Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2021г. до 21.9.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 695/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.В.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение (второ) от 14.9.2021г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 18/11.01.21 г. по адм. д.695/2020 г.по описа на АС Пазарджик, като в началото на съдебния акт, на трети ред, след номера, вместо 2012 да се чете 2021 г. Решението за поправка подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
2 Административно дело No 1158/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от Н.Н.А.,***, срещу Заповед № Л-3020 от 01.07.2019г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието и срещу Справка изх. № 125 от 12.08.2020г. на Директора на Средно училище „Мито Орозов“, гр. Враца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1158 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от разпореждането да се връчи на жалбоподателя на посочения адрес. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
3 Административно дело No 410/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.9.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на „ВВС“ ООД гр. Пещера против Заповед № 76/25.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 410/2021 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 479/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от Н.Н.А., ЕГН **********,***, изтърпяващ наказието в Затвора Пазарджик, против Заповед Л-526 от 09.04.2021 г., на Началника на затвора Пазарджик, с която е продължено изтърпяването на наказанието, наложено по НОХД № 112 по описа на Окръжен съд Хасково за 2009 г., при условията на специален режим. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 479 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от разпореждането да се връчи на жалбоподателя на посочения адрес. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
5 Административно дело No 635/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-1818-000012/19.04.2021г. на Началника сектор при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 635/21г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на странитеи да се изпрати препис от определението.
6 Административно наказателно дело (К) No 643/2021, X състав ЗАНН: НАП ВЪЛКОВ И СИН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 8.9.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 643/2021 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за произнасяне с оглед разпоредбата на чл. 213а, ал. 6, т. 2 от АПК, с оглед събраните по делото писмени доказателства във връзка със срочността на жалбата. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 686/2021, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.И.М. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.М.,***, подадена чрез адвокат Н., против Заповед № ПД-2859/30.05.2021г. на директор на Регионална служба „Военна полиция“Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 686/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
8 Административно дело No 692/2021, I състав ДОПК ГОЛСЪПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГОЛСЪПОРТ“ЕООД ЕИК 205597074, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, представлявано от управителя Нина Владова, чрез адв.П.Б. срещу Решение за отказ за спиране на производство № Р-16001320006923-104-001/27.05.2021г. , издадено от Теменужка Петкова, Началник на сектор при ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 692/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
9 Административно дело No 696/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.Е.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.9.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Л.Е.И.,***, чрез адв.В.С. против ГД“Изпълнение на наказанията„ София. за сумата от 50 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в резултат на незаконосъобразни бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Пазарджик, за периода 01.02.2020 г. до 21.06.2021г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
10 Административно дело No 705/2021, VI състав ДОПК М.А.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.9.2021г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.А.М.,***, против Решение № 135/14.05.2021г. на директор ТД на НАП Пловдив. Осъжда Териториална Дирекция на НАП Пловдив да заплати на М.А.М.,***, разноски в размер от 310 (триста и десет) лв. Прекратява производството по адм.д. № 705/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
11 Административно дело No 724/2021, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община О.С.С.,
Е.К.К.,
Ц.Л.К.,
И.П.А.,
Г.Й.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.С., Е.К., Ц.К., И.А., Г.А., всички чрез адв. С.М. против Заповед № 747/03.06.2021 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 724/21 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
12 Административно дело No 759/2021, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНТЕХПРОМ АД,
Н.И.Т.
  Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба/сигнал на „ВИНТЕХПРОМ“АД,ЕИК 112033856, против ОДМВР Пазарджик, с вх.№ 6261/05.07.2021г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 759/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
13 Административно дело No 763/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ФИНАНС ТУРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.9.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФИНАНС ТУРС" ООД, ЕИК 112662094, седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 74 против ЗППАМ № ФК-86-0082013/10.03.21 г. на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК-87/08.04.2021 г. на – Директор на дирекция "Оперативни дейности" в ГДФК в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "ФИНАНС ТУРС" ООД, ЕИК 112662094 да заплати на ЦУ на НАП гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100. 00 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 779/2021, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.К.К. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.К.,***, подадена чрез адвокат М., против ЕР № 0969/089/20.05.21г. на специализиран състав по неврологични, очни и сърдечно-съдови болести при НЕЛК – София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 779 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия гр.София да заплати на Г.К.К., ЕГН ********** ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 410/ четиристотин и десет/ лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
15 Административно дело No 787/2021, VII състав Закон за закрила на детето Е.Г.П.,
К.Д.П.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.9.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.П. и К.Д.П. ***, подадена чрез адв. М.П. - изричен отказ на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да се произнесе по отправено искане с молба с вх. № ДДМ/Д-РА/72/21.06.2021 г. за настаняване на дете в семейството на роднини на основание чл.27, ал.6 ЗЗДет, обективиран в писмо с изх. № ДК/Д-РА-649/25.06.2021 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик за продължаване на производството по отправено искане с молба с вх. № ДДМ/Д-РА/72/21.06.2021 г. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Е.Г.П. с ЕГН ********** и К.Д.П. с ЕГН ********** – и двамата от с. Братаница, ул. „Първа“ № 19, сторените по делото разноски в размер на 520 (петстотин и двадесет) лева. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.
