Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 13/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.5.2007г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3-373/26.02.2007 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" Пазарджик, с която на А.И.Т. *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т. 2 от ЗБДС. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция "Полиция" Пазарджик, като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. Препис от настоящето решение, ведно със съобщение за издаването му, да се изпрати на Директора на Областна дирекция "Полиция" Пазарджик и на А.И.Т.. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение №20 от 29.05.2007 год. по адм.д. №13/2007 год. на Административен съд гр. Пазарджик, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Т. против заповед №3-373/26.02.2007 год. на директора на Областна дирекция "Полиция" гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2008г.
2 Административно дело No 18/2007, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.И.М. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 27.11.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.М. *** против Заповед № 86/01.02.2007г. на кмета на Община Септември, с която на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ му е наредено да премахне за своя сметка сенник и масивен декоративен каменен зид, намиращи се в УПИ ХVІ-1674, кв.130 по плана на гр.Септември. ОСЪЖДА Б.И.М. *** сумата от 200 /двеста/ лева за платен от ответника адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Б.И.М. да заплати на Р.И.Д. сумата от 55 /петдесет и пет/ лева и 70 стотинки за направените от същата съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение № 5557/14.05.2008 по адм. дело № 1470/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 248 от 27 ноември 2007 г. постановено по адм. д. № 18/2007 г. по описа на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 14.5.2008г.
3 Административно дело No 50/2007, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НИКАН ЛАЙН ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 10.3.2008г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 474 относно провеждане на конкурс с предмет "възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на Община Белово", Решение № 475 относно утвърждаване критерии и начина за оценка и класиране на кандидатите, определяне цена на конкурсната документация и утвърждаване проектодоговора за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на община Белово, Решение № 476 относно утвърждаване състава на комисията за възлагане превозите по утвърдени транспорти схеми и оценка на постъпилите предложения. и Решение № 477 от 25.01.2007 г. относно определяне линии и курсовете по утвърдени транспортни схеми за изпълнение от автобуси за превоз на трудно подвижни лица на Общински съвет - гр. Белово ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на "Никан лайн" ООД направените по делото деловодни разноски в размер на 50 8петдесет/ лева. Решението може да се обжалвав 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С реш. № 9909/01.10.2008 г.по адм. д. № 5739/2008 г.ОТМЕНЯ решение № 95 от 10.03.2008 г., постановено по адм. дело № 50/2007 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, 6 състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Никан лайн" ООД, гр. Пловдив против решения № 474, 475, 475 и 477 от 25.01.2007 г. на Общинския съвет гр. Белово.
В законна сила на 1.10.2008г.
4 Административно дело No 51/2007, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 У.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 28.5.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на У.С., гражданин на Република Армения, против Заповед № 3-175/31.01.2007 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" - Пазарджик към МВР, с която на основание чл. 44, ал.1 и чл. 41, т.2 от ЗЧРБ е наложена принудителна административна мярка "Принудително отвеждане до границите на Република България" на чужденец. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение №3386/24.03.2008 г. по адм. дело №7054/2007 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 28.05.2007 г. по адм. дело № 51/2007 г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 24.3.2008г.
5 Административно дело No 55/2007, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Д.Т. КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.5.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 88 от 19.01.2007 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрено попълването на кадастрален план на гр. Велинград с нов имот пл. № 3802 в кв. 107 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА Кмета на Община Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на А.Д.Т., ЕГН ********** *** направените от него разноски в размер на двадесет лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.7.2008г.
6 Административно дело No 63/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МИГ ЕООД КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 10.3.2008г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Заповед № 1064 от 17.08.2006 г. на кмета на Община І Велинград, с която е одобрено попълването на кадастралния план с верни имотни граници на имоти с пл.№№ 7939, 6817, 7009 - общ и 7938 - общ в кв. 226 А по плана на Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на "МИГ" ЕООД, представлявано от управителя Г.Н.В. направените по делото разноски в размер на 470 / четиристотин и седемдесет/ лева. ОСЪЖДА община Велинград да заплати в полза на Административен съд -Пазарджик направените разноски по делото в размер на 70 /седемдесет/ лева. Решението е подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено, с жалба пред три членен състав на Върховния административен съд на Република България. СЪДИЯ:
В законна сила на 25.3.2008г.
7 Административно дело No 70/2007, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Г.Д.,
Т.Г.Б.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 14.12.2007г.
ОТМЕНЯ определението си от 26.11.2007г. за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Д. и Т.Г. Б.-*** против мълчалив отказ на прокурор Кацаров при Районна прокуратура-Пазарджик за предоставяне на обществена информация по тяхно заявление № 3631/27.11.2006 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 70/07 по описа на aдминистративен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6310 ОТ 29.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 731 от 14.12.2007 г., постановено по адм. дело № 70 от 2007 г. от АС - Пазарджик.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2008г.
8 Административно дело No 98/2007, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ,
А.А.Г.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.6.2007г.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед № ДК-09-12/05.03.2007 г., издадена от Началник сектор "Строителен контрол" при РДНСК - Пазарджик, с която е забранено ползването и достъпа до масивен гараж, находящ се в УПИ ІІ-1981, в кв. 48 по плана на гр. Пазарджик, собственост на Г.Д.Г. *** и с която е наредено да бъде прекъснато захранването с вода и електрическа енергия и е разпоредено поставянето на сигнални ленти, носещи удостоверителните знаци на ДНСК. ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Г.Д.Г. разноски по делото в размер на 82 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.216 ВЪВ ВР. С ЧЛ.158, Т. 3 АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.
В законна сила на 9.5.2008г.
9 Административно дело No 108/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т. ЕТ,
Х.Т. ЕТ
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 10.4.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10/24.01.2007г. на кмета на Община Пазарджик, с която е одобрено изменението на плана за регулация и плана за застрояване за поземлени имоти № 008192, 008079, 008077 в м. "Зайкови мандри", землище гр.Пазарджик, с което УПИ ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ се обединяват в УПИ ХVІІ - 80077, 80079, 80192, за краварник и обслужващи дейности, за който се проектира ниско етажно, свободно стоящо застрояване с височина до 10 м. по означенията върху скиците проект. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за издаване на законосъобразен акт, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на ЕТ"В.Т.", представляван от В.Х.Т. и на ЕТ"Х.Т.-2005", представляван Х.В.Т. сумата от 350 лева, направени разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.4.2008г.
10 Административно дело No 132/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СЛЕКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 18.2.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразен протокола от 15.03.2007г., на тръжната комисия, назначена със заповед № 08/08.02.2007г. на Директора на ОД "Земеделие и гори" - гр. Пазарджик, в частта, в която са разгледани предложенията и са класирани: За имот 082004, в землището на гр. Батак: На второ място - А.Б.Ф. с предложена цена 1,00 лв./дка. За имот № 082014, землище гр. Батак: На първо място - "Приборснаб" ЕООД с предложена цена 10,00 лв./дка. За имот № 082018, землище гр. Батак: На първо място - "Приборснаб" ЕООД с предложена цена 4,00 лв./дка. За имот № 082024, землище гр. Батак: На първо място - "Йоана" ЕООД с предложена цена 2,00 лв./дка. За имот № 082023, землище гр. Батак: На първо място - "Йоана" ЕООД с предложена цена 1,00 лв./дка. За имот № 082045, землище гр. Батак: На първо място - "Йоана" ЕООД с предложена цена 3,00 лв./дка. За имот № 100018, землище с. Пищигово: На първо място - ЗК "Пищиговска земя" с предложена цена 13,00 лв./дка. За имот № 008001, землище с. Братаница: На първо място - М.П.П. с предложена цена 10,00 лв./дка. ПОТВАРЖДАВА протокола от 15.03.2007г., на тръжната комисия, назначена със заповед № 08/08.02.2007г. на Директора на ОД "Земеделие и гори" - гр. Пазарджик, в останалата му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Слека" ЕООД, в частта в която се иска отмяна изцяло на тръжната процедура, като неправилна и незаконосъобразна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132 от 2007г. в тази му част. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОБЕЗСИЛВА решение №66 от 18.02.2008 г. по адм.дело №132/2007 г. на Административен съд - Пазарджик, VІІІ състав в частта му, в която се отменя като незаконосъобразен протокола от 15.03.2007 г. на тръжната комисия, назначена със заповед №08/08.02.2007 г. на Директора на ОД "Земеделие и гори" - гр. Пазарджик, в частта, в която са разгледани предложенията и са класирани: За имот №082004 в землището на гр. Батак: на второ място - А.Б.Ф. с предложена цена 1.00 лв. /дка; За имот №082018, землище гр. Батак; на първо място - "Приборснаб" ЕООД с предложена цена 4,00 лв./дка; За имот №082024, землище гр.Батак; на първо място - "Йоана" ЕООД с предложена цена 2,00 лв./дка; За имот №082023, землище гр. Батак;на първо място - "Йоана" ЕООД с предложена цена 1,00 лв./дка; За имот №100018, землище с.Пищигово: на първо място - ЗК"Пищиговска земя" с предложена цена 13,00 лв./дка и За имот №008001, землище с.Братаница: на първо място - М.П.П. с предложена цена 10,00 лв./дка; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Слека" ЕООД гр. София срещу протокола от 15.03.2007 г. на тръжната комисия в частта му за класиране на офертите за посочените имоти и лица и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №132/2007 г. по описа на Пазарджишкия административен съд в тази част. ОТМЕНЯ решение №66 от 18.02.2008 г. по адм.д. №132/2007 г. Административен съд - гр. Пазарджик, VІІІ състав в частта му, в която се отменя като незаконосъобразен протокола от 15.03.2007 г. на тръжната комисия, назначена със заповед №08/08.02.2007 г. на Директора на ОД "Земеделие и гори" - гр. Пазарджик, в частта, в която са разгледани предложениеята и са класирани: За имот №082014, землище гр. Батак: на първо място -"Приборснаб" с предложена цена 10.00 лв./дка; За имот №082045, землище гр. Батак: на първо място - "Йоана" ЕООД с предложена цена 3,00 лв/дка и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Слека" ЕООД гр. София срещу протокола от 15.03.2007 г. на тръжната комисия в частта му за класиране на офертите за посочените имоти и лица. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 8.12.2008г.
11 Административно дело No 135/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Л.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 5.11.2007г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно мотивирано решение № 9/28.03.2007г. на Директора на РУСО - гр. Пазарджик, потвърждаващо разпореждане № ********** от 13.03.2007г. на длъжностното лице, осъществяващо ръководството на пенсионното осигуряване при РУ "СО" - гр. Пазарджик, с което на оспорващата е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като изпраща преписката на длъжностното лице, осъществяващо ръководството на пенсионното осигуряване при РУ "СО" - гр. Пазарджик, за изпълнение на описаните в мотивите на настоящето решение, задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице, осъществяващо ръководството на пенсионното осигуряване при РУ "СО" - гр. Пазарджик да се произнесе в 14-дневен срок, от получаване на преписката. ОСЪЖДА Районно Управление "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15 А, представлявано от Директора Ангелинка Генова-Влайкова, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати по сметка на Административен Съд - гр. Пазарджик, сумата от 70 /седемдесет/, изплатена като възнаграждение на вещото лице, дало заключение по допуснатата служебно съдебно-икономическа експертиза. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение №205 от 05.11.2007 г. по адм.дело №135 по описа на 2007 г. на Административен съд - гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.Б. ***, срещу решение №9 от 28.03.2007 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пазарджик и потвърдено с него разпореждане №**********/13.03.2007 г. на начални отдел "Пенсии". РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2008г.
12 Административно дело No 153/2007, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙС
Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 4.8.2008г.
ОТМЕНЯ определението от 10.07.2008 г., с което е даден ход на делото по съществото на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.А.Х. ***, подадена чрез пълномощника и адв. М., с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ (Закона за отговорността на държавата и общините за вреди) във връзка с чл. 204, ал.4 от АПК (Административнопроцесуалния кодекс) против Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Областна администрация - Пазарджик за неимуществени вреди в размер на 1000 (хиляда) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 153/07 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. ОСЪЖДА М.А.Х. *** да заплати в полза на Административен съд Пазарджик 367,50 (триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева представляващи сторените разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 120388/11.11.2008 г. по адм. дело № 13664/2008 г.ОТМЕНЯ определение № 374 от 04.08.2008 г. на Административен съд-Пазарджик постановено по адм. дело № 153/2007 г. в частта, с която М.А.Х. *** е осъдена да заплати в полза на Административен съд Пазарджик 367,50 лв. разноски по делото и ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата му част.
В законна сила на 11.11.2008г.
13 Административно дело No 168/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Т.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 29.10.2007г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно мотивирано решение № 4364 от 10.04.2007г. на Директора на РУ "СО" - гр. Пазарджик, с което е потърдено разпореждане № 267 от 09.02.2007г., изменящо разпореждане № 1629 от 30.11.2005г., в частта относно периода и размера на подлежащото на възстановяване обезщетение и с което на П. е указано да възстанови недобросъвестно получените суми - обезщетения за безработица за периода 18.10.2004г. до 30.09.2005г. в размер на 760,67 лева главница и 260,52 лева лихва върху сумата. ОСЪЖДА Районно Управление "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15А, представлявано от Директора Ангелинка Генова-Влайкова, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на Г.Т.П. с адрес ***, сумата от 371 /триста и седемдесет и един/ лева, от които 71 /седемдесет и един/ лева, внесен депозит, за възнаграждение на вещото лице, дало заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и 300 /триста/ лева платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №192 от 29.10.2007 г. по адм.дело №168 по описа за 2007 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Пазарджик, да заплати на Г.Т.П. ***, деловодни разноски за тази инстанция в размер на 41.30 лева. РЕШЕНИЕТО окончателно.
В законна сила на 3.4.2008г.
14 Административно дело No 172/2007, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 14.12.2007г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Заповед № 144 от 21 април 2007 г. на Областния управител на Област с административен център град Пазарджик, с която на основание чл. 99, т.2 от АПК е отменил своя заповед № 124 от 05 април 2007 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 7089/12.06.2008 г. по адм. д. № 2264/2008 г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 292 от 14.12.2007 г. по адм. д. № 172/2007 г. на Административен съд- Пазарджик.
В законна сила на 12.6.2008г.
15 Административно дело No 174/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.А.К.,
Д.А.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 29.10.2007г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна заповед № 139 от 20.04.2007г. на Областния Управител на Област Пазарджик, с която е отменена заповед № 806 от 31.03.2006г. на Областния управител на област Пазарджик, в частта по т.1 от същата, касаеща реалното възстановяване на собствеността върху 664 кв. м., представляващи част от имот № 806 по обезсиления план на гр. Пазарджик, а сега част от парцел № ІІ, отреден за жилищно строителство и магазини в кв.163 по действащия регулационен план на град Пазарджик, на наследниците на А.Х.К. и е възобновено ОСЪЖДА Областната Управа на Област Пазарджик да на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на Д.А.К. на адрес: *** Честименски № 22 вх.Б ет.3, сумата от 310 /триста и десет/ лева, от които 10 /десет/ лева, внесена държавна такса и 300 /триста/ лева платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Областната Управа на Област Пазарджик да на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на Х.А.К. на адрес: *** Честименски № 5 ет.6 ап.9, сумата от 310 /триста и десет/ лева, от които 10 /десет/ лева, внесена държавна такса и 300 /триста/ лева платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №195 от 29.10.2007 год., постановено по адм.д. №174 от 2007 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2008г.
16 Административно дело No 190/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.И.,
С.Т.И.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 18.12.2007г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.И. и С.Т.И. *** против Заповед № ДК - 10-3/13.04.2007 г. на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 6108/26.05.2008 г. по адм. дело № 1976/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 294 от 18.12.2007 г. по адм. д. № 190/2007 г. на Административен съд- гр. Пазарджик, VІ състав.
В законна сила на 26.5.2008г.
17 Административно дело No 192/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 15.10.2007г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна, жалбата на"Явор" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 9 - представлявано от Б.А.С. срещу заповед № 842 от 27.04.2007г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е отказано отсичането тринадесет броя дървесни видове, находящи се на тротоарната площ на ул. "Цар Шишман", в гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №171 от 15.10.2007 г., постановено по административно дело №192 по описа за 2007 г. на Административен съд гр. Пазарджик.
В законна сила на 24.6.2008г.
18 Административно дело No 206/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.-К.А.-6. ЕТ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2007г.
ОТМЕНЯ Заповед № 112 от 19.04.2007 г. издадена от директора на Държавно лесничейство "Селище" в частта й, в която са обезсилени следните две издадени на ЕТ "Крис - К.А. - 60" удостоверения: удостоверение № 264/18.01.2007 г. и удостоверение № 358/02.02.2007 г. ОСЪЖДА Държавно лесничейство "Селище" да заплати на ЕТ "Крис - К.А. - 60" разноски по делото в размер на 51 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 5697 ОТ 16.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 149 ОТ 05.10.2007 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, V СЪСТАВ ПО АДМ. Д. № 206 ОТ 2007 Г. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 16.5.2008г.
19 Административно дело No 207/2007, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К.,
Ц.Г.Д.,
Н.Г.П.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.8.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.К. ***, Ц.Г. *** и Н.Г.П. *** срещу отказа на Областния управител на област Пазарджик да удовлетвори искането им за обезщетение по чл. 3 , ал. 1 от ЗПГРРЛ, обективиран в заповед № 188/14.05.2007 г. Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
РЕШЕНИЕ № 7377 ОТ 18.06.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОТМЕНЯ РЕШЕН. № 102 ОТ 02.08.2007 Г., ПОСТ. ПО АДМ. Д. № 207 ОТ 2007 Г. ПО ОПИСА НА АДМ. СЪД - ПАЗ-К И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ЗАП. № 188 ОТ 14.05.2007 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗ-К. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА НА ОБЛ. УПРАВИТЕЛ КАТО МУ ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА, ПОСОЧЕНИ В МОТИВИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ.РЕШЕНИЕТО Е ОКНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 18.6.2008г.
20 Административно дело No 217/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.А.У.,
К.Г.У.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 10.12.2007г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА нищожността на заповед № 684 от 10.05.2007 г. на Кмета на община Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Д. *** /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С реш. № 6109/26.05.2008 г. по адм. д. № 2280/2008 г.ОТМЕНЯ изцяло решение № 272 от 10.02.2007 г. по адм. д. № 217/2007 г. на Административен съд- гр. Пазарджик. и вместо него постановява: ОСТАВЯ В СИЛА заповед № 684 от 10.05.2008 г. на Кмета на Община Велинград.
В законна сила на 4.6.2008г.
21 Административно дело No 226/2007, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КОНТРОЛНО-ЗАВАРЪЧНИ УСТРОЙСТВА /КЗУ/ АД СОФИЯ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.3.2008г.
Обявява нищожността на административен акт, в частта му, с която на "КЗУ"АД София е определено като задължение такса битови отпадъци за 2007 г. в размер на 16 104.07 лева, обективиран в съобщение изх.№ 212//26.04.2007 г. на община Септември. Изпраща преписката на кмета на община Септември за решаване на въпроса по същество, като изпълни указанията, дадени в мотивите на настоящето решение. Осъжда община Септември да заплати на "КЗУ" АД гр. София сумата от 800 лева, представляваща разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 15.4.2008г.
22 Административно дело No 238/2007, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.А.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.12.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.Г. против Заповед № РД-14-47/24.01.2007 г., издадена от Началника на ДНСК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 7932 ОТ 30.06.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ- ОСТВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 287 ОТ 13.12.2007 Г. , ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 238 / 2007 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 30.6.2008г.
23 Административно дело No 239/2007, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Й.Й. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.12.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.Й. срещу Заповед № РД-14-20/24.01.2007 г., издадена от Началника на ДНСК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 7060 ОТ 12. 06. 2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕН. № 290 ОТ 14.12.2007 Г. ПО АДМ. Д. № 239/ 2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 12.6.2008г.
