Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1/2014, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.С.Т.,
В.С.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ЕМИЛИЯ Р. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 240 на Общински съвет – гр. Пазарджик, взето с Протокол № 14 на заседание, проведено на 19.12.2013 г., с което се изменят т. 2, т. 2.1 и т. 2.2 от Решение № 237 от 25.11.2013 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пазарджик да заплати на В.С.С., ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 480 /четиристотин и осемдесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пазарджик да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 11 /единадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2016
Административно дело № 4906/2014
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173/18.03.2014 г., постановено по адм. дело № 1/2014 г. по описа на Административния съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общинския съвет - гр. Пазарджик, да заплати на В.С.С. - ЕГН **********,***, съдебни разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2016г.
2 Административно дело No 192/2014, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.В.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Н. ***, подадена против Уведомително писмо на Изпълнителния директор на ДФЗ – Разплащателна агенция за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2012 г. с УРН 407888 и Заявление УИН: 13/020512/61879 за кампания 2012 г. ОСЪЖДА А.В.Н. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ – РА, гр. София 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ПРИЗНАВА за неистинска обратна разписка с посочен фабричен номер 70828553/л.273/, в частта й относно подпис за получател и изключва същата от доказателствата по делото. След влизане в сила на решението същото да се изпрати ведно с признатия за неистински документ на Районна прокуратура Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2016
Административно дело № 12597/2014
РЕШЕНИЕ № 205 от 08.01.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 12597/2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 421 от 31.07.2014 г., постановено по адм. дело № 192/2014 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2016г.
3 Административно наказателно дело (К) No 247/2014, VIII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.З. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86 от 03.02.2014 г. постановено по н.а.х. дело № 2064/2013 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.6.2016г.
4 Административно дело No 528/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н.А., предявен против ГД „ИН“ гр.София на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 2000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А. *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 300/триста/лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2016
Административно дело № 7061/2015
Решение № 6262 от 26.05.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 7061/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216/01.04.2015 г., постановено по адм. дело № 528/2014 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Н. Н. А. да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"- София сумата от 300 (триста) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.5.2016г.
5 Административно дело No 549/2014, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Н.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.И. *** против Заповед № ЧР-45/26.05.2014 г. на Главния директор на ГД“Охрана“ към Министерство на правосъдието. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.1.2016
Административно дело № 15727/2014
С решение № 253 от 11.01.2016 г. па адм. дело № 15727/2014 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 554/04.11.2014г. по адм. дело № 549/2014г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Н.И. *** да заплати на Главна дирекция "Охрана" при Министерство на правосъдието разноски по делото в размер 400 (четиристотин) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.1.2016г.
6 Административно дело No 641/2014, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в писмо изх. № 9400-1786-1/11.07.2014 г. на Кмета на Община Септември и ВРЪЩА преписката, образувана по молба с вх.№ 9400-1786/04.07.2014 г., подадена от П.Г.Т. за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА Кмета на Община Септември да заплати от бюджета на общината в полза на П.Г.Т. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2016
Административно дело № 1228/2015
С решение № 1198 от 04.02.2016 г. по адм. дело № 1228/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 26.11.2014 г., постановено по адм. дело № 641/2014 г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.2.2016г.
7 Административно дело No 642/2014, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.-Я.-Я.Ч. ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 9.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Сигма – Я – Я.Ч.“*** против Заповед № РД-01-372/25.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА ЕТ“Сигма – Я – Я.Ч.“***, ЕИК ***, представляван от Я.И.Ч., да заплати в полза на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, съдебно-деловодни разноски в размер на 1 257 /хиляда, двеста, петдесет и седем/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за присъждане на сума в размер на 360 лева, представляваща разноски за пътуване на наетия от него адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2016
Административно дело № 8508/2015
С решение № 5851 от 17.05.2016 г. по адм. дело № 8508/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 341 от 09.06.2015 г., постановено по адм. дело № 642/2014 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.5.2016г.
8 Административно дело No 649/2014, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Б. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Б. с ЕГН ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/216 от 28.05.2014 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. ОСЪЖДА С.Н.Б. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 422 /четиристотин, двадесет и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2016
Административно дело № 4794/2015
РЕШЕНИЕ № 398 от 14.01.2016 г. по адм. дело № 4794/ 2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 642 от 15.12.2014 г., постановено по адм. дело № 649/2014 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2016г.
9 Административно дело No 667/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1530 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000199 в местност „Курджа дере“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти № 164010; № 164009 и част от № 164008, граничещ на изток на пътя № 000199. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 10731/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5862 от 17.05.2016 г. по адм. дело № 10731/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на зам.кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване, срещу Решение № 513 от 03.08.2015г., постановено по адм.д.№ 667/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 10731/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
10 Административно дело No 668/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1531/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9047/2015
С определение № 5891 от 17.05-2016 г. по адм. дело № 9047/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Кмета на община Пазарджик, против решение № 492 от 17.07.2015 г. по адм. дело № 668 по описа за 2014 г. на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 9047/2015 г. на Върховния административен съд. ОСЪЖДА Кмета на община Пазарджик да заплати на Д. С. Д., ЕГН сумата 300 лв. (триста лева), представляваща направени по делото разноски в касационното производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд, петчленен състав. С определение № 6355 от 30.05.2016 г. по адм. дело № 9047/2015 г. на ВАС -ИЗМЕНЯ определение № 5891/17.05.2016 г. по адм.д. № 9047/2015г. като го ОТМЕНЯВА в частта, в която Кмета на община Пазарджик е осъден да заплати на Д. С. Д. сумата 300 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2016г.
11 Административно дело No 671/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1534 от 23.06.2014г. , издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9045/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от кмета на община Пазарджик срещу Решение № 500 от 17.07.2015 г. постановено по адм. дело № 671/2014 г. от Административен съд - Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9045/2015 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 2.6.2016г.
12 Административно дело No 672/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1535 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000121 в местност „Възстановими граници“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, заключена пред лицето на поземлен имот № 136027 и ПИ № 099001 и 099021. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 1.6.2016
Административно дело № 10732/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6515 от 01.06.2016г. по адм. дело № 10732/2015г. на ВАС- трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от заместник - кмета на Община Пазарджик, действащ по заместване на кмета срещу Решение № 514 от 03.08.2015 г., постановено по адм. д. № 672 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2014 г., по която е образувано адм. д. № 10732 по описа на Върховния административен съд за 2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10732 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., трето отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 18.6.2016г.
13 Административно дело No 675/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1538/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 9032/2015
С определение № 6454 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 9032/2015 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Пазарджик, против Решение № 491 от 17. 07. 2015 г. по адм. дело № 675/ 2014 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9032/ 2015 г. на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.6.2016г.
14 Административно дело No 676/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1539 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000094 в местност „Чукур чир“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, при граници: ПИ № 050017; № 050021; № 050022 и полски път № 000101. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 10727/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5864 от 17.05.2016г. по адм. дело № 10727/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на зам.кмета на община Пазарджик /действащ като заместник на кмета на общината/ срещу Решение № 515 от 03.08.2015г.,постановено по адм.д.№ 676/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 10727/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
15 Административно дело No 679/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1542 от 23.06.2014г. , издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 6.6.2016
Административно дело № 9043/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Пазарджик срещу решение по административно дело № 679/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 9043/2015 г. по описа на Върховен административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред петчленен състав с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 23.6.2016г.
16 Административно дело No 680/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1543 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000119 в местност „Възстановими граници“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти № 137006; № 137002; № 137007 и имота № 137004 на югоизток от полския път № 000119. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.5.2016
Административно дело № 10726/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6136 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 10726/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу решение №516/3.08.2015 г. по адм.дело №680/ 2014 г. описа на Административния съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 7.6.2016г.
17 Административно дело No 681/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1544/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 18.5.2016
Административно дело № 9033/2015
С определение № 5944 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 9033/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определението от 30.03.2016 г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу решение №497/17.07.2015 г. по адм.дело №681/ 2014 г. по описа на Административния съд-Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** размер на 200 лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. С определение № 6975 от 10.06.2016 г. по адм. дело № 9033/2015 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определение № 5944 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 9033/2015 г. по описа на Върховния административен съд в частта, в която община Пазарджик е осъдена да заплати на Д.С.Д. *** размер на 200 лева. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2016г.
18 Административно дело No 682/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1545/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9029/2015
С определение № 5870 от 17.05.2016 г. по адм. дело № 9029 /2015 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 498 от 17.07.2015г.,постановено по адм.д.№ 682/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. №9029/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
19 Административно дело No 685/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1548 от 23.06.2014г. , издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 9037/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Пазарджик, против Решение № 490 от 17. 07. 2015 г. по адм. дело № 685/ 2014 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9037/ 2015 г. на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.6.2016г.
20 Административно дело No 686/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1549 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от поземлен имот № 012003 в местност „Луда Яна“ по картата на възстановената собственост на с. Сбор, общ. Пазарджик. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.5.2016
Административно дело № 10728/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6135 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 10728/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу решение №517/3.08.2015 г. по адм.дело №686/ 2014 г. описа на Административния съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 7.6.2016г.
21 Административно дело No 688/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1551/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2016
Административно дело № 9031/2015
С решение № 5279 от 04.05.2016 г. по адм. дело № 9031/2015 г. на ВАС- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 501 от 17. 07. 2015 г. по адм. дело №688/ 2014 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА [община] да заплати в полза на Д. С. Д. сумата от 300 (триста) лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.5.2016г.
22 Административно дело No 690/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2015г.
Отменя Заповед № 1553 от 23.06.2014г. , издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9038/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 493 от 17.07.2015г., постановено по адм.д.№ 690/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 9038/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пре# петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
23 Административно дело No 691/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1554 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000121 в местност „Възстановими граници“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти № 136044; полски път - № 000167; № 136040 и № 099018 и 099019. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 26.9.2016
Административно дело № 10730/2015
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 26.09.2016 г. по адм. дело № 10730/ 2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик против решение по административно дело № 691/2014 г. на АС - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 10730/2015 г. по описа на Върховен административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред петчленен състав на ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.10.2016г.
24 Административно дело No 693/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1556/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 6.6.2016
Административно дело № 9030/2015
С протокол от съд. заседание от 06.06.2016 г. по адм. дело № 9030/2015 г. по описа на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на [община] против решение по административно дело № 693/2014 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 9030/2015 г. по описа на Върховен административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред петчленен състав на ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщението. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.05 часа.
В законна сила на 23.6.2016г.
25 Административно дело No 694/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1558 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000104 в местност „Илафтарла“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, в участъка от пътя, заключен между поземлен имоти с № 101004 и напоителен канал № 000251 и имот № 101010. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 10725/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6424 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 10725/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 519 от 03.08.2015 г., постановено по адм.д.№ 694/2014 г. по описа на АС-Пазарджик ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 10725/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.6.2016г.
26 Административно дело No 696/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1560 от 23.06.2014г. , издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9041/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 505 от 17.07.2015г., постановено по адм.д.№ 696/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 9041/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
27 Административно дело No 697/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1561 от 23.06.2014г. , издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9039/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Пазарджик, срещу решение № 495/17.07.2015 година по адм.д. №697/2014 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 9039/2015 година по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила на 2.6.2016г.
28 Административно дело No 699/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1563 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000119 в местност „Възстановими граници“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 137007; № 137006; № 000172 и имот № 143004 на изток от полски път № 000119. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 1.6.2016
Административно дело № 10724/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6513 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 10724/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от заместник - кмета на община Пазарджик, действащ по заместване на кмета, срещу Решение № 520 от 03.08.2015 г., постановено по адм. д. № 699 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2014 г., по която е образувано адм. д. № 10724 по описа на Върховния административен съд за 2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10724 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., трето отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 18.6.2016г.
29 Административно дело No 700/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1564/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.5.2016
Административно дело № 9034/2015
С определение № 6118 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 9034 /2015 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 502 от 17.07.2015г.,постановено по адм.д.№ 700/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 9034/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.6.2016г.
30 Административно дело No 703/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1567/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 1.6.2016
Административно дело № 9046/2015
С определение № 6490 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 703/2016 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от кмета на община Пазарджик срещу Решение № 496 от 17.07.2015 г., постановено по адм. д. № 703 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2014 г., по която е образувано адм. д. № 9046 по описа на Върховния административен съд за 2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 9046 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., трето отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 18.6.2016г.
31 Административно дело No 705/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1569 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** части от общински поземлен имот – полски път № 000121 в местност „Възстановими граници“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, в участъка от пътя, заключен между източната и южната граница на поземлен имоти с № 136010 и поземлени имоти с № 099001 и № 098013. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 26.9.2016
Административно дело № 10723/2015
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 26.09.2016 г. по адм. дело № 10723/ 2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на заместник кмета на Община Пазарджик против решение по адм. дело № 705/ 2014 г. на АС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 10723/2015 г. по описа на ВАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред петчленен състав на ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.10.2016г.
32 Административно дело No 706/2014, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1570/23.06.2014 г. на заместник кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 7.6.2016
Административно дело № 9028/2015
С определение № 6793 от 07.06.2016 г. по адм. дело № 9028/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определението за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу решение №503/17.07.2015 г. по адм.дело №706/ 2014 г. описа на Административния съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред петчленен съдебен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 18.6.2016г.
33 Административно дело No 719/2014, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д-Р ВЕСЕЛКА БЕЛЬОВА АПМП-ИП ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2015г.
Отхвърля жалбата на д-р Веселка Георгиева Б. – АПМП-ИП против Писмена покана изх. № 13/29-05-1352 от 01.07.2014 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик. Осъжда д-р Веселка Георгиева Б. – АПМП-ИП да заплати на Районната здравноосигурителна каса гр.Пазарджик, съдебно-деловодни разноски в размер на 838,16 лв. /осемстотин тридесет и осем лева и шестнадесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.3.2016
Административно дело № 4425/2015
С решение № 2847 от 15.03.2016 г. по адм. дело № 4425/2015 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78 от 10.02.2015 г. по адм. д. № 719/2014 г. на Административен съд - гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2016г.
34 Административно дело No 720/2014, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 500 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 18.08.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2016
Административно дело № 2282/2015
РЕШЕНИЕ №8241 от 05.07.2016 г. по адм. дело № 2282/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 623 от 09.12.2014 г., постановено по адм. дело № 720/2014 г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2016г.
35 Административно дело No 721/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н.А., предявен против ГД „ИН“ гр.София на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 1000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А. *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 300/триста/лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.5.2016
Административно дело № 6099/2015
Решение № 6290 от 27.05.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 6099/15 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №218/08.04.2015 г., постановено по адм.д.№721/2014 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.5.2016г.
36 Административно дело No 726/2014, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Ц.П.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1087/04.08.2014 г. на кмета на община Велинград. ВРЪЩА преписката на кмета на община Велинград за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати на Ц.П.Д. *** съдебни разноски в размер 510 /петстотин и десет/ лева от бюджета на Общината Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2015
Административно дело № 15282/2014
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 539 от 27.10.2014 год., постановено по адм.д № 726/2014 год. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. *** да заплати на Ц.П.Д. *** направените по делото разноски в размер на 500 лв. (петстотин лева). Определението е окончателно.
В законна сила на 12.1.2016г.
37 Административно дело No 757/2014, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.З.,
С.Г.З.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.3.2015г.
Отхвърля жалбата на А.С.З. и С.Г.З. против Заповед № 545 от 01.08.2014 г. на кмета на община Батак, с която е изменен частично ПУП – ПР и ПЗ за УПИ І-59 „За вилно селище“ с идентификатор 02837.6.393 по КККР на гр. Батак в местността „Еньов камък“, като са обособени 6 нови УПИ, като се ситуират нови застроителни обеми за изграждане на вилни сгради при плътност на застрояване 30%, Н макс. 7 м. , Кинт. 1.5 с предвидено свободно застрояване и Озеленяване 50 %, като се обособява и УПИ VІІ-393 „За път“, м. „Еньов камък“ с площ от 314 кв., съгласно проекта. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 5.2.2016
Административно дело № 7841/2015
С определение № 1250 от 05.02.2016 г. по адм. дело № 7841/2015 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определението от 25 януари 2016 година за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С.Г.З. и А.С.З. срещу решение № 205 от 25 март 2015 година, постановено по адм.д. № 757/2014 година по описа на Административен съд Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 7841/2015 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение, в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.2.2016г.
38 Административно дело No 762/2014, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Б.Ш.,
Ф.А.Ш.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.7.2015г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от14.07.2015 г., с което е даден ход на устните състезания по адм. дело № 762/2014 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.Б.Ш., Ф.А.Ш. , подадена против заповед № 155/25.04.1994 г. на Кмета на община Велинград, в частта й, с която е одобрен план за застрояване за УПИ № ХІІІ-4518, в кв..653 по плана на гр. Велинград относно искането за обявяване на нейната нищожност. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производството по адм. дело № 762/2014 г., по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 13016/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8843 от 14.07.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 13016/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 867 от 31 юли 2015 година, постановено по адм.д. № 762/2014 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОТМЕНЯ определение № 1063 от 16 октомври 2015 година, постановено по адм.д. № 762/2014 година по описа на Административен съд Пазарджик в частта, с която е оставено без уважение искането на Д.М.П. за присъждане на направените по делото разноски в размер на 50 лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Ф.А.Ш. и Б.Б.Ш. ***, да заплатят на Д. М.П. *** И. Асен ІІ № 10 А разноски по делото в размер на 50 (петдесет) лева. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1063 от 16 октомври 2015 година, постановено по адм.д. № 762/2014 година по описа на Административен съд Пазарджик в останалата му обжалвана част. Определението е окончателно.
В законна сила на 14.7.2016г.
39 Административно дело No 789/2014, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БЕСИ 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. изх. № 02-130-2600/2908 от 12.08.2014г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение . ОСЪЖДА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" да заплати на „БЕСИ 2012“ЕООД с ЕИК 202374511 със седалище и адрес на управление с.Синитево, обл.Пазарджик сумата в размер на 1055/ хиляда и петдесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.4.2016
Административно дело № 2935/2015
ОТМЕНЯ Решение № 5 от 13.01.2015 г., постановено по адм. дело № 789/2014 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БЕСИ 2012" ЕООД, ЕИК 202374511 със седалище и адрес на управление с. Синитово, представлявано от С.С.С., срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2013 година с изх. № 02-130-2600/2908 от 12.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие". Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2016г.
40 Административно дело No 791/2014, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави И.А.П.,
Т.Р.Т.,
В.Д.Д.,
Д.Г.Д.,
И.А.З.,
А.С.К.,
Г.Й.А.,
З.П.Д.,
Б.Р.С.,
Я.А.Т.,
В.А.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на И.А.П., Т.Р.Т., В.Д.Д., Д.Г.Д., И.А.З., А.С.К., Г.Й.А., З.П.Д., Б.Р.С., Я.А.Т. и В.А.Т., с които се иска обявяване на нищожността на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик, приета с Решение № 140/29.09.2000 г., взето с протокол № 18 на ОбС Пазарджик, изменена и допълнена с решение № 98/20.05.2002 г., решение № 50/31.03.2002 г., решение № 35/30.03.2006 г., взето с протокол № 4 и решение № 104/27.05.2010 г., взето с протокол № 7 на ОбС Пазарджик. ОСЪЖДА И.А.П., ЕГН **********,***; Т.Р.Т., ЕГН ********** ***; В.Д.Д., ЕГН **********,***; Д.Г.Д., ЕГН **********,***; И.А.З., ЕГН **********,***; А.С.К., ЕГН **********,***; Г.Й.А., ЕГН **********,***; З.П.Д., ЕГН **********,***; Б.Р.С., ЕГН **********,***; Я.А.Т., ЕГН **********,*** и В.А.Т., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Общински съвет Пазарджик направените по делото разноски в размер на сумата от 350 /триста и петдесет/ лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.1.2016
Административно дело № 193/2015
ОТМЕНЯ решение № 579/19.11.2014 г. по адм. дело №791/2014 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик, приета с решение №140/29.09.2000 г., взето с протокол № 18 от Общински съвет - Пазарджик, изменена и допълнена с решение №98/20.05.2002 г., решение №50/31.03.2002 г., решение №35/30.03.2006 г., взето с протокол №4 и решение №104/27.05.2010 г., взето с протокол №7 на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на В.А.Т., със съдебен адрес ***, адв. В.С.С. направените разноски по делото пред първата съдебни инстанция в размер на 612 /шестстотин и дванадесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на Я.А.Т., със съдебен адрес ***, адв. В.С.С. направените разноски по делото пред първата съдебни инстанция в размер на 612 /шестстотин и дванадесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на И.А.З., със съдебен адрес ***, адв. Л. Николаев М. направените разноски по делото пред двете съдебни инстанции в размер на 517,21 /петстотин и седемнадесет лева и двадесет и една стотинки/. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на А.С.К., със съдебен адрес ***, адв. Л. Николаев М. направените разноски по делото пред двете съдебни инстанции в размер на 515 /петстотин и петнадесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на Г.Й.А., със съдебен адрес ***, адв. Л. Николаев М. направените разноски по делото пред двете съдебни инстанции в размер на 515 /петстотин и петнадесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на И.А.П., със съдебен адрес ***, офис №2, адв. М.С.П. направените разноски по делото пред двете съдебни инстанции в размер на 435 /четиристотин тридесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати на Т.Р.Т., със съдебен адрес ***, офис №2, адв. М.С.П. направените разноски по дело.
В законна сила на 25.1.2016г.
41 Административно дело No 801/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на М.М.Д. ***, на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), против ОД на МВР Пазарджик с искане за обезщетение за нанесени неимуществени вреди от отменена заповед за задържане на лице с рег. № 129/24.05.2014 г., издадена от главен полицай Димитър Георгиев Леков на длъжност мл. полицейски инспектор при РУП на МВР Велинград, в размер на 1 000 (хиляда) лева. ОСЪЖДА М.М.Д. ***, да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.1.2016г.
42 Административно дело No 832/2014, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Аниста – Н.К.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, подадена чрез пълномощник адв. М.Н. *** против Заповед № 18 от 20.01.2014 г. на Кмета на Община Белово. ОСЪЖДА ЕТ „Аниста – Н.К.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. *** да заплати на Община Белово направените по делото разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.5.2016
Административно дело № 11759/2015
РЕШЕНИЕ № 5483 от 10.05.2016г. по адм. дело №11759/2015г. на ВАС-Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ "Аниста-Н.К." против решение № 232 от 23.04.2015 г. по адм. дело № 832/2014 г. на Административен съд – Пазарджик, в частта, с която е отхвърлена жалбата му против заповед №18/20.01.2014 г. на кмета на община Белово за спиране изпълнението на незаконен строеж "преустройство на първи етаж от съществуваща сграда в аптека и кабинети за извънболнична първична медицинска помощ", находящ се в ПИ с идентификатор № 03592.502.1001.1 по КККР на гр. Белово, съставляващ УПИ І - за туристически дом и магазин по регулационния план на гр. Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11759/2015 г. на Върховния административен съд, в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 232 от 23.04.2015 г., постановено по адм. дело № 832/2014 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в останалата част, с която е отхвърлена жалбата на ЕТ "Аниста-Н.К." против заповед №18/20.01.2014 г. на кмета на община Белово за премахване на незаконен строеж: "преустройство на първи етаж от съществуваща сграда в аптека и кабинети за извънболнична първична медицинска помощ", находящ се в ПИ с идентификатор № 03592.502.1001.1 по КККР на [населено място], съставляващ УПИ І по регулационния план на гр. Белово. ОСТАВЯ В СИЛА определение №198 от 16.02.2015 г., постановено по адм. дело № 832/2014 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението в частта, с която се оставя без разглеждане касационната жалба и се прекратява производството по делото, с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част е окончателно.
В законна сила на 10.5.2016г.
43 Административно дело No 838/2014, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ П.- П.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2014г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Плам-Пламен Божков“ против Заповед № 03-РД/957 от 03.06.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2016
Административно дело № 3812/2015
С решение № 4172 от 11.04.2016 г. по адм. дело № 3812/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 654 от 18.12.2014 г., постановено по адм. дело № 838/2014 г. на Административен съд Пазарджик.Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2016г.
44 Административно дело No 839/2014, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.Р.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-6500/2959 от 20.08.2014 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Разплащателна агенция – Атанас Добрев гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по СЕПП в размер на 412.06 лева и СНДП в размер на 12.54 лева на Б.Р.Н. ***. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.4.2016
Административно дело № 3809/2015
РЕШЕНИЕ № 4335 от 13.04.2016г. по адм. дело № 3809/2015г. на ВАС- Терот отделение: ОТМЕНЯ решение № 79/12.02.2015 г., постановено по адм. дело № 839/2014 г. на Административен съд – Пазарджик, с което е отменено като незаконосъобразно Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/2959 от 20.08.2014 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни за директни плащания за 2013 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което е отказана финансова помощ по СЕПП в размер на 412 .06 лева и СНДП в размер на 12.54 лева по заявление на Б.Р.Н. *** за кампания 2013 г. и преписката е изпратена на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в решението и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.Н. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/2959 от 20.08.2014 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни за директни плащания за 2013 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което е отказана финансова помощ по СЕПП в размер на 412 .06 лева и СНДП в размер на 12,54 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2016г.
45 Административно дело No 844/2014, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави А.С.С.,
И.И.С.,
Е.Ц.К.,
М.А.П.,
И.И.К.,
Г.А.К.,
А.М.П.,
С.А.С.,
Л.И.Д.,
Б.С.Й.,
В.Л.Д.,
С.Д.И.,
И.А.П.,
В.М.Д.,
Т.Р.Т.,
В.Д.Д.,
Р.А.К.,
Ц.Р.Ц.,
Д.Г.Д.,
А.Д.К.,
И.П.Д.,
Г.П.В.,
Д.С.С.Ш.,
Г.П.М.,
С.К.Д.,
К.А.К.,
М.Г.Ц.,
Р.Г.Д.,
С.И.К.,
С.А.М.,
П.П.П.,
Г.Н.Ф.П.,
Г.Г.М.,
М.И.И.,
М.Г.М.,
К.К.Д.,
П.Д.П.,
И.А.П.,
С.Й.Д.,
В.К.И.,
Н.Д.М.,
И.С.К.,
С.Л.М.,
Б.С.Ж.,
З.П.Д.,
И.К.В.,
И.А.Р.П.,
Л.К.П.,
Л.К.П.,
Т.К.П.,
Н.Г.Г.,
В.С.Г.,
М.И.С.,
Л.П.П.,
А.С.М.,
Р.Й.П.,
Т.Г.М.,
Я.А.Т.,
В.А.Т.,
Н.Б.Н.,
Й.В.С.,
З.К.С.,
Г.К.Ш.,
А.С.Й.,
К.Ц.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.12.2014г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 49, т. 8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Пазарджик, изменена с решение № 6 от 04.02.2010 г., взето с протокол № 1 на ОбС гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на А.С.С. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 230 /двеста и тридесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на И.И.С. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Е.Ц.К. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на М.А.П. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на И.И.К. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Г.А.К. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на А.М.П. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на С.А.С. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Л.И.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Б.С.Й. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на В.Л.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на С.Д.И. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на И.А.П. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на В.М.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Т.Р.Т. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на В.Д.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Р.А.К. с ЕГН **********,*** по делото разноски в размер на сумата от 310 /триста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Ц.Р.Ц. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Д.Г.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на А.Д.К. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на З.П.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Г.К.Ш. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на И.К.В. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на И.А.Р.-П. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на А.С.Й. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Л.К.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Л.К.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Т.К.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Н.Г.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на В.С.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на М.И.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Л.П.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на А.С.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Р.Й.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Т.Г.М. с ЕГН ********** от с

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 31.3.2016
Административно дело № 4623/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1662 от 16.02.2015 г.по адм. дело № 1321/2015 г. на ВАС-Седмо отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1321/2015 г., по описа на Върховния административен съд. Делото да се изпрати на Административен съд - Пазарджик за произнасяне по искането за изменение на решение № 661/19.12.2014 г., постановено по адм. дело № 844/2014 г. в частта му относно присъдените разноски, след което да се върне на Върховния административен съд за разглеждане на касационната жалба на Общински съвет - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ №3703 от 31.03.2016 г. по адм дело№ 4623/2015г. на ВАС-Седмо отделение: ОБЕЗСИЛВА Решение №661 от 19.12.2014 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №844/2014 г., в частта, с която отменил чл. 49, т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение №6 от 04.02.2010 г. по протокол №1 на Общинския съвет – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част. ОТМЕНЯ решението в частта, с която Общинският съвет – Пазарджик е осъден да заплати направените по делото разноски и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България“ №2 да заплати по 300, 00 (триста) лева разноски по делото на всеки от ответниците за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.3.2016г.
46 Административно дело No 857/2014, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИДЕР МЕС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Лидер мес“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №2А, подадена от управителя на същото Я.С.Д., Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/4874 от 14.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта му, с която е отказано изплащане на средства за подпомагане и е наложена санкция за бъдещ период по НР 1, в размер на 4253.45 лева, по СЕПП, в размер на 13 959.14 лева и по СНДП, в размер на 108.63 лева. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, да заплати на „Лидер мес“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №2А, сумата от 700 (седемстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2016
Административно дело № 8323/2015
Решение № 2981 от 16.03.2015 г. на ВАС София, по адм. д. № 8323/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 242 от 30.04.2015 г., постановено по адм. дело № 857/2014г. по описа на Административен съд - град Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.3.2016г.
47 Административно дело No 863/2014, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.2.2015г.
Отменя Решение № 182/26.09.2014 г. на Общински съвет Пазарджик, с което е обявен за частна общинска собственост УПИ І – Производствена и складова дейност с площ 17 629 кв.м., в кв. 36 по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, обособен за сметка на част от общински имот, отреден за „Спортен терен“ в същия квартал по одобреното със заповед № 118/24.07.2014 г. на кмета на община Пазарджик изменение на ПР в кв. 36 по плана на с. Ивайло, актуван с акт за публична общинска собственост № 1/21.10.1997 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2016
Административно дело № 2936/2015
РЕШЕНИЕ № 6411 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 2936/ 2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 06.02.2015 г., постановено по адм.дело № 863 по описаза 2014г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2016г.
48 Административно дело No 883/2014, IV състав КСО Л.И.Л. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № ж-68#1/16.10.2014 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 22/26.08.2014 г. на старши инспектор по осигуряването, с което злополуката, станала с Т. П. Л.а не се приема за трудова. ОТМЕНЯ Разпореждане № 22/26.08.2014 г. на старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ Пазарджик, с което злополуката, станала с Т. П. Л.а не се приема за трудова. ИЗПРАЩА преписката на старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2016
Административно дело № 10647/2015
РЕШЕНИЕ № 8513 от 08.07.2016 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 10647/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 510/31.07.2015 г., постановено по адм. дело № 883/2014 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Еми Стил 08 ООД - гр. Пазарджик, ул. Заводска № 2, представлявано от управителя Н.Т.З., да заплати на Л.И.Л. *** сумата 1000 лв. /хиляда лева/, представляваща разноски за производството пред касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 9.2.2017
Административно дело № 12272/2016
Отхвърля искането на Еми Стил 08 ООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Заводска № 2 за отмяна на решение № 8513/08.07.2016 г. по адм. д. № 10647/2015 г. на тричленен състав на ВАС, шесто отделение , с което е оставено в сила решение № 510/31.07.2015 г. по адм. д. № 883/2014 г. на Административен съд Пазарджик, на осн. чл. 239, т.1 АПК. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2016г.
49 Административно дело No 895/2014, V състав Закон за министерство на вътрешните работи В.А.Р. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006/12.08.2014 г. на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2016
Административно дело № 3057/2015
С решение № 3465 от 28.03.2016 г. па адм. дело № 3057/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 655 от 18.12.2014 г., постановено по административно дело № 895/2014 г. от Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерство на вътрешните работи да заплати на В.А.Р. със съдебен адрес ***, офис № 6 – адв. Т.Д. сума в размер на 1300 (хиляда) лева, представляваща деловодни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.3.2016г.
