ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1508/13.9.2021г.

 

гр. Пазарджик,  13.09. 2021 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                        ПАЗАРДЖИШКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІХ състав, в закрито заседание на тринадесети септември, през две хиляди двадесет и първата година в състав:

 

                                                                                                              СЪДИЯ: НИКОЛИНА ПОПОВА

 

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 935 по описа за 2021 год. и взе предвид следното:

                        Производство по реда на чл. 45, ал.3 от ЗМСМА.

                          Образувано е по жалба, предявена от П.В.Б., ЕГН **********,***, срещу  Решение № 313 по Протокол № 26 от 25.06.2021 г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което Кмета на Община Брацигово е упълномощен да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 572 195,80 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,    BG06RDNP001-7.001-УЛИЦИ Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за Проект „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие” и е възложено на Кмета на Община Брацигово, да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. Жабоподателят поддържа , че обжалваното решение е  постановено при неспазване на установената форма, , при съществено нарушение  на административно-производствените правила в противоречие с материално- правните разпоредби  и в несъответствие с целта на закона. Правният интерес от оспорване на разпореждането, жалбоподателят черпи от твърдението, че е „европейски данъкоплатец“ и е загрижен за изразходването на европейски средства във връзка с процесния административен договор, сключен между Община Брацигово и Държавен фонд „Земеделие“. Иска се отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

               В  съпроводителното писмо, с което преписката е изпратена в съда е взето становище, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя и поради подаването и след предвидения за това срок. Иска се жалбата да бъде оставена без разглеждане.

                Видно от представената по делото извадка  от сървъра на Община Брацигово, процесното Решение № 313 по Протокол № 26 от 25.06.2021 г. на Общински съвет гр. Брацигово е било публикувано на електронната страница  на общината /в раздел „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“, подраздел „Решения“ на електронен адрес: https://www.bratsigovo.hg/reshenia.рhр./ на 02.07.2021 г.

                  Според чл. 179 от АПК,  общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им  или в 14- дневен срок  от отделните съобщения до лицата , участвали в производството пред административния орган. Жалбата на П.В.Б. *** е подадена чрез административния орган до Административен съд Пазарджик и е регистрирана с вх. № 002-00-20 на 06.08.2021 г. В случая , с оглед обявяването на решението на местния представителен орган на 02.07.2021 г., подаването на жалба срещу решението , би било в срок, ако това е сторено до  02.08.2021 г.(присъствен ден ), включително. Този срок е преклузивен и с неговото изтичане правото на оспорване се погасява. Жалбата е подадена след изтичане на този срок , което я прави процесуално недопустима.

               Съдът намира, че в настоящия случай жалбата е процесуално недопустима  и на друго основание  -  поради липсата на правен интерес от обжалване.

Разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗМСМА предвижда  възможност всяко физическо и юридическо лице да оспори законосъобразността на решенията на общинския съвет. За да възникне, обаче за съда задължението да разгледа и да се произнесе по административноправния спор е необходимо да бъде сезиран с процесуално допустима жалба.

Процесуална предпоставка  от категорията на абсолютните , за наличието на която  съдът следи служебно при всяко положение на делото , е наличието на правен интерес  на жалбоподателя от оспорването. Съгласно нормата на чл. 126 АПК , съдебните производства , започват по искане на заинтересовано лице , като по смисъла на закона това е субект , чиято правна сфера  би била засегната от действието  на издадения административен акт .Общото правило на чл.147, ал.1 от АПК свързва правото на оспорване с личен и пряк интерес на оспорващия, породен от засягането или възможността да бъдат засегнати негови права, свободи или законни интереси или от пораждането на задължения за същия. В случая за жалбоподателя тези изисквания не са налицеОбжалваното решение на общинския съвет не засяга неблагоприятно правната му сфера. Обективираното в оспореното решение волеизявление на ОбС-Брацигово   не поражда никакви правни последици за него и  негативно въздействие, тъй като неговите  права не са засегнати пряко, лично и непосредствено от взетото решение.

В съответствие с чл.18, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет е орган на местно самоуправление, който упражнява възложените му правомощия с Конституцията, ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове. В чл.21 от ЗМСМА са посочени основни правомощия на общинския съвет, които му определят и качество на административен орган с административни правомощия по смисъла на § 1, т.1 от ДР на АПК. По своята същност оспореното решение на Общинския съвет, взето на посоченото основание, не създава  права или задължения, нито непосредствено  засяга права, свободи или законни интереси както за жалбоподателя, така и за трети лица. По своята същност, насоченост и целени правни последици с Решение313, взето с Протокол26 от 25.06.2021 г. , се упълномощава кмета на общината да подпише запис на заповед – т.е. дава се съгласие за  поемане на  общински дълг в размер на 572 195,80 лева. В случая липсва властническо волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което да се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси, поради което и не е допустим съдебен контрол по реда на АПК.

                  Наред с това  жалбоподателят в качеството му на „европейски данъкоплатец“, заинтересован от  изразходването на европейски средства във връзка с поетото менителнично задължение, не притежава самостоятелно право на жалба по отношение на административен акт на колективен орган, какъвто е общинския съвет  чрез упражняване на законно установени правомощия по чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА. Жалбоподателят  не е субект и индивидуален участник на административното право-отношение, което се развива от една страна между общинския съвет като колективен орган и от друга адресата на административния акт. По общите правила жалбоподателят  може да обжалва само решения, които засягат негови лични права и интереси, но не и такивакоито са били предмет на обсъждане и гласуване от колективния орган, в чийто състав не се твърди да е участвал. В допълнение към изложеното съдът взема предвид  и посоченото  в мотивите на Определение  № 10369 / 24.07.2014 г. по адм. д. № 8437/2014 г. на ВАС , първо отделение, според което поемането на общински дълг , така и приемането на бюджета са актове  на общинския съвет  с еднократно правно действие и засягат неопределен кръг от лица , но въздействието  на поемането на дълга върху правната сфера на адресатите на това решение , е опосредено от общинския бюджет. Това опосредяване , изключва наличието на пряк , личен и непосредствен интерес у оспорващите физически лица  за обжалване на процесното решение на общинския съвет.

С оглед горните съображенияпредявената жалба се явява процесуално недопустима, което е основание съгласно чл.159, т.4 и т.5  от АПК за прекратяване на производството.

Мотивиран от изложеното Административен съд Пазарджик :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Б., ЕГН **********,***, срещу  Решение № 313 по Протокол № 26 от 25.06.2021 г. на Общински съвет гр. Брацигово,като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело № 935/2021 година по описа на Административен съд  Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                           СЪДИЯ:/П/