Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 20.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 462/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Г. с ЕГН ********** *** СУМАТА от 800 / осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, за периода от 01.05.2015г. до 06.07.2017г. и от 01.01.2018г . до 10.08.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 10.08.2018г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.И.Г. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 800 лв. до размер 150 000 лв., вкл. за периодите от 09.08.2010г. до 01.05.2015г.и за периода от 06.07.2017г. до 01.01.2018г. като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
2 Административно дело No 681/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2584/27.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с която на Община Белово е отказано финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на Община Белово, направените по делото разноски в размер на 902 /деветстотин и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
3 Административно дело No 718/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2019г.
Отменя по жалба на С.И.М. ЧАСТТА на Заповед № 1530/16.07.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е определена С.И.М. за адресат на задълженията за премахване на съществуваща сграда, изпълнена в УПИ-ХVІ-71, кв. 9-10 по плана на с. Сарая, Община Пазарджик. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 739/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2019г.
Отхвърля жалбата на А.И.И., с ЕГН ********** против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2017 с изх.№ 01-6500/6187 от 09.07.2018г. издадено от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по направление „Биологично растениевъдство”. Осъжда А.И.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 779/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.2.2019г.
на основание чл. 159, т. 4 от АПК Съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 779/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД гр. Панагюрище да заплати на РЗОК сумата от 100 (сто) лева съставляваща извършени разноски по производството по осъществена юрисконсултска защита. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващите страни пред ВАС.
6 Административно дело No 782/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1495 от 11.07.2018 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж : „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ ІІ-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от В.Я..*** да заплати на В.Б.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 792/2018, I състав Закон за опазване на околната среда ДОЛЕНЕ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.2.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Долене“ ООД и ПРЕКРАТЯВА административно дело № 792/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 810/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т., с ЕГН **********, против Заповед № 1946/16.08.2018г. на кмета на община Пазарджик. Осъжда Т.Р.Т., с ЕГН ********** *** разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсултско възнаграждение и 200 лева депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
9 Административно дело No 885/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сума в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000287/27.09.2017г. на началник на група в РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.09.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 1000 лева, тоест за сумата от 1000лв. до 5 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сумата от 160 (сто и шестдесет) лева разноски за адвокатско възнаграждение и 10 лева разноски за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 888/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомление изх. № 24-19240/29.08.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография кадастър – Пазарджик, с което е отказано на жалбоподателите да се отстрани грешка в картата чрез заличаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.243.1.3. от КККР на гр. Пещера. ИЗПРАЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Я.А.Д.,***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, направени разноските по производството. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Щ.А.Д.,***, сумата от 10 (десет) лева, направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
11 Административно дело No 899/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Правилника за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА АД № 899 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ответната страна от получаване на съобщението.
12 Административно дело No 903/2018, VI състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
Отменя по жалба на Й.И.Л. Заповед № 4407/20.08.2018 г. на Директор на Агенция “Митници“, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Осъжда Агенция Митница да заплати на Й.И.Л. разноски по производството в размер на 810 лв. ( осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 943/2018, VI състав КСО С.С.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.В., ЕГН **********, против Решение № 1012-12-107#1/03.09.2018г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което са потвърдени Разпореждане № 121-00-4074-3 от 03.08.2018г. и Разпореждане № 121-00-4074-4 от 03.08.2018г. на ръководителя на осигуряване за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА С.С.В., ЕГН ********** *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 956/2018, I състав Закон за движението по пътищата Б.К.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000311 от 18.08.2018 г. издадена от Началник РУП - Велинград при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС марка Ситроен Берлинго с рег. PB4181MT за срок от 11 месеца и са отнети са 2 бр. Рег. Табели с № PB4181MT както и СРМПС № 004873554 ОСЪЖДА РУ Велинград, към ОДМВР - ПАЗАРДЖИК да заплати на Б.К.Ч. ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
15 Административно дело No 973/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност СТЕФАНИ И ГАБИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317008806-091-001/27.06.2018 г., в частта, потвърдена с Решение № 541/17.09.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Стефани и Габи“ ЕООД, ЕИК 203817600, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Г. Найденов“ № 22, представлявано от П.К.Г., направените по делото разноски в размер на 1350 /хиляда триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
16 Административно дело No 981/2018, III състав КСО Н.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-110-1/18.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 6/ прот. № № 01253 от 06.07.2018 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - гр. Пазарджик, за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-12-491/13.04.2018 г., подадено от Н. Георгиева К., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пазарджик да заплати на Н.Г.К. с ЕГН ********** *** сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, съставляваща сторените от последната разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
17 Административно дело No 1002/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров направените по делото разноски в размер на 770 лева /седемстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
18 Административно дело No 1008/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.П.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.П. с ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи, наложена на 25.10.2018 г. от Д.В.Г. на длъжност МС при БМ ПО към Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 1012/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.В.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
20 Административно наказателно дело (К) No 1029/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 99/08.10.2018 г., постановено по АНД № 183 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