24 Административно дело No 240/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.И.Б. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.11.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б. *** против Заповед № РД-14-29/24.01.2007г. на Началника на ДНСКгр. София. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №213 от 07.11.2007 г. по адм.д. №240/2007 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.4.2008г.
25 Административно дело No 244/2007, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.11.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. против Заповед № РД 14-30 от 24.01.2007 год. на началника на ДНСК - гр. София, с която е наредено да бъдат премахнати установени незаконни строежи "стопански постройки и жилищна сграда", изпълнени от същия в поземлен имот №000007, публична държавна собственост, в землището на гр. Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 4530 ОТ 16.04.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 242 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 244 / 2007 ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 16.4.2008г.
26 Административно дело No 248/2007, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.В.В. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 1.11.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.В. *** против Заповед № РД-14-45/24.01.2007г., против Заповед № РД-14-46/24.01.2007г. и против Заповед № РД-14-49/24.01.2007г., и трите заповеди на Началника на Дирекция за национален и строителен контрол гр.София Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение на № 382 от 24.03.2008 по адм.д.№ 69/2008 по описа на ВАС.
В законна сила на 24.3.2008г.
27 Административно дело No 253/2007, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ П.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 21.5.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 103-00-55/07.02.2007 г. на Кмета на Община Брацигово, произнесена на основание чл. 13, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и т.1.10 от Заповед № РД-02-14-461 от 26.08.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Брацигово за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на П.Н.К. *** общо направените деловодни разноски в размер на 110 лева. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати по сметка на Административен съд-Пазарджик общо направените деловодни разноски за призоваване на заинтересовани страни чрез "Държавен вестник" в размер на 75 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 31.7.2008г.
28 Административно дело No 265/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.П. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 4.2.2008г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 431 от 23.05.2007 г. на Кмета на община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Г.И.П., ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С реш. № 7257/17.06.2008 г. по адм. д. № 3110/2008 г.ОТМЕНЯВА решение № 25 от 04.02.2008 г. по адм. д. № 265/2007 г. на Административен съд, гр. Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.П. против заповед № 431 от 23.05.2007 г. на Кмета на Община Панагюрище.
В законна сила на 17.6.2008г.
29 Административно дело No 280/2007, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.У. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 11.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на Г.И.У. срещу заповед № ДК-10-4/11.05.2007г. на Началника на РДНСК - гр. Пазарджик, с която жалбата му срещу разрешение за строеж № 23, издадено от Главния Архитект на Община Пещера за строеж на "Плътна ограда" на името на Г.Н. Колишиков, разположена изцяло в УПИ-VІІІ-263,264 с височина 2,00 метра с дължина, равна на основното застрояване в съседния УПИ-ІХ-261,262 и с височина 2,20 метра в останалата част, по вътрешните регулационни линии към УПИ-ІХ-261,262 и УПИ-ХІХ-276 в кв.34 по ПУП на гр. Пещера е отхвърлена като неоснователна и е потвърдено обжалваното разрешение за строеж. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 14.7.2008г.
30 Административно дело No 281/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Български пощи" ЕАД гр. София, подадена чрез адв. И.Ц. против Заповед № 152 от 11.05.2007 г. на Кмета на Община гр. Пазарджик. ОСЪЖДА "Български пощи" ЕАД гр. София да заплати на Община гр. Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща направени разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2008г.
31 Административно дело No 290/2007, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.И.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 10.12.2007г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Г., ЕГН ********** *** против писмо изх. № 6465 от 03.05.2007 г. на директора на НОИ - РУ"СО" - Пазарджик, с което е потвърдено писмо изх. № 12328 от 18.09.2006 г. на НОИ - ТП - Пазарджик. ОСЪЖДА С.И.Г. да заплати на НОИ - РУ "СО" - Пазарджик възнаграждение за юрисконсулт в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 6146 от 27.05.2008 г. по адм. д. № 1395/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 271 от 10.12.2007 г. по адм. д. № 290 по описа за 2007 г. на Административен съд- гр. Пазарджик.
В законна сила на 27.5.2008г.
32 Административно дело No 297/2007, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕС ЕЙЧ АР ТУРИСТ КЪМПАНИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.2.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕС ЕЙЧ АР ТУРИСТ КЪМПАНИ" АД, гр. Белово, чрез изпълнителния директор И.В.И. против решение № 523/31.05.2007 г. на Общински съвет - Белово, прието на заседание на Общински съвет гр. Белово с протокол № 69/31.05.2007 г. ОСЪЖДА "ЕС ЕЙЧ АР ТУРИСТ КЪМПАНИ" АД, гр. Белово да заплати на Общински съвет - гр. Белово направените деловодни разноски в размер на 250 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 10744 ОТ 20.10.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ -ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 27 ОТ 04.02.2008 Г. , ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, ІІ СЪСТАВ ПО АДМ. Д. № 297 / 2007 Г. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 20.10.2008г.
33 Административно дело No 303/2007, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.11.2007г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 912 на Общински съвет - Септември, взето на заседание, проведено на 30.05.2007 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 14.05.2008 год. на тричленен състав на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение, постановено по адм.дело №1319/2008 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 17.9.2008г.
34 Административно дело No 304/2007, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Г.Б.,
Г.М.Б.,
Е.М.Ц.,
Е.А.Е.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.12.2007г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, направено с жалба на К.Г.Б., Г.М.Б., Е.М.Ц. и Е.А.Е. *** против решение № 191, прието на заседание на Общински съвет гр. Велинград, проведено на 31.05.2007 г., за което е съставен протокол №8. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304, по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2007 година. Настоящото определение подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание по отношение на присъстващите жалбоподатели - К.Г.Б. и Г.М.Б.. За останалите страни - жалбоподателите Е.М.Ц. и Е.А.Е., Общински съвет - гр. Велинград, Община Велинград и "Алма 98" ООД срока за обжалване започва да тече от датата на получаване на препис от настоящото определение. Да се изпрати препис от определението на Е.М.Ц., Е.А.Е., Общински съвет - гр. Велинград, Община Велинград и "Алма" 98 ООД.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4273 ОТ 10.04.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 11.12.2007 Г. ПО АДМ. Д. № 304 / 2007 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 10.4.2008г.
35 Административно дело No 305/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АПМП-ГП МЕДИК-2000 ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 25.3.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна № РД-09-384/21.05.2007г. на Директора на РЗОК - гр. Пазарджик, с която на АПМП-ГП "Медик 2000" ООД, на основание чл.52, ал.1, т.4, б."а" от ИД и чл.238, ал.1, т.4, б."а" от НРД - 2006г. е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 90 лева. ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна заповед № РД-09-383/21.05.2007г., в частта, в която, на основание чл. 52, ал. 4, т. 3, б. "Б от индивидуалния договор и чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "Б" от НРД 2006 г. на АПМП - ГП "Медик 2000" ООД е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 90 лева, за това, че на 1 бр. ЗЗОЛ над 18 г. извършените диспансерни прегледи не са съобразени с изискванията по Приложение № 8, във връзка с Наредба № 39 и в частта, в която на основание чл.52, ал.4, т.3, б."б" от ИД и чл.238, ал.4, т.4, б."б" от НРД - 2006г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 270 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 16.4.2008г.
36 Административно дело No 309/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Н.К. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 26.11.2007г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Заповед № 814 от 30 май 2007 г. на Кмета на Община Велинград ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Б.Н. *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. №8602 от 10.07.2008 г.по адм. д. №2797/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 246 от 26 ноември 2007 г. по адм. д. № 309/2007 г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 10.7.2008г.
37 Административно дело No 310/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 25.1.2008г.
ОТМЕНЯ хода по същество даден с протоколно определение от 24.01.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Г. ***, срещу Заповед № РД-14-227/11.05.2007 г. на заместник началника на ДНСК, гр. София ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 310/07 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.10.2008г.
38 Административно дело No 310/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 10.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Г.Д. ***/04.02.2008 г. за възстановяване на срок за обжалване на Заповед № РД-14-227/11.05.2007 г. на заместник - началника на ДНСК, София. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 11376/29.10.2008 г. по адм. дело № 6003/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определения № 43/25.01.2008 г. и № 130/10.03.2008 г., постановени по адм. дело № 310/2007 г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 29.10.2008г.
39 Административно дело No 314/2007, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Б. *** против Писмо № 94-ОК-34 от 11.06.2007 г. на Кмета на Община гр. Ракитово, представляващо отказ за издаване на скица на УПИ - Х пл. 1229 в кв. 100 по плана на гр. Ракитово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №157 от 10.10.2007 год. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм.д. №314/2007 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.6.2008г.
40 Административно дело No 316/2007, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Н.Г.Р., ЕГН ********** *** срещу заповед № 56 от 01.02.2007 г. на кмета на Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 316 /2007 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №193 от 16.04.2008 год. постановено по адм.дело №316/2007 год. по описа на Административен съд - Пазарджик, І състав. Определението е окончателно.
В законна сила на 27.10.2008г.
41 Административно дело No 370/2007, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.И.С.Б.-Н.Ч. ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 8.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ"Македонка и сие брат-Н.Ч.", срещу, имплицитно съдържащ се в Разрешително № 046/18.04.2007г., мълчалив отказ на Кмета на Община Пазарджик, да издаде разрешение за удължено работно време от 00,00 часа до 24,00 часа, на основание чл.8, ал.2 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 370 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2007г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 16.5.2008г.
42 Административно дело No 387/2007, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Т.У. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.7.2008г.
ОТМЕНЯ изричния отказ на Кмета на Община Белово, обективиран в писмо изх. № СА-945/11.07.2007 г., да бъде издадена заповед на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с § 4, ал. 1, т. 2 ПЗР на ЗКИР и чл. 53 ЗКИР, за попълването на парцелната граница на парцел ІІ-497, кв. 38 по плана на с. Голямо Белово, Община Белово от 1968 г., като имотна граница на ПИ пл. № 404 в кв. 34 по плана на с. Голямо Белово, Община Белово, одобрен със Заповед № 8/1994 г. ИЗПРАЩА административната преписка по молба вх. № СА-767/13.06.2007 г. на Кмета на Община Белово за ново произнасяне при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Л. Тома У. *** направените деловодни разноски в размер на 352 лева. На основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2008г.
43 Административно дело No 399/2007, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Ф.Д.-Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.2.2008г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Пазарджик за издаване на заповед по чл. 192 и следващите от ЗУТ за захранване с еленергия през чужд имот по искане на Н.Н., действащ като едноличен търговец с фирма "ЕТ"Фиат Дукато- Н.Н.", обективирано с молба вх. № 38-00-1253/11.06.2007 г. Връща преписката на кмета на община Пазарджик за произнасяне по същество като изпълни указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. Осъжда община Пазарджик да заплати на Н.Б.Н., действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ"Фиат Дукато - Н.Н."*** лева разноски по производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 10491 ОТ 15.10.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 80 ОТ 27.02.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 399 / 2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, ІІІ СЪСТАВ.РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 15.10.2008г.
44 Административно дело No 403/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 4.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.И. *** срещу Заповед № РД - 14-1405/09.10.2006 г. на заместник началника на ДНСК - София. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2008г.
45 Административно дело No 404/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Е.-В.Ц. ЕТ КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2007г.
ОТМЕНЯ Заповед № 913 от 14.06.2007 г. на Кмета на Община гр. Велинград. ОСЪЖДА Община гр. Велинград да заплати на ЕТ "Пикадили Ентърпрайс - В.Ц." с представляващ В.Н.Ц. *** сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 4926/23.04.2008 г. по адм. дело № 1018/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/31.10.2007 г. постановено по адм. д. № 404/07 г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 23.4.2008г.
46 Административно дело No 412/2007, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.К. ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 003-00- 322/ 17.07.2007 г. на кмета на община Брацигово. Осъжда община Брацигово да заплати на Никола М.К. ***, действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ"К. - Н.К." сумата от 450 лева разноски по производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.4.2008г.
47 Административно дело No 417/2007, VI състав КСО С.А.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 4.3.2008г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Д., ЕГН ********** *** против Мотивирано решение № К-381/16.07.2007 г. на Директора на РУ "СО" - Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2020/06.06.2007 г. на ръководител на осигуряването за безработица. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д., ЕГН ********** ***, с която се иска отмяна на Разпореждане № 2002/05.06.2007 г. на Ръководител на осигуряването за безработица и ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част. ОСЪЖДА С.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати на РУ "СО" - Пазарджик възнаграждение за юрисконслут в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 10423/14.10.2008 г. по адм. д. № 5254/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85/04.03.2007 г. по адм. дело № 417/2007 г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 14.10.2008г.
48 Административно дело No 418/2007, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.И.Р. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.12.2007г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.И.Р. против Заповед № 176 от 15.03.2007 г., издадена от кмета на община Батак, с която на А.Д.Р. и на И.Д.Р. е разрешен свободен достъп през имот с пл. № 1493 в кв. 34 по плана на гр. Батак, собственост на П.И.Р., за осъществяването на ремонт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
РЕШЕНИЕ № 6143 ОТ 27.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - отменя решение № 313 от 28.12.07 г., постановено по адм. дело № 418 / 07 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалбата на П.И.Р. ***, ЕГН **********, Заповед № 176 / 15.03.07 г. на кмета на община - гр. Батак.ОСЪЖДА Община - гр. Батак да заплати на П.И.Р. ***, ЕГН ********** деловодни разноски за двете съдебни инстанции в размер на 245 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.5.2008г.
49 Административно дело No 426/2007, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Н.С. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.3.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание от 05.02.2008 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Н.С. *** против заповед № 1064/17.07.2007 г. на кмета на община Велинград . ПРЕКРАТЯВА производството по АД 426/2007 по описа на Административен съд гр. Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ОТ 05.03.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ.Д. № 426 / 2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 23.4.2008г.
50 Административно дело No 430/2007, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.П.А.,
П.Т.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.2.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 34 от 11.06.2007 г., издадена от кмета на община Септември, с която са нанесени верните граници между поземлени имоти № 541 и № 540 и между № 542 и № 541 в кв. 46 по одобрен кадастрален план на с. Карабунар, община Септември. ОСЪЖДА кмета на община Септември да заплати от бюджета на община Септември на П.П.А. и П.Т.А. *** сумата от 10 /десет/ лева, направени от тях разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2008г.
51 Административно дело No 432/2007, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.И.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 8.11.2007г.
ОТМЕНЯ Мотивирано решение № 22 от 05.07.2007 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"-Пазарджик и оставеното с него в сила разпореждане № **********/01.06.2007 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е изменен размерът на отпуснатата лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на М.И.М. ***. ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване"-Пазарджик да заплати на М.И.М. *** направените деловодни разноски в размер на 101 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 214 от 08.11.2007 г. по адм. д. № 432 / 2007 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, ІІ състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2008г.
52 Административно дело No 440/2007, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.Б.,
Г.М.Б.
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 930 от 20.07.2006 г. на кмета на община Велинград, с която е допуснато частично изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ - І-5937, 6396 с отреждане - "за балнеосанаториум, хотел, услуги, оранжерии и рибарник" в квартал 465 по плана на гр. Велинград. ОТМЕНЯ заповед № 254 от 02.03.2005 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрено допуснато частично изменение на план за регулация като се прокарва нова пешеходна алея в западната част на УПИ І-5937, 6396 в квартал 465 по плана на гр. Велинград за сметка на същия имот. ОСЪЖДА община Велинград да заплати разноски както следва: на К.Г.Б., ЕГН ********** *** в размер на 113.20 лв. /сто и тринадесет лева и двадесет стотинки/ и на Г.М.Б., ЕГН ********** *** в размер на 36 лв. /тридесет и шест лева/. ВРЪЩА делото като преписка на компетентния административен орган - кмета на община Велинград за ново произнасяне при спазване на задължителните указания на съда, дадени в мотивите на това решение по тълкуване и прилагане на закона. Определя срок за произнасяне в размер на 3 /три/ месеца от датата на получаване на преписката. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2008г.
53 Административно дело No 442/2007, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.А.А.,
Г.И.А.,
М.А.А.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 23.11.2007г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на Община Пазарджик да учреди право на преминаване през част от общински имот, обективиран в писмо изх.№ 08-00-53/23.07.2007г. ВРЪЩА преписката на Община Пазарджик за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през част от общински имот УПИ VІ, кв.371А в полза на собствениците на УПИ V-4377, кв.371А по плана на гр.Пазарджик, при спазване на процедурата по чл.192 от ЗУТ, в относимия срок по чл.57 от АПК и при съобразяване с указанията в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила на 28.3.2008г.
54 Административно дело No 447/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.3.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ПЗ-6 от 24.07.2007 г. на Началника на РДНСК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ДНСК гр. София да заплати на С.А.Д. *** сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №89 от 07.03.2008 год. по адм.дело №447/2007 год. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.11.2008г.
55 Административно дело No 455/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Т.Ш. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1091 от 20.07.2007 г. на Кмета на Община гр. Велинград. ОСЪЖДА Община гр. Велинград да заплати на И.Т.Ш. *** сумата от 230 /двеста и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.3.2008г.
56 Административно дело No 458/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.П. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 3.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. *** против Заповед № 891/12.06.2007 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено частично изменение на план за регулация на УПИ УПИ VІІІ-283, VІІ - 283 и УПИ ІХ - 281,282 в кв. 325 по плана на гр. Велинград, като са поставени вътрешните регулационни линии на УПИ VІІІ - 283 в съответствие с имотните граници на имот пл. № 283 съгласно зеления цвят в представения проект. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С определение № 2154 от 17.02.2009 г. по адм. дело № 1624/2009 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Д.П.П., против решение № 475 от 03.12.2008 г. постановено по адм. д. № 458/2007 г. на Административен съд- Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1624/2009 г. на Върховен административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТОможе да се обжалва с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 3.12.2008г.
57 Административно дело No 463/2007, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.С.,
А.М.С.,
А.И.С.
  Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2008г.
ОТМЕНЯ административен акт, издаден от кмета на община Велинград, обективиран в писмо изх. № 008-03-82/15.08.2007 г., с който е оттеглена Заповед № 1161/06.10.2004 г. на ВрИД кмет на община Велинград. ОТМЕНЯ Заповед № 200/ 11.02.2005 г. на ВрИД кмет на община Велинград. Осъжда община Велинград да заплати на И.А.С., А.М.С. и А.И.С.,*** сумата от 480 лева, представляваща разноски по производството. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2008г.
58 Административно дело No 471/2007, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.-2.-С.В. ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 8.1.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1683/15.08.2007г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината на ЕТ"Корект - 2000 - С.В.", сторените от последния съдебно-деловодни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
РЕШЕНИЕ № 13363 ОТ 05.12.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ -ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ - ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 08.01.2008 Г. , ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 471 ПО ОПИСА ЗА 2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА С.И.В. ***, В КАЧЕСТВОТО НА ЕТ "КОРЕКТ - 2000- СДПАС В."*** ПРОТИВ ЗАПОВЕД № 1683 ОТ 15.08.2007 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, С КОЯТО НА ОСН. ЧЛ. 65, АЛ. 1 ОТ ЗОС Е РАЗПОРЕДЕНО ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛЕЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДЕН ОБЕКТ / РИБАРНИК /, КЪД. № 010015 ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАРАЗДЕЛЯНЕ НА С. МИРЯНЦИ, В МЕСТНОСТТА ГРАХОРЛИВА ДЪГА С ПЛОЩ ОТ 113.221 ДКА, АТАКУВАН С АКТ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № 46/ 26.03.2002 Г.
В законна сила на 19.12.2008г.
59 Административно дело No 474/2007, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Б.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 7.11.2007г.
ОТМЕНЯ определението си от 15.10.2007 г. за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.И. *** против писмо рег. № 26137/30.07.2007 г. на Директора на ОДП - Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 474/07 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5302 ОТ 10.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ- ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 590 ОТ 07.11.2007 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 474 ПО ОПИСА ЗА 2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 10.5.2008г.
