Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 61/2014, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 20.12.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С.С. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 3 000 /три хиляди/ лева до претендирания размер от 5 950 /пет хиляди деветстотин и петдесет/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на Административен съд гр. Пазарджик сумата от 200 /двеста/ лева, заплатена от бюджета на съда като възнаграждение на вещото лице. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.12.2017
Административно дело № 8906/2016
ОТМЕНЯ Решение № 358 от 06.07.2016 година по адм. дело № 61/2014 година на Административен съд-Пазарджик в частта му, в която община Пазарджик е осъдена да заплати в полза на В.С.С. обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за неимуществени вреди в размер над 1 000 (хиляда) лв. до присъдения такъв от 3 000 (три хиляди) лв. ведно със законната лихва върху посочената горница от 20.12.2013 г. до окончателното плащане; в частта му, в която е осъдена община Пазарджик да заплати в полза на В.С.С. законна лихва върху главницата от 1 000 (хиляда) лв. присъдено обезщетение за периода от 20.12.2013 г. до 27.03.2016 г. включително; в частта му, в която е осъдена община Пазарджик да заплати в полза на В.С.С. разноски по делото в размер над 85,63 лв. (осемдесет и пет лева и 63 ст.) до присъдения такъв от 460 (четиристотин и шестдесет) лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска на В.С. *** за обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за неимуществени вреди в размер над 1 000 (хиляда) лв. до присъдения такъв от 3 000 (три хиляди) лв. ведно със законната лихва върху посочената горница от 20.12.2013 г. до окончателното плащане; отхвърля иска на В.С. *** за присъждане на законната лихва върху главницата от 1 000 (хиляда) лв. присъдено обезщетение за периода от 20.12.2013 г. до 27.03.2016 г. включително. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати разноски в полза на В.С.С. за настоящата инстанция в размер на 100,84 лв. (сто лева и 84 ст.)
В законна сила на 7.12.2017г.
2 Административно дело No 330/2014, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.П.,
К.Г.П.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от А.Н.П. с ЕГН ********** и К.Г.П. с ЕГН ********** *** А – в качеството им на родители и законни представители на малолетния Н.А.П., подаден чрез адв. К. ***, представлявана от Кмета г-н И.Л., с искане ответникът да бъде осъден да им заплати сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени щети – болки и страдания, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.12.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А.Н.П. с ЕГН ********** и К.Г.П. с ЕГН ********** *** А да заплатят солидарно на Община Велинград направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 6 000 лева /шест хиляди/. ОСЪЖДА А.Н.П. с ЕГН ********** и К.Г.П. с ЕГН ********** *** А да заплатят солидарно в полза на Административен съд гр. Пазарджик направените по делото разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 365 лева /триста шестдесет и пет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2017
Административно дело № 13975/2015
РЕШЕНИЕ № 547 от 17.01.2017 г. по адм. дело № 13975/2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 600/ 14.10.2015 г. по адм. дело № 330/2014 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА А.Н.П. и К.Г.П. *** да заплатят солидарно на община Велинград направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 3530 (три хиляди и петстотин и тридесет) лева без ДДС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.1.2017г.
3 Административно дело No 965/2014, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ МИХАЕЛА ТРЕЙД ЕООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-06-187/02.09.2014 Г. НА ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Михаела Трейд“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Одрин“ № 75, представлявано от управителя С.М.З., подадена чрез адв. И.Ц., против Протокол от проведена тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, открита със заповед на директора на ОД „Земеделие“ Пазарджик № РД-06-110/25.07.2014 г. ОСЪЖДА „Михаела Трейд“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Одрин“ № 75, представлявано от управителя С.М.З. да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик направените разноски по производството в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 604/2016
РЕШЕНИЕ № 6129 от 16.05.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 604/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 577 от 08.10.2015 г. по адм. д. № 965/2014 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Михаела Трейд ЕООД чрез управителя С.Запрянов, да заплати на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик, разноски по делото в размер на 550 / петстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.5.2017г.
4 Административно дело No 16/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.А.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Ш. против мълчалив отказ на кмета на Община Велинград да се произнесе по нейна молба с вх. № 032-02-1841/25.11.2014 г., с която тя е поискала изменение на плана, одобрен със Заповед № 155/25.04.1994 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16 по описа на Административен съд Пазарджик за 2015 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, който тече от днес за ответника, а за жалбоподателя - от момента на получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.1.2017
Административно дело № 13963/2016
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1085/30.09..2016 г. по адм.д. № 16/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което жалбата на Ф.А.Ш., срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград,по подадено от нея заявление вх. № 032-02-1841/25.11.2014 г. е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. ОТМЕНЯ определение № 1204/17.11.2016 г.,постановено по адм.д.№16/2015 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Ф.А.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на Д. Михайов П.,деловодни разноски в размер на 650 лв. ОСЪЖДА Ф.А.Ш., ДА ЗАПЛАТИ на Д. Михайов П. разноски за настоящата инстанция в размер на 655 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.1.2017г.
5 Административно дело No 38/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.П.,
П.В.П.,
Н.В.Д.,
И.В.У.
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от В.В.П., П.В.П., Н.В.Д. и И.В.У. *** против Община Септември, представлявана от кмета на Общината, гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37 А, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 16000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени щети, вследствие на неправомерно обработване на лични данни, ведно със законната лихва от подаването на исковата молба до пълното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА В.В.П., П.В.П., Н.В.Д. и И.В.У. *** солидарно да заплатят на Община Септември направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева /хиляда и двеста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.1.2017
Административно дело № 11076/2015
РЕШЕНИЕ № 47 от 04.01.2017 г. по адм. дело № 11076/2015г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №470/15.07.2015г., постановено по административно дело № 38/2015г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА П.В.П., Н.В.Д., И.В.У. и В.В.П. *** разноски в размер на 1200 лева (хиляда и двеста лева), представляващи заплатено възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.1.2017г.
6 Административно дело No 179/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.12.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 25/10.02.2015 г. на кмета на община Лесичово, с която кметът на общината е отказал, на основание § 8, ал.1 и ал.2, т.1, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ, изработването на проект за изменение на дворищна регулация в обхват на ПИ №№ 155 (УПИ І-155 и УПИ ХХІІ-155) в кв.46 по плана на с. Лесичово. ОСЪЖДА кмета на община Лесичово да заплати от бюджета на община Лесичово на Г.С.П. ***, сумата от 810 (осемстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.12.2017
Административно дело № 450/2016
РЕШЕНИЕ № 14837 ОТ 05.12.2017 Г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 450/2016 г. - ОТМЕНЯ решение №729/10.12.2015г. постановено по адм.дело №179/2015г. на Административен съд - Пазарджик, 4-ти състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г. С. П. *** чрез процесуалния му представител - адв.Т. З., против Заповед №25/10.02.2015 г. на кмета на община - Лесичово, област-Пазарджик. ОСЪЖДА Г. С. П.,***Й. Ципорков № 15, да заплати на община - Лесичово съдебни разноски за двете инстанции, в общ размер на 1 740 / хиляда седемстотин и четиридесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2017г.
7 Административно дело No 194/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н. Азис предявен против ГД "ИН" гр.София на основание чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 500 лева за твърдени незаконосъобразни действия на 18.09.2014г.. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Н. Азис предявен против ГД "ИН" гр.София на основание чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за претърпени неимуществени вреди в размер на 500 лева за твърдени незаконосъобразни действия на дата 01.10.2014г.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2017
Административно дело № 2306/2016
С решение № 4440 от 10.04.2017 г. по адм. дело № 2306/2016 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 15.01.2016 г., постановено по адм. дело № 194 по описа за 2015 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2017г.
8 Административно дело No 294/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ц.А.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 14.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.А.Ц. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – УРН : 606597, с изх. № 02-130-6500/3107 от 12.08.2014 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Административно дело № 9530/2015
С решение № 1712 от 09.02.2017 г. по адм. д. № 9530/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 456 от 14.07.2015 г., постановено от Административен съд – Пазарджик, ІІ -ри състав, по адм. д. № 294/2015 г. ОСЪЖДА Ц.А.Ц. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.2.2017г.
9 Административно дело No 344/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 36/20.09.2013 г. на кмета на община Септември, в частта, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ границата между УПИ І-държавен и УПИ ІІ-държавен в кв. 4 и разширение на улица с о.т. 33-35-34 по плана на Варварски минерални бани. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 15.3.2017г.
10 Административно дело No 358/2015, IV състав Кодекс на труда Г.В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.К. ***, против Заповед № 287/24.04.2015 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Г.В.К. ***, да заплати на ДФЗ 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2017
Административно дело № 13583/2015
РЕШЕНИЕ № 2265 от 22.02.2017 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 13583/2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №565/01.10.2015 г., постановено по адм. д.358/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2017г.
11 Административно дело No 368/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.6.2015г.
ОБЯВЯВА за нищожни действията по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-60/08.02.2012г. на Началника на РДНСК – ЮЦР, обективирани в писмо изх. № ПЗ-803-03-176 от 30.04.2015 г. на Началника на ДНСК и спрямо А. М.. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Пазарджик по компетентност. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2017г.
12 Административно дело No 389/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Т.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.10.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-1 от 04.05.2015 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Пазарджик, с която на А.Т.Ч. *** е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на А.Т.Ч. ***, сторените от него разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2017
Административно дело № 12906/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 591/12.10.2015 г. по адм.д.№ 389/ 2015 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр.Пазарджик да заплати на А. Т.Ч., ЕГН:**********, сумата от 800 ( осемстотин ) лева, представляващи направени пред настоящата съдебна инстанция разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.2.2017г.
13 Административно дело No 390/2015, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 30.9.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-2 от 04.05.2015 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Пазарджик, с която на С.Д.С. *** е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на С.Д.С. ***, сторените от него разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2017
Административно дело № 12565/2015
С решение № 1746 от 10.02.2017 г. по адм. дело № 12565/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 561 от 30.09.2015 г., постановено по административно дело № 390/2015 г. от Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пазарджик да заплати на С.Д.С. деловодни разноски в размер на 800 (осемстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2017г.
14 Административно дело No 407/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-160-РД/64 от 27.03.2015 г. издадена от Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив, с която се отказва да бъде изплатена финансова помощ по дог. № 13/112/02203 от 16.10.2009 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на Ж.Д.Н. *** направените по делото разноски в размер на 3 255,68 лева /три хиляди двеста петдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.12.2017
Административно дело № 10919/2016
РЕШЕНИЕ№ 14750 ОТ 04.12.2017г. на ВАС Четвърто отделение по адм. д. № 10919/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 458 от 04.08.2016г. по адм. д. №407/2015г. на Административен съд - Пазарджик, IV състав и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж. Д. Н. ***, срещу Заповед № 03-160-РД/64 от 27.03.2015 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж. Д. ***, да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, разноски по делото в размер на 650,00 (шестстотин и петдесет) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
15 Административно дело No 440/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.К. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.7.2015г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА Стрелча да заплати на Р.Г.К. *** сумата от 200/двеста/ лева за нанесени имуществени материални вреди, причинени от незаконосъобразно наказателно постановление, ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното и изплащане. ОТХРЪЛЯ иска, предявен от Р.Г.К. ***, с искане общината да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 500 лева за нанесени нематериални вреди, ведно със законната лихва върху тези суми до окончателното и изплащане. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 17.5.2017
Административно дело № 13603/2015
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на община Стрелча срещу решение № 508/31.07.2015 г. по адм.дело № 440/2015 г. на АС - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 13603/2015 по описа на Върховния административен съд, трето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 18.6.2017г.
16 Административно дело No 460/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.П.Д.,
А.П.П.,
Н.С.К.,
М.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.1.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в определение №8/04.01.2017г. постановено по адм.д.№460/15г- описа на Административен съд гр. Пазарджик с което е изменено решение №697/12.12.2016 г., постановено по адм. дело №460/15г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта за разноските, първи състав, като в диспозитива следва да се чете вместо „община Велинград“, да се чете „община Брацигово“. Диспозитива да се чете : ОСЪЖДА Кмета на община“ Брацигово“ да заплати от бюджета на община „Брацигово“ на Н.П.Д., А.П.П., Н.С.К. и М.Р.Р. сума в размер на 890 лв. – 650 лв. адвокатски хонорар и 40 лв. ДТ и 200 лв. СТЕ / общо за четиримата/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.2.2017г.
17 Административно дело No 477/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Г.П.К. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 24 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 01.11.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Г.П.К. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1250 лева /хиляда двеста и петдесет/. ОСЪЖДА Г.П.К. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Административен съд гр. Пазарджик направените по делото разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 400 лева /четиристотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Административно дело № 12718/2015
РЕШЕНИЕ № 177 от 09.01.2017г. по адм. дело № 12718/2015г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 540 от 23.09.2015 г., постановено по адм. дело № 477 по описа за 2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2017г.
18 Административно дело No 496/2015, I състав КСО И.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Т. с ЕГН ********** *** чрез адв.К. против Решения № 1548/21.05.2015г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №********** ПР-162 от 17.03.2015г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя. Осъжда И.П.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 150 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 5050/2016
С решение № 5340/27.04.2017 г. по адм. дело № 5050/2016 г.по описа на ВАС-ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111/15.03.2016 г., постановено по адм. дело № 496/2015 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.4.2017г.
19 Административно дело No 497/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, бул. "Ген.Н.Столетов" №21 да заплати на А.С.Й. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол сумата от 700 лв. /седемстотин лева/ в едно със законната лихва от 15.06.2012г. до окончателното изплащане насумата , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в страдания и унижение, настъпили като резултат от незаконосъобразен акт на административен орган – заповед 310/05.06.2012г. на началника на затвора Пазарджик. За разликата до 2100 лв. и за лихвата от 05.06.2012г. до 15.06.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 5621/2016
РЕШЕНИЕ № 9251 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 5621/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 29.02.2016 г., постановено по адм. дело № 497/ 2015 г. от Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
20 Административно дело No 504/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - ГППМП ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от „Св.Св. Константин и Елена – ГППМП“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител“ № 72, ет. 4 с ЕИК 112598827, представлявано от управителя д-р К.А.К. против Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, представлявана от директора А.М.М., с искане РЗОК да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 100 лева, за нанесени вреди от направени разноски, по повод защита на правата и законните интереси във връзка с издадено наказателно постановление, ведно със законната лихва в размер на 29.74 лева, считано от 05.04.2011 г. – датата на влизане в сила на съдебното решение, с което е отменено атакуваното наказателно постановление до 25.02.2014 г. – датата на подаване на исковата молба в Районен съд гр. Пазарджик, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „Св.Св. Константин и Елена – ГППМП“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител“ № 72, ет. 4 с ЕИК 112598827, представлявано от управителя д-р К.А.К. да заплати в полза на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 12987/2015
РЕШЕНИЕ № 11962 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 12987/ 2015 г. на ВАС- Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА Решение № 579 от 09. 10. 2015 г., постановено по административно дело № 504/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2017г.
21 Административно дело No 510/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Х.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик, подадена чрез адв. Д.Й., с посочен съдебен адрес ***, офис № 2, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София, на основание чл.203 от АПК, във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.1.2017
Административно дело № 13974/2015
РЕШЕНИЕ № 174 от 09.01.2017 г. на ВАС София, Трето отделение - ОТМЕНЯ решение № 637 от 29.10.2015г., постановено по адм.д. № 510/2015г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Н. Х. Д.., изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в затвора гр. Пазарджик сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди за периода от 18 февруари до 25 февруари 2015 г. вследствие от незаконосъобразна заповед № Д-71/13.02.2015 г., с която е бил наказан с изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.06.2015г.до окончателното й изплащане. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2017г.
