Административно дело 954 от 2021г.  

3100 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община
 
Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 13.8.2021г.
Образувано на 13.8.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7096 от 13.8.2021г.
ЗУТ/РЕШЕНИЕ №28/30.01.2014Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД/
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател  САИТ РЕДЖЕПОВ ТРАМПОВ
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА КАЛПАЗАНОВА


 

Административно дело 672 от 2021г.
3100 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община


Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 14.6.2021г.
Образувано на 14.6.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5541 от 14.6.2021г.
ЗУТ

Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател ИКО СТИЛ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 112652506
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК 

 

 

Административно дело 796 от 2021г. 

3000 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 14.7.2021г.
Образувано на 14.7.2021г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6496 от 13.7.2021г.
ЗУТ
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

Административно дело 793 от 2021г. 

1000 Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 13.7.2021г.
Образувано на 13.7.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6487 от 13.7.2021г.
ЗПУКИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   НЕЙЧО ДИМИТРОВ КОЛАНЕВ
Ответник  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБ.ИМУЩ.КЪМ ОС-БРАЦИГ

 

 

Административно дело 713 от 2021г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 23.6.2021г.
Образувано на 23.6.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5859 от 23.6.2021г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Определя делото кото такова със значим обществен интерес

Жалбоподател ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 391 от 2021г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

 

Разпореждане за образуване от 7.4.2021г.

Образувано на 7.4.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт

Входящ документ 3260 от 6.4.2021г.

ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ЧЛ. 4, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБС ПЕЩЕРА

Определя делото като такова със значим обществен интерес

 

Жалбоподател   ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ЕИК/БУЛСТАТ 205988920

Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

Адвокат   ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ

 

 

Административно дело 240 от 2021г. 

1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

 

Разпореждане за образуване от 4.3.2021г.

Образувано на 4.3.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт

Входящ документ 1944 от 4.3.2021г.

ЗМСМА/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ ОТ 26.02.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕПТЕМВРИ

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

 

Жалбоподател   ЙОРДАН ВЕНЦИСЛАВОВ ГОНЧЕВ

Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

Адвокат   НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАТАШКИ

 

 

Административно дело 378 от 2021г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 1.4.2021г.
Образувано на 1.4.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3101 от 1.4.2021г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ.4, АЛ.1 И 2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател
  ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ЕИК/БУЛСТАТ 205988920
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Адвокат
  ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ


 

Административно дело 377 от 2021г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ

Разпореждане за образуване от 1.4.2021г.
Образувано на 1.4.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3099 от 1.4.2021г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 4, АЛ.1-3 ОТ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БАТАК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ЕИК/БУЛСТАТ 205988920
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК
Адвокат
  ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ 

Административно дело 363 от 2021г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 30.3.2021г.
Образувано на 30.3.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2962 от 30.3.2021г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОЕРЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател   ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ЕИК/БУЛСТАТ 205988920
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Адвокат   ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ


 

Административно дело 362 от 2021г.  в
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА

Разпореждане за образуване от 30.3.2021г.
Образувано на 30.3.2021г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2961 от 30.3.2021г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОЕРЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател
  ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ЕИК/БУЛСТАТ 205988920
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат
  ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ

 

Административно дело 214 от 2021г.  

1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 23.2.2021г.
Образувано на 23.2.2021г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1688 от 22.2.2021г.
ЗМСМА/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 27.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 213 от 2021г.  

1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 23.2.2021г.
Образувано на 23.2.2021г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1687 от 22.2.2021г.
ЗМСМА/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 27.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК


 

2020

 

 

Административно дело 1369 от 2020г.
500 Изборен кодекс


Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 4.12.2020г.
Образувано на 4.12.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 8767 от 4.12.2020г.
Върнато Административно дело 500/2020г. Административен съд - Пазарджик
Дело на висша инстанция Административно дело 7803/2020г. Върховен административен съд
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 182-МИ/06.03.2020 Г. НА ОИК БЕЛОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател ВАСИЛ АНТОНОВ ШУМАНОВ
Ответник ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО

 

Решение от 17.12.2020 г.

 
Административно дело 984 от 2020г.  

1000 Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
 
Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 31.8.2020г.
Образувано на 31.8.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5817 от 31.8.2020г.
КПКОНПИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № РС-371-20-087/29.07.2020 Г. НА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  КОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ
Ответник
 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

 

 

Административно дело 959 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 26.8.2020г.
Образувано на 26.8.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5726 от 26.8.2020г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА "ВАРВАРА", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 206/ 30.07.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
  ЕЛТРЕЙД ООД ЕИК/БУЛСТАТ 832076302
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИАдминистративно дело 691 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 22.6.2020г.
Образувано на 22.6.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3918 от 22.6.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.10, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ -КОМПАНЬОНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДР. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Административно дело 640 от 2020г.  
2300 Други дела по ЗОС и ЗДС
 
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 12.6.2020г.
Образувано на 12.6.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3613 от 12.6.2020г.
ЗОС ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 30.06.2016 Г. ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател
  А.Т.Я.
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Адвокат
  Н.Т.Я.