60 Административно дело No 475/2007, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.П. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 1.11.2007г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /наименована възражение/ до Кмета на Община Велинград вх. № 032-02-282/17.08.2007 г. от Д.П.П.,*** против проект за частично изменение на ПУП за регулация на УПИ VІІІ-283, VІІ-283 и УПИ ІХ-281,282 в кв. 325 по плана на гр. Велинград и жалбата на Д.П.П. срещу Заповед № 1206/07.08.2007 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 475/07 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Заличава датата за съдебно заседание на 12.11.2007 г. от 10:15 ч. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5179 ОТ 08.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 569 ОТ 01.11.2007 Г. НА ПАЗАРДЖИШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 8.5.2008г.
61 Административно дело No 499/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Е.-В.Ц. ЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 7.4.2008г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "ПИКАДИЛИ ЕНТЪРПРАЙС - В.Ц.", представляван от собственика В.Ц. с искане прогласяване нищожността на Заповед № 1065/17.08.2006 г. на Кмета на община Велинград, с която е одобрено ЧИ на ПЗ-РУП за УПИ VІІ-3134 в кв. 133 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА ЕТ "ПИКАДИЛИ ЕНТЪРПРАЙС - В.Ц.", вписан в търговски регистър с решение № 3296/01.11.1993 г. по ф.д. № 2803/93г. по описа на Окръжен съд - Пазарджик, със съдалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 218,представляван от собственика В.Ц. *** сторените по делото разноски в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението е окончателно ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С определение № 7210 от 16.06.2008 г. по адм. дело № 7226/2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ "Пикадили Ентърпрайс- В.Ц.", против решение № 138/07.04.2008 г., постановено по адм. д. № 499/2007 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 7226/2008 г. на Върховен административен съд.
В законна сила на 7.4.2008г.
62 Административно дело No 500/2007, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.И.А.,
С.И.А.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 27.12.2007г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Заповед № 1230/13.08.2007 г. на Кмета на община - Велинград, с която е одобрено изменението на кадастралния план и регистър на имотите в гр. Велинград - относно промяна на регистъра на имотите за имот пл. № 3816 в квартал 1431 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати сторените съдебно деловодни разноски на С.И.А., ЕГН ********** в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено пред Върховния административен съд. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 10857/21.10.2008 г. по асдм. д. № 9112/2008 г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 309/27.12.2007 г. постановено по адм. дело № 500/2007 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик.
В законна сила на 21.10.2008г.
63 Административно дело No 507/2007, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Т.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.12.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.М. *** против Мотивирано решение № К-958 от 22.08.2007 г. на ИД Директора на Районно управление "Социално осигуряване"-Пазарджик, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане № 2404/12.07.2007 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА Г.Т.М. *** да заплати на Районно управление "Социално осигуряване"-Пазарджик направените деловодни разноски в размер на 80 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 6269 ОТ 28.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 284 / 13.12.2007 г. по адм. д. № 507 / 2007 г. на Административен съд Пазарджик.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2008г.
64 Административно дело No 511/2007, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Т.Т. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 17.12.2007г.
ОТМЕНЯ отказа, постановен с писмо изх. № 2843/27.08.2007 г. на Началника на Общинска служба по земеделие и гори - Пазарджик за заверка на представената от К.Т.Т. молба - декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по реда на чл. 483 от ГПК, приложена към искане вх. № 2843/23.08.2007 г. ЗАДЪЛЖАВА началника на ОС"ЗГ" Пазарджик да завери приложената към искане вх. № 2843/23.08.2007 г. от К.Т.Т., молба - декларация и приложенията към нея. ОСЪЖДА ОС"ЗГ" Пазарджик да заплати на К.Т.Т. направените по делото разноски в размер на 210 (двеста и десет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С реш. № 5954/22.05.2008 г. по адм. д. № 2024/2008 г.ОТМЕНЯ решение № 293 от 17.12.2007 г., постановено по адм. дело № 511/2007 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Т. против отказ на началника на ОСЗГ гр. Пазарджик за извършване на заверка в молба-декларация-образец за производство по чл. 483 от ГПК /отм./ обективиран в писмо изх. № 2843 от 27.08.2007 г.
В законна сила на 22.5.2008г.
65 Административно дело No 516/2007, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Ф.Д.-Н.Н. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.Н. *** против Заповед № 189 от 11.07.2007 г. на Началника на РПУ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Б.Н. *** да внесе по сметката на Административен съд гр. Пазарджик сумата от 115 /сто и петнадесет/ лева, представляващи изплатено възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №98 от 11.03.2008 год., постановено по адм.д. №516/2008 год. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2008г.
66 Административно дело No 519/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.12.2007г.
Отменя определението, с което е даден ход по същество по административно дело № 519 по описа на Административен съд Пазарджик за 2007 г. Оставя без разглеждане оспорването, направено със Заповед № 336/18.09.2007 г. на областния управител на област Пазарджик против Решение № 672, прието на заседание на общински съвет Пещера, проведено на 31.08.2007 г., от което е съставен Протокол № 54. Оставя без разглеждане протеста на районния прокурор при Районна прокуратура Пещера против Решение № 672, прието на заседание на общински съвет Пещера, проведено на 31.08.2007 г., от което е съставен Протокол № 54. Прекратява производството по административно дело № 519, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2007 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на областния управител на област Пазарджик, на районния прокурор при Районна прокуратура Пещера и на общински съвет Пещера. Съдия:
В законна сила на 11.6.2008г.
67 Административно дело No 521/2007, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.А.З.,
Л.Г.З.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО З.А.З., ЕГН ********** и Л.Г.З., ЕГН ********** *** срещу Заповед № 1311 от 29.08.2007 г. и срещу Заповед № 1343 от 04.09.2007 г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА З.А.З., ЕГН ********** и Л.Г.З., ЕГН ********** *** да заплатят солидарно на Н.Б.П., ЕГН ********** *** направени съдебни разноски в размер на 500 /петстотин/ лева и на Община Велинград направени от нея съдебни разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №124/26.03.2008 год., постановено по адм.дело №521/2007 год. на Административен съд - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА З.А.З. и Л.Г.З.,*** да заплатят на Н.Б.П. *** направените от него разноски за тази инстанция в размер на 500/петстотин/лева. На основание чл. 223 АПК решението е окончателно.
В законна сила на 25.11.2008г.
68 Административно дело No 524/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.2.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение "БАЛИЗ - Велинград" против Заповед № 1378 от 12.09.2007 г., издадена от кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА Сдружение "БАЛИЗ - Велинград" да заплати на община Велинград разноски по делото в размер на 240 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 14149 ОТ 18.12.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 08.02.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК, V СЪСТАВ, ПО АДМ. Д. № 524 ОТ 2007 Г.РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 18.12.2008г.
69 Административно дело No 525/2007, VIII състав КСО С.Т.К. ИД ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 31.1.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно мотивирано решение № 28/03.09.2007г. на Изпълняващия длъжността "Директор на РУ"СО" - гр. Пазарджик., потвърждаващо разпореждане № **********/13.08.2007г. на Ръководител "Пенсии" - длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което на оспорващият е отказано осигурителният стаж, за положен от него труд в периода 1972-1978г., да бъде зачетен за такъв от първа категория, като изпраща преписката на компетентния административен орган - длъжностното лице по пенсионно осигурявана към РУ "СО" - гр. Пазарджик, за изпълнение на посочените по-горе задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона - издаване на ново разпореждане, при което положеният от С.К., в периода 01.01.1972г. до 22.07.1978г., труд да бъде зачетен като такъв от първа категория, съгласно разпоредбата на чл. 104 ал.3 от КСО. ЗАДЪЛЖАВА административният орган да се произнесе в 14-дневен срок, от получаване на преписката. ОСЪЖДА Районно Управление "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15А, представлявано от Директора Ангелинка Генова-Влайкова, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на С.Т.К. с адрес ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, от които 100 /сто/ лева, внесен депозит, за възнаграждение на вещото лице, дало заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и 300 /триста/ лева платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №23 от 31.01.2008 год., постановено по адм.дело №525/2007 год. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2008г.
70 Административно дело No 538/2007, IX състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 18.12.2007г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/20.09.2007 г. на Общински съвет - Пазарджик в следните му части : точки 6.2., 6.3 и 6.4 от решението и точки 15.2., 15.3. и 16 от Конкурсната документация - Приложение № 1, утвърдена с решението. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Т. против Решение № 185/20.09.2007 г. на Общински съвет - Пазарджик, в частта му по точка 7 от раздел ІІ от Конкурсната документация - Приложение № 1, утвърдена с решението. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на В.С.Т. разноски по делото в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение № 7137 от 13.06.2008 година ВАС-София оставя в сила решение по адм.д.538/2007 година по описа на Административен съд -Пазарджик.
В законна сила на 13.6.2008г.
71 Административно дело No 587/2007, IV състав Кодекс на труда Н.З.Т. ДИРЕКТОР НА РИОСВ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 31.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.З.Т. *** против Заповед № Т3-04-351 от 09.10.2007 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
В законна сила на 30.4.2008г.
72 Административно дело No 603/2007, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Г. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2008г.
ОСТАВЯ жалбата без разглеждане ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 603 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2007 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите в днешното съдебно заседание страни и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяването на делото ведно препис от настоящото определение за останалите страни. Определението да се съобщи на неприсъствалите в днешното съдебно заседание ЗС.
В законна сила на 10.6.2008г.
73 Административно дело No 628/2007, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Л.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 18.12.2007г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Решение от 04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Панагюрище за избор на кмет на кметство село Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик. ОСЪЖДА А.Л.П. да заплати на П.С.Ч. *** сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 7 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С реш. № 1802/15.02.2008 г.по адм. д. № 715/2008 г.ОТМЕНЯ решение № 295/18.12.2007 г. постановено по адм. дело № 628/2007 г. на Административен съд - гр. Пазарджик, 6- ти състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА за недействителен избора за кмет на кметство - с. Елшица, община Панагюрище, област - Пазарджик, на втори тур, по отношение на П.С.Ч., обявен с решение от 04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Панагюрище.
В законна сила на 15.2.2008г.
74 Административно дело No 635/2007, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 4.3.2008г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Решение от 04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Стрелча за избор на кмет на кметство село Смилец, община Стрелча, област Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 7 дневен срок от деня на обявяването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С реш. № 5125/0705.2008 г. по адм. дело № 5025/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86 от 04.03.2008 г. постановено от Административен съд - Пазарджик по адм. дело № 635/2007 г.
В законна сила на 7.5.2008г.
75 Административно дело No 636/2007, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Х.О. КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.О. *** против Заповед № 1514/01.10.2007 г. на Зам. Кмета на Община Велинград, с която е одобрено изменение на регулацията и отреждането на част от УПИ № ХІІ-озеленяване и образуването на нов УПИ № ХVІІІ-998-ИЖС с площ 351 кв. м по имотни граници на имот № 998 и три метров достъп до УПИ № ХІІ-озеленяване, всички в кв. № 18 по плана на гр. Сърница, общ. Велинград. ОСЪЖДА К.Х.О. *** да заплати на Р.Х.М. *** направените и надлежно претендирани деловодни разноски в размер на 250 лв ОСЪЖДА К.Х.О. *** да заплати на С.А.П., А.А.П., Д.А. Моллаахмед, Ф.А.А., А.А.А., Амед А.М., А.А.М., Е.А.Х., Ф.А.Х., Ф. Редежепова Ж., Е.Р.Т. и С.Р.Ч.,*** направените и надлежно претендирани деловодни разноски общо в размер на 250 лв РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.12.2008г.
76 Административно дело No 644/2007, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОТЕСТИРАЩ ПРОКУРОР - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 26.2.2008г.
ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ хода по същество даден с протоколно определение от 21.02.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протестта на Районна прокуратура - Пещера против Решение 464 от 16.10.2007 г. на Общински съвет - град Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 644 по описа за 2007 г. на Административен съд - Пазарджик. Препис от определението да се изпрати на страните по делото като им се укаже, че в 7 дневен срок от съобщението могат да подадат частна жалба или протест пред Върховния административен съд на Република България. СЪДИЯ:
В законна сила на 7.5.2008г.
77 Административно дело (К) No 648/2007, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК Б.А.Д.,
А.Б.Д.,
И.Б.Д.,
К.Б.Т.
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 12.12.2007г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.12.2007г. за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Общинска служба "Земеделие и гори" гр.Пазарджик против Решение № 1030 от 27.10.2006г., постановено по гражданско дело № 1278/2004г. по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно дело № 648/2007 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
С определение № 5583/14.05.2008 г. по адм. дело № 823/2008 г. ОБЕЗСИЛВА Определение № 729/12.12.2007 г. постановено по к.а.х. дело № 648/2007 г. на Административен съд-Пазарджик, ХІ-ти състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 823/2008 г. на Върховен административен съд, четвърто отделение и го ИЗПРАЩА по компетентност на Окръжен съд - Пазарджик, за произнасяне по жалбата на ОСЗГ-Пазарджик срещу решение № 1030/27.10.2006 г. по гр. д. № 1278/2004 г. на Районен съд-Пазарджик.
В законна сила на 14.5.2008г.
78 Административно дело No 659/2007, VII състав КСО Д.И.Я. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.1.2008г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение № К-2045 от 30.10.2007 г. на Директора на РУСО гр. Пазарджик и потвърдените с него разпореждания № 1066 от 27.08.2007 г. и № 1067 от 27.08.2007 г. на ръководителя на осигуряване за безработица. ОСЪЖДА Директора на РУСО гр. Пазарджик да заплати на Д.И.Я. *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ в сила решението от 07.01.2008 год.,постановено по адм.д. №659/2007 год. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА РУ"Социално осигуряване" - Пазарджик да заплати на Д.И.Я. *** сумата 170 лева, представляваща разноски за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.5.2008г.
79 Административно дело No 663/2007, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.Г. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2008г.
ОБЯВЯВЯ за нищожна Заповед № 1101/26.10.2007г. на кмета на Община Панагюрище, с която е одобрено попълването на кадастралния план на гр.Панагюрище с имот пл.№ 4919-нов, записан на Община Панагюрище. ОСЪЖДА кмета на Община Панагюрище да заплати на С.И.Г. от бюджета на общината, направените от последния разноски по делото в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.8.2008г.
80 Административно дело No 696/2007, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Г.Ц. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 2.6.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна Заповед № 1691/25.10.2007г. на ВРИД кмета на Община Велинград - Реджеп Ходжов, с която е одобрен ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за ПИ № 150129, местност "Вельовица", землище гр.Велинград, като се обособява нов УПИ № ІV-129 - "За хотел - апартаменти тип, СПА цнтър, търговия и услуги". ОСЪЖДА Община Велинград, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на И.Г.Ц. - адрес: ***, сумата от 520/петстотин и двадесет/ лева, от които 150 /сто и петдесет/ лева, внесен депозит, за възнаграждение на вещото лице, дало заключение по допуснатата СТЕ, 60 /шестдесет/ лева за призоваване чрез ДВ, 300 /триста/ лева платено адвокатско възнаграждение и 10 /десет/ лева държавна такса. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.6.2008г.
81 Административно дело No 697/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.М.Х.,
Ю.Р.А.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 16.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1180/03.08.2007г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрен ПУП за промяна на земеделска земя план за регулация и застрояване на УПИ № V-87 "За хотел, ЖС - апартаментен тип, търговия и услуги", масив 142, местност "Клопотиново" в землище на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за издаване на законосъобразен акт, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Ю.М.Х. и Ю.Р.А. сумата от 135 лева, направени разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.6.2008г.
82 Административно дело No 699/2007, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193   КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 4.4.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1101/19.10.2007г. на кмета на Община Септември. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на конкурсната процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост - УПИ за "Спорт и рекреация" в кв.68 по ПУП на с.Варвара, актуван с АОС № 50/29.08.2007г., от етапа на оценяване и класиране предложенията на кандидатите, в това число и предложението на ЕТ"Ейвис - И.Г."*** да заплати от бюджета на Община Септември на ЕТ"Ейвис - И.Г." съдебно-деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
РЕШЕНИЕ № 13716 ОТ 11.12.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 133 ОТ 04.04.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, ІХ СЪСТАВ ПО АДМ. Д. № 699 ОТ 2007 Г.И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО НА ЕТ "ЕЙВИС -И.Г." НА ЗАПОВЕД № 1001 ОТ 19.10.2007 Г. , С КОЯТО КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Е ОБЯВИЛ СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "СПОРТЕН КЛУБ ВАРВАРА" С. ВАРВАРА ЗА КУПУВАЧ НА ИМОТ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЛЯВАЩА УПИ ЗА "СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ" , В КВ. 68 ПО ПУП НА С. ВАРВАРА, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 1 136 КВ. М., ВЕДНО С ПОПАДАЩА С НЕГО ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 309 КВ. М. / ЕТАЖ / И 309 КВ. М. / СУТЕРЕН /, АКТУВАН С АОС № 50 ОТ 29.08.2007 Г. ЗА СУМАТА ОТ 81 500 ЛВ. БЕЗ ДДС. ОСЪЖДА ЕТ "ЕЙВИС - И.Г. " ДА ЗАПЛАТИ НА СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "СПОРТЕН КЛУБ ВАРВАРА" С. ВАРВАРА РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО В РАЗМЕР НА 125 ЛВ. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 19.12.2008г.
83 Административно дело No 700/2007, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Г.Ц. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 3.9.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1695/25.10.2007г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрен ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот № 150127, местност "Вельовица", землище гр.Велинград, като се обособява нов УПИ № ІІІ-127 - "За хотел - апартаменти тип, СПА център, търговия и услуги". ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на И.Г. *** сторените от него съдебно-деловодни разноски в общ размер на 625 /шестотин двадесет и пет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.9.2008г.
84 Административно дело No 701/2007, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.М.Х.,
Ю.Р.А.,
И.А.А.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1814 от 05.11.2007г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрен ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за имот № 142080 като се образува нов УПИ № ІV-80 - "За ЖС - търговия и услуги" в местност "Клопотиново", землище Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Ю.М.Х. и И.А.А., сторените от тях съдебно-деловодни разноски в общ размер на 230 /двеста и тридесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2008г.
85 Административно дело No 703/2007, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. ДНСК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 7.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Н. против Заповед № ДК - 10-13/23.11.2007г. на началника на РДНСК - Пазарджик. ОСЪЖДА С.Н.Н. да заплати на Дирекция за национален и строителен контрол гр.София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение № 122297 от 17.11.2008 г. по адм. д. № 7062/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/07.03.2008 г. по адм. д. № 703/2007 г.
В законна сила на 17.11.2008г.
86 Административно дело No 704/2007, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.К.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 24.1.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-12/21.11.2007 г. на ИД Началник на РДНСК-Пазарджик, с която е отхвърлена като недопустима за разглеждане жалба с вх. № Пз-247-02-174/28.12.2006 г. и е потвърдено Разрешение за строеж № 391/13.10.2006 г. ВРЪЩА административната преписка по жалба с вх. № Пз-247-02-174/28.12.2006 г. за ново произнасяне при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА РДНСК-Пазарджик да заплати на Л.К.С. *** направените деловодни разноски в размер на 110 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
РЕШЕНИЕ № 8872 ОТ 18.07.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕТО ОТ 24.01.2008 Г. ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 704 ОТ 2007 Г. НА ПАЗАРДЖИШКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА Л.К.С. *** СРЕЩУ ЗАПОВЕД № Д- 10-12 / 21.11.2007 Г. НА И. Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК - ПАЗАРДЖИК КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 18.7.2008г.
87 Административно дело No 705/2007, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 26.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.В. против Заповед № ДК - 10-11/09.11.2007г. на началника на РДНСК - Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2008г.
88 Административно дело No 706/2007, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КООПЕРАЦИЯ КОРЕКТ /В ЛИКВИДАЦИЯ/ Х.Н.А.,
ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.5.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 103-00-382 от 15.08.2007 г. на Кмета на Община Брацигово, с която е одобрен подробен устройствен план-проект за регулация и застрояване на поземлен имот 019646 в местност "Райчови къщи" от землището на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, при определени урбанистични показатели, заложени в матрицата. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на кооперация "Корект" в ликвидация гр. Пловдив, с представляващ Х.Н.А. - ликвидатор сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2008г.