50 Административно дело No 901/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н.А., предявен против ГД „ИН“ гр.София на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 1000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А. *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 300/триста/лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 11.5.2015
Преписка № 6961/2015

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2016
Административно дело № 7491/2015
Решение № 5228 от 03.05.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 7491/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194/24.03.2015 г., постановено по адм. дело №901/2014 г., по описа на АС– Пазарджик. ОСЪЖДА Н. Н. А. да заплати в полза на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"- С. сумата от 300 (триста) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.5.2016г.
51 Административно дело No 902/2014, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 2000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 18.09.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 370 лева /триста и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2016
Административно дело № 6614/2015
РЕШЕНИЕ№ 5230 ОТ 05/03/2016г. по адм. дело № 6614/2015г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 18.02.2015 г., постановено по адм. д. № 902 по описа за 2014 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Н. Н. А., с ЕГН да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сума в размер на 370,00 (триста и седемдесет) лв. за юрисконсултско възнаграждение в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2016г.
52 Административно дело No 917/2014, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Н.Н.А. с ЕГН ********** с адрес ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” гр.София (ГДИН-София) искът с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с претендирано обещетения за претърпени неимуществени вреди в размер общо на 1 000лв., причинени му на 16.06.2014г. и на 18.06.2014г., в едно със законната лихва считано от 01.06.2014г. до окончателното изплащане на сумата ,в следствие на незаконосъобразни действия на ГД”ИН” – София, Затвора Пазарджик – връщане на два броя писма изпратени на Н.А. от майка му – Г.А. . Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2016
Административно дело № 4231/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 147 от 04.03.2015 г., постановено по адм. дело № 917 от 2014 г. по описа на Административния съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", разноски по делото за юрисконсултско представителство в размер на 300 лв. (триста лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2016г.
53 Административно дело No 919/2014, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отменя Заповед № 1536/23.06.2014 г., издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9044/2015
С определение № 5890 от 17.05.2016 г. по адм. дело № 9044/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от кмета на община Пазарджик срещу Решение № 446 от 10.07.2015 г. постановено по адм. дело № 919/2014 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9044/2015 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 2.6.2016г.
54 Административно дело No 930/2014, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1552/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземат от Д.С.Д. част от общински полски път, представляващ ПИ № 000431 по КВС, местност „Толовица“, и част от полски път, представляващ ПИ № 000186 по КВС, местност „Толовица“ в землището на с. Сбор. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.5.2016
Административно дело № 14229/2015
С определение № 6134 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 14229/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик, срещу решение №660/13.11.2015 г. по адм.дело №930/ 2014 г. описа на Административния съд-Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 7.6.2016г.
55 Административно дело No 931/2014, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отменя Заповед № 1562/23.06.2014 г., издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 18.5.2016
Административно дело № 9040/2015
С определение № 5931 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 9040/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество от 13.04.2016 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик, срещу решение №443/10.07.2015 г. по адм.дело №931/ 2014 г. описа на Административния съд-Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски в размер на 300 лева Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. С определение № 6974 от 10.06.2016 г. по адм. дело № 9040/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определение № 5931 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 9040/2015 г. по описа на Върховния административен съд в частта, в която община Пазарджик е осъдена да заплати на Д.С.Д. *** размер на 300 лева. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2016г.
56 Административно дело No 933/2014, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Д.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-1411 от 30.10.2014г. на Главния директор на ГД „Охрана“ гр.София. ОСЪЖДА Главния директор на ГД“Охрана“-София да заплати от съответния бюджет в полза на А.Д.И. ***, сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2016
Административно дело № 4640/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 25.02.2015 г., постановено по адм. д. № 933/2014 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Охрана" да заплати на А.Д.И. *** сумата 420 (четиристотин и двадесет) лева, представляваща направени по делото разноски в касационното производство.
В законна сила на 25.4.2016г.
57 Административно дело No 937/2014, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Г.С.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТМЕНЯ писмена покана изх. №13/29-05-1963/ от 24.10.2014 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик, с която ЕТ „Г.С. – АПМП-ИП“ с ЕИК 200791641, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ №122, представляван от д-р Г.Г.С. е поканен да възстанови неоснователно получени суми в общ размер на 28 934.14 лева, за периода 2012 г. ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на ЕТ „Г.С. – АПМП-ИП“ с ЕИК 200791641, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 122, представляван от д-р Г.Г.С. направените по делото разноски в размер на 2463.60 /две хиляди четиристотин шестдесет и три лева и 60 ст./ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.11.2016
Административно дело № 388/2016
ОТМЕНЯ решение № 697 от 30.11.2015 г. по адм. дело № 937/2014 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта, с която е отменил писмена покана изх. № 13/29-05-1963 от 24.10.2014 г. на директора на РЗОК - Пазарджик за сумата до 23 593,62 лева и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Г.С. - АПМП-ИП", гр. Ветрен срещу писмена покана изх. № 13/29-05-1963 от 24.10.2014 г. на директора на РЗОК - Пазарджик за сумата до 23 593,62 лева. ОТМЕНЯ решение № 697 от 30.11.2015 г. по адм. дело № 937/2014 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта, с която е осъдил РЗОК - Пазарджик да заплати на ЕТ „Г.С. -АПМП-ИП", гр. Ветрен направените по делото разноски за сумата над 443,45 лева (четиристотин четиридесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) до пълния размер от 2 463,60 лева, определен от съда. ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 697 от 30.11.2015 г. по адм. дело № 937/2014 г. на Административен съд - Пазарджик в останалата част. ОСЪЖДА Г.Т.С., П.Г.С. и А.Г.С. с общ адрес ***, да заплатят на Районна здравноосигурителна каса - Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. „11-иавгуст" № 2 общо сумата от 1 586,29 лева (хиляда петстотин осемдесет и шест лева и двадесет и девет стотинки) включваща деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни
В законна сила на 16.11.2016г.
58 Административно дело No 950/2014, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЕЛАДИНИС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2943/03.11.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик и ВРЪЩА преписката, образувана по Заявление с вх.№ 18-00-2208/29.08.2014 г., подадено от „Меладинис“ ООД“ до Кмета на Община Пазарджик, за ново произнасяне при съобразяване с указанията, съдържащите се в мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджикча да заплати от бюджета на общината в полза на „Меладинис“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“***“ ***, представлявано от К. Г. М. и Радианна Георгиева Миладинова, съдебно-деловодни разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2016
Административно дело № 4333/2015
С решение № 10930 от 19.10.2016 г. по адм. дело № 4333/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 182/18.03.2015 г. по адм. дело № 950/2014 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2016г.
59 Административно дело No 955/2014, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отменя Заповед № 1533/23.06.2014 г., издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.5.2016
Административно дело № 9036/2015
С определение № 6122 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 9036 /2015 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 445 от 10.07.2015г.,постановено по адм.д.№ 955/2014г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 9036/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.6.2016г.
60 Административно дело No 959/2014, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отменя Заповед № 1547/23.06.2014 г., издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 30.5.2016
Административно дело № 9035/2015
С протокол от съдебно заседане от 30.05.2016 г. по адм. дело № 9035/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9035/2015 г. по описа на ВАС - трето отделение.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в седмодневен срок от съобщаването на страните. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,24 ч.
В законна сила на 23.6.2016г.
61 Административно дело No 960/2014, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1546/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. *** по КВС на с. Сбор. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 18.5.2016
Административно дело № 14231/2015
С определение № 5965/18.05.2016 г. по адм. дело № 14231/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от кмета на община Пазарджик срещу решение № 663/13.11.2015 г. на АС - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 14231/2015 г. на Върховния административен съд - ІІІ отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 2.6.2016г.
62 Административно дело No 969/2014, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 200 от 30.10.2014 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 11. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пазарджик да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2016
Административно дело № 5946/2015
РЕШЕНИЕ № 8134 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 5946/2015 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №211 от 31.03.2015 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №969/2014г. РЕШЕНИЕТО е окончателно. Подписвам решението с особено мнение, защото считам, че решението е неправилно. С оглед на горното, считам, че в случая правопораждащ промяната на предназначението на процесния имот юридически факт е не решението на общинския съвет по чл. 6, ал. 1 ЗОС, а влязлата в сила заповед на кмета на общината за одобрение на изменението на подробния устройствен план за процесния имот. Решението по чл. 6, ал. 1 ЗОС има само декларативен характер и не може по никакъв начин да се отрази на предназначението на имота. И без общинският съвет да беше взел това решение процесният имот е с променено предназначение, което предопределя вида на собствеността – частна, а не публична общинска собственост. С оглед на това обжалването на Решение №118 на общинския съвет, включително и неговата отмяна от съда, няма, според мен, да доведе до отпадане на предназначението на имота, което значи че няма да доведе до запазване на характера на процесния имот като публична, а не като частна общинска собственост. Това ми дава основание да приема, че подаването на протест от прокурора срещу Решение №118 на общинския съвет по никакъв начин не се е отразило на характера на собствеността на процесния имот и с оглед на това не е довело до постановяването на решение в нарушение на чл. 7, ал. 2 ЗОС. Поради това считам, че Решение №200 не е взето в нарушение чл. 7, ал. 2 ЗОС. Като не е отчел гореизложеното, считам, че съдът е постановил акта си в нарушение на материалния закон. По изложеното подписвам решението с особено мнение.
В законна сила на 4.7.2016г.
63 Административно дело No 985/2014, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 27.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.Т. от гр.Пещера против Заповед № 686/09.10.2014 г. на Кмета на Община Пещера. ОСЪЖДА Т.И.Т. *** да заплати в полза на Община Пещера съдебно-деловодни разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2016
Административно дело № 7537/2015
С решение № 2101 от 24.02.2016 г. по адм. дело № 7537/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 238 от 27.04.2015 г. постановено по адм. дело № 985/2014 г., по описа на Административен съд - Пазарджик. ОсъждаТодор И.Т. ***, с постоянен адрес ***, да заплати на община Пещера разноски за касационната инстанция в размер на 600 лв. юрисконсултско възнаграждене. Решението е окончтелно.
В законна сила на 24.2.2016г.
64 Административно дело No 997/2014, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Д.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.6.2015г.
ОТМЕНЯ Уведомително Писмо изх. № 02-130-6500/4717 от 14.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което на С.Д.В. е отказано финансово подпомагане за кампания 2013 поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане на описаните в писмото площи, като са му наложени санкции за бъдещ период в общ размер на 26095,09 лв. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.4.2016
Административно дело № 8818/2015
С решение № 4509 от 15.04.2016 г. по адм. дело № 8818/2015 г. на ВАС- ОСТАВЯ В СИЛА решение № 386 от 22.06.2015 г. по адм. д. № 997/2014 г. на АС Пазарджик, пети състав.Решението е окончателно.
В законна сила на 15.4.2016г.
65 Административно дело No 1003/2014, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.6.2015г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214“Агроекологични плащания“ изх.№02-130-6500/7738 от 31.10.2014г.от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за кампания 2013г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” . ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на Н.П.Г. сумата от 1150 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 5.4.2016
Административно дело № 9531/2015
ОБЕЗСИЛВА решение № 395 от 26.06.2015 г., постановено по адм. д. № 1003/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта с която е отменено Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" изх. №02-130-6500/7738 от 31.10.2014г. от програмата за развитие на селските райони 2007-201 Зг. за кампания 201 Зг. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" по отношение на оторизираната сума в размер на 36 182.96 лв. ОТМЕНЯ решение № 395 от 26.06.2015 г., постановено по адм. д. № 1003/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта с която е отменен отказът от подпомагане, поради констатиране на площи в размер на 0.91 ха, попадащи извън специализирания слой площи в добро земеделско състояние, обективиран в Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" изх. №02-130-6500/7738 от 31.10.2014г. от програмата за развитие на селските райони 2007-201 Зг. за кампания 201 Зг. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Г. срещу отказ отподпомагане, поради констатиране на площи в размер на 0.91 ха, попадащи извън специализирания слой площи в добро земеделско състояние, обективиран в Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" изх. №02-130-6500/7738 от 31.10.2014г. от програмата за развитие на селските райони 2007-201 Зг. за кампания 201 Зг. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие". ОСТАВЯ В СИЛА решение № 395 от 26.06.2015 г., постановено по адм. д. № 1003/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
В законна сила на 5.4.2016г.
66 Административно дело No 1009/2014, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отменя Заповед № 1566/23.06.2014 г., издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 9042/2015
С определение № 5908 от 17.05.2016г. по адм. дело № 9042/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на [община], срещу решение № 442/10.07.2015 година по адм.д. № 1009/2014 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 9042/2015 година по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила на 2.6.2016г.
67 Административно дело No 1010/2014, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.В.П.,
Н.В.Д.,
И.В.У.,
В.В.П.,
М.К.П.,
К.Н.П.,
С.Н.П.,
С.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на В.В.П., ЕГН **********,***, И.В.У., ЕГН **********,***;Н.В.Д., ЕГН **********,***;П.В.П., ЕГН **********,***;М.К.П., ЕГН **********,***;К.Н.П., ЕГН **********,***;С.Н.П., ЕГН **********,***;С.Н.К., ЕГН **********,***; всички чрез адв. Б.Г. от САК против Заповед № 1627/25.11.2014г. на Кмета на община Септември с която на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл.99,ал.1,т.6 от АПК е отменена Заповед № 47/17.10.2014г. , с която Заповед е одобрен представен акт / със скица-проект / за непълноти в одобрения кадастрален план на с.Горно Вършило, с нанесена вярна имотна граница на имот №235 в кв.8 с изградените в него две жилищни сгради , две стопански сгради и два навеса като неоснователна и недоказана и ПОТВЪРЖДАВА същата заповед като правилна и законосъобразна. ОСЪЖДА В.В.П., ЕГН **********,***, И.В.У., ЕГН **********,***;Н.В.Д., ЕГН **********,***;П.В.П., ЕГН **********,***;М.К.П., ЕГН **********,***;К.Н.П., ЕГН **********,***;С.Н.П., ЕГН **********,***;С.Н.К., ЕГН **********,***; да заплатят солидарно на Община Септември сумата от 1020 / хиляда и двадесет/ лева, представляваща сторени по делото разноски за адвокатски хонорар и експертиза. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.3.2016
Административно дело № 8163/2015
ОТМЕНЯ решение от 25.05.2015 г. по адм.д.№1010/2014 г. на Пазарджишкият административен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед №1627/25.11.2014 г. на кмета на община Септември. ОСЪЖДА кметът на община Септември да заплати на П.В.П.,Н.В.Д., И.В.У., В.В.П., М.К.П., К.Н.П., С.Н.П. и С.Н.К. разноски ,лр„делото за всички инстанции до сега в размер на 2120 (две хиляди сто и двадесет) лв Решението е окончателно.
В законна сила на 7.3.2016г.
68 Административно дело No 1025/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н.А., предявен против ГД „ИН“ гр.София на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 500 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А. *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 300/триста/лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2016
Административно дело № 7062/2015
РЕШЕНИЕ № 6267 от 26.05.2016 г. на ВАС София по адм. д. № 7062/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 219/09.04.2015 г., постановено по адм. дело № 1025/ 2014 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Н. Н. А. да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"- С. сумата от 300 (триста) лева разноски по делото. Решението е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Протокол от 17.1.2019
Административно дело № 15592/2018
Протокол от 17.01.2019г. на ВАС -петчленен състав -първа колегия - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Н. А. за предоставяне на правна помощ, както и за освобождаването от държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.Н. А. за отмяна на влязло в сила решение № 219/09.04.2015 г., постановено по адм. дело № 1025/2014 г., по описа на Административен съд - Пазарджик и на решение № 6267/26.05.2016 г., постановено по адм. дело № 7062/2015 г., по описа на ВАС, Трето отделение, в частта за разноските, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 15592/2018 г., по описа на ВАС, Петчленен състав, Първа колегия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът се изготви в открито съдебно заседание, което приключи в 9.20 часа.
В законна сила на 26.5.2016г.
69 Административно дело No 1026/2014, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.6.2015г.
Установява незаконосъобразността на следните бездействия и действия на служителите на Затвор гр. Стара Загора, осъществени по отношение на Н.Н.А. в периода от 18.9.2014 г. до 24.9.2014 г., а именно: бездействието да бъде осигурена тоалетна и течаща вода в спалното помещение и бездействието да се отключва същото при заявена необходимост от А. извън часовете на определения график за ползване на санитарните помещения, както и действията по поставяне на допълнителни мрежи на прозореца на килията и действията по поддържане на постоянна изкуствена светлина в спалното помещение през нощта и осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Н.Н.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 200 лв. /двеста лева/, причинени му от тези бездействия и действия, заедно със законната лихва за забава, считано от 12.12.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 1000 лв. над уважения размер 200 лв., предявения от Н.Н.А. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 1000 лв., ведно с със законната лихва за забава, считано от 18.9.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от установените за незаконосъобразни бездействия и действия на служителите на Затвор гр. Стара Загора, осъществени по отношение на Н.Н.А. в периода от 18.9.2014 г. до 24.9.2014 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 4.7.2016
Административно дело № 9024/2015
С решение № 8195 от 04.07.2016 г. по адм. дело № 9024/2015 г. на ВАС - ОБЕЗСИЛВА решението от 25.06.2015 г. по адм.дело № 1026/2014 г. по описа на Административния съд-П. в частта, в която е установена незаконосъобразността на следните бездействия и действия на служителите на Затвора-С. З., осъществени по отношение на Н. Н. А. в периода 18.09.2014 г. - 24.09.2014 г. - бездействието да му бъде осигурена тоалетна и течаща вода в спалното помещение и бездействието да се отключи същото при заявена необходимост извън часовете на определения график за ползване на санитарните помещения, както и действията по поставяне на допълнителни мрежи на прозореца на килията и действията по поддържане на постоянна изкуствена светлина в спалното помещение през нощта. ОТМЕНЯ решението в частта, в която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на Н. Н. А. обезщетение в размер на 200 лева за неимуществени вреди, причинени от установените за незаконосъобразни бездействия и действия на служителите на Затвора-С. З., ведно със законната лихва, считано от 12.12.2014 г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА Н. Н. А., ЕГН [ЕГН], изтърпяващ наказание доживотен затвор в Затвора-П., да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" разноски в размер на 100 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2016г.
70 Административно дело No 1034/2014, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.Я. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.7.2015г.
Оставя без разглеждане молбата на Т.С.Я., с която е направено искане за обявяване нищожността на Решение № 14973/11.12.2014 г., постановено по адм.д. № 8089/2014 г. по описа на ВАС и прекратява административно дело № 1034, по описа на Административен съд Пазарджик за 2014 г. в тази му част, като повдига спор за подсъдност с Върховния административен съд относно компетентния да разгледа това искане съд и изпраща делото на Върховния административен съд за решаване на спора. Отменя Решение № 231 от 25.11.2013 г. на Общински съвет гр. Пазарджик, взето с протокол № 13, в частта му, с която е приет подробен устройствен план на гр. Пазарджик, в частта на същия, с която е предвидена нова улична регулация, находяща се на юг от коритото на река Марица и на север от следните четири имота: УПИ ХХІІІ-481, УПИ ХVІ-482, УПИ VІІІ-12 и УПИ ХVІІ-483, в кв. Индустриална зона по регулационния план на гр. Пазарджик. Оставя без разглеждане жалбата на Т.С.Я. в останалата й част и прекратява административно дело № 1034, по описа на Административен съд Пазарджик за 2014 г. в тази му част. Осъжда Т.С.Я. да заплати на Общински съвет Пазарджик разноски по делото в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. Решението, в частта му, с която съдът се произнася по същество подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, а в частта му, с която жалбата се оставя без разглеждане – в 7-дневен срок, като в частта на решението, свързана с повдигнатия спор за подсъдност същото не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Определение от 21.3.2016
Административно дело № 9063/2015
С определение № 3147 от 31.03.2016 г. по адм. дело № 9063/2015 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определението от 08.03.2016 г. за даване ход по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9063/2015 г. на Върховния административен съд, второ отделение, образувано по повдигнатия от Административен съд - Пазарджик спор за подсъдност и ИЗПРАЩА делото в тази част по компетентност на петчленен състав на Върховния административен съд. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Т.С.Я. срещу решение № 417 от 06.07.2015 г., постановено по адм. дело № 1034/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, в която е отменено решение № 231 от 25.11.2013 г. на общински съвет - Пазарджик за приемане на ПУП на гр. Пазарджик относно предвидената нова улична регулация, засягаща УПИ ХХІІІ-481, УПИ ХVІ-482, УПИ VІІІ-12 и УПИ ХVІІ-483, в кв. Индустриална зона и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 417 от 06.07.2015 г., постановено по адм. дело № 1034/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, с характер на определение в частта, в която жалбата на Т.С.Я. е оставена без разглеждане в останалата й част и производството по делото е прекратено. ПРЕКРАТЯВА производството по касационната жалба на Т.С.Я. срещу решение № 417 от 06.07.2015 г. по адм. дело № 1034/2014 г. на Административен съд - Пазарджик в частта за разноските, като ИЗПРАЩА делото на същия съд и състав за произнасяне в тази част по реда на чл.248 ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, в която касационната жалба срещу решение № 417 от 06.07.2015 г. по адм. дело № 1034/2014 г. на Административен съд - Пазарджик в отменителната му част е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено в тази част, може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването, а в останалата част е окончателно.
В законна сила на 6.4.2016г.
71 Административно дело No 1043/2014, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1537/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. част от общински път, представляващ ПИ № 000129, в местността „Селското“, в землището на с. Сбор. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 14.6.2016
Административно дело № 14226/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7169 от 14.06.2016 г. на ВАС Трето отделение по адм. д. № 14226/2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Пазарджик, против Решение № 661 от 13. 11. 2015 г. по адм. дело № 1043/ 2014г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14226/ 2015 г. на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 25.6.2016г.
72 Административно дело No 9/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Б.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.Б.А., предявен против ГД „ИН“ гр.София, на основание чл.203 от АПК във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 16 800 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2016
Административно дело № 7406/2015
Решение № 5843 от 17.05.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 7406/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 256/07.05.2015г., постановено от Пазарджишкия административен съд по адм.д.№ 9/2015 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.5.2016г.
73 Административно дело No 23/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Т. *** чрез адв. З., като процесуален представител срещу Заповед №807/03.12.2014г. на Кмета на община Пещера , с която е одобрен проект на РУП-Работен устройствен план за пристройка към съществуваща жилищна сграда с намалено отстояние от страничната регулационна линия на УПИ ІІІ – 588 / с нов идентификатор 56277.502.310 от кадастарлната карта / към УПИ ІV – 583 / с нов идентификатор 56277.502.311 от кадастралната карта /, кв.9 по плана на гр.Пещера. ОСЪЖДА И.А.Т. *** ЕГН ********** *** сума в размер на 600 лв. представляваща юрисконсултско възнаграждение и на Х.К.П. *** сумата от 840 лв. предствляваща адвокатски хонорар и депозит за вещо лице.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.1.2016
Административно дело № 193/2016
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И.А.Т. *** срещу решение № 679 от 23 ноември 2015 година, постановено по адм.дело № 23/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 193/2016 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.5.2016г.
74 Административно дело No 52/2015, IV състав Закон за данък върху добавената стойност АЛИКА ЕООД НАЧАЛНИК НА МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Алика” ЕООД против против Акт за установяване на вземания за такса битови отпадъци № 13-47-2/28.03.2013 г., издаден от старши инспектор в отдел „Ревизии“, към отдел „МДТ“ при община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-47-2/06.06.2013 г., издадено от началника на отдел „МДТ“ при община Пазарджик. ОСЪЖДА “Алика” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Александър Батенберг“№39, ет.1, офис 5А да заплати на община Пазарджик сумата от 757 /седемстотин петдесет и седем/ лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 8.2.2016
Административно дело № 6476/2015
Р. № 12ОТМЕНЯ решение № 223/ 16.04.2015 г. по адм.д.№ 52/2015 г. по описа на Административен съд -Пазарджик В ЧАСТТА, в която е отхвърлена жалбата на "Алика" ЕООД, гр. Пазарджик, против АУЗД №13-47-2/ 28.03-2013 г. на орган по приходите старши инспектор сектор "Ревизии" при отдел "МДТ" при община Пазарджик, потвърден с решение № 13-47-2/ 6.06.2013 г. на началник отдел " МДТ" при община Пазарджик, с който е определена такса битови отпадъци за периода от 2008-2012 г. за имот № 000636 над размера 1938, 50 лв. (размер на такса за периода за услугата сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение), ведно с начислените лихви за забава, за имот № 000637 над размера от 2150, 88 лв. (размер за периода на таксата за услугата сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение), ведно с начислените лихви за забава, за имот № 000638 над размера от 71,54 лв.( размер за периода на таксата за услугата такса за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение), ведно с начислените лихви за забава, за имот № 000639 над размера от 76 лв. (размер за периода на таксата за услугата сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение), ведно с начислените лихви за забава и за имот № 000640 над размера от 91,68 лв.(размер за периода на таксата за услугата сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение), ведно с начислените лихви за забава и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ АУЗД №13-47-2/ 28.03-2013 г. на орган по приходите старши инспектор сектор "Ревизии" при отдел "МДТ" при община Пазарджик, потвърден с решение № 13-47-2/ 6.06.2013 г. на началник отдел " МДТ" при община Пазарджик, с който е определена такса битови отпадъци за периода от 2008-2012 г. за имот № 000636 над размера 1938, 50 лв.,ведно с начислените лихви за забава, за имот № 000637 над размера от 2150, 88 лв. , ведно с начислените лихви за забава, за имот № 000638 над размера от 71,54 лв.,ведно с начислените лихви за забава, за имот № 000639 над размера от 76 лв. , ведно с начислените лихви за забава и за имот № 000640 над размера от 91,68 лв, ведно с начислените лихви за забава . ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК да заплати на "Алика" ООД, гр.ПЛОВДИВ, ЕИК 115867085,сумата от 120 лв.(сто и двадесет лева), представляващи направени разноски в съдебното производство по компенсация . ОСЪЖДА "АЛИКА" ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 115867085, да заплати на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК направените по делото разноски за юрк. възн. 423 лв.
В законна сила на 8.2.2016г.
75 Административно дело No 59/2015, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.7.2015г.
ИЗМЕНЯ акт за установяване на задължения по декларация № АУ 002383 от 07.10.2014 г., издаден от старши инспектор в сектор „Ревизии” към отдел „МДТ” при Община Пазарджик, в обжалваната му част, като намалява определеното задължение за данък върху недвижимите имоти за 2014 г. /главница/ от 6 654,77 лева на 116.92 лева. ОТМЕНЯ акт за установяване на задължения по декларация № АУ 002383 от 07.10.2014 г. издаден от старши инспектор в сектор „Ревизии” към отдел „МДТ” при Община Пазарджик, в обжалваната му част, с която е определено задължение за такса битови отпадъци за 2014 г. /главница/ в размер на 22 508.77 лева. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на ЕТ „Ейвис - И.Г.”, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, ул. „Двадесет и трета” № 32, ЕИК 822062966, съдебно-деловодни разноски в размер на 1510 /хиляда петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.8.2016
Административно дело № 8935/2015
РЕШЕНИЕ №9519 от 18.08.2016г. по адм. дело №8935/2015г. на ВАС-Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №405 от 01.07.2015 г. на Административен съд-Пазарджик, постановено по административно дело №59/2015 г. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И. С. Г., действащ като едноличен търговец с фирма „Е. - И. Г.“, 500, 00 (петстотин) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно. Подписвам решението с особено мнение, защото считам, че обжалваното решение е неправилно. По изложеното подисвам решението с особено мнение.
В законна сила на 18.8.2016г.
76 Административно дело No 64/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Телекабел“ АД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв. Чепино, група улици 1, изградени от други оператори, различни от „Телекабел“ АД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Чепино, група улици 1“, собственост на „Телекабел“ АД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2016
Административно дело № 8117/2015
С решение № 2098 от 24.02.2016 г. по адм. дело № 8117/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 308 от 22.05.2015 г. по адм. дело № 64/2015 г. на Пазарджишкия административен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2016г.
77 Административно дело No 67/2015, IV състав Закон за социално подпомагане Б.К.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЛЯ-П-253/15.12.2014 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ -Пазарджик, потвърдена с решение № РД-07-4/09.01.2015 г. на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), гр. Пазарджик. Изпраща преписката на компетентния орган, Директора на дирекция „Социално подпомагане“-Пазарджик, за решаване на въпроса по същество, със задължителни указанията, дадени в мотивите на решението. Определя 30-дневен срок за издаване на заповед за отпускане на исканата от оспорващия еднократна помощ. Осъжда дирекция „Социално подпомагане“-Пазарджик да заплати на Б.К.И. *** сумата от 910/деветстотин и десет/ лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.4.2016
Административно дело № 6583/2015
РЕШЕНИЕ № 3963 от 06.04.2016 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 6583/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 225/17.04.2015 г. по административно дело № 67/2015 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 19, да заплати на Б.К.И. с адрес: ***, разноски за касационното производство в размер на 700 лв. /седемстотин лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.4.2016г.
78 Административно дело No 70/2015, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС К.П.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.Й. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ц. *** против заповед № 19 от 06.01.2015 г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА К.П.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.7.2016
Административно дело № 8097/2015
РЕШЕНИЕ № 8568 от 11.07.2016 г. по адм. дело № 8097/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 328/ 04.06.2015 г. по адм. дело № 70/2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.7.2016г.
79 Административно дело No 75/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв.Чепино 2, изградени от други оператори, различни от „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв.Чепино 2“, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 770 /седемстотин и седемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2016
Административно дело № 8158/2015
С решение № 2656 от 09.03.2016 г. по адм. дело № 8158/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №293/19.05.2015 г. постановено по адм.дело №75/2015 г. на Административен съд - Пазарджик, втори състав, в частта му, с която е отменена Заповед №ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК-ЮЦР, в частта, с която е наредено премахването на незаконен строеж:"Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв.Чепино 2", собственост на "Близу Медия Енд Броудбенд" ЕАД. 2.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на РДНСК-ЮЦР, чрез пълномощника му -юрисконсулт Георгиева, против решение №293/19.05.2015 г. постановено по адм.дело №75/2015 г. на Административен съд-Пазарджик, втори състав, в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата на "Близу Медия Енд Броудбенд" ЕАД, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК-ЮЦР, в частта й, с която е наредено премахването на Въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв.Чепино 2, изградени от други оператори, различни от "Близу Медия Енд Броудбенд" ЕАД и производството в тази част е прекратено. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №8158/2015 г. на Върховен административен съд, в тази му част. Решението по т.1 е окончателно, а по т.2 е с характер на определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2016г.
80 Административно дело No 85/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв. Лъджене , група улици 1, изградени от други оператори, различни от „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Лъджене, група улици 1“, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2016
Административно дело № 8159/2015
С решение № 1700 от 17.02.2016 г. по адм. дело № 8159/2015 г. по описа на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 294/19.05.2015г. по адм. дело № 85/2015г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта, с която е отменена заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012г. на зам.началника на РДНСК-ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна мрежа В., кв. Л., група улици1”, собственост на [фирма]. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба в останалата й част и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8159/2015г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, в тази част. ОСЪЖДА РДНСК – Ю. централен район да заплати на [фирма] сумата от 600лв. - разноски пред касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва само в прекратителната му част с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.3.2016г.
81 Административно дело No 86/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв. Каменица, група улици 1, изградени от други оператори, различни от „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Каменица, група улици 1“, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2016
Административно дело № 8160/2015
С решение № 2018 от 23.02.2016 г. по адм. дело № 8160/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 295/19.05.2015 г., постановено по адм. дело № 86/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2016г.