 

 

Административно дело 650 от 2020г.  

4100 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 16.6.2020г.
Образувано на 16.6.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3702 от 15.6.2020г.
ЗПУГДВМС/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 91 ОТ 09.06.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА
Определя делото като такова с висок обществен интерес !

Жалбоподател
  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

Решение от 01.07.2020 г.

 

 

Административно дело 549 от 2020г. 
500 Изборен кодекс
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 26.5.2020г.
Образувано на 26.5.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3019 от 26.5.2020г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 193/20.05.2020 Г. ПО ОПИСА НА ОИК - СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател   МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ
Адвокат   Н
.Й.Б.

 

 

Административно дело 500 от 2020г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 12.5.2020г.
Образувано на 12.5.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2715 от 12.5.2020г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 182 - МИ ОТ 06.03.2020Г. НА ОИК - БЕЛОВО

Жалбоподател
  В.А.Ш.
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО

 

 

Административно дело 435 от 2020г.  

1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 13.4.2020г.
Образувано на 13.4.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2440 от 13.4.2020г.
ЗМСМА/З-Д №192/....02.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
 Б.В.Л.
Ответник
  КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

 

Административно дело 424 от 2020г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 9.4.2020г.
Образувано на 9.4.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2407 от 6.4.2020г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 52, АЛ. 1, Т.4 И ЧЛ. 65, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 38/ 28.04.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна КЮЛ  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 401 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 9.4.2020г.
Образувано на 9.4.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2302 от 23.3.2020г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 19/ 28.02.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК


 

Административно дело 350 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 10.3.2020г.
Образувано на 10.3.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2036 от 10.3.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 32 ПО ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 28.07.2015 Г. НА ОБС СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ЕИК/БУЛСТАТ 205966183
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА
Адвокат
  И.Г.Й.

 

 

Административно дело 334 от 2020г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 6.3.2020г.
Образувано на 6.3.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1925 от 6.3.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 335 ОТ 28.02.2013 Г. НА ОБС ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател  30 ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ЕИК/БУЛСТАТ 205966183
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО
Адвокат  И
.Г.Й.Административно дело 314 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 4.3.2020г.
Образувано на 4.3.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1819 от 4.3.2020г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 328/ 30.06.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател
  ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ЕИК/БУЛСТАТ 205966183
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Адвокат
  И.Г.Й.

Административно дело 297 от 2020г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 28.2.2020г.
Образувано на 28.2.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1740 от 28.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ДР. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 404 ОТ 31.05.2013 Г. НА ОБС БЕЛОВО
Дело от обществен интерес

Жалбоподател   ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ЕИК/БУЛСТАТ 205966183
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО

 

 

Административно дело 286 от 2020г.  в
1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 27.2.2020г.
Образувано на 27.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1687 от 27.2.2020г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 31.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 270 от 2020г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 24.2.2020г.
Образувано на 24.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1588 от 24.2.2020г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. СЪРНИЦА ПРИЕТА С РЕШЕИЕ № 52/28.04.2016 Г. НА ОБС СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

Административно дело 284 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 26.2.2020г.
Образувано на 26.2.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1670 от 26.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ЕИК/БУЛСТАТ 205966183
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Адвокат
  И.Г.Й.

 

Административно дело 265 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 21.2.2020г.
Образувано на 21.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1545 от 21.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МДТ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 40/28.02.2008 Г. НА ОБС СТРЕЛЧА

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА


 

Административно дело 208 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 12.2.2020г.
Образувано на 12.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1240 от 12.2.2020г.
ЧЛ 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 24/14.02.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 


Административно дело 258 от 2020г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 21.2.2020г.
Образувано на 21.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1531 от 21.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ВОДОПРЕНОС ИЗР. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 161/26.04.2012 Г. НА ОБС СТРЕЛЧА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 271 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 24.2.2020г.
Образувано на 24.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1590 от 24.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МДТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 722 ОТ 09.09.2019 Г. НА ОБС ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ


 

Административно дело 260 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия СВЕТОМИР В. БАБАКОВ

Разпореждане за образуване от 21.2.2020г.
Образувано на 21.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1537 от 21.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МДТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ВЗЕТА С РЕШЕНИЕ № 828/27.08.2019 Г. НА ОБС РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Административно дело 226 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 17.2.2020г.
Образувано на 17.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1363 от 17.2.2020г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 809/ 30.04.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Административно дело 212 от 2020г.  

