Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2007г. до 31.12.2007г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 23/2007, IX състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Б.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 31.5.2007г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 58/01.03.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания - София. ОТМЕНЯ действието на публичния изпълнител по образуване на изпълнително дело № 312/2005г. по описа на Регионална дирекция гр.Пловдив на Агенцията за държавни вземания. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
В законна сила на 31.5.2007г.
2 Административно дело No 31/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МУЛТИГАП ООД ТД НАП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 19.4.2007г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Мултигап" ООД - гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 12Б, ет.1 офис 3, представлявано от К.Д.С. - Управител, срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195 ал.1 ДОПК - изх. № 43406/10.08.2006г., издадено Росица Стоянова Итева - Публичен Изпълнител при ТД на НАП - гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Мултигап" ООД - гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 12Б, ет.1 офис 3, представлявано от К.Д.С. - Управител, срещу Ревизионен акт № 159/12.05.2006г. издаден от Орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пазарджик като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 31 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2007г. Преписи от настоящето определение да се изпратят на "Мултигап" ООД - гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 12Б, ет.1 офис 3, както и на адрес гр. Пазарджик, ул. Найден Геров № 9 ет.1 ап.1 и на ТД на НАП - гр. Пазарджик на адрес гр. Пазарджик, ул. Асен Златаров № 7, След влизането на определението в сила, копие от жалбата, ведно с копие от Ревизионен акт № 159/12.05.2006г. да се изпратят на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при централното управление на Националната агенция за приходите- гр. Пловдив. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховения Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 28.4.2007г.
3 Административно дело No 60/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Г.Т. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 28.5.2007г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.Т. срещу "мълчалив отказ на Кмета на Община Пазарджик да издаде заповед с надлежно съдържание установено с влязло в сила съдебно решение", като процесуално недопустима, поради липса на предмет на оспорване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.Т. срещу заповед № 2706 от 27.12.2006г. на Кмета на Община Пазарджик, като процесуално недопустима поради липса на правен интерес от оспорване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 60 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2007г. Преписи от настоящето определение да се изпратят на Кмета на Община Пазарджик на адрес гр. Пазарджик пл. България № 1 и Е.Г.Т. на адрес: *** Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ №9857/18.10.2007 ГОД. ОСТАВЯ В СИЛА определение №209/28.05.2007 год. по адм.д. №60/2007 год. на Пазарджишкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.10.2007г.
4 Административно дело No 61/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Я.Е. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2007г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-4 от 05.02.2007 г. на Началника на РДНСК гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.11.2007г.
5 Административно дело No 218/2007, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ф.-С.Г. ЕТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 24.9.2007г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на кмета на община Пазарджик, обективиран в писмо изх.№ 38-00-807/10.05.2007г. ИЗПРАЩА преписката, образувана по възражение с вх.№ 38-00-807/21.03.2007г., подадено от ЕТ"Фламенго - С.Г." на Областния управител на Област Пазарджик, за произнасяне, при съобразяване с указанията в мотивите на настоящото решение. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо, производството по делото, образувано по искова молба с правно основание чл.203 от АПК, подадена от ЕТ"Фламенго - С.Г."*** да заплати на ЕТ"Фламенго - С.Г.", направените от него разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част с частна жалба в 7-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
С определение № 10150 от 29.07.2009 г. по адм. д. № 8291/2009 г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 4855 от 13.04.2009 г. постановено по адм. дело № 6966/2008 г. по описа на Върховен административен съд, трето отделение
В законна сила на 10.10.2007г.
6 Административно дело No 293/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2007г.
Оставя без разглеждане оспорването, направено със Заповед № 239/18.06.2007 г. на Областния управител на област Пазарджик против Решение № 191, прието на заседание на Общински съвет - Велинград, проведено на 31.05.2007 г., от което е съставен Протокол № 8. Прекратява производството по административно дело № 293, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2007 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на Областния управител на област Пазарджик и на Председателя на Общински съвет - Велинград. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №353 от 10.07.2007 год. по адм.д. №293/2007 год. на Административен съд - гр. Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2007г.