89 Административно дело No 707/2007, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К. ЕТ ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Н.К." против Заповед № ДК-02-ПЗ-24 от 23.11.2007 г., издадена от началника на РДНСК Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 11.6.2008г.
90 Административно дело No 712/2007, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТАРАМЕКС ЕООД ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.2.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Тарамекс" ЕООД гр. Пазарджик, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството - Ахмад Ф.А.А. против Заповед № 1890 от 12.09.2007 г. на Кмета на Община гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 712/2007г. по описа на Админинстративен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на А.Ф.А.А. *** в качеството му на управител на "Терамекс" ЕООД, гр. Пазарджик, подадена против определение №72 от 08.02.2008 г., постановено от Административен съд - Пазарджик по адм.д. №712/2007 г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. №3358/2008 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 2.6.2008г.
91 Административно дело No 715/2007, II състав Кодекс на труда С.К.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 26.2.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 994/23.11.2007 г. и допълващата я Заповед № 2/23.11.2007 г. на Кмета на Община Пещера, с които на С.К.Ц.-Директор на Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" при Община Пещера е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното й правоотношение. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на С.К.Ц. направените деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 8668 ОТ 14.07.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 76 ОТ 26.02.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 715 ОТ 2007 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК.РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 14.7.2008г.
92 Административно дело No 716/2007, IX състав Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.1.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 418/07.12.2007г. на Областния управител на Област Пазарджик, в частта й по точка първа. ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Септември против Заповед № 418/07.12.2007г. на Областния управител на Област Пазарджик, в частта й по точка втора. ОСЪЖДА Областния управител на Област Пазарджик да заплати на кмета на Община Септември от бюджета на областната управа съдебно-деловодни разноски в размер на 140 /сто и четиридесет / лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 13692 ОТ 11.12.2008 Г. НА ВАС- СОФИЯ- ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 15/ 17.01.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 716 ПО ОПИСА ЗА 2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, В ЧАСТТА, С КОЯТО Е ОБЯВЕНА ЗА НИЩОЖНА ТОЧКА ПЪРВА ОТ ЗАПОВЕД № 418 / 07.12.2007 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК. РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 11.12.2008г.
93 Административно дело No 717/2007, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Т. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 19.3.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 275/20.11.2007 г. на началника на РПУ Пазарджик, с която е отказано издаването на разрешение за закупуване на късо огнестрелно оръжие по искане с вх. № 18523/19.11.2007 г. на А.А.Т.. ИЗПРАЩА преписката на Началника на РПУ Пазарджик за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ЗАДЪЛЖАВА административния орган да се произнесе в едномесечен срок от получаването на преписката. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
В законна сила на 5.4.2008г.
94 Административно дело No 721/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.С.Г. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Г. против Заповед № 269 от 15.11.2007 г., издадена от началника на Районно полицейско управление Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 6211 ОТ 27.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 73 ОТ 22.02.2008 Г. ПО АДМ. ДЕЛО № 721 ОТ 2007 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК.РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 27.5.2008г.
95 Административно дело No 729/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БУЛГАРПЛОД ООД ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.3.2008г.
Отменя определението, с което е даден ход на делото по същество. Оставя без разглеждане жалбата на "Булгарплод" ООД - гр. Пещера, подадена от управителя му Й.Т.Р., против Заповед № 993/23.11.2007 г., издадена от кмета на община Пещера. Прекратява производството по административно дело № 729, по описа на Административен съд Пазарджик за 2007 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на "Булгарплод" ООД - гр. Пещера, на кмета на община Пещера, на Т.Т.Т. и на М.С.Х.. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9750 ОТ 26.09.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 131 ОТ 10.03.2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 26.9.2008г.
96 Административно дело No 733/2007, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Б.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 18.2.2008г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. Благова П. живуща *** срещу Заповед № З - 859/29.05.2006 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Пазарджик, с която й е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т.2 от Закона за българските документи за самоличност /ЗБДС/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено пред Върховния административен съд. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение № 4712/21.04.2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 61/18.02.2008 г. постановено по а.д. № 733/2007 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик
В законна сила на 21.4.2008г.
97 Административно дело No 739/2007, VIII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.-К.А.-6. ЕТ НАЧАЛНИК НА ОБЩ. СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 11.6.2008г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на началника на ОС "ЗГ" - гр. Велинград, по отправено от ЕТ "Крис - К.А.-60" искане вх. № 260/06.07.2007г., за възстановяване на старите регулационни линии на имот № 000629 по Картата на Възстановена Собственост на землището на с. Сърница, в съответствие със съществуващите на място имотни граници, към момента на закупуването на имота съгласно скица № 10/23.01.1995 г., издадена от Кметството на с. Сърница. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО като преписка на началника на ОС "ЗГ" - гр. Велинград, за произнасяне в съответствие с дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 14 дневен срок за произнасяне на органа, от момента на получаване на преписката. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, в частта, в която жалбоподателят е направил искане, съдът да задължи органа да възстанови старите имотни граници на имот № 000629. ПРЕКАРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 739 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2007г, в тази част. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 9.7.2008г.
98 Административно дело No 741/2007, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.Г.П. НАЧАЛНИК РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 13.3.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 357/03.12.2007г. на началника на РПУ гр.Велинград. ВРЪЩА преписката на началника на РПУ гр.Велинград за ново произнасяне по искането на Т.Г.П. с вх.№ 11041/20.11.2007г., при спазване на указанията по прилагането и тълкуването на закона, дадени с решението. ОСЪЖДА началника на РПУ гр.Велинград да заплати от бюджета на РПУ гр.Велинград на Т.Г.П. съдебно-деловодни разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С решение № 77 68/26.06.2008 г. ВАС- постановено по адм.д. № 5978/2008 по описа на ВАС - отменя решение № 100/13.03.08 г. постановено по адм.дело № 741/07 по описа на Адм.съд - Пазарджик ,като вместо него постановява:Отхвърля жалбата на Т.Г.П. *** ,против заповед № 357/03.12.2007 г. на началника на РПУ-Велинград.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.6.2008г.
99 Административно дело No 745/2007, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ "ВИВА" ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.3.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед № РД-09-934 от 24.09.2007 г., издадена от директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на МЦДП "Вива" ЕООД разноски по делото в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 23.4.2008г.
100 Административно дело No 6/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.С.Д. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.С.Д. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-02-ПЗ-26 от 10.12.2007 г. на Началника на РДНСК гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №88 от 06.03.2008 г. по адм.дело №6/2008 г. на Административен съд, Пазарджик, VІІ-ми административен състав. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.10.2008г.
101 Административно дело No 7/2008, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Н. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 7.4.2008г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ПЗ-32/15.12.2007 г. на Началника на РДНСК - Пазарджик, с която е отменена заповед № ДК-02-ПЗ-16/11.10.2007 г. на заместващия Началника на РДНСК - Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция национелен строителен контрол - Пазарджик да заплати на Д.Н.Н., сторените съдебно-деловони по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 13464 ОТ 08.12.2008 Г. по адм. д. № 6923/2008 г. на ВАС-София - Второ отделение - оставя в сила решение № 135/ 07.04.2008 г., по адм. д. № 7/2008 г. на АС-Пазарджик, по касационната жалба на н-ка на РДНСК гр. Пазарджик.Оставя без разглеждане касационната жалба на Д.Б.И. *** срещу посоченото по-горе решение.Прекратява производството по адм. д. № 6923/2008 г. на ВАС, тричленен състав на второ отделение, обр. по жалбата на Д.Б.И..ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5429/27.04.2009 г. по адм. д. № 1791/2009 г. на ВАС-София- петчленен състав-ІІ колегия -ОСТАВЯ В СИЛА решението / с характер на определение/ № 13464 от 08.12.2008г. по адм. д. № 6923/2008 г. на ВАС -Второ отделение в прекратителната му част, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на Д. Б. И. срещу решение № 135/ 07.04.2008 г. по адм. д. № 7/2008 г. на АС-Пазарджик и по нея е прекратено касационното производство.ОПРЕДЕЛИНЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2008г.
102 Административно дело No 8/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.В.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 27.2.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Д. *** против Заповед № ДК-02-ПЗ-25/10.12.2007 г. на Началника на РДНСК-Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ "Жилищна сграда, ограда и 2 броя стопански постройки", реализиран в УПИ VІ и УПИ VІІ в кв. 541 по плана на гр. Пазарджик и в част от общински терен извън регулация. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 11304 ОТ 28.10.2008 Г.НА ВАС -СОФИЯ -ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ -ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 79/27.02.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПАЗАРДЖИК, ІІ СЪСТАВ, ПО АДМ. Д. № 8/ 2008 Г., С КОЕТО Е ОТХВЪРЛЕНА КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ЖАЛБАТА НА К.В.Д. ***, СРЕЩУ ЗАПОВЕД № ДК-02-ПЗ-25 / 10.12.2007 Г., ИЗДАДЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 225, АЛ. 1 ЗУТ ОТ НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ПАЗАРДЖИК, ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ - "ЖИЛИЩНА СГРАДА, ОГРАДА И ДВА БРОЯ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ", РЕИЛИЗИРАН В УПИ VІ И УПИ VІІ, В КВ. 541, ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК И В ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 28.10.2008г.
103 Административно дело No 9/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 30.1.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.А. *** срещу Заповед № ДК-02-Пз-35/17.12.2007 г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 9/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 8837 от 17.07.2008 г. по адм. д. № 4175/2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на М.А. *** от 07.02.2008 г. против определение № 46 от 30.01.2008 г., постановено по адм. дело № 9/2008 г. на АС Пазарджик, ІV състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 4175/2008 г. на Върховен административен съд.
В законна сила на 10.9.2008г.
104 Административно дело No 15/2008, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.З.,
Н.П.Д.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на П.Н.З., ЕГН ********** ***, кантора 16 и Н.П.Д. *** против Заповед № 354 от 29.10.2007 г. на вр.и.д. кмет на община Пазарджик, с която е одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 010253 в местността Татар екин землище на гр. Пазарджик, с който план за имота се обособяват УПИ І-253, ІІ-253, ІІІ-253, ІV-253 и V-253 с предназначение - за жилищно строителство и малкоетажно свободностоящо застрояване Решението е окончателно.
В законна сила на 15.10.2008г.
105 Административно дело No 16/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 17.1.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 44-К-437/20.12.2007 г. от К.С.Т. *** срещу заповед № 2401/23.11.2007 г. на Кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5576 ОТ 14.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ОТ 17.01.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 16 / 2008 Г.НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 14.5.2008г.
106 Административно дело No 18/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.2.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Г.М. *** срещу писмо изх.№ 24-03-69 111/ 23.11.2007 г. на главния архитект на община Панагюрище и отказът на началника на РДНСК гр. Пазарджик да издаде заповед за премахване на незаконен строеж, обективиран в писмо изх.№ Пщ-38-00-860/15.12.2007 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 18/2008 по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3626 ОТ 27.03.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ОТ 13.02.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 18 ОТ 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 27.3.2008г.
107 Административно дело No 26/2008, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.С.Л. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Л., законен представител на ЕТ "Атлантик - Х.Л." против Заповед № 318-0134090 от 26.06.2007г. на директора на ТД на НАП гр.Пазарджик. ОСЪЖДА Х.С.Л. да заплати на директора на ТД на НАП гр.Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.4.2008г.
108 Административно дело No 31/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.Г. ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание от 08.07.2008 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.В.Г. срещу Заповед № 1013/29.11.2007 г. на кмета на община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 31/2008 по описа на Административен съд гр.Пазарджик. ОСЪЖДА община Пещера да заплати на В.В.Г. сумата от 450 лева, представляваща разноски по производството. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10298 ОТ 10.10.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ -ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 371 ОТ 24 ЮЛИ 2008 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. №31 / 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, В ЧАСТТА МУ ЗА РАЗНОСКИТЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 10.10.2008г.
109 Административно дело No 32/2008, VIII състав Кодекс на труда Н.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 31.3.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна заповед № 609 от 28.12.2007г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл.107 ал.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с Т., заемащ длъжност "старши инспектор" с ранг ІV-младши в сектор "Обслужване на задължените лица", отдел "Местни данъци и такси", към Дирекция "ФСДУС" в Общинска администрация в Община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАНЯ В СИЛА решението от 31.03.2008 г. по адм.дело №32/2008 г. по описа на Административния съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общинска администрация - Пазарджик да заплати на Н.С.Т. ***, разноски в размер на 100 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.10.2008г.
110 Административно дело No 33/2008, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.2.2008г.
ОСТАВЯНЕ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Пазарджишка област, направено със Заповед № 21 от 23.01.2008 г. на Решение № 4 и Решение № 5 и двете от 14.01.2007 г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 33/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 4041 от 07.04.2008 г. постановено по адм.ч.№3963/2008 по описа на ВАС-София - Оставя в сила определение от 08.02.2008 г. постановено по адм.д. № 33 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пазарджик.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2008г.
111 Административно дело No 34/2008, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.Ж.Х.,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 25.9.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1 на Общински съвет Пазарджик, прието на заседание от 10.01.2008 г., с Протокол № 1 от същата дата . ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.Ж.Х. *** сумата от 460 (четиристотин и шестдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.10.2008г.
112 Административно дело No 36/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.П.П. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.П. против Заповед № ДК-02-ПЗ-30/11.12.2007г. на началника на Регионална дирекция за национален и строителен контрол гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2008г.
113 Административно дело No 37/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 24.4.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.С. *** против Заповед № ДК-22-ПЗ-01/08.01.2008 г. на Началника на РДНСК-Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж "Ограда", реализиран от жалбоподателя в УПИ ХІІ - квартален клуб с магазин в кв. 17 по плана на с. Синитево, общ. Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 13821 ОТ 15.12.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 156 ОТ 24.04.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 37 ОТ 2008 Г. НА ПАЗАРДЖИШКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ СЪСТАВ. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 15.12.2008г.
114 Административно дело No 40/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Е.-В.Ц. ЕТ ДЪРЖАВЕН НАЦИОНАЛЕН И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 29.2.2008г.
Отменя отказа за разглеждане на искането на ЕТ "Пикадили ентърпрайс - Величко Цоков" за възобновяване на производството по издаване на Разрешение за строеж № 63/30.03.2007 г., ведно с инвестиционния проект към него, обективиран с писмо изх. № Вг-73-00-047/10.01.2007 г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик. Изпраща преписката на началника на РДНСК Пазарджик за решаване на искането по същество при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на това определение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ЕТ "Пикадили ентърпрайс - Величко Цоков", на ДНСК и на "Хурани инв." ЕООД. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 10448 от 14.10.2008 г. на ВАС - София - оставя в сила определение № 118 от 29.02.2008 г. , постановено по адм. д. № 40 / 2008 г. на Административен съд - гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2008г.
115 Административно дело No 42/2008, VI състав Изборен кодекс И.Г.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 14.7.2008г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 88 от 10.01.2008 г. на Общинска избирателна комисия - Панагюрище, с което предсрочно са прекратени правомощията на кмета на кметство село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в 7 дневен срок от деня на обявяването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила на 24.9.2008г.
116 Административно дело No 43/2008, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.В.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.3.2008г.
ОМЕНЯ Заповед № 372 от 05.10.2007 г. на областен управител на Пазарджишка област. Връща делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по искане № 42-00-60 от 25.08.2006 г. на К.В.Т., съгласно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областния управител на Пазарджишка област да заплати на К.В.Т., ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 17.4.2008г.
117 Административно дело No 44/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.П. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.4.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1331 от 20.12.2007 г. на Кмета на Община Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Д.И.П. *** сумата от 610 /шестотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №134/04.04.2008 год., постановено по адм.д. №44/2008 год. на Административен съд - Пазарджик, VІ с-в. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 10.11.2008г.
118 Административно дело No 46/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.А.Ц. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.7.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 373/05.10.2007 г., издадена от областния управител на област Пазарджик, с която е отхвърлено като неоснователно искането на И.А.Ц. за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ. ИЗПРАЩА преписката на областния управител на област Пазарджик за ново произнасяне при съобразяване със задължителните указания, дадени в мотивите на това решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 12.8.2008г.
119 Административно дело No 47/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.Н. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 20.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Н. против заповед № 397/21.11.2007 г. на Кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 47/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV-ти състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба до ВАС в 7-дневен срок, който срок, за присъстващите страни тече от датата на днешното съдебно заседание, а за неприсъстващите - от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 3.7.2008г.
120 Административно дело No 49/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.3.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1259/11.12.2007 г. на Кмета на Община Панагюрище за частично изменение на ПУП-ПР между УПИ ІХ-3722 и УПИ Х-3721 в кв. 191 по плана на гр. Панагюрище. ИЗПРАЩА административната преписка по искане вх. № 94-00-2600 от 18.07.2007 г. на Кмета на Община Панагюрище за ново произнасяне при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.3.2008г.
121 Административно дело No 55/2008, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС РПК ПЕТЪР ВЕЛЕВ ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 18.3.2008г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РПК "Петър Велев" против мълчалив отказ на Кмета на Община Пещера да бъдат деактувани недвижими имоти, подробно описани в жалбата. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 55/2008 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Препис от протоколното определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на ответника. Настоящото определение ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, а за ответника - от получаване на съобщението.
В законна сила на 28.3.2008г.
122 Административно дело No 56/2008, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС РПК ПЕТЪР ВЕЛЕВ ПЕЩЕРА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РПК "Петър Велев", Пещера подадена, чрез законния представител на същата С.С.Г. срещу мълчаливия отказ на кмета на община Пещера да деактува недвижими имоти изброени в същата жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 56/2008 г. по описа на АС-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващите страни, а за останалите от получаване на съобщението за неговото постановяване.
В законна сила на 30.4.2008г.
123 Административно дело No 57/2008, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.2.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д. *** против Заповед № 051 от 17.01.2008 г. на Кмета на Община гр. Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 57/2008г. по описа на Админинстративен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА прекратително определение №111 от 25.02.2008 год. по адм.д. №57/2008 г. на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2008г.
124 Административно дело No 58/2008, IX състав КСО В.Г.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 26.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.В. против Мотивирано решение № 1/10.01.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № **********/05.11.2007г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение № 10432 от 14.10.2008 г. по адм. дело № 6175/2008 г. на ВАС ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/26.03.2008 г., постановено по адм. д. № 58/2008 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2008г.
125 Административно дело No 62/2008, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на политическа партия "БСП" против Заповед № 086 от 01.02.2008 г., издадена от кмета на община Септември. ОСЪЖДА политическа партия "БСП" да заплати на община Септември разноски по делото в размер на 240 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 13.6.2008г.
126 Административно дело No 64/2008, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 19.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД, гр. Пазарджик срещу писмо изх. № 22/09.01.2008 г. на Началник Митническо бюро, гр. Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 64/2008 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 31.5.2008г.
127 Административно дело No 65/2008, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД против Писмо изх. № 2-32/14.01.2008 г., издадено от Началника на Митническо Бюро Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 65, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД и на началника на Митническо бюро Пазарджик. Съдия:
В законна сила на 4.6.2008г.
128 Административно дело No 66/2008, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 20.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Явор Импорт-Експорт" ООД, чрез представляващия Благо Атанасов Солов - Управител срещу писмо изх. № 2-25/10.01.2008г. на Началника на Митническо Бюро - гр. Пазарджик, към Митница Пловдив, с което на дружеството е определено да внесе допълнително сумата от 818,51 лева ДДС по ЕАД 08BG003004H0000500/20080110. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 66 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Препис от настоящето определение да се изпрати на "Явор Импорт-Експорт" ООД - гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 9 и Началника на Митническо Бюро - гр. Пазарджик, към Митница - гр. Пловдив - гр. Пазарджик, ул. Пловдивска № 103. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 3.6.2008г.
