О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1544/16.9.2021г.

 

Административен съд-Пазарджик, осми състав, в закрито заседание, проведено на шестнадесети септември  две хиляди двадесет и първа година по АД № 982 по описа на съда за 2021 година, председателствано от

 

СЪДИЯ : СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба на „М- ДИСТРИБУШЪН“ ЕООД гр. Пазарджик, против мълчалив отказ на Директора на Дирекция МДТ към община Пазарджик по молба на дружеството от 23.07.21 г. да издаде индивидуален административен акт, с който да отмени разпореждане за отстраняване на несъответствия в подадена от дружеството декларация по чл. 54 от ЗМДТ.

Ответникът, чрез юрк. Вълков  в писмено становище  намира жалбата за процесуално недопустима.

От фактическа страна е установено следното:

Производството по определяне на дължимите местни данъци за облагаемото по ЗМДТ превозно средство, собственост на дружеството е започнато с откриване на партида за превозното средство след постъпили данни от ОД на МВР - Пазарджик, Сектор ПП, на 16.04.2021 г. Също така, на същата дата с вх. номер 3567/16.04.2021 г. е постъпила декларация по реда на чл. 54, ал.4 от ЗМДТ от дружеството - жалбоподател. С оглед констатирани несъответствия в декларираните данни и данните, предоставени от ОД на МВР - Пазарджик, Сектор ПП, общинския служител, действащ с правомощия на орган по приходите е отправил искане до ОД на МВР - Пазарджик, сектор ПП, като компетентна администрация по регистрацията на превозните средства, за представяне на данни относно история та на превозното средство и регистрацията му за движение по пътната мрежа на Република България. В отговор е постъпило писмо с per. номер 100600- 7754/13.05.2021 г., ведно с приложения. При съобразяване на декларираните данни и данните, постъпили от органите на МВР, компетентни да удостоверят регистрацията на превозното средство на територията на Република България, на жалбоподателя е изпратено писмо, имащо характер на покана по реда на чл. 103, ал.2 от ДОПК с изх. номер 13-38~91_001/09.07.2021 г. за отстраняване на констатираните несъответствия. Писмото е получено от управителя на дружеството на 13.07.2021 г. Постъпила е молба с вх. номер 18-00-1071/23.07.2021 г. и молба с идентично съдържание с вх. номер 13-38-104/23.07.2021г.„ с която е формулирано искане за отмяна на разпореждането за отстраняване на несъответствията в подадената от дружеството декларация по реда на чл. 54 декларация и да бъде отбелязано, че дружеството дължи местен данък, считано от датата, на която ОД на МВР - Пазарджик е изпълнило Решение № 993/09.12.2020 г. на Административен съд - Пазарджик.

 На 18.08.2021 г. в Община Пазарджик  е постъпила настоящата   жалба, с която се иска от съда да бъде отменен като незаконосъобразен мълчаливия отказ на Директора на Дирекция „МДТ" на Община Пазарджик по повод Молба от 23.07.2021 г„ с която е поискано да се отмени разпореждането за отстраняване на несъответствия в подадената от дружеството декларация, да се приеме декларацията за вярна и за коректна и да бъде отбелязано в системата на Община Пазарджик относно местните данъци и такси, че дружеството дължи местен данък за собствения му автомобил, считано от датата на регистрация на последния в ОД на МВР - Пазарджик, а именно датата, на която ОД на МВР - Пазарджик е изпълнило Решение Ns 993/09.12.2020 г. на Административен съд - Пазарджик и е издало на дружеството регистрационни талони.

 

Така депозираната жалба, съдът намира за процесуално недопустима, тъй като не е налице годен за обжалване административен акт.

Съгласно чл. 4 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, а по силата на чл. 54 и сл. във вр. с чл. 4 от ЗМДТ данъкът върху превозните средства е вид местен данък, който се определя въз основа на данните в регистъра на превозните средства и/или декларираните данни от лицето, извършвано от общински служител, действаш с правомощия на орган по приходите и разполагащ с правата и задълженията на орган по приходите по см. на ЗНАП и определен със заповед на кмета на общината. По силата на препращащата норма на чл. 4 от ЗМДТ и съгласно чл. 103, an. 1 от ДОПК, при установяване на несъответствие между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствие в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица, подателят се поканва да отстрани несъответствието в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.  

Поканата по чл. 103 от ДОПК /обективирана в писмо с изх. номер 13-38- 91_001/09.07.2021г./ не представлява краен административен акт, а волеизявление, което е част от производството по издаване на индивидуален административен акт, с който се установяват местни данъци и такси. Подаването на декларация по чл. 54 от ЗМДТ, респективно коригираща такава  по чл. 103, an. 2 от ДОПК  е част от административното производство по определяне на данъка върху превозното средство, завършващо с акт на предварителния контрол по реда иа чл. 107, ал.З от ДОПК или ревизионен акт, в производство по данъчен контрол, които законодателят е възвел като обжалваеми актове, съгласно чл. 107, ал.4 от ДОПК, респ.  чл. 156 и сл. от ДОПК.

След като поканата по чл. 103 от ДОПК за отстраняване на несъответствия  не представлява краен административен акт, няма как непроизнасянето на административния орган в срока по чл. 57 ал.1 от АПК по искането същата да бъде отменена да представлява мълчалив отказ, по смисъла на чл. 58 ал.1 от АПК.

Като краен се налага изводът, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено. Налице е своевременно заявена претенция за разноски от ответната страна и такива, съгласно чл. 143 ал.3 от АПК се констатират в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение, определено съгл. чл. 24 от Наредбата за правната помощ.

 

Ето защо, на основание чл. 159 т.1  от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „М- ДИСТРИБУШЪН“ ЕООД гр. Пазарджик, ЕИК 200073559 против мълчалив отказ на Директора на Дирекция МДТ към община Пазарджик по молба на дружеството от 23.07.21 г. да издаде индивидуален административен акт, с който да отмени разпореждане за отстраняване на несъответствия в подадена от дружеството декларация по чл. 54 от ЗМДТ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 982/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав.

 

ОСЪЖДА „М- ДИСТРИБУШЪН“ ЕООД гр. Пазарджик, ЕИК 200073559 да заплати на Община Пазарджик сумата от 100/сто/ лева разноски.

 

 

Определението  подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

СЪДИЯ:/п/