21 Административно наказателно дело (К) No 1058/2018, XI състав Други по ЗАНН В.Н.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 152 от 15.10.2018 г., постановено по АНД № 2159/2017 г., по описа на Районен съд - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП 27-74 от 12.10.2017г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит", гр. София. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд – Пазарджик при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
22 Административно дело No 1066/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в съдебно заседание на 16.01.2019 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, подадена против Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1066/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
23 Административно наказателно дело (К) No 1068/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 445 от 27.09.2018 г., постановено по АНД № 1183 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик, в обжалваната му част. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
24 Административно дело No 1075/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници – София да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец и адрес на управление „Извън регулация“, ЕИК 112537678, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова, сумата от 100 (сто) лева, представляващи разноски по АНД № 751/2018 г. на Районен съд – Пловдив, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 1117/2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размера на 2180 (две хиляди сто и осемдесет) лева, като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
25 Административно дело No 1081/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 07.02.2019г., 10,00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. Димитровa М., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 18-0367-000401/06.09.2018г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1081/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
26 Административно наказателно дело (К) No 1087/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 105/16.10.2018 г., постановено по АНД № 32, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
27 Административно наказателно дело (К) No 1088/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 107/16.10.2018 г., постановено по АНД № 35, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
28 Административно наказателно дело (К) No 1092/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 101/16.10.2018 г., постановено по АНД № 37, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
29 Административно наказателно дело (К) No 1093/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 102/16.10.2018г. по АДН № 36/2018г. на Районен съд – Пещера, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Й.З., с ЕГН **********,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200.00 лева. като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Й.З., с ЕГН **********,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
30 Административно дело No 1099/2018, II състав Закон за държавния служител М.М.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.2.2019г.
ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 3005,60лв.(три хиляди и пет лв. и шестдесет ст.), представляваща обезщетение, в размер на основното месечно възнаграждение, определено към момента на признаването на уволнението за незаконно, за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното служебно правоотношение, за периода 27.04.2016г. до 27.10.2016г., както и обезщетение за просрочие при изплащане на посочената парична сума, в размер на законната лихва, считано от 17.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 1160,00лв. (хиляда сто и шестдесет лв.) представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
31 Административно наказателно дело (К) No 1106/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК-ЮЦР В.Н.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 439 от 25.09.2018 г., постановено по АНД № 958/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
32 Административно наказателно дело (К) No 1107/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК-ЮЦР В.Н.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 438 от 25.09.2018 г., постановено по АНД № 957/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
33 Административно наказателно дело (К) No 1108/2018, XI състав Други по ЗАНН ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК АНДИ ДД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 490/19.10.2018 г., постановено по АНД № 1241 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
34 Частно админист. наказателно дело (К) No 1110/2018, XI състав Частни КАНД и КАД ОБЩИНА БЕЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в закрито заседание на 17.08.2018 г. по АНД № 1324/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
35 Административно наказателно дело (К) No 1111/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ДАНГИ 2011 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514 от 31.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 804/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 1119/2018, XI състав Други по ЗАНН СТАР АУТО 1 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 509/26.10.2018 г., постановено по АНД № 918 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
37 Административно дело (К) No 1129/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА С.И.Б.М. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 666 от 03.10.2018 г. постановено по адм.д. № 583/2018г. на Районен съд Пещера в частта, с която е обявено за нищожно Решение № Р156-2 от 12.07.2017г. на Общинска служба по земеделие – Пещера и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Р156-2 от 12.07.2017г. на Общинска служба по земеделие – Пещера. Оставя в сила Решение № 666 от 03.10.2018 г. постановено по адм.д. № 583/2018г. на Районен съд Пещера, в останалата част, с която са дадени задължителни указания на Общинската служба по земеделие гр. Пещера и са възложени разноските по производството ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие“ – Пещера да заплати на С.И.Б. – М., с ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, съдебни разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
38 Административно наказателно дело (К) No 1139/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 463/04.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2359/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 1144/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/30.10.2018г. на РС- Велинград, постановено по АНД № 389/18 г. по описа на същия съд, в обжалваната част. Решението е окончателно.
40 Административно наказателно дело (К) No 1151/2018, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК З.Й.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 528/05.11.2018 г., постановено по АНД № 1534 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
41 Административно дело (К) No 1153/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Б.С.М.,
Е.Н.С.
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 665/03.10.2018 г., постановено по гр. дело № 505/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.М. с ЕГН **********, с адрес ***, и Е.Н.С. с ЕГН **********,***, против Решение № 53-ТС/15.03.2018 г. на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пещера, в частта, с която се отказва да се възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на имот „Овощна градина“ от 1.775 дка, Осма категория, находящ се в строителните граници на гр. Брацигово, местността „Маргита“. ОСЪЖДА Б.С.М. с ЕГН **********, с адрес ***, и Е.Н.С. с ЕГН **********,*** да заплатят на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пещера, направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно.