82 Административно дело No 87/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв. Каменица, група улици 2, изградени от други оператори, различни от „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Каменица, група улици 2“, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2016
Административно дело № 8157/2015
С решение № 2219 от 26.02.2016 г. по адм. дело № 8157/2015 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 296/19 май 2015 година по адм.дело №87/2015 година на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е отменена заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23 март 2012 година на заместник-началника на РДНСК-ЮЦР в частта й, с която е наредено премахването на незаконен строеж: „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. „Каменица”, група улици 2”, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд” ЕАД. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.2.2016г.
83 Административно дело No 88/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв. Чепино, група улици 1, изградени от други оператори, различни от „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Чепино, група улици 1“, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 770 /седемстотин и седемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2016
Административно дело № 8161/2015
С решение № 1957 от 22.02.2016 г. по адм. дело № 8161/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 297/19.05.2015 г. по адм. д. №88/2015 г. на Административен съд Пазарджик в частта, с която е отменена заповед №ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК-ЮЦР, в частта й, с която е наредено премахването на незаконен строеж:"Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Чепино, група улици 1", собственост на Близу Медия Енд Броудбенд" ЕАД. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2016г.
84 Административно дело No 89/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-83/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на въздушни кабелни мрежи в гр.Велинград, кв. Лъджене, група улици 2, изградени от други оператори, различни от „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-83/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Лъджене, група улици 2“, собственост на „Близу Медия Енд Броудбенд“ ЕАД. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР да заплати от съответния бюджет в полза на „Близу Медиа Енд Броудбенд“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2016
Административно дело № 8162/2015
С решение № 1632 от 16.02.2016 г. по адм. дело № 8162/2015 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение №298/19.05.2015 г. постановено по адм.дело №89/2015 г. на Административен съд -Пазарджик, в частта му, с която е отменена Заповед №ДК-02-ЮЦР-83/23.03.2012 г. на зам.началника на РДНСК-ЮЦР, в частта й, с която е наредено премахването на незаконен строеж:"Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв.Лъджене, група улици 2", собственост на "Близу Медия Енд Броудбенд" ЕАД. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2016г.
85 Административно дело No 91/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.З.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.З.В. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. *** против заповед за налагане на ПАМ № 15-1006-000002 от 04.01.2015 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2016
Административно дело № 9624/2015
РЕШЕНИЕ № 6402 от 30.05.2016 г. по адм. дело № 9624/ 2015 г. на ВАС- Седмо тоделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №428/ 08.07.2015 г., постановено по адм.д.№91/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.5.2016г.
86 Административно дело No 92/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи К.Т.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.Т. Печалов с ЕГН ********** от гр.Велинград чрез адв. Д-р Р.П. против Заповед № З-3791/07.11.2014 г. на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОДМВР/ - Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България. Препис от настоящото да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2016
Административно дело № 7386/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 244/30.04.2015 г., постановено по адм. д. №92/2015 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2016г.
87 Административно дело No 152/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МЕТАЛТРЕЙД ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № № РД-25-1287/12.11.2014г. на Кмета на община Ракитово , за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на регулацията на УПИ ХII – Зеленина и образуване на нова улица с о.т. 32-321-322-323 в кв.4 по регулационен план и кадастрална карта на село Дорково. ОСЪЖДА Кмета на община Ракитово да заплати от съответния бюджет в полза на МЕТАЛТРЕЙД ГРУП“ЕООД ЕИК 175013824 представлявано от Ц.Б.Б. със седалище и адрес на управление гр.София, район „Подуяне“,ж.к. „Суха река“,бл.81,вх.А,ет.1,ап.1, съдебно-деловодни разноски в размер на 917 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.1.2016г.
88 Административно дело No 153/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-В.Н. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "ДЕТЕЛИНА-В.Н.“, със седалище и адрес на управление с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Г.Димитров“№10, представлявано от едноличния собственик и управител В.Н. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 /19 от 03.02.2015г. на началника на Митница Пловдив, с която на основание чл. 124б, ал. 1 и 2 от ЗАДС е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ – "Запечатване на обект", по отношение на търговски обект – кафе – аперитив, където е установено нарушението, находящ се в с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Г.Димитров“№10 и е забранен достъпа до обекта. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2016
Административно дело № 11037/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250 от 05.05.2015 г. по адм. д. № 153/2015 г. по описа на Административния съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2016г.
89 Административно дело No 165/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.8.2015г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 54/06.02.2015г. . на Кмета на община Пещера , по чл.225а,ал.1 от ЗУТ , с която е разпоредено премахване на строеж „едноетажна паянтова жилищна сграда”, находящ се в урегулиран поземлен имот ХХІІ-2036,2037 в кв.141 по плана на гр.Пещера с административен адрес гр.Пещера, ул.“Елена и Тодор Кънчеви“№2 , собственост съгласно н.акт №153,том І, дело № 138/14.10.2013г. на П.П.С. *** ДА ЗАПЛАТИ на П.П.С. *** СУМАТА 1010 лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не е окончателно и подлежи пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2016
Административно дело № 10887/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение №531/13.08.2015 г. постановено по адм.дело №165/2015 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Община - гр.Пещера, да заплати на П.П.С.,***, разноски за касационната инстанция, в размер на 600 /шестстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.4.2016г.
90 Административно дело No 170/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.6.2015г.
Отхвърля жалбата на на „ВКТВ“ ЕООД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-8/18.11.2014 г., издадена от началника на РДНСК – ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “нова канализация от второстепенната мрежа”, находящ се в ПИ № 6999, кв. 414б, речно корито на р. Луковица, УПИ ХІІ-парк, кв. 414а по плана на гр. Велинград, с извършител „ВКТВ“ ЕООД. Осъжда „ВКТВ“ ЕООД да заплати на РДНСК Южен централен район разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.3.2016
Административно дело № 9735/2015
С определение № 3456 от 28.03.2016 г. по адм. дело 9735/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ВКТВ" Е. В. срещу решение от 10.06.2015 г. по адм.д.№ 170/2015 г. на Пазарджишкия административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 9735/2015 г. на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- мо дневен срок от съобщаването му пред 5- членен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 13.4.2016г.
91 Административно дело No 174/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.И.Р. ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Л.И.Р. с ЕГН ********** ***, ул. „Дойранска епопея“ № 17 с искане да й бъде присъдена сума в размер на 3000 лева, за причинени имуществени и неимуществени вреди, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Л.И.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пещера направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 440 лева /четиристотин и четиридесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.3.2016г.
92 Административно дело No 182/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РЕДЖИ ГГ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Реджи ГГ“ ЕООД, против Мълчалив отказ на главния архитект на община Белово да издаде разрешение за поставяне (или монтаж) на мобилна инсталация за производство на дървени въглища. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 182/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.7.2016
Административно дело № 7249/2016
Определение № 8262 от 05.07.2016 г. на ВАС Второ отделение по адм. д. № 7249/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 390 от 01.04.2016 г. и определение № 541 от 12.05.2016 г. и двете постановени по адм.д. № 182/2015 г. на Пазарджишки административен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2016г.
93 Административно дело No 190/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.Л.Й. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 24.6.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № Пз-ЗИ-1970/06.01.2015 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Пазарджик в частта, с която се отказва отпускане на двоен размер на добавката по чл.42г от ЗИХУ за покриване разходите на придружител и ИЗПРАЩА преписката, образувана по заявление – декларация вх.№ ПЗ-ЗИ-1970/11.12.2014 г., подадено от Б.Л.Й. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Б.Л.Й. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Л.Й. за присъждане на сума в размер на 49,99 лева, представляваща разноски за пътуване на пълномощника й. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2016
Административно дело № 9130/2015
С решение № 5573 от 11.05.2016 г. по адм. дело № 9130/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 390/24.06.2015 г. по административно дело № 190/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.5.2016г.
94 Административно дело No 197/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2015г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на С.Г. *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска – 05.03.2015 г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г. *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 24 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на С.Г. ***, направените по делото разноски в размер на 22.80 /двадесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2016
Административно дело № 10821/2015
РЕШЕНИЕ № 11263 от 25.10.2016 г. по адм. дело № 10821/2015 г. на ВАС-Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 469 от 15.07.2015 г., постановено по адм. дело № 197/ 2015 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.10.2016г.
95 Административно дело No 203/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2015г.
ОТМЕНЯ заповед № 279 от 11.02.2015 г. на кмета на Община Пазарджик, за премахване на строеж „Кабелна електронна съобщителна мрежа“ в УПИ ХХV – 1273, кв. 2 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Пазарджик да заплати на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, община Столична, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, представлявано от А.И.Д. направените по делото разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 17.2.2016
Административно дело № 8867/2015
с ПРОТОКОЛ от 17.02.2016 г. по адм. дело № 8867/ 2015 г. на ВАС -Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Пазарджик против Решение № 381/18.06.2015 г., постановено по адм. дело № 203/22015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8867/2015 г. по описа на ВАС, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 8.3.2016г.
96 Административно дело No 204/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Л.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
П.Д.Х.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.6.2015г.
Отменя Заповед № 15 от 03.02.2015 г. на кмета на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Н.Л.А. разноски по делото в размер на 730 лв. /седемстотин и тридесет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 23.2.2016
Административно дело № 8869/2015
ПРОТОКОЛ от 23.02.2016 г. по адм. дело № 8869/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик, гр. Пазарджик, срещу решение № 398 от 29.06.2015 година, постановено по адм. д. № 204/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8869/2015 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.3.2016г.
97 Административно дело No 212/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.П.Л.,
К.Б.К.,
В.Б.К.,
М.Б.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.К., В.Б.К. и М.Б.К. *** против заповед № 553 от 30.04.2014 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в тази му част. ОТМЕНЯ заповед № 553 от 30.04.2014 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено частично изменение на влязъл в сила ПУП ПРЗ, с който в границите на имот № 8593 се обособи нов УПИ VІ – „За ТП“ в кв. 127 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Б.П.Л. ***, п.к. 1 сумата от 940 /деветстотин и четиридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.1.2016
Административно дело № 12527/2015
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 510 от 18.01.2016 г. по адм. дело № 12527/2015г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Велинград срещу решение № 391от 25 юни 2015 година, постановено по адм.д. № 212/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 12527/2015 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение, в тази му част. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Б.П.Л. направените пред касационната инстанция разноски в размер на 1000 (хиляда) лева. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1001 от 15 септември 2015 година, постановено по адм.д. № 212/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението в частта му, с което е оставена без разглеждане касационната жалба на кмета на община Пазарджик и е прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му. Определението е окончателно в останалата му част.
В законна сила на 4.2.2016г.
98 Административно дело No 214/2015, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 25.6.2015г.
ИЗМЕНЯ АУЗД № АУ000022/08.04.2013 г., издаден от старши инспектор в сектор „Ревизии” към отдел „МДТ” при Община Пазарджик, в обжалваната му част, като намалява определеното задължение за данък върху недвижимите имоти за 2013 г. /главница/ от 6 654,77 лева на 122,95 лева. ОТМЕНЯ АУЗД № АУ000023/08.04.2013 г., издаден от старши инспектор в сектор „Ревизии” към отдел „МДТ” при Община Пазарджик, в обжалваната му част, с която е определено задължение за такса битови отпадъци за 2013 г. /главница/ в размер на 14 030,99 лева. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на ЕТ „Ейвис - И.Г.”, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, ул. „Двадесет и трета” № 32, ЕИК 822062966, съдебно-деловодни разноски в размер на 588 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Административно дело № 8825/2015
С решение № 5940 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 8825/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №392/25.06.2015г. по адм.д. № 214/2015г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на ЕТ "Ейвис - И.Г.",ЕИК 822062966 сумата от 500лв., представляващи разноски пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.5.2016г.
99 Административно дело No 219/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.А.М. УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ решение № РД-Е-112-15/30.01.2015 г. на управителя на НЗОК, с което на Й.А.М. с ЕГН ********** *** е отказано издаване на предварително разрешение за лечение извън държавата-членка по пребиваване, заплащано от НЗОК (формуляр S 2). ВРЪЩА преписката на Управителя на Националната здравноосигурителна каса София, за ново произнасяне в 14-дневен срок от получаването на административната преписка, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса София да заплати на Й.А.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 1210 /хиляда двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2016
Административно дело № 2070/2016
РЕШЕНИЕ № 8979 от 18.07.2016 г. по адм. дело № 2070/ 2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 739 / 14.12.2015 г., постановено по адм.д. № 219/ 2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса да заплати на Й.А.М., ЕГН ********** *** сумата 1000 лв. /хиляда лева/ разноски по настоящото дело. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2016г.
100 Административно дело No 239/2015, II състав Кодекс на труда В.В.Д. ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 126/16.03.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София. Оставя без уважение искането на жалбоподателя В.В.Д. за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2016
Административно дело № 9203/2015
С решение № 11185 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 9203/2015 г. по описа на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 472/16.07.2015 г., постановено по адм. дело № 239/2015г. по описа на АС-Пазарджик.ОСЪЖДА ИИ"Автомобилна администрация" - София да заплати на В.В.Д. сумата в размер на 600 лв. разноски, представляващи възнаграждение за един адвокат. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.10.2016г.
101 Административно дело No 241/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.М. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на началника на СГКК Пазарджик да се произнесе по Заявление № 01-55831/24.02.2015 г. за извършване на административни услуги, а именно – нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обекти: поземлен имот 02837.503.538; сграда с 02837.503.538.1; сграда с 02837.503.538.2 и сграда с 02837.503.538.3 по КК и КР на гр. Батак. ВРЪЩА преписката на началника на СГКК Пазарджик, за произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА СГКК Пазарджик да заплати на Т.С.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.11.2016
Административно дело № 4792/2016
РЕШЕНИЕ № 12041 от 09.11.2016г. по адм. дело № 4792/2016г. на ВАС-второ отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 97/08.03.2016 г. по адм. д. № 241/2015 г. на Административен съд-Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.М. *** срещу мълчалив отказ на началника на СГКК- Пазарджик по заявление № 01-55831/24.02.2015 г. за нанасяне на промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обекти: поземлен имот с идентификатор 02837.503.538; сграда с идентификатор 02837.503.538.1; сграда с идентификатор 02837.503.538.2 и сграда с идентификатор 02837.503.538.3. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.11.2016г.
102 Административно дело No 245/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-А.Е. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.7.2015г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в съдебно заседание от 02.06.2015 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ“А. - А.Е.“ със седалище и адрес на управление с. Кръстава, община Велинград, ул.“Сютка“ №13, представляван от А.М.Е., подадена чрез пълномощника адв. С.М. против Заповед № 669/10.12.2014 г. на Директора на ТП Държавно горско стопанство Алабак, гр. Велинград към Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 245/2015 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.1.2016г.
103 Административно дело No 263/2015, I състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Г. *** против заповед № П-462-А/02.02.2015г. на директор на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември, с която месечната помощ, отпусната на жалбоподателя със заповед № П-462 от 31.01.2014г. по молба декларация с вх.№П-462 от 23.01.2014 г. по реда на чл. 9 от ППЗСП, е спряна, на основание чл. 12, ал.5 от ППЗСП, считано от 01.11.2014 г. до 31.12.2014 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните Препис да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.5.2016
Административно дело № 9131/2015
ОТМЕНЯ решение № 369/16.06.2015 г., постановено по адм. дело № 263/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № П-462-А/02.02.2015 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане" гр. Септември, с която е спряна месечната социална помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане на С.М.Г. за периода от 01.11.2014 г. до 31.12.2014 г., отпусната със заповед № П-462/31.01.2014 г. по молба - декларация с вх. № П-462/23.01.2014г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2016г.
104 Административно дело No 264/2015, II състав Закон за социално подпомагане В.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Г. *** против Заповед № П-304-А/09.02.2015 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Септември. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.5.2016
Административно дело № 9150/2015
С решение № 5827 от 17.05.2016 г. по адм. дело № 9150/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 382 от 19.06.2015 г., постановено по адм. дело № 264 по описа за 2015 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № П-304-А / 09.02.2015 г., издадена от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – С., потвърдена с решение № РД-07-42 от 19.03.2015 г. на Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане - П., с която отпуснатата месечна социална помощ на В. М. Г. от [населено място], обл. П., е прекратена за срок от две години, считано от 01.11.2014 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2016г.
105 Административно дело No 265/2015, IV състав Закон за социално подпомагане И.А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалбата на И.А.П. *** Заповед № П-354-Б/02.02.2015 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Септември. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2016
Административно дело № 9165/2015
Решение № 5491 от 10.05.2016 г. на ВАС София по адм. д. № 9165/2015 г. Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 418 / 06.07.2015 г. по адм. дело № 265 / 2015 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2016г.
106 Административно дело No 268/2015, V състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.6.2015г.
Отхвърля жалбата на А.А.Р. против Заповед № П-288-А / 02.02.2015 г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.4.2016
Административно дело № 9134/2015
Решение № 4935 от 26.04.2016 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 9134/2015 г. - ОТМЕНЯ решение № 396 от 26 юни 2015г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 268/2015 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба от А. А. Р. с адрес [населено място] област П. заповед № П-288-А от 02 февруари 2015г. на директора на дирекция "Социално подпомагане"- Септември. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.4.2016г.
107 Административно дело No 269/2015, I състав Закон за социално подпомагане В.В.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2015г.
ОТМЕНЯ заповед № П-288-Б/02.02.2015 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Септември, потвърдена с решение № РД-07-43 от 19.03.2015г. на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Пазарджик, като незаконосъобразна. След влизане в сила на настоящето решение преписката да се изпрати на директора на дирекция "Социално подпомагане"-Септември, за произнасяне съобразно гореизложените указания. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2016
Административно дело № 9104/2015
ОТМЕНЯ решение № 364 от 16.06.2015 г., постановено по адм. д. № 269/2015 г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик, първи състав И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.В. *** срещу заповед № П -288-Б от 02.02.2015 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Септември, потвърдена с решение № РД-07-43 от 19.03.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2016г.
108 Административно дело No 270/2015, V състав Закон за социално подпомагане К.В.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.6.2015г.
Отхвърля жалбата на К.В.В. против Заповед № П-304-А / 09.02.2015 г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2016
Административно дело № 9133/2015
С решение № 7014 от 13.06.2016 г. по адм. дело № 9133/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 397 от 26 юни 2015г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 270/2015 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба от К.В.В. заповед № П-304-А от 09.02.2015г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане"- Септември. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.6.2016г.
109 Административно дело No 280/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на С.Г.Р., предявен против ГД „ИН“ гр.София на основание чл.203 от АПК във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 5 000 лева. ОСЪЖДА С.Г. ***. Честименски № 1 да заплати на ГД „ИН“ гр. София сумата от 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2016
Административно дело № 9764/2015
РЕШЕНИЕ № 9159 от 25.07.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 9764/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 509/31.07.2015 г., постановено по адм. дело № 280/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.7.2016г.
110 Административно дело No 285/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Д.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.П. с ЕГН ********** ***, подадена от адв. К. *** против заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 133 от 14.04.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР гр. Пловдив. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2016
Административно дело № 9745/2015
РЕШЕНИЕ № 3650 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 9745/2015 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402/01.07.2015 г. постановено по адм.дело №285/2015 г. на Административен съд-Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2016г.
111 Административно дело No 286/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 887/12.07.2011 г. на Кмета на Община Пещера. ОСЪЖДА Кмета на Община Пещера да заплати от бюджета на Община Пещера в полза на Р.А.П. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 910 /деветстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2016
Административно дело № 10679/2015
С решение № 5777 от 16.05.2016 г. по адм. дело № 10679/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 423 от 07.07.2015 г., постановено по адм. дело № 286/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решнието е окончателно.
В законна сила на 16.5.2016г.
112 Административно дело No 337/2015, III състав Закон за социално подпомагане Б.К.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.10.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № Ля – 253 от 10.03.2015 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, потвърдена с решение № РД-07-56 от 14.04.2015 г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“- Пазарджик да заплати на Б.К.И. *** направените по делото разноски в размер на 910 /деветстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.7.2016
Административно дело № 12841/2015
РЕШЕНИЕ № 9312 от 28.07.2016г. по адм. дело № 12841/2015 г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 571 / 07.10.2015 г. по адм. дело № 337 / 2015 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ - Пазарджик да заплати на Б.К.И. *** направените по делото разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.7.2016г.
113 Административно дело No 342/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 6.8.2015г.
ОТМЕНЯ Писмо изх. № 44-Г-337/04.09.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик и ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пазарджик за ново произнасяне по молба с вх.№ 44-Г-337/14.08.2014 г., при спазване на дадените в настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Г.Г.В. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 15.6.2016
Административно дело № 11365/2015
ОТМЕНЯ Определението от 19.04.2016 г, за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Пазарджик, срещу Решение № 524 /06.08.2015 г, постановено по адм. д. № 342 /2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.Б.В. срещу Решение № 524 /06.08.2015 г, постановено по адм.д. № 342 /2015 г, по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик и Г.Б.В. да заплатят на Г.Г.В. *** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 300.00 /триста/лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 11365 /2015 г, по описа на Върховния административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневеД срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.7.2016г.
114 Административно дело No 343/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор в Окръжна Прокуратура Пазарджик Станка Димитрова, против Решение № 26/11.02.2014 г. на ОбС Пазарджик, взето по протокол № 2. ОСЪЖДА Окръжна Прокуратура Пазарджик да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 30.6.2016
Административно дело № 9089/2015
ОТМЕНЯ решение № 449 от 13.7.2015 г., постановено по адм. д. № 343 от 2015 г. на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 26 от 11.02.2014 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето по протокол № 2 от 11.2.2014 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОбС), във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне под наем и за разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, ОбС Пазарджик е разрешил продажбата на недвижим имот частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 55155.508.748 с площ 9 770 кв. м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайна ползване, за търговски обект, комплекс, ведно с построените през 1974 г. в него четири сгради, подробно описани в решението, на обща стойност 449 780 лева, като е упълномощил кмета на общината да извърши процедура по продажбата на общинските имоти. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2016г.
115 Административно дело No 347/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 173/14.04.2015 г. г. на кмета на община Пещера, с която кметът на общината е отказал да изработи проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХХІІ-2037, 2036 в кв.141 по плана на гр. Пещера, съставен от имоти с идентификатори 56277.503.974 и 56277.503.973 по КККР на гр. Пещера, съгласно приложената скица-предложение. ОСЪЖДА кмета на община Пещера да заплати от бюджета на община Пещера на П.П.С. ***, сумата от 860 (осемстотин и шестдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 24.6.2016
Административно дело № 239/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7703 от 24.06.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 239/2016 г. - ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество, постановено в открито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Пещера срещу решение №677/20.11.2015 г. по адм. д. № 347/2015 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 239/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДА община Пещера да заплати на П.П. *** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 600 /шестстотин/ лв. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.7.2016г.
116 Административно дело No 349/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БОР РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.8.2015г.
Отхвърля жалбата на „Бор рециклейшън“ ЕООД против Заповед № 160/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ Велинград. Осъжда „Бор рециклейшън“ ЕООД да заплати на ТП ДГС „Алабак“ Велинград сумата от 3 425.35 лв. , представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.5.2016
Административно дело № 11285/2015
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 747/01.07.2015 г. постановено по адм. дело № 349/2015 г. на Административен съд -Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ решение № 527 от 10.08.2015 г. по адм. дело № 349/2015 г. на Административен съд - Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 160/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак" Велинград и ВРЪЩА преписката на директора на ТП ДГС „Алабак" Велинград за продължаване на процедурата съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, посочени в мотивите
В законна сила на 11.5.2016г.
117 Административно дело No 350/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БОР РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 161/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ Велинград, с която във връзка с утвърден Протокол № 1628/14.04.2015 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № 150/08.04.2015 г. на директора на ДГС „Алабак“, отразяващ резултатите от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 5, е определен за купувач на позиция 15019-2 С кандидата „Братя Коцеви“ООД с потвърдена цена в размер на 55657.62 лв. без ДДС, а класиран на второ място за същата позиция е „ЙПК“ООД с потвърдена цена в размер на 55657 .62 лв. без ДДС.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от ТП Държавно горско стопанство "Алабак" гр.Велинград, представлявано от директора инж. Иван Гюров, против решение № 652/09.11.2015 по адм. дело 350/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 601/2016 година по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност при спазване на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП ДГС „Алабак“- Велинград да заплати на "Бор рециклейшън“ЕООД ЕИК 201910461 сумата от 50/петдесет/ лева- дължими деловодни разноски.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 3.10.2016
Административно дело № 601/2016
В законна сила на 7.12.2016г.
118 Административно дело No 351/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БОР РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бор рециклейшън“ ЕООД против Заповед № 162/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ Велинград. ОСЪЖДА „Бор рециклейшън“ ЕООД да заплати на ТП ДГС „Алабак“ Велинград сумата от 300/триста/лв. , представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.6.2016
Административно дело № 13917/2015
РЕШЕНИЕ № 7848 от 28.06.2016 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 13917/2015 г. - ОТМЕНЯ решение № 576 от 08.10.2015 г. по адм. д. № 351/2015 г. на Административен съд Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ Заповед № 162/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС Алабак - Велинград и връща преписката на директора на ТС ДГС Алабак - Велинград за продължаване на процедурата, съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП ДГС Алабак - Велинград да заплати на Бор Рециклейшън ЕООД, със седалище гр. Велинград, сумата от 75 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски за двете инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2016г.
119 Административно дело No 352/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БОР РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 163/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ Велинград, с която във връзка с утвърден Протокол № 1628/14.04.2015 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № 150/08.04.2015 г. на директора на ДГС „Алабак“, отразяващ резултатите от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 5, е определен за купувач на позиция 15020-2С кандидата ЕТ“ Дик – Д.К.“ с потвърдена цена в размер на 89278.50 лв. без ДДС, а класиран на второ място за същата позиция е ЕТ“ Хрибо- И.С.“ 89278.50 лв.. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност при спазване на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП ДГС „Алабак“- Велинград да заплати на "Бор рециклейшън“ЕООД ЕИК 201910461 сумата от 50/петдесет/ лева- дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2016
Административно дело № 1259/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение №651 от 09.11.2015г., постановено по адм. дело №352/2015г. от Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак" - Велинград за присъждане на разноски. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак" - Велинград да заплати на „Бор рециклейщън" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Велинград, местност „Чехльово" №1, ЕИК 201910461, сумата от 800 (осемстотин) лв. разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.11.2016г.
120 Административно дело No 353/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БОР РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.8.2015г.
Отхвърля жалбата на „Бор рециклейшън“ ЕООД против Заповед № 164/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ Велинград. Осъжда „Бор рециклейшън“ ЕООД да заплати на ТП ДГС „Алабак“ Велинград сумата от 1872.18 лв. , представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2016
Административно дело № 11577/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение №528 от 10.08.2015 г. по адм. д. №353/2015г. на Административен съд - Пазарджик, Първи състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2016г.
121 Административно дело No 354/2015, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БОР РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отхвърля жалбата на „Бор рециклейшън“ ЕООД против Заповед № 165/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ Велинград. Осъжда „Бор рециклейшън“ ЕООД да заплати на ТП ДГС „Алабак“ Велинград сумата от 1557,91 лв. /хиляда петстотин петдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.4.2016
Административно дело № 10813/2015
Решение № 5047 от 27.04.2016 г. на ВАС София по адм. д. № 10813/2015 г. Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 738/29.06.2015 г. постановено по същото адм. дело № 354/2015 г. на Административен съд [населено място]. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ решение № 441 от 10.07.2015 г. по адм. дело № 354/2015 г. на Административен съд [населено място] И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 165/17.04.2015 г. на директора на ТП ДГС „А.“ В. и ВРЪЩА преписката на директора на ТП ДГС „А.“ В. за продължаване на процедурата съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, посочени в мотивите. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.4.2016г.
122 Административно дело No 363/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.10.2015г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на К.И.Б. *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска – 11.05.2015 г. ОТХВЪРЛЯ иска на К.И.Б. *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на К.И.Б. ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 422.05 /четиристотин двадесет и два лева и пет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.12.2016
Административно дело № 14510/2015
РЕШЕНИЕ № 13791 от 15.12.2016 г. по адм. дело № 14510/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 564/01.10.2015 г. по адм. д. № 363/2015 г. на Административен съд - Пазарджик в частта, с която е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на К.И.Б. обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица в Затвора - Пазарджик в размер на 2000 лв, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска-11.05.2015 г., както и в частта, с която е осъдена ГДИН – София, да заплати в полза на Административен съд - Пазарджик разноски по делото в размер на 422.05 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявия от К.И.Б. иск за обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица в Затвора - Пазарджик, довело до заболяване на ищеца от туберколоза през 2010 г., в размер на 2000 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска - 11.05.2015 г. ОСЪЖДА К.И.Б. да заплати в полза на Административен съд - Пазарджик разноски по делото, в размер на 422.05 лв., включваща държавна такса и възнаграждение за вещи лица. В останалата част оставя в сила решението. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.12.2016г.
123 Административно дело No 381/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.М.Х. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ. ЕКСПЕРТ ИЛИЯ ДИМИТРОВ ВЛАСЕВ ПРИ "УПРАВЛЕНИЕ БАТАК" ПРИ РУП ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.8.2015г.
ОТМЕНЯ заповед за задържане на лице с рег. № 315 з - 42 от 28.04.2015 г. издадена от полицейски орган – мл. експерт И. Д. В. при „Участък Батак“ при РУП гр. Пещера. ОСЪЖДА РУП гр. Пещера да заплати на К.М.Х. с ЕГН ********** *** от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.12.2016
Административно дело № 11066/2015
РЕШЕНИЕ № 13906 от 19.12.2016 г. по адм. дело № 11066/2015 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 523 от 05.08.2015 г. по адм. дело № 381/ 2015г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.Х. против заповед рег. № 315з-42 от 28.04.2015 г. на полицейски орган – младши експерт при Участък Батак на Районно управление „Полиция"- Пещера. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.12.2016г.
124 Административно дело No 432/2015, V състав Кодекс на труда А.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.7.2015г.
Отхвърля жалбата на А.Г.Б. против Заповед № 214/15.05.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Осъжда А.Г.Б. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 360 лв. /триста и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2016
Административно дело № 11503/2015
РЕШЕНИЕ №13983 от 20.12.2016 г. по адм. дело № 11503/ 2015 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 451 от 13.07.2015 г., постановено по адм. дело № 432/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА А.Г.Б. ***, да заплати на Изпълнителната Агенция „Автомобилна Администрация”, сумата от 420,00 (четиристотин и двадесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2016г.
125 Административно дело No 434/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1532/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. източната част от ПИ № 159011, местност „Черни ниви“ по КВС на с. Сбор, целият с площ от 2.268 дка, като подлежащата на изземване част е с площ около 0.500 дка. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 5.12.2016
Административно дело № 14233/2015
ПРОТОКОЛ от 05.12.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 14233/2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Пазарджик против процесното обжалвано решение по адм. д. № 434/2015 г. на АС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 14233/2015 г. по описа на ВАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред петчленен състав на ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.12.2016г.
126 Административно дело No 437/2015, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик Стефан Янев против Решение № 661 от 04.06.2014 г. на Общински съвет гр. Белово, взето с Протокол № 62 от 04.06.2014 г., с което е разпоредено да бъде извършена промяна в начина на трайно ползване на 83 броя поземлени имоти – общинска собственост, в землищата на гр. Белово и с. Мененкьово. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати на Общински съвет Белово направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2016
Административно дело № 1570/2016
РЕШЕНИЕ № 12975 от 30.11.2016 г. по адм. дело № 1570/ 2016г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 755/ 23.12.2015 г. по адм. дело № 437/2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.11.2016г.
127 Административно дело No 438/2015, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пазарджик против Решение № 673/26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати на Общински съвет – Белово, съдебно-деловодни разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет – Белово за присъждане на разноски за втори адвокат в размер на 1 250 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2016
Административно дело № 3002/2016
РЕШЕНИЕ № 12526 от 21.11.2016 г. по адм. дело № 3002/2016г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24 от 21.01.2016 г., постановено по административно дело № 438/2015 г. по описа на Административен съд-Пазарджик . Решението е окончателно.