500 Изборен кодекс
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 13.2.2020г.
Образувано на 13.2.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1286 от 13.2.2020г.
Върнато Административно дело 1264/2019г. Административен съд - Пазарджик
Дело на висша инстанция Административно дело 14049/2019г. Върховен административен съд
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 113-МИ/ 28.10.2019 Г.,ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 127-МИ/ 31.10.2019 Г. НА ОИК- ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
 ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Решение от 08.04.2020 г.

 

 

Административно дело 211 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 12.2.2020г.
Образувано на 12.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1259 от 12.2.2020г.
ЧЛ 185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 52, АЛ.1, Т.4, ЧЛ. 58, АЛ. 4 И АЛ. 5 И ЧЛ. 64 АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МДТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Административно дело 199 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 11.2.2020г.
Образувано на 11.2.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1196 от 11.2.2020г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №338/27.02.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 136 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 30.1.2020г.
Образувано на 30.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 821 от 30.1.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 133 от 2020г.  
500 Изборен кодекс
 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 29.1.2020г.
Образувано на 29.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 810 от 29.1.2020г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ №178-МИ/ 24.01.2020 Г. НА ОИК- БЕЛОВО
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО

 

Решение от 12.02.2020г.

 

Административно дело 108 от 2020г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 27.1.2020г.
Образувано на 27.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 667 от 27.1.2020г.
ЧЛ.185 АПК/НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 49 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 15.1.2020г.
Образувано на 15.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 304 от 15.1.2020г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 28/ 28.02.2008 Г. НА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник КЮЛ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО


 

Административно дело 17 от 2020г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 8.1.2020г.
Образувано на 8.1.2020г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 134 от 8.1.2020г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 190/07.01.2020 НА ОИК СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ
Жалбоподател
  П.Н.Ц.
Жалбоподател
  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ДА СПАСИМ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ
Адвокат
  Н.Й.Б.

 

 

Административно дело 16 от 2020г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 7.1.2020г.
Образувано на 7.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 110 от 7.1.2020г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна КЮЛ
 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО


 

 

Административно дело 8 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 3.1.2020г.
Образувано на 3.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 32 от 3.1.2020г.
ЧЛ. 185 АПК/НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО/

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

Административно дело 6 от 2020г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 3.1.2020г.
Образувано на 3.1.2020г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 30 от 3.1.2020г.
ЧЛ. 185 АПК/П/В НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА/

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

  

 

2019 година  

 

 

Административно дело 1476 от 2019г.  

500 Изборен кодекс
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 27.12.2019г.
Образувано на 27.12.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7689 от 27.12.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 76-МИ/23.12.2019 Г. НА ОИК СТРЕЛЧА
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
  СТОЙНО ПРОДАНОВ ЧАЧОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА
Адвокат
  ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ КАРАБОЙЧЕВ

 

Административно дело 1438 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 18.12.2019г.
Образувано на 18.12.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7542 от 18.12.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ЧЛ.6, Т.3,АЛ.16, АЛ.2,Т.3,ЧЛ.23,Т.2 И ЧЛ.42,АЛ.2, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 173 ОТ 29.06.2005Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

 

Административно дело 1419 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 12.12.2019г.
Образувано на 12.12.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7436 от 12.12.2019г.
ЧЛ.185 АПК /ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И УЧЕРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/31.07.2013 Г.
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО 

Административно дело 1409 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 10.12.2019г.
Образувано на 10.12.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 7343 от 10.12.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА, /ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ ОТ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ/, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1075/ 30.10.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1342 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 26.11.2019г.
Образувано на 26.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6974 от 26.11.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОБЩ. ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЕЛОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО 

Административно дело 1323 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 22.11.2019г.
Образувано на 22.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6866 от 22.11.2019г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 521/ 31.10.2013 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 1312 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 19.11.2019г.
Образувано на 19.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6788 от 19.11.2019г.
ЧЛ.185 АПК/НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 1308 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 19.11.2019г.
Образувано на 19.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6777 от 19.11.2019г.
ЧЛ.185 АПК/НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЗ-К/
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Административно дело 1295 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 13.11.2019г.
Образувано на 13.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6658 от 13.11.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 176/ 19.07.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БРАЦИГОВО

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

Административно дело 1290 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 12.11.2019г.
Образувано на 12.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6592 от 12.11.2019г.
ЧЛ.185 АПК/НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА РАКИТОВО/
Дело с обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Административно дело 1287 от 2019г. 
500 Изборен кодекс
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 8.11.2019г.
Образувано на 8.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6533 от 8.11.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 166-МИ ОТ 04.11.2019Г НА ОИК - БЕЛОВО.
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател   ВАСИЛ ПЕТРОВ САВОВ
Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО
Адвокат   ДАФИНКА АСПАРУХОВА СЕМЕРДЖИЕВА

 

 

Административно дело 1283 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 7.11.2019г.
Образувано на 7.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6507 от 7.11.2019г.
ИК/РЕШЕНИЕ №318-МИ-ПАЗАРДЖИК ОТ 03.11.2019 Г. НА ОИК-ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ШИКО АТАНАСОВ ВЕЛЕВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Решение от 13.11.2019г.