22 Административно дело No 514/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на А.Г.Б. против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обезщетение за времето, през което същият не е бил на държавна служба, поради твърдяното от ищеца незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № 214 от 15.05.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в размер на основната му заплата, определена към момента на признаване на уволнението за незаконно за период, през който не е заемал държавна служба, но за не повече от 6 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 514/2015 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.3.2017г.
23 Административно дело No 518/2015, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 23.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В.Х. *** за обявяване нищожността на Заповед рег.№ 215/11.09.1990 г. на Директора на РДВР – Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.2.2017
Административно дело № 12433/2015
С решение № 2318 от 23.02.2017 г. по адм. дело № 12433/2015 г. на ВАС-ОТМЕНЯ решение №543/23.09.2015 година, постановено по адм.дело № 518/2015 година по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед рег. №215/11.09.1990 г. на директора на РДВР Пазарджик, с която на Л.В.Х. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение". ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Л.В.Х. разноски по делото в размер на 1015 /хиляда и петнадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2017г.
24 Административно дело No 537/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Праидгруп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет.3, ап.8, подадена чрез законния представител Д. Г. Д., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. с изх. № 02-130-2600/4495 от 13.08.2014 г. на ИД на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР 1 в размер на 10 192.15 лева, по СЕПП в размер на 29 590.85 лева и по СНДП в размер на 876.99 лева.. ОСЪЖДА „Праидгруп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет.3, ап.8, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София 700 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Праидгруп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет.3, ап.8, да заплати по набирателната сметка на Административен съд Пазарджик сума в размер на 1212 (хиляда двеста и дванадесет) лева, за която сума същият е останал задължен, съгласно чл.77 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК. След заплащане на посочената сума от страна на жалбоподателя, същата да бъде преведена по сметка на назначеното по делото вещо лице И.Д.Г.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2017
Административно дело № 4935/2016
РЕШЕНИЕ № 1423 от 03.02.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/19.02.2016г., постановено по адм. дело № 537/2015 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Прайдгруп ООД, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.2.2017г.
25 Административно дело No 542/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.10.2015г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Х.И.Г., с ЕГН ********** *** сумата от 5000 / пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на задържане за срок от 12 часа с незаконосъобразна заповед, рег.№ 19/24.02.2015 г. на полицейски орган при РУ „Полиция” – Пещера, ведно със законната лихва върху тази сума от подаването на исковата молба - 07.07.2015г. до окончателното й плащане. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Х.И.Г., с ЕГН ********** *** деловодни разноски в размер на 510 лв. Отхвърля предявения от Х.И.Г., с ЕГН ********** *** срещу ОДМВР – Пазарджик иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди вследствие на задържане за срок от 12 часа с незаконосъобразна заповед, рег.№ 19/24.02.2015 г. на полицейски орган при РУ „Полиция” – Пещера над присъдения размер от 5000 лева до пълния претендиран размер на обезщетението от 10 000 лева и законната лихва върху тази разлика от завеждането на исковата молба до окончателното й плащане. Решението може да се обжалва чрез АС – Пазарджик, с касационна жалба, пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Административно дело № 13383/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573 от 07.10.2015г., постановено по адм.д № 542 по описа за 2015г. на Административен съд -Пазарджик
В законна сила на 9.1.2017г.
26 Административно дело No 576/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Т.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.6.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1 000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2004 г. до 01.06.2009 г., за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 8996/2016
РЕШЕНИЕ № 9591 от 18.07.2017 г. по адм. дело № 8996/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 282 от 09.06. 2016 г., постановено по административно дело № 576/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик в ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- гр. София е осъдена да заплати на Б.Т.Е. обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора- Пазарджик неимуществени вреди за периода от 01.06.2009 г. до 23.07.2010 г., за разликата на присъдения размер над 800 лв. до 1000 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Т.Е. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора- Пазарджик от 01.06.2009 г. до 23.07.2010 г., за разликата над 800 лв. до 1000 лв, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА Б.Т.Е., да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“– гр.София сумата от 100 лв. /сто лева/, юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
27 Административно дело No 586/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Б.Н.З. *** против ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Й.Д. Р., с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сума в размер на 1221 лева, от които 221 лева имуществени вреди и 1000 лева неимуществени, ведно със законната лихва считано от деня на задържането – 29.05.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, както и мораторна лихва в размер на 143,45 лева, за периода от 29.05.2014 г. до 27.07.2015 г. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Б.Н.З., ЕГН ********** *** да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.5.2017
Административно дело № 144/2016
РЕШЕНИЕ № 5878 от 11.05.2017 г. по адм. дело № 144/2016 г.- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 705 от 02.12.2015 г., постановено по адм. дело № 586/ 2015 г.на Административен съд- Пазарджик в ЧАСТТА, с която е отхвърлен искът на Б.Н.З. ***, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 200 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 1165/2014 г. по описа на РС Пазарджик и в частта, с която Б.Н.З. е осъден да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР- Пазарджик да заплати на Б.Н.З. обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 200 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 1165/ 2014 г. по описа на РС Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА решението на Административен съд- Пазарджик в останалата част. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР -Пазарджик да заплати на Б.Н.З. разноски по делото в размер на 305 лева (триста и пет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.5.2017г.
28 Административно дело No 587/2015, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик, представлявана от директора – старши комисар Й. Р. да заплати на Б.Н.З. ***, обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт – Заповед № 259/24.05.2014 г. на младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума от 07.07.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Н.З. *** против Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик за сумата над 5 000 лева до претендирания размер от 10 000 /десет хиляди/ лева, както и акцесорния иск за лихви върху тази сума, считано от 24.05.20014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик да заплати на Б.Н.З. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 1 010 /хиляда и десет/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Н.З. *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото за сумата над 1 010 лева до претендирания размер от 1 510 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Административно дело № 14506/2015
С решение № 180 от 09.01.2017 г. по адм. дело № 14506/2015 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 653 от 10.11.2015 г., постановено по адм. дело № 587/2015 г.на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2017г.
29 Административно дело No 603/2015, I състав Закон за държавния служител К.С.Л. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ заповед №7/15.07.2015г. на директора на РЗИ-Пазарджик, с която е прекратено служебното правоотношение на К.С.Л. с ЕГН **********.*** да заплати на К.С.Л. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 750 лева. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2017
Административно дело № 5726/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 24.03.2016 г., постановено по адм. дело № 603/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на К.С.Л. сумата 300 (триста) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2017г.
30 Административно дело No 612/2015, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.А.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 312з-859/22.07.2015 г. на директора на ОД МВР Пазарджик, с която на Б.А.Т., в качеството му на държавен служител, разузнавач ІV-та степен (анализатор) в Група „Анализ и полицейска статистика“ към Сектор „Координация и информационно-аналитична дейност“ при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от една година. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.4.2017
Административно дело № 770/2016
РЕШЕНИЕ № 4259 от 05.04.2017 г. на ВАС София , Пето отделение - по адм. д. № 770 /2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 674 от 20.11.2015 г. по адм. д. № 612/2015 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.4.2017г.
31 Административно дело No 619/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТРОЙКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ Р-Н С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „СТРОЙКОМЕРС“ООД с ЕИК 112653558 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Братя Миладинови“ №3,ет.1,ап.3, представлявано от управителя Й.С. против Решение №РР-2456/26.06.2015г. за отнемане на разрешително № 32150088/17.03.2014г. за ползване на повърхностен воден обект – р. „Чепинска“ с цел ползване „изземване на наносни отложения“ на Директора на БДИБР . ОСЪЖДА „СТРОЙКОМЕРС“ООД с ЕИК 112653558 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Братя Миладинови“ №3,ет.1,ап.3, представлявано от управителя Й.С., да заплати на БДИБР сума в размер на 300 лв. – възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 5979/2016
В законна сила на 1.11.2017г.
32 Административно дело No 625/2015, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи М.И.М. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.12.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-1044/27.07.2015 г. на главен директор на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието, с която на М.И.М. – държавен служител, младши инспектор, сътрудник по охраната първа степен в Областно звено „Охрана“ Пазарджик при Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието да заплати на Мариана И.М. ***, направените разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.5.2017
Административно дело № 1927/2016
Решение № 5822 от 10.05.2017 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 1927/2016 г - ОТМЕНЯ решение № 709 от 03.12.2015 г. по адм. д. № 625/2015 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. против заповед № з-1044/27.07.2015 г. на главния директор на Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието. ОСЪЖДА М.И.М. *** да заплати на Главна дирекция "Охрана", гр. София, ул. М-р Г. Верилски № 2 сумата от 100 сто лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2017г.
33 Административно дело No 677/2015, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТРОЙКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 19.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Стройкомерс“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, ***, представлявано от управителя Й.Л.С. против Решение № РР-2457/22.06.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2017
Административно дело № 203/2016
С Решение № 476 от 16.01.2017 г. по адм.дело № 203/2016 г. на ВАС - оставя в сила Решение № 673 от 19.11.2015 г., постановено по адм. дело № 677 от 2015 г. по описа на АС-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.1.2017г.
34 Административно дело No 681/2015, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТЕНИС-СКИ КЛУБ-ПЕЩЕРА" КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 451 от 11.08.2015 г. на Кмета на Община Пещера, в частта, с която е отхвърлено мотивираното искане на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Тенис – ски клуб Пещера“ за пряко отдаване под наем на спортен обект на територията на Община Пещера – поземлен имот с идентификатор 56277.502.1168 с площ от 2 469 кв. м. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пещера, за ново произнасяне в 14-дневен срок от получаването на административната преписка, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.6.2017
Административно дело № 1322/2016
РЕШЕНИЕ № 6876 от 01.06.2017 г. по адм. дело № 1322/2016г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 754 от 23.12.2015 г., постановено по адм. дело № 681/ 2015 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2017г.
35 Административно дело No 682/2015, III състав Кодекс на труда М.В.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 01-1261 от 13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане гр. София да заплати на М.В.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2017
Административно дело № 14469/2015
РЕШЕНИЕ № 3651 от 24.03.2017 г. по адм. дело № 14469/2015 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 654/ 10.11.2015 г., постановено по адм. дело № 682/2015 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане да заплати на М.В.Г. *** разноски по делото в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.3.2017г.
36 Административно дело No 719/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.12.2015г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на М.С.П. ***, сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.11.2013г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.С.П. ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 2 000 /две хиляди/ лева до претендирания размер от 5 000 /пет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на М.С.П. ***, направените по делото разноски в размер на 590.97 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.1.2017
Административно дело № 143/2016
Отменя решение № 716 от 07.12.2015 г. постановено по адм. д. № 719/2015г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, с която Община Пазарджик е осъдена да заплати на М.С.П. - обезщетение за неимуществени вреди за сумата над 1000 (хиляда) лв. до присъдените 2000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.112013 г. до окончателното й изплащане. Отхвърля иска на М.С.П. ***, за сумата над 1000 лева до присъдените 2000 лева ведно със законната лихва, считано от 02.11.2013 г. до окончателното й изплащане, като неоснователен. Оставя в сила решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2017г.
37 Административно дело No 720/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от А.С.Й. – лишен от свобода против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за извършена дискриминация от администрацията на Затвора в гр. Пазарджик, състояща се в лишаване на ищеца до достъп за доставка на плодове и зеленчуци чрез затворническата лавка в периода от 01.01.2010 г. до 01.07.2011 г., в който период ищецът твърди, че е поставен в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лишени от свобода, както и искането му ответникът да бъде осъден да му заплати неимуществени вреди в размер 5 000 лева, ведно с дължимата мораторна лихва съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗЗД, считано от датата на причиненото увреждане до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Административно дело № 8896/2016
РЕШЕНИЕ № 942 от 24.01.2017 г. по адм. дело № 8896/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 293 от 16.06.2016 г., постановено по адм. дело № 720/2015 г., на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2017г.
38 Административно дело No 744/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.А.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., изх. № 02-130-6500/4506 от 13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Разплащателна дирекция – Атанас Добрев, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 2 740.86 лева, по СЕПП в размер на 6868.67 лева, а по НР2 в размер на 16.43 лева, като е наложена и санкция за бъдещ период по СЕПП в размер на 3 0002.14 лева, а по НР1 в размер на 2 433.21. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на К.А.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2017
Административно дело № 3135/2016
РЕШЕНИЕ № 270 от 10.01.207г. по адм. дело № 3135/2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10 от 14.01.2016 г. на Административен съд- Пазарджик, ІІІ администативен състав, постановено по адм. дело № 744/ 2015 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.1.2017г.
39 Административно дело No 760/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Й.З.З. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Й.З.З., ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02-130-6500/6766 от 29.09.2015 година на заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" като неоснователна. ОСЪЖДА Й.З.З., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата в размер на 700 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 7666/2016
РЕШЕНИЕ№ 7453 от 14.06.2017 по адм. дело № 7666/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №213 от 09.05.2016г. по адм. дело №760/2015г. на Административен съд – Пазарджик, Шести състав. ОСЪЖДА Й. З. З. от [населено място] да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, юрисконсултско възнаграждение в размер на разлика от 100, 00 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.6.2017г.
40 Административно дело No 761/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОПЕЙЗИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агропейзи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 3, ап.19, подадена чрез адв. Л.Б., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/6826 от 29.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА „Агропейзи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 3, ап.19 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2017
Административно дело № 9219/2016
РЕШЕНИЕ № 6784 от 31.05.2017 г. на ВАС - Четвърто отделение по адм. д. № 9219/2016 г. на ВАС София- ОСТАВЯ В СИЛА решение № 300 от 17.06.2016 г. , постановено по адм. д. № 761/2015 г. на Административен съд Пазарджик, чрез управителя К. Пенчев, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, представлявано от изпълнителния директор , сумата 100 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.5.2017г.
41 Административно дело No 794/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.С.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Д., с посочен адрес ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с изх. № 02-130-6500/5396 от 27.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на ДФЗ, Разплащателна агенция. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 9267/2016
РЕШЕНИЕ № 12942 от 27.10.2017 г. на ВАС НА РБ ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 9267/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 286 от 10.06.2016 г. , постановено по адм. д. № 794/2015 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Д.С.Д. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.Решението е окончателно.
В законна сила на 27.10.2017г.
42 Административно дело No 795/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители В И Д ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от В.Д. в качеството на управител на „ В и Д“ООД, с ЕИК 112567995 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/5441/27.09.2015 г., издадено от зам. Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, в ЧАСТТА, с която е извършена редукция на заявените сума по НР2 по заявлението на „В и Д“ ООД с УИН: 13/080514/73734 за кампания 2014 г.. ОТМЕНЯ по жалба на от В.Д. в качеството на управител на „ В и Д“ООД, с ЕИК 112567995 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. №02-130-2600/5441/27.09.2015 г., издадено от зам. Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, в ЧАСТТА, с която е извършена редукция на заявените сума по СЕПП по заявлението на „В и Д“ ООД с УИН: 13/080514/73734 за кампания 2014 г., в частта с която са приети за двойно декларирани парцели / части от парцели - 00571-236-1-1 в землището на с.Априлци, ; 2.Парцел 00571-41-2-1 в землището на с.Априлци;3. Парцел 00571-292-5-1 в землището на с.Априлци, ;4.Парцел 00571-87-1-1 в землището на с.Априлци; 5.Парцел 00571-291-3-1 в землището на с.Априлци ;6.Парцел 00571-292-2-1 в землището на с.Априлци, ; 7.Парцел 00571-292-1-1 в землището на с.Априлци, 8.Парцел 00571-81-4-1 в землището на с.Априлци, ; 9.Парцел 00571-44-1-1 в землището на с.Априлци;10.Парцел 00571-47-1-1 в землището на с.Априлци ;11.Парцел 00571-81-1-1 в землището на с.Априлци и 12.Парцел 00571-23-2-1 в землището на с.Априлци и е определен размер на редукция въз основа и на тези парЦели. ИЗПРАЩА преписката на зам.ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в частта относно преизчисляване размера на редукцията и оторизирана сума без да се извършва редукция поради двойно застъпване на посочените парцели. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 9766/2016
РЕШЕНИЕ № 8978 от 10.07.2017 г. по адм. дело № 9766/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288 от 13.06.2016 г., постановено по адм. дело № 795/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "В и Д" ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от управителя В. Д.,за разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" за разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.7.2017г.