В законна сила на 28.11.2016г.
128 Административно дело No 442/2015, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.7.2015г.
Отменя Заповед № 1550/23.06.2014 г., издадена от заместник кмет на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 18.5.2016
Административно дело № 9048/2015
ОТМЕНЯ определението за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу решение №444/10.07.2015 г. по адм.дело №442/ 2015 г. описа на Административния съд-Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Д.С.Д. разноски в размер на 300 лева Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. С определение № 6973 от 10.06.2016 г. по адм. дело № 9048/2015 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определение № 5926 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 9048/2015 г. по описа на Върховния административен съд в частта, в която община Пазарджик е осъдена да заплати на Д.С.Д. *** размер на 300 лева. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2016г.
129 Административно дело No 443/2015, III състав Кодекс на труда Й.С.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Ч. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Заповед № 215 от 15.05.2015 г. на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София ОСЪЖДА Й.С.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на разноски за канцеларски материали във връзка с представянето на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.12.2016
Административно дело № 11150/2016
РЕШЕНИЕ № 13278 от 06.12.2016 г. по адм. дело № 11150/2015 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №525/ 06.08.2015 г., постановено по адм. дело № 443/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2016г.
130 Административно дело No 448/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. на Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, с изх. № 02-130-6500/3072 от 12.08.2014 г., в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 12 859.19 лева, по СЕПП в размер на 15 822.42 лева и за налагане на санкция за бъдещ период по СЕПП в размер на 14 440.63 лева, а по НР1 в размер на 11736.18 лева. ОСЪЖДА С.Д.С. *** да заплати на ДФЗ, РА - гр. София 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2016
Административно дело № 14458/2015
РЕШЕНИЕ № 6180 от 25.05.2016 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 14458/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566 от 01.10.2015г., постановено по адм. дело № 448/2015 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1164 от 12.11.2015г. постановено по адм. дело № 448/2015 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА С. Д. С., да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.5.2016г.
131 Административно дело No 456/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1568/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. част с площ от 1.307 дка от ПИ № 136010, местност „Възстановими граници“ по КВС на с. Сбор, целият с площ от 1.407 дка. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 14232/2015
С определение № 6423 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 14232/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 667 от 13.11.2015г.,постановено по адм.д.№ 456/2015г. по описа на АС-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 14232/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.6.2016г.
132 Административно дело No 457/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.4.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 457/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане и ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора – гр. Пазарджик, с която е предявил срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София иск за обезщетение в размер на 3 000 лева, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2014г. до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 457/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Осъжда Н.Н.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 440 /четиристотин и четиридесет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.6.2016
Административно дело № 5882/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 7360 от 17.06.2016г. по адм. дело № 5882/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Осмо отделение. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 478/25.04.2016г. по адм. д. № 457/2015г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2016г.
133 Административно дело No 467/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1565/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. общински поземлен имот № 102007, местност „Капанищата“ по КВС на с. Сбор. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 14230/2015
С определение № 6422 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 14230/2015г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 665 от 13.11.2015г.,постановено по адм.д.№ 467/2015г. по описа на АС-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 14230/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.6.2016г.
134 Административно дело No 468/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.С.Д. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ХАДЖИЕВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.С.Д. против мълчалив отказ а в последствие и изричен отказ за издаване на удостоверение за наследници на И.К.С. като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 468/15г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2016г.
135 Административно дело No 469/2015, V състав Закон за социално подпомагане С.П.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.7.2015г.
Обявява нищожността на Заповед № 3Д-3Д-2169/09.06.2015 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2016
Административно дело № 10563/2015
С решение № 4163 от 11.04.2016 г. по адм. дело № 10563/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 439/09.07.2015 г. по административно дело № 469/2015 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2016г.
136 Административно дело No 479/2015, III състав КСО П.И.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Б. *** против решение № К – 4161 от 08.09.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** ПР – 438 от 06.08.2014 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА П.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.11.2016
Административно дело № 14310/2015
РЕШЕНИЕ № 12430 от 16.11.2016 г. по адм. дело № 14310/2015г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648 от 06.11.2015 г., постановено по адм. д. № 479/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, трети състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.11.2016г.
137 Административно дело No 480/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Д.П. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Б.Д.П. ***, подадена чрез адв. П.М.,***, в частта й, с която е предявен иск за претърпени имуществени вреди в размер на 24 725 лева. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Б.Д.П. 5 000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменена Заповед № 298/20.05.2013 г. на кмета на община Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.06.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 13 000 лева като недоказан. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 425 (четиристотин двадесет и пет) лева. ОСЪЖДА Б.Д.П., ЕГН **********,***, да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 425 (четиристотин двадесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2016
Административно дело № 14234/2015
РЕШЕНИЕ № 13913 от 19.12.2016 г. на ВАС София Трето отделение по адм. д. № 14234/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 568/ 05.10.2015 г. по адм. д. № 480/2015 г. на Административен съд - Пазарджик в частта, с която е отхвърлен предявения от Б.Д.П. *** иск, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 24 725 лева, представляващи стойността на премахнато имущество, разходи за демонтаж и транспортиране на сглобяем павилион, находящ се върху общински терен (градски парк) в кв. 6 по действащия план на [населено място]., ведно със законната лихва от 18.06.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, и в частта, с която е отхвърлен иска му за неимуществени вреди в размера над 5 000 лв. до 13 000 лв. В останалата част решението е влязло в сила. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1166/12.11.2015 г. по адм. д. №480/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Д.П. за присъждане на разноски за касационната инстанция . Решението е окончателно.
В законна сила на 19.12.2016г.
138 Административно дело No 483/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1541/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. част с площ около 0.200 дка от ПИ № 136009, местност „Възстановими граници“ по КВС на с. Сбор, целият с площ от 1.300 дка. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 14227/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5867 от 17.05.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 14227/2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 666 от 13.11.2015г.,постановено по адм.д.№ 483/2015г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 14227/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
139 Административно дело No 485/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИНГРАД,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч. *** против мълчалив отказ на ОС „Земеделие“ гр.Велинград за извършване на административна услуга , във връзка със заявление с вх.№ РД-13-1430/19.05.2015г..като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 485/15г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2016г.
140 Административно дело No 488/2015, III състав Кодекс на труда С.К.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.9.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОСОС – 112 от 29.05.2015 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните гр. София да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2016
Административно дело № 12820/2015
РЕШЕНИЕ № 6388 от 30.05.2016 г. па адм. дело № 12820/ 2015 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 563/ 30.09.2015 г. по адм дело № 488/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните да заплати на С.К.Д.,*** , разноски по делото в размер на 600 /шестстотин/ лева . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.5.2016г.
141 Административно дело No 495/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕКО ХИДРО 90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Еко Хидро 90“ ООД гр.Пазарджик с ЕИК: 112580619 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 с изх.№ 02-130-2600/2412 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в обжалваната му част. ОСЪЖДА „Еко Хидро 90“ ООД гр.Пазарджик, с ЕИК: 112580619, да заплати в полза на Държавен фонд „Земеделие“, съдебно-деловодни разноски в размер на 2 039,42 лева /две хиляди, тридесет и девет лева и 42 ст./. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2016
Административно дело № 13074/2015
С решение № 7695 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 13074/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 567 от 01.10.2015г., постановено от Административен съд - Пазарджик, ІІ състав, по адм.д. № 495/2015г. ОСЪЖДА"Еко Хидро 90" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, с управител Иван Д. с управител Иван Д., да заплати на Държавен фонд "Земеделие",София разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.6.2016г.
142 Административно дело No 511/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1559/23.06.2014 г. на заместник-кмета на община Пазарджик, действащ при условията на заместване като кмет на община Пазарджик, определен със Заповед № 1470/18.06.2014 г., с която е наредено да се изземе от Д.С.Д. общински път, представляващ ПИ № 000163, в местност „Крушата“ в землището на с. Сбор, разположен до масив 160 по КВС на с. Сбор, с изключение на частта, разположена пред лицето на ПИ № 160017. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик направените от Д.С.Д. разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 14228/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5896/17.05.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 14228/2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на [община], срещу решение № 662/13.11.2015 година по адм.д. № 511/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 14228/2015 година по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.6.2016г.
143 Административно дело No 512/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Т.-Б.Б.9. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 16.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ“Спас – Терзиев – Бял бор 95“, със седалище и адрес на управление с.Розово, общ.Брацигово против Заповед № РД-14-1329/16.06.2015 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.10.2016
Административно дело № 13594/2015
С решение № 10981 от 19.10.2016 г. по адм. дело № 13594/2015 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 604 от 16.10.2015 г. постановено по адм. дело № 512 по описа за 2015 г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № РД-14-1329 от 16.06.2015 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ [населено място], с която е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", да заплати на С. Т. Т., в качеството му на ЕТ с фирма [фирма], сумата от 75, 00 лв. (седемдесет и пет лева), представляваща направени разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2016г.
144 Административно дело No 516/2015, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Н.Щ. ВПД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.7.2015г.
Отхвърля жалбата на Х.Н.Щ. против Заповед № 312з-574 от 04.05.2015 г., издадена от ВПД началник на отдел „Разследване“ при Областна дирекция на МВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2016
Административно дело № 9084/2015
С решение № 11272 от 25.10.2016 г. по адм.дело № 9084/2015 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 453 от 13.07.2015 г., постановено по адм. дело № 516/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.10.2016г.
145 Административно дело No 517/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РОДОПА-ЕКО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Родопа Еко“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Кисловодск“ № 28, представлявано от Мустафа Реджеп Джамбаз, подадена чрез адв. М.С.П., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. на Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, с изх. № 02-130-2600/3186#9 от 21.05.2015 г., в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по СЕПП в размер на 91 101.82 лева, по схемата за плащане на земеделските стопани за природни ограничения в планински райони в размер на 31 701.17 лева и са наложени санкции за бъдещ период общо в размер на 54 416.72 лева. ОСЪЖДА Родопа Еко“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Кисловодск“ № 28, представлявано от Мустафа Реджеп Джамбаз, да заплати на ДФЗ, РА гр. София 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2016
Административно дело № 14171/2015
Решение № 6846 от 08.06.2016 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 14171/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 589 от 09.10.2015 г. по адм. д. № 517/2015 г. на АС Паз-к. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1163 от 12.11.2015 г. по адм. д. № 517/2015 г. на АС Паз-к. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.6.2016г.
146 Административно дело No 522/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Г.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-ЮЦР-35 от 02.04.2015 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е отменено Разрешение за строеж № 43/02.10.2012 г. на гл. архитект на Община Стрелча. ОСЪЖДА началника на РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати от бюджета на РДНСК ЮЦР на Х.Г.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1 110 /хиляда сто и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.12.2016
Административно дело № 5410/2016
РЕШЕНИЕ № 13311 от 07.12.2016 г. по адм. дело № 5410/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 110 от 15.03.2016 година, постановено по адм. дело № 522/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район да заплати на Х.Г. *** сума в размер на 600.00 (шестстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.12.2016г.
147 Административно дело No 523/2015, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.И.Л. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Л. ***, подадена чрез адв. Т.Г.З., против Заповед № 18-4655/17.06.2015 г. на началника на СГКК Пазарджик. ОСЪЖДА М.И.Л. ***, да заплати на Службата по геодезия, картография и кадастър Пазарджик сумата от 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2016г.
148 Административно дело No 524/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ СЪБО НИКОЛОВ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Събо Николов” ООД гр.Панагюрище против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№ 13/29-02-618 от 09.06.2015 г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, в частта по т.1 за сумата от 920 лева. ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№ 13/29-02-618 от 09.06.2015 г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, в частта по т.2 за сумата от 450 лева. ОСЪЖДА МБАЛ “Събо Николов” ООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул.Г. Бенковски“ № 100, да заплати в полза на Районната здравноосигурителна каса гр.Пазарджик, съдебно-деловодни разноски в размер на 267 /двеста, шестдесет и седем/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.3.2016
Административно дело № 3150/2016
С определение № 3214 от 22.03.2016 г. по адм. дело № 3150/2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на "МБАЛ "Събо Николов" ООД със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, против решение № 730 от 11.12.2015 г. по адм. дело 524 по описа за 2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3150/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 5.4.2016г.
149 Административно дело No 526/2015, III състав КСО МЕБЕЛНА КЪЩА ЯВОР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мебелна къща Явор – Велико Търново“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман“ с ЕИК 200335876, представлявано от Б.С. – управител против решение № Ж-23#1 от 11.06.2015 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 15 от 30.04.2015 г. на старши инспектор по осигуряването. ОСЪЖДА „Мебелна къща Явор – Велико Търново“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман“ с ЕИК 200335876, представлявано от Б.С. – управител да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.7.2016
Административно дело № 13404/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 596/12.10.2015 г., постановено по адм. дело № 526/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.7.2016г.
150 Административно дело No 527/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2015г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за издаване на индивидуален административен акт по заявление за подпомагане УИН 13/180613/72168. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за произнасяне по заявление за подпомагане УИН 13/180613/72168 на Фондация „Ракитово“ ЗП, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. ***, представлявана от председателя И. П. Д., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2016
Административно дело № 14290/2015
РЕШЕНИЕ № 6981 от 10.06.2016 г. по адм. дело № 14290/2015 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 597 от 12.10.2015 г. по адм. д. № 527/2015 г. на Административния съд-Пазарджик. ОСТАВЯ без уважение искането на Държавен фонд „Земеделие” за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на фондация „Ракитово", ЕИК *** разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.6.2016г.
151 Административно дело No 536/2015, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 7.10.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1540/23.06.2014 г. на зам.кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати от бюджета на общината в полза на Д.С.Д. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 12576/2015
С определение № 6455 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 12576/2015 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от кмета на община Пазарджик срещу Решение № 570 от 07.10.2015 г., постановено по адм. д. № 536 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2015 г., по която е образувано адм. д. № 12576 по описа на Върховния административен съд за 2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 12576 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., трето отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.6.2016г.
152 Административно дело No 540/2015, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1555 от 23.06.2014 г. на зам. кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от жалбоподателя общински поземлен имот – полски път № 000104 в местност „Илафтарла“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, заключен между поземлени имоти с № 101003, 101010, път ІІ клас - № 000098 и поземлени имоти № 000104, 101005, 101006, 101007 и 101008. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Д. *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 17.5.2016
Административно дело № 14148/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5857 от 17.05.2016г. по адм. дело № 14148/2015г. на ВАС-Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Пазарджик срещу Решение № 699 от 30.11.2015г.,постановено по адм.д.№ 540/2015г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 14148/2015г. по описа на ВАС, трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.6.2016г.
153 Административно дело No 552/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.К. НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ РУП- ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.К. *** против Заповед № 15-0367-000066/19.05.2015 г. на Началник група „Охранителна полиция“ при РУП – Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2016
Административно дело № 14243/2015
С решение № 13132 от 05.12.2016 г. по адм. дело № 14243/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 605 от 19.10.2015 г., постановено по адм. дело № 552/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.12.2016г.
154 Административно дело No 559/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НАВИГАТОР 5 ЕООД,
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ет.6, офис 16 и жалбата на Община Белово, подадени срещу Заповед № ПО-129/29.06.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ет.6, офис 16 и Община Белово да заплатят в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лв. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2016
Административно дело № 3912/2016
РЕШЕНИЕ № 13782 от 15.12.2016 г. на ВАС СОФИЯ , Четвърто отделение по адм. д. № 3912/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 15.01.2016г., постановено по адм.д.№ 559/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Белово за разноски по делото. ОСЪЖДА Навигатор 5 ЕООД, със седалище ГР. Варна, чрез управителя М.Ганев, и община Белово –чрез кмета, да заплатят на Областна управа на област Пазарджик, разноски пред настоящата съдебна инстанция в общ размер на 300 /триста / лева за юристконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 19.6.2017
Административно дело № 4018/2017
ОТХВЪРЛЯ искането на Навигатор 5 ЕООД, със седалище и адрес на управление ГР. Вълчи дол, м. Парцелите , за отмяна на основание чл. 239, т. 1 АПК на влезли в сила решение № 14/15.01.2016 г., постановено по адм.д. №559/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик и решение № 13782/15.12.2016 г., постановено по адм. д. № 3912/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.12.2016г.
155 Административно дело No 577/2015, IV състав КСО Т.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.Д. ***, с посочен адрес за призоваване гр. Пазарджик ул. „Иван Вазов“ № 18, адв. К.С., против Решение № ж-21#3/13.07.2015 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което са потвърдени три броя разпореждания №№ о-12-999-06-00064186, о-12-999-06-00064187 и о-12-999-06-00064188 от 09.02.2015 г. на Ръководителя на изплащането на обезщетенията и помощите, с които е отказано отпускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност. ОСЪЖДА Т.И.Д. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.12.2016
Административно дело № 70/2016
РЕШЕНИЕ № 14046 от 20.12.2016 г. по адм. дело № 70/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 675 от 20.11.2015 г., постановено по адм. д. № 577/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав, в частта му, с която Т.И.Д. *** е осъден да заплати в полза на Териториално поделение на НОИ - гр. Пазарджик сумата 300 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2016г.
156 Административно дело No 585/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Ю.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ К.Ю.М. ***, чрез адв. Ч. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 15-1006-000340 на Началник сектор при ОДМВР-Пазарджик, с-р пътна полиция с която на основание чл.171 т. 4 от ЗДвП е отнето свидетелството за управление на МПС № 232573490 издадено от КАТ Пазарджик, поради отнемане на всички контролни точки, и не е изпълнил задължението си по чл.157,ал.4 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.1.2016г.
157 Административно дело No 588/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.Й. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от 27.06.2016 г., с което е допуснато изслушването на съдебнотехническа експертиза и заличава датата на насроченото съдебно заседание за 12.09.2016 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Й. *** 17 против заповед № ДК-02-ЮЦР-09/03.07.2015 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 588/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.7.2016г.
158 Административно дело No 589/2015, IV състав КСО А.С.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.П. ***, подадена чрез адв. Ц., против Решение № 2153-12-6 от 10.07.2015 г. на Ръководителя на ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА А.С.П. *** да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2016
Административно дело № 13190/2015
РЕШЕНИЕ № 7838 от 28.06.2016 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 13190/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 601 от 15.10.2015 г. по адм. дело № 589/2015 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2016г.
159 Административно дело No 590/2015, II състав КСО К.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 28.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.К. *** против Решение № МП-12659#2/02.07.2015 г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ********** № 3 / прот. № N01338 от 29.12.2014 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр.Пазарджик. ОСЪЖДА К.К.К. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр.Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2016
Административно дело № 13941/2015
С решение № 7869 от 29.06.2016 г. по адм. дело № 13941/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 633 от 28.10.2015 г. по адм. дело № 590/2015 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2016г.
160 Административно дело No 622/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.П. с ЕГН ********** *** против заповед № 312з-876 от 28.07.2015 г. на директора на ОД на МВР гр. Пазарджик, относно налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година на държавен служител. ОСЪЖДА Р.С.П. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2016
Административно дело № 739/2016
РЕШЕНИЕ № 10482 от 10.10.2016 г. по адм. дело № 739/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 741/ 16.12.2015 г. по адм. дело № 622/2015 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Р.С.П. с адрес *** да заплати на Областна дирекция на МВР - гр.Пазарджик разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2016г.
161 Административно дело No 635/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.В.,
Р.Ф.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1685/24.07.2015г. на Кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „едноетажна масивна сграда”, изпълнена в имот с идентификатор 55155.502.408 по СГКК гр.Пазарджик, съставляващ УПИ ІХ -4272 в кв.327а по плана на гр.Пазарджик с административен адрес ул.”Луда Яна”№21а Пазарджик, собственост на Н.В. и Р.В., без необходимите строителни книжа. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.11.2016
Административно дело № 1776/2016
ОТМЕНЯ решение №3/04.01.2016 г. по адм. д. № 635/2015 г. на Административен съд Пазарждик и вместо него ПОСТАНОВЯ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.В. и Р.Ф.В. срещу заповед №1685/24.07.2015 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Н.С.В. и Р.Ф.В. *** направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение за две инстанци в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ г}в. / Решението е окончателно.
В законна сила на 1.11.2016г.
162 Административно дело No 636/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ заповед № 312з-864 от 22.07.2015 г. на директора на ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година на държавния служител - старши инспектор С.Г.С. – началник на Участък – Белово към Районно управление – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Директора на ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на С.Г.С. с ЕГН ********** *** А, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.1.2016г.
163 Административно дело No 640/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.А.Д.,
С.Р.Д.,
В.Р.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 7.12.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-5733/23.07.2015 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет, в полза на Ф.А.Д., С.Р.Д. и В.Р.Д. ***, съдебно деловодни-разноски в размер на 1 310 /хиляда, триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2016
Административно дело № 1122/2016
РЕШЕНИЕ № 13698 от 14.12.2016г. по адм. дело № 1122/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717 /07.12.2015 г., постановено по адм.д. № 640 /2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ общо на Ф. А. Д., С. Р. Д. и В. Р. Д. сумата в размер на 720 лв., разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.12.2016г.
164 Административно дело No 642/2015, IV състав Закон за достъп до обществена информация Д.К.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, обозначена като искане, на Д.К.М. срещу отказ на председателя на Общински съвет Брацигово да представи информация по ЗДОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 642/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила на 25.10.2016г.
165 Административно дело No 643/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАЧАЛНИКА НА СГКК- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на земеделието и храните с БУЛСТАТ 831909905 гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, представлявано от пълномощника Х. В. против Заповед № 18-5878 от 30.07.2015 г. на Началника на СГКК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Министерство на земеделието и храните с БУЛСТАТ 831909905 гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 да заплати на началника на СГКК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.3.2016г.
166 Административно дело No 646/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.А.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.Д. *** против Заповед рег.№ З673-145 от 14.08.2015 г. на Началника на РУП – Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2016
Административно дело № 14554/2015
С решение № 4907 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 14554/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 650 от 06.11.2015 г. на Административен съд гр. Пазарджик, постановено по административно дело № 646/2015 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.4.2016г.
167 Административно дело No 652/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ОП" РУ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2016г.
ОБЯВЯВА Заповед № 367з-67 от 14.05.2015г. на началник група „Охранителна полиция”при РУ-Велинград , с която се налага дисциплинарно наказание „ПИСМЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”за срок от три месеца на жалбоподателя – младши автоконтрольор в ПК в група „ОП”при РУ-Велинград ЗА НИЩОЖНА. ОСЪЖДА Началник Група „Охранителна полиция“ при РУП - Велинград да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Т.Н.М., сторените от него разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2016г.
168 Административно дело No 661/2015, III състав КСО Г.К.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.П. с ЕГН ********** *** против мотивирано решение № 2153-12-17 от 29.07.2015 г. на ИД Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № **********, № 4/ прот. № 01111 от 27.03.2015 г. на ръководителя на отдел „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА Г.К.П. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.10.2016
Административно дело № 14070/2015
РЕШЕНИЕ№ 11338 от 26.10.2016г. по адм. дело № 14070/2015. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 655/10.11.2015 г., постановено по адм. дело № 661/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 2153-12-17/29.07.2015 г., издадено от и. д. директор на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Пазарджик и потвърденото с него разпореждане № **********, № 4, прот. № 01111/27.03.2015 г. на ръководителя на „ПО” при ТП на НОИ в обжалваната част, с което е определена лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.К.П. в минимален размер, и ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Пазарджик да заплати на Г.К.П. ***. Ю. Тодоров № 4 , ет. 4, сумата 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, представляваща разноски за производството пред двете съдебни инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2016г.
169 Административно дело No 664/2015, I състав КСО Л.П.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.К. против Решение №2153-12-19 от 31.07.2015г. на Директора на ТП НОИ –Пазарджик с което е потвърдено Разпореждане 25/прот.№N01178 от 20.05.2015г. на ръководителя на пенсионно осигуряване , с което е оставена да се изплаща в минимален размер по чл.75, ал.4 от КСО пенсията на Л.П.К.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.К. срещу разпореждане № ПР-421 от 02.07.2015г. , с което за начална дата на получаване на индивидуална пенсия е определена 11.07.2013г. като недопустима и връща преписката на Директора на ТП НОИ-Пазарджик за изрично произнасяне в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на преписката. Решението в частта на произнасяне по същество по жалбата срещу решение№2153-12-19 от 31.07.2015г. на Директора на ТП НОИ –Пазарджик с което е потвърдено Разпореждане 25/прот.№N01178 от 20.05.2015г. на ръководителя на пенсионно осигуряване , с което е оставена да се изплаща в минимален размер по чл.75, ал.4 от КСО пенсията на Л.П.К. може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, а в частта му с характер на определение за оставяне без разглеждане и изпращане преписката по жалбата срещу мълчалив отказ на Директора на ТП при НОИ-Пазарджик може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му .

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.12.2016
Административно дело № 603/2016
ОТМЕНЯ решение № 684 от 23.11.2015 г. на Административен съд -Пазарджик по административно дело № 664/2015 г., в частта му, с която е отхвърлена жалбата на Л.П.К. против решение № 2153-12-19 от 31.07.2015 г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 25/протокол № N01178 от 20.05.2015 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е оставена да се изплаща в минимален размер по чл. 75, ал. 4 от КСО пенсията на Л.П.К., И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 2153-12-19 от 31.07.2015 г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт -Пазарджик и потвърденото с него разпореждане № 25/протокол № N 01178 от 20.05.2015 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е оставена да се изплаща в минимален размер пенсията на Л.П.К.. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионното осигуряване в Териториалното поделение на Националния осигурителен институт -Пазарджик за решаване на въпроса по същество в едномесечен срок съобразно дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.12.2016г.
170 Административно дело No 665/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Стефан Г. Янев – прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик срещу Постановление № РД-14-17/15.07.2014 г. на началника на ДНСК София, с което е прекратено изпълнителното производство по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-273/09.10.2012 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Гараж и надстройка на съществуваща сграда“, находящ се в УХИ ХІІІ-236, кв.15, по плана на с. Пашови, общ. Велинград, извършено от М.А.Б., С.А.Б. и А.А.З.. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО по аргумент от чл.298, ал.4 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.10.2016
Административно дело № 8824/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10634 от 12.10.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 8824/16 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на Дирекция за национален строителен контрол София против решение № 285/09.06.2016 г. , постановено по адм.д. № 665/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 8824/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението на страните по реда на чл. 138 АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2178 от 21.02.2017 г. на ВАС Петчленен състав, ІІ колегия, по адм. д. № 14134/16 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10634 от 12.10.2016 г. на ВАС, постановено по адм. д. № 8824/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.6.2016г.
171 Административно дело No 672/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.В.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 21.10.2015г.
Заличава датата на откритото съдебно заседание, насрочено по делото –26.10.2015 г. от 10,00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Р. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г., с изх.№ 02-130-6500/2703 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 672/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.2.2016
Административно дело № 1273/2016
С определение № 2251 от 29.02.2016 г.по адм. дело № 1273/2016 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1083/21.10.2015 г., постановено по адм. дело № 672/2015 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1223/27.11.2015 г., постановено по адм. дело № 672/2015 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Н.В.Р. ***, да заплати в полза на Държавен фонд "Земеделие" съдебно–деловодни разноски, направени пред настоящата съдебна инстанция, в размер на 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.2.2016г.
172 Административно дело No 674/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.З.,
М.С.И.,
Т.Г.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.10.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д., подадена чрез адв.Т.З., с посочен съдебен адрес ***73/19.08.2015 г. на началника на СГКК-Пазарджик. ВРЪЩА преписката на СГКК - Пазарджик за продължаване на административнопроизводствените действия по молба вх.№ 94-542/30.10.2013 г. ОТХВЪРЛЯ искането за обявяване нищожността на Заповед № 18-6473/19.08.2015 г. на началника на СГКК-Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.1.2016
Административно дело № 170/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 693 от 21.01.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 170/2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на началника на СГКК Пазарджик срещу определение от 13.10.2015 г. по адм.д.№674/2015 г. на Пазарджишкия административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№170/2016 г. на Върховния административен съд. ОСТАВЯ В СИЛА определение от 04.12.2015 г. по адм.д.№674/2015 г. на Пазарджишкия административен съд. Определението в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата и производството по делото е прекратено може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред 5- членен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 29.1.2016г.
173 Административно дело No 675/2015, IV състав КСО Д.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-12-26/07.08.2015 г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № **********/22.06.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Д.С.Г. е оставена в минимален размер до определянето й в действителен размер по КСО, след внасяне на дължимите осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2016
Административно дело № 68/2016
Решение № 5484 от 10.05.2016 г. на ВАС София по адм. д. № 68/2016 г. Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 638 от 29.10.2015 г., постановено по адм. д. № 675/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик с адрес гр. Паз-к, ул. Е. Йосиф № 15, вх. А да заплати на Д. С. Г. с адрес гр.. Паз-к ,ул. Пловдивска № 47, ет.6, ап. 16 разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2016г.
174 Административно дело No 676/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.В.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. Василиев И. *** против АУПДВ № 01-6500/32473 от 28.07.2011 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 676/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.2.2016г.
175 Административно дело No 679/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.10.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.П. ***, срещу работен проект за първа клетка на регионална система за управление на битовите отпадъци на регион Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 679/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.1.2016
Административно дело № 890/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 933 от 28.02.2016 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 890/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1296 от 18.12.2015 г., постановено по адм. д. № 679/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на В.А.П. против определение № 1079 от 20.10.2015 г., постановено по адм. д. № 679/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 890/2016 г. по описа на Върховния административен съд в тази му част.. Определението в частта му, с която производството по делото е прекратено може да се обжалва с частна жалба, пред петчленен състав на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.9.2016
Административно дело № 3767/2016
Определение № 9637 от 12.09.2016 г. на ВАС, София, Петчленен състав, ІІ колегия по адм. д. № 3767/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №933 от 28.01 2016 г., постановено от Върховния административен съд по адм. дело № 890/2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.9.2016г.
176 Частно админист. наказателно дело (К) No 683/2015, XI състав Частни КАНД и КАД П.Д.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.9.2015г.
ОСТАВЯ в сила Разпореждане № 656/14.07.2015 г., постановено по НАХД № 160/2015 г., по описа на Районен съд Велинград, с което е разпоредено връщане на касационна жалба с вх. № 2485/10.07.2015 г. като просрочена. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2016г.
177 Административно дело No 684/2015, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.11.2015г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.10.2015 г. за даване ход по същество на адм. дело № 684/2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Г. *** против решение № 292 от 24.08.2015 г. на Общински съвет гр. Велинград, прието с протокол № 12. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 684/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.1.2016
Административно дело № 14692/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 730 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 14692/2015 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1173 от 16.11.2015 г. постановено по административно дело № 684 по описа за 2015 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 25.1.2016г.
178 Административно дело No 691/2015, II състав КСО В.Г.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 7.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-12-16/29.07.2015 г. на и.д. Директор на ТП на НОИ гр.Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 4 /прот. № N01197 от 03.06.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване и ВРЪЩА преписката по заявление вх.№ МП-982/13.01.2015 г. на В.Г.А. за ново произнасяне от длъжностното лице по пенсионно осигуряване, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на В.Г.А. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /шестотин/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2016
Административно дело № 613/2016
С Решение №12938 от 30.11.2016 г. по адм. дело № 613/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 718 от 07.12.2015 г. по адм. дело № 691/2015 г. на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2016г.
179 Административно дело No 693/2015, III състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 12.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мигел Палма“ ООД гр.Варна против Акт за установяване на задължения по декларация № 4 от 07.09.2011 г., издаден от зам. кмета на Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 693/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2016г.
