Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 667/20.9.2021г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – І – административен състав, в открито съдебно заседание на двадесети септември, две хиляди и двадесет и първа година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИАНА ШОТЕВА

 

 

 

 

при секретар

Тодорка Стойнова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

МАРИАНА ШОТЕВА

по адм. дело № 1033 по описа на съда за 2021 г.

                                                  

Производството е по реда на чл. 111 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/ и е образувано по молба (жалба) на Г.А.Г., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-1268/31.08.2021 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на лишения от свобода Г.Г. е наложено наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“.

В жалбата се твърди, че обжалваната заповед е неправилна и незаконосъобразна. Моли се да бъде отменена, съответно отменено и наложеното наказание „изолиране в наказателна килия“. В съдебно заседание лишеният от свобода Г.Г., редовно призован, се явява лично. Поддържа жалбата си и моли съда да отмени обжалваната заповед.

Ответникът по жалбата – Началника на Затвора Пазарджик, редовно призован, се представлява от юриск. Р., който по изложени съображения моли съда да потвърди обжалваната заповед като правилна и законосъобразна.  

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 29.08.2021 г. в 14,00 часа бил извършен обиск и претърсване в Девето отделение на Затвора гр. Пазарджик. В 906 спално помещение, в санитарния възел, били открити заготовка за направа на алкохол и алкохол около 200 грама в момент, в който жалбоподателят Г. го изварявал. Жалбоподателят дал обяснение, че са го хванали да вари ракия, тоест не оспорва фактическата обстановка.

Било установено при обиска, че жалбоподателят притежава един брой кофа, пълна с около 5 литра заготовка за направа на алкохол и пластмасова купичка пълна с 200 грама течност с мирис на алкохол.

Гореописаната фактическа обстановка се потвърждава от докладна записка на мл. инспектор Н.Б., обяснения от лишения от свобода Ю., от лишения от свобода Х., обясненията, дадени от жалбоподателя, както и протокол за иззети вещи при личен обиск и претърсване, където е посочено, че са иззети и 3 броя бързовари.

С оглед така констатираното нарушение била издадена и процесната Заповед № Л-1268/31.08.2021 г., с която жалбоподателят бил наказан с дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“.  

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка, а твърди, че бил наказан два пъти за едно и също нещо, като на 02.09.2021 г. му била спряна и кабелната телевизия в килията. С оглед на това иска да му бъде отменено първото наложено наказание „изолиране в наказателна килия“.

Съдът счита, че възраженията на жалбоподателя, че за едно и също нещо бил наказан два пъти са неоснователни. Още повече че ако има данни, че е наказан втори път за варенето на посочената по-горе ракия, то следва да се отмени второто, а не първото наложено наказание.

Съгласно чл. 96, т. 3 от ЗИНЗС лишените от свобода са длъжни да спазват установените за тях правила и да изпълняват точно разпорежданията и заповедите на съответните длъжностни лица. Съгласно чл. 97, т. 1 и т. 3 от ЗИНЗС лишените от свобода не могат да внасят и държат при себе си неразрешени предмети. Със съответните правила, че не се разрешава държането на алкохол, съответно производството на алкохол в Затвора гр. Пазарджик е запознат и лишеният от свобода Г.. Същият не оспорва това обстоятелство.

С оглед на гореизложеното по безспорен и категоричен начин се установява, че жалбоподателят е нарушил изискванията на чл. 96, т. 3 и т. 4, чл. 97, т. 1 във връзка с чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗИНЗС, с оглед на което правилно му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия“.

Настоящият съдебен състав счита, че при определяне размера на наложеното наказание ответникът се е съобразил с цялостното поведение на жалбоподателя. От представената справка от Затвора гр. Пазарджик е видно, че същият е наказван 32 пъти преди това, вкл. и с изолиране в наказателна килия. Взето е предвид и здравословното състояние на лишения от свобода, като същият е в добро физическо и психическо здраве. От друга страна, в действителност жалбоподателят признава за извършеното нарушение, но не изразява съжаление за стореното.

 

 

С оглед на това и предвид събраните в хода на дисциплинарното производство доказателства, правилно, обосновано и в съответствие с разпоредбата на чл. 102, ал. 2, във вр. с чл. 100, ал. 2, т. 7 от ЗИНЗС с оспорената заповед, по отношение на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание по чл. 101, т. 7 - изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 111, ал. 6, т. 1 от ЗИНЗС, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-1268/31.08.2021 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на лишения от свобода Г.А.Г. е наложено наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

Препис от решението да се изпрати на страните.

                                                              

                                                           

                                                          СЪДИЯ: /П/