Административно дело 766 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 11.7.2019г.
Образувано на 11.7.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4273 от 11.7.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ДР. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 189 ОТ 25.06.2012 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 733 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 1.7.2019г.
Образувано на 1.7.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4058 от 1.7.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 062/21.02.2008 Г. НА ОБС РАКИТОВО

Протестираща страна
 ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

Административно дело 614 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 4.6.2019г.
Образувано на 4.6.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3401 от 3.6.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

Административно дело 581 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 23.5.2019г.
Образувано на 23.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3208 от 23.5.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 234/ 16.11.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

Административно дело 567 от 2019г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

 

Разпореждане за образуване от 20.5.2019г.

Образувано на 20.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт

Входящ документ 3118 от 20.5.2019г.

ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 752/30.04.2014 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ- СТРЕЛЧА

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

 

Протестираща страна ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 566 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 20.5.2019г.
Образувано на 20.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3117 от 20.5.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 362/ 20.06.2013Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ- ПАНАГЮРИЩЕ
Дело с обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

Административно дело 540 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 14.5.2019г.
Образувано на 14.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3000 от 14.5.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
делото със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Административно дело 521 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 9.5.2019г.
Образувано на 9.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2915 от 9.5.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 504 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 3.5.2019г.
Образувано на 3.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2837 от 3.5.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.51, АЛ.3 В ЧАСТТА ОТНОСНО,,..ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.." И ЧЛ.52, АЛ.2, Т.2, Т3 И Т.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 393 от 2019г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 4.4.2019г.
Образувано на 4.4.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2253 от 4.4.2019г.
ЧЛ.185 АПК НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 316/19.02.2013 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен итнерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ


 

Административно дело 427 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 11.4.2019г.
Образувано на 11.4.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2421 от 11.4.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 402/29.04.2010 Г. НА ОБС СТРЕЛЧА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 411 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 8.4.2019г.
Образувано на 8.4.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2325 от 8.4.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

Административно дело 367 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 29.3.2019г.
Образувано на 29.3.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2129 от 29.3.2019г.
ЧЛ.185 АПК СРЕЩУ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВОДОВЗЕМАНЕ И ДР. НА ОБС СЕПТЕМВРИ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1076 ПО ПРОТОКОЛ 56/30.10.2018 Г.
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател
 ЕЛТРЕЙД ООД ЕИК/БУЛСТАТ 832076302
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 225 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 25.2.2019г.
Образувано на 25.2.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1305 от 22.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И РЕШЕНИЕТО НА ОБС ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
  ЕТ ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ ЕИК/БУЛСТАТ 120067776
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 219 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 21.2.2019г.
Образувано на 21.2.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1266 от 21.2.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕСОЧОВО
Делото е със значим обществен интерес

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 217 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 21.2.2019г.
Образувано на 21.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1255 от 21.2.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 49 ОТ 31.03.2005 Г. НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Административно дело 209 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 19.2.2019г.
Образувано на 19.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1204 от 19.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ПРЕВЕНЦИЯ ДЕКОРАТ. РАСТИТЕЛНОСТ И ДР., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 176/ 19.07.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

Административно дело 192 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 14.2.2019г.
Образувано на 14.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1091 от 14.2.2019г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.9, АЛ.3 И ДР. ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ЖИЛИЩА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №159/10.05.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

Административно дело 191 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 14.2.2019г.
Образувано на 14.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1090 от 14.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ЖИЛИЩЕН ФОНД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №233/ 30.03.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 150 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 6.2.2019г.
Образувано на 6.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 895 от 6.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ.4, АЛ.1 И ДР. ТОЧКИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №315/28.01.2009Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 121 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 30.1.2019г.
Образувано на 30.1.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 717 от 30.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 36, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОР. НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Делото е с обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

Административно дело 120 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 30.1.2019г.
Образувано на 30.1.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 716 от 30.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 27 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 7.1.2019г.
Образувано на 7.1.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 110 от 7.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
 РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

 

Административно дело 1 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 2.1.2019г.
Образувано на 2.1.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2 от 2.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МТ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИАТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