 

 

Административно дело 1282 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 7.11.2019г.
Образувано на 7.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6503 от 7.11.2019г.
ЧЛ. 185 АПК/Т.3,Б."Ж" ОТ ВТОРИЯТ ПО РЕД ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №67/28.03.2019 Г./

Протестираща страна
 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

  

Административно дело 1272 от 2019г.   

500 Изборен кодекс
 

Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 5.11.2019г.
Образувано на 5.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6425 от 5.11.2019г.
ИК/РЕШЕНИЕ №282-МИ/28.10.2019Г. ОИК-ПЗ
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
 ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК
Представляващ
 АРЛИН ГРИГОРОВ АНТОНОВ

Решение от 18.11.2019г.

 

 

Административно дело 1266 от 2019г.  

500 Изборен кодекс
 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 5.11.2019г.
Образувано на 5.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6421 от 5.11.2019г.
ИК/РЕШЕНИЕ№107-МИ/29.10.2019 Г. ОИК-РАКИТОВО/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ЦАНКО БЕНЧОВ МОЛОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКИТОВО

 

Определение от 11.11.2019г.

 

 

Административно дело 1264 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 5.11.2019г.
Образувано на 5.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6416 от 5.11.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 113- МИ ОТ 28.10.2019 Г И РЕШЕНИЕ № 127 - МИ ОТ 31.10.2019 Г. НА ОИК ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Ответник   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ
Представляващ
  ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

 

Решение от 18.11.2019г.

 

Административно дело 1260 от 2019г.  
4100 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 4.11.2019г.
Образувано на 4.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6387 от 4.11.2019г.
ЗПУГДВМС/РЕШЕНИЕ №257-МИ ОТ28.10.2019 Г. ОИК-ПЗ-К/
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Решение № 813/18.11.2019г.

 

 

 

Административно дело 1256 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 1.11.2019г.
Образувано на 1.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6342 от 1.11.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 153/28.10.2019 Г. НА ОИК БРАЦИГОВО ЗА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО РАВНОГОР
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ЙОРДАН ТРЕНДАФИЛОВ МАДАРОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

 

Определение от 4.11.2019г.

 

 

Административно дело 1258 от 2019г.  

500 Изборен кодекс
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 4.11.2019г.
Образувано на 4.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6348 от 4.11.2019г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОИК ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ЙОРДАН ТРЕНДАФИЛОВ МАДАРОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

 

Определение от 4.11.2019г.

 

Административно дело 1255 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 1.11.2019г.
Образувано на 1.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6341 от 1.11.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 154/28.10.2019 Г. НА ОИК БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

 

Определение от 8.11.2019г.

 

Административно дело 1250 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 1.11.2019г.
Образувано на 1.11.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6308 от 31.10.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 1248 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 1.11.2019г.
Образувано на 1.11.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6314 от 1.11.2019г.
ИК ПРОТИВ ОТВАРЯНЕ, ПРЕБРОЯВАНЕ И КАСИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Определение от 5.11.2019г.

 

Административно дело 1245 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 30.10.2019г.
Образувано на 30.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6260 от 30.10.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 167/28.10.2019 Г. НА ОИК СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ БИВОЛАРСКИ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ
Адвокат
  НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАТАШКИ

 

Определение от 1.11.2019г.

 

 

Административно дело 1238 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ

Разпореждане за образуване от 30.10.2019г.
Образувано на 30.10.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6226 от 29.10.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ЧЛ.7,ЧЛ.33 АЛ.1,ЧЛ.35 АЛ.1В ЧАСТТА ИМ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ЧЛ.31 АЛ.1,ЧЛ.36 АЛ.1, ЧЛ.37 АЛ.1 В ЧАСТТА ИМ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ И ЧЛ.53 АЛ.1 И АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

Административно дело 1236 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 30.10.2019г.
Образувано на 30.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6237 от 30.10.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 223 ОТ 25.10.2019Г., РЕШЕНИЕ № 224 ОТ 25.10.2019Г., ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 225 ОТ 25.10.2019Г., РЕШЕНИЕ № 226 ОТ 25.10.2019Г., НА ОИК - ПАЗАРДЖИК.
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  КУЗО ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Определение от 30.10.2019г.

 

 

Административно дело 1234 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 29.10.2019г.
Образувано на 29.10.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6213 от 29.10.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 142/ 31.03.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

Решение от 13.02.2020 г.

 

 

Административно дело 1232 от 2019г.  

500 Изборен кодекс
 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 29.10.2019г.
Образувано на 29.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6218 от 29.10.2019г.
ИК/ ПРОТИВ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО С ИЗХ. № 696/ 29.10.2019 Г. ЗА ОТКАЗ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ОТ ВРИД КМЕТ С. РАДИЛОВО
Делото е с висок обществен интерес!