129 Административно дело No 67/2008, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.5.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Явор Импорт- Експорт" ЕООД, гр. Пазарджик срещу писмо изх. № 1218/27.12.2007г. на Началника на Митническо Бюро - гр. Пазарджик, към Митница Пловдив, с което на дружеството е определено да внесе допълнително сумата от 641.22 лева ДДС по ЕАД 07BG003004А0033620/20071218. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 67/2008 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила на 4.6.2008г.
130 Административно дело No 68/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.И. КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 100 от 20.02.2007 г. на Кмета на Община гр. Батак. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2008г.
131 Административно дело No 69/2008, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.В.,
Р.С.Ж.,
И.С.Ц.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 14.4.2008г.
ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ хода по същество даден с протоколно определение от 10.04.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.В., ЕГН **********, Р.С.Ж., ЕГН ********** *** и И.С.Ц. *** чрез процесуалния им представител адв. И.Ц. *** против Удостоверение № 303 от 01.12.2006 г. на Главния архитект при община Пазарджик на основание §.16, ал.1 от Преходните разпоредби на ЗУТ по повод молба вх. № 44-К-411/30.11.2006 г. от К.Р.Г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от получаване на съобщението. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛНИЕ № 12912 ОТ 27.11.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 187 ОТ 14 АПРИЛ 2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 69 / 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 27.11.2008г.
132 Административно дело No 74/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С. ЕТ РДНСК - ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 10.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"С.С." против Заповед № ДК-02-Пз-33/17.12.2007г. на началника на Регионална дирекция за национален и строителен контрол гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.6.2008г.
133 Административно дело No 75/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Г.П. ДНСК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 20.5.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 21.04.2008 г. за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Ц.Б., пълномощник на Л.Г.П., със съдебен адрес-*** против отказ на Началника на ДНСК-София за връчване на Заповед № РД-14-294/14.07.2004 г. на Началника на ДНСК-София, обективиран в писмо № ПЗ-1719-00-286/15.01.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10172 ОТ 08.10.2008 Г. НА ВАС -СОФИЯ - ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 262 ОТ 20 МАЙ 2008 ГОД. , ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 75 / 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 8.10.2008г.
134 Административно дело No 76/2008, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Е.-В.Ц. ЕТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК,
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.4.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № ДК-10-2 от 01.02.2008 г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ОСЪЖДА РДНСК - Пазарджик да заплати на ЕТ "Пикадили ентърпрайс - Величко Цоков", представлявано от собственика Величко Нинов Цоков със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. Съединение № 218 сумата от 50 /петдесет/ лева съдебни разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8835 ОТ 17.07.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОТМЕНЯ ОПРЕД. № 214 / 29.04.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 76 / 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ПАЗАРДЖИК И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА ЕТ " ПИКАДИЛИ ЕНТЪРПРАЙС - ВЕЛИЧКО ЦОКОВ" ГР. ВЕЛИНГРАД ЧРЕЗ НЕГОВИЯ ПЪЛНОМОЩНИК СРЕЩУ ПОСТАНОВЕНОТО СЪС ЗАПОВЕД № ДК-10-2 / 01.02.2008 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ПАЗАРДЖИК СПИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 17.7.2008г.
135 Административно дело No 78/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.Д. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 18.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Д. против Решение № 94-00-4964/23.01.2008г. на кмета на Община Панагюрище, с което е отказано да бъде издадена заповед за премахване, преобразуване или ремонтиране на постройки на допълващото застрояване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 78/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на Н.А.Д. ***.
В законна сила на 1.4.2008г.
136 Административно дело No 87/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.Б.,
А.Я.Б.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.3.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.С.Б. и А.Я.Б.,*** срещу Заповед № ДК-02-ПЗ-2 от 17.01.2008 г. на началника на РДНСК гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 87/ 2008 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.4.2008г.
137 Административно дело No 88/2008, IV състав Кодекс на труда М.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 13.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.В. *** срещу заповед за дисциплинарно уволнение на кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 88/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.3.2008г.
138 Административно дело No 92/2008, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 19 от 31.01.2008 г., взето с протокол № 4 от Общински съвет - Септември. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.11.2008г.
139 Административно дело No 93/2008, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 8.4.2008г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Заповед № 4 от 14.01.2008 г. на Областния управител на област с административен център Пазарджик, с която е отменена Заповед № 2595 от 20.12.2007 г. на Кмета на община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
С определение № 12781 от 25.11.2008 г.по адм. дело № 9157/2008 г.ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, постановено в съдебно заседание на 19.11.2008 г., за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на областния управител на област с административен център гр. Пазарджик, подадена против решение № 140 от 08.04.2008 г., постановено от Административен съд - Пазарджик по адм. д. № 93/2008 г.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 9157/2008 г. по описа на Върховния административен съд.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаване на страните пред петчленен състав на ВАС.
В законна сила на 26.11.2008г.
140 Административно дело No 94/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.И.,
С.Т.И.
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 6.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.И. и С.Т.И. *** против становище № 3/12.07.2007 г. на Главния архитект на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94/08 по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5419 ОТ 12.05.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 125 ОТ 06 МАРТ 2008 ГОД. , ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 94 / 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 12.5.2008г.
141 Административно дело No 97/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.В.Х. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 10.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на С.В.Х. *** против отказ за издаване на разрешение за строеж на главния архитект на Община Батак, извършен с писмо рег.№ 08-02-127 от 14.11.2007г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 97/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол гр.Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните и на началника на РДНСК - Пазарджик. Препис от определението да се изпрати на С.В.Х.,*** и на началника на РДНСК - Пазарджик.
В законна сила на 1.4.2008г.
142 Административно дело No 98/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.С.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТ. КОНТРОЛ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.3.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, наречена възражение, на Ц.С. И. против Заповед № ДК-02-ПЗ-04. Прекратява производството по административно дело № 98, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателката Ц.С.И..
В законна сила на 8.4.2008г.
143 Административно дело No 104/2008, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.А.,
Н.И.Д.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 7.5.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 000760 от 04.11.2007г. на Общинската Избирателна Комисия за Местни Избори - гр. Белово за избиране на Кмет на Община Белово. ИЗПРАЩА препис от настоящето решение, ведно с протокола на СИК № 6, с бланков № 012233 от 29.10.2007г., на Районна Прокуратура - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.С.А. и Н.И.Д., за заплатят солидарно на ОИКМИ - Белово, на основание чл.143 ал.3 и ал.4 от АПК, сумата от 350 /триста и петдесет/,, представляваща направени за един адвокат разноски. ОСЪЖДА В.С.А. и Н.И.Д., за заплатят солидарно на К.А.М., на основание чл.143 ал.3 и ал.4 от АПК, сумата от 100 /сто/, представляваща направени, за един адвокат разноски. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №158/07.05.2008 г., постановено от Административен съд -гр. Пазарджик, VІІІ състав, по адм.д. №104/2008 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.6.2008г.
144 Административно дело No 108/2008, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.И.К. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.И.К., с която е направено искане да бъде обявена нищожността на мълчалив отказ на началника на ОСЗГ Батак за издаване на скица на възстановен имот. Прекратява производството по административно дело № 108, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на К.И.К., чрез процесуалния му представител адвокат В.К. - Б. и на началника на ОСЗГ Батак. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6599 ОТ 03.06.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 167 / 02.04.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 108 ОТ 2008 Г. ПО ОПИСА НА ПАЗАРДЖИШКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ.
В законна сила на 3.6.2008г.
145 Административно дело No 113/2008, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.Н.Ш. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 20.5.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 153/13.02.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която от Д.Н.Ш. *** е иззет имот № 131049 със скица № Ф00170/14.02.2007 г. по преписка № П 292 в местността "Ливадища", землището на с. Попинци. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Панагюрище за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.6.2008г.
146 Административно дело No 114/2008, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Тодор Димитров Попов, в качеството му на кмет на община Пазарджик срещу Решение № 11/25.02.2008 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 3 от същата дата и приетото с него повторно Решение № 3 от 07.02.2008 г., взето с Протокол № 2 от същата дата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 114/2008 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІV състав. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.12.2008г.
147 Административно дело No 115/2008, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Ф.Д.-Н.Н. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.6.2008г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение за даване на ход по същество, постановено в съдебно заседание от 08.05.2008 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Н.Б.Н. лично и в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ" Фиат Дукато - Н.Н.", подадена чрез пълномощниците адв. М.Е., адв. К.Б. и адв. Г.Ч. срещу мълчалив отказ на началника на РПУ на МВР гр. Пазарджик да уважи искане на Н.Н. за връщане на иззето оръжие и боеприпаси. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 115 по описа на Административен съд гр.- Пазарджик за 2008 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12737 ОТ 25.11.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - СЕДМО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 301 ОТ 06.06.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 115 ОТ 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 25.11.2008г.
148 Административно дело No 116/2008, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.3.2008г.
ОСТАВЯНЕ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Димитров Попов в качеството му на кмет на Община Пазарджик срещу Решение № 10 от 25.02.2008 г. на Общински съвет Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 116/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
оставя в сила определение № 151 от 21.03.2007 по адм.д. 116/08на Адм.съд Пазарджик.Определението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2008г.
149 Административно дело No 117/2008, XII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 9.7.2008г.
РЕШИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Пазарджик в частта, с която се оспорва изменението и допълнението на чл. 65, чл.84 и чл.85 отНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Пазарджик и конкретните правомощия на кмета, приета повторно с Решение № 13/25.02.2008г. на Общински съвет - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Пазарджик в частта, с която се оспорва Решение № 13/25.02.2008 г. на Общински съвет - Пазарджик, прието с протокол № 3 от същата дата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, с която се оставя без разглеждане жалбата срещу Решение № 13/25.02.2008 г. на ОбС - Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
В законна сила на 25.7.2008г.
150 Административно дело No 118/2008, IX състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 13.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Пазарджик против Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, приета повторно с Решение № 12/25.02.2008г. на Общински съвет - Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2008г.
151 Административно дело No 119/2008, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Ц.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.04.2008 за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.Т. *** против Решение № 633 от 26.02.2008 г., прието на заседание на Общински съвет Белово с протокол № 81 от 26.02.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 119/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІІ - състав. ОСЪЖДА В.Ц.Т. *** да заплати на Общински съвет Белово сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №224 от 09.05.2008 год. по адм.дело №119/2008 година на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е окончателно.
В законна сила на 10.11.2008г.
152 Административно дело No 120/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.С.К.,
Е.С.К.
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.9.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 165 от 19.02.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община гр. Панагюрище да заплати на Д.С.К. и Е.С.К. ***, направените по делото разноски в общ в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.10.2008г.
153 Административно дело No 123/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193   ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Г. против отказ за вдигане на наложена принудителна административна мярка по чл. 43, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ, обективиран с Писмо изх. № 1407/11.02.2008 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 123, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на А.Г., чрез процесуалния й представител и на издалият Писмо изх. № 1407/11.02.2008 г. публичен изпълнител при ТД на НАП Пазарджик. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8446 ОТ 08.07.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 186 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ОТ 11.04.2008 ГОД., С КОЕТО Е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА А.Г. ПРОТИВ ОТКАЗ ЗА ВДИГАНЕ НА НАЛОЖЕНА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 43, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗЧРБ, ОБЕКТИВИРАН С ПИСМО ИЗХ. № 1407 / 11.02.2008 Г., ИЗДАДЕНО ОТ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП - ГР. ПАЗАРДЖИК И Е ПРЕКРАТЕНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. Д. № 123 / 08 Г. ПО ОПИСА НА ПАЗАРДЖИШКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 8.7.2008г.
154 Административно дело No 129/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.П.М. КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 20.11.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразни Заповеди № 1125 от 17.12.2007г. и № 1126 от 17.12.2007г. на Кмета на Община Батак, с първата от които е одобрено попълване на кадастралната основа по плана на гр. Батак с ПИ с пл. № 1631 в кв.2 и ПИ с пл. № 2339 в кв.2 и вписването им в имотния регистър, а с втората е одобрено попълване на кадастралната основа по плана на гр. Батак с ПИ с пл.№ 1632 в кв.2 и ПИ с пл. 2340 в кв.2 и вписването им имотния регистър. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане, при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, в частта, в която е направено искане, за възстановяването на правото на собственост на оспорващата върху имоти: УПИ ХХІІ - 1631, УПИ ХVІІ - 1632 и УПИ ХV - 1632. ПРЕКАРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 129 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г, в тази част. ОСЪЖДА Община Батак, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на Б.П.М., с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща платена държавна такса, 120 /сто и двадесет/ лева платено възнаграждение на вещото лице дало заключението по допусната СТЕ, 20 /двадесет/ лева, платена такса за призоваване, чрез ДВ и 200 /двадесет/ лева, платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 23.12.2008г.
155 Административно дело No 130/2008, IV състав Закон за социално подпомагане М.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 14.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Ф. *** срещу Заповед № 76/26.02.2008 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Пещера. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
В законна сила на 2.6.2008г.
156 Административно дело No 132/2008, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 19.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Явор Импорт-Експорт" ЕООД-Пазарджик, чрез надлежно упълномощения представител юрисконсулт А. против писмо № 163/05.02.2008 г. на Началника на Митническо бюро-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/2008 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 30.5.2008г.
157 Административно дело No 140/2008, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БИОВЕТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.4.2008г.
ОСТАВЯНЕ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Биовет" АД, гр. Пещера, ул. Петър Раков № 39, представлявано от изпълнителните директори Ангел Желязков Иванов и Иван Петров Батаклиев срещу мълчалив отказ на кмета на община Пещера по заявление № 53-00-273 от 22.02.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 140/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.10.2008г.
158 Административно дело No 147/2008, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 12.6.2008г.
Съдът констатира, че не са изпълнени дадените задължителни указания по реда на чл. 171, ал. 4 от АПК на жалбоподателя дали оспорва положения подпис на разписката, неразделна част от атакуваната заповед и с оглед неизпълнението на тези указания, съпоставими с останалите писмени доказателства по делото, съдът намира подадената жалба за просрочена, а като такава е налице основанието на чл. 159, т. 5 от АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а делото прекратено, поради което съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д. срещу заповед № 388/14.02.2008 г. на Началника на РПУ - гр. Септември. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 147 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 25.6.2008г.
159 Административно дело No 148/2008, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЧЕРИКС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.5.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Черикс"ООД гр. Пловдив, подадена чрез управителя Г.Н.П., срещу заповед № РД-25-167/17.03.2008 г. на кмета на община Ракитово. ОСТАВЯ без разглеждане направеното особено искане за допускане на обезпечение на оспорването - възбрана на общински недвижими имоти, предмет на отменен със същата заповед търг. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 148/2008 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 13303 от 04.12.2008 г. на ВАС - София -Четвърто отделение - оставя в сила определение № 276 от 26.05.2008 г. на Административен съд гр. Пазарджик по адм. д. № 148 / 2008 г.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2008г.
160 Административно дело No 151/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.А.К. ДИРЕКТОР НА РЕГ. ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-33-002 от 10.03.2008 г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.6.2008г.
161 Административно дело No 154/2008, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло оспорването направено с протест на районния прокурор при Районна прокуратура Пещера против Наредба за публично-частно партньорство, приета с Решение № 43, протокол № 6 от 29.02.2008 г., както и против чл. 9, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от същата наредба. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста в частта му, с която се оспорва Решение № 43/29.02.2008 г., издадено от Общински съвет Пещера и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 20.8.2008г.
162 Административно дело No 156/2008, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 7.4.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 156/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2008г.
163 Административно дело No 157/2008, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.Н.,
Л.И.Е.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 7.4.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. П.Н. и Л.И.Е. против Решение № 102 от 26.02.2008 г., прието на заседание на Общински съвет - Велинград, проведено на 26.02.2008 г., с което е дадено съгласие по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за ЧИ - ПЗ в кв. 71 на Велинград ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 157 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред Върховния административен съд на република България. Препис от определението да се изпрати на страните. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 6686/05.06.2008 г. по адм. д. № 6271/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 171 от 07.04.2008 г. по адм. д. № 157/2008 г. на Административен съд- Пазарджик, VІ състав.
В законна сила на 5.6.2008г.
164 Административно дело No 158/2008, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.4.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Иван Ангелов Стоев - кмет на община Лесичово срещу чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 22 по протокол № 6/31.01.2008 г. на Общински съвет Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 158 по описа на съда за 2008 г. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 15.5.2008г.
165 Административно дело No 160/2008, IX състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 7.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД против Мълчалив отказ на Началника на Митница - Пловдив във връзка с жалба № 4-13/09.01.2008г. против административен акт /писмо/ № 1218/27.12.2007г. на Началника на Митническо бюро - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №160/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД, на Началника на Митница - Пловдив и на Началника на Митническо бюро - Пазарджик.
В законна сила на 24.4.2008г.
166 Административно дело No 162/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Д.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 138 а/14.03.2008 г. от Б.Д.С.,*** против удостоверение за търпимост № 79/15.02.2008 г. на Главния архитект на Община Пазарджик, издадено на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ за обект "Метален павилион-10 кв.м, находящ се в УПИ ХV-4333, в кв. 15 по плана на гр. Пазарджик - общински терен". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 162/08 г. по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12240 ОТ 14.11.2008 Г.НА ВАС - СОФИЯ -ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 211 ОТ 24 АПРИЛ 2008 Г. , ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 162 / 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 14.11.2008г.
167 Административно дело No 167/2008, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители БИОВЕТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.7.2008г.
ОСЪЖДА Кмета на Община Пещера в петнадесетдневен срок да съобщи Заповед № 599/09.07.2007 г., издадена от Кмета на Община Пещера, на всички заинтересувани лица. ОСЪЖДА Кмета на Община Пещера да заплати на "Биовет" АД-Пещера направените деловодни разноски в размер на 410 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 12636 ОТ 24.11.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗНОСКИТЕ ОТ 15.07.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 167 / 08 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК. РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 24.11.2008г.
168 Административно дело No 169/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 13.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на А.Б.Г. с адрес: ***, срещу Заповед № 417 от 13.03.2008г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е отказано премахването на съществуващ напоителен канал минаващ пред УПИ VІ-32, квартал 21 по плана на с. Величково. ОСЪЖДА А.Б.Г. с адрес: ***, да заплати на Община Пазарджик сумата от 80 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение, за осъществено процесуално представителство по административно дело № 169 по описа за 2008г. на Административен съд - гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 31.7.2008г.
169 Административно дело No 172/2008, IX състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 7.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД против Мълчалив отказ на Началника на Митница - Пловдив във връзка с жалба № 4-58/15.01.2008г. против административен акт /писмо/ № 22/09.01.2008г. на Началника на Митническо бюро - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №172/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на "Явор Импорт - Експорт" ЕООД, на Началника на Митница - Пловдив и на Началника на Митническо бюро - Пазарджик.
В законна сила на 24.4.2008г.
170 Административно дело No 173/2008, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 21.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1119/22.02.2008 г. от "Явор Импорт-Експорт" ЕООД-Пазарджик, чрез надлежно упълномощения представител юрисконсулт А.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 173/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 17.7.2008г.
171 Административно дело No 175/2008, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДАЯНА 91 АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.4.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на "Даяна 91" АД със седалище гр. Велинград против Националната Агенция за приходите гр. София. Прекратява производството по Административно дело № 175 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба, в седемдневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния Административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на "Даяна 91" АД гр. Велинград и на НАП- София.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8931 ОТ 22.07.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 203 ОТ 23.04.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 175 ОТ 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 22.7.2008г.
172 Административно дело No 176/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.С. ДНСК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 14.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на В.Д.С., с адрес: ***, подадена срещу Заповед № ДК-02-Пз-17 от 19.03.2008г. на Началника на РДНСК - гр. Пазарджик.
В законна сила на 1.8.2008г.
