021 г. Заповедта на кмета по чл. 192 от ЗУТ  е индивидуален административен акт по см. на чл. 214 от ЗУТ за оспорването на който е приложим предвиденият в чл. 215, ал. 4 ЗУТ 14-дневен срок, то и за оспорване на мълчаливия отказ за издаване на такова разрешение важи същият срок.Този срок в случая е изтекъл на 21.07.2021 г. - присъствен ден. Жалбата до съда като подадена на 06.08.2021 г. се явява просрочена, което съставлява абсолютна процесуална пречка за разглеждането й по същество.

Ето защо и на основание чл. 159 т.1 от ЗУТ, съдът

 

                                             

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.А.Г. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Батак  да се произнесе по жалби рег. № 02- Ж-25/23.06.2021 г. и рег. № 02- Ж-26/23.06.2021 г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 907/21г. по описа на Административен съд Пазарджик.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.

                                                          

                                                        СЪДИЯ:/п/