180 Административно дело No 695/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.Т.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОБЯВЯВА за нищожно Уведомително писмо с изх.№ 02-130-6500/2793#10 от 04.08.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за ново произнасяне, при съобразяване с указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивите на Решение № 7546/23.06.2015 г. постановено по адм. дело № 4547/2015 г. на Върховния административен съд и в настоящото съдебно решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2016
Административно дело № 374/2016
С решение № 10889 от 18.10.2016 г. по адм. дело № 374/2016 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №687 от 24.11.2015г. по адм. д. №695/2015г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2016г.
181 Административно дело No 696/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1233/11.08.2015 год. на кмета на общ. Велинград с която е наредено на собствениците А.А.Б., Н.М.Б. и И.А.Б.,*** : Да преобразуват, като ремонтират и коригират, СТРЕХАТА /на северната фасада/ на двуетажна жилищна сграда 12 мж/ със ЗП - 96 м2, находяща се в северната част на УТШ №VI - 3373, в кв.420а по плана на гр.Велинград, надвесена над съседния от север УТШ V -3375, в кв.420а по плана на гр.Велинград, така, че същата да не навлиза над съседния УТШ, съгласно Удостоверение /за описание на сграда по §16 от ЗУТ/ №269 от 24.04.2013г. на главен архитект на община Велинград. Съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 5.2.2016г.
182 Административно дело No 701/2015, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.К.М. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.1.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.К.М. ***, подадена чрез адв. Н.Л., против резолюцията на началника на РУП Пещера от 07.07.2015 г. върху заявлението на фирма „Боду“ ООД гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 701/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.1.2016г.
183 Административно дело No 703/2015, II състав Кодекс на труда Ц.В.А.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 01-1259 от 13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, с която на Ц.В.А. – Ч. – главен експерт в РДСП гр. Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да заплати от бюджета на агенцията, в полза на Ц.В.А. – Ч. ***, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2016
Административно дело № 14679/2015
С решение № 7490 от 22.06.2016 г. по адм. дело № 14679/2015 г. -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 676/20.11.2015 г. по адм дело № 703/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане да заплати на Ц.В.А. - Ч. ***, сумата 600 /шестстотин/ сумата 600 /шестстотин/ лева разноски за производството пред ВАС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2016г.
184 Административно дело No 714/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.А.Д.,
Н.Т.А.,
Л.Г.С.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.А. *** и жалбата на Л.Г.С. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-101/23.04.2012 г. на Началника на РДНСК – Южен централен район и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Д. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-101/23.04.2012 г. на Началника на РДНСК – Южен централен район. Решението в частта, с която е отхвърлена жалбата на Т.А.Д. е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.2.2016
Административно дело № 538/2016
С определение № 2223 от 26.02.2016 г. по адм. дело № 538/2016 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Н.Т.А. и Л.Г.С. чрез пълномощника им А.Г.П.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №538/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 15.3.2016г.
185 Административно дело No 715/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р К. Б.-Индивидуална практика за първична медицинска помощ“, представлявано от д-р К. Г. Б., със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. “Слави Йовчев“ № 13, против писмена покана изх. № 13/29-05-1348 от 31.08.2015 г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ “Д-р К. Б.-Индивидуална практика за първична медицинска помощ“, представлявано от д-р К. Г. Б., със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. “Слави Йовчев“ № 13 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик 830 (осемстотин и тридесет) лева разноски по производството. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.1.2016г.
186 Административно дело No 730/2015, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 146/01.04.2016г. по адм. д. № 730/2015г. със следния текст: „ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Батак със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението, в сроковете, определени от закона.“ Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 14.7.2016г.
187 Административно дело No 731/2015, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 7.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковете, предявени от К.К.М. - лишен от свобода в Затвора в гр.Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София и против Затвора гр.Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 731/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2016
Административно дело № 1216/2016
С определение № 1577 от 12.02.2016 г. по адм. дело № 1216/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1249/07.12.2015 г., постановено по адм.д. № 731/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2016г.
188 Административно дело No 732/2015, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „БИ ПИ ЕЛ – ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл.259,вх.А,ет.5-6,ап.12 представлявано от прокурист Н.Б., с ЕИК 201555398 против Решение № 1145 на Общински съвет Септември взето с Протокол №63 от заседание на Общински съвет гр.Септември, проведено на 28.07.2015г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№732/15г. по описа на АС- Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок пред Върховния административен съд от връчването му на страните, по реда на глава ХІІІ от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2016
Административно дело № 12335/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 854/28.07.2016 г., постановено по адм.д. № 732/2015 г. по описа на Адинистративен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.11.2016г.
189 Административно дело No 735/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Н.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.Н.Ц. ***, против Изпълнителна агенция по горите при Министерството на земеделието и храните и против Регионална дирекция по горите Пазарджик за обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 6 400 лева. ОСЪЖДА Д.Н.Ц. ***, да заплати на Изпълнителна агенция по горите при Министерството на земеделието и храните юрисконсултско възнаграждение в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. ОСЪЖДА Д.Н.Ц. ***, да заплати на Регионална дирекция по горите Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.2.2016г.
190 Административно дело No 736/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. с ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Ч. *** против Заповед № ДК-10-ЮЦР-73/16.09.2015 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА А.И.К. с ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК – ЮЦР Пловдив сума в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОСЪЖДА А.И.К. с ЕГН **********,*** да заплати на И.П.С. с ЕГН ********** *** сума в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2016
Административно дело № 3596/2016
РЕШЕНИЕ № 13994 от 20.12.2016г. по адм. дело № 3596/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 29.01.2016 година, постановено по адм.д. № 736/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.К. да заплати на И.П.С. направените пред касационната инстанция разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2016г.
191 Частно административно дело No 737/2015, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАТИЯ АД,
ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД
ДИРЕКТОРА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 177/02.10.2015г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. Осъжда Директора на ТПДГС-Панагюрище да заплати от бюджета на ТП ДГС Панагюрище сума в размер на 500лв. на „Ватия“АД и 500лв. на „Ватия Холдинг“АД. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.8.2016
Административно дело № 2301/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8 от 11.01.2016 г., постановено по адм. дело № 737/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Директора на ТП ДГС „Панагюрище" да заплати от бюджета на ТП ДГС „Панагюрище" сума в размер на 300 лева на „Ватия" АД и 300 лева на „Ватия Холдинг" АД. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2016г.
192 Административно дело No 738/2015, I състав Закон за данък върху добавената стойност ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Община Септември, със седалище и адрес на управление обл.Пазарджик, община Септември, гр.Септември, представлявано от Кмета П.Б., към настоящия момент М.Р. против акт за установяване на публично държавно вземане №04/04.08.2015г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик . Осъжда Община Септември да заплати на РИОСВ Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 300 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 14.4.2016г.
193 Административно дело No 740/2015, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 843, прието с протокол № 80 на заседание на Общински съвет Белово, проведено на 29.05.2015 г. и прието повторно с решение № 884, взето с протокол № 83 на заседание на Общински съвет Белово, проведено на 10.07.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати в полза на Областния управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2016г.
194 Административно дело No 742/2015, IV състав Закон за защита от дискриминация М.И.Л.,
И.А.Л.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 355/16.09.2015 г. на Комисия за защита от дискриминация гр. София в обжалваната му част. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на М.И.Л. и И.А.Л.,***, разноски по производството в размер на 470 (четиристотин и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.3.2016г.
195 Административно дело No 747/2015, I състав КСО Д.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-46#1/28.09.2015г. на Директора на ТП НОИ –Пазарджик, връща преписката на административния орган за произнасяне по жалбата на Д.Б. против Разпореждане №1/прот.№01237 от 01.07.2015г. на ръководителя на пенсионно осигуряване , с което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 09.02.2015г. , в размер на 280 .57лв. на Д.Б. в цялост. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2016г.
196 Административно дело No 750/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД ИВАН ЗЛАТАРЕВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. №367зз-227/16.09.2015 г., издадена от младши експерт при РУ Велинград в качеството му на полицейски орган – Иван Златарев. Осъжда РУ - Велинград при ОДМВР Пазарджик да заплати на С.А.И. с ЕГН ********** *** сума в размер на 410 лв. – разноски по делото. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.5.2016г.
197 Административно дело No 755/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА АД № 755/2015 г. по описа на АС Пазарджик. Материалите приложени по него в едно с оригинала на жалбата да бъдат приложени за послужване по АД № 740/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 21.1.2016г.
198 Административно дело No 756/2015, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.12.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.С.Г. ***, с посочен адрес за връчване на съобщения с. Голямо Белово, ул. „Свети Никола“ № 2, против Покана за доброволно изпълнение, на основание чл.277, ал.1 от АПК, във връзка с проведено административно производство по реда на чл.225 от ЗУТ и издадена Заповед № ДК-02-ЮЦР-275/17.10.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР за премахване на незаконен строеж „ограда“, намиращ се в УПИ ІХ-398 в кв.35 по плана на с. Голямо Белово, изграден от жалбоподателката. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 756/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.7.2016
Административно дело № 3876/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8176 от 04.07.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 3876/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1295 от 18.12.2015 г. по адм.д. № 756/2015 г. на Пазарджишки административен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 4.7.2016г.
199 Административно дело No 757/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-ЮЦР-74 от 16.09.2015 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, с която е прекратено административно производство по жалба срещу Разрешение за строеж № 158/07.12.2009 г., издадено от гл. архитект на Община Панагюрище. ВРЪЩА преписката на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, за ново произнасяне в 15-дневен срок от получаването на административната преписка, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на И.П.С. с ЕГН ********** *** сума в размер на 330 /триста и тридесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ.
В законна сила на 29.1.2016г.
200 Административно дело No 764/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Ю.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2280 от 15.10.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е обявен Г.Т.С. *** за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ V – търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Крали Марко. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на П.Ю.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 535 /петстотин тридесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.2.2016г.
201 Административно дело No 765/2015, IV състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1/14.07.2015 г. на началника на Отдел „МДТ“ при община Батак. Изпраща преписката по жалбата на началника на МДТ при община Батак за произнасяне по същество. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.2.2016г.
202 Административно дело No 766/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.Н.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15-0367-000180 от 28.08.2015г. на началник група при ОДМВР гр.Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА началник група при ОДМВР гр.Пазарджик, РУ Велинград. да заплати от бюджета на дирекцията в полза на Я.Н.С. с ЕГН ********** сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 1010 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2016г.
203 Административно дело No 767/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.С. НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-11-ПЗ-3 от 01.10.2015 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив, с която е отменено Разрешение за строеж № 27/14.09.2015 г. на гл. архитект на Община Брацигово. ОСЪЖДА РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на Р.А.С. с ЕГН ********** *** А, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.2.2016г.
204 Административно дело No 771/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.И. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.11.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.А.И. ***, с посочен съдебен адрес ***, против изпълнение на Заповед № ДК-02-ПЗ-117/26.04.2012 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР за премахване на незаконен строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 771/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2016г.
205 Административно дело No 772/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НАЗАР 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ЮЦДП ТП ДЛС ЧЕПИНО ГРАД ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД 05-614/19.10.2015г. на Директора на ДЛС „Чепино“ - Велинград, с която е извършено класиране на кандидатите в търг за обект №41 – об.позиция №15107Си съответно е обявен за купувач на тази позиция – „Фейзал“ООД , със седалище и адрес на управление – гр.Сърница, ул.“Свобода“№74, представлявано от С.Ф.. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност при спазване на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП ДГС „Алабак“- Велинград да заплати на "НАЗАР -2007“ЕОД сумата от 550/петстотин и петдесет/ лева- дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.12.2016
Административно дело № 3024/2016
ОТМЕНЯ решение № 4 от 04.01.2016 г., постановено по адм. дело № 772/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Назар 2007" ЕООД срещу заповед № РД 05-614/19.10.2015 г. на директора на Държавно ловно стопанство -Чепино. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.12.2016г.
206 Административно дело No 773/2015, II състав Изборен кодекс С.Д.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 13.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 328 от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик за избиране на общински съветници на Община Пазарджик, в обжалваната му част. Заверено копие от протокола на секционната избирателна комисия в избирателна секция № 131900187 за избиране на общински съветници на Община Пазарджик в кметство Хаджиево да се изпрати на Районна прокуратура - Пазарджик, ведно с препис от настоящото съдебно решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Председателя на Общинска избирателна комисия - Пазарджик за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на комисията. ОСЪЖДА С.Д. *** да заплати в полза на А.К.Ш. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2016
Административно дело № 13498/2015
С решение № 1245 от 05.02.2016 г. по адм. дело № 13498/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ в сила определение № 1138 от 5.11.2015 г. на Административния съд-Пазарджик, постановено по адм. д. № 773/2015 г. ОСТАВЯ в сила решение № 664 от 13.11.2015 г. на Административния съд-Пазарджик, постановено по адм. д. № 773/2015 г. ОСЪЖДА С.Д. *** да заплати на А.К.Ш. *** разноски в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.2.2016г.
207 Административно дело No 778/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 886/30.09.2015 г. на Кмета на Община - Стрелча. ОСЪЖДА Община – Стрелча да заплати на Д.Н.В. *** ЕГН ********** направените по делото разноски в общ размер на сумата от 210 /двеста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване с касационна жалба до Върховния административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.4.2016г.
208 Административно дело No 784/2015, IV състав Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОВОТО ВРЕМЕ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 168-МИ/26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Пещера за обявяване на резултатите на произведения избор за общински съветници в община Пещера, в частта му за разпределяне на мандатите по кандидатски листи. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на С.И. ***, разноски по производството в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Н.Й. ***, разноски по производството в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на А.Н.Д. ***, разноски по производството в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Н.Й. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Я.С.Д. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Н.А.Р. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“ ,със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на И.Т.П. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Р.Ш.М. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на К.Д.К. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Д.Н.Б. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на З.М.А. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на Р.Ю.А. ***, разноски по производството в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ОСЪЖДА ПП „Новото време“ със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4, представлявана от Росица Йовчева Кабзева-Дикина, да заплати на П.Й.Х. ***, разноски по производството в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2016
Административно дело № 14388/2015
Решение № 2746 от 11.03.2016 г. на ВАС София, по адм. д. № 14388/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 682 от 23.11.2015г., постановено от Административен съд Пазарджик, ІV състав по адм.д.№ 784/2015г. Решението е окончателно
В законна сила на 11.3.2016г.
209 Административно дело No 792/2015, IV състав Изборен кодекс Р.К.Х.,
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 258-МИ/26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Велинград за обявяване на резултатите за избор на общински съветници в община Велинград. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2016
Административно дело № 14623/2015
РЕШЕНИЕ № 1982 от 23.02.2016 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 14623/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686 от 24.11.2015 г., постановено по адм. дело № 792/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Р.К.Х. *** и Коалиция „Реформаторски блок“, да заплатят на В.М.Б. ***, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2016г.
210 Административно дело No 805/2015, I състав Закон за местните данъци и такси СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ КЪМ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване, обективиран в писмо рег.№67-00-25/01.07.2015г. – с отказ за възстановяване по искане на СУ“Св.Климент Охридски“ по реда на чл.129, ал.1 от ДОПК, издаден от орган по приходите към община Батак, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при община Батак за произнасяне по заявлението рег.№67-00-25/26.06.2015г. съобразно горните указания. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на СУ“Св.Климент Охридски“ сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 10.5.2016г.
211 Административно дело No 806/2015, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.1.2016г.
Отменя бездействието на Кмета на община Батак, в качеството му на орган по изпълнението на влязла в сила Заповед № 207/18.03.2015г.. Връща преписката за изпълнение на задълженията по чл.276 и сл. от АПК по отправените искания на Г.А.Г., в срок – два месеца. Осъжда Община Батак да заплати на Г. А.Г. съдебни разноски в размер на общо 1210 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.1.2016г.
212 Административно дело No 809/2015, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ТЕРМА-ВЕЛ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Терма-вел“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Велинград ул. „Гурко“ № 4, със законен представител Г. С. Б., подадена чрез адв. К. против заповед № 1605/09.10.2015 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 809/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.4.2016г.
213 Административно дело No 810/2015, III състав Закон за движението по пътищата С.Н.Н. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-2427/20.10.2015 г. на И.Д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на С.Н.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2016
Административно дело № 2192/2016
РЕШЕНИЕ № 6578 от 02.06.2016 г. по адм. дело № 2192/ 2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/ 06.01.2016 г. по адм. дело № 810/ 2015 г. по описа на АС- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.6.2016г.
214 Административно дело No 815/2015, II състав Изборен кодекс А.З.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 23.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 159-МИ/НР от 01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Лесичово, с което е обявен за избран за кмет на кметство Динката, община Лесичово, област Пазарджик на втори тур – А.Б.Ц.. ОСЪЖДА А.З.С. ***, да заплати на А.Б.Ц. ***, сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2016
Административно дело № 14140/2015
С решение № 3104 от 18.03.2016 г. по адм. дело № 14140/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 680 от 23.11.2015 година по адм.дело № 815/2015 година на административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.С. да заплати на А.Б.Ц. сумата 300 /Триста/ лева - разноски за адвокатско възнаграждение в касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.3.2016г.
215 Административно дело No 816/2015, I състав Изборен кодекс И.Ю.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 23.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 291 - МИ от 01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Велинград, с което е обявен за избран за кмет на кметство А, община Велинград на втори тур – А.А.А.. ОСЪЖДА И.Ю.А. *** да заплати на А.А.А. ***, сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 800 /осемстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.1.2016
Административно дело № 14138/2015
С определение № 726 от 22.01.2016 г. по адм. дело № 41138/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№5230/30.11.2015г. на адв.Л.Б., като пълномощник на И.Ю.А., срещу решение №683/23.11.2015г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм.д. №816/2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №14138/2015г. по описа на Върховния административен съд по тази жалба. Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№5215/30.11.2015г. на адв.Л.Б., като пълномощник на И.Ю.А., срещу решение №683/23.11.2015г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм.д. №816/2015г., в частта му за разноските. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №14138/2015г. по описа на Върховния административен съд по тази жалба. ИЗПРАЩА делото по жалба с вх.№5215/30.11.2015г., на Административен съд Пазарджик, който да я разгледа като искане по чл.248, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК да бъде изменено решение №683/23.11.2015г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм.д. №816/2015г., в частта му за разноските. Определението в тази част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.4.2016г.
216 Административно дело No 823/2015, III състав Изборен кодекс Е.С.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 188-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК Пещера за избор на кмет на Кметство с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик. ОСЪЖДА Е.С.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.Д.Х. *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 800 лева /осемстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2016
Административно дело № 14014/2015
РЕШЕНИЕ № 2804 от 14.03.2016 г. по адм. дело № 14014/2015 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 685/24.11.2015 г. постановено по адм. дело № 823/2015 г. на Административен съд-Пазарджик, ІІІ състав. ОСЪЖДА Е.С.Р. ***, да заплати на Б.Д.Х.,***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направени за настоящата инстанция разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.3.2016г.
217 Административно дело No 825/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.И.Я. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пещера да се произнесе по подадени от нея възражение вх.№ 94Д-649-1#3/30.09.2015 г. и възражение вх.№ 94Д-649-1#4/05.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №825/15г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик . Осъжда Д.И.Я. *** да заплати на община Пещера сторените по делото разноски в размер на 300 лв. . ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на страните по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 3.6.2016г.
218 Административно дело No 837/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БИОНАС ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бионас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Калето“ № 16, подадена чрез законния представител Д.А.К., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/6790 от 29.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА „Бионас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Калето“ № 16, представлявано от законния представител Д.А.К. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.8.2016г.
219 Административно дело No 846/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Т.А.,
И.Ф.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.12.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Т.А. *** и И.Ф.А. с адрес ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-100/23.04.2012 г., издадена от Началника на РДНСК, ЮЦР за премахване на незаконен строеж „масивна ограда, козирка и масивна сграда , реализирана в УПИ ХІ-търговия и услуги в кв.418 по плана на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 846/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.2.2016
Административно дело № 1045/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1116 от 03.02.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 1045/2016 г. -ОСТАВЯ В СИЛА определение №1294/18.12.2015 г. по адм.д. № 846/2015 г. по описа на Административен съд -Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.2.2016г.
220 Административно дело No 847/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.Т.М. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 29.12.2015г.
ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на началника на Общинска служба Земеделие гр. Панагюрище за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение № 154/12 г., постановено по гр.д.№496 по описа на Районен съд Панагюрище за 2012 г. Разпореждането подлежи на обжалване от Началника на ОСЗ Панагюрище пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването им.
В законна сила на 15.1.2016г.
221 Административно дело No 849/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.М.К.,
З.М.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.М.К. и З.М.К.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Ракитово, по повод заявление от 22.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм д. № 849/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от същото, от жалбоподателите и ответника пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 7.7.2016г.
222 Административно дело No 857/2015, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.А.Р. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ отказ № 340000-4742 от 11.11.2015 г. на началника на РУП Септември, с който е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие– пистолет на И.А.Р. с ЕГН ********** ***. ВРЪЩА преписката на административния орган – началника на РУ “Полиция” гр. Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.А.Р. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 лева /триста и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 3.3.2016г.
223 Административно дело No 858/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането, съдържащо се в жалбата на Л.А.В. с ЕГН ********** *** за спиране изпълнението на заповед № 197/16.07.2015 г. на кмета на Община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 858/2015 г. по описа на Админинстративен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Л.А.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Белово направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.3.2016
Административно дело № 2089/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2639 от 09.03.2016 г. по адм. дело № 2089/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1253/07.12.2015 г. и определение № 90/15.01.2016 г., постановени по адм.дело № 858/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.3.2016г.
224 Административно дело No 859/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Й.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.С. с ЕГН ********** *** против заповед № 104 от 24.08.2015 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект на ПУП – ПРЗ за два броя поземлени имоти №№ 033020 и 033023, местност „Спасова черква“ в землището на с. Паталеница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 859/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.1.2016г.
225 Административно дело No 864/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Н. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.А.Н. против Дирекция за национален строителен контрол гр. София към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представлявано от началника на ДНСК, предявен с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ с обща цена на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди в размер на 50 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 864/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Съдът намира направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника, като основателно, тъй като е налице условието на чл.143, ал.3 и 4 от АПК, поради което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА И.А.Н. ***, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 13.7.2016г.
226 Административно дело No 868/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.С.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 137 от 29.10.2015 г. на ВрИД Кмет на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.508.9 от Кадастрална карта на гр. Пазарджик, попадащ в трасето на улицата по десния бряг на река Марица, предвидена по действащия план на гр. Пазарджик от 1959 година. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.С.Я. *** сумата от 280 /двеста и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2016г.
227 Административно дело No 872/2015, I състав Закон за движението по пътищата Б.К.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Б.К.Н. с ЕГН ********** срещу Заповед №15-0367-000229 от 04.10.2015год. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която му е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му но не повече от 6 месеца на осн.чл.171 т.1 б.”б” от ЗДвП, за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
В законна сила на 4.5.2016г.
228 Административно дело No 879/2015, IV състав ДОПК Е.А.У. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.У. ***, подадена против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ002059/22.10.2015 г., издаден от старши инспектор в Сектор „Контрол“, към отдел „МДТ“ при община Пазарджик и потвърден изцяло с Решение № 13-Е-73/13.11.2015 г. на началника на МДТ Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.3.2016г.
229 Административно дело No 883/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.О.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.О.К. *** против мълчалив отказ на Кмета на община Велинград за изменение на регулацията по параграф 8,ал.2 ,т.3 от ПР на ЗУТ ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 883/15 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.1.2016
Административно дело № 634/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1279 от 12.12.2015 г., постановено по адм. дело № 883/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.1.2016г.
230 Административно дело No 884/2015, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.К.А. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 18.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. *** против писмо изх.№ І 4188/17.11.2015 г. на Директора на НЕЛК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 884/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.2.2016г.
231 Административно дело No 886/2015, II състав ДОПК Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 7.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Б.Ш., М.Б.В. и Р.Б.П. *** против Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и против Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г. и ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Белово за произнасяне по жалбата. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнително дело № 20158840400538 с взискател Община Белово, съдържащо се в жалбата на Е.Б.Ш., М.Б.В. и Р.Б.П. *** против Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и против Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г. и ИЗПРАЩА преписката на частен съдебен изпълнител М. *** действие ОС – Пазарджик, за произнасяне по същото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 886/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, на Кмета на Община Белово и на частния съдебен изпълнител.
В законна сила на 5.2.2016г.
232 Административно дело No 893/2015, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2536/10.11.2015г. на Кмета на община Пазарджик с която на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.107,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление , под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, чл.44,ал.1,т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА е наредено да се изземе от С.П. държания от нея без правно основание общински жилищен имот, находящ се на ул.“Васил Априлов“№13,ап.23,ет.8 в гр.Пазарджик . ОСЪЖДА Кмета на община Пазарджик да заплати на С.Й.П. сторените по делото разноски в размер на 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2016г.
233 Административно дело No 907/2015, II състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 68/11.02.2014 г. на полицейски орган при РУП – Пазарджик за полицейско задържан на лице. ОСЪЖДА полицейския орган при РУП гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет, в полза на К.В.М. ***, съдебно деловодни-разноски в размер на 1 110 /хиляда, сто и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2016г.
234 Административно дело No 910/2015, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.В.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-8 от 04.11.2015 г. на началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР Пазарджик на Т.В.Г. ***, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева), представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2016г.
235 Административно дело No 911/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1006з – 11 от 04.11.2015 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца на мл. инспектор С.С., мл. автоконтрольор в група „ОД, ПК и ПД“ към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на С.Д.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 27.4.2016г.
236 Административно дело No 912/2015, IV състав КСО В.З.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.З.С. ***, против Решение № 1012-12-65#1/13.11.2015 г., по повод подадена жалба за получен отказ за получаване на пенсия по болест. ОСЪЖДА В.З.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.4.2016г.
237 Административно дело No 915/2015, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.И.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Р. ***, подадена против заповед № рд-18-14/20.06.2014 г., обн. в дв, бр.56 на ИД на АГКК - София, в частта относно недвижим имот пл. № 1937, участващ в УПИ ХVІ – 1937, целият с площ от 577 кв.м., квартал 145, по плана на гр. Пещера, с административен адрес гр. Пещера, ул.“Осман ефенди „ № 19. Осъжда Л.И.Р. *** да заплати на АГКК-гр. София сумата от 600/шестстотин/ лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.8.2016г.
238 Административно дело No 917/2015, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Велинград” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, против писмена покана с изх. № 13/29-02-1176/30.11.2015 г. на директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Велинград” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 49 да заплати на РЗОК Пазарджик сумата от 780 (седемстотин и осемдесет/лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.8.2016г.
239 Административно дело No 918/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик, за предоставяне на достъп до актовата книга и главния регистър на Община Пазарджик по заявление /жалба/ № 44-Д-402 от 30.10.2015 г. от Д.И. ***. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.3.2016г.
240 Административно дело No 924/2015, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.И.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, в частта й, с която е одобрена КККР за имот с идентификатор 56277.503.607 в землището на гр.Пещера и ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София за ново произнасяне и в тази част, при съобразяване с указанията, съдържащи се в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.10.2016г.
241 Административно дело No 931/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.М.,
Д.Е.Я.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Отказ изх. № 376/26.11.2015 г. на главния архитект на община Пазарджик за издаване на удостоверение за търпимост на строеж: „Пристройка – санитарен възел към партерния етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1179 по КК на гр. Пазарджик, за който е отреден УПИ ХХ-4971 в кв.403 по плана на гр. Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка за ново произнасяне по искането за издаване на удостоверение за търпимост, в 14-дневен срок, считано от датата на влизане на решението в сила. ОСЪЖДА главния архитект на община Пазарджик, да заплати от бюджета на Община Пазарджик на С.Р.М. и Д.Е.Я.,***, сума в размер на 640 (шестстотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 8.8.2016г.
242 Административно дело No 939/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на главния архитект на община Батак против Заповед № ДК-10-ЮЦР-83/15.10.2015 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР, с която е отменен отказ на главен архитект на община Батак да одобри инвестиционен проект и да издаде разрешение за строеж на обект „Ажурна ограда с плътна част до 60 см. от терена и височина до 2,20 м., и плътна ограда с височина до 2,20 м., съгласно чл.48 от ЗУТ“ в УПИ ХVІ-143, кв.88 по плана на гр. Батак. ОСЪЖДА главния архитект на община Батак да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив 600 (шестстотин) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА главния архитект на община Батак да заплати на В.П.В. ***, разноски по производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.4.2016г.
243 Административно дело No 960/2015, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.К.Б.- И.З.П. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Д-р Камен Беров-ИППМП“ гр. Ракитово, подадена против писмена покана с изх. № 13/29-05-1840/03.12.2015 г. на директора на РЗОК - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 960 по описа за 2015 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 9.2.2016г.
244 Административно дело No 961/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 237/14.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 961/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
245 Административно дело No 962/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 238/14.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 962/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
246 Административно дело No 963/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.С.Д.,*** за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 3300 лева ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 963/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешната дата на постановяването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.11.2016г.
247 Административно дело No 964/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 964/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди, както и 5 лева деловодни разноски за издаване на съдебно удостоверение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
248 Административно дело No 965/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 965/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
249 Административно дело No 966/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 966/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
250 Административно дело No 967/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 967/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
251 Административно дело No 968/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.4.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 02.02.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 3 000 /три хиляди/ лева, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата от 300 /триста/ лева за имуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.4.2016г.
252 Административно дело No 969/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.4.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 20.02.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 3 000 /три хиляди/ лева, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата от 300 /триста/ лева за имуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.4.2016г.
253 Административно дело No 970/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 970/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
254 Административно дело No 971/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.С.Д. ***, предявен чрез адвокат Е.К.-П. ***, представлявана от Тодор Д. Попов – кмет, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 300 лева, както и иска за претърпени неимуществени вреди в размер на 3000 лева, причинени от отменено НП № 247/14.07.2014 г. на община Пазарджик, ведно със законната лихва от влизане в сила на решението по АНД № 1528/2014 г. на Районен съд Пазарджик до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Д.С.Д. ***, да заплати на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 461 (четиристотин шестдесет и един) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.6.2016
Административно дело № 5589/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7959/30.06.2016 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 5589/2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д. С.Д. против Решение № 159 от 08. 04. 2016 г. по адм. дело № 971/ 2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 5589/ 2016 г. на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 13.7.2016г.
255 Административно дело No 972/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 248/14.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 972/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
256 Административно дело No 973/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 973/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
257 Административно дело No 974/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.С.Д.,***, с която се иска изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в размер на 3300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 974/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на постановяването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.11.2016г.
258 Административно дело No 975/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. ***, подадена чрез пълномощник – адвокат Е.К.-П. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 251/15.07.2014 г. на зам.-кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 975/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 26.5.2016г.
259 Административно дело No 976/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 252/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 976/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
260 Административно дело No 977/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 253/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 977/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
261 Административно дело No 978/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.5.2016г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 978/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. С оглед обстоятелството, че молбата за отказ на предявения иск и съответно за прекратяване на производството е направена след като е бил даден ход на делото и съответно са извършени определени процесуално следствени действия съдът счита, че молбата за присъждане на разноски на Община Пазарджик е основателна, т.к. същата е била представлявана в съдебното производство от юрисконсулт. С оглед гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 461 лева юрисконсултско възнаграждение определено съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с оглед размера на предявените искове за имуществени и неимуществени вреди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2016г.
262 Административно дело No 979/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 255/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 979/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
263 Административно дело No 980/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 7.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.С.Д.,***, с която е поискано присъждането на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, вследствие на отменено Наказателно постановление в размер общо на 3300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 980/2015 г. по описа на АС Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.11.2016г.
264 Административно дело No 981/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 257/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 981/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
265 Административно дело No 982/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 258/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 982/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
266 Административно дело No 983/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. *** за предявения иск за неимуществени вреди в размер на 3000 лв. и имуществени вреди в размер на 300 лв., представляващи обезщетение за претърпени вреди от отменено Наказателно постановление № 259/15.07.2014 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 983/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА на ищеца Д.С.Д. подадената искова молба. ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сума в размер на 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всички материали да се приложат към делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаване на определението.
