РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

       1551 / 20.9.2021г.

 

 

гр. Пазарджик    20 септември  2021г.

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, ІІ състав в закрито заседание на двадесети септември през две хиляди двадесет е първата година в състав:

 

СЪДИЯ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

като разгледа докладваното от съдия докладчика адм. дело № 1056 по описа на съда за 2020год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1. Производството е по реда на Глава Десета от АПК, във връзка с чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда.

 

2. Образувано по Жалба вх. № 7715 от 15.09.2021 г., заявена от „Еко – Хидро – 90“, ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2 от 06.08.2021г., постановено Директора на РИОСВ Пазарджик.

 

3. При извършената служебна справка в деловодството на съда се установи, че производството по адм. дело № 1036 по описа на съда за 2021г.  е образувано по повод същата жалба на „Еко – Хидро – 90“, ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2 от 06.08.2021г., постановено Директора на РИОСВ Пазарджик.

Въпросното дело е образувано на 09.09.2021г., а настоящото на 15.09.2021 г.

 

4. За допустимостта на съдебното производство съдът е длъжен да следи във всяко положение на делото.

В тази връзка и с оглед факта, че към настоящия момент в същият съд по същата жалба и между същите страни е в ход друго дело, което е образувано по-рано от настоящото, Съдът намира, че съдебното производство по адм. дело № 1056 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г., като недопустимо следва да бъде прекратено.

Ето защо, на основание  чл. 159, т. 7 от АПК, Съдът

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  Жалба вх. № 7715 от 15.09.2021 г., заявена от „Еко – Хидро – 90“, ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2 от 06.08.2021г., постановено Директора на РИОСВ Пазарджик.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1056 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.

 

След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 1036 по описа на съда за 2021г., във връзка с възможността за прилагане на настоящото дело  по адм. дело №1036/2021г. с оглед приобщаване на административната преписка по  издаване на процесната заповед.

 

 

Административен съдия :/п/