Жалбоподател
  АЛЕКС НЕДЕЛЧЕВ РЯДКОВ
Ответник
  ВРИД КМЕТ НА С.РАДИЛОВО

 

Решение от 31.10.2019г.

 

 

Административно дело 1182 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 16.10.2019г.
Образувано на 16.10.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5932 от 16.10.2019г.
ЧЛ.185 АПК/РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.6,Т.3,ЧЛ.16,АЛ.2,Т.3,ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

 

Административно дело 1153 от 2019г.  

500 Изборен кодекс
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 10.10.2019г.
Образувано на 10.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5774 от 10.10.2019г.
ИК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 119-МИ/03.10.2019 Г. НА ОИК ПАЗАРДЖИК, ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 1316-МИ НА ЦИК ГР. СОФИЯ ОТ 07.10.2019 Г.
Дело с висок обществен интерес!

Жалбоподател
  ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Решение от 11.10.2019г.

 

 

Административно дело 1147 от 2019г. По новия ГПК Административно отделение, X състав
500 Изборен кодекс
Съдия при образуване МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 9.10.2019г.
Образувано на 9.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5732 от 9.10.2019г.
ИК/ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 120-МИ ОТ 03.10.2019 Г. НА ОИК- ПАЗАРДЖИК
Дело с висок обществен интерес!

Жалбоподател
  БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

 

Определение от 23.10.2019г.

 

 

Административно дело 1141 от 2019г.  
500 Изборен кодекс
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 8.10.2019г.
Образувано на 8.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5685 от 8.10.2019г.
ИК/РЕШЕНИЕ №115-МИ/30.09.2019 Г. НА ОИК-ПЗ-К/

Жалбоподател
 КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Ответник
  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК
Представляващ
  ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МЪРХОВА ПРИСАДНИКОВА

 

Решение № 589/9.10.2019г.

 

 

Административно дело 1121 от 2019г.  

4100 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 1.10.2019г.
Образувано на 1.10.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5530 от 1.10.2019г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 138 ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС ПАЗ-К, ПРОВЕДЕНО НА 18.09.2019 Г-, ПРОТОКОЛ № 9
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Определение № 1351/2.10.2019г.

 

 

Административно дело 1113 от 2019г.  

4100 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 30.9.2019г.
Образувано на 30.9.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5497 от 30.9.2019г.
ЗМСМА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРОВЕДЕНА НА 18.09.2019 Г. РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБС ПАЗ-К

Дело с висок обществен интерес!.

Жалбоподател
  СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД ЕИК/БУЛСТАТ 200969193
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Адвокат
  МАРИАНА ПЕТРОВА

 

Определение № 1345/1.10.2019г.

 

 

Административно дело 888 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави


Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 8.8.2019г.
Образувано на 8.8.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4676 от 8.8.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ.28, АЛ.2, И ДР. В ЧАСТТА ОТНОСНО "СЪБИРАНЕ", ЧЛ.37, АЛ.5 В ЧАСТТА ОТН. "СЪБИР. И ТРАНСПОРТИР." ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОР. НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №531/24.04.2014 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
Определям делото, като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 
Административно дело 956 от 2019г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

 

Разпореждане за образуване от 23.8.2019г.

Образувано на 23.8.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт

Входящ документ 4861 от 23.8.2019г.

ЧЛ.185 АПК ЧЛ. 1, АЛ. 1Т 2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ І КЪМ ЧЛ. 27 АЛ.2 НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩ. РАКИТОВО

Определя делото като такова със значим обществен интерес

 

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Решение от 18.11.2019г.

 


 

Административно дело 766 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 11.7.2019г.
Образувано на 11.7.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4273 от 11.7.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ДР. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 189 ОТ 25.06.2012 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 733 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 1.7.2019г.
Образувано на 1.7.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4058 от 1.7.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 062/21.02.2008 Г. НА ОБС РАКИТОВО

Протестираща страна
 ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Определение от 16.10.2019г.

 

 

Административно дело 614 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 4.6.2019г.
Образувано на 4.6.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3401 от 3.6.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 


Определение № 801/6.6.2019г.

 

 

Административно дело 581 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 23.5.2019г.
Образувано на 23.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3208 от 23.5.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 234/ 16.11.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Определение № 1290/18.9.2019г.

 

 

Административно дело 567 от 2019г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

 

Разпореждане за образуване от 20.5.2019г.

Образувано на 20.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт

Входящ документ 3118 от 20.5.2019г.

ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 752/30.04.2014 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ- СТРЕЛЧА

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

 

Протестираща страна ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

Решение от 24.10.2019г.

 

 

Административно дело 566 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 20.5.2019г.
Образувано на 20.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3117 от 20.5.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 362/ 20.06.2013Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ- ПАНАГЮРИЩЕ
Дело с обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Определение от 9.10.2019г.