В законна сила на 2.6.2016г.
267 Административно дело No 1/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Б.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД 03-103 от 12.11.2015 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера, потвърдена с решение № РД-07-100 от 16.12.2015 г. на Директора на РДСП Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.4.2016г.
268 Административно дело No 4/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.А.Г. ***, подадена чрез пълномощник М.И.,***, кант. 21, против Решение № 72/28.12.2015 г. на Общински съвет Велинград, както и съдържащото се в нея особено искане за спиране изпълнението на Решение № 72 / 28.12.2015 г. на Общински съвет Велинград, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4/2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.3.2016
Административно дело № 1342/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2447 от 07.03.2016г. по адм. дело № 1342/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 32 от 07.01.2016 г. по адм.д. № 4/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2016г.
269 Административно дело No 14/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на М.И.А. с ЕГН ********** против Заповед № ДК-10-ЮЦР-82/15.10.2015г. на Началник на РДНСК ЮЦР с която е прекратено образуваното по жалбата на М.И.А. административно производство и е оставено в сила Разрешение за строеж №62/10.04.2014г. издадено от главния архитект на община Велинград за „Масивна ограда с плътна част до 0.60 м по южна западна регулационни линии – изцяло в имота на възложителя „ в УПИ Х -8, кв.1 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград, с възложител А.И.А., като неоснователна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 216, ал.5 от ЗУТ.
В законна сила на 29.6.2016г.
270 Административно дело No 15/2016, II състав КСО Т.П.Д. РЪКОВОДИТЕЛ "ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" ПРИ ТП НА НОИ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Определение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 2144-12-9/11.12.2015 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУСО гр.Пазарджик и ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по Заявление вх. № 2194-12-116/18.11.2015 г. на Т.П.Д. за решаване на искането по същество. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2016г.
271 Административно дело No 17/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАБАКОВ-74 ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Т. – 74“ ЕООД с ЕИК 201832750 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Стоян Попов“ № 6, представлявано от управителя М.Х.Т. против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/7690 от 20.11.2015 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.6.2016
Административно дело № 6175/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6477 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 6175/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 214 от 24.02.2016 г. по адм.д.№ 17/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 1.6.2016г.
272 Административно дело No 24/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ К.- К.Я. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Кати – К.Я.“, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, подадена чрез пълномощник – адвокат М. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка на № РД 15-580/15.12.2015 г. на Началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 24/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.4.2016г.
273 Административно дело No 26/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.К.А. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.А. ***, подадена чрез адв. З., срещу действия на административен орган – началника на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-3851-00-040/05.01.2016 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.А. ***, подадена чрез адв. З., срещу действия на административен орган – началника на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-3851-00-040/05.01.2016 г., в частта й относно възражение за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ИЗПРАЩА жалбата на Р.К.А. на началника на ДНСК за произнасяне по възражението за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в прекратителната му част с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България, а в останалата му част е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 11.10.2016
Административно дело № 3877/2016
РЕШЕНИЕ № 10558 от 11.10.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 3877/2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Р.К. А. *** за отмяна по реда на чл. 239 т. 5 и 6 АПК на влязлото в сила решение № 96/07.03.2016 г. по адм. дело № 26/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.3.2016г.
274 Административно наказателно дело (К) No 27/2016, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ С.-5.-С.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Дирекция „Инспекция по труда“-Пазарджик, против Решение № 94/07.12.2015 г. постановено по НАХД № 233/2015 г., по описа на Районен съд Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНХД № 27/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 30.1.2016г.
275 Административно дело No 37/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р.,
И.П.Р.,
С.Д.В.,
Ц.С.Й.,
П.С.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Р., И.П.Р. и С.Д.В. *** и жалбата на Ц.С.Й. и П.С.Й. *** против заповед № 473 от 14.12.2015 г. на кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 37/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2016г.
276 Административно дело No 38/2016, I състав Закон за местните данъци и такси Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Б.Ш., М.Б.В. и Р.Б.П. ***, подадена чрез адв. Я.Д. и адв. П.Г. против Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и против Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г., издадени от специалист „МДТ“ при Община Белово, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 38/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.3.2016г.
277 Административно дело No 39/2016, III състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК МИРАКАЛ СТРОЙ АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.1.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-140 от 30.09.2015 г. на „Миракал строй“ АД с ЕИК 202360682 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 2, представлявано от Мария Стоянова Манева, Йордан Стоянов Манев и Темелка Запринова Манева, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2016г.
278 Административно дело No 42/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Л.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1006з – 14 от 26.11.2015 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца на мл. инспектор М.Л.Д., мл. автоконтрольор в група „ОД, ПК и ПД“ към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на М.Л.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.4.2016г.
279 Административно дело No 43/2016, III състав Закон за държавния служител С.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД- 13-166/07.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенцията „Борба с градушките“, с която на С.И.И. на длъжност главен експерт в отдел „Регионално административно и финансово обслужване“ на Дирекция „Финансови, административни и правни дейности“, с място на работа Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Изпълнителна агенцията „Борба с градушките“, да заплати от бюджета на Изпълнителна агенцията „Борба с градушките, на С.И.И. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.6.2016г.
280 Административно дело No 44/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 1 000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 24.11.2016г.
281 Административно дело No 65/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.С.Г. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г. *** против действия по изпълнението на Заповед № ДК -02-ЮЦР-275/17.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Ограда“ намиращ се в УПИ ІХ-398, кв.35 по плана на с.Голямо Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик и коритото на р.Яденица, с.Голямо Белово, изпълнен от В.Г. обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ -2636-00-224/14.01.2016 г. на Началника на ДНСК . Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298 ал.4 от АПК. Преписи от решението да се изпратят на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 10.2.2016г.
282 Административно дело No 66/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Б.Р. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Б.Р. ***, подадена чрез адв. К., против Акт по тълкуване по реда на чл.62, ал.3 от АПК на Заповед № ДК-02-ЮЦР-136/14.04.2011 г. на началника на РДНСК, ЮЦР, обективиран в писмо с изх. № Пз-4430-00-086/07.01.2016 г. на директора на дирекция СУК, ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 66/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 31.3.2016г.
283 Административно дело No 67/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.В.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.К.,***, подадена против принудително премахване на „Надстройка над съществуващ гараж и лятна кухня“, реализирани в УПИ ХVII-294, кв. 78 по плана на гр. Септември, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-2059-00-287/18.01.2016 г. на началник на ДНСК. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 2.2.2016г.
284 Административно дело No 68/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С. ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПРИ ЗАТВОР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от О.О.С., от Завтора в Пазарджик против Директора на медицинска служба при Затвора Пазарджик, с цена на иска 30 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 68/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на ищеца. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 8.3.2016г.
285 Административно дело No 73/2016, I състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.И.Д. Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №15-0310-000191/23.12.2015 г., издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, упълномощен със Заповед №з-2149/30.08.2012г на Директора на ОДМВР - Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка – “временно отнемане свидетелството за управление на моторно превозно средство” №280857750 на А.Д. по чл. 171 т. 1 б. ”б” от ЗДвП. Осъжда началник група при ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 510 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 10.5.2016г.
286 Административно дело No 74/2016, IV състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 15-0310-000192/23.12.2015 г. на началник-група РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.Д. ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 18.6.2016г.
287 Административно дело No 77/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Н.Д. *** против заповед № ДК-10-ЮЦР-77/01.10.2015г на Началник РДНСК ЮЦР. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.3.2016г.
288 Административно дело No 79/2016, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ"ТД НАП ПЛ-В ОФ.ПЗ-К КНОПЕРС ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление № 13/РД-10-155/12.10.2015 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик на „ЕЛАН-2011“ ЕООД, ЕИК 201500900, с ново име „КНОПЕРС“ ЕООД, ЕИК 201500900, представлявано от Жана Зоева Русимова, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху собствена на дружеството движима вещ МПС - рег. № РА3450ВР, марка и модел – Мерцедес СЛК 200 компресор, дата на рег. 23.08.2007 г., рама WDB1714421F075033, двигател № 27194490621124, посочено в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315003018-020-001/29.04.2015 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.2.2016г.
289 Административно дело No 80/2016, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ"ТД НАП ПЛ-В ОФ.ПЗ-К КНОПЕРС ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2016г.
Продължава срока на наложените с Постановление № 13/РД-10-156/12.10.2015 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик на „ЕЛАН-2011“ ЕООД, ЕИК ***, с ново име „КНОПЕРС“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Ж. З. Р., предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху собствена на дружеството движима вещ МПС - рег. № ***, марка и модел – *** компресор, дата на рег. 23.08.2007 г., рама ***, двигател № ***21124, посочено в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315007702-020-001/16.09.2015 г. , издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 5.2.2016г.
290 Административно дело No 85/2016, IV състав Закон за социално подпомагане К.Б.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД ЗД ЗД-1 от 15.01.2016 г. на директора на ДСП Пещера, с която директорът на ДСП Пещера е прекратил разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване на К.Б.Ж., дадено със Заповед № ЗД-ЗД03-175/07.11.2015 г. на директора на ДСП Пещера в регистъра на всичките 28 регионални дирекции за социално подпомагане. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2016
Административно дело № 7807/2016
РЕШЕНИЕ № 11786 от 03.11.2016 г. на ВАС Шесто отделение по адм. д. № 7807/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 223 от 18.05.2016 г., постановено по адм. д. № 85/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІV с-в. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2016г.
291 Административно дело No 86/2016, VI състав Закон за социално подпомагане А.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.К., ЕГН **********,***, подадена в Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 446/29.01.2016 г. против Заповед № 4061/28.08.2015 г. на директор Дирекция „Социално подпомагане" Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за ответника и в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 7.4.2016г.
292 Административно дело No 98/2016, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ "С.-9.-С.В." Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените на С.Б.В., в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ „Стелла-97-С.В.“, обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-152 от 09.10.2015 г. и Постановление № 13/РД-10-153 от 12.10.2015 г. за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315002949-020-001/28.04.2015 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.5, изр. последно от ДОПК определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 16.2.2016г.
293 Административно дело No 103/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Г.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 100/18.01.2016г. на Кмета на община Пазарджик , В ЧАСТТА с която на основание чл.224,ал.4 от ЗУТ е задължен И.Г.Л. с ЕГН ********** *** в десет дневен срок от получаване на заповедта да „да отстрани всички причини довели до спиране на строителството: представи протокол образец 2 за откриване на строителна площадка, линия и ниво надлежно оформен и подписан от всички участници в строителството и заверена заповедна книга, сключен договор с правоспособно техническо лице за упражняване на технически контрол по време на строителството, подписани договори за упражняване на авторски надзор по всички части, сключен договор със строител, претежаващ правоспособност да изпълнява строеж пета категория и задължително да предприеме спешни мерки за укрепване на изкопа по указание на инженер- конструктора с цел обезопасяване на строежа и нанасяне на евентуални щети на сградата в съседния УПИ У1-229.“
В законна сила на 10.6.2016г.
294 Административно дело No 104/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Д.К.К.,
Н.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Т.Д.К.-К., ЕГН ********** и Н.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, Заповед № 80 от 15.01.2016г. на кмета на община Пазарджик в частта й по точка 2 и точка 3. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.К.-К., ЕГН ********** и Н.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, в останалата й част. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.Д.К.-К., ЕГН ********** и Н.И.К., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева на основание чл.143 АПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.6.2016г.
295 Административно дело No 107/2016, VI състав КСО И.И.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Мотивираното решение № 1012-12-90/1 от 14.01.2016г. на Директор на ПТ на НОИ гр. Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ЕГН, ****-12-68/08.09.2015г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 и 5 от ПРЗ на КСО на И.И.Х. ***. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на И.И.Х.,***, сумата в размер на 500 /петстотин /лева разноски по съдебното производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.7.2016г.
296 Административно дело No 108/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРИЦА-2007 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от „Марица – 2007“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик,, ул. „Константин Величков“ № 101, подадена от управителя на същото Георги Николов Велев против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/7555 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта, в която са определени недопустимите площи за подпомагане – поради двойно заявяване или поради невключване в специализирания слой – „ПДЗС“ – и съответно е отказано финансово подпомагане за тези площи. ОТМЕНЯ по жалба на „Марица – 2007“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик,, ул. „Константин Величков“ № 101, подадена от управителя на същото Георги Николов Велев против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/7555 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта му, с която е НАЛОЖЕНА РЕДУКЦИЯ поради неспазени изисквания за управление . ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в частта относно преизчисляване размера на наложената санкция и оторизирана сума без да се извършва редукция поради неспазени изисквания за управление. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 8.6.2016г.
297 Административно дело No 109/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 243/14.12.2015 г. на кмета на община Лесичово. ОСЪЖДА И.П.К., ЕГН **********,***, да заплати на кмета на община Лесичово сумата в размер на 850 /осемстотин и петдесет /лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.7.2016г.
298 Административно дело No 116/2016, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Д.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.В. *** , против Експертно решение № 0917/02.11.2015г. на специализиран състав по Белодробни болести при НЕЛК - София . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 116 / 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на странитеи да се изпрати препис от определението.
В законна сила на 29.3.2016г.
299 Административно дело No 117/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик Елена Попова против Решение № 128 от 28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на ОбС Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 117/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна, както и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.5.2016г.
300 Административно дело No 118/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, против Решение № 130, взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. на ОбС Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 118/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.5.2016г.
301 Административно дело No 119/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение № 132/28.01.2016 г., взето по Протокол № 5 на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 119/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.5.2016г.
302 Административно дело No 120/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 134, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 120/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати 20 /двадесет/ лева разноски по делото на Районна прокуратура Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват.
В законна сила на 12.5.2016г.
303 Административно дело No 121/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура гр. Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 137, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 121/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати 20 /двадесет/ лева разноски по делото на Районна прокуратура Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за страните, които присъстват.
В законна сила на 12.5.2016г.
304 Административно дело No 122/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик Елена Попова против Решение № 139 от 28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на ОбС Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 122/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна, както и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.5.2016г.
305 Административно дело No 123/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.4.2016г.
Съдът счита, че е изправен пред хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК, т.к. ответната страна Общински съвет Септември е оттеглил своя акт, като оттеглянето е в писмен вид също с решение на ОбС Септември. С оглед на което е налице хипотезата на чл. 159, т. 3 от АПК. С оглед на гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА АД № 123/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес. С оглед обстоятелството, че по делото са направени и разноски от страна на РП Пазарджик в размер на 20 лева за публикация в ДВ и с оглед изхода на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на РП Пазарджик сума в размер на 20 лева представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 18.5.2016г.
306 Административно дело No 124/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение № 143 на Общински съвет Септември, взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 124/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила на 25.5.2016г.
307 Административно дело No 126/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.В. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ МИРОСЛАВ СТАНЧЕВ В ГРУПА ОП ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.В. ***, подадена чрез адв. В.П. против заповед за задържане на лице № 340/30.01.2016 г. на старши полицай М. М. С. в група „Охранителна полиция“ при РУ – Септември, считано от датата на връчване на заповедта – 30.01.2016 год. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.8.2016г.
308 Административно дело No 127/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 129, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 127/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват, и в 7-дневен срок от съобщаването на определението на заинтересованата страна.
В законна сила на 26.5.2016г.
309 Административно дело No 128/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.5.2016г.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 128/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 20.5.2016г.
310 Административно дело No 129/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 133, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 129/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват, и в 7-дневен срок от съобщаването на определението за заинтересованата страна.
В законна сила на 27.5.2016г.
311 Административно дело No 130/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.5.2016г.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 130/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 20.5.2016г.
312 Административно дело No 131/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик Елена Попова против Решение № 138 от 28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на ОбС Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 131/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна, както и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.5.2016г.
313 Административно дело No 132/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик - Елена Попова, подаден против Решение № 140, взето с протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 132/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за страните, които присъстват, и в 7-дневен срок от съобщаването на определението за заинтересованата страна.
В законна сила на 18.5.2016г.
314 Административно дело No 133/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, против Решение № 142/28.01.2016 г., взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. на ОбС Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 133/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъствалите страни, а за неприсъствалата заинтересована страна – в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.6.2016г.
315 Административно дело No 134/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.5.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение № 144/28.01.2016 г. на ОбС Септември, взето по Протокол № 5/28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 134/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъствалите страни, а за неприсъствалата заинтересована страна – в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 23.8.2016г.
316 Административно дело No 135/2016, I състав КСО С.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.И. с ЕГН **********о*** против Решение на ТП на НОИ –Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 135/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.4.2016г.
317 Административно дело No 137/2016, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.М.,
М.М.М.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № РД-13-6454 от 27.01.2016 г. на началника на ОСЗ Пазарджик. ВРЪЩА преписката на началника на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик, за извършване на исканата административна услуга. ОСЪЖДА началника на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик да заплати от бюджета на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик на С.С.М. и М.М.М. ***, направените по делото разноски в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.6.2016г.
318 Административно дело No 138/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. ***, подадена чрез адвокат М. *** против възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1630-00-323 от 19.01.2016 г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮЦР-400 от 19.11.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, за премахване на незаконен строеж „Свинарник, склад за фуражи, битова сграда и ограда“ – в частта й за ограда и свинарник“, находящ се в УПИ VІІІ – свинеферма, кв. 116 по плана на гр. Белово, обл. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 297, ал. 4 от АПК на И.Г.Т. ***, да се спре изпълнението по възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1630-00-323 от 19.01.2016 г. на началника на ДНСК до приключване на делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 16.2.2016г.
319 Административно дело No 140/2016, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Л.Н.Т. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ Отказ изх. № РД-13-177/13.01.2016 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ Пазарджик за издаване на документ – скица. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган – началника на ОСЗ Пазарджик за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ОСЗ Пазарджик да заплати на Л.Н.Т. ***, сумата от 370 (триста и седемдесет) лева, от които 360 (триста и шестдесет) лева платено адвокатско възнаграждение и 10 (десет) лева внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 21.5.2016г.
320 Административно дело No 143/2016, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Л.Н.Т. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Л.Н.Т., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник И.Н.Ц.,***, със съдебен адрес:*** срещу Отказ с изх. № РД-13-177/13.01.2016 г. на началник на ОСЗ-Пазарджик за издаване на документ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Заверено копие от преписката по делото ДА СЕ ИЗПРАТИ за прилагане по адм. д. № 140, по описа за 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.3.2016г.
321 Административно дело No 154/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.А.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. С.П. *** против Заповед на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „обявен за общодържавно издирване“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 154/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.4.2016г.
322 Административно дело No 157/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.А.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ненчо А.Д. ***, подадена чрез адв. Л.Д., с посочен съдебен адрес: ***, офис 5, против Заповед за прилагане на ПАМ № 15-0315-000125/25.12.2015 г. на началника на РУП Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 157/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.4.2016г.
323 Административно дело No 158/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.К.У. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.К.У. ***, против отказ на ОД на МВР Пазарджик да приложи Наредба № І-45/2000 г., чл.11, ал.1, чрез който се прикрива административно нарушение на КАТ през 2006 г. и води до прикриване на задължения на трето лице, което я уврежда и ще я уврежда в бъдеще. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 158/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.5.2016
Административно дело № 5335/2016
Определение № 6227 от 26.05.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 5335/2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА определение № 444 от 15.04.2016 г. по адм. дело № 158/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.5.2016г.
324 Административно дело No 161/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областния управител на Област Пазарджик против Решение № 107, прието с Протокол № 5 на заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 161/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.6.2016г.
325 Административно дело No 165/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Директор на ТП „Държавно горско стопанство“ Пещера, с адрес гр. Пещера, ***, срещу Заповед № 50 от 29.01.2016 год. на кмета на община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 165/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 17.3.2016г.
326 Административно дело No 166/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Иван Асенов Гърков в качеството му на директор на ТП ДГС Пещера, против Заповед № 51/29.01.2016 г. на Кмета на община Пещера, с която е одобрен проект за ПУП за отреждане на част от ПИ с идентификатор 56277.1.1522 по КККР на гр. Пещера в УПИ І-кантон „Долна вада“ с площ от 200 кв. м. и определен прилежащ терен към съществуваща сграда с площ от 27 кв. м. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 166/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 26.3.2016г.
327 Административно дело No 169/2016, IV състав Изборен кодекс В.П.М.,
И.Ц.М.,
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 189-МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Белово, за избиране на общински съветници, в част № ІV.“Обявява разпределението на заявените предпочитания, преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили мандати“, само в частта, относно преференциите, дадени за кандидатската листа на ПП ГЕРБ. ВРЪЩА книжата на ОИК Белово за обявяване на действителните резултати, с оглед мотивите на настоящото решение. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Белово, за избиране на общински съветници в останалата му част. След влизане в сила на решението, копие от протокола на ОИК Белово от 26.10.2015 г. и протоколите на СИК, както и препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Районна прокуратура Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2016
Административно дело № 8165/2016
РЕШЕНИЕ № 11743 от 03.11.2016 г. на ВАС Четвърто отделение по адм. д. № 8165/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 292 от 15.06.2016 година по адм.дело № 169/2016 година на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Л. Г.К., Е.С.В., Г.. С.Г., Д.В.Й. и Б.Н.Д. против същото решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 8165/2016 година на Върховния административен съд, четвърто отделение в тази му част. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия, Белово. да заплати на В. П.М. сумата 100 /Сто/ лева за съдебно-техническа експертиза, като оставя без уважение искането в останалата му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Ц.М. за присъждане на направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав с частна жалба в седмо-дневен срок от съобщаването му на касационните жалбоподатели единствено в прекратителната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно в останалата му част.
В законна сила на 3.11.2016г.
328 Административно дело No 170/2016, I състав Закон за движението по пътищата Л.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПИП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 15-1006-000900 от 16.12.2015г. на Началник сектор „ПП” гр.Пазарджик ОСЪЖДА Началник Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от бюджета на дирекцията в полза на Л.Д. Милаов с ЕГН ********** сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 602.50 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2016г.
329 Административно дело No 172/2016, VI състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ М.-0.-М.К. Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.3.2016г.
Продължава срока на наложените с Постановление № 13/РД-10-164/26.10.2015 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик, на М.И.К., ЕГН **********, предварителни обезпечителни мерки, а именно: възбрана върху собствен на лицето на недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с търговско предназначение – магазин № 1, целия на застроена площ от 30, 70 кв.м., който магазин се намира на първи етаж в терасовидна сграда за „комплексно обществено обслужване“, застроена на площ от 690 кв.м. и РЗП от 1181, 70 кв.м., състояща се от складови помещения/избен етаж/ и три етажа със самостоятелни обекти с търговско предназначение, която сграда е построена в поземлен имот, в строителните граници на населеното място, означен като парцел № XXXIV/тридесет и четири/ в квартал № 141 по плана на гр. Велинград, при граници на поземления имот: от изток – бул. „Съединение“, от юг – улица „Юндола“, от запад – УПИ IX,, от север – УПИ – XXXV, посочено в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001315006446-020-001/06.08.2015 г., която е изменена със Заповед № Р-16001315006446-020-002/17.11.2015 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2016г.
330 Административно дело No 173/2016, I състав КСО М.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Н.В. против Решение №1012-12-6/10.02.2016г. издадено от Директора на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него разпореждане на Ръководителя „ПО“. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.6.2016г.
331 Административно дело No 182/2016, III състав Закон за семейни помощи за деца Е.Н.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.К. с ЕГН ********** *** против Заповед № Д – 111 от 02.02.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, потвърдена с решение № РД-07-6 от 24.02.2016 г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Н.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.6.2016г.
332 Административно дело No 183/2016, III състав Закон за движението по пътищата А.И.М. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 16-0310-000006 от 28.01.2016 г. на началник на РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – отнемане на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА началника на РПУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на А.И.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1010 /хиляда и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.6.2016г.
333 Административно дело No 186/2016, I състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЧЕПИНСКА КАРИЕРА ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.3.2016г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-180/03.11.2016г. – наложен запор на банкови сметки , Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-184/10.11.2015г. наложен запор на ДМА и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-179/02.11.2015г с което е наложна възбрана на недвижими имоти, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Стоилка Костадинова Минчева - старши публичен изпълнител в сектор „ОСПВ“, ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 8.3.2016г.
334 Административно дело No 190/2016, VI състав Изборен кодекс В.А.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 170-МИ/26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Пещера, с което е обявен за избран за кмет на кметство Капитан Димитриево на първи тур И.Р.З.. Осъжда В.А.П. от с. Капитан Димитриево, ***, да заплати на И.Р.З. сторените разноски в съдебното производство в размер на 600/шестстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2016г.
335 Административно дело No 198/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ТРИАДИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Б.Г.М. *** с ЕГН **********, чрез адв.Б. *** по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, поради процесуална недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/ 2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 28.6.2016г.
336 Административно дело No 199/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел” АД, ЕИК ***, представлявано от А.В. – изпълнителен директор, подадена против действия на началник на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-154/09.01.2015 г. на началник на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район за премахване на незаконен строеж: „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Каменица, група улици1”. Оставя без уважение искането на ответника – Началник на ДНСК София, за присъждане на разноски. Оставя без уважение искането на оспорващия – „Телекабел“АД, за присъждане на разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 24.6.2016г.
337 Административно дело No 200/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ж.Т.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК НА ДНСК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Т.М.,***, с посочен съдебен адрес:***/чрез адв. Д.М./, подадена против действия на орган по изпълнението, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-2122-00-551/01.02.2016 г. на началник на ДНСК относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-121/27.04.2012 г. на началник на РДНСК Южен централен район за премахване на незаконен строеж „Едноетажно масивно жилище и подпорна стена“, находящ се в ПИ № 025108, м. „Агово“, землище на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик – с извършител Ж.Т.М.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 15.3.2016г.
338 Административно дело No 201/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булсатком“ ЕАД, против Заповед ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 201/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9619/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9973 от 26.09.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 9619/16 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 741 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 201/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
339 Административно дело No 202/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булсатком“ ЕАД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2016 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9621/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9974 от 26.09.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 9621/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 743 от 21.06.2016 г., постановено по адм. дело № 202/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
340 Административно дело No 203/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.3.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „БУЛСАТКОМ“ЕАД, с ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, ул.“Магнаурска школа“№15,ет.3, представлявано от М.З. и П. Г. – изпълнителни директори, чрез процесуалния си представител адв.П.П. – САС против Заповед №ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012г. на Началник РДНСК -ЮЦР. Прекратява административно дело № 203, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.5.2016
Административно дело № 5212/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 318 от 21.03.2016 г., постановено по адм. дело № 203/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2016г.
341 Административно дело No 204/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булсатком“ ЕАД, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012 г. на Началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 204/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.10.2016
Административно дело № 9620/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10337 от 05.10.2016 г. на ВАС Второ отделение по адм. д. № 9620/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 742 от 21.06.2016 г., постановено по адм. дело № 204/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.10.2016г.
342 Административно дело No 205/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. “Магнаурска школа“ № 15, ет. 3, представлявано от изп. директори М. З. и П. Г., чрез процесуалния си представител адв. П.П., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 205, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7–дневен срок считано от днес, тъй като страните присъстват и се счита, че определението им е съобщено в днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 7926/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8847 от 14.07.2016 г. по адм. дело № 7926/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение държано в открито заседание на 18 май 2016 год. по адм. дело № 205/2016 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.7.2016г.
343 Административно дело No 206/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСАТКОМ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булсатком“ ЕАД с ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Магнаурска школа“ № 15, ет. 3, представлявано от М.З. и П. Г. – изпълнителни директори, подадена чрез адв. П. САК против заповед № ДК-02-ЮЦР-83 от 23.03.2012 г. на Началник РДНСК – ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 206/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА „Булсатком“ ЕАД, ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Магнаурска школа“ № 15, ет. 3, представлявано от М.З. и П. Г. – изпълнителни директори да заплати на РДНСК ЮЦР Пловдив направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от днес за ответника и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.6.2016
Административно дело № 5848/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7119 от 14.06.2016 г. по адм. дело № 5848/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 435 от 11.04.2016 г., постановено по адм. дело № 206/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.6.2016г.
344 Административно дело No 207/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СПОРТ БЕЕВИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Спорт Бееви“ АД, ЕИК 112587752, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Христо Ясенов“ № 23, с представляващ Б.А.Б. и К.Д.Б. против решение № 118 от 25.02.2016 г., прието с протокол № 3 от 25.02.2016 г. от Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.6.2016
Административно дело № 4847/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7132 от 14.06.2016 г. по адм. дело № 4847/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Б., член на съвета на директорите на „Спорт Бееви" АД, ЕИК112587752, с адрес: гр. Велинград, ул. „Яко Молохов" № 30, срещу определение № 351/25.03.2016 г., постановено по адм. дело № 207/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4847/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението на страната пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 28.6.2016г.
345 Административно дело No 209/2016, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК УНИМИЛК ООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.3.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените на „Унимилк“ ЕООД обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-183 от 09.11.2015 г., отменено частично с Постановление изх. № 13/РД-10-183#28, с посочена на него дата 13.01.2016 г., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001315009165-020-001/05.11.2015 г., изменена със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия от 10.02.2016 г. издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.5, изр. последно от ДОПК определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 25.3.2016г.
346 Административно дело No 215/2016, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Н.З.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2634 от 23.11.2015 г. на кмета на община Пазарджик, с която е отчуждена част от поземлен имот с пл. № 1530, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92, между квартали 162 и 162А по плана на с. Мало Конаре с площ на отчуждаваната част 604 кв.м., съгласно ПУП, при съседи: п.и. № 1529, п.и. № 1286, улица с о.т.о.т. 108-92-107 и останалата част от п.и. № 1530, непопадаща в улицата. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Н.З.П. сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща разноски по производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2016г.
347 Административно дело No 216/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. извършените действия по принудителното по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-153/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, състоящи се в премахване на част от законно изградената кабелна мрежа, собственост на „Телекабел“ АД гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. по искането органът по изпълнението да бъде задължен да не извършва действия по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-153/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, по отношение на останалата кабелна разпределителна мрежа. ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.6.2016г.
348 Административно дело No 217/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Живко Динев Пенев - прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик против акт за узаконяване № 10 от 21.12.2013 г. на главния архитект на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район гр. Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2016г.
349 Административно дело No 218/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от Живко Пенев – прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик против издадено от Главния архитект на община Пазарджик акт за узаконяване №7/21.12.2013г. на незаконен строеж :“Масивна двуетажна жилищна сграда“ състояща се от два редовни жилищни етажа и мансарден етаж със застроена площ 100.10кв.м. и разгърната застроена плащ 338.90 кв.м. находящ се в уреголиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-9 за жилищно строителство , местност „Кулински ливади“ , землището на с.Ивайло, община Пазарджик, обл.Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №218/16г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 21.4.2016г.
350 Административно дело No 220/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, против действия по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1264-00-155/09.01.2015 г. на началника на ДНСК. ОСЪЖДА „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, да заплати на ДНСК София сума в размер на 300 (лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението ДА СЕ СЪОБЩИ на страните.
В законна сила на 14.7.2016г.
351 Административно дело No 221/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила на 21.4.2016г.
352 Административно дело No 222/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Костадин Георгиев Варев, в качеството му на кмет на община Белово, против Решение № 55/26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г. по Протокол № 10/26.02.2016 г., както и жалбата срещу разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение на същото решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 222/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.7.2016
Административно дело № 7680/2016
Определение № 8614 от 11.07.2016 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 7680/16 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 443 от 15.04.2016г. постановено по адм. дело № 222/2016г., по описа на Административен съд Пазарджик ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2016г.
353 Административно дело No 223/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Костадин Георгиев Варев, кмет на Община Белово, срещу Решение № 56/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на същата дата с Протокол № 10. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 223/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ с частна жалба.
В законна сила на 26.4.2016г.
354 Административно дело No 225/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ-ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – защита на животните, гр. Пловдив, ул.“Найден Геров“ № 17, вх.А, ет.3, ап.7, представлявано от председателя Г. С., подадена против мълчалив отказ на кмета на община Велинград за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление, получено на 27.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 225/2016 г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.9.2016г.