2018 година  

 

 

 

Административно дело 1079 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 22.11.2018г.
Образувано на 22.11.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6214 от 22.11.2018г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 873/ 30.06.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

Административно дело 1076 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 21.11.2018г.
Образувано на 21.11.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6197 от 21.11.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА МЛ.40, АЛ. 1, Т. 30 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1066 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 19.11.2018г.
Образувано на 19.11.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6105 от 19.11.2018г.
ЧЛ.185 АПК НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 822088224
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1065 от 2018г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 19.11.2018г.
Образувано на 19.11.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6104 от 19.11.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
  ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 822088224
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1154 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 7.12.2018г.
Образувано на 7.12.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6554 от 7.12.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

 

Административно дело 1002 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 30.10.2018г.
Образувано на 30.10.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5738 от 30.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО И ДР. ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Адвокат
  ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

Административно дело 951 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 12.10.2018г.
Образувано на 12.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5361 от 11.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1034/31.08.2018 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 950 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 12.10.2018г.
Образувано на 12.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5360 от 11.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1033/31.08.2018 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 946 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 11.10.2018г.
Образувано на 11.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5331 от 10.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Делата е със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 945 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 11.10.2018г.
Образувано на 11.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5330 от 10.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАТАК
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

 

Административно дело 944 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 11.10.2018г.
Образувано на 11.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5329 от 10.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

 

Административно дело 935 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 8.10.2018г.
Образувано на 8.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5244 от 8.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

Административно дело 904 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 28.9.2018г.
Образувано на 28.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5071 от 28.9.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Делата е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

Административно дело 899 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.9.2018г.
Образувано на 27.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5042 от 27.9.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТАНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 895 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 26.9.2018г.
Образувано на 26.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5022 от 26.9.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 884 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 20.9.2018г.
Образувано на 20.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4950 от 20.9.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.21, АЛ.2, Т.1 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИР. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА
Делата е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 875 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 19.9.2018г.
Образувано на 19.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4923 от 19.9.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 680 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 24.7.2018г.
Образувано на 24.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4097 от 23.7.2018г.
ЧЛ.185 АПК П/В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМ. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 165/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 


Административно дело 679 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 24.7.2018г.
Образувано на 24.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4096 от 23.7.2018г.
ЧЛ.185 АПК П/В НАРЕДБА ЗА УПРАВЛУНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАТАК
Делото е със значим обществен интерес. Да се публикува на страницата на съда!

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

 

Административно дело 669 от 2018г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

 

Разпореждане за образуване от 20.7.2018г.

Образувано на 20.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт

Входящ документ 4065 от 20.7.2018г.

ЧЛ. 185 АПК П/В НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1056/30.04.2015Г. НА ОБ. С. СТРЕЛЧА.

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

 

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 665 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 19.7.2018г.
Образувано на 19.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4040 от 19.7.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 607/23.10.2009 Г. НА ОБС РАКИТОВО, ПРОТОКОЛ № 040
Дело със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Административно дело 611 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 27.6.2018г.
Образувано на 27.6.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3711 от 27.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.40, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, РАЗДЕЛЯНЕТО, ТРАНСПОРТИР., ПРЕТОВАРВ., ОПОЛЗОТВОРЯВ. И ОБЕЗВРЕЖД. НА БИТОВИ И СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Адвокат
  ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

Административно дело 609 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 26.6.2018г.
Образувано на 26.6.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3678 от 26.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ЧЛ.7,АЛ.1Т.9 И ЧЛ.12,АЛ.5 ОТ ПОД/
Делото е обществен интерес

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 584 от 2018г.  

 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 18.6.2018г.
Образувано на 18.6.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3455 от 15.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС ЛЕСИЧОВО НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 17.11.2011 Г.
ОПРЕДЕЛЯ ДЕЛОТО КАТО ТАКОВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 567 от 2018г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 8.6.2018г.
Образувано на 8.6.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3313 от 8.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД СЪРНИЦА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 2/10.11.2015 Г. НА ОБС СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 491 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 17.5.2018г.
Образувано на 17.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2852 от 17.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 6 АЛ. 4 И ЧЛ.33 АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

Административно дело 529 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 29.5.2018г.
Образувано на 29.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3056 от 29.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Определение № 850/4.7.2018г.