 

 

Административно дело 540 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 14.5.2019г.
Образувано на 14.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3000 от 14.5.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
делото със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Решение № 456/3.7.2019г.

 

 

Административно дело 521 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 9.5.2019г.
Образувано на 9.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2915 от 9.5.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Решение от 24.10.2019г

 

 

Административно дело 504 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 3.5.2019г.
Образувано на 3.5.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2837 от 3.5.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.51, АЛ.3 В ЧАСТТА ОТНОСНО,,..ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.." И ЧЛ.52, АЛ.2, Т.2, Т3 И Т.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

Решение № 666/24.10.2019г.

 

 

Административно дело 393 от 2019г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 4.4.2019г.
Образувано на 4.4.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2253 от 4.4.2019г.
ЧЛ.185 АПК НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 316/19.02.2013 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен итнерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Решение № 467/4.7.2019г.

 


Административно дело 427 от 2019г.
 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 11.4.2019г.
Образувано на 11.4.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2421 от 11.4.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 402/29.04.2010 Г. НА ОБС СТРЕЛЧА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

Решение № 391/12.6.2019г.

 

 

Административно дело 411 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 8.4.2019г.
Образувано на 8.4.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2325 от 8.4.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

Решение № 468/4.7.2019г.

 

 

Административно дело 367 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 29.3.2019г.
Образувано на 29.3.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2129 от 29.3.2019г.
ЧЛ.185 АПК СРЕЩУ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВОДОВЗЕМАНЕ И ДР. НА ОБС СЕПТЕМВРИ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1076 ПО ПРОТОКОЛ 56/30.10.2018 Г.
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Жалбоподател
 ЕЛТРЕЙД ООД ЕИК/БУЛСТАТ 832076302
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Решение № 505/11.7.2019г.

 

 

Административно дело 225 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 25.2.2019г.
Образувано на 25.2.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1305 от 22.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И РЕШЕНИЕТО НА ОБС ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
  ЕТ ОСКАР-999-КРАСИМИР БЛАГОЕВ ЕИК/БУЛСТАТ 120067776
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

 

 

Административно дело 219 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 21.2.2019г.
Образувано на 21.2.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1266 от 21.2.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕСОЧОВО
Делото е със значим обществен интерес

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Решение № 415/21.6.2019г.

 

 

Административно дело 217 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 21.2.2019г.
Образувано на 21.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1255 от 21.2.2019г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 49 ОТ 31.03.2005 Г. НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 


Решение № 335/17.5.2019г.

 

 

Административно дело 209 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 19.2.2019г.
Образувано на 19.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1204 от 19.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ПРЕВЕНЦИЯ ДЕКОРАТ. РАСТИТЕЛНОСТ И ДР., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 176/ 19.07.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

Решение № 383/12.6.2019г.

 

 

Административно дело 192 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 14.2.2019г.
Образувано на 14.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1091 от 14.2.2019г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.9, АЛ.3 И ДР. ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ЖИЛИЩА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №159/10.05.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Определение № 568/17.4.2019г

 

 

Административно дело 191 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 14.2.2019г.
Образувано на 14.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1090 от 14.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ЖИЛИЩЕН ФОНД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №233/ 30.03.2005 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

Решение № 184/29.3.2019г.

 

 

Административно дело 150 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 6.2.2019г.
Образувано на 6.2.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 895 от 6.2.2019г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ.4, АЛ.1 И ДР. ТОЧКИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №315/28.01.2009Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Решение № 257/22.4.2019г.

 

 

Административно дело 121 от 2019г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 30.1.2019г.
Образувано на 30.1.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 717 от 30.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 36, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОР. НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Делото е с обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

Решение № 221/15.4.2019г.

 

 

Административно дело 120 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 30.1.2019г.
Образувано на 30.1.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 716 от 30.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Определение № 669/15.5.2019г.

 

 

Административно дело 27 от 2019г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 7.1.2019г.
Образувано на 7.1.2019г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 110 от 7.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
 РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

Решение № 127/8.3.2019г.

 

 

Административно дело 1 от 2019г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 2.1.2019г.
Образувано на 2.1.2019г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2 от 2.1.2019г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МТ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИАТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Решение № 146/13.3.2019г.

 

 

2018 година  

 

 

 

Административно дело 1079 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 22.11.2018г.
Образувано на 22.11.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6214 от 22.11.2018г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 873/ 30.06.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

Административно дело 1076 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 21.11.2018г.
Образувано на 21.11.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6197 от 21.11.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА МЛ.40, АЛ. 1, Т. 30 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1066 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 19.11.2018г.
Образувано на 19.11.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6105 от 19.11.2018г.
ЧЛ.185 АПК НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 822088224
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1065 от 2018г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 19.11.2018г.
Образувано на 19.11.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6104 от 19.11.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес!