43 Административно дело No 797/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ М.-Х.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СТЕФКА П. КЕМАЛОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Мира – Х.А.“, ЕИК ***, гр.Пазарджик, ***, представлявано от Х. А. А. против Заповед № 2260/13.10.2015 г. на врид Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“Мира – Х.А.“, ЕИК ***, гр.Пазарджик, ***, представлявано от Х. А. А., да заплати в полза на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.1.2017
Административно дело № 2233/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №25 /21.01.2016 г, постановено по адм.д. №797 /2015 г, по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ "Мира-Х.А."представлявано от Х. А. А., да заплати на община Пазарджик сумата в размер на 500,00 (петстотин) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.1.2017г.
44 Административно дело No 817/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.В.Т. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№ 02-130-6500-6505/28.09.2015 г., издадено от Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, в частта, с която й е наложена санкция и е отказано плащане на субсидия по СЕПП в размер на 2624,52 лева, а по СПП в размер на 1120,74 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на Е.В.Т.-Х., ЕГН **********, адрес: ***, сума в размер на 10 (десет) лева разноски по делото. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, като се съобразят указанията, дадени в решението по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 9768/2016
РЕШЕНИЕ № 8999 от 10.07.2017 г. по адм. дело № 9768/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362 от 07.07.2016 г., постановено по адм. дело № 817/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик, VІ състав. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.7.2017г.
45 Административно дело No 826/2015, IV състав Закон за държавния служител С.Я.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Я.Б. ***, Заповед № ЧР-05-56/20.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик, с която на основание чл.97, ал.1-4, във вр. с чл.93, ал.1-3, чл.92, чл.91, ал.1, т.5, чл.89, ал.1 и ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗДСл на оспорващия , в качеството му на държавен служител на длъжност „началник на ОСЗ- Велинград, ранг І-ви младши, място на работа – Общинска служба по земеделие гр. Велинград, териториално звено на областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, като на основание чл.108, ал.1, във вр. с чл.107, ал.1, т.3 от същия закон е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик да заплати на С.Я.Б. *** сумата от 300/триста/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 11195/2016
РЕШЕНИЕ № 8693 от 05.07.2017 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 11195/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 353/30.06.2016 г., постановено по адм. д. № 826/2015 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик , ул. Екзарх Йосиф № 3, ет. 4, да заплати на С.Я.Б. *** направените по делото разноски в размер на 200 двеста лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2017г.
46 Административно дело No 828/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗОНА ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Зона“ ЕООД, ЕИК 112663617 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 55, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Я. Ат. У., подадена чрез адв. Б. *** против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/6824 от 29.09.2015 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014. ОСЪЖДА „Зона“ ЕООД, ЕИК 112663617 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 55, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Я. Ат. У., да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Административно дело № 5105/2016
РЕШЕНИЕ № 1719 от 09.02.2017 г. па адм. дело № 5105/2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 26.02.2016г., постановено по адм.д.№ 828/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Зона" ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от управителя Я. У., за присъждане на разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.2.2017г.
47 Административно дело No 836/2015, III състав КСО К.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.С. ***, подадена чрез адв. М. *** против мотивирано решение № 1012-12-42-1 от 28.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 15 /5/ от 17.07.2015 г. на старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА К.С.С. с ЕГН ********** *** да заплати на директора на РУСО гр. Пазарджик направените разноски по делото в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2017
Административно дело № 6280/2016
РЕШЕНИЕ № 6403 от 22.05.2017 г. по адм. дело № 6280/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156 от 06.04.2016 г. по адм. дело № 836/ 2015 г. по описа на Административен съд- гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2017г.
48 Административно дело No 845/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Г. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Т.Г. ***, чрез адв. М. *** дирекция на вътрешните работи, с която се претендира обезщетение в размер на 100 000 лева, представляващи имуществени вреди и обезщетение в размер на 20 000 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 3230 от 13.11.2013г. Издадена от А.Д. – началник група „А\нд“ при ОПП-СДВР, с която на Г. на основание чл.171,т.4 от ЗдвП е иззето свидетелство за управление на МПС 0282182712 издадено от ОДМВР Пазарджик Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2017
Административно дело № 7481/2016
РЕШЕНИЕ № 13858 от 15.11.2017 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 7481/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 198/03.05.2016 г., постановено по адм. д. № 845/2015 г. по описа на АС - Пазарджик.ОСЪЖДА С.Т.Г. ЕГН **********, да заплати в полза на Столична дирекция на вътрешните работи гр. София, разноски по делото за юрисконсултско представителство в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2017г.
49 Административно дело No 850/2015, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 29.10.2015 г. на директора на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Септември. ОСЪЖДА Дирекция „Бюро по труда“, гр. Септември да заплати на Г.М.П. ***, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 4393/2016
РЕШЕНИЕ № 5060 от 24.04.2017 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 4393/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 11.02.2016 г., постановено по адм. д. № 850 по описа за 2015 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2017г.
50 Административно дело No 851/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Д.Н.П. с ЕГН ********** *** против ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора, с искане ОД на МВР гр. Пазарджик да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 500 лева, за нанесени вреди от направени разноски, по повод защита на правата и законните интереси във връзка с издадено наказателно постановление, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Д.Н.П. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 3585/2016
РЕШЕНИЕ № 5038 от 24.04.2017 г. по адм. дело № 3585/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 46 от 10.02.2016 г., постановено по адм. дело № 851/2015 г. на Административен съд-Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА ОД МВР Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Д.Н.П. сумата от 500 лв. /петстотин лева/ обзщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за претърпени имуществени вреди- разноски за адвокатско възнаграждение при обжалване на наказателно постановление № НП-601/13 от 20.01.2014 г. издадено от Тодор Николов Бунчев инспектор в ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва считано от 24.02.2015 г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД МВР Пазарджик , гр. Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Д.Н.П. сумата 700 лв. /седемстотин/-адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.4.2017г.
51 Административно дело No 856/2015, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Д.П. МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ КП РУП ПАЗАРДЖИК - ПОЛИЦАЙ СЛАВЧЕВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. № 555 от 12.11.2015 г., издадена от полицай Г. С., младши разузнавач при Криминална полиция (КП) при РУП Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 856/2015
РЕШЕНИЕ № 7348 от 13.06.2017 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 3318/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 56 от 12.02.2016 г., постановено по адм. д. № 856/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иигнат Д.П. против заповед № 555/12.11.2015 г. на полицейски орган при РУ-МВР Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2017г.
52 Административно дело No 871/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОМАКСИМА ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агромаксима“ ЕООД, с посочен адрес за призоваване гр. София, общ. Столична, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 19, вх. В, ет. 4, ап. 34, подадена чрез управителя Т.С.С. против Уведомително писмо за одобрение № 509/311 с изх. № 01-2600/5023/29.07.2015 г., издадено от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА „Агромаксима“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Римски път“ № 3 да заплати на ДФЗ направените по делото разноски в размер на 550 лева /петстотин и петдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2017
Административно дело № 10918/2016
РЕШЕНИЕ № 13767 от 14.11.2017 г. на ВАС СОФИЯ, Четвърто отделение по адм. д. № 10918/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 454 от 04.08.2016 г. по адм. д. № 871/2015 г. на АС Пазарджик, 4 - ти състав. ОСЪЖДА Агромаксима ЕООД, гр. София, да заплати на ДФ Земеделие - РА, юрисконсултско възнаграждение в размер на разлика от 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.11.2017г.
53 Административно дело No 875/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.А.Ч. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/7339 от 05.11.2015 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, с което е отказано изплащане на средства за подпомагане, както следва: по СЕПП – 4 920,67 лв.; по СПП – 2 172,92 лв.; по НР2 – 2 238,41 лв. или общо – 9 332 лв. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на Н.А.Ч. *** сумата от 840 лв., представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 875/2015
РЕШЕНИЕ № 7410 от 13.06.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 11034/2016 г. - ОТМЕНЯ решение №457 от 04.08.2016г., постановено по адм. дело №875/2015г. на Административен съд Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. А.Ч. срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г., с изх. №02-130-6500/7339 от 05.11.2015г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Н. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2017г.
54 Административно дело No 876/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.А.К. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.К., ЕГН **********, с адрес: ***, представляван от адвокат Б., съдебен адрес:***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/6815 от 29.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА Т.А.К., ЕГН **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Административно дело № 9199/2016
РЕШЕНИЕ№ 7326 от 12.06.2017г. по адм. дело № 9199/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318 / 20.06.2016 г. на Административен съд Пазарджик, VІ-ти състав, постановено по адм. дело № 876/2015 година. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.6.2017г.
55 Административно дело No 877/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Л.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Д.Л.В. с ЕГН ********** *** , чрез адв.Б. ПзАК против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г. с изх.№ 02-130-6500/7293 от 05.11.2015г. УРН 600406 на Изп.Директор на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция.. ОСЪЖДА Д.Л.В. с ЕГН ********** *** , да заплати на Изп.Директор на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция , направените по делото разноски в размер на 900 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2017
Административно дело № 7663/2016
С решение № 5545 от 03.05.2017 г. по адм. дело № 7663/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 219 от16.05.2016 г., постановено по адм. дело № 877/2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2017г.
56 Административно дело No 878/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БЕТИНА Т ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/6816 от 29.09.2015 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което на „Бетина Т“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 14, са отказани субсидии по СЕПП с 5495.50 лева, по СПП 2426.75 и по НП2 – 2499.90 лева. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на „Бетина Т“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 14, сумата от 1150 (хиляда сто и петдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 9220/2016
РЕШЕНИЕ № 7433 от 13.06.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 9220/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 306 от 17.06.2016 г. на Административен съд Пазарджик, ІV състав, постановено по адм. дело № 878/2015 г. и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на БЕТИНА Т ЕООД, ПАЗАРДЖИК срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-2600/6816 от 29.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., издадено от зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА БЕТИНА Т ЕООД ЕИК 201022973, със седалище и адрес на управление: Пазарджик, ул. Ив. Вазав № 14, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата 350 (триста и петдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото за двете инстанции и депозит за съдебно-техническа експертиза. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2017г.
57 Административно дело No 880/2015, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
МАРИНА МК 2010 ЕООД
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. против заповед № 96 от 27.01.2014 г. на кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА „Рангелова и партньори“ ЕООД с ЕИК 130844910 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Младост“ бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя П. К.Р. да заплати на „Марина МК 2010“ ЕООД с ЕИК 201173975, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 93, представлявано от П.Р.Б. направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 1998/2017
РЕШЕНИЕ № 9565 от 18.07.2017 г. по адм. дело № 1998/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 730 от 27.12.2016 г. по адм. дело № 880/2015 г. на Административен съд- Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № 96 от 27.01.2014 г. на кмета на Община Велинград, изцяло, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на "Рангелова и партньори" ЕООД сумата 2575 лв. /две хиляди петстотин седемдесет и пет лева/, разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.7.2017г.
58 Административно дело No 881/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Б.Д.П. с ЕГН ********** ***,оф.1 против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г. с изх.№ 02-130-6500/7351 от 05.11.2015г./УП/ на зам.изп.директор на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция. ОСЪЖДА Б.Д.П. с ЕГН ********** ***,оф.1, да заплати на зам.изп.директор на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция“, направените по делото разноски в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2017
Административно дело № 8765/2016
РЕШЕНИЕ № 5671 от 05.05.2017 г. по адм. дело № 8765/2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 264 от 30.05.2016 г., постановено от Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 881/ 2015 г. ОСЪЖДА Б.Д.П. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" разноски по делото в размер на 150 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2017г.
59 Административно дело No 885/2015, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Т.С.,
М.Т.С.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.С. – С. и М.Т.С. против Заповед № 18-8895/13.11.2015г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Д.Т.С. – С. и М. Т. С. да заплатят на Служба по геодезия, картография и кадастър разноски по производството в размер на 800 (осемстотин) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2017
Административно дело № 12364/2016
РЕШЕНИЕ № 2251 от 22.02.2017г. по адм. дело № 12364/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 452/29.07.2016 г., постановено по адм. д. № 885/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.2.2017г.
60 Административно дело No 894/2015, IV състав Закон за достъп до обществена информация Й.А.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 312000-12047 от 13.11.2015 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик, с което решение е постановен отказ да се предостави достъп до обществена информация. ИЗПРАЩА преписката на директора на ОД на МВР Пазарджик и задължава същия да предостави обществената информация, поискана със заявление за достъп до обществена информация вх.№ 812104-79/26.10.2015 г. по описа на МВР. Определя 14-дневен срок за издаване на искания административен акт, считано от датата на влизане на решението в сила. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 4491/2016
РЕШЕНИЕ № 12298 от 16.10.2017 г. по адм. дело № 4491/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90/ 02.03.2016 г. по адм. дело № 894/ 2015 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2017г.
61 Административно дело No 900/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 197/16.07.2015г. на Кмета на Община Белово, с която на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж „Едноетажна сграда №1/ 03592.5.28.1/ с размери 6.00/4.00 и двуетажна сграда №2 /03592.5.28.2/ с размери 8.00/4.60м., находящи се в ПИ с идентификатор 03592.5.28 по КККР на гр.Белово , землище Белово, местност „Света Петка“ собственост на община Белово. ОСЪЖДА Кмета на Община Белово ДА ЗАПЛАТИ на Л.а.В. с ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 410 лв. /четиристотин и десет/ лева, от които 400 лева депозит за вещо лице и 10 лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 881/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 583/02.11.2016г., постановено по адм. дело № 900/2016г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Л.А.В. сумата от 600лв- разноски за касационната инстанция. / РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2017г.
62 Административно дело No 901/2015, VI състав Закон за движението по пътищата Ж.Ж.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ж.Ж.М., ЕГН **********,***, чрез адвокат У., със съдебен адрес:***, ***, на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1006-000730 от 18.10.2015 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2017
Административно дело № 7994/2016
РЕШЕНИЕ№ 6565 от 25.05.2017г. по адм. дело № 7994/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №254 от 25.05.2016г. на Административен съд Пазарджик по административно дело №901 по описа за 2015г. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.5.2017г.
63 Административно дело No 908/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Л.Й.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/6788 от 29.09.2015 г., издадено от Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", гр.София, с което на жалбоподателя е отказано финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 година като незаконосъобразно. Осъжда Държавен фонд "Земеделие", гр.София да заплати на Л.Й.П., ЕГН **********, адрес: ***, сума в размер на 560 лева – разноски по делото. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, като се съобразят указанията, дадени в решението по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 9242/2016
РЕШЕНИЕ № 6095 от 16.05.2017г. по адм. дело № 9242/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 315 от 20.06.2016г., постановено от Административен съд Пазарджик, VІ състав по адм.д.№ 908/2015г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Л.Й. П.. разноски по делото в размер на 230лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.5.2017г.
64 Административно дело No 909/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор П. да заплати на Е.К.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.11.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.К.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета Тодор П. за сумата над 2 000 /две хиляди/ лева до претендирания размер от 5 000 /пет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор П. да заплати на Е.К.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 590 /петстотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Административно дело № 3581/2016
РЕШЕНИЕ № 6590 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 3581/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 17.02.2016 г., постановено по адм. дело № 909 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2015 год. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.К.П. сумата 400 лева, представляваща направени пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.5.2017г.