173 Административно дело No 178/2008, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Д.Й. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 10.4.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.Й. против Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на закрито № 117/30.10.2007 г. на Главния архитект на Община Пазарджик, издадено на Георги Борисов Синеклиев, собственик на УПИ VІ-455 в кв. 46 на с. Главиница ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред Върховния административен съд на република България. Препис от определението да се изпрати на страните. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 12031/11.11.2008 г. по адм. дело № 6272/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 184/10.04.2008 г. постановено по адм. д. № 178/08 г. по описа на Административен съд- Пазарджик
В законна сила на 11.11.2008г.
174 Административно дело No 182/2008, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.7.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 94 - 07-2/05.02.2008 г. на кмета на община Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Пазарджик за произнасяне по същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 12.8.2008г.
175 Административно дело No 184/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.М. *** против Заповед № 3-585 от 07.04.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 25.06.2008 год., постановено по адм.дело №184/2008 год. на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2008г.
176 Административно дело No 185/2008, V състав КСО Т.П.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.5.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.П.Д. против мотивирано решение № 2843/05.03.2007 г. на директора на РУСО Пазарджик, както и против отказа да му бъде изплатено съответното обезщетение за безработица, обективиран в писмо изх. № К-1788/24.03.2008 г., издадено също от директора на РУСО Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 185 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на Т.П.Д. ***. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8764 ОТ 16.07.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 235 / 09.05.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 185 / 2008 Г. НА АДМИН. СЪД - ПАЗАРДЖИК В ЧАСТТА МУ , С КОЯТО Е ОСТАВЕНО БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОСПОРВАНЕТО НА ПИСМО ИЗХ. № К-1788 / 24.03.2008 Г. НА ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" - ПАЗАРДЖИК И Е ПРЕКРАТЕНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 16.7.2008г.
177 Административно дело No 188/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Е.Д.,
В.И.Д.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 14.7.2008г.
ЗАЛИЧАВА датата на насроченото по делото открито съдебно заседание - 18.09.2008 г., 10,00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Е.Д. и В.И.Д.,***, срещу Заповед № 288/27.02.2008 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 188/2008 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.8.2008г.
178 Административно дело No 194/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПАМПОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
ВИГ-ММ ООД
  Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.5.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Пампов Инженеринг" ЕООД срещу заповед № ДК - 11 - 3/25.03.2008 г. на началника на РДНСК гр. Пазарджик, с която е отменено Разрешение за строеж № 107/12.03.2008 г. Оставя без разглеждане жалбата на "ВИГ ММ" ООД гр. Пазарджик срещу заповед № ДК - 11 - 3/25.03.2008 г. на началника на РДНСК гр. Пазарджик, с която е отменено Разрешение за строеж № 107/12.03.2008 г. Прекратява производството по административно дело № 194, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на "Пампов Инженеринг" ЕООД, на "ВИГ ММ" ООД, на ДНСК, и на Община Пазарджик. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13616 ОТ 10.12.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 243 ОТ 14.05.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 194 ОТ 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, В ЧАСТТА, В КОЯТО Е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБТА НА ВИГ ММ ООД - ПАЗАРДЖИК, СРЕЩУ ЗАПОВЕД № ДК -11-3 ОТ 25.03.2008 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ПАЗАРДЖИК, С КОЯТО Е ОТМЕНЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 107 ОТ 12.03.2008 Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 10.12.2008г.
179 Административно дело No 195/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.Н. РДНСК - ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-11-7 от 25.03.2008г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ОСЪЖДА РДНСК гр. Пазарджик да заплати на М.Д.Н. ***, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.7.2008г.
180 Административно дело No 197/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.И.Н. ДНСК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 17.7.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна заповед № ДК-11-5/25.03.2008 г. на Руслан Райчев - длъжностно лице при РДНСК-Пазарджик, с която е отменено Разрешение за строеж № 105/11.03.2008 г. за "Многофамилна сграда, улична ограда и междусъседска ограда" в УПИ ІХ-5165, издадено от Главния архитект на Община Пазарджик. ОСЪЖДА ДНСК - гр. София, с адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47, представлявана от Иван Симидчиев, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на Б.И.Н., с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, платена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 26.8.2008г.
181 Административно дело No 198/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ФАИ СЕРВИЗ МАРКЕТ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТ. КОНТРОЛ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 9.7.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-11-1/25.03.2008 г., Заповед № ДК-11-6/25.03.2008 г., Заповед № ДК-11-8/25.03.2008 г. и Заповед № ДК-11-9/25.03.2008 г. подписани от инж. Руслан Райчев за началника на РДНСК - Пазарджик. ОСЪЖДА РДНСК Пазарджик да заплати на"Фаи сервиз маркет" ЕООД , гр. Пазарджик представляван от Й.П.М. сумата от 50 лева, направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му.
В законна сила на 5.8.2008г.
182 Административно дело No 200/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИРОН ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТ. КОНТРОЛ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 12.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ирон" ООД-Пазарджик, представлявано от управителя И.Н.Т. против Заповед № ДК-11-2/25.03.2008 г. на Началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 200/2008 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Заличава датата за съдебно заседание на 07.07.2008 г. от 11:00 ч. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 3.7.2008г.
183 Административно дело No 201/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 102 от 24.03.2008 г. на Областния управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.7.2008г.
184 Административно дело No 203/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВИГ-ММ ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 21.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВИГ - ММ"ООД против Заповед № ДК-11-4/25.03.2008г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на "ВИГ - ММ"ООД и на началника на РДНСК - Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12671 ОТ 24.11.2008 Г.- НА ВАС -СОФИЯ - ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 197 / 21.04.08 Г. , ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 203 / 08 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 24.11.2008г.
185 Административно дело No 206/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВИГ-ММ ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.5.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ВИГ ММ" ООД гр. Пазарджик срещу заповед № ДК - 11-12/02.04.2008 г. на началника на РДНСК гр. Пазарджик, с която е отменено Разрешение за строеж № 140/25.03.2008 г. на "Жилищна сграда с магазини" в УПИ І - 8564, кв. 5 по плана на гр. Пазарджик на Главен архитект на община Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 206, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11880 ОТ 07.11.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ -ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ -ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 227/ 09.05.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. №206/ 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПАЗАРДЖИК, С КОЕТО Е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ , КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДУПОСТИМА ЖАЛБАТА НА "ВИГ ММ" ООД- ПАЗАРДЖИК, ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ДК-11-12 ОТ 02.04.2008 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ПАЗАРДЖИК И Е ПРЕКРАТЕНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 7.11.2008г.
186 Административно дело No 210/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВИГ-ММ ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВИГ - ММ" ООД, чрез процесуалния му представител д-р Борислав Найденов - адвокат от Софийска адвокатска колегия против Заповед № ДК-11-11 от 02.04.2008 г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 210/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІІ - състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №232 от 09 май 2008 година, постановено по адм.д. №210/2008 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 8.12.2008г.
187 Административно дело No 211/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АРТСТРОЙ ЕООД,
ВИГ-ММ ООД
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Артстрой" ЕООД срещу заповед № ДК - 11 - 10/02.04.2008 г. на началника на РДНСК Пазарджик, с която е отменено Разрешение за строеж № 131/21.03.2008 г. Прекратява производството по административно дело № 211, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на "Артстрой" ЕООД, на ДНСК и на Община Пазарджик. Съдия:
В законна сила на 1.12.2008г.
188 Административно дело No 212/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВИГ-ММ ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 22.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Виг - ММ" ООД - Пазарджик, представлявано от адвокат Н., пълномощник на управителя А.Д.Г. против Заповед № ДК-11-13/02.04.2008 г. на Началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7405 ОТ 18.06.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕД. № 202 ОТ 22.04.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 212 ОТ 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, ІІ - РИ СЪСТАВ.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 18.6.2008г.
189 Административно дело No 213/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.З. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.З.,*** против Заповед № ДК-09-7/27.03.2008 г. на Началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик, с която се забранява ползването и достъпа на обект "Кафе-аперитив М.", находящ се в УПИ ХІІ, в кв. 45, по плана на гр. Брацигово, ул. "Черешово топче" № 45. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.9.2008г.
190 Административно дело No 216/2008, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Г.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.6.2008г.
Оставя без разглеждане искането на В.Г.Д. за установяване неистинността на Решение № 103/07.05.1993 г. на кмета на община Батак, за обявяване на нищожността на същото решение и за установяване правото на Община Батак да се произнесе по реституцията на наследствен имот ? идеална част от имот пл. № 1134 в кв. 64 по плана на гр. Батак. Прекратява производството по административно дело № 216, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на В.Г.Д. ***. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9388 ОТ 17.09.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ, ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ -ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 311 ОТ 11.06.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК ПО АДМ. Д. № 216 ОТ 2008 Г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 17.9.2008г.
191 Административно дело No 229/2008, III състав КСО Т.Н.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение (второ) от 7.8.2008г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение на директора на РУ"СО" гр. Пазарджик № 25/23.07.2007 г.и потвърденото с него разпореждане № **********/21.06.2007 г. на ръководител "Пенсии". ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган - длъжностно лице по пенсионно осигуряване към РУ"СО" - гр. Пазарджик, за решаване на въпроса по същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ЗАДЪЛЖАВА същия да се произнесе в 14-дневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пазарджик да заплати на Т.Н.Д. *** сумата от 80 лева, направени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 27.11.2008г.
192 Административно дело No 230/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АНРИ-1 ООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 8.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АНРИ-1" ООД гр. Панагюрище с представляващ Л.А.Т. против заповед № ДК-09-10/15.04.2008 г. на Началника на РДНСК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 230/2008 г. по описа на АС - Пазарджик. Препис от настоящото протоколно определение да се изпрати на "АНРИ - 1" ООД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, който за ответника по оспорването тече от днес, а за оспорващия от датата на на получаване на препис от протокол определение за прекратяване на делото.
В законна сила на 31.7.2008г.
193 Административно дело No 231/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.Ц. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.9.2008г.
ОБЯВЯВЯ за нищожна Заповед № КД-14-13-1/07.04.2008г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София за изпълнение на Решение № 5015 от 11.05.2006г. и Решение № 3103 от 26.03.2007г., постановени по административно дело № 12095/2005г. по описа на Върховния административен съд, а именно имотната граница между имот пл.№ 2971 и имот пл.№ 2972, кв.175 да се заснеме съобразно регулационния план на гр.Панагюрище от 1972г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2008г.
194 Административно дело No 232/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КООПЕРАЦИЯ КОРЕКТ /В ЛИКВИДАЦИЯ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 103-00-381 от 15.08.2007 г. на Кмета на Община Брацигово, с която е одобрен подробен устройствен план-проект за регулация и застрояване на поземлен имот 019273 в местност "Стопански двор" от землището на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, при определени урбанистични показатели, заложени в матрицата. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на кооперация "Корект" в ликвидация гр. Пловдив, с представляващ Х.Н.А. - ликвидатор сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.11.2008г.
195 Административно дело No 233/2008, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕНЕФЕКТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 7.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕнЕфект" ЕООД от гр. Пазарджик против заповед на кмета на община Пазарджик с която е избран изпълнител за абонаментно поддържане на светофарните уредби на територията на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 233/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав и ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подведомственост на Комисията за защита на конкуренцията. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните и на Комисията за защита на конкуренцията.
В законна сила на 17.6.2008г.
196 Административно дело No 235/2008, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.Д.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 20.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.К. с адрес: ***, срещу Решение № 50 от 24.04.2008г., взето с протокол № 8 от същата дата на Общински съвет - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 235 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Препис от настоящето разпореждане да се изпрати на Л.Д.К. с адрес: *** и на Общински Съвет Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 28.5.2008г.
197 Административно дело No 237/2008, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Д.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 7.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.И. *** против решение № 49 от 24.04.2008 г. на Общински съвет-Пазарджик, прието с протокол № 8/24.04.2008 г. на ОбС-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 18.7.2008г.
198 Административно дело No 239/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 22.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.П.,*** против Заповед № ДК-02-ПЗ-18/21.03.2008 г. на Началника на РДНСК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 239/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9998 ОТ 03.10.2008 Г.НА ВАС - СОФИЯ-ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ -ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. Д. № 11956/ 08 Г. НА ВАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД 5-ЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА ВАС В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ДО АНАСТАСИЯ НЕШЕВА НИДЕРМАЙЕР.
В законна сила на 9.7.2008г.
199 Административно дело No 241/2008, VII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.С. ЕТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "К.С." гр. Костенец, представлявано от К.Г.С. против писмо № ПЗ-186-00-328 от 17.04.2008 г. на Началника на РДНСК гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.9.2008г.
200 Административно дело No 242/2008, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Л.Л. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 19.5.2008г.
Р А З П О Р Е Д И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л.Л. против заповед № 114 от 02.04.2008 г. на областния управител на област с административен център гр. Пазарджик ИЗПРАЩА жалбата на Г.Л.Л. срещу заповед № 557/11.03.2008 г. на Кмета на община Пазарджик по подведомственост на Районен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. СЪДИЯ:
В законна сила на 19.5.2008г.
201 Административно дело No 244/2008, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Е.Е. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 27.5.2008г.
О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е. *** против решение № 51 от 24.04.2008 г. на Общински съвет-Пазарджик, прието с протокол № 8/24.04.2008 г. на ОбС-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС. СЪДИЯ:
В законна сила на 23.6.2008г.
202 Административно дело No 245/2008, VI състав Закон за данък върху добавената стойност И.И.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ-РД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 19.5.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.И.Б., ЕГН **********, чрез пълномощника му адв. И.Г.П. *** против писмо изх.№ 4222/2001/000088/31.03.2008 г. и № 422282001/000090/08.04.2008 г. на публичния изпълнител при Агенция за държавни вземания, регионална дирекция - гр. Пловдив, ИРМ - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адв.дело № 245 от 2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Изпълнителния директор на АДВ за произнасяне по жалбата на И.И.Б. против писмо изх.№ 4222/2001/000088/31.03.2008 г. и № 422282001/000090/08.04.2008 г. на публичния изпълнител при РД - гр. Пловдив, ИРМ - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението на страните по делото и от органа, на който делото е изпратено, пред Върховния административен съд на РБ. СЪДИЯ:
В законна сила на 6.6.2008г.
203 Административно дело No 247/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЦЕ 2002 ЕООД ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 20.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Слънце 2002" ЕООД - Пловдив, представлявано от управителя А.Т.Ч. против заповед № 156/05.02.2008 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 247/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV-ти състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба до ВАС в 7-дневен срок, който срок за присъстващите страни тече от датата на днешното съдебно заседание, а за неприсъстващите - от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 22.8.2008г.
204 Административно дело No 248/2008, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТ. КОНТРОЛ Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 26.5.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.К.Л. *** против Заповед № ДК-02-Пз-21 от 16.04.2008 г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адв.дело № 248 от 2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението на страните по делото и от органа, на който делото е изпратено, пред Върховния административен съд на РБ. СЪДИЯ:
В законна сила на 6.6.2008г.
205 Административно дело No 251/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.Н. КМЕТА НА С.МАЛО КОНАРЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОТМЕНЯ писмо изх. № 552 от 22.04.2008 г. на Кмета на Кметство с. Мало Конаре, с което е отказано да се издаде скица и удостоверение за описание на имот, възстановен на основание Заповед № 278 от 17.05.2001 г. на Областният управител на Пазарджишка област. ВРЪЩА преписката на Кмета на Кметство с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, за издаване на скица и удостоверение за описание на имота, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА административния орган - Кмета на Кметство с. Мало Конаре да издаде скица и удостоверение за описание на имота в едномесечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Кмета на Кметство с. Мало Конаре, да заплати на М.Г.Н. ***, от бюджета на Кметство с. Мало Конаре, направените по делото разноски размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 29.11.2008г.
206 Административно дело No 260/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Е.-В.Ц. ЕТ РДНСК - ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.9.2008г.
ОТМЕНЯ писмен отказ с изх. № ВГ-73-00-047 от 10.01.2007 г. на Началника на РДНСК гр. Пазарджик по жалба вх. № ВГ-73-02-035 от 21.12.2007г., в частта с която е оставено без разглеждане искането за обявяване за нищожни на 10 броя разрешения за строеж с № 224 от 21.09.2004 г., № 219 от 20.09.2004 г., № 288 от 08.12.2005 г., № 289 от 08.12.2005 г., № 290 от 08.12.2005 г., № 304 от 23.12.2005 г., № 305 от 23.12.2005 г., № 147 от 06.07.2006 г., № 148 от 06.07.2006 г. и № 63 от 30.03.2007 г., всички издадени от главния архитект на Община гр. Велинград, ведно с одобрените инвестиционни проекти към тях. ИЗПРАЩА преписката на Началника на РДНСК гр. Пазарджик за решаване на искането по същество при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.10.2008г.
207 Административно дело No 264/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.П. РДНСК - ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 9.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.П. *** против Заповед № ДК-02-ПЗ-26/09.05.2008г. на Началника на Регионална дирекция за национален и строителен контрол гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.10.2008г.
208 Административно дело No 266/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.В.Д.,
С.В.Д.,
Д.В.Д.
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 10.9.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 192 от 22.02.2008г. на кмета на Община Панагюрище, в частта, с която е проектирана алея в североизточната част на УПИ Х - общ., кв.8 по плана на с.Панагюрски колони, общ. Панагюрище. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.9.2008г.
209 Административно дело No 268/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕКТА ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТ. КОНТРОЛ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 8.7.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 07.07.2008 г. за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Векта" ООД - Пловдив, чрез управителя П.В.Н. против Заповед № ДК-09-15/07.05.2008 г. на Началника на РДНСК-Пазарджик, с която се забранява ползването и достъпа на обект "Комплекс - бензиностанция, метанстанция и заведение за хранене, сервиз за монтаж на АГУ", находящ се в УПИ V - бензиностанция, метанстанция и заведение за хранене, сервиз за монтаж на АГУ, в кв. 560, по плана на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 268/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 1.8.2008г.
210 Административно дело No 270/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.Т.,
С.Т.Я.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 5.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Т. и С.Т.Я. против заповед № 570/10.04.2008 г. на Кмета на община Велинград с която е направено частично изменение на план за регулация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2008 г. по описа на АС-Пазарджик. На основание чл.143, ал.3 от АПК ОСЪЖДА В.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** и С.Т.Я., ЕГН ********** *** Търново да заплатят солидарно на П.Г.Б., ЕГН ********** и В.Г.Г., ЕГН ********** направените и поискани разноски по настоящето дело, изразяващи се в платено адвокатско възнаграждение в размерна 250 /двеста и петдесет/ лв. Настоящето определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване от страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.11.2008г.
211 Административно дело No 272/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕКТА ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.5.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Векта" ООД гр. Пловдив против Заповед № ДК -09 - 15/07.05.2008 г. на началника на РДНСК Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 272, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Присъединява материалите от прекратеното административно дело № 272, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. към административно дело № 268 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.7.2008г.
212 Административно дело No 273/2008, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Г.Н.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.7.2008г.
Отменя изцяло Заповед № 446/30.04.2008 г., издадена от кмета на община Панагюрище, с която на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ е разпоредено изземване от Г.Н.М. на имот № 085022, находящ се в местност "Милчовец", в землището на с. Оборище, община Панагюрище. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 15.8.2008г.
213 Административно дело No 275/2008, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 138 от 30.04.2008 г. на Областния управител на Пазарджишка област. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на тръжната процедура за продажба на имот частна държавна собственост - представляващ УПИ ХХVІІІ - жп терен в кв. 82 по плана на гр. Пещера с площ от 3 234 кв. м., ведно с построените в него сгради: сграда складова - двуетажна масивна конструкция с площ 248,25 кв.м. и помещение за гориво - едноетажна полумасивна конструкция, със застроена площ 51 кв.м., от етапа на допускане до участие в търга на кандидатите подали предложения, при спазване на указанията съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА Областният управител на Пазарджишка област да заплати на "ЕВН България Електроразпределение" АД гр. Пловдив от бюджета на Областната управа, съдебно-деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2008г.