42 Административно наказателно дело (К) No 1158/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.С.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/19.11.2018г., постановено по АНД № 255/2018г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
43 Административно дело No 1165/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ГРИЙН СИТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро Грийн Сити“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, подадена срещу Заповед № 03-РД/4331 от 22.11.2017 г. за спиране обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/02862 от 09.12.2016 г., потвърдена със Заповед № РД-20-420 от 16.11.2018 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
44 Административно наказателно дело (К) No 1166/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/05.11.2018г. на Районен съд – гр.Пещера, постановено по АНД № 1841/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 1172/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., обезщетение в размер на 100 /сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по АНД 669/2018г. на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 14.12.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М. против Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 за сумата над 100 /сто/ лева до претендирания размер от 800 /осемстотин/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., сторените по делото разноски в размер на 99 /деветдесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
46 Административно наказателно дело (К) No 1173/2018, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 510/29.10.2018 г., постановено по АНД № 1588, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
47 Административно наказателно дело (К) No 1174/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Ч. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 549 от 16.11.2018 г., постановено по АНД № 853/2018 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
48 Административно наказателно дело (К) No 1175/2018, XI състав ЗАНН: НАП ДЖИ ДИ АГРО ЕООД,
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 527/05.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1426/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
49 Административно наказателно дело (К) No 1180/2018, X състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 517/31.10.2018г. на Районен съд – гр.Пазарджик, постановено по АНД № 1327/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 1181/2018, XI състав ЗАНН: МВР К.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 539/09.11.2018 г., постановено по АНД № 1185, по описа за 2018 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
51 Административно наказателно дело (К) No 1182/2018, XI състав ЗАНН: Общини Т.Б.И. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 15.11.2018 г., постановено по НАХД № 253/2018 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
52 Административно наказателно дело (К) No 1193/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 545/13.11.2018 г., постановено по АНД № 1326 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
53 Административно наказателно дело (К) No 1194/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512 от 30.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1125/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
54 Административно дело No 1195/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
55 Административно дело No 1201/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.Л. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000288817.11.2018г. на началник на РУП Септември към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1201 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
56 Административно наказателно дело (К) No 1206/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ К.В.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 117/16.11.2018 г., постановено по АНД № 193 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
57 Административно наказателно дело (К) No 1211/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 13.11.2018 г., постановено по НАХД № 235/2018 г., по описа на Районен съд - гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
58 Административно наказателно дело (К) No 1223/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.Л. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 548 от 16.11.2018 г., постановено по АНД № 705 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
59 Административно дело No 1224/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Реал – 24“ ЕООД, ЕИК 115528920, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ № 48, ет. 1, чрез управителя Я.М.К. срещу Заповед № 743 от 12.12.2018г. на Кмета на Община Панагюрище за определяне спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.3122 с площ от 369м?, заедно с полуразрушена сграда с площ от 66,00м?, намиращи се в гр. Панагюрище, ул. „П. Манчев“, № 18. ОСВОБОЖДАВА внесената от „Реал – 24“ ЕООД държавна такса в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1224 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
60 Административно дело No 61/2019, VI състав ДОПК К.А.К. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на К.А. К.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 61/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано по реда на чл. 151, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 230 от АПК с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
61 Административно дело No 68/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.М.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.М.П. против Решение № 13/06/1/0/02651/2/01/04/01 от 27.08.2018 г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив. Прекратява административно дело № 68 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив.
62 Административно дело No 72/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АННА КРИВУЛЕВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.К.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, подадена чрез управителя А.Л.К., против ЗППАМ № ФК-21-0223518/14.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 72/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
63 Административно дело No 85/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.П.П., ЕГН **********,*** срещу отказ на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието по искането на П. за преместване от затвора Пазарджик в затвора Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 85 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
64 Частно административно дело No 152/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕЛИСТЕЛ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛИСТЕЛ“ООД, ЕИК 201606362 с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.„Банска“№26 чрез Гидимаркова, в качеството на представляващ против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-49-0379186/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Частно административно дело No 161/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-8.-М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Мария-87-Мария Костенец“ с ЕИК 202393950 с адрес за кореспонденция гр.Велинград , бул.“Съединение“№83 , обл.Пазарджик, представлявано от Мария Костенец против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Частно административно дело No 168/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К. Б. Б. – Комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, чрез пълномощник Благой Иванов Бацанов, против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-26-0224562/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
67 Административно дело No 185/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Х.В. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.2.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 185/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
68 Частно административно дело No 198/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М И М -12016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.2.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 198/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд – София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
69 Административно дело No 199/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ц.Х.П.,
В.Б.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пещера. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.