65 Административно дело No 925/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.А.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М.М. от САК против Уведомително писмо с изх. № 02-230-6500/6636 от 29.09.2015г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014. ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2017
Административно дело № 7966/2016
РЕШЕНИЕ № 4609 от 12.04.2017 г. по адм. дело № 7966/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 195 от 28.04.2016 г., постановено по адм. дело № 925/2015 г. от Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.А.М. *** за присъждане на разноски. ОСЪЖДА М.А.М. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.4.2017г.
66 Административно дело No 942/2015, IV състав Закон за социално подпомагане А.Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № Ро-П-2344/10.11.2015 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ - Пазарджик, потвърдена с решение № РД-07-98/04.12.2015 г. на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), гр. Пазарджик. Изпраща преписката на компетентния орган, Директора на дирекция „Социално подпомагане“-Пазарджик за решаване на въпроса по същество, със задължителни указанията, дадени в мотивите на решението. Определя 30-дневен срок за издаване на заповед по подадената от А.Б.В. молба – декларация за отпускане еднократна помощ. Осъжда дирекция „Социално подпомагане“-Пазарджик да заплати на А.Б.В. *** сумата от 260/двеста и шестдесет/ лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.4.2017
Административно дело № 5274/2016
РЕШЕНИЕ № 4120/04.04.2017 - ВАС ,СОФИЯ, ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ по АДМ. Д. № 5274/2016 г. г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 23.03.2016г. на Административен съд гр. Пазарджик по адм. дело № 942/2016г. ОСЪЖДА дирекция"Социално подпомагане"-Пазарджик да заплати в полза на А. Б. В. сумата от 250-двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски-възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.4.2017г.
67 Административно дело No 955/2015, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Г.Т.С.,
А.Г.С.,
П.Г.С.
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13/29-05-1964/ от 24.10.2014 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик, с която ЕТ „Г. С. – АПМП-ИП“ с ЕИК 200791641, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 122, представляван от д-р Г. Г.С. е поканен да възстанови неоснователно получени суми в общ размер на 14 489.64 лева, за периода 2013 г.. ВРЪЩА преписката на РЗОК –Пазарджик за издаване на нова покана, при определяне на точния размер на неоснователно получените суми, съобразявайки се с мотивите на решението. ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на ЕТ „Г. С. – АПМП-ИП“ с ЕИК 200791641, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 122, представляван от д-р Г. Г.С. направените по делото разноски в размер на 2 300 /две хиляди и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 8096/2016
ОТМЕНЯ решение № 246 от 20.05.2016 г., постановено по адм. дело № 955 по описа за 2015 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13/29-05-1964 от 24.10.2014 г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса , гр. Пазарджик, в частта, с която на ЕТ "Г. С. - АПМП - ИП", гр. Ветрен, обл. Пазарджик, е определено задължение за възстановяване на неоснователно получени суми за 2013 година в размер над 9644.34 лв. до 14 489.64 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.С., А.Г.С. и П.Г.С.,***, наследници на Г. Г.С., против писмена покана изх. №13/29-05-1964 от 24.10.2014 г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, в частта за установеното задължение за възстановяне на неоснователно получени суми за 2013 година в размер на 9644.34 лв. ОСЪЖДА Г.Т.С., А.Г.С. и П.Г.С.,***, да заплатят на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, разноски за делото в размер на 27.21 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
68 Административно дело No 957/2015, III състав КСО Л.П.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. П. ***, против Решение № 2153-12-37 от 08.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Пр-421/02.07.2015 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което е определена начална дата на пенсията за инвалидност „Общо заболяване“ на социалната пенсия за инвалидност 11.07.2013 г. ОСЪЖДА Л.П.К., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2017
Административно дело № 5549/2016
РЕШЕНИЕ № 4695 от 13.04.2017 г. по адм. дело № 5549/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 140/ 29.03.2016 г. по адм. дело № 957/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2017г.
69 Административно дело No 2/2016, I състав Закон за социално подпомагане Н.В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.П. против Заповед № ПзЗ-Н- 2985/10.11.2014 г., издадена от Директора на дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик, с която на жалбоподателката е отказана целева помощ за отопление. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 6147/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151 от 05.04.2016 г. по адм.дело № 2/2016 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. .
В законна сила на 27.10.2017г.
70 Административно дело No 3/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на С.Г.Р. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 5000 /пет хиляди/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Р. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Р. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за периода от 01.01.2004 г. до 01.06.2009 г., за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2017
Административно дело № 6336/2016
РЕШЕНИЕ № 11824 от 09.10.2017 г. по адм. дело № 6336/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 05.04.2016 г., постановено по адм. дело № 3/2016 г. от Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
71 Административно дело No 20/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С. ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.11.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С. ***, представлявана от кмета Тодор Попов за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 10 000 /десет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов да заплати на В.С. ***, направените по делото разноски в размер на 16лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 6854/2016
РЕШЕНИЕ № 11999 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 6854/2016г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 201 от 03.05.2016 година по адм.д. № 20 / 2016 година на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, бул. „България“ № 2, да заплати в полза на В.С. *** сумата от 92 (деветдесет идва) лева разноски по делото за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2017г.
72 Административно дело No 21/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Я.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Я.И. с ЕГН ********** *** против разпореждане от 07.08.2015 г. на зам.- председателя на Районен съд Пазарджик и потвърденото с него свидетелство за съдимост № 8013 от 06.08.2015 г. издадено от зам.- председателя на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.8.2017
Административно дело № 6930/2016
РЕШЕНИЕ № 10292 от 04.08.2017 по адм. дело № 6930/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №214 от 10.05.2016г., постановено по адм. дело №21/2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.8.2017г.
73 Административно дело No 32/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СКАРПА ДОРО ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на „СКАРПА ДОРО”ЕООД ЕИК 201032227 със седалище и адрес на управление с.Виноградец, представлявано от управителя И.К.сумата от 1600 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди- платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 622/15 г. по описа на Районен съд Пазарджик и платено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по КАНД № 591/15г. по описа на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.10.2015г. до нейното окончателно изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Бургас да заплати на „СКАРПА ДОРО”ЕООД ЕИК 201032227 със седалище и адрес на управление с.Виноградец, представлявано от управителя И.К.сумата от 550 / петстотин и петдесет /лева, представляваща разноски по това производство. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред Върховния административен съд в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Административно дело № 6189/2016
ОСТАВЯ в сила решение №160 от 11.04.2016г., постановено по адм. дело №32/2016г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2017г.
74 Административно дело No 49/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 08/12.01.2016г. на Директора на РДГ Пазарджик. Осъжда Директора на РДГ Пазарджик да заплати от бюджета на РДГ Пазарджик сума в размер на 750лв. на „Ватия Холдинг“АД. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.5.2017
Административно дело № 13935/2016
С решение № 5461 от 02.05.2017г. по адм. дело № 13935/2016 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 590 от 07.11.2016 г.,постановено по адм. дело № 49/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Осъжда РДГ - Пазарджик да заплати на "Ватия Холдинг" АД сумата 100 лв. разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.5.2017г.
75 Административно дело No 50/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Н.Н.А. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Н.А. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 1 000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 197,91 /сто деветдесет и седем лева и 91 стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.6.2017
Административно дело № 14355/2016
РЕШЕНИЕ № 6866 от 01.06.2017 г. по адм. дело № 14355/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 597/ 10.11.2016 г. по адм. дело № 50/ 2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., ЕГН **********, против ГД "Изпълнение на наказанията", иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000 лв., за претърпени неимуществени вреди, за периода от 11.01.2016 г. до 16.01.2016 г., от лошите условия в наказателна килия, където ищецът е бил настанен за изтърпяване на дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 5 денонощия. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2017г.
76 Административно дело No 57/2016, VI състав Закон за държавния служител Р.З.Б. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.Б., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** срещу Заповед № 51 от 07.01.2016 г. на Директора на Агенция „Митници”-Министерство на финансите, гр. София, ул***, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, във връзка с определена структура на Митница Пловдив, считано от 07.01.2016г., и утвърдено длъжностно разписание на Митница Пловдив, е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя, считано от 08.01.2016г. Оставя без уважение искането на Р.З.Б. за присъждане на разноски. ОСЪЖДА Р.З.Б., ЕГН ********** да заплати на Агенция Митници сумата от 440 лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2017
Административно дело № 10246/2016
РЕШЕНИЕ № 6920 от 02.06.2017г. по адм. дело № 10246/2016. на Върховен административен съд на Република България - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 324 от 27.06.2016 г., постановено по адм. дело № 57/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Р. *** Рашко Хаджиев №19, ап. 7, да заплати на Агенция "Митници", сумата от 100 (сто) лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.6.2017г.
77 Административно дело No 61/2016, III състав КСО М.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.К. с ЕГН ********** *** против решение № 2153-12-44 от 29.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН, № 3, прот. № N01KOR от 12.08.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА М.С.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 3.10.2017
Административно дело № 8206/2016
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 03.10.2017г. по адм. дело № 8206/ 2016 г.на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.С. Каралиева, подадена чрез процесуален представител адвокат И.Б., поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8206/2016 г. по описа на ВАС, тричленен състав. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните. с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14625 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 12582/2017 г. –Петчленен състав, ІІ- колегия: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 03.10.2017 г., постановено в открито съдебно заседание по адм.д. № 8206/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
78 Административно дело No 64/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Охрана“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, вeдно със законната лихва считано от 06.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 1.8.2017
Административно дело № 10142/2016
РЕШЕНИЕ№ 10162 от 01.08.2017г. по адм. дело № 10142/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 252 от 25.05.2016 г. по адм. дело № 64/2016 г. на Административния съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по исковата молба на Н.Н.А. срещу Главна дирекция "Охрана" със седалище София, с която е предявен иск за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева за неимуществени вреди от проявено към него дискриминационно отношение, изразяващо се в забрана за разговори на турски език по време на конвоирането му на 6.10.2015 г. от Затвора - Пазарджик до Затвора - Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателно изплащане на сумата. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.8.2017г.
79 Административно дело No 70/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2017
Административно дело № 10143/2016
РЕШЕНИЕ № 2486 от 28.02.2017 г. по адм. дело № 10143/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250/25.05.2016 г., постановено по адм. дело № 70/ 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.2.2017г.
80 Административно дело No 71/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №2632 от 23.11.2015г. издадена от Кмета на община Пазарджик . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2017г.
81 Административно дело No 72/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2634 от 23.11.2015 г. издадена от Кмета на община Пазарджик. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 17.1.2017г.
82 Административно дело No 75/2016, VI състав КСО О.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-84/05.01.2016 г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 19 /прот. № N01330 от 04.09.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което на О.С.С. оставена да се изплаща в минимален размер по чл. 70, ал. 7 от КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ - гр. Пазарджик за издаване на акт, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на О.С.С. ***, разноските по делото в размер на 900лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 7327/2016
РЕШЕНИЕ№ 8204 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 7327/2016г . на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 210 от 05.05.2016 г., постановено по адм. д. № 75 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пазарджик, да заплати на О.С.С. *** разноски за касационната инстанция в размер на 700 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.6.2017г.
83 Административно дело No 94/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.Б., с адрес ***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 2 и 3 от ЕКПЧ срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 лева за претърпени вреди за периода 01.01.2000г., заедно със законната лихва за забава от 01.01.2000г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.Б., с адрес *** иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и чл. 2 и чл. 3 от ЕКПЧ срещу Министерство на правосъдието и Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията", гр. София за заплащане солидарно на обезщетение в размер на 5000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода от 01.06.2009г. до сега, заедно със законната лихва за забава от 01.06.2009г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА К.И.Б., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, и Министерство на правосъдието сумата от 300 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 8008/2016
РЕШЕНИЕ № 9230 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 8008/ 2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/ 09.05.2016 г., постановено по адм. дело № 94/ 2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
84 Административно дело No 97/2016, VI състав Закон за семейни помощи за деца Н.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.К.,***, Заповед № П-2006/29.12.2015г., издадена от директор на дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, в обжалваната част – относно определената начална дата, от която е отпусната месечната помощ за отглеждане на детето й К. Ф. В.. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението-декларация от 17.12.2015г. на Н.С.К. в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище относно началната дата на отпускане на месечната семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по прилагане на материалния закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Административно дело № 6528/2016
РЕШЕНИЕ№ 8025 от 22.06.2017г. по адм. дело № 6528/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173 от 18.04.2016 г., постановено по адм. д. № 97/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
85 Административно дело No 101/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета Т.П., да заплати на Е.К.П., ЕГН **********,*** 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от обявен за нищожен акт на Общински съвет Пазарджик – Решение № 204/31.10.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.2013г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 1000 лева като недоказан. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.К.П., ЕГН **********,***, сумата от 133 /сто тридесет и три/ лева разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на ответника – Община Пазарджик, за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.11.2017
Административно дело № 7294/2016
РЕШЕНИЕ № 13396 от 07.11.2017 г. по адм. дело № 7294/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212 от 09.05.2016 г., постановено по адм. дело № 101/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Е.К.П. ***, ЕГН ********** съдебни разноски за касационната инстанция в размер на 300 /триста/ лева за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.11.2017г.
86 Административно дело No 102/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПИМО-СВ ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-90/23.11.2015 г. на началника на РДНСК, Южен централен район. ОСЪЖДА РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив да заплати на „ПИМО-СВ“ ООД, гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови“ № 8, ЕИК 112003845, сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 1.1.2017г.
87 Административно дело No 105/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Д.К.К.,
Н.И.К.,
С.Р.М.,
Д.Е.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 79 от 15.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, за премахване на незаконен строеж „Пристройка към партерен етаж към жилищна сграда“, изпълнен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1179 по КК гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ХХІІ-1179 /стар УПИ ХХ – 4971/ в кв. 403 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати на Т.Д.К. – К. с ЕГН ********** и Н.И.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 385 /триста осемдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Кмета на Община Пазарджик да заплати на С.Р.М. с ЕГН ********** и Д.Е.Я. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 1.3.2017
Административно дело № 9739/2016
РЕШЕНИЕ № 2573 от 01.03.2017 г. по адм. дело № 9739/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ решение № 359 от 06.07.2016 г., постановено по адм. дело № 105/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта, в която заповед № 79 от 15.01.2016 г. на кмета на община Пазарджик е отменена по жалба на С.Р.М. и Д.Е.Я.,*** е осъдена да заплати на двамата разноски в размер на 700 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.М. и Д.Е.Я. против заповед № 79 от 15.01.2016 г. на кмета на община Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.3.2017г.
88 Административно дело No 106/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Г.В.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Г.В.Б., ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1006-000035 от 16.01.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2017
Административно дело № 7521/2016
РЕШЕНИЕ № 4099 от 03.04.2017 г. по адм. дело № 7521/2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216 от 13.05.2016 г. постановено по адм. дело № 106 по описа за 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.4.2017г.
89 Административно дело No 115/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.7.2016г.
ОТМЕНЯ нотариална покана с изх. № 01-163-6500/196 от 27.03.2015г. издадена от Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив, с която се отказва да бъде изплатена финансова помощ по дог. № 13/112/02204 от 19.10.2009 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане в сила на решението, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на А.Д.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 2 867,84 лева /две хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 30.6.2017
Административно дело № 10171/2016
РЕШЕНИЕ № 8417 от 30.06.2017 г. по адм. дело № 10171/2016 г. на ВАС-Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 417 от 20.07.2016г. по адм. д. № 115/2016г. на Административен съд - Пазарджик и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Н. срещу нотариална покана с изх. № 01-163-6500/196 от 27.03.2015г. издадена от Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА А.Д.Н. да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Пловдив сумата 100 лв. /сто лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.6.2017г.