16 Административно дело No 811/2021, III състав ДОПК Д.А.У. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.9.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.У. с ЕГН **********,***, подадена чрез адв. П. *** против Решение № 13-10-721-001/02.06.2021 г. на Началника на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик. ОСЪЖДА Д.А.У. с ЕГН **********,*** да заплати на Община – Пазарджик, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
17 Административно дело No 863/2021, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.С.И. ГДИН СОФИЯ, НАЧАЛНИК МЕДИЦИНСКИ ОТДЕЛ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 8.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Х.С.И.,***/29.07.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 863/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на Х.С.И..
18 Административно дело No 868/2021, VII състав КСО М.П.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 10.9.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на М.П.П. *** против Акт за прекратяване с № 1023-12-74#1 от 14.07.2021 на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи обжалване.
В законна сила на 10.9.2021г.
19 Административно дело No 898/2021, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.В.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба от Б.В.Л.,***, срещу Решение № 277 от 27.07.21 г. и 284 от 27.07.2021 г. на Общински съвет Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 898 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
20 Административно дело No 907/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.А.Г. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Батак да се произнесе по жалби рег. № 02- Ж-25/23.06.2021 г. и рег. № 02- Ж-26/23.06.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 907/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
21 Административно дело No 935/2021, IX състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.В.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 13.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Б., ЕГН **********,***, срещу Решение № 313 по Протокол № 26 от 25.06.2021 г. на Общински съвет гр. Брацигово,като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 935/2021 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
22 Административно наказателно дело (К) No 944/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ О.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 8.9.2021г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАНД № 944/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА делото на РС Пазарджик за надлежно администриране на касационната жалба.
23 Частно админист. наказателно дело (К) No 962/2021, XII състав Частни КАНД и КАД РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.9.2021г.
ИЗПРАЩА по компетентност на Районен съд - Велинград частна жалба на „Ресайкъл Компани“ЕООД, ЕИК 204680834, представлявано от управител Йордан Георгиев против Определение № 40/24.06.2021 г. постановено по НАХД № 201/2021 г. по описа на Районен съд-Велинград за изпълнение на задълженията по чл. 213а, ал. 1 и следващите от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАД № 962/2021 по описа на Административен съд-Пазарджик. След отстраняване на нередовностите делото следва да се изпрати на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 982/2021, VIII състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) М-ДИСТРИБУШЪН ЕООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „М- ДИСТРИБУШЪН“ ЕООД гр. Пазарджик, ЕИК 200073559 против мълчалив отказ на Директора на Дирекция МДТ към община Пазарджик по молба на дружеството от 23.07.21 г. да издаде индивидуален административен акт, с който да отмени разпореждане за отстраняване на несъответствия в подадена от дружеството декларация по чл. 54 от ЗМДТ. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 982/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. ОСЪЖДА „М- ДИСТРИБУШЪН“ ЕООД гр. Пазарджик, ЕИК 200073559 да заплати на Община Пазарджик сумата от 100/сто/ лева разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
25 Административно наказателно дело (К) No 1004/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ Б.-М.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 8.9.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 1004 /21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
26 Административно дело No 1033/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.9.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-1268/31.08.2021 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на лишения от свобода Г.А.Г. е наложено наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
27 Административно дело No 1054/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.В. КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.9.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1054/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
28 Административно дело No 1056/2021, II състав Закон за опазване на околната среда ЕКО-ХИДРО-90 ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.9.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 7715 от 15.09.2021 г., заявена от „Еко – Хидро – 90“, ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2 от 06.08.2021г., постановено Директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1056 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 1036 по описа на съда за 2021г., във връзка с възможността за прилагане на настоящото дело по адм. дело №1036/2021г. с оглед приобщаване на административната преписка по издаване на процесната заповед.