355 Административно дело No 226/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕВРОПА ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.4.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Европа“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. ***, подадена чрез адвокат М.И., против Акт на началник сектор ПКП при ОДМВР гр. Пазарджик - гл.инспектор Т., изразяващ се в резолюция на гл. инспектор Т. за насочване на преписката към длъжностно лице Л. П., с поставена дата 01.03.2016г. и против Акт на зам.-директор И. Т., обективирано в писмо с рег. № 3120002967/08.03.2016г. до Държавен съдебен изпълнител към Районен съд Пазарджик. Прекратява производството по административно дело № 226/2016г. в по описа на Административен съд Пазарджик в тази част. Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.5.2016
Административно дело № 5088/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5502 от 10.05.2016г. по адм. дело № 5088/2016. на Върховен административен съд на Република България: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 420 от 11.04.2016 г., постановено по адм. дело № 226/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2016г.
356 Административно дело No 230/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.С. с ЕГН ********** *** против действията на органа по изпълнение – кмета на Община Пазарджик, обективирани в писмо рег. № 44-13-68 от 11.02.2016 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ акцесорното искане по чл. 297, ал. 4 от АПК на В.К.С. с ЕГН ********** ***, за спиране на изпълнението на влязла в сила заповед № 2890/22.12.2015 г., на кмета на Община Пазарджик ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.4.2016г.
357 Административно дело No 231/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.С.С., ЕГН ********** ***, чрез адвокат В.С., съдебен адрес: ***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, ведно със законните лихви от датата на завеждане на делото до крайното изплащане, както и разноските по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 231/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. Исковата молба, заедно с приложенията да се върне на ищеца. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 5673/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6444 от31.05.2016г. по адм. дело № 5673/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 419/11.04.2016 г., постановено по адм. дело № 231 по описа за 2016 г. на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2016г.
358 Административно дело No 232/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. извършените действия по принудителното по изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, състоящи се в премахване на част от законно изградената кабелна мрежа, собственост на „Телекабел“ АД гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. по искането органът по изпълнението да бъде задължен да не извършва действия по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012 г. на Началник на РДНСК – Южен Централен район, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1263-00-152/09.01.2015 г. на началника на ДНСК, по отношение на останалата кабелна разпределителна мрежа. ОСЪЖДА ДНСК - София да заплати на „Телекабел“ АД, ЕИК 822120615, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 29, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2016г.
359 Административно дело No 233/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.Я.Т. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Я.Т., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, чрез адв. Д.К., подадена против действия на началник на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-4433-01-141/09.03.2016 г. на началник на ДНСК относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-173/19.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда“, находящ се в Държавен горски фонд, отдел 289“4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, с извършител Н.Я.Т.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 23.3.2016г.
360 Административно дело No 234/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.Б.Р. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат Д.К. против постановление и действия на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-136/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда“, находящ се в ДГФ, м. “Слънчева поляна“, землище гр. Батак, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Пз-4430-01-140 от 09.03.2016 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 297, ал. 4 от АПК на С.Б.Р. с ЕГН ********** ***, да се спре изпълнението по възлагателно писмо с изх. № ПЗ-4430-01-140 от 09.03.2016 г. на началника на ДНСК до приключване на делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 21.3.2016г.
361 Административно дело No 241/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Д.Д., ЕГН ********** и Е.Я.Д., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, чрез адв. М.М., съдебен адрес:***, ПИСМО с изх. № ПЗ-4437-01-143/09.03.2016 г. на началник на ДНСК, обективиращо действия на началник на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда“, находящ се в Държавен горски фонд, отдел 289“4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 20.6.2016г.
362 Административно дело No 243/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.А.В. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.В. ***, чрез адв.М. против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ -4428-01-142/09.03.2016 г. на Началника на ДНСК, с което се възлага принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02-ЮЦР-135/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда и помощни сгради“ находящи се в ДГФ , отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/Защитена местност/, яз.“Широка поляна“, землище на гр.Батак, обл.Пазарджик изпълнен от А.Д.Д.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02-ЮЦР-135/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда и помощни сгради“ находящи се в ДГФ , отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/Защитена местност/, яз.“Широка поляна“, землище на гр.Батак, обл.Пазарджик изпълнен от А.Д.Д.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298 ал.4 от АПК. Преписи от решението да се изпратят на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 23.3.2016г.
363 Административно дело No 245/2016, I състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ГРАДИНА - 2010 ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.3.2016г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-22/20.01.2016г. е наложен запор на подържащите от дружеството банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори включително и съдържанието в касети в: 1. "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД 2. "БНП - ПАРИБА СА. - КЛОН СОФИЯ" ЕАД 3. "БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД 4. "УНИКРЕДИТБУЛБАНК" АД 5. "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 6. "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД 7. ТБ-ВИКТОРИЯ" ЕАД 8. "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 9. "БАНКА ДСК" ЕАД 10. "СИБАНК" АД 11. "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД 12. "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД 13. "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД 14. "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД 15. "ОБЩИНСКА БАНКА" АД 16. "ИНВЕСТБАНК" АД 17. "ПРОКРЕДИТ БАНК" АД 18. "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД 19. "СЖ ЕКСПРЕСБАНК" АД 20. "ЧПБ ТЕКСИМ" АД 21. "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 22. "ТОКУДА БАНК" АД 23. "ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД 24. АЛФА БАНКА КЛОН БЪЛГАРИЯ 25. "СИТИБАНК Н.А. КЛОН СОФИЯ" 26. "ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКА КЛОН СОФИЯ" 27. "ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ" 28. ИШ БАНК ГМБХ-КЛОН СОФИЯ , като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Димитър Йорданов- публичен изпълнител , ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 21.3.2016г.
364 Административно дело No 247/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Г. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.6.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожни действията по принудително изпълнение на заповед № ДК -02-ЮЦР-138 от 14.04.2011г. на Началника на РДНСК-ЮЦР . Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2016г.
365 Административно дело No 252/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.А.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Е.А.П. с ЕГН ********** *** против Общинска служба по „Земеделие“ гр. Пазарджик, представлявана от С. П., Областна служба „Земеделие“ гр. Пазарджик, представлявана от директора С. А. Т. и Министерство на земеделието и храните гр. София, представлявано от министъра Д. Т.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 6942/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8820 от 14.07.2016 г. по адм. дело № 6942/2016 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 493/03.05.2016 г., постановено по административно дело № 252/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2016г.
366 Административно дело No 257/2016, I състав чл. 304 АПК Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 13.6.2016г.
НАЛАГА на Кмета на община Батак глоба в размер на 200лв.за неизпълнение на съдебно решение №6/06.01.2016г. постановено по адм.д.№ 806/15г. по описа на Администартивен съд Пазарджикт. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 5.7.2016г.
367 Административно дело No 261/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.Д.,
Й.Г.Д.,
Ц.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.Д., Й.Г.Д. и Ц.В.Д., с адрес: ***, Заповед №187/02.03.2016 год. на кмета на община Пещера, с която е одобрено, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, частично изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ХIII – 197 с идентификатор 56277.501.254 по КККР на гр. Пещера, с площ от 646 кв.м. на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ХIII – 254 с площ от 323 кв.м. и УПИ ХVII – 254 с площ от 323 кв.м. в кв. 24 по ПУП на гр. Пещера. ОСЪЖДА община Пещера да заплати на В.Г.Д., Й.Г.Д. и Ц.В.Д. сумата от 530/петстотин и тридесет/лева, представляваща разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.11.2016г.
368 Административно дело No 266/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК СЛЪНЦЕ 2002 ЕООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Слънце 2002“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 47, представлявано от управителя Ивелина А.Ч., срещу действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-229/26.04.2011 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-763-01-324/16.03.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „Навес, два броя барбекю, зоокът и трайна настилка“, находящи се в ПИ 142100, в местността Голяма и малка крушици в землището на гр. Сърница. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 7.6.2016г.
369 Административно дело No 270/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК О.К.К. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата О.К.К., ЕГН ********** *** с посочен съдебен адрес:*** /чрез адв. Д.М. и адв. А.К./, подадена против действия на орган по изпълнението, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-215-01-147/09.03.2016 г. на началник на ДНСК относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-51/08.02.2012 г. на началник на РДНСК Южен централен район за премахване на незаконен строеж „Жилищна сграда 1“, находящ се в ПИ № 032006 и ПИ № 032001, м. „Орешака“, землище на община Пещера – с извършител О.К.К.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 27.6.2016г.
370 Административно дело No 272/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Б.У. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.У. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Д.М. и адв. А.К. – САК, със съдебен адрес *** срещу действия на административен орган – РДНСК ЮЦР, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-215-01-149 от 09.03.2016 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 31.5.2016г.
371 Административно дело No 273/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК О.З.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2016г.
ОТМЕНЯ действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-52/08.02.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-215-01-145/09.03.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „Жилищна сграда № 2, находяща се в ПИ № 032006 и ПИ № 032011, местност Орешака в землището на община Пещера“, с извършител О. Кирилов К.. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 7.6.2016г.
372 Административно дело No 274/2016, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.С.Г. ***, подадена чрез пълномощника й С.И.Г., срещу бездействие на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 274/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.6.2016
Административно дело № 6735/2016
С определение № 7463 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 6735/2016 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 542 / 12.05.2016 г. по адм. дело № 274 / 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.6.2016г.
373 Административно дело No 282/2016, VI състав Закон за данък върху добавената стойност СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР"ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК НОВА СТАЙЛ ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.4.2016г.
Оставя без уважение искане на публичен изпълнител И. Т. Т. в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик за продължаване на срока на наложените на „Нова Стайл“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес ***, представлявано от Й.Д.Ч., обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-193/20.11.2015 г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 12.4.2016г.
374 Административно дело No 285/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Г.Г., ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. с изх. № 02-130-6500/4788 от 14.08.2014 година на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие", в частта, с която му е наложена санкция и му е отказано плащане на субсидия по НР1 в размер на 1365, 34 лв., по СЕПП в размер на 1663, 72 лева. ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2016г.
375 Административно дело No 286/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ц. *** против заповед № 218 от 05.02.2016 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.7.2016
Административно дело № 7259/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8477 от 08.07.2016 г. по адм. дело № 7259/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 617/ 20.05.2016 г. постановено по адм. дело № 286/2016 г. на Административен съд- Пазарджик, трети състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2016г.
376 Административно дело No 287/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.06.2016 год., с което е даден ход по същество по делото. ОСТАВЯ без разглеждане протеста на прокурор при Районна прокуратура – Велинград против разпоредбата на чл.35, т.9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №287/2016 год. по писа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Районна прокуратура – Велинград разноски по производството в размер на 20.00 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му на страните пред ВАС
В законна сила на 28.7.2016г.
377 Административно дело No 288/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т., ЕГН **********, подадена чрез адв. Ц., със съдебен адрес:***, против Заповед № 560/02.03.2016г. на кмета на община Велинград, с която се отказва издаването на заповед с правно основание чл. 195, ал. 4 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288/2016 год. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.6.2016
Административно дело № 7360/2016
С определение № 7811 от 28.06.2016 г. по адм.дело № 7360/2016 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 633/25.05.2016 г., постановено по адм. дело № 288/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на кмета на община Велинград за присъждане на разноски по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2016г.
378 Административно дело No 289/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Н.З.,
М.С.И.,
Т.Г.Д.
НАЧАЛНИКА НА СГКК- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д., подадена чрез адв.Т.З., с посочен съдебен адрес ***, Заповед № 18-2221/21.03.2016 г. на началника на СГКК-Пазарджик. ВРЪЩА преписката на СГКК - Пазарджик за продължаване на административнопроизводствените действия по молба вх.№ 94-542/30.10.2013 г. ОТХВЪРЛЯ искането за обявяване нищожността на Заповед № 18-2221/21.03.2016 г. на началника на СГКК-Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 23.6.2016
Административно дело № 6620/2016
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на началника на СГКК -Пазарджик, срещу определение № 583/17.05.2016г., постановено по адм. дело№ 289/2016г. на Пазарджишкия административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6620/2016 г. на Върховния административен съд. ОСЪЖДА СГКК - гр. Пазарджик, да заплати на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д., по 200 лв. разноски по делото, или общо 600 (шестотин) лв. за правна помощ и съдействие. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред 5- членен състав на Върховния административен съд. След връщането на делото в АС-Пазарджик, същият да се произнесе по подадената на 20.05.2016г. молба, като съобрази и становището на Служба ГКК-Пазарджик, получено на 09.06.2016г и приобщено по делото.
В законна сила на 8.7.2016г.
379 Частно административно дело No 294/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Костадин Георгиев Варев, в качеството му на кмет на община Белово, срещу Разпореждане за допуснато предварително изпълнение Решение № 67/25.03.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 25.03.2016 г. по Протокол № 11/25.03.2016 г., с което е потвърдено Решение № 55/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г., по Протокол № 10/26.02.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 294/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 28.5.2016г.
380 Частно административно дело No 295/2016, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Белово – инж. Костадин Георгиев Варев, адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на решение № 68, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2016г.
381 Частно административно дело No 296/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Белово – инж. К. Г. В., адрес гр. Белово, ***, срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на решение № 69, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2016г.
382 Административно дело No 298/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 691 от 20.05.2014 г. на кмета на Община Велинград, с която е одобрено попълването на кадастрален план с верните имотни граници на ПИ № 393 и нов ПИ № 1125 в кв. 47 по плана на гр. Сърница. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.11.2016г.
383 Административно дело No 301/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.С.Д. КМЕТА НА С.ХАДЖИЕВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.С.Д. от с. Хаджиево, против Мълчалив отказ за издаване на удостоверение за наследници по Заявление вх. № 44-3-20/09.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 301/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Прекратява делото.
В законна сила на 14.7.2016г.
384 Административно дело No 308/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Стрелча, подадена против Решение № 737/27.03.2014 г., взето по Протокол № 39 на Общински съвет Стрелча, с искане за обявяване нищожността на решението. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.11.2016г.
385 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Н.З.,
М.С.И.,
Т.Г.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на П.Н.З., М.С.И. и Т.Г.Д.,***, подадена чрез пълномощник адвокат Т.З., със адрес ***, кантора № 16 срещу Заповед № 18-2221/21.03.2016г. на Началник на СГКК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.5.2016г.
386 Административно дело No 316/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СПОРТ БЕЕВИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Спорт Бееви“АД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, срещу Решение № 132/31.03.2016 г., прието с протокол № 4/31.03.2016 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 316/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.5.2016г.
387 Административно дело No 319/2016, IV състав КСО И.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Г. *** подадена против Мотивирано решение № 1012-12-25#1/24.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РВ -3-12-00100231 от 19.01.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено възстановяването на направените разходи за хранене от фонд „Общо заболяване и майчинство“/ОЗМ/, разходи за нощувки от същия фонд и разходи за диагностични и терапевтични процедури за периода 24.07.2014 г. до 02.08.2014 г. в размер на 474.05 лева. ОСЪЖДА И.А.Г. *** да заплати на ТП на НОИ-Пазарджик, сумата от 300 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2016г.
388 Административно дело No 320/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.С.А. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.С.А. срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 320/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.6.2016г.
389 Административно дело No 321/2016, IV състав Закон за акцизите и данъчните складове Ю.С.Ю.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ю.С.Ю. ***, срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 321/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.6.2016г.
390 Административно дело No 322/2016, IV състав Закон за държавния служител А.Г.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 120/25.03.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/ - гр. Пазарджик, издадена на основание чл. 90, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 89, ал. 2 и чл. 92, ал. 1 от ЗДСл., с която органът по назначаването е наложил дисциплинарно наказание „Порицание“ на оспорващата в качеството й на държавен служител на длъжност „Главен счетоводител“ в Дирекция „Административно-правно и финансово-ресурсна дейност“ при РДГ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на А.Г.П. *** сумата от 750 лева разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.9.2016г.
391 Административно дело No 324/2016, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Д-р Камен Беров-ИППМП“ гр. Ракитово, подадена против писмена покана с изх. № 13/29-05-480/05.04.2016 г. на директора на РЗОК-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 324 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 26.5.2016г.
392 Административно дело No 329/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СПОРТ БЕЕВИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на „Спорт Бееви“ АД, ЕИК *****, гр. Велинград, ул. *****, чрез адвокат П. П., Адвокатска колегия Пазарджик, срещу Решение № 132/31.03.2016г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 329/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Заверено копие от преписката по делото ДА СЕ ИЗПРАТИ за прилагане по адм. д. № 316, по описа за 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.5.2016г.
393 Административно дело No 333/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик против Решение 241/30.03.2016 г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 333/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Районна прокуратура Пазарджик разноски по производството в размер 20 (двадесет) лева, съгласно представеното на л.10 от делото доказателство за това. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.10.2016г.
394 Административно дело No 334/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЛАДШИ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пламен Пантов – младши прокурор при РП Пазарджик , подаден против Решение №242/30.03.2016г. на Общински съвет Септември . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 334/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.8.2016г.
395 Административно дело No 335/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЛАДШИ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 243/30.03.2016 г. на Общински съвет гр. Септември, с което е променен видът на собствеността от публична в частна общинска собственост на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ – Здравен дом, в кв. 2 по плана на с. Славовица, община Септември и е възложено изпълнението на решението на кмета на Община Септември, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Септември да заплати от бюджета на Община Септември направените от Районна прокуратура Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 29.8.2016г.
396 Административно дело No 338/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.А.Н. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.А.Н. ***, подадена против писмо с изх. № ПЗ-1184-01-644/23.02.2015 г. на началник на ДНСК, обективиращо действия по изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮЦР-120/27.04.2012г. на началник РДНСК-ЮЦР, с искане да бъде обявено за нищожно. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 5.7.2016г.
397 Административно дело No 357/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на К.С.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 357/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.6.2016г.
398 Административно дело No 364/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.П. *** против заповед № 721 от 25.03.2016 г. на кмета на Община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Тоалетна със септична яма“, находящ се в УПИ VІІІ-185 в кв. 5 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик. ОСЪЖДА Т.С.П. *** да заплати на кмета на Община гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2016г.
399 Административно дело No 365/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.А.,
К.Т.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.А. и К.Т.А. ***, действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № 01-144/09.03.2016 г. на началника на ДНСК гр. София. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 30.9.2016г.
400 Административно дело No 369/2016, III състав ДОПК П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.06.2016 г. за даване ход по същество на адм. дело № 369/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** против отказ, обективиран в писмо с изх. № 13-П-18 от 11.04.2016 г. на началника на отдел МДТ към Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 369/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.10.2016
Административно дело № 11580/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10921 от 19.10.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 11580/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 780/06.07.2016 г., постановено по адм. дело № 369/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2016г.
401 Административно дело No 376/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от К.С.К., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора-гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 5 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 376 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 30.6.2016г.
402 Административно дело No 385/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура Велинград- Емилия Балева, подадена против чл.35, т.9 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение №321/ взето на 11.03.2003г. от ОС Ракитово като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 385/16г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на прокурор Бадева и на общински съвет Ракитово.
В законна сила на 28.5.2016г.
403 Административно дело No 392/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ш.П.И. КОНКУРСНА КОМИСИЯ ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.П.И. с ЕГН ********** *** против решение на комисия за класиране на кандидатите за длъжността „Ст. Специалист-управление и стопанисване на съдебно имущество“ в Окръжен съд гр. Пазарджик, обективирано в протокол от 15.04.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2016г.
404 Административно дело No 393/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 56, т. 21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стрелча, изменена с Решение № 382 от 31.01.2013 г., взето с протокол № 22 на Общински съвет Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати в полза на Районна прокуратура гр. Панагюрище направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 3.8.2016г.
405 Административно дело No 394/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ШИТА-2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Шита-2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кръстава, ул.“Леската“ №9, Заповед № 132 от 04.04.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-Пазарджик в обжалваната и част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите- Пазарджик да заплати на „ШИТА-2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кръстава, ул.“Леската“ №9, представлявано от Р.Р.К. сумата от 50/петдесет / лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.10.2016г.
406 Административно дело No 396/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.К.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.К., ЕГН **********,*** против бездействие на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик за връщане на отнетото свидетелство за управление на МПС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 396/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2016г.
407 Административно дело No 397/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТСБ-92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТСБ-92“ ЕООД с ЕИК 112625676, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 52, вх. В – партер, представлявано от З.Х.К. против Заповед № 194/19.04.2016 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, общ. Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 397/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 15.9.2016г.
408 Административно дело No 398/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТСБ-92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТСБ – 92“ ЕООД с ЕИК 112625676, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 52, вх. В – партер, представлявано от З.Х.К. против заповед № 195 от 19.04.2016 г. на Директора на ДГС „Селище“, местност Селище, общ. Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 398/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2016г.
409 Административно дело No 399/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Е.Д.П. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Възлагателно писмо, изх писм.изх.№ ПЗ-4424-01-732 от 13.04.2016г. издадено от Началник на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на на Заповед № ДК-02-ЮЦР-133/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „“вилна сграда, гараж, баня и кухня“ , находяща се в ДГФ , отдел 289“4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“/защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землището на гр.Батак, община Батак.Действията за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-133/14.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР. ВРЪЩА преписката на органа за продължаване на действията по изпълнението, считано от установеното незаконно такова, а именно - връчване на поканата за доброволно изпълнение на жалбоподателката.
В законна сила на 7.7.2016г.
410 Административно дело No 405/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Т. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 129 от 09.03.2016 г. на кмета на Община Панагюрище, в частта й, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР с обхват УПИ ІХ – 3621 и УПИ ХІІІ – 3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на М.В.Т. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.11.2016г.
411 Административно дело No 406/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Д.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Д.Г.Ц. ***, подадена чрез адв. И.Ц., съдебен адрес: ***, против действия на началник на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-Пз-26/23.07.2009 г., издадена от началник на РДНСК-Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-3658-02-094/04.05.2016 г. на началник на ДНСК. ОСЪЖДА Д.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати на ДНСК-София сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал. 4 от АПК. Решението да се съобщи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.10.2016
Административно дело № 13653/2016
В законна сила на 29.7.2016г.
412 Административно дело No 407/2016, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК САНКОМ-2007 ООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 13/РД-10-11 от 18.01.2016 г. и № 13-РД-10-36 от 03.02.2016 г., с което е наложен запор на банкова сметка ***, собственост на „Санком – 2007“ ООД с ЕИК 112669765, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „В. Левски“ № 28, представлявано от Огнян Никифоров Тодоров и Николай Стоилов Узунов, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.5.2016г.
413 Административно дело No 409/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ф.Д.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Д.Б. *** против решение № 223/28.04.2016г. на Общински съвет гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 409/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.6.2016г.
414 Административно дело No 412/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Панагюрище срещу Наредба за условията и реда на прокопаване за прокарване елементи на техническата инфраструктура, приета с Решение № 157/26.04.2012 г. на Общински съвет Стрелча, в частта й по чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 3, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 412 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г., Х състав. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати по сметка на Районна прокуратура Панагюрище направените за това производство разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, а за неприсъстващите страни – в 7-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.
В законна сила на 21.7.2016г.
415 Административно дело No 414/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-И.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искът за обезщетение, предявен с правно основание чл.1, ал.1 от ЗООДВ, по реда на чл. 204, ал. 1 от АПК от ЕТ „Ейвис-И.Г.“*** и адрес на управление ул. „23-та“ № 32 срещу Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 414/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛОЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 19.10.2016г.
416 Административно дело No 416/2016, III състав Закон за социално подпомагане Б.К.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.И. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, съобразно решение № 225/17.04.2015 г. по адм. дело № 67/2015 по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 416/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2016г.
417 Административно дело No 422/2016, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Ескулап“ ООД, подадена чрез управителя д-р Е. И. Т., против Писмена покана изх. № 13/29-02-126 от 01.02.2016 г., издадена от директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Ескулап“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. “Свети Архангел“ № 19А, да заплати на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.8.2016г.
418 Административно дело No 429/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИВЕЛ БГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.9.2016г.
С оглед изрично изразената воля в писмена форма от която се вижда, че заповедта срещу която е подадена жалбата е отменена със Заповед № 791/07.09.2016 г. съдът счита, че настоящето производство следва да бъде прекратено на основание чл. 159, т. 3 от АПК, затова съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 429/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 16.9.2016г.
419 Административно дело No 433/2016, I състав КСО Д.Г.Б. РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНТРОЛА ПО РАЗХОДИТЕ НА ДОО ТП НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 433/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик за произнасяне. ОПРЕДЕЛЯ срок за произнасяне 7-дневен срок от получаване на преписката в ТП на НОИ Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на административното производство не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 15.7.2016г.
420 Административно дело No 437/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.О.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.О.М., ЕГН ********** ***, подадена против действия на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-233/24.06.2011г. на началник на РДНСК-ЮЦР, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1121-02-095/04.05.2016 г. на началник на ДНСК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.О.М., ЕГН ********** ***, подадена против действия на ДНСК, обективирани в писмо с изх. № ПЗ-1121-02-095/04.05.2016 г., в частта й относно възражение за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ИЗПРАЩА жалбата на К.О.М., ЕГН ********** *** на началника на ДНСК за произнасяне по възражението за изтекла давност по чл.285, ал.1 от АПК. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в прекратителната му част с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България, а в останалата му част е окончателно.
В законна сила на 26.7.2016г.
421 Административно дело No 447/2016, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.А.Р. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И.,*** против отказ № 340000-2200 от 08.04.2016 г. на началника на РУП Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.10.2016
Административно дело № 11478/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10951/19.10.2016 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 11478/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1046/20.09.2016 г., постановено по адм. дело № 447/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2016г.
422 Административно дело No 453/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ф.М.П.,
М.А.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 453/2016 г. по описа на АС - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.11.2016г.
423 Административно дело No 456/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АГРО ЛЕС-2015 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС БОРОВО-С.ФОТИНОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АГРО ЛЕС – 2015“ЕООД с ЕИК 203802826 с адрес на управление с.Фотиново, общ.Батак, обл.Пазарджик, представлявано от Фериде Мехмедова Чалиева – управител. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 456/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.7.2016г.
424 Административно дело No 458/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.Р.Ч. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ФОТИНОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Р.Ч. *** против отказ на кмета на кметство с. Фотиново да издаде удостоверение за наследници за бащата на жалбоподателя Р. Н. Ч.. ОСЪЖДА Н.Р.Ч. ***, да заплати в полза на кметство с. Фотиново разноски по производството в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 30.10.2017
Административно дело № 10026/2017
С ПИСМО С ИЗХ. № 936 от 22.08.2017 г. изпратено на ВАС София - във вр. с определение № 447/05.05.2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13017 от 30.10.2017 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 10026/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 447 от 05.05.2017 г. по адм. д. № 458/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.10.2016г.
425 Административно дело No 459/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Е. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Е. ***, подадена чрез адвокат Д.С. срещу действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-5043-02-315/14.05.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „жилищна сграда“, находящ се в ПИ № 257 и № 258, в кв. 21, по плана на с. Кръстава. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно чл.294, ал.4 от АПК.
В законна сила на 5.8.2016г.
426 Административно дело No 464/2016, IV състав КСО М.П.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б. ***, подадена против Решение № 1012-12-54#2/19.05.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-7 от 07.01.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване за отказ да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на М.П.Б.. ОСЪЖДА М.П.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.9.2016г.
427 Административно дело No 472/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Й. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Й./Щ./ с ЕГН ********** *** , чрез адв. П., ПзАК против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-2468-02-429 от 20.05.2016 г. на Началника на ДНСК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02-ЮЦР-578/29.08.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Масивна двуетажна жилищна сграда", състояща се от два редовни жилищни етажа, от които първия е застроен, а втория в груб вид със застроена площ 118,93 кв.м и разгъната застроена площ 239.69 кв.м. находящ се в УПИ II-9 - за жилищно строителство, местност „Кулински ливади“, землище на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, изграден от С.М. Щ. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298 ал.4 от АПК. Преписи от решението да се изпратят на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 7.6.2016г.
428 Административно дело No 474/2016, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Д.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.11.2016г.
Оставя без разглеждане искането на Д.З.С. *** за защита срещу неоснователни бездействия на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Септември да му връчи заповеди от 2015г., като същите са посочени като „Заповед за отпускане на месечна помощ, Заповед за спиране на месечна помощ и Заповед за отпускане на енергийна помощ“. Прекратява административно дело № 474 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
В законна сила на 1.12.2016г.
429 Административно дело No 475/2016, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Д.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.С. *** за защита срещу неоснователни бездействия на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 475/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.7.2016г.
430 Административно дело No 476/2016, VI състав Закон за социално подпомагане Д.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.С. *** за започване на производство, съгласно чл. 276, ал. 2 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 476 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 10.8.2016г.
431 Административно дело No 477/2016, IV състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.12.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на С.М.Г. ***, по чл. 276, ал. 2 от АПК, за изпълнение на Заповед № П-152/03.02.2016 г. на директора на ДСП – Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 477/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.12.2016г.
432 Административно дело No 480/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЮЦДП – Смолян със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ № 14 против Решение № 111/31.03.2016 г. на ОбС гр. Батак, обнародвано в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2016
Административно дело № 9925/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12857 от 29.11.2016 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 9925/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 861 от 29.07.2016 г. по адм.д. № 480/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2016г.
433 Административно дело No 481/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Минерални води“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, бул. „Георги Д.“ № 12, подадена чрез С. П. К., против Решение № 113, прието по Протокол № 10 от 25.05.2016 г. на Общински съвет Стрелча. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 25.12.2016г.
434 Административно дело No 491/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Б.А.В. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.В. с ЕГН ********** *** против действия на Началника на ДНСК, обективирани във възлагателно писмо изх.№ПЗ-1492-02-658 от 08.06.2016г.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК -02 – ЮЦР- 289 / 19.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „едноетажна масивна постройка“, находящ се в УПИ І-9, кв.2 по плана на с.Хаджиево, общ.Пазарджик.
В законна сила на 15.6.2016г.
435 Административно дело No 493/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.Т.,
Г.И.Ф.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Т. с ЕГН ********** *** и Г.И.Ф. с ЕГН ********** *** против Заповед № 788/27.05.2016 г. на кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 493/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Септември да заплати на Т.И.Т. с ЕГН ********** *** и Г.И.Ф. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 820 (осемстотин и двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите, пред ВАС с частна жалба, и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от кмета на Община Септември.
В законна сила на 18.11.2016г.
436 Административно дело No 496/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Т.Т.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвор-Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София, с искане ответникът да му заплати неимуществени вреди в размер на 30 000 лева, ведно със законните лихви от 01.01.2008г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 496/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.10.2016
Административно дело № 11183/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10550 от 11.10.2016г. по адм. дело № 11183/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 924 от 23.08.2016г. на Административен съд-Пазарджик, шести състав, постановено по адм.д. № 496/16г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2016г.
437 Административно дело No 500/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.Я.,
Д.И.Я.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Х.И.Я.,*** в частта й срещу длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 500/2016 по описа на Административен съд Пазарджик по отношение на предявената от Х.И.Я. искова молба срещу длъжностните лица Г. И. К., Д. П. А., С. Я.П. и К. В. Х.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба и допълнителна молба, подадена от Х.И.Я.,***, подадена срещу Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 500/2016 по описа на Административен съд Пазарджик по отношение на предявената от Х.И.Я. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 29.9.2016г.
438 Административно дело No 503/2016, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Д.В. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ПРИ НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.9.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 503/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.9.2016г.
439 Административно дело No 511/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Л.С.А. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.С.А. *** против Експертно решение № 0133/12.03.2016 г. на НЕЛК, Специализиран състав по очни болести гр.София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 511/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.8.2016г.
