О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1565/21.9.2021г.

 

гр. Пазарджик

               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ІІІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи септември, две хиляди двадесет и първа година в състав:                                                         

 

 

           СЪДИЯ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Кривиралчева адм. дело № 1054 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 от АПК и е образувано по жалбата на А.А.В. с ЕГН ********** *** против отказ по преписка № УТ-11119/28.07.2021 г. на Община – Белово, за извършване на административна услуга.

Настоящият съдебен състав намира, че не е компетентен да разгледа подадената жалба по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК (изм. ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати.

В случая предмет на оспорване е отказ по преписка № УТ-11119/28.07.2021 г. на Община – Белово, за извършване на административна услуга, а жалбата против него е подадена от А.А.В. с ЕГН ********** ***. Седалището на адресата на акта, който го е оспорил, е в гр. Нови Искър. При действието на чл. 2, ал. 2, т. 21 от Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове гр. Нови Искър е включен в район "Нови Искър", който е част от територията на столичната община и принадлежи към съдебния район на АССГ. Ето защо съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1, изр. 1 АПК на този съд е подсъдността за решаването на спора като първа инстанция.

С оглед изложеното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 134, ал. 2 от АПК, Административен съд Пазарджик, IIІ – ти административен състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1054/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София град.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.

     

       

 

                          СЪДИЯ: /п/