 

Административно дело 495 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 18.5.2018г.
Образувано на 18.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2873 от 18.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 07.02.2008 Г. НА ОБС ПАЗАРДЖИК

Протестираща   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 485 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 16.5.2018г.
Образувано на 16.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2829 от 16.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

Определение № 849/4.7.2018г.

 

 

Административно дело 448 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2586 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №375/ 23.04.2013Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 447 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2585 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 446 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2584 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №426/29.06.2007Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 445 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2583 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Административно дело 423 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 27.4.2018г.
Образувано на 27.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2460 от 27.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОРГАТИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №302/26.06.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД
Дело със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 422 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 27.4.2018г.
Образувано на 27.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2459 от 27.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №453/ 20.12.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 421 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 27.4.2018г.
Образувано на 27.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2457 от 27.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №149/ 30.10.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

Административно дело 415 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 26.4.2018г.
Образувано на 26.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2398 от 26.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 408 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 24.4.2018г.
Образувано на 24.4.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2352 от 24.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Жалбоподател   РЕЙСЪР АУТО ЕООД

Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

 

Административно дело 405 от 2018г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 24.4.2018г.
Образувано на 24.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2344 от 24.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Протестираща страна   ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

 

Административно дело 401 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 23.4.2018г.
Образувано на 23.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2294 от 20.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 3/ 26.11.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Решение № 388/20.6.2018г.

 

 

 

Административно дело 302 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 20.3.2018г.
Образувано на 20.3.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1633 от 20.3.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 59, АЛ. 9 И ДР. ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА БАТАК, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 433/ 25.11.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БАТАК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

Административно дело 291 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 15.3.2018г.
Образувано на 15.3.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1554 от 15.3.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 5/26.11.2015 Г. НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Определям делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Определение № 597/9.5.2018г.

 

 

Административно дело 223 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 27.2.2018г.
Образувано на 27.2.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1152 от 26.2.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 85, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 


Определение № 320/8.3.2018г.

 

 

Административно дело 224 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 27.2.2018г.
Образувано на 27.2.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1153 от 26.2.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 81, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

Определение № 321/8.3.2018г.

 

 

Административно дело 202 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 20.2.2018г.
Образувано на 20.2.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1047 от 20.2.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 27/ 22.12.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

 

 

Административно дело 190 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 16.2.2018г.
Образувано на 16.2.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 991 от 16.2.2018г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕ БАТАК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕСТВ. МУ С ОБЩ. АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 39/ 17.12.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

 

Административно дело 86 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 22.1.2018г.
Образувано на 22.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 409 от 22.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО

 

 

Административно дело 60 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 15.1.2018г.
Образувано на 15.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 228 от 15.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ И ВЗАИМОДЕЙСТВЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДИНИСТРАЦИЯ

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Решение №237 от 18.04.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Административно дело 59 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия при образуване ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 15.1.2018г.
Образувано на 15.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 227 от 15.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДИНИСТРАЦИЯ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Административно дело 52 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 15.1.2018г.
Образувано на 15.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 202 от 12.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Делото е със значим обществен интерес!

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Административно дело 45 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 11.1.2018г.
Образувано на 11.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 178 от 11.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 165/02.12.2008 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

Административно дело 22 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.
Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 70 от 5.1.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Делото е със значим обществен интерес!

Жалбоподател   МУСА АЛИ КЕХАЙОВ
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

Административно дело 21 от 2018г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

 

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.

Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт

Входящ документ 69 от 5.1.2018г.

ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Определям делото като такова със значим обществен интерес.

 

 

Жалбоподател МУСА АЛИ КЕХАЙОВ

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

Адвокат ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

Административно дело 20 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.
Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 68 от 5.1.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Жалбоподател  МУСА АЛИ КЕХАЙОВ
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

Административно дело 19 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.
Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 67 от 5.1.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ВЕЛИНГРАД

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   МУСА АЛИ КЕХАЙОВ
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