90 Административно дело No 141/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.10.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жабата на „Агроимекс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил“ 28, кантора 36, представлявано от С. В. М., против Отказ за частично плащане на площ по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013 г., заявена със заявление за подпомагане с УИН 13/180613/71807, който отказ е материализиран в писмо изх. № 02-130-2600/7606 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 141/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.3.2017г.
91 Административно дело No 150/2016, III състав КСО С.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Д. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-3#1 от 01.02.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 9/прот. № N01438 от 20.11.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА С.Н.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2017
Административно дело № 6293/2016
РЕШЕНИЕ № 5798 от 10.05.2017 г. по адм. дело № 6293/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 194 от 27.04.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 150/ 2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.5.2017г.
92 Административно дело No 179/2016, III състав Закон за местните данъци и такси Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
РЕШАВАЩИЯ ОРГАН ПО ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ДОПК- КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публични общински вземания № 3/18.08.2015 г. и Акт за установяване на публични общински вземания № 4/18.08.2015 г. на органа по приходите при Община Белово. ОСЪЖДА Община Белово да заплати в полза на Е.Б.Ш. с ЕГН **********, М.Б.В. с ЕГН ********** и Р.Б.П., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 9 030 /девет хиляди и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.12.2016
Административно дело № 10756/2016
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14266 от 22.12.2016 г. по адм. дело № 10756/ 2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №10756/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1877 от 14.02.2017 г. по адм. дело № 10756/ 2016 г. на ВАС- Седмо отделение: ДОПЪЛВА Определение №14266 от 22.12.2016 г. на Върховния административен съд, постановено по административно дело №10756/2016 г. Като ОСЪЖДА Община Белово, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а да заплати на Р.Б.П., М.Б.В. и Е.Б.Ш.,*** 3000, 00 (три хиляди) лева разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.1.2017г.
93 Административно дело No 181/2016, IV състав Закон за семейни помощи за деца Е.Н.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-105/02.02.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември, потвърдена с Решение № РД-07-7/25.02.2016 г. на директора на РДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 7973/2016
РЕШЕНИЕ № 11914 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 7973/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 228 от 19.05.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 181/2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
94 Административно дело No 188/2016, VI състав Закон за движението по пътищата В.Н.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Н.Н., ЕГН **********,***, чрез адвокат У., със съдебен адрес:***, ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1006-000890 от 15.12.2015 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2017
Административно дело № 8620/2016
РЕШЕНИЕ № 7879 на 21.06.2017г. по адм. дело № 8620/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 299/17.06.2016 г., постановено по адм. дело № 188/2016 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.6.2017г.
95 Административно дело No 189/2016, III състав КСО Г.Ю.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.Б. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-18 от 22.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 122-00-1421-3 от 26.01.2016 г. на ръководителя на осигуряването за безработица. ОСЪЖДА Г.Ю.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2017
Административно дело № 8715/2016
РЕШЕНИЕ № 15187 от 11.12.2017 г. по адм. дело № 8715/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289 от 14.06.2016 г., постановено по административно дело № 189/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2017г.
96 Административно дело No 212/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София да заплати на Н.Н.А. с ЕГН **********,*** обезщетение в размер общо на 490 / четиристотин и деветдесет / лева за претърпени неимуществени вреди вследствие противоправно бездействие на служители на ГДИН, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода , стол , топлина и чист въздух в периода на настаняването му в наказателна килия в затвора в гр. Пазарджик от 22.02.2016г. До 28.02.2016г, в едно със законната лихва до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.6.2017
Административно дело № 13160/2016
ОТМЕНЯ Решение № 477 / 03. 10. 2016 г. по адм. д. № 212 / 2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., ЕГН **********, против ГД "Изпълнение на наказанията", иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000 лв., за претърпени неимуществени вреди, за периода от 22. 02. 2016 г. до 29. 02. 2016 г., от лошите условия в наказателна килия, където ищецът е бил настанен за изтърпяване на дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия. . РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалван^/
В законна сила на 1.6.2017г.
97 Административно дело No 214/2016, IV състав КСО Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-12#1/19.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ град Пазарджик, с което директорът на ТП на НОИ гр. Пазарджик е потвърдил разпореждане № ЕГН, № 10/прот. № 01010 от 08.01.2016 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване във връзка с жалба подадена от жалбоподателя Г.А.Г.. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати от бюджета на ТП на НОИ Пазарджик, на Г.А.Г. ***, разноски по производството в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2017
Административно дело № 10961/2016
РЕШЕНИЕ № 4516 от 11.04.2017 г. на ВАС, Шесто отделение по адм. д. № 10961/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 404/14.07.2016 г. по описа на АС Паз-к. Осъжда ТП на НОИ гр. Паз-к да заплати на Г.А.Г. ***, сумата от 350 лв. представляваща разноски за производството пред касационната инстанция.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2017г.
98 Административно дело No 219/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕТ И.Х.- 6. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 107/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на ЕТ“И.Х. – 69“ с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Велинград, *** направените по делото разноски в размер на 1250 лева /хиляда двеста и петдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.1.2017г.
99 Административно дело No 235/2016, VI състав КСО Г.К.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-13/25.02.2016 г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ЕГН, * /прот. № N01397 от 23.10.2015 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ - гр. Пазарджик за издаване на акт, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.К.С. ***, разноските по делото в размер на 600лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Административно дело № 8978/2016
РЕШЕНИЕ № 13353 от 06.11.2017 г. по адм. дело № 8978/2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323/27.06.2016 г. по адм. дело № 235/2016 г. на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на Г.К.С. сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2017г.
100 Административно дело No 237/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.И.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 102/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Е.И.М. *** направените по делото разноски в размер на 960 лева /деветстотин и шестдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2017
Административно дело № 8950/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333 от 28.06.2016 г. по административно дело № 237 от 2016 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Е.И.М. с ЕГН ********** направени по делото разноски в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляващи заплатен от нея адвокатски "w хонорар за процесуално представителство пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.12.2017г.
101 Административно дело No 239/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 105/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата и решение № 178/31.03.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 31.03.2016 г. с протокол № 4 от същата дата. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. всички със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 1410 лева /хиляда четиристотин и десет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2017
Административно дело № 9078/2016
РЕШЕНИЕ № 14678 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 9078/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 28.06.2016 г. по адм. дело № 239/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград, представляван от председателя Бельо Бельов Мандраджиев да заплати на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. всички със съдебен адрес *** сумата от 1 440 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Юлия Раева: Не съм съгласна с решението на мнозинството. Считам обжалваното решение за неправилно, тъй като изводите на първоинстанционния съд за нищожност на оспореното решение на общинския съвет са в нарушение на материалния закон. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. От посочената разпоредба следва, че само и единствено общинският съвет е компетентният орган, който може да разпореди придобиването на определен недвижим имот. В едната си част решението на ОбС има точно такова съдържание. С него се дава съгласие за започване на процедура по придобиване на имот, собственост на Л. М., Б. М. и Е. М.. След като е налице влязъл в сила устройствен план, който отрежда този имот за обществено мероприятие „парк“, ОбС е започнал процедура по доброволно изкупуване на имота, като е определил и цена на евентуалната покупко-продажба. В тази част ЗМСМА урежда правомощие само и единствено на ОбС, който следва да предвиди в бюджета на общината необходимите средства за закупуване на имота и да започне процедурата за това. Поради това, ОбС е възложил на кмета задължението за провеждане на преговори със собственика на имота за неговото изкупуване. В тази част решението е прието от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което изводите на съда за неговата нищожност са неправилни. В същото решение на ОбС е прието в случай на отказ на собствениците да продадат имота, то тогава по отношение на същия имот да започне процедура по отчуждаване. и т.н.
В законна сила на 30.11.2017г.
102 Административно дело No 240/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 98/25.02.2016 г., на Общински съвет Велинград. Оставя без уважението искането на ответника – Общински съвет Велинград за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.11.2017
Административно дело № 8995/2016
РЕШЕНИЕ № 13663 от 10.11.2017 г. по адм. дело № 8995/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 352/ 29.06.2016 г. по адм. д. № 240/2016 г. на Административен съд - Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.С., с посочен съдебен адрес ***, против решение № 98/25.02.2016 г. на Общински съвет – Велинград. ОСЪЖДА М.С.С. да заплати на Общински съвет - Велинград сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за първата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.11.2017г.
103 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за местните данъци и такси МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО МДТ ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Допълва Решение № 596/10.11.2016 г. както следва: Отхвърля жалбата, в частта й с която се иска прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължения по декларация № 4/07.09.2011 г., издаден от заместник-кмета на община Батак, в частта му за установеното задължение формирано от начислен данък недвижими имоти за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с изтекла законова лихва. Оставя без разглеждане жалбата, в частта й с която оспорва законосъобразността Акт за установяване на задължения по декларация № 4/07.09.2011 г., издаден от заместник-кмета на община Батак, в частта му за установеното задължение формирано от начислен данък недвижими имоти за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с изтекла законова лихва и прекратява делото в тази му част. Осъжда “Мигел Палма” ООД да заплати на Община Батак разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му, а в прекратителната му част в 7-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 3339/2017
С решение № 12563 от 19.10.2017 г. по адм. дело № 3339/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/09.02.2017 г., постановено по адм. дело № 250/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА"Мигел Палма" ООД със седалище вгр. Варна и с посочен съдебен адрес *** да заплати на Община Батак направените разноски за касационната инстанция в размер на 176,13 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2017г.
104 Административно дело No 251/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДОБИВ-09 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Добив – 09“ ЕООД с ЕИК 200645914, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“ № 41, представлявано от С.Д.Н. – управител, против заповед № 187 от 09.03.2016 г. на кмета на Община Стрелча. ОСЪЖДА „Добив – 09“ ЕООД с ЕИК 200645914, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“ № 41, представлявано от С.Д.Н. да заплати направените по делото разноски на кмета на Община Стрелча в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2017
Административно дело № 12014/2016
РЕШЕНИЕ № 7529 от 15.06.2017 г. по адм. дело № 12014/ 2016 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 414 от 20.07.2016 г. по адм. дело № 251/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА "Добив- 09" ЕООД със седалище и адрес са управление в гр. Панагюрище да заплати на община Стрелча сумата 200 /двеста/ лева - юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.6.2017г.
105 Административно дело No 262/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от обявен за нищожен акт на Общински съвет Пазарджик – Решение № 237/25.11.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2013г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 10 000 лева като недоказан. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 17 /седемнадесет/ лева за внесени държавни такси и разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.3.2017
Административно дело № 8124/2016
РЕШЕНИЕ№ 3835 от 29.03.2017г. по адм. дело № 8124/2016. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287/ 13.06. 2016 г., постановено по адм. дело №262/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.3.2017г.
106 Административно дело No 271/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.М.А.,
О.М.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на Т.М.А. *** против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-215-01-148 от 09.03.2015г. на Началника на ДНСК ОТМЕНЯ по жалба на О.М.А. *** действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-215-01-148 от 09.03.2015г. на Началника на ДНСК. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.10.2017г.
107 Административно дело No 276/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Ташкова, прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл.47, т.9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пазарджик, приета с изменението и допълнение на същата наредба с Решение № 203/31.10.2013 г., взето по Протокол № 12 на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Районна прокуратура Пазарджик да заплати на Общински съвет Пазарджик, сторените по производството разноски в размер на 300 (триста) лева, представляващи адвокатско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 8804/2016
РЕШЕНИЕ № 5384 от 28.04.2017 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 8804/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 317 от 20.06.2016 г., постановено по адм. дело №276/2016 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.4.2017г.
108 Административно дело No 278/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 20.09.2016 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д. ***, против Заповед № 137-ТС/26.07.1999 г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 278/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.1.2017
Административно дело № 14296/2016
Определение № 327 от 11.01.2017 г. на ВАС , ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, ПО АДМ. Д. № 14296/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №1139/20.10.2016 г. постановено по адм.дело №278/2016 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение №1228/23.11.2016 г. постановено по адм.дело №278/2016 г. на Административен съд-Пазарджик, в осъдителната му част. ОСЪЖДА Д. *** да заплати на П. Евтимова А. ,на И.Е.К. и на Д.Г.А..***, разноски за касационната инстанция в размер на по 200 /двеста/ лева, за всеки един от тях, представляващи възнаграждение за адвокат. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.1.2017г.
109 Административно дело No 279/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-12 от 01.03.2016 г. на началника на РДНСК – ЮЦР. ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР гр. Пловдив да заплати на А.И.К. *** сумата от 360 (триста и шестдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.9.2017
Административно дело № 11395/2016
Решение № 10780 от 01.09.2017 г. на ВАС - София, Второ отделение, по адм. д. № 11395/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456/04.08.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 279/2016 г. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол да заплати на А.И.К. сумата от 300 /триста/ лева разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.9.2017г.
110 Административно дело No 314/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ С.А.- 6. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 14.10.2016 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “С. А.-63“ против Заповед № 158/29.02.2016 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 314/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.1.2017
Административно дело № 158/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 671 от 18.01.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 158/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1195 от 14.11.2016 г., постановено по адм. д. № 314/2016 г. по описа на АС П-к. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.1.2017г.
111 Административно дело No 318/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.Н. ОБЛАСНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БЛАГОЕВГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Благоевград/ОД на МВР-Благоевград/, да заплати на М.Н.Н. ЕГН ********** *** , сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на отменено наказателно постановление и сумата от 1000 лева, представляваща справедливо обезщетение за претърпените неимуществени вреди , ведно със законната лихва от 11.03.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля като неоснователен предявеният иск за умуществени щети за сумата то 335.74лв.. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР-Благоевград, да заплати на М.Н.Н. ЕГН ********** *** , сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 8.11.2017
Административно дело № 8898/2016
ОТМЕНЯ решение № 314 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 318/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик в частта, в която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-Благоевград е осъдена да заплати на М.Н.Н. лихва върху сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, считано от 11.03.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Н.Н. срещу Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-Благоевград иск в частта за заплащане на лихва върху сумата от 600 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, считано от 11.03.2016 г. ОТМЕНЯ решение № 314 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 318/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи-Благоевград е осъдена да заплати на М.Н.Н., на основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, обезщетение в размер на 1000 лева за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени негативни емоции във връзка с издаването на наказателно постановление № 15-0339-000985/27.08.2015 г. на началник група, сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград, отменено с решение № 304/12.02.2016 г. по АНД № 843/2015 г. по описа на Районния съд - Сандански, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.03.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Н.Н. против Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград иск за сумата 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени негативни емоции, свързани с наказателно постановление № 15-0339-000985/27.08.2015 г. на началник група, сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград, отменено с решение № 304/12.02.2016 г. по АНД № 843/2015 г. по описа на Районния съд - Сандански, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.03.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 314 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 318/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик в частта, с която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград е осъдена да заплати на М.Н.Н. обезщетение в размер на 600 лева за имуществени вреди, представляващи разход за адвокатско възнаграждение във връзка с обжалван
В законна сила на 8.11.2017г.
112 Административно дело No 352/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.С. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Р.С. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.1.2017
Административно дело № 2120/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 514/ 16.01.2017 г. на ВАС СОФИЯ, ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 13284/16 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Р. С.С., подадена от адв.С. в качеството му на пълномощник, срещу решение №531/18.10.2016 г., постановено по адм.д.№352/2016 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 13284/2016 г. по описа на Върховния административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на ВАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2769 от 07.03.2017 г. на ВАС СОФИЯ, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, І колегия, по адм. д. № 2120/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 514 от 16.01.2017 г. по адм. д. № 13284/2016 г. на ВАС, тричленен състав на трето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2017г.
