Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 16.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 272/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Д.Т., ЕГН **********, в момента изтърпяващ наказание в Затвор Пазарджик срещу Заповед № ОРЖ-1- от 20.02.2019 г. на Началника на Затвора Пазарджик с която е отказано да бъде заменен режима в следващ по-лек в рамките на първоначално определения от съда на лишения от свобода П.Д.Т.. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.8.2019г.
2 Административно дело No 283/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.Г.К., ЕГН:**********,***, срещу Заповед № 18-0367-000370 от 18.09.2018г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К., за извършено от него нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1, предл. първо от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП - „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”, като са отнети свидетелство за управление на МПС № 280998540 и контролен талон № 4202408. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 8.8.2019г.
3 Административно дело No 432/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДОВЕРИЕ-ГППМП ООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да бъде осъдена Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на дружеството сумата от 150,00лв. имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 233 по описа на Районен съд Пазарджик за 2014 г., в производството по което с Решение от 31.03.2014г. е отменено Наказателно постановление № 439 от 28.11.2013г. на Директора на Регионална здравноосигурителна каса Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума в размер на законната лихва за периода от 18.04.2014г.(влизане в сила на съдебното решение), до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да заплати на Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1 сумата от 250,00лв.(двеста и петдесет лева), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
4 Административно дело No 638/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.О.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Искова молба от 07.06.2019г., подадена от О.О.З., с ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, в която заявява, че в затвора в който пребивава има дървеници, хлебарки и плъхове и че искът му е в размер на 1500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 638 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 696/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на В.С.Г.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0340-000141 от 29.05.2019г. на Началник Районно управление Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г., за нарушение по чл. 102, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство, с рег. № РА6778КА за срок от една година, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 007646099 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 696 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 739/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.Ц.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.И.Ц. ***, с искане „….да ми бъдат възстановени сумите и инвалидът да получи извинение от служителите за причинените страдания, на които беше подложен…“ ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 739 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 770/2019, III състав Закон за закрила на детето КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА И ДЕЦА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ /КЦЛДПН/-ПЕЩЕРА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие“ гр. Пещера, представляван от М.Й.Ч.против Заповед № ЗД/Д-РА-ПА-010/14.06.2019 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, за настаняване на непълнолетната Д.Й.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 770/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 779/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Й.Ц. НАЧАЛНИК РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 779/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 779/2019 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 767/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
9 Административно дело No 788/2019, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Г.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 788/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пещера. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
10 Административно дело No 846/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Т.-В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 846/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
11 Частно административно дело No 870/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Т.А. СЛУЖИТЕЛ КЪМ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- АЕРОГАРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 2.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.А., ЕГН **********,***, срещу незаконосъобразните действия, които не се основават на административен акт или на закон на служител на Регионална Дирекция „Гранична полиция“ – Аерогари, извършени на 01.08.2019г., изразяващи се в недопускане на Снежана Николаева Ангелова, ЕГН ********** – дъщеря на Н.Т.А., ЕГН **********, да напусне заедно с него страната през Летище София – Терминал 2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 870 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в три дневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 10.8.2019г.
12 Частно административно дело No 872/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Л.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 9.8.2019г.
ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 280, ал.2, т.2 от ЗИНЗС, Началника на затвора Пазарджик в едноседмичен срок да осигури по отношение на Н.Л.М., ЕГН **********,***, съответно предписаните му от специалисти медикаменти за лечение. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Н.Л.М., ЕГН **********,*** сумата от 10,00лв. /десет лв./ извършени разноски по производството. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.