214 Административно дело No 278/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 4.9.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна Заповед № 15 от 10.04.2008г. на Кмета на Община Септември, с която е одобрен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на с. Симеоновец, с нанесени верни имотни граници между имоти пл.№386,387 и 420 в кв.62 по плана на с. Симеоновец, съгласно кафявите означения и извършените допълнително корекции на приложената скица-проект към със зелен цвят. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане, при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Община Септември, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на К.Д.Г. с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща платена държавна такса, 120 /сто и двадесет/ лева платено възнаграждение на вещото лице дало заключението по допусната СТЕ и 220 /двеста и двадесет/ лева, платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 30.9.2008г.
215 Административно дело No 280/2008, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Д.Т. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Разпореждане от 12.6.2008г.
Р А З П О Р Е Д И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.Т.,*** против Заповед № 811 от 25.04.2008 г. на кмета на община -Пазарджик, с която е наредено от него да се изземе земеделска земя с площ 50 /петдесет/ кв. м., находяща се в северозападната страна на имот № 000412 по КВС на землище с. Черногорово, местност "71", с площ 1,791 дка . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 280 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2008 г. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд на Република България. Препис от разпореждането да се изпрати на страните. СЪДИЯ:
В законна сила на 24.6.2008г.
216 Административно дело No 281/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С. ЕТ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "К.С." против Заповед № ДК-09-16/08.05.2008 г. и против Заповед № ДК-02-Пз-22/08.05.2008 г. и двете - издадени от Началника на РДНСК Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 18.12.2008г.
217 Административно дело No 284/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.М.К.,
Е.М.У.,
Т.Д.А.,
Е.Д.Ф.,
К.Х.Т.,
К.Х.К.,
Г.К.М.,
К.Г.М.,
И.Г.М.,
Б.Б.Т.,
М.И.Т.,
С.И.Е.,
К.А.Г.,
П.А.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.11.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение № 213 от 24.04.2008 г. на Общински съвет гр. Велинград, взето с протокол № 5 относно промяна на регулацията в кв. 3973 по плана на гр. Велинград. ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган - Кмета на Община гр. Велинград, за произнасяне по компетентност при спазване на процедурата и сроковете регламентирани в ЗУТ. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Велинград, да заплати на М.М.К.-Кутулова, Е. Матодиева У., Т.Д.А., Е.Д.Ф., Кръстьо Х.Т., К.Х.К., Г.К.М., К.Г.М., И.Г.М., Б.Б.Т., М.И.Т., С.И.Е., К.А.Г., П.А. ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на по 10/десет/ лева, за всеки един от тях. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Велинград, да заплати на Кръстьо Х.Т. и К.Х.К., направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 300 /триста/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Велинград, да заплати на Кръстьо Х.Т., направените по делото разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.10.2008г.
218 Административно дело No 285/2008, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.П.Ц. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 18.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.Ц. *** срещу решение № 212/24.04.2008 г. на Общински съвет - Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 285/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 3.7.2008г.
219 Административно дело No 290/2008, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.Ч.Я. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 10.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ч.Я. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № З-693/23.04.2008 г. на Директора на ОДП-Пазарджик, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС, му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти и заместващи ги документи. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 31.7.2008г.
220 Административно наказателно дело (К) No 291/2008, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Е.А.Т. Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 2.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Районно полицейско управление, гр. Пазарджик против Решение № 247 от 10.04.2008 г. на Районен съд - Пазарджик, постановено по нахд № 307/2008 г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.х.д. № 291/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ХІІ състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 3.7.2008г.
221 Административно дело No 294/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 10.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.П. *** против Заповед № 51/24.03.2008г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Н.К.П. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА Н.К.П. да заплати на Д.К.П. *** сторените от последната разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.9.2008г.
222 Административно дело No 305/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна Заповед № 994 от 26.05.2008г. на Кмета на Община Пазарджик ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане, при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне от получаване на преписката. ОСЪЖДА Община Пазарджик, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на Административен съд - гр. Пазарджик, сумата от 80 /осемдесет/ лева - платено възнаграждение на вещото лице дало заключението по служебно допусната СТЕ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 27.11.2008г.
223 Административно дело No 308/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 1.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Д. *** против отказ на РДНСК - Пазарджик за издаване на заповед за премахване на незаконни строежи, обективиран в писмо № Пщ-106-00-424/19.05.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 308/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С опр. № 9152/11.08.2008 г.по адм. дело № 9853/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 345 от 01.07.2008 г. по адм. дело № 308/2008 г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 11.8.2008г.
224 Административно дело No 310/2008, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество, постановено в с.з. на 11.09.2008 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Г.Д. *** срещу Заповед рег.№ 3-137/30.01.2008 г. на Директора на ОДП Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310/ 2008 г. по описа на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 2.12.2008г.
225 Административно дело No 312/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Л.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.7.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 07.06.2008 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за избор на кмет на кметство Елшица. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 9062/31.07.2008 на ВАС - СОФИЯ ,Оставя в сила решение № 236 от 04.07.2008 по адм.д. 312/2007 на Пазарджишкия Адм.съд.
В законна сила на 31.7.2008г.
226 Административно дело No 318/2008, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Т.Й. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 10.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Й. *** против Заповед № З-623/10.04.2008 г. на Директора на ОДП-Пазрджик, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС, му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти и заместващи ги документи. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
РЕШЕНИЕ № 13875 ОТ 15.12.2008 Г. НА ВАС -СОФИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ ОТ 10.07.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 318/2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК.
В законна сила на 15.12.2008г.
227 Административно дело No 326/2008, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ФЕН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 20.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Фен" ЕООД, гр. Пазарджик чрез управителя И.А.И., в която е направено искане за временно спиране продажбата на парцел с кад. № 018034 по плана за земеразделяне на с. Мирянци. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 285/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2008г.
228 Административно дело No 329/2008, VIII състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 6.10.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно Решение № 13 от 19.05.2008г. на Директора на РУ "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик, потвърждаващо разпореждане № ********** от 17.03.2008г. на Длъжностно лице "Контрольор - пенсии", с което е отменено разпореждане № 0105930 от 14.08.1998г. и последвалите го и е отказано отпускането на лична пенсия за инвалидност, като изпраща преписката на компетентния административен орган - Длъжностно лице "Контрольор - пенсии "РУ "СО" - гр. Пазарджик, за изпълнение на посочените по-горе задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА административният орган да се произнесе в 30-дневен срок, от получаване на преписката. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329 по описа за 2008г. в частта, в която се оспорва писмо изх. № К-2826 от 26.05.2008г. на Директора на РУ "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик. Жалбата срещу писмо изх. № К-2826 от 26.05.2008г. на Директора на РУ "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик /л.8, 9, 10 и 11/ да се отдели в самостоятелно производство. Отделянето да се извърши чрез ксерографиране на листове: л.8, 9, 10 и 11 от административно дело № 329 от 2008г., които ведно с препис от настоящето решение да се докладват на Председателя на Административен съд - гр. Пазарджик за определяне на съдия-докладчик. Решението не подлежи на обжалване в частта на прекратяването и отделянето на жалбата срещу писмо изх. № К-2826 от 26.05.2008г. на Директора на РУ "Социално Осигуряване" - гр. Пазарджик в самостоятелно производство, а в останалата част, може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 24.10.2008г.
229 Административно дело No 336/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.К.,
Й.Т.С.
  Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 15.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.К. с адрес: *** и Й.Т.С. с адрес: ***, срещу Разрешение за строеж № 98/02.07.2007г. на Главния Архитект на Община Пещера и одобрения инвестиционен проект, въз основа, на който е издадено строителното разрешение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 336 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. ИЗПРАЩА жалбата, ведно с делото като преписка на Началника на РДНСК - гр. Пазарджик, за произнасяне по реда на чл.216, ал.5 от ЗУТ. Преписи от настоящето определение да се изпратят на Г.Д.К. с адрес: *** и Й.Т.С. с адрес: ***, както и на адв. И.Ц. ***. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определението от 15.07.2008 год. по адм. №336/2008 г. на Пазарджишкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.9.2008г.
230 Административно дело No 338/2008, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.В.С. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 18.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.С. *** против Заповед № 135/22.04.2008г. на Началника на РПУ гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.11.2008г.
231 Административно дело No 340/2008, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.И.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 1.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.В. *** против Заповед № З-795/13.05.2008 г. на Директора на ОДП-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 340/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.9.2008г.
232 Административно дело No 344/2008, VIII състав Други дела по ЗОС и ЗДС М.С.П.,
МИЛА 2002 ЕООД
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 14.10.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна заповед № 825/23.05.2008г. на Кмета на Община Велинград, с която за спечелил конкурс за отдаване под наем на общински имот в УПИ І, кв.156, петно №2, е обявено СД"Зазьови Сдружение". ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Велинград, за продължаване на конкурсната процедура, при спазване на задължителните указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Община Велинград, представлявана от Кмета Иван Лебанов, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на "Мила 2002" ЕООД - гр. Велинград, ул. Рила № 8 - представлявано от Мила Тилкова Пройчева, сумата от 130 /сто и тридесет/ лева, от които 50 лева платена държавна такса и 80 лева адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Велинград, представлявана от Кмета Иван Лебанов, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на М.С.П. с адрес: ***, сумата от 90 /деветдесет/ лева, от които 10 лева платена държавна такса и 80 лева адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 4.11.2008г.
233 Административно дело No 346/2008, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС КАТИ 2006 ЕООД,
ТИМ 2006 ЕООД
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 8.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед № 826/23.05.2008 г. на Кмета на Община Велинград. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за провеждане на конкурса по отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост - петно № 3, част от УПИ І в кв. 156 по плана на гр. Велинград, с площ 10 кв. м., от етапа на допускане на кандидатите до участие при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на "Кати 2006" ЕООД-гр. Велинград направените деловодни разноски в размер на 130 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 31.12.2008г.
234 Административно дело No 353/2008, II състав Закон за данък върху добавената стойност В.-Й.В. ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 8.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.В., в качеството му на ЕТ "Веда-Й.В."*** против Решение № 5-11424/06.06.2008 г. на Директора на ТД на НАП-Пазарджик, с което на основание чл. 267, ал. 2, т. 5 от ДОПК са потвърдени изцяло действията на публичния изпълнител Петър Гоцев при ТД на НАП-Пазарджик по повод образуваното ИД № 05219/21.05.2008 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2008г.
235 Административно дело No 357/2008, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 3.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Стефан Янев - Прокурор при Окръжна Прокуратура - гр. Пазарджик срещу решение № 79 от 27.05.2008г. на Общински Съвет - гр. Пазарджик, с което е прието повторно решение № 56 от 24.04.2008г. на Общински Съвет - гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Преписи от настоящето определение да се изпратят Окръжна Прокуратура - гр. Пазарджик и Общински Съвет - гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 15.7.2008г.
236 Административно дело No 361/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К.,
И.Б.К.,
М.П.К.,
Л.П.К.
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.К., И.Б.К., М.П.К. и Л.П.К. против Заповед № ДК-02-Пз-22 от 09.11.2007 г., издадена от началника на РДНСК Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, "Навес", реализиран от Петко А.К. и С.А.К. в УПИ ХХІІ-3132, кв. 258 по плана на гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 20.12.2008г.
237 Административно дело No 365/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.К.,
С.Х.С.,
М.С.Х.,
А.К.К.,
Й.В.П.,
М.И.М.,
М.Г.С.,
КТД ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.9.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 824 от 23.05.2008 г., издадена от кмета на Община Пещера, с която е спряно провеждането на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на индивидуални вилни сгради с планоснимачни номера от 849 до 878, находящи се в УПИ І Вилно застрояване, в кв. 14, по плана на летовище Свети Константин, постановено е насрочването на нов търг след изграждане на водопроводна мрежа към предвидените застроявания, както и връщане на внесените суми за тръжни документи и внесените депозити от участниците. ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Пещера, като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на М.В.К. разноски по делото в размер на 231 лв. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на "КТД" ЕООД разноски по делото в размер на 131 лв. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на М.Г.С. разноски по делото в размер на 131 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 21.10.2008г.
238 Административно дело No 369/2008, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 О.Р. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ДАБ ПРИ МС Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 22.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на О.Р., ЛЧН:7 000 034013 - гражданин на Федерална Република Нигерия, срещу Решение № УП - 71/11.06.2008г. на Интервюиращ орган при Държавната Агенция по бежанците при Министерския Съвет, с което е отхвърлена молбата на О.Р. за статут на бежанец и хуманитарен статут и е разпоредено да бъде върнат в Република Нигерия. Решението е постановено в срока по чл.85, ал.1 от ЗУБ и е окончателно.
В законна сила на 22.7.2008г.
239 Административно дело No 372/2008, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 О.С.О. РПЦ КЪМ ДАБ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - СОФИЯ Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Решение от 9.9.2008г.
РЕШИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.С.О., ЛЧН:7 000 034002 - гражданин на Федерална Република Нигерия, срещу Решение № УП -72/11.06.2008г. на Интервюиращ орган при Държавната Агенция по бежанците при Министерския Съвет, с което е отхвърлена молбата му за получаване на статут на бежанец и хуманитарен статут и е разпоредено да бъде върнат в Република Нигерия. Решението е окончателно. Съдия:
В законна сила на 9.9.2008г.
240 Административно дело No 378/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.С. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.11.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло отказа на кмета на община Белово, обективиран с писмо изх.№ УТ - 659/20.06.2008 г., да измени на основание §8 от ПР на ЗУТ дворищнорегулационната линия между УПИ VІ- 35 и УПИ V- 36 в кв.11 по плана на с. Сестримо по съществуваща/стара имотна граница/ на двата поземлени имота. Изпраща делото като преписка на административния орган за решаване на въпроса по същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. Определя срок от 3 месеца за издаване на административния акт, считано от датата на получаване на преписката. ОСЪЖДА община Белово да заплати на Н.К.С. *** сумата от 280 лева разноски по производството. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.11.2008г.
241 Административно дело No 380/2008, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Д.Г. НАЧАЛНИК РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. *** против Заповед № 1606 от 09.06.2008 г. на Началника на РПУ гр. Септември. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.10.2008г.
242 Административно дело No 386/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.А.Х. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Х. *** против Заповед № 942/10.06.2008г. на кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА К.А.Х. да заплати на П.И.А. и М.А.А. сторените от тях разноски по делото в общ размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.11.2008г.
243 Административно дело No 391/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Г.Я. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.11.2008г.
Отменя Заповед № З-751 от 09.05.2008 г., издадена от директора на ОДП Пазарджик, с която на Г.Г.Я. не се разрешава напускане на страната, както и да не й се издават паспорти и заместващи ги документи за срок от 29.04.2008 г. до отпадане на основанието. Оставя без разглеждане жалбата на Г.Г.Я. против Заповед № АЗ-2929/16.06.2008 г., издадена от директора на Национална служба "Полиция", с която е отхвърлена подадената по административен ред жалба на Г.Г.Я. против Заповед № З-751 от 09.05.2008 г., издадена от директора на ОДП Пазарджик. Прекратява производството по адм.д. № 391 по описа на Административен съд Пазарджик за 2008 г., в частта му, отнасяща се до оспорването на Заповед № АЗ-2929/16.06.2008 г., издадена от директора на Национална служба "Полиция". Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната му част - в 7-дневен срок, от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 25.11.2008г.
244 Административно дело No 396/2008, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.8.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № 244 от 16.07.2008 г. на Областен управител гр. Пазарджик, с която е оспорено изпълнението на Решение № 295, прието с Протокол № 9 от 26.06.2008 г. на Общински съвет гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 396/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІІ - състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на Областния управител гр. Пазарджик и Общински съвет гр. Велинград.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ чостната жалба, подадена от областния управител на област с административен център гр. Пазарджик против определение №400 от 19.08.2008 г. постановено по адм.дело №396/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІІ състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №12466/2008 г.по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.10.2008г.
245 Административно дело No 407/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.М.П.,
С.Х.П.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.П. и С.Х.П. против Заповед № 740/14.06.2005г. на кмета на Община Велинград, в частта с която е одобрен план за застрояване на УПИ № VІІ-4519 в кв.№ 653 по плана на гр.Велинград и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.П. и С.Х.П. против Заповед № 896/13.07.2005г. на кмета на Община Велинград, в частта с която е одобрен план за регулация за преотреждане на УПИ № VІІ-4519 в кв.653 по плана на гр.Велинград в УПИ № VІІ-4519 - ИЖС, търговия и услуги и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № 740/14.06.2005г. на кмета на Община Велинград, в частта с която е одобрен план за застрояване на УПИ № ХІІ-4519 в кв.№ 653 по плана на гр.Велинград. ОТМЕНЯ Заповед № 896/13.07.2005г. на кмета на Община Велинград, в частта с която е одобрен план за регулация за преотреждане на УПИ № ХІІ-4519 в кв.653 по плана на гр.Велинград в УПИ № ХІІ-4519 - ИЖС, търговия и услуги. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Д.М.П. и С.Х.П., двамата с адрес ***, сторените от тях съдебно-деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението, в частта с която жалбата е оставена без разглеждане и производството прекратено подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№12080 от 15.10.2009г.при ІІ-ро отделение на ВАС:ОТМЕНЯ определението от 07.04.2009г. за даване ход на делото по същество.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б. Бечов Ш. и Ф.А.Ш. срещу решение №446 от 19.11.2008г. по адм.д.№407 от 2008г. по описа на Административен съд- гр.Пазарджик, в частта му, с която са отменени Заповед №740/14.06.2005г. на кмета на община Велинград, в частта с която е одобрен план за застрояване на УПИ№ХІІ-4519 в кв.653 по плана на гр.Велинград и Заповед №896/13.07.2005г. на кмета на община Велинград, в частта с която е одобрен план за регулация за преотреждане на УПИ №ХІІ-4519 в кв.653 по плана на гр.Велинград в УПИ-4519-ИЖС, търговия и услуги.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№369 от 2009г. на Върховен Административен съд-второ отделение.Определението може да се обжалва с частна жалба пред V-членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му до страните.
В законна сила на 12.12.2008г.
246 Административно дело No 412/2008, XI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ц.Х.К. КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Х.К. *** против отказ на Кмета на Община гр. Велинград да изпълни Заповед № 667 от 07.06.2004 г. - влязла в законна сила. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С определение № 3583/18.03.2009 г. по адм. дело № 14888/2008 г. ОТМЕНЯ протоколното определение за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Х.К. срещу решение № 394 от 22.10.2008 г. по адм. д. № 412/2008 г. на Пазарджишки административен съд - ХІ състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14888/2008 г. на Върховен административен съд - второ отделение. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС 7 - дневен срок от съобщаването на страните. С определение № 6603 от 20.05.2009 г. по адм. дело № 5900/2009 г. на петчленен състав - ІІ колегия ОСТАВЯ В СИЛА определение № 3583 от 18.03.2009 г. на тричленен състав на ВАС по адм. дело № 14888/2008 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.10.2008г.
247 Административно дело No 419/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТРАНСАВТО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.10.2008г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 156, ал. 1 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Трансавто" ЕООД против заповед № 1417/07.07.2008 г., издадена от Кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя - "Трансавто" ЕООД и на ответника - Кмета на Община Пазарджик. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника.
В законна сила на 11.11.2008г.
248 Административно дело No 420/2008, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТРАНСАВТО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.9.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "ТРАНСАВТО" ЕООД гр. Пазарджик, подадена от управителя Б.Б., срещу неозначена от жалбоподателя заповед на кмета на община Пазарджик за разваляне на договор № 125/ 16.01.2004 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по транспортни схеми на общината. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 420/2008 по описа на Административен съд гр. Пазарджик.
В законна сила на 29.10.2008г.
249 Административно дело No 421/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.Б.,
С.Н.К.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1481/28.12.2001 г. на кмета на Община Велинград в частта и отнасяща се до одобряване на плана за регулация на УПИ Х - 3705, УПИ ХV 3817 и УПИ ХІV 3710 в квартал 143 Б, както и плана за застрояване на нов кв. 143 Б по плана на гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за издаване на законосъобразен акт, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.11.2008г.