113 Административно дело No 353/2016, IV състав Закон за държавния служител Ц.В.А.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.В.А.-Ч. ***, против Заповед № ЧР-2-30/28.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на служебното правоотношение по чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител.. ОСЪЖДА Ц.В.А.-Ч. ***, да заплати в полза на Агенция за социално подпомагане гр. София 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2017
Административно дело № 14271/2016
РЕШЕНИЕ № 12826 от 25.10.2017 г. на ВАС - София Пето отделение по адм. д. № 14271/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 534/19.10.2016 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 353/2016 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.10.2017г.
114 Административно дело No 388/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Е.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ КРАСИМИР НАНОВ КО В ГРУПА "ООР" НА СЕКТОР "ОП" РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.С. ***, подадена чрез адв. М. *** против заповед за задържане на лице с рег. № 173 от 09.04.2016 г. издадена от полицейски орган – мл. експерт Красимир Т. Н., КО в гр. „ООР“ на сектор „ОП“ в РУ Пазарджик при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Административно дело № 13217/2016
РЕШЕНИЕ № 6574 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 13217/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 519/ 12.10.2016 г. по адм. дело № 388/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.5.2017г.
115 Административно дело No 391/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ Р.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци, срещу Заповед рег.№ 312з-346/ 20.02.2016г. на Началника на Група „Миграция“-СДВР при ОДМВР-Пазарджик, с която се иска да обявяването й за нищожна. ОСЪЖДА Р.Ш. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци да заплати по сметка на Административен съд – Пазарджик сумата в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2017
Административно дело № 9155/2016
РЕШЕНИЕ№ 2025 от 17.02.2017г по адм. дело № 9155/2016. . на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 319 от 21.06.2016 г. по адм.д. 391/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Павлина Найденова : Считам, че касационната жалба е основателна. Обжалваното съдебно решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В жалбата си пред административния съд жалбоподателят изложил доводи, че заповедта противоречи на императивната материалноправна норма на чл.44, ал.9, изречение трето ЗЧРБ, тъй като не отговаря на действителните факти и обстоятелства по случая записаното в заповедта, че е придружен непълнолетен, тъй като няма пряка роднинска връзка с Б. А. А. и е приет за непридружен непълнолетен, в производство по предоставяне на закрила пред ДАБ. Съдът не е обсъдил тези доводи на жалбоподателя в жалбата подадена пред административния съд, не е направил фактически констатации дали непълнолетното лице е било придружено. Поради забраната за фактически установявания в касационното производство не може да се постанови решение по същество по спора. Съдът е изложил мотиви само относно наличието на основание за настаняване в дома за временно настаняване на чужденци на пълнолетното лице Б. А. А., което не е жалбоподател по делото. С оглед на това постановеното съдебно решение следва да се отмени поради съществени процесуални нарушения и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на административния съд. Съдия :
В законна сила на 17.2.2017г.
116 Административно дело No 395/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ Б.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.А. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци, срещу Заповед рег.№ 312з-346/20.02.2016г. на Началника на Група „Миграция“-СДВР при ОДМВР-Пазарджик, с която се иска обявяването й за нищожна. ОСЪЖДА Б.А.А. от Афганистан, със съдебен адрес:***, чрез Български хелзинкски комитет- Бежанци да заплати по сметка на Административен съд – Пазарджик сума в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2017
Административно дело № 9156/2016
РЕШЕНИЕ № 1762 от 10.02.2017г. по адм. дело № 9156/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №320 от 21.06.2016 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №395/2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.2.2017г.
117 Административно дело No 408/2016, I състав Закон за социално подпомагане С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №П-152-А/28.03.2016г. на Директора на ДСП-Септември. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните Препис да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2017
Административно дело № 10702/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 366 от 07.07.2016 г., постановено по адм. дело № 408/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.6.2017г.
118 Административно дело No 413/2016, III състав КСО АСАРЕЛ ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел Транс“ ООД с ЕИК 130149830, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, пл. „Асарел“, представлявано от Ангел Н. Батаклиев против решение № 1012-12-38#1 от 20.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 67 от 29.02.2016 г. на старши инспектор по осигуряването. ОСЪЖДА „Асарел Транс“ ООД с ЕИК 130149830, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, пл. „Асарел“, представлявано от Ангел Н. Батаклиев да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 10949/2016
РЕШЕНИЕ № 8213 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 10949/ 2016 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 383/ 13.07.2016 г. по адм. дело № 413/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.6.2017г.
119 Административно дело No 430/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-20/26.04.2016 г. на началника на РДНСК ЮЦР. ОСЪЖДА РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив да заплати на И.Р.И. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 13412/2016
РЕШЕНИЕ № 6484/23.05.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 13412/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 529/18.10.2016г., постановено по адм. дело № 430/2016г. по описа на Административен съд-Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на главния архитект на община Пазарджик срещу заповед № ДК-10-ЮЦР-20/26.04.2016г. на началника на РДНСК ЮЦР. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.5.2017г.
120 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
А.И.А.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отменя Заповед № 204/20.02.2014 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП за изменение на регулацията на УПИ Х-8 и ХІ-10, така че вътрешната регулационна граница между УПИ Х-8 и ХІ-10 да бъде поставена в съответствие с имотната граница между п.и. № 8 и № 9 и между п.и. № 8 и № 10, в кв. 1 по плана на кв. Хасанова, село Кръстава, община Велинград, показано със зелен цвят в скицата проект. Осъжда община Велинград да заплати на М.И.А. разноски по делото в размер на 930 (деветстотин и тридесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 4492/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 06 март 2017 година, постановено по адм.д. № 434/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
121 Административно дело No 446/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕЛЕКАБЕЛ АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-83/23.03.2012 г. на зам. началника на РДНСК – ЮЦР, в частта, с която се нарежда премахването на „Въздушна кабелна мрежа Велинград, кв. Лъджене, група улици 2“, собственост на „Телекабел“ АД с ЕИК 822120615 гр. Пазарджик, представлявано от А.Ч.В.. ОСЪЖДА Началника на РДНСК – ЮЦР Пловдив да заплати на „Телекабел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 17, с ЕИК 822120615, представлявано от А.Ч.В. направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Административно дело № 9539/2016
РЕШЕНИЕ № 952 от 24.01.2017 г. по адм. дело № 9539/2016 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 369 от 13.07.2016 г., постановено по адм. дело № 446/2016 г., по описа на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2017г.
122 Административно дело No 449/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2016г.
ПРОГЛАСЯВА нищожност на Заповед № ДК-02-Пз-26 от 23.07.2009 г. на Началника на РДНСК – Пазарджик Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от връчването му на страните по реда на чл.138 във вр. с чл.137 АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.6.2017
Административно дело № 11244/2016
ОТМЕНЯ решение № 4?? от 11.08.2016 г., гйрстановено по адм. дело № 449/2016 г. по описа на Административен съд -/Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Ц. с искане за обявяване на нищожност на заповед № ДК-02-Пз-26 от началника на РДНСК - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2017г.
123 Административно дело No 467/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.К.А., в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА В.К.А. ***, кв. Секирово, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 19.4.2017г.
124 Административно дело No 471/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.М.А.,
О.М.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.А. *** и О.М.А. *** и двамата чрез адв.М. и адв.Кашъмов против Заповед № ДК – 02-ЮЦР-50/08.02.2012г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Жилищна сграда № 7“, находящ се в ПИ № 032006, местност „Орешака“, землище на община Пещера, област Пазарджик, изпълнен от Т.М.А. като недопустима. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 7.8.2017
Административно дело № 4156/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10362 от 07.08.2017 г. на ВАС на РБ , Второ отделение по адм. д. № 4156/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение, имащо характер на определение, № 11 от 13 януари 2017 година, постановено по адм.д. № 471/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
125 Административно дело No 483/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ДЕНТА МЕД-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дента мед – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ ООД, ЕИК 201800787, представлявано от управителя А.К.В., със съдебен адрес ***, офис 1, подадена чрез адв. С.М. против заповед № 1182 от 19.05.2016 г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Дента мед – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ ООД, ЕИК 201800787, представлявано от управителя А.К.В., със съдебен адрес ***, офис 1 да заплати направените по делото разноски на кмета на Община Пазарджик в размер на 300 /триста/ лева. ОСЪЖДА „Дента мед – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ ООД, ЕИК 201800787, представлявано от управителя А.К.В., със съдебен адрес ***, офис 1 да заплати направените по делото разноски на „АИПППДМ Д-р К. М.“ ЕООД с ЕИК 203350278, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, бул. „Христо Ботев“ № 140, представлявано от К.К.М. в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Административно дело № 13557/2016
ОСТАВЯ в сила решение № 479 от 6.10.2016 г., постановено по адм. д. № 483 по описа за 2016 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА „Дента Мед-Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 201800787 да заплати на община Пазарджик разноски в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА „Дента Мед-Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 201800787 да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина д-р К.К.М." ЕООД с ЕИК 203350278 разноски в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ь
В законна сила на 9.6.2017г.
126 Административно дело No 484/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 421/09.05.2016 г. на кмета на община Пещера, за одобрен проект на ЧИ на ПУП – ПРЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на препис от същото за неявилите се страни.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.6.2017
Административно дело № 6723/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 7757 на 20.06.2017 по адм. дело № 6723/2017. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение от 23.03.2017 г. по адм.д.№484/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА К.П. *** разноски по делото за тази инстанция в размер на 100 лв. юрисконсултско възнаграждение и на „Бионас“ ЕООД разноски по делото за тази инстанция в размер на 1000лв. адвокатско възнаграждение. ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.04.2017 г. по адм.д.№484/2016 г. на Пазарджишкия административен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.6.2017г.
127 Административно дело No 488/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1-1718/2/27.04.2016 г. на главния директор на ГД“ИН“ гр. София, с което е отказан достъп до обществена информация на Т.Г. по подадено от него заявление с вх. № ДОИ-7/22.04.2016 г. по описа на ГД“ИН“ ВРЪЩА административната преписка на главния директор на ГД“ИН“ гр. София за ново произнасяне по заявление вх. № № ДОИ-7/22.04.2016 г. по описа на ГД“ИН“ при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.11.2017
Административно дело № 13583/2016
Решение № 14569 от 29.11.2017 г. на ВАС София ,Пето отделение по адм. д. № 13583/2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 522 от 13.10.2016 г. по адм. д. № 488/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, с която е отменено решение № 1-1718/27.04.2016 г. на главния директор на ГД ИН по т. 1 от заявление № ДОИ-7/22.04.2016 Г. на Т.Г.Г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Г. против решение № 1-1718/27.04.2016 г. на главния директор на ГД " ИН", с което е отказан достъп до обществена информация по т. 1 от заявление № ДОИ-7/22.04.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2017г.
128 Административно дело No 495/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Пазарджик – арх. К.Л.Т. от гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 против заповед № ДК-10-ЮЦР-23 от 18.05.2016 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА Главния архитект на Община Пазарджик – арх. К.Л.Т. от гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 да заплати на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.10.2017
Административно дело № 3839/2017
РЕШЕНИЕ № 12617 от 20.10.2017 г. по адм. дело № 3839/2017 г. на ВАС- второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 09.02.2017 г., постановено по адм. дело № 495/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.10.2017г.
129 Административно дело No 513/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.П. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.П. с ЕГН ********** *** , мл.инспектор, надзирател І-ва степен в ГДИН Затвора гр.Пазарджик, против заповед № К – 15 от 25.05.2016 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2017
Административно дело № 13556/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 530 от 18.10.2016 г., постановено по адм. дело № 513/2016 г. по описа на Административен съд -Пазарджик.
В законна сила на 14.12.2017г.
130 Административно дело No 517/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.Я.Д. с ЕГН ********** в момента в Затвора гр. Бургас против Министерство на правосъдието със законен представител Екатерина Захариева, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законните лихви от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА И.Я.Д. с ЕГН ********** в момента в Затвора гр. Бургас да заплати на Министерство на правосъдието със законен представител Екатерина Захариева, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 488/2017
РЕШЕНИЕ № 9229 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 488/ 2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 598 от 10.11.2016 г. постановено по адм. дело № 517/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик в частта му, с която е осъден И.Я.Д., ЕГН ********** да заплати на Министерство на правосъдието, гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ искането на Министерство на правосъдието, гр. София, за присъждане на разноски по делото. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
131 Административно дело No 521/2016, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ТИКА ЕООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Т“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Е. А. Ч., чрез адвокат И.Д., управител на Адвокатско дружество „Д., ПиБ“, със седалище и адрес на управление: ***, против действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-229/26.04.2011г. на началник на РДНСК ЮЦР. ОСЪЖДА „Т“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Е. А. Ч., да заплати на ДНСК-София сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №521/2016 година по описа на Административен съд-гр.Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.1.2017
Административно дело № 9709/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 553 от 17.01.2017г. по адм. дело № 9709/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 747 от 23 юни 2016 година, постановено по адм.д. № 521/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2017г.
132 Административно дело No 581/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕРМА-ВЕЛ ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2016г.
Отхвърля жалбата на на „Терма-Вел“ ООД против Заповед № ДК-02-ЮЦР-07 от 03.07.2015 г., издадена от началника на РДНСК – Южен централен район, с която е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ „Съоръжение за отводняване 1“, находящ се в УПИ ХІХ-общински, кв. 229 по плана на гр. Велинград, изграден от „Терма-Вел“ООД гр. Велинград без необходимите строителни книжа. Осъжда „Терма-Вел“ ООД да заплати на РДНСК – Южен централен район разноски по делото в размер на 600 лв./шестстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 2091/2017
РЕШЕНИЕ№ 8164 от 27.06.2017г. по адм. дело № 2091/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №709/15.12.2016 г. по адм. д. №581/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.6.2017г.
133 Административно дело No 582/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.А.К.,
С.А.К.,
Л.И.К.,
И.Г.К.,
В.С.К.,
Г.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 1167/17.06.2016 г. на кмета на Община Велинград, с която е отказано изменение на кадастралния план и записване в регистъра на имотите като собственици на една част с площ от 255 кв.м. в имот пл. № 7633 в кв. 344 по сега действащия кадастрален план на гр. Велинград (кадастрален район 503), одобрен в цифров вид със заповед № 300-4-12/23.03.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК. ИЗПРАЩА административната преписка по молба вх. № 94-00/2504/24.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за произнасяне в законоустановения срок, при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати на В.А.К. с ЕГН ********** ***, С.А.К. с ЕГН ********** ***, Л.И.К. с ЕГН ********** ***, И.Г.К. с ЕГН ********** *** А, В.С.К. с ЕГН ********** *** и Г.С.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 465 /четиристотин шестдесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 21.3.2017г.
134 Административно дело No 583/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА АД 583/2016 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2016
Административно дело № 11970/2016
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 1086 от 29.09.2016 г., постановено по адм. дело № 583/2016 г. по описа на Административния съд -Пазарджик.
В законна сила на 2.2.2017г.
135 Административно дело No 593/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.1.2017г.
Съдът счита, че с оглед обстоятелството, че Заповед № 1875/24.10.2016 г. е изрична, т.е. изрично с тази заповед е оттеглена процесната Заповед № 5/08.01.2015 г., като тази заповед не е оспорена и е влязла в законна сила и е налице основанието за прекратяване на настоящето производство с оглед на което и на основание чл. 159, т. 3 във връзка с чл. 156 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА административно дело № 593/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС. Съдът счита, че направеното искане от кмета на Община Сърница за изплащане на юрисконсултско възнаграждение е неоснователно с оглед на което, съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от кмета на Община Сърница за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, т.к. към момента на подаване на молбата жалбоподателят е имал правен интерес за подаване на същата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страната пред ВАС.
В законна сила на 28.1.2017г.