440 Административно дело No 514/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Н.К.,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪЗРАЖДАНЕ-1926 С. КАРАБУНАР
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на председател на Народно читалище „Възраждане-1926“-с. Карабунар, община Септември срещу Заповед № 746/18.05.2016г. на кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 514/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.9.2016г.
441 Административно дело No 515/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.Т.,
Г.И.Ф.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.Т. *** и Г.И.Ф. ***, против Заповед № 788/27.05.2016 г. на кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 515/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея ДА СЕ ИЗПРАТИ за прилагане по адм. д. № 493 по описа за 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.7.2016г.
442 Административно дело No 519/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 27, ал. 9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 28.10.2016г.
443 Частно административно дело No 522/2016, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 250 от АПК на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против неоснователни действия на служителите при ГД „Изтърпяване на наказанията“ гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2016
Административно дело № 9470/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10238 от 03.10.2016г. по адм. дело № 9470/2016г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 1502/ 08.07.2016 г., постановено по адм. дело № 522/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на ожалване.
В законна сила на 3.10.2016г.
444 Административно дело No 529/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредбата за рекламна дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на община Септември, приета с Решение № 510/30.10.2013г. на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 29.10.2016г.
445 Административно дело No 538/2016, I състав Закон за социално подпомагане А.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.К., ЕГН **********,***, против Заповед № РД 01-146/30.05.2016г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Велинград ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 538/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 10.9.2016г.
446 Административно дело No 539/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БАНКА ДСК ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ***, ЕИК ***, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н., чрез пълномощника им Л. М. Й. – главен юрисконсулт, валидно упълномощена, срещу Заповед № 808/02.06.2016г. на кмета на Община Септември. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ***, ЕИК ***, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н., чрез пълномощника им Л. М. Й. – главен юрисконсулт, за спиране изпълнението на Заповед № 808/02.06.2016г. на кмета на Община Септември. . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 539/2016г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2016
Административно дело № 9678/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 9984 от 26.09.2016г. по адм. дело № 9678/2016. на Върховният административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 29.06.2016 г. по адм.д.№539/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА „Банка ДСК“ ЕАД да заплати на на кмета на Община Септември разноски по делото за тази инстанция в размер на 420 (четиристотин и двадесет) лв. адвокатски хонорар. Оределението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
447 Административно дело No 547/2016, IV състав Закон за защита от дискриминация Ч.Р.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ч.Р.М. *** против Решение № 198/19.05.2016 г. по преписка № 63/2016 г. на Комисията за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.8.2016г.
448 Административно дело No 549/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АГРОМАКСИМА ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба, подадена от „Агромаксима”ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя си Т.С.С.,*** против Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, с адрес: гр. София, ***, за заплащане на 963, 43 лева /деветстотин шестдесет и три лева и четиридесет и три стотинки/, като обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска - 30.06.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Агроаксима” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя си Т.С.С., да заплати на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция съдебни разноски в размер на 300 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2016г.
449 Административно дело No 550/2016, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Минерални води“ ООД против Заповед № 501/15.06.2016 г., издадена от кмета на Община Стрелча. ОСЪЖДА „Минерални води“ ООД да заплати в полза на ответника разноски по делото в размер на 400 (четиристотин) лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 550 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес предвид присъствието на страните в днешното съдебно заседание.
В законна сила на 8.10.2016г.
450 Административно дело No 554/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.К.М. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.КОЗАРСКО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.9.2016г.
Отменя отказ, обективиран в писмо изх.№ 0349/07.06.2016г. на Кмета на Кметство с.Козарско, общ.Брацигово за издаване на удостоверения за наследници на К.К.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***.. Изпраща преписката на кмета на с.Козарско, общ.Брацигово, като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 4.10.2016г.
451 Административно дело No 555/2016, IV състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 16-0340-000139 по чл.171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, издадена от началника на РУП Септември към ОД МВР Пазарджик Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.12.2016г.
452 Административно дело No 556/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.9.2016г.
на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес. С оглед изхода на делото, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на ОП Пазарджик 20 лева сторени разноски по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 22.9.2016г.
453 Административно дело No 560/2016, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС Ц.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.10.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 1162/16.06.2016 г. на кмета на община Велинград за определяне на купувач от проведен на 13.06.2016 г. публично оповестен конкурс за продажбата на поземлен имот – частна общинска собственост № 033052, в землището на гр. Велинград. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Велинград за ново произнасяне като спази задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Ц.П.Д. ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 17.12.2016г.
454 Административно дело No 561/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Н.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на председател на Народно читалище „Възраждане-1926“-с. Карабунар, община Септември против Решение № 251 от 30.03.2016г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 561 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 6.10.2016г.
455 Административно дело No 563/2016, I състав чл. 304 АПК С.С.М.,
М.М.М.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 11.8.2016г.
ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на началника на Общинска служба Земеделие гр. Пазарджик за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение №221 от 18.05.2016г. Постановено по адм.дело №137 от 2016г. По описа на АС-Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 21.9.2016г.
456 Административно дело No 564/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.К.У. РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРНОТО ЗВЕНО "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.8.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.У. ***, с която се иска обявяване на нищожност на пререгистрация на МПС марка ***, модел ***, със стар рег. № *** с нов рег. № ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 564 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.9.2016
Административно дело № 10484/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10167 от 29.09.2016г. по адм. дело № 10484/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 933 от 26.08.2016 г. по адм.д. № 564/2016г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.9.2016г.
457 Административно дело No 565/2016, III състав Закон за движението по пътищата Л.Р.С. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Р.С. с ЕГН ********** *** против заповед №16-0340-000035 от 26.06.2016 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 565/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2016г.
458 Административно дело No 570/2016, I състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЕКТОР "ОСПВ" ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ДЖЕНИУС ТРАНС ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.7.2016г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0000504/14.03.2016 год с което е наложена обезпечителна мярка : запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, по вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Алфа банка - клон София за сумата от 39928.00 лв., като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на главен- публичен изпълнител – Я.П. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 11.7.2016г.
459 Административно дело No 587/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.9.2016г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на община Батак да извърши заверка на молба-декларация, обективиран в писмо с изх. № 94-И-26/03.06.2016г. ВРЪЩА преписката на административния орган за извършване на заявената административна услуга - заверка на молба-декларация съгласно указанията, дадени в мотивите на решението по тълкуването и прилагането на закона, в сроковете по чл. 57 от АПК. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на И.М.М., ЕГН ********** ***, сумата 310 /триста и десет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 15.10.2016г.
460 Административно дело No 588/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Константин Й.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Й.Р, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1 000 лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 14-0367-002007 от 29.11.2014 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законовата лихва върху тази обезщета, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение - 05.03.2015 г., до датата на завеждане на исковата молба – 14.07.2016 г. в размер на 102 лева, както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Константин Й.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Й.Р направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2016г.
461 Административно дело No 594/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕВЕРТ-ЛАК ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Е. – Лак“ ООД с ЕИК 112612497, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, п.к. 4530, бул. „Руски“ № 77, представлявано от Е.В. против решение № 134 от 29.06.2016 г. на Общински съвет Стрелча, взето с Протокол № 12 от 29.06.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 594/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.11.2016г.
462 Административно дело No 597/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 24, т. 3 от Наредбата за рекламна дейност в община Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 29.10.2016г.
463 Административно дело No 598/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.10.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 20, т. 3 от Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 596/08.05.2002 г. на Общински съвет Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 598/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред ВАС от получаване на съобщението за ответната страна и в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна.
В законна сила на 8.11.2016г.
464 Административно дело No 601/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС МЛАДШИ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на младши прокурор при Районна прокуратура Пазарджик – Пламен Пантов, подаден против Решение № 135 от 28.06.2016 г. на Общински съвет Лесичово, с което е разпоредено да бъде извършена промяна от публична в частна общинска собственост на УПИ VІІ – Читалище и УПИ Х – детска площадка и поща, находящи се в кв. 11 по плана на с. Боримечково, обл. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 601/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред ВАС на РБ с частна жалба.
В законна сила на 29.9.2016г.
465 Административно дело No 610/2016, III състав КСО Г.Д.Г. РЪКОВОДИТЕЛ "ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" ПРИ ТП НА НОИ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Г. с ЕГН ********** *** против отказ да се произнесе по подадено заявление за отмяна или изменение на разпореждане № ********** от 20.02.2015 г. и разпореждане № ********** от 09.10.2015 г., обективиран в писмо № 1019-12-723#3 от 30.05.2016 г. на началник отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 610/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик за произнасяне по жалбата на Г.Д.Г. с ЕГН ********** *** против отказ да се произнесе по подадено заявление за отмяна или изменение на разпореждане № ********** от 20.02.2015 г. и разпореждане № ********** от 09.10.2015 г., обективиран в писмо № 1019-12-723#3 от 30.05.2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.10.2016г.
466 Административно дело No 611/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи О.А.М. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПРИ РУ НА МВР ПАНАГЮРИЩЕ ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 12.07.2016 г., издадено от полицейски орган - И. С. Ш. на длъжност старши полицай при РУ МВР гр. Панагюрище. ОСЪЖДА РУ на МВР Панагюрище да заплати на О.А.М. *** разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.11.2016г.
467 Административно дело No 616/2016, I състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на И.В.П. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0340-000179/09.07.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 616/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2016г.
468 Административно дело No 622/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на разпоредбите на чл.9 ал.1 т.6, чл.9 ал.2 т.6, чл.17 ал.1 т.5, чл.21 ал.1 т.4, чл.23 ал.1 т.5, чл.26 ал.5 т.10, чл.30а ал.1 т.5, чл.30б ал.1 т.5, чл.30в т.7, чл.30ж ал.1 т.2 и т.6 и чл. 30д ал.1 от Наредба на Общински съвет Пазарджик за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 30.11.2016г.
469 Административно дело No 626/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.М.К. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЧОЧКОВ ПРИ РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане с рег. № 378/02.08.2016 г. на младши полицейски инспектор в участък „Изток“ при РУ, гр. Пазарджик П. Г. Ч.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.11.2016г.
470 Административно дело No 636/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Ж.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Ж.П. ***, в момента в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, предявен по чл.3 от ЕКЗПЧ и по ЗОДОВ, с цена на иска 10 000 лева, ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 636/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.10.2016г.
471 Административно дело No 652/2016, III състав Закон за автомобилните превози СИ-БОН ООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-1473/14.07.2016 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“, за прилагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на „Си-Бон“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ***, представлявано от управителя С. Ш., направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.12.2016г.
472 Административно дело No 654/2016, VI състав Закон за автомобилните превози А.К.Х. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Х., ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1474/14.07.2016г. на началник Областен отдел “Автомобилна администрация“ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 654/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.9.2016г.
473 Административно дело No 655/2016, IV състав Закон за опазване на околната среда РЕСУРС 1 АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Георги Кирилов Налджиев в качеството му на изпълнителен директор на „Ресурс 1“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив – Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, Решение № ПК-33-ОВОС/12.07.2016 г. за спиране на административното производство за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрам-съдържащи руди“ от находище „Грънчарица-Център“, разположено на територията на Община Велинград, с възложител „Ресурс 1“ АД Пловдив. ВРЪЩА преписката на директора на РИОСВ Пазарджик за продължаване на административното производство по уведомление с вх. № 01-4225 (2)/11.12.2013 г., подадено от „Ресурс-1“ АД. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, от страните, участвали в административното производство, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.11.2016
Административно дело № 11925/2016
Определение № 11751/03.11.2016 г. на ВАС Пето отделение по адм. д. № 11925/2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Пазарджик против определение № 1054 от 26.09.2016 г., постановено по адм. д. № 655/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11925/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните. Определение № 411 от 13.01.2017 г. на ВАС София, Петчленен състав по адм. д. № 14143/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 11751 от 03.11.2016 г. по адм. д. № 11925/2016 г. по описа на ВАС, V отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2016г.
474 Административно дело No 657/2016, IV състав Закон за семейни помощи за деца К.Г.Ц.З. ДИРЕКТОРА НА ДСП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА-С/2823 от 05.07.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември. ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември в тази й част за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Ц.-З. ***, против Заповед № ЗСПД/Д-РА-С/2824 от 07.07.2016 г. на директора на ДСП Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.12.2016г.
475 Административно дело No 658/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС К.П.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Й. *** против писмо изх.№44- К-193/29.07.2016 г. издадено от Кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 658/16 год. по описа на Административен съд - Пазарджик. Препис от определението да се изпрати или връчи на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/-дневен срок от получаването или връчването му на страните.
В законна сила на 9.9.2016г.
476 Административно наказателно дело (К) No 659/2016, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Е.М.Х. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик против решение № 317 от 13.06.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 235/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 659/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.10.2016г.
477 Административно дело No 663/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.10.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 5, ал. 2 в частта му за наличието на текст „Удостоверение за липса на задължения към Община Велинград“ от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия, маси, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС с частна жалба считано от днес.
В законна сила на 2.11.2016г.
478 Административно дело No 664/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велинград, приета с решение № 400/16.12.2004 г. по протокол № 19 и допълнена с решение № 387/24.09.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 20.12.2016г.
479 Административно дело No 665/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Септември, приета с Решение № 375/23.04.2013 г. на Общински съвет – Септември, в частта на изискването за предоставяне на копие от документи за липса на задължения към Община – Септември, към заявленията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 2.12.2016г.
480 Административно дело No 670/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.И.Н.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Н. ***, в която излага оплаквания за отношението към него от служители при Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 670/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.10.2016г.
481 Административно дело No 671/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Н.М. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.РАДИЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.10.2016г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на Кметство с. Радилово, общ. Пещера за издаване на удостоверение за наследници, обективиран в уведомително писмо с изх. № 906/29.07.2016 г. ВРЪЩА преписката на кмета на Кметство с. Радилово, общ. Пещера за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА кмета на Кметство с. Радилово, общ. Пещера да заплати на Е.Н.М. *** сторените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.11.2016г.
482 Административно дело No 679/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.К. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/6618 от 28.09.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 679/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА И.И.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2016
Административно дело № 12455/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12369 от 15.11.2016 г. по адм. дело № 12455/2016г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1079 от 30.09.2016 г., постановено по адм. дело № 679/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА И.И.К. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ – София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 разноски за настоящото съдебно производство в размер на 225 лв. /двеста и двадесет и пет лева/. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.11.2016г.
483 Административно дело No 683/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 683/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО И ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България На основание чл.143, ал.2 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано за касатора от днешното съдебно заседание, а за ответника – считано от датата на получаване на настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.10.2016г.
484 Административно дело No 689/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-4/25.07.2016 г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.12.2016г.
485 Административно дело No 691/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.10.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет Стрелча за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 691/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 7-дневен срок за явилата се страна считано от дата на днешното съдебно заседание, а за ответника в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящото определение.
В законна сила на 8.11.2016г.
486 Административно дело No 692/2016, IV състав Закон за движението по пътищата КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 16-0340-000165/21.06..2016 г. на началника на РУП – Септември към ОДМВР-Пазарджик,. с която на жалбоподателя М. В. Р. е наложена на основание чл.171, т.2, б.“и“ от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ принудителна административна мярка „изземване на свидетелството за регистрация на МПС с ДК№ 5606 ВК за срок до 1 месец, а именно за десет дни“. РЕШЕНИЕТО ОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му
В законна сила на 14.12.2016г.
487 Административно дело No 696/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2016г.
Прекратява делото.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Д. ***, чрез адв.М. против действия на административен орган обективирани в Покана за доброволно изпълнение с ИзхДК-20-13-00-524/22.07.2016г. , издадена от началника на РО“НСК“ – Пазарджик при РДНС-ЮЦР на основание чл.277, ал.1 от АПК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.Д.Д. за спиране на действията на административен орган , на основание чл.280,т.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №696/16 год. по описа на Административен съд – Пазарджик. Препис от определението да се изпрати или връчи на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/-дневен срок от получаването или връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.11.2016
Административно дело № 10661/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 944 от 29.08.2016 г. по адм.д. № 696/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.11.2016г.
488 Административно дело No 697/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Е.Я.Д. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.10.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.Я.Д. ***, подадена чрез адв. М., против Покана за доброволно изпълнение № ДК-20-13-00-524/22.07.2016 г. на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/19.04.2011 г., издадена от началника на РДНСК, Южен централен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 697/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2016
Административно дело № 13004/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12823 от 28.11.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 18.10.2016 г. по адм.д.№697/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 28.11.2016г.
489 Административно дело No 707/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.Ч. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М.Ч. *** против Заповед № 261 от 12.05.2015 г. на кмета на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 707/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІІІ-ти състав. ОСЪЖДА Н.М.Ч., с ЕГН ********** ***, да заплати на кмета на Община Панагюрище направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от днес за ответната страна и в 7-дневен срок от получаването на съобщението за жалбоподателя.
В законна сила на 27.10.2016г.
490 Административно дело No 708/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.А.Б. *** против заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 10 от 18.07.2016 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 708/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.10.2016г.
491 Административно дело No 728/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЕТ Ю.-А.Г.-Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Юана – Атанас Горянов-Н. Г.“, ЕИК ***, представлявано от Н. Л. Г., ЕГН **********, с адрес: *** против заповед № 1169/05.08.2016г. на кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 728/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния Административен съд на Република България.
В законна сила на 27.9.2016г.
492 Административно дело No 736/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТЕД 88 ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СТЕД – 88“ООД ЕИК 112541228 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Константин Величков“№77, представлявано от Д.В. против Заповед №7/22.08.2016г. на Директора на ОДБХ. ОСЪЖДА „СТЕД – 88“ООД ЕИК 112541228 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Константин Величков“№77, представлявано от Д.В., да заплати в полза на ОДБХ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.12.2016г.
493 Административно дело No 742/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с решение № 581, взето на заседание, проведено на 31.08.2010 г. по протокол № 54 от Общински съвет Пещера. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. против разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с решение № 581, взето на заседание, проведено на 31.08.2010 г. по протокол № 54 от Общински съвет Пещера. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на цялата Глава ІV – „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с решение № 581, взето на заседание, проведено на 31.08.2010 г. по протокол № 54 от Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати от бюджета на Община Пещера на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски, изчислени по компенсация съобразно уважената част от жалбата в размер на 190 лева /сто и деветдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 21.12.2016г.
494 Административно дело No 743/2016, V състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Г.Н. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.11.2016г.
Отменя Възлагателно писмо изх. № ПЗ-2225-03-916/29.08.2016 г. на началника на ДНСК, с което е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ПЗ-62/21.10.2008 г. на началника на РДНСК – Пазарджик за принудително премахване на строеж, като е определено премахването на незаконния строеж да се извърши в периода от 09,00 часа на 01.09.2016 г. до 17,30 часа на 07.09.2016 г. Оставя без разглеждане жалбата на Р.Г.Н. в частта й насочена против Констативен протокол от 17.04.2010 г., с който е констатирано връчване на писмо изх. № ПЗ-137-00-106/04.02.2010 г., съдържащо покана за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-ПЗ-62/21.10.2008 г. и прекратява делото в тази му част. Осъжда ДНСК да заплати на Р.Г.Н. разноски по делото в размер на 155 лв. Решението подлежи на обжалване само в прекратителната му част чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 965/2017
С решение № 12533 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 965/2017 г. на ВАС - ОТХВЪРЛЯ искането на началника на ДНСК за отмяна по чл. 239 АПК на влязлото в сила решение № 673/29.11.2016 г. по адм. дело № 743/2016 г. на Административен съд-Пазарджик, в частта, с която е отменено възлагателно писмо изх. № ПЗ-2225-03-916/29.08.2016 г. на началника на ДНСК. Осъжда ДНСК гр. София да заплати на Р.Г.Н. сумата 450 лв., разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2016г.
495 Административно дело No 748/2016, V състав КСО С.С.Д.,
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК
  Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2016г.
Отменя Решение № 1012-12-98 Н1 /09.08.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Д. против Разпореждане № ЕГН, № 19 /прот. № N01116 от 24.03.2016/ на ръководителя по пенсионно осигуряване и е прекратено административното производство образувано по нея. Изпраща преписката на директора на ТП на НОИ Пазарджик за произнасяне по същество по жалбата на С.С.Д. против Разпореждане № ЕГН, № 19 /прот. № N01116 от 24.03.2016/ на ръководителя по пенсионно осигуряване. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от получаването му. Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.11.2016
Административно дело № 12299/2016
С определение № 12008 от 08.11.2016 г. по адм. дело № 12299/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институтгр. Пазарджик против определение № 1105/05.10.2016 г., постановено по адм. дело № 748 /2016 г. по описа на Административен съдПазарджик, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12299/2016 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение, образувано по тази жалба. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт Пазарджикда заплати на С.С.Д. *** сумата 200 лв. /двеста лева/, представляваща направените разноски за касационното производство по частната жалба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.10.2016г.
496 Административно дело No 755/2016, V състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.9.2016г.
Отменя бездействие на началника на РО „НСК“ Пазарджик, в качеството му на орган по изпълнението, да прекрати образуваното срещу Д. изпълнителното производство, започнато с Покана за доброволно изпълнение изх. № ДК-20-13-00-524/22.07.2016г. на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район. Задължава началника на РО „НСК“ Пазарджик, в качеството му на орган по изпълнението, в 3-дневен срок от получаване на препис от настоящето решение, да издаде постановление, с което да прекрати образуваното срещу К.Д.Д. изпълнителното производство, започнато с Покана за доброволно изпълнение изх. № ДК-20-13-00-524/22.07.2016г. на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район. Решението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 13.2.2017
Административно дело № 12698/2016
С решение № 1814 от 13.02.2017г. по адм. дело № 12698/2016 г. на ВАС -ОТХВЪРЛЯ искането на РО"НСК" Пазарджик за отмяна по реда на чл. 239, т.4 АПК, на влязлото в сила решение от 20.09.2016 г. по адм.д.№755/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА РО "НСК" Пазарджикда заплати на К.Д.Д. разноски по делото за тази инстанция в размер на 550(петстотин и петдесет) лв. адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2016г.
497 Административно дело No 766/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-5 от 28.07.2016 г. на началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, с която Г.С.И. е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца в качеството му на държавен служител – младши инспектор, младши автоконтрольор в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР Пазарджик на Г.С.И. сумата от 610 лв. (шестотин и десет лева), представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.12.2016г.
498 Административно дело No 767/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Л.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 1006з-6 от 28.07.2016 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца на мл. инспектор М.Л.Д., мл. автоконтрольор І-ва степен в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на М.Л.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.11.2016г.
499 Административно дело No 768/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.11.2016г.
Отменя чл. 2, т. 6 в частта му: „а от 1-ви юли до 15-ти септември ненавършилите 14-годишна възраст – след 21,00 ч., а навършилите 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст – след 23,00 ч.“ от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик, изменена и допълнена с Решение № 152/28.07.2016 г., взето с протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.12.2016г.
500 Административно дело No 772/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Доктор Камен Беров – ИППМП“, представян от д-р Камен Беров против писмена покана с изх. № 13/29-05-1344/24.08.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 772/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.11.2016г.
501 Административно дело No 773/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.И.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.10.2016г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Т.И.Н., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 12 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Прекратява административно дело № 773 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
В законна сила на 11.11.2016г.
502 Административно дело No 774/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.П.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.10.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.П., с която се оплаква от условията при които е поставен в Затвора Пазарджик, като моли лошите условия да бъдат спрени и да бъде обезщетен. Прекратява административно дело № 774 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
В законна сила на 11.11.2016г.
503 Административно дело No 776/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.12.2016г.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на П. Т. – прокурор при РП Пазарджик, против разпоредбата на чл. 38, т. 24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с Решение № 36 от 28.02.2008 г. на ОбС Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 776/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати от бюджета на Община Септември на Районна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 14.12.2016г.
504 Административно дело No 777/2016, V състав Закон за опазване на околната среда П.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.11.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Й.Х. против Решение № ПК-37-ПР/27.07.2016 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. Прекратява административно дело № 777, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
В законна сила на 30.11.2016г.
505 Административно дело No 778/2016, V състав Закон за обществените поръчки ОМНИКАР АУТО ООД КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 569/09.09.2016Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.11.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Омникар Ауто“ ООД против Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на работна комисия, назначена със Заповед № 569/09.09.2016 г. на кмета на община Панагюрище. Прекратява административно дело № 778 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на работна комисия, назначена със Заповед № 569/09.09.2016 г. на кмета на община Панагюрище. .
В законна сила на 20.12.2016г.
506 Административно дело No 784/2016, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.10.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Ватия Холдинг” АД против мълчалив отказ на директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик по молба с вх. № 91-00-46/19.08.2016 г. за издаване на разрешение за достъп до обекта на концесия – участък „Мали Кладни Дял“ от находище „Стрелча-Мерата“, за да натовари и извози с необходимата техника – багер и автомобили, добитата още през 2015 г. суровина от находището. Прекратява административно дело № 784, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
В законна сила на 26.10.2016г.
507 Административно дело No 792/2016, V състав КСО А.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.10.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.К.Г. против мълчалив отказ на директора на ТП на НОИ Пазарджик за произнасяне по жалба вх. № 1012-12-125/17.09.2016 г. срещу Разпореждане № **********, № 13 /прот. № 01334 от 31.08.2016 г. на ръководител „ПО“ в ТП на НОИ Пазарджик. Прекратява административно дело № 792, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на А.К.Г. и на директора на ТП на НОИ Пазарджик.
В законна сила на 4.11.2016г.
508 Административно дело No 793/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи П.С.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.12.2016г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № № рег.№ З -1701/27.06.2011г. на Директора на ОДМВР – Пазарджик,, в частта й, с която на същата е придадено обратно действие – от 08.06.2011 г. до съобщаването й на 28.06.2011 г. на П.С.К..*** да заплати на П.С.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.12.2016г.
509 Административно дело No 800/2016, IV състав Закон за движението по пътищата К.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.11.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Д.Б. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0367-000322/16.09.2016 г. на началник група към ОДМВР-Пазарджик, РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 800/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.12.2016г.
510 Административно дело No 804/2016, I състав чл. 304 АПК К.Г.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 29.11.2016г.
ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Панагюрище за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение № 55/22.04.2016 г., постановено по гр.д.№ 178/2013 г. по описа на Районен съд Панагюрище.. Разпореждането подлежи на обжалване от Началника на ОС“З“ - Панагюрище пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 15.12.2016г.
511 Административно дело No 805/2016, V състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК КРИС-2002 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.10.2016г.
Продължава срока на наложените на “КРИС-2002” ЕООД предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № 13/РД-10-58/06.07.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: възбрана върху недвижим поземлен имот, ведно с построената в него масивна сграда, подробно описани в Постановление изх. № 13/РД-10-58/06.07.2016 г. и наложени с Постановление изх. № С160013-023-0002176/07.07.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление във 27 съществуващи и налични в страната банки, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0002176/07.07.2016 г., както и запор върху два леки автомобила, три товарни автомобила и един мотокар, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0002176/07.07.2016 г., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316003701-020-001/01.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.10.2016г.
512 Административно дело No 806/2016, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.Б.Д. ТЕЛК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Д., в качеството й на законен представител на К. П. З. от гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 130, ет. 3, ап. 15 против мълчалив отказ на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, представлявано от В.К.В. да установи вида и степента на увреждане на К. П. З.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 806/2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на НЕЛК – гр. София за произнасяне по жалба с вх. № 4543 от 14.10.2016 г. на В.Б.Д., в качеството й на законен представител на К. П. З. против мълчалив отказ на ТЕЛК Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2016г.
513 Административно дело No 814/2016, III състав Закон за лова и опазване на дивеча (в т.ч. чл. 7, ал. 8) ЛОВНА ДРУЖИНКА БЕЛОВО ПРИ СЛРД "МАРИЦА-1999" ГР.СЕПТЕМВРИ,
СЛРД МАРИЦА-1999
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СЛРД „Марица – 1999“ гр. Септември, ул. „Средна Гора“ № 7, представлявано от инж. М.З. и жалбата на Ловна дружинка Белово при СЛРД „Марица – 1999“ гр. Септември, представлявана от И.К. против Заповед № РД-07-186/12.10.2016 г. на директора на ТП ДГС Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 814/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС с частна жалба.
В законна сила на 20.12.2016г.
514 Административно дело No 823/2016, III състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Батак по искане с рег. № 67-00-51/13.10.2016 г., подадено от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София 1504, бул. Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора проф. дфн Атанас Герджиков, за спиране на изпълнението на АУЗД № 27-1 от 26.09.2016 г., издаден от главен експерт приходи към Община Батак. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Батак, за произнасяне по искане с рег. № 67-00-51/13.10.2016 г., подадено от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София 1504, бул. Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора проф. дфн Атанас Герджиков, за спиране на изпълнението на АУЗД № 27-1 от 26.09.2016 г., издаден от главен експерт приходи към Община Батак, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото определение, в 7-дневен срок от получаване на административната преписка. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.11.2016г.
515 Административно дело No 825/2016, III състав Закон за движението по пътищата Г.Н.А. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.А. ***, със съдебен адрес *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 16-0315-000187 г. на Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 825/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2016г.
516 Административно дело No 826/2016, V състав Закон за движението по пътищата Г.Н.А. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.11.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.Н.А. против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0315-000186/30.09.2016 г. на началника на РУП Пещера. Прекратява административно дело № 826 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.12.2016г.
517 Административно дело No 837/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.11.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 13, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на територията на Община Ракитово, ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 837 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Ракитово – от съобщаването на това определение.
В законна сила на 10.12.2016г.
518 Административно дело No 850/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.З.,
Г.Д.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /възражение/ от И. и Г. *** във връзка със заповед № РД-528/06.10.2016 г. на кмета на Община Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 850/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2016г.
519 Административно дело No 860/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Б.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МИТКО КАНДЬОВ ПРИ РУ МВР ГР.ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.12.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.Б.С. против Разпореждане от 11.11.2016, издадено от Митко Малинов Кандьов – полицай при РУ на МВР – Велинград. Прекратява административно дело № 860 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Митко Малинов Кандьов – полицай при РУ на МВР – Велинград.
В законна сила на 29.12.2016г.
520 Административно дело No 869/2016, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.12.2016г.
на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА АД № 869/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 23.12.2016г.
521 Административно дело No 887/2016, V състав Закон за социално подпомагане В.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.12.2016г.
Оставя без разглеждане искането на В.М.Г. за принудително изпълнение на Заповед № П-304/28.01.2014 г. Прекратява административно дело № 887, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември.
В законна сила на 16.12.2016г.
522 Административно дело No 892/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Д.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** срещу възлагателно писмо с изх. № ПЗ-3030-05-286 от 21.11.2016 г. на началника на ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 892/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.12.2016г.
523 Административно дело No 937/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.П.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.12.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.П. *** против акт за прекратяване на административното производство № 1068/19.03.2015 г. на НЕЛК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 937/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.12.2016г.
524 Административно дело No 938/2016, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.12.2016г.
Продължава срока на наложените на “Биотренд експорт” ЕООД, с ЕИК 203978105 предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0002625/10.08.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 43382.40 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 43382.40 лв. и наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003220/07.10.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 49016.09 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 49016.09 лв., както и запор върху всички безналични ценни книжа притежавани от длъжника, които са вписани в регистъра на притежателите на финансови инструменти на Централния депозитар, както и наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003740/09.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по две банкови сметки на дружеството, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – сметка BG21UNCR70001522572026 за сумата от 47742.70 лв. и сметка BG58UNCR70001522572330 за сумата от 47742.70 лв., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316005126-020-001/25.07.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.12.2016г.
525 Административно дело No 971/2016, III състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК КОНЕКТА ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.12.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0002796 от 25.08.2016 г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, възложени вещи в трезори, вкл. и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление на „Конекта“ ЕООД, с ЕИК 131301262, с адрес за кореспонденция кв. Манастирски ливади България № 118, бл. АБАКУС Бизнес център, ет. 5, гр. София и адрес по чл. 8 от ДОПК – гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 7А, ет.2, представлявано от Валери Василев Чуморлийски. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.12.2016г.