250 Административно дело No 432/2008, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГРАД ВЕЛИНГРАД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 7.8.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Г. *** против Решение № 300/28.07.2008 г. на ОИК-Велинград, с което е отказано предсрочното прекратяване на правомощията на Александър Гагов-общински съветник в Общински съвет-Велинград. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на Б.А.Г. *** да бъде спряно изпълнението на решение на Общинския съвет - Велинград от 31.07.2008 г. за прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет-Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 432/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11254 ОТ 28.10.2008 Г. НА ВАС -СОФИЯ-ОСТАВЯ В СИЛА ОПЕДЕЛЕНИЕ № 387 ОТ 07.08.2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, ІІ СЪСТАВ, ПО АДМ. Д. № 432/ 2008 Г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила на 28.10.2008г.
251 Административно дело No 433/2008, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГРАД ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 11.8.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Г. - общински съветник в ОбС - Велинград срещу решение № 301 от 28.07.2008г. на Общинската Избирателна Комисия за Местни Избори - гр. Велинград, с което е постановено да не се прекратяват пълномощията на общинския съветник Я.С.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 433 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Препис от настоящето определение да се изпрати на Б.А.Г. с адрес: ***, на Я.Н.С. с адрес: *** и на Общинската Избирателна Комисия за Местни Избори - гр. Велинград. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му от страните с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ в сила определение №381от 05.08.2008 год. и определение №391 от 11.08.2008 год. и двете постановени по адм. №433 по описа за 2008 г. на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2008г.
252 Административно дело No 434/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Т.Ш. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 5.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Ш. *** против Писмо № 032-16-109 от 09.07.2008г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 434/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на И.Т.Ш. ***.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С определение № 11626/03.11.2008 г. по адм. дело № 13038/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 427 от 05.09.2008 г. с което е прекратено производството по адм. дело № 434/2008 г. на Административен съд - гр. Пазарджик.
В законна сила на 3.11.2008г.
253 Административно дело No 435/2008, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.З.Я. КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.З.Я. против Удостоверение № 500/28.05.2008 г., издадено от кмета на община Велинград, в частта му, с която се отказва издаване на скица и удостоверение поради приемането в последния абзац на удостоверението, че "имотът не може да бъде възстановен". Прекратява производството по административно дело № 435, по описа на Административен съд Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на В.З.Я. ***. Съдия:
В законна сила на 13.11.2008г.
254 Административно дело No 436/2008, IV състав Закон за данък върху добавената стойност Д.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 22.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 9-1320/23.07.2008 г. на териториалния директор на Териториалната дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пазарджик, с което на основание чл. 266 във връзка с чл. 267 от ДОПК са потвърдени като правилни и законосъобразни действията на публичен изпълнител, във връзка с отказ за отмяна на принудителна административна мярка изх. № 1320/14.07.2008 г. на Димитър Христов - публичен изпълнител при ТД гр. Пазарджик, вместо което постановява ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х. против отказ за отмяна на принудителна административна мярка изх. № 1320/14.07.2008 г. на Димитър Христов - публичен изпълнител при ТД гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 22.10.2008г.
255 Административно дело No 441/2008, II състав Закон за данък върху добавената стойност Е.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д. *** против решение № 254/16.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което на основание чл. 267, ал. 2, т. 5 от ДОПК е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане № 53824/2002/000002 от 01.07.2008 г. на Цветанка Манева, публичен изпълнител при РД-Пловдив на АДВ /ИРМ-Пазарджик/ по повод образуваното ИД № 53824/2002 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.9.2008г.
256 Административно дело No 442/2008, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.В.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.9.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.В.А. *** против заповед № 735/02.07.2008 г. на кмета на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 442/2008 по описа на Административен съд гр. Пазарджик.
В законна сила на 29.10.2008г.
257 Административно дело No 447/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.11.2008г.
Обявява за нищожна Заповед № 201 от 16.06.2008 г., издадена от областния управител на област Пазарджик, с която е отхвърлено като неоснователно искането на С.М.Б. за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ. Връща делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по заявлението на С.М.Б., в 7 - дневен срок от влизане в сила на настоящето решение, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени му в мотивите на това решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 2.12.2008г.
258 Административно дело No 449/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.П. *** против Заповед № 401/22.07.2008г. на главния архитект при Община Пазарджик. ОСЪЖДА С.А.П. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.11.2008г.
259 Административно дело No 452/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.Ш.,
Д.С.П.,
С.С.М.,
Л.С.Ш.
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 15.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Ш., Д.С.П., С.С.М. и Л.С.Ш. *** против Заповед № РД-25-369/19.06.2008 г. на Кмета на Община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 452/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 14.10.2008г.
260 Административно дело No 453/2008, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ч.Р.К. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС -СОФИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 10.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.Р.К., гражданин на Армения срещу решение № УП - 97/04.08.2008 г. на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 10.9.2008г.
261 Административно дело No 454/2008, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕР.СЪВЕТ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 10.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С., гражданка на Армения срещу решение № УП - 96/04.08.2008 г. на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 10.9.2008г.
262 Административно дело No 456/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 16.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Д. *** против Заповед № 94/25.04.2008г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА В.И.Д. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА В.И.Д. да заплати на В.И.Д. *** сторените от него разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА В.И.Д. да заплати по набирателната сметка на Административен съд - Пазарджик незаплатената от него сума в размер на 80 /осемдесет/ лева за възнаграждение на назначения особен представител на заинтересованата страна В.Л.Т., след което на особения представител адвокат В.Н. *** да бъде заплатено определеното му възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.12.2008г.
263 Административно дело No 457/2008, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ТПКИ БРАТЯ ГОРОВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 20.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТПКИ "Братя Горови" - гр. Пещера, представлявано от В.З.Г. с адрес: ***, срещу Решение № 94/30.05.2008г., взето с протокол № 9 на Общински съвет Пещера, с което е прекратен сключения между Община Пещера и ТПКИ "Братя Горови" - гр. Пещера, договор от 04.04.2006г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 457 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Преписи от настоящето определение да се изпратят на ТПКИ "Братя Горови" - гр. Пещера, представлявано от В.З.Г. с адрес: *** и на Общински съвет Пещера - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея № 17. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 4.12.2008г.
264 Административно дело No 458/2008, VII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Е.Л.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.9.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.09.2008 г. за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Л.Г. *** против изричния отказ на Общинска служба по земеделие и гори гр. Пазарджик с изх. № 1705 от 16.06.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Л.Г. *** против протокол 4/9 от 06.06.1994 г. на Поземлена комисия гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 458/2008г. по описа на Админинстративен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2008г.
265 Административно дело No 464/2008, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗПТК АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ С.СЛАВОВИЦА   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ЗПТК "Александър Стамболийски" с. Славовица - представлявана от председателя И.Б.. К.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІІ - състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №426/05.09.2008 год. по адм.д. №464/2008 год. по описа на АС - Пазарджик Определението е окончателно.
В законна сила на 10.11.2008г.
266 Административно дело No 465/2008, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Й.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 11.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Й.С.Д. *** против Решение № 132/31.07.2008 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 465/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 25.9.2008г.
267 Административно дело No 466/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Н. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.9.2008г.
Отхвърля жалбата на Д.Н.Н. против Заповед № 401/22.07.2008 г. на главния архитект на община Пазарджик, с която е спряно производството по издаване на удостоверение за експлоатация на строеж "Жилищна сграда с гаражи", находяща се в УПИ ХІ-2351, кв. 76 по плана на гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните, участващи в административното производство. Препис от определението да се изпрати на Д.Н.Н. ***. Съдия:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11180 ОТ 27.10.2008 Г. НА ВАС -СОФИЯ-ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ -ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 445 ОТ 15.09.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ.Д. № 466 / 2008 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПАЗАРДЖИК.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 27.10.2008г.
268 Административно дело No 470/2008, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.А.А. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 171 от 05.03.2008 г. на Кмета на Община гр. Батак. ОСЪЖДА Община гр. Батак да заплати на Т.А.А. ***, сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.12.2008г.
269 Административно дело No 474/2008, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.П.,
Д.А.П.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 9.9.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П. и Д.А.П. *** против Заповед № ДК - 02-ПЗ-35/07.08.2008 г. на Началника на РДНСК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 474 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред върховния административен съд на република България. Препис от определението да се изпрати на страните. Съдия:
В законна сила на 26.9.2008г.
270 Административно дело No 476/2008, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.Д.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 9.9.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.К. *** против решение № 116, взето с протокол № 12 от 17.06.2008 г. на проведена извънредна сесия на Общински съвет - Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 476 от 2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението на страните по делото пред Върховния административен съд на Република България. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С опр. № 11979/10.11.2008 г. по адм. дело № 13663/2008 г.ОСТАВЯ В СИЛА определение № 434 от 09.09.2008 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 476/2008 г.
В законна сила на 10.11.2008г.
271 Административно дело No 495/2008, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 6.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВАТА МОЛБА /ЖАЛБАТА/ на И.Г.Ч. с адрес: ***, предявена на основание чл.203, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.145 и следващите от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 495 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2007г. Препис от настоящето определение да се изпрати на И.Г.Ч. с адрес: *** и на Община Белово. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №512/06.10.2008 год., постановено по адм.дело №495/2008 год. на Административен съд - Пазарджик, VІІІ с-в, с което е прекратено производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2008г.
272 Административно дело No 496/2008, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи П.В.Ц. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 6.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Ц. против Заповед с рег. № 167/25.04.2008 г. на началника на РПУ, гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 496/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 18.10.2008г.
273 Административно дело No 497/2008, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Г.Л.Л.,
Л.Д.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕНИЦА Г. МИТРОВА
Определение от 9.9.2008г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Л.Л. *** и Л.Д.К. *** против решения № 132 и 134, взети с протокол № 14 от 31.07.2008 г. на проведена редовна сесия на Общински съвет - Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 497 от 2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението на страните по делото пред Върховния административен съд на Република България. СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12970 ОТ 28.11.2008 Г. НА ВАС -СОФИЯ - ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 433 ОТ 09.09.2008 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. Д. № 497 / 2008 Г. ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПАЗАРДЖИК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 28.11.2008г.
274 Административно дело No 508/2008, VII състав КСО ТРАНССЕРВИЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.11.2008г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение № К-4279 от 28.07.2008 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, и потвърденото с него разпореждане № 143 от 23.06.2008 г. на началник отдел КПК. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на "Транссервиз" ЕООД гр. Пещера направените по делото разноски размер на 150 /сто и петдесет / лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.11.2008г.
275 Административно дело No 515/2008, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Т.С.,
Н.Б.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Т.С. и Н.Б.С. *** против Заповед № 77/15.04.2008 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР е отказано попълването на кадастралната основа по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик с нов имот пл. № 541 и поправката на същата с вярните имотни граници с имоти пл. № № 170, 167 и 477 в кв. 14 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Т.С. и Н.Б.С. *** разноски за производството в размер на 80 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Б.Т.С. и Н.Б.С. да заплатят на Н.А.Ц. направените и надлежно претендирани деловодни разноски в размер на 200 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.11.2008г.
276 Административно дело No 518/2008, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.-Р.Д.Д.-И. ЕТ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 1.12.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна писмена покана изх. № 13/29-05-728/21.07.2008г. на Директора на Районна Здравноосигурителна Каса - гр. Пазарджик, с което ЕТ "Д-р Д.Д. - ИППМП" - гр. Панагюрище е поканен в 14-дневен срок от получаване на писмото, доброволно да заплати на РЗОК - гр. Пазарджик, сумата от 163,72 лева. ОСЪЖДА Районна Здравноосигурителна Каса - гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15А, представлявана от Директора д-р Мая Влайкова, на основание чл.143 ал.1 от АПК, да заплати на ЕТ "Д-р Д.Д. - ИППМП" - гр. Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" № 2 сумата от 130 /сто и тридесет/ лева, от които 80 /десет/ лева платен депозит за възнаграждение на вещото лице, дало заключение по допуснатата СМЕ и 50 /петдесет/ лева платена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 29.12.2008г.
277 Административно дело No 526/2008, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Й.Д.Д. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.Д. против мълчалив отказ на ОС "Земеделие" гр. Ракитово да се произнесе по искането по чл.35 ал.1, във връзка с приложение № 6 т.1, във връзка с чл.18 ал.1 т.1 от Наредба № 49/05.11.2004 г. за поддържане на КВС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 526/2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 27.11.2008г.
278 Административно дело No 527/2008, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАНКА ДСК ЕАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Банка ДСК" ЕАД, подадена от процесуалния й представител юрисконсулт Венелен Т., против Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Пещера. Прекратява производството по административно дело № 527, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12888 ОТ 27.11.2008 Г. НА ВАС - СОФИЯ - ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 536/15.10.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 527/ 2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПАЗАРДЖИК.
В законна сила на 27.11.2008г.
279 Административно дело No 536/2008, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ч.А.Р. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС -СОФИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 6.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.А.Р. - гражданин на Армения, с адрес гл.Велинград, ул."Кирил и Методи" № 18 А против Решение № УП - 108/29.08.2008г. постановено от Интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, с което е отхвърлена молбата му за статут на бежанец и хуманитарен статут. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2008г.
280 Административно дело No 537/2008, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ч.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС -СОФИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Решение от 6.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.А., гражданин на Армения срещу решение № УП - 109/29.08.2008 г. на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 6.10.2008г.
281 Административно дело No 546/2008, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.И.Е. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИН Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 8.10.2008г.
ВРЪЩА исковата молба на Анастас И.Е.,*** против Министерство на правосъдието и Областното звено "Следствени арести"-Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 546/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 23.10.2008г.
282 Административно дело No 547/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.В.Х. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Решение от 3.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на С.В. Х., с адрес: ***, против Заповед № ДК-10-9/29.08.2008г. на Началника на РДНСК - гр. Пазарджик, с която е отхвърлена жалбата на Х. против отказа на Главния Архитект на Община Батак за издаване на строително разрешение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 24.11.2008г.
283 Административно дело No 550/2008, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.Д. РПУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 13.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Д. *** против Разпореждане на полицейски орган от 26.08.2008 г., издадено по повод жалба вх. № 6627/26.08.2008 г. от Иван Петров Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 550/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 28.10.2008г.
284 Административно дело No 566/2008, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 20.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Георгиев Лебанов - Кмет на Община Велинград против разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 566/08 по описа на Административен съд-Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 30.10.2008г.
285 Административно дело No 570/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Д.Я.К.,
В.Д.Я.К.
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Й.Д.Я. - К. и В.Д.Я. - К. против Заповед № 151/02.02.2007 г., издадена от кмета на община Велинград. Прекратява производството по административно дело № 570, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Присъединява материалите от прекратеното административно дело № 570, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. към административно дело № 549 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Изпраща делото, в частта му, отнасяща се до отправеното искане до началника на РДНСК Пазарджик за неговата намеса за спиране на строеж на ограда, извършван от лицето Димитър Боянов Каров, на началника на РДНСК Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на Й.Д.Я. - К., на В.Д.Я. *** и на началника на РДНСК Пазарджик. Съдия:
В законна сила на 12.11.2008г.
286 Административно дело No 574/2008, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.Г. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Батак да издаде скица и удостоверение по чл. 13, ал. ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ по молба вх. № 94-В-56/08.08.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 574/2008 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2008г.
287 Административно дело No 575/2008, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на община Велинград срещу Решения № 414 и № 415, на Общински съвет Велинград взети с Протокол № 13 от заседание, проведено на 02.09.2008 г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 575 /2008 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.10.2008г.
288 Административно дело No 576/2008, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.П.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П. *** против Заповед № З-1549/11.09.2008г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 576/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на Д.П.П. и на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик.
В законна сила на 4.11.2008г.
289 Административно дело No 578/2008, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.В. с адрес: ***, срещу заповед № РД05/530/16.09.2008г. на Директора на Дирекция "Социално Подпомагане" - гр.Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 578 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Препис от настоящето определение да се изпрати на И.Г.В. с адрес: *** и на Директора на Дирекция "Социално Подпомагане" - гр.Пазарджик на адрес гр. Пазарджик ул. Екзарх Йосиф № 19. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 31.10.2008г.
290 Административно дело No 580/2008, VII състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Б. *** против Решение № 13/19.05.2008 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 580/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2008г.
291 Административно дело No 585/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 8.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на главния архитект на община Пазарджик против Заповед № ДК-11-19/16.09.2008 г. на началника на РДНСК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по по адм. д. № 585/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.10.2008г.
292 Административно дело No 589/2008, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Г.,
П.Р.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 28.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Г. и П.Р.Ж. *** за записване в разписната книга и издаване скица на имот с площ от 1200 кв.м., ведно с построена в него сграда - парцел ХІІ, кв.117Б по плана на гр.Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 589/2008г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на Г.И.Г., П.Р.Ж. ***.
В законна сила на 21.11.2008г.
293 Административно дело No 603/2008, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Л.Г. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 3.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Г. *** против отказ на Общинска служба земеделие, гр. Пазарджик за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 603/08 г. по описа на Административен съд-Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С опр. № 13973 от 16.12.2008 г. по адм. д. № 14958/2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 582 от 03.11.2008 г. по адм. дело № 603/2008 г. на Пазарджишкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.12.2008г.
294 Административно дело No 608/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ф.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 3.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ф.А. с адрес: ***, против Заповед № ДК-02-Пз-41/29.08.2008г. на Началника на РДНСК - гр. Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Ограда, тоалетна, склад и автомивка", в УПИ ХІ-търговия и услуги, кв.418 по плана на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 608 по описа на Административен съд - гр. Пазарджик за 2008г. Препис от настоящето определение да се изпрати на И.Ф.А. с адрес: *** и и на съдебния адрес: гр. Пазарджик, ул. И. Вазов № 12Б, ет.1, офис 3 и на Началника на РДНСК - гр.Пазарджик на адрес гр. Пазарджик ул. Гурко № 3А. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България.
В законна сила на 22.12.2008г.
295 Административно дело No 629/2008, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 5.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ "Анкона - А.Л."***, подадена чрез представляващия А.К.Л.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 629/2008 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІV състав. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 18.11.2008г.
296 Административно дело No 666/2008, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Община Пазарджик против Заповед № ДК-10-13/24.10.2008 г., издадена от началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 666, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на Община Пазарджик, на началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК Пазарджик, на началника на РДНСК Пазарджик, на ДНСК и на "Хаос-2007" ЕООД. Съдия:
В законна сила на 23.12.2008г.
297 Административно дело No 667/2008, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.-К.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 15.12.2008г.
Водим от горното и на основание чл.159 т.8 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Виктория - К.С." подадена, чрез собственика и представляващия ЕТ - К.П.С. срещу заповед № 803/01.10.2008 г. на Кмета на община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.667 по писа за 2008 г. на АС-Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните, същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ВАС.
В законна сила на 29.12.2008г.
298 Административно дело No 675/2008, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Б.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВЕСЕЛА А. АНДОНОВА
Определение от 3.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.Г. *** против Заповед № 2367/30.10.2008 г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 675/08 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 13.12.2008г.
299 Административно дело No 676/2008, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.А.Р. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.А.Р., в която жалбоподателят прави изявлението, че желае да осъди затвора за това, че му е остригана косата със сила и белезници на ръцете вързани отзад. Прекратява производството по административно дело № 676, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Съдия:
В законна сила на 30.12.2008г.
300 Частно административно дело No 684/2008, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.П.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДОБРОСЛАВ В. РУКОВ
Определение от 25.11.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 2561/17.11.2008г. на Кмета на Община Пазарджик, включено в административния акт. Препис от настоящето разпореждане да се изпрати на Кмета на Община Пазарджик и на К.П.Й. с адрес: ***. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му с частна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България - тричленен състав.
В законна сила на 4.12.2008г.