136 Административно дело No 596/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 8, ал. 1, т. 6; чл. 8, ал. 2, т. 6; чл. 15, ал. 1 т. 5; чл. 19, ал. 1, т.4 и чл. 21, ал. 2, т. 5 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово приета с Решение № 426 от 29.06.2007 г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет лева). Решението ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 23.3.2017г.
137 Административно дело No 602/2016, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.С.Д. КМЕТА НА С.ХАДЖИЕВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.С.Д. отказ за извършване на административна услуга, обективиран в писмо с изх. № 243/28.06.2016 г. на кмета на село Хаджиево. ИЗПРАЩА преписката на кмета на село Хаджиево за ново произнасяне по подаденото искане с вх. № 76/22.06.2016 г. от З.С.Д. за издаване на удостоверение за наследници на И. К. С., съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за издаването на административния акт, считано от датата на получаване на административната преписка. ОСЪЖДА кметство село Хаджиево да заплати на З.С.Д. *** направените разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.7.2017
Административно дело № 13161/2016
С решение № 8779/06.07.2017 г. по адм. дело № 13161/2016 г. на ВАС -ОТМЕНЯ решение № 524 от 13.10.2016 г. по адм. дело № 602/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.С.Д. против отказа по писмо № 243/28.06.2016 г. на кмета на кметство Хаджиево община Пазарджик, за издаване на удостоверение за наследници на И. К. С. бивш жител *** Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2017г.
138 Административно дело No 603/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Белово и жалбата на „Българско земеделско производство“ ЕООД, подадени против Заповед № ПО-111/28.06.2016 г. на Областния управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.6.2017
Административно дело № 3908/2017
Решение № 7809 от 20.06.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение - ОТМЕНЯ решение № 68 / 09.02.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, ІV - ти състав, по административно дело № 603/2016 година и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № ПО-111 от 28.06.2016 г. на Областния управител на Област Пазарджик, с която е отменена Заповед № 577 / 17.09.2014 г. на Кмета на Община Белово. ОСЪЖДА Областна администрация Пазарджик, да заплати на Община Белово разноски за адвокатско възнаграждение за двете инстанции в общ размер на 1500.00 (хиляда и петстотин) лева. ОСЪЖДА Областна администрация Пазарджик, да заплати на Българско земеделско производство ЕООД , гр. София разноски за заплатена държавна такса за двете инстанции в общ размер на 75.00 (седемдесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.6.2017г.
139 Административно дело No 606/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.11.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 22, ал. 9 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Сърница, приета с Решение № 11/27.04.2015 г., взето по Протокол № 3. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 31.3.2017г.
140 Административно дело No 609/2016, III състав Закон за държавния служител С.З.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.З.А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 309 от 23.06.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София. ОСЪЖДА С.З.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева /триста/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 8.12.2017
Административно дело № 13842/2016
ОБЕЗСИЛВА решение № 536 от 19.10.2016 г., постановено по административно дело № 609/2016 г. от Административен съд Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. 1 Решението е окончателно.
В законна сила на 8.12.2017г.
141 Административно дело No 621/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Р. КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 403/31.05.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя Решение № 006/03.06.2016 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 403/31.05.2016 г. на кмета на Община Сърница, в мотивите на което е определена пазарна цена на правото на преминаване в размер на 4 лева на квадратен метър, а с диспозитива – е определена обща пазарна цена в размер на 688 лева с ДДС за учредяване право на преминаване през УПИ № 66, махала „Крушата“ по плана на гр. Сърница с площ на правото на преминаване 172 кв.м. поради липса на друго техническо решение за обслужване на УПИ № 130, както и поради липсата на постигнато съгласие между собствениците на недвижимите имоти. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.4.2017г.
142 Административно дело No 623/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.10.2016г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на Община Пазарджик, за съставяне на акт за раждане, обективиран в писмо с изх. № 01-02-102/27.07.2016 г. ВРЪЩА преписката на кмета на община Пазарджик за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА кмета на община Пазарджик да заплати на В.Д.Д., ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Административно дело № 12897/2016
РЕШЕНИЕ № 6592 от 26.05.2017 г. по адм. дело № 12897/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 533 от 19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 623/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от Кмета да заплати на В.Д.Д. с ЕГН ********** сумата 300 /триста/ лева съдебни разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.5.2017г.
143 Административно дело No 624/2016, III състав Закон за опазване на околната среда ЕЛШИЦА ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елщица Транс“ ЕООД с ЕИК 201729906, със седалище и адрес на управление с. Свобода, общ. Стрелча, ул. „Втора“ № 5, представлявано от Д.П.К. против решение № ПК – 32 – ОВОС от 05.07.2016 г. на директора на РИОСВ гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2017г.
144 Административно дело No 648/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Б. ***, против Заповед № 1389/18.07.2016 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 648/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на В.Г.Б. ***, направените разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за жалбоподателя, а за ответника срокът следва да се брои от датата на получаване на съобщение за определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.10.2017г.
145 Административно дело No 653/2016, IV състав Закон за автомобилните превози СИ-БОН ООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № РД-14-1475/14.07.2016 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик да заплати на „Си-Бон“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Зафиров“ № 14, представлявано от управителя С. Ш., сумата от 550 (петстотин и петдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2017г.
146 Административно дело No 671/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Н.М. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.РАДИЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.1.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 532 от 19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 671/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, като определя срок до един месец от влизане в сила на настоящото решение за изпълнение на съдебно решение № 532 от 19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 671/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.2.2017г.
147 Административно дело No 672/2016, I състав КСО В.С.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.В. с ЕГН ********** *** , чрез пълномощник адв. Е.К.-П. против Решение №1012-12-83#1/13.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ПРОТ.№1012-12-43#5/27.05.2016г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказано да бъде преизчислена на основание чл.21, ал.3 от НПОС лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 2323/2017
РЕШЕНИЕ № 9167 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 2323/ 2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 682 от 05.12.2016 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 672/2016 г. ИЗМЕНЯ определение № 34/ 11.01.2017 г. на Административен съд Пазарджик, с което се допълва решение № 682/ 05.12.2016 г. в частта за разноските като определените разноски от 350 лева, които е осъден да заплати В.С.В. в полза на директора на ТП на НОИ Пазарджик намалява на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
148 Административно дело No 673/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.М.М. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М. ***, против Заповед № 18-5943/26.07.2016 г. на началника на СГКК Пазарджик. ОСЪЖДА И.М. ***, да заплати А.П.Б. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.4.2017
Административно дело № 2539/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4891 от 20.04.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 2539/2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И. М.М. от гр. Пещера депозирана срещу решение № 678 от 01 декември 2016 год., постановено по адм. дело № 673/2016 год., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 2539/2017 год. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 5.5.2017г.
149 Административно дело No 678/2016, I състав Закон за пътищата КАРПАТИЯ ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАРПАТИЯ“ ЕООД с ЕИК 112606263 против заповед №РД-22-165/01.07.2016 г., издадена от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", на основание чл.26, ал.9, във връзка с чл.57, ал.4, т.З от Закона за пътищата, чл.7, ал.1 от Наредба за специално ползване на пътищата. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 9198/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Карпатия" ЕООД, гр. Пазарджик, против решение №263 от 22.05.2017 г. и против решение №298/8.06.2017 г., постановени по адм.д.№678/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№9198/2017 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.9.2017г.
150 Административно дело No 681/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Г.З. от с. Звъничево, в момента в Затвора гр. Пазарджик, подадена чрез адв. В.С., срещу ГДИН София с цена на иска 30 000 лева. ОСЪЖДА П.Г.З. от с. Звъничево, в момента в Затвора в гр. Пазарджик, ЕГН **********, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сумата от 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА П.Г.З. от с. Звъничево, в момента в Затвора в гр. Пазарджик, ЕГН **********, да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик, сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща изплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 29.3.2017
Административно дело № 3150/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3906 от 29.03.2017 г. по адм. дело № 3150/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от адв. В.С. *** срещу Решение № 20 от 20.01.2017 г., постановено по адм. дело № 681/ 2016 г. от Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3150/ 2017 г. по описа на трето отделение на Върховен административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7- дневен срок от уведомяването, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 14.4.2017г.
151 Административно дело No 698/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.В.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Н.В.С., с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.В.С., с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 6000 /шест хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Н.В.С., с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 26.6.2017
Административно дело № 69/2017
РЕШЕНИЕ № 8130 от 26.06.2017 г., по адм. дело №69/ 2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение №636/16.11.2016г., постановено от Пазарджишкия административен съд по адм.д.№ 698/2016 година, в частта, в която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на Н.В.С., обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди за периода от 17.02.2016г. до 16.08.2016г. от лоши битови и хигиенни условия при изтърпяване на наказание в Затвора Пазарджик, за разликата над 200 (двеста)лева до присъдения размер от 800(осемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази разлика като ОТХВЪРЛЯ иска за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди за разликата над 200 (двеста) лева до присъдените 800(осемстотин) лева, която е в размер на 600 (шестотин) лева ведно със законната лихва върху тази разлика. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2017г.
152 Административно дело No 705/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.11.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Д.Д. ***, подадена чрез адв. М.М., съдебен адрес:***, против Мълчалив отказ за прекратяване на изпълнителното производство, започнато с Покана за доброволно изпълнение изх. № ДК-20-13-00-524/22.07.2016г. на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/19.04.2011 г., издадена от началник на РДНСК-Южен Централен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 705/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.8.2017
Административно дело № 13568/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10296 от 07.08.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 13568/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1170/02.11.2016 г., постановено по адм. дело № 705/2016 год. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 7.8.2017г.
153 Административно дело No 718/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № ДК-02-ЮЦР-11/18.07.2016 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, с която административният орган е наредил да бъде премахнат незаконен строеж: „Разширение на апартамент на 1-ви етаж в пететажен жилищен блок – от изток“, намиращ се в УПИ І – жилищно строителство, озеленяване и гаражи, кв. 142 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Рила“ № 48, изпълнен от О.Б., без необходимите строителни книжа. ОСЪЖДА началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив, да заплати от бюджета на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив на О.А.Б. ***, сумата от 640 (шестстотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.7.2017
Административно дело № 3658/2017
РЕШЕНИЕ № 9932 от 26.07.2017 г. на ВАС СОФИЯ, Второ отделение, по адм. д. № 3658/17 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 09.02.2017 г., постановено по адм. д. № 718/2016 г. по описа на АС Пазарджик. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 26.7.2017г.
154 Административно дело No 724/2016, I състав КСО З.М.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.М.З. *** против Решение №1012-12-91/03.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №ЕГН , № 2140-12-210/01.06.2016г. от 01.06.2016г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя Осъжда З.М.З. *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 150 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.1.2017г.
155 Административно дело No 726/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 18, ал. 5, т. 3 от Наредба на Общински съвет Брацигово за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56 от ЗУТ. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 23.3.2017г.
156 Административно дело No 727/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.12.2016г.
Отменя определението, с което съдът е насрочил делото за разглеждане в открито заседание за 11.01.2017 г. от 13.45 ч. Оставя без разглеждане жалбата на на А.К.Л., представляван от адв. Н.Б., със съдебен адрес:***-3 против Заповед № 52/08.08.2016 г. на кмета на община Септември, с която е одобрен проект за изменение на ПУП. Прекратява административно дело № 727, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2017г.
157 Административно дело No 730/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. *** с ЕГН ********** против Заповед № 1186/09.08.2016 г. на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 730/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна.
В законна сила на 20.6.2017г.
158 Административно дело No 734/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 157, прието с протокол № 10 на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г. ОСЪЖДА Общински съвет Батак да заплати на Областен управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.3.2017г.
159 Административно дело No 735/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Обявява нищожността на Решение № 160, прието на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г., протокол № 10, с което е определен „ВиК Батак“ ЕООД като ВиК оператор по реда на Закона за водите за територията на община Батак, включваща следните землища: гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново и курорта „Язовир Батак“ от м. „Дъното“ до м. „Друма“ и е възложено на кмета на общината да сключи договор с посочения ВиК оператор. Осъжда Общински съвет Батак да заплати на Областна администрация Пазарджик разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 10.6.2017г.
160 Административно дело No 747/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.12.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 18-6424/12.08.2016 год. на началника на СГКК – гр. Пазарджик, в частта й относно промяна в границите на съществуващи обекти в КККР – поземлен имот с идентификатор 55155.506.139. ОСЪЖДА СГКК – гр. Пазарджик да заплати на Община Пазарджик сумата от 850 (осемстотин и петдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.1.2017г.
161 Административно дело No 754/2016, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Г.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2016г.
Отхвърля жалбата на Г.А.А. против Заповед № 520/15.08.2016 г., издадена от кмета на община Панагюрище, с която жалбоподателят е отстранен от участие в публичен търг с явно наддаване, проведен на 09.08.2016 г. за отдаване под наем на общински терен с площ 30 кв.м., находящ се в кв. 28 по плана на с. Бъта за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за търговска дейност и е определен за участник, спечелил търга „Протрейд – П“ ЕООД. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.7.2017
Административно дело № 3015/2017
С решение № 8501 от 03.07.2017 г. по адм.дело № 3015/2017 г. на ВАС - ОСТВЯ В СИЛА решение № 710 от 15.12.2016 г. постановено от Административен съд Пазарджик, пети състав по адм. дело № 754/2016 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2017г.
162 Административно дело No 758/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.11.2016г.
Отменя Заповед № ДК-19-ПЗ-З от 19.08.2016 г., издадена от началника на РО „НСК“ Пазарджик, с която е забранено ползването на строеж, представляващ “Трафопост”, находящ се в УПИ „ІV-7048 за спортно-тренировачен комплекс”, кв. 3444 по плана на гр. Велинград, който се ползва в нарушение на чл. 178 от ЗУТ, като е даден срок на изпълнителния директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД, което дружество е прието в мотивите на заповедта за собственик на строежа, да разпореди обезопасяването на същия и опразването му от всички пожароопасни, взривоопасни и други продукти и материали. Осъжда РДНСК Южен централен район да заплати на „Мини Марица Изток“ ЕАД разноски по делото в размер на 550 лв./петстотин и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.7.2017
Административно дело № 431/2017
ОТМЕНЯ решение № 665/28.11.2016г., постановено по адм. дело № 758/201 бг.на Административен съд - Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево, против заповед № ДК-19-Пз-3/19.08.2016г. на Началника на Регионален отдел "НСК"-град Пазарджик при РДНСК Южен централен район. ОСЪЖДА "Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево, представлявано от изпълнителния директор Андон Петров Андонов, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол сумата от 200 (двеста) лв. юрисконсултско възнаграждение за касационното производство и 600 (шестотин) лв. юрисконсултско възнаграждение пред първоинстанционния съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.7.2017г.
163 Административно дело No 764/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 34, т. 17 и т. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 45, Глава Трета – „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница, приета с Решение № 11, взето на заседание, проведено на 27.04.2015 г. по Протокол № 4. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати от бюджета на Община Сърница на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й., направените по делото разноски в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 14.6.2017г.
164 Административно дело No 771/2016, IV състав КСО С.Ж.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.Б. ***, против Решение № 1012-12-109#5 от 22.08.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане с изх. № 2140-12-264/15.07.2016 г. на ръководител по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Административно дело № 2463/2017
РЕШЕНИЕ № 6670 от 29.05.2017 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 2463/2017 г. - ОСТАВЯ В СИА решение № 7 от 13.01.2017 г., постановено по адм. д. № 771/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ІV състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2017г.
165 Административно дело No 779/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.К.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.12.2016г.