Жалбоподател
  ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 822088224
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 1154 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 7.12.2018г.
Образувано на 7.12.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 6554 от 7.12.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

 

Административно дело 1002 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 30.10.2018г.
Образувано на 30.10.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5738 от 30.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО И ДР. ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Делото е със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Адвокат
  ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

Административно дело 951 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 12.10.2018г.
Образувано на 12.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5361 от 11.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1034/31.08.2018 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Административно дело 950 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 12.10.2018г.
Образувано на 12.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5360 от 11.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1033/31.08.2018 Г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 946 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 11.10.2018г.
Образувано на 11.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5331 от 10.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Делата е със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 945 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 11.10.2018г.
Образувано на 11.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5330 от 10.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАТАК
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

 

Административно дело 944 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 11.10.2018г.
Образувано на 11.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5329 от 10.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

 

Административно дело 935 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 8.10.2018г.
Образувано на 8.10.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5244 от 8.10.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

Административно дело 904 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 28.9.2018г.
Образувано на 28.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5071 от 28.9.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Делата е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

Административно дело 899 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 27.9.2018г.
Образувано на 27.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5042 от 27.9.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТАНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 895 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 26.9.2018г.
Образувано на 26.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 5022 от 26.9.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 884 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 20.9.2018г.
Образувано на 20.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4950 от 20.9.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.21, АЛ.2, Т.1 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИР. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА
Делата е със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 875 от 2018г.  
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 19.9.2018г.
Образувано на 19.9.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4923 от 19.9.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 680 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 24.7.2018г.
Образувано на 24.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4097 от 23.7.2018г.
ЧЛ.185 АПК П/В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМ. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 165/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД.

Протестираща страна
 ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 


Административно дело 679 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 24.7.2018г.
Образувано на 24.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4096 от 23.7.2018г.
ЧЛ.185 АПК П/В НАРЕДБА ЗА УПРАВЛУНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАТАК
Делото е със значим обществен интерес. Да се публикува на страницата на съда!

Протестираща страна
  ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

 

Административно дело 669 от 2018г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

 

Разпореждане за образуване от 20.7.2018г.

Образувано на 20.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт

Входящ документ 4065 от 20.7.2018г.

ЧЛ. 185 АПК П/В НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1056/30.04.2015Г. НА ОБ. С. СТРЕЛЧА.

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

 

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 665 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 19.7.2018г.
Образувано на 19.7.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 4040 от 19.7.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКИТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 607/23.10.2009 Г. НА ОБС РАКИТОВО, ПРОТОКОЛ № 040
Дело със значим обществен интерес.

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

Административно дело 611 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 27.6.2018г.
Образувано на 27.6.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3711 от 27.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.40, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, РАЗДЕЛЯНЕТО, ТРАНСПОРТИР., ПРЕТОВАРВ., ОПОЛЗОТВОРЯВ. И ОБЕЗВРЕЖД. НА БИТОВИ И СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател
  РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
Адвокат
  ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

Административно дело 609 от 2018г.  

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 26.6.2018г.
Образувано на 26.6.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3678 от 26.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ЧЛ.7,АЛ.1Т.9 И ЧЛ.12,АЛ.5 ОТ ПОД/
Делото е обществен интерес

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

 

 

Административно дело 584 от 2018г.  

 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 18.6.2018г.
Образувано на 18.6.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3455 от 15.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС ЛЕСИЧОВО НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 17.11.2011 Г.
ОПРЕДЕЛЯ ДЕЛОТО КАТО ТАКОВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Протестираща страна
  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 567 от 2018г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 8.6.2018г.
Образувано на 8.6.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3313 от 8.6.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД СЪРНИЦА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 2/10.11.2015 Г. НА ОБС СЪРНИЦА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

 

Административно дело 491 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 17.5.2018г.
Образувано на 17.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2852 от 17.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 6 АЛ. 4 И ЧЛ.33 АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС РАКИТОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

Административно дело 529 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 29.5.2018г.
Образувано на 29.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 3056 от 29.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

Определение № 850/4.7.2018г.

 

Административно дело 495 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 18.5.2018г.
Образувано на 18.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2873 от 18.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 07.02.2008 Г. НА ОБС ПАЗАРДЖИК

Протестираща   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Административно дело 485 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 16.5.2018г.
Образувано на 16.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2829 от 16.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

Определение № 849/4.7.2018г.

 

 

Административно дело 448 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2586 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №375/ 23.04.2013Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

 

Административно дело 447 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2585 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 446 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2584 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №426/29.06.2007Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

 

Административно дело 445 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 4.5.2018г.
Образувано на 4.5.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2583 от 4.5.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Административно дело 423 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 27.4.2018г.
Образувано на 27.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2460 от 27.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОРГАТИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №302/26.06.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД
Дело със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 422 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 27.4.2018г.
Образувано на 27.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2459 от 27.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №453/ 20.12.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

 

 

Административно дело 421 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 27.4.2018г.
Образувано на 27.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2457 от 27.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №149/ 30.10.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

Административно дело 415 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 26.4.2018г.
Образувано на 26.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2398 от 26.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Административно дело 408 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 24.4.2018г.
Образувано на 24.4.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2352 от 24.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Жалбоподател   РЕЙСЪР АУТО ЕООД

Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

 

 

Административно дело 405 от 2018г.
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 24.4.2018г.
Образувано на 24.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2344 от 24.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Протестираща страна   ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

 

Административно дело 401 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 23.4.2018г.
Образувано на 23.4.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 2294 от 20.4.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 3/ 26.11.2015Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

 

 

Решение № 388/20.6.2018г.

 

 

 

Административно дело 302 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 20.3.2018г.
Образувано на 20.3.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1633 от 20.3.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 59, АЛ. 9 И ДР. ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА БАТАК, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 433/ 25.11.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БАТАК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

Административно дело 291 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Разпореждане за образуване от 15.3.2018г.
Образувано на 15.3.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1554 от 15.3.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБС И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 5/26.11.2015 Г. НА ОБС ПАЗАРДЖИК
Определям делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Определение № 597/9.5.2018г.

 

 

Административно дело 223 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 27.2.2018г.
Образувано на 27.2.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1152 от 26.2.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 85, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 


Определение № 320/8.3.2018г.

 

 

Административно дело 224 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 27.2.2018г.
Образувано на 27.2.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1153 от 26.2.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ЧЛ. 81, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   РЕЙСЪР АУТО ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201327590
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

Определение № 321/8.3.2018г.

 

 

Административно дело 202 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 20.2.2018г.
Образувано на 20.2.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 1047 от 20.2.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 27/ 22.12.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО

 

 

 

 

Административно дело 190 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 16.2.2018г.
Образувано на 16.2.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 991 от 16.2.2018г.
ЧЛ. 185 АПК/ ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕ БАТАК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕСТВ. МУ С ОБЩ. АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 39/ 17.12.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК

 

 

Административно дело 86 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Разпореждане за образуване от 22.1.2018г.
Образувано на 22.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 409 от 22.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО
Делото е със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО

 

С определение № 267/21.2.2018г.

 

 

Административно дело 60 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 15.1.2018г.
Образувано на 15.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 228 от 15.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ И ВЗАИМОДЕЙСТВЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДИНИСТРАЦИЯ

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

 

Решение №237 от 18.04.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Административно дело 59 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Съдия при образуване ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Съдия ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане за образуване от 15.1.2018г.
Образувано на 15.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 227 от 15.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДИНИСТРАЦИЯ
Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

Определение № 359/14.3.2018г.

 

Административно дело 52 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 15.1.2018г.
Образувано на 15.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 202 от 12.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Делото е със значим обществен интерес!

Протестираща страна  ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

Определение № 520/18.4.2018г.

 

 

Административно дело 45 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 

Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 11.1.2018г.
Образувано на 11.1.2018г. по Протест - оспорване на админ.акт
Входящ документ 178 от 11.1.2018г.
ЧЛ.185 АПК/ ПРОТИВ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 165/02.12.2008 Г. НА ОБЩ. СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

Протестираща страна   ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

 

С разпореждане № 1759/23.10.2018г.

 

 

Административно дело 22 от 2018г. 
4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ВАСКО Д. НАНЕВ

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.
Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 70 от 5.1.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Делото е със значим обществен интерес!

Жалбоподател   МУСА АЛИ КЕХАЙОВ
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

С разпореждане № 955/18.5.2018г.

 

 

Административно дело 21 от 2018г.

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави

 

Съдия ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

 

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.

Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт

Входящ документ 69 от 5.1.2018г.

ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Определям делото като такова със значим обществен интерес.

 

 

Жалбоподател МУСА АЛИ КЕХАЙОВ

Ответник ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

Адвокат ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

С разпореждане № 923/15.5.2018г.

 

 

Административно дело 20 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.
Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 68 от 5.1.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Жалбоподател  МУСА АЛИ КЕХАЙОВ
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

С разпореждане № 937/16.5.2018г.

 

Административно дело 19 от 2018г. 

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави
 
Съдия ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Разпореждане за образуване от 5.1.2018г.
Образувано на 5.1.2018г. по Жалба - оспорване на админ.акт
Входящ документ 67 от 5.1.2018г.
ЧЛ. 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ВЕЛИНГРАД

Определя делото като такова със значим обществен интерес.

Жалбоподател   МУСА АЛИ КЕХАЙОВ
Ответник   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД
Адвокат   ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ

 

Определение № 475/11.4.2018г.