Отхвърля искова молба на П.К.Г., с която е предявен иск против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за причинени от отменено Наказателно постановление № 33-0000304/27.07.2011 г. и Заповед № РД-14-20-1628/06.06.2011 г. на началника на ОО“КД ДАИ“ Пазарджик имуществени вреди на стойност 2962,42 лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.09.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда П.К.Г. да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разноски по делото в размер на 437 (четиристотин тридесет и седем) лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Административно дело № 1109/2017
С решение № 6225 от 18.05.2017 г. по адм. дело № 1109/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 695 от 09.12.2016 г., постановено поадм. дело № 779/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.5.2017г.
166 Административно дело No 788/2016, V състав Закон за автомобилните превози Г.К.С. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1474/14.07.2016 г., издадена от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на Г.К.С. разноски по делото в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.1.2017г.
167 Административно дело No 794/2016, V състав КСО Л.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-74?1 от 27.06.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 01125/31.03.2016 г. на длъжностното лице по пенсионното осигуряване, в частта на разпореждането, с която на Л.М.Т. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст считано от 15.09.2015 г., като изпраща преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване за произнасяне в едноседмичен срок съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на Л.М.Т. сумата от 310 лева, представляваща разноски по производството. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.11.2017
Административно дело № 1254/2017
С Решение № 14318 от 24.11.2017 г. по адм. дело № 1254/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение №694/09.12.2016 г. по адм.д.№794/2016 г. на Административен съд Пазарджик, И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано с жалба на Л.М.Т. против Решение № 1012-12-74 #1 от 27.06.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата й против разпореждане № 01125/31.03.2016 г. на длъжностното лице по "Пенсионно осигуряване" , В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО на Л.М.Т. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 15.09.2015 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.11.2017г.
168 Административно дело No 796/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.1.2017г.
Отхвърля жалбата на В.Ж.Г. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0315-000111/ 03.07.2016 г., издадена от началника на РУП – Пещера към ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.2.2017г.
169 Административно наказателно дело (К) No 803/2016, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМПИ-МАЙ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА КАНХД № 803/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.3.2017
Административно дело № 2206/2017
С определение № 2620 от 02.03.2017 г. по адм. дело № 2206/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение №113/25.01.2017г., постановено по кнахд № 803/2016г.по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2017г.
170 Административно дело No 807/2016, V състав Закон за защита от дискриминация ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО-ХРИСТО ДЕЛИН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.1.2017г.
Отменя Решение № 297/ 07.09.2016 г., на Комисията за защита от дискриминация, с което е установено, че ТП „Държавно горско стопанство“ Х.Д. е извършил акт на дискриминация под формата на тормоз по смисъла на чл. 5 от ЗЗДискр. във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. на основата на признак „лично положение“ по отношение на Д.Г.Б., с което е нарушил забраната по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., и с което на Х.Д. на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗДискр. е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. за извършването на установената с решението дискриминация. Осъжда Комисията за защита от дискриминация да заплати на Х.И.Д. разноски по делото в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.2.2017г.
171 Административно дело No 811/2016, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.Н. КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ХАДЖИЕВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.2.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на изричен отказ на Кмета на с.Хаджиево за издаване на Скица и Удостоверение за описание на имот – едноетажна паянтова жилищна сграда, обективиран в писмо изх.№271/20.09.2016г . ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган –кмета на община Пазарджик за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 2724/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46/02.02.2017 г., постановено по адм. д. № 811/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на с. Хаджиево, община Пазарджик, да заплати на Д.Р.Н. сторените в тази инстанция разноски за един адвокат в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
172 Административно дело No 813/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-14-ЮЦР-120/22.08.2016 г. на началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив да заплати на П.К.Т. ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 13.2.2017г.
173 Административно дело No 816/2016, V състав Закон за движението по пътищата Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1006-000641/11.08.2016 г. на началник група към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Т.Х.А. сумата от 10 лева (десет лева), представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.1.2017г.
174 Административно дело No 821/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.Х. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
РАЗДЕЛЯ жалбата на Д.А.Х. *** с искане за осъждане на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието да му заплати обезщетение при условията на чл. 121, ал. 1, т. 3 от ЗДСл, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗДСл. ПРОИЗВОДСТВОТО да се докладва на Председателя на Административен съд Пазарджик образуване на ново дело по разделеното искане. ОТМЕНЯ Заповед № Л-4056/h от 04.10.2016 г., издадена от главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, с която е наложено дисциплинарно наказание уволнение на Д.А.Х., стажант на длъжност „Надзирател ІІ-ра степен“ в Арест Пазарджик, към Сектор „Арести“, ІІ категория, при Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Пазарджик ІІ категория, и на основание чл. 226, ал.1, т. 8 и чл. 204, т. 3 от ЗМВР, във връзка с чл. 19 от ЗИНЗС, и е прекратил служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието да заплати на Д.А.Х. ***, направените разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 2161/2017
РЕШЕНИЕ № 9206 от 12.07.2017 г. по адм. дело № 2161/ 2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 726 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 821/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21 да заплати на Д.А.Х. сумата 500,00 (петстотин) лева разноски в касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
175 Административно дело No 828/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.11.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ “Български правозащитен алианс“ против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 321, Протокол 37/11.03.2003 г., с последно изменение и допълнение, с Решение № 171/28.06.2016 г., в частта й отнасяща се до следните разпоредби: чл. 4, ал. 1, т.4 и т. 5 и чл. 50. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 828 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за жалбоподателя и ответника – от получаване на препис от настоящото определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.1.2017
Административно дело № 14491/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 986 от 25.01.2017г. по адм. дело № 14491/2016 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1240 от 23.11.2016 г. по адм. дело № 828/2016 г. по описа на Админитративен съд- Пазарджик, Х състав. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2017г.
176 Частно административно дело No 829/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛИФТ 123 ЕООД,
СМС СОЛАР ЕООД,
ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД,
ПСЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.12.2016г.
Отменя Разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Решение № 484 на Общински съвет - Септември, взето с протокол № 21 на заседание, проведено на 25.10.2016 г., с което решение са приети ред и условия за извършване на услугата водопренос по общински водопровод за минерални води на територията на община Септември, представляващи неразделна част от решението, дадено е съгласие на кмета да сключва договори за водопренос на минерални води по общински водопровод, определени са единични цени за водопренос на минерална вода и еднократна такса за присъединяване към общинския водопровод, като на последно място е дадено съгласие кметът да може да разпорежда принудителни административно-наказателни мерки. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите и на Общински съвет Септември.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.3.2017
Административно дело № 1349/2017
С определение № 2708 от 06.03.2017 г. по адм. дело № 1349/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет – Септември, представляван от председателя Лазар Влайков,чрез адв. Семерджиева, за спиране на изпълнението на определение № 1271 от 05.12.2016 г., постановено по адм. дело № 829/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1271 от 05.12.2016 г., постановено по адм. дело № 829/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2017г.
177 Административно дело No 833/2016, I състав Закон за движението по пътищата Г.К.Р. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата наГеорги К.Р. *** против Заповед №16-0340-000250/12.10.2016г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от РУ –Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка – “временно отнемане свидетелството за управление на моторно превозно средство” по чл. 171 т. 1 б. ”б” от ЗДвП до решаване въпроса за отговорността му, но не повече от шест месеца.като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.4.2017
Административно дело № 4432/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.К. Р. ***, чрез адв. В.Ц.К. ***, срещу Решение № 73/10.02.2017 г., постановено по адм. дело № 833/2016 г. , по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4432/2017г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.5.2017г.
178 Административно дело No 836/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ против чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Стрелча. Прекратява административно дело № 836 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. Осъжда Общински съвет – Стрелча да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ разноски по делото в размер на 530 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.2.2017г.
179 Административно дело No 838/2016, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.П.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.П. *** против акт за прекратяване на административно производство изх. № І 1068 от 19.03.2015 г. на НЕЛК гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и неподлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.7.2017
Административно дело № 9631/2017
с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8490 от 03.07.2017 г. по адм. дело № 3231/2017 г. на ВАС-Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Т.П.П. *** срещу определение № 29 от 10.01.2017 г., постановено по адм. дело № 838/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3231/2017 г. по описа на ВАС. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАСв 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.9.2017г.
180 Административно дело No 843/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.Д.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ВИКТОР ЙОТОВ ПОЛИЦАЙ ООР, СЕКТОР "ОП" ПРИ РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане № 506/11.10.2016г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор В.Й.-полицай, гр.ООР, сектор „ОП“ при РУ- при ОДМВР Пазарджик.. Осъжда мл.инспектор В.Й.-полицай, гр.ООР, сектор „ОП“ при РУ- при ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета РУ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик на Я.Д.М. с ЕГН ********** сума в размер на 510 лв. – разноски по делото. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.3.2017г.
181 Административно дело No 844/2016, IV състав Закон за автомобилните превози ВОДНО СТОПАНСТВО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-1253/17.09.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Водно стопанство“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 3, ет. 3, представлявано от управителя П.С.К., сумата от 250 (двеста и петдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.5.2017
Административно дело № 3230/2017
РЕШЕНИЕ № 5667 от 25.05.2017 г. на ВАС Седмо отделение по адм. д. № 3230/2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 21/20.01.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 844/2016 г. , ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА "Водно стопанство "ООД, ЕИК 112067171, гр. Пазарджик, срещу заповед № РД-01-1253/17.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация". Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.5.2017г.
182 Административно дело No 846/2016, V състав Закон за интеграция на хората с увреждания С.С.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.12.2016г.
Отменя Заповед № ЗИХУ32/Д-РА/1445/04.10.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, с която на С.С.И. е отказано отпускането на добавка за балнеолечение и / или рехабилитация. Изпраща преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик за произнасяне в 5-дневен срок от влизане в сила на настоящето решение при спазване на дадените в неговите мотиви задължителни указания. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.1.2017г.
183 Административно дело No 848/2016, I състав чл. 304 АПК Е.А.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.11.2016г.
ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязло в сила съдебно решение от 12.12.2013г. постановено по гр.д.№ 4207/12г. по описа на РС Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване от Началника на ОС“З“ – Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 14.3.2017г.
184 Административно дело No 861/2016, I състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Ф. с , чрез адв.В.Д. – САК против мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР-Пазарджик по заявление за достъп до обществена информация. Оставя без уважение искането на Н.В.Ф. за осъждане на Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати сторените по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 861/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 28.1.2017г.
185 Административно дело No 863/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя мълчалив отказ на кмета на община Стрелча да уважи искането на П.П.К. за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ ХІV – 487, кв. 16а по плана на гр. Стрелча. Изпраща преписката на кмета на община Стрелча за произнасяне съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда община Стрелча да заплати на П.П.К. разноски по делото в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.3.2017г.
186 Административно дело No 864/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВЪЛЧАНОВА КЪЩА“ЕООД,ЕИК 200745925 със седалище и адрес на управление с.Фотиново, ул.“Първа“№30Б, представлявано от П.В. против Заповед № 635/31.08.2016г. на кмета на община Батак, ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 864/16г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението, с характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 8.11.2017
Административно дело № 12086/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение, с характер на определение, №346/04.07.2017 г. постановено по адм.дело №864/2016 г. на Административен съд - Пазарджик, първи състав. ОСЪЖДА "Вълчанова къща" ЕООД, с.Фотиново, ^община-Батак, представлявано от собственика и управител ПетършЬ&Шт омч&&о?Ь? ^К 200745925, да заплати на С.М.А.,***, разноски за касационната инстанция, в размер на 900 /деветстотин/ лева.
В законна сила на 8.11.2017г.
187 Административно дело No 868/2016, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „ХИГИЯ“АД гр.Пазарджик , ул.“Св.Иван Рилски“№3, представлявано от доц.д-р С., изпълнителен директор , подадена чрез процесуален пълномощник адв.Л. против Писмена покана изх.№ 13/29-02-1484/14.10.2016г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, в частта с която административния орган е приел възражението и е прекратил административното производство, поради липса на правен интерес от обжалване по т..2.2 и т.2.3 от ПНПС 113/06.06.2016г . ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на МБАЛ „ХИГИЯ“АД гр.Пазарджик , ул.“Св.Иван Рилски“№3, представлявано от доц.д-р С., изпълнителен директор , подадена чрез процесуален пълномощник адв.Л. против Писмена покана изх.№ 13/29-02-1484/14.10.2016г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, т.е за сумата от 780 лв. по ИЗ 85/608 и ИЗ 91/642. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.4.2017г.
188 Административно дело No 870/2016, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. – управител против заповед № 13/РД – 09 – 589 от 10.06.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик, за мотивиран отказ за сключване на договор за извършване на клинични процедури, потвърдена със заповед № РД – 09 – 1016 от 08.09.2016 г. на управителя на НЗОК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 870/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.2.2017
Административно дело № 659/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2173 от 21.02.2017 г. по адм. дело № 659/2017 г. на ВАС-Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1286 от 09.12.2016 г., постановено по адм. дело № 870/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, ІІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2017г.
189 Административно дело No 871/2016, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Лучия Александрова Добрева – управител, против заповед № 13/РД – 09 – 588 от 10.06.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик, за мотивиран отказ за сключване на договор и допълнително споразумение към договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, в частта, потвърдена със Заповед № РД-09-1017/08.09.2016 г. на управителя на НЗОК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 871/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІV- състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 13.2.2017
Административно дело № 998/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1823 от 13.02.2017 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 998/2017 г. -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1295 / 12.12.2016 г. по адм. дело № 871 / 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2017г.
190 Административно дело No 872/2016, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД против Заповед № 13/РД-09-590/10.06.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик, за мотивиран отказ за сключване на Договор за извършване на амбулаторни процедури по Заявление с вх. № 13/29-02-486 от 18.04.2016 г. в частта потвърдена със Заповед № РД-09-1018/08.09.2016 г. на управителя на НЗОК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 872/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, V- състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 28.3.2017
Административно дело № 986/2017
С определение № 3797 от 28.03.2017 г. по адм. дело № 986/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1320 от 19.12.2016 г., постановено по адм. д. № 872/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2017г.
191 Административно дело No 873/2016, I състав Закон за движението по пътищата Д.И.Б. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Б. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0340-000265/31.10.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 873/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 17.1.2017г.
192 Административно дело No 874/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.А.Т. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.А.Т. против мълчалив отказ на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик да разпореди нова регистрация на автомобил. Прекратява административно дело № 874, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката и на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик.
В законна сила на 7.2.2017г.
193 Административно наказателно дело (К) No 875/2016, X състав ЗАНН: КЗП ЛАЙТ ФЕШЪН ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.12.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Лайт Фешън“ ЕООД против Решение № 499 от 11.10.2016 г., постановено по нахд № 1387/2016 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Прекратява административно дело № 875 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите.
В законна сила на 4.1.2017г.
194 Административно дело No 881/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди за периода 05.07.2011 г. до 04.01.2016 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изпращане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 881/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди за периода 04.01.2016 г. до 21.11.2016 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изпращане на сумата. ОСЪЖДА С.Г.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 3.10.2017
Административно дело № 9786/2017
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11592 от 03.10.2017 г. по адм. дело № 9786/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275/25.05.2017 г. по адм.дело № 881/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик, в частта с характер на определение, с което е прекратено производството по делото в частта относно предявения от С.Г.Р. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от лошите условия на живот в Затвора- Пазарджик в периода 5.07.2011 г. – 4.01.2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.10.2017г.
195 Административно дело No 883/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Ж.Е. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.1.2017г.
Обявява нищожността на Заповед рег. № З-1699/27.06.2011 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик в обжалваната й т. 2, с която М.Ж.Е. временно е отстранен от длъжност считано от 08.06.2011 г. до съобщаването на заповедта на М.Ж.Е. на 28.06.2011 г. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Пазарджик да заплати на М.Ж.Е. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.2.2017г.
196 Административно дело No 884/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.3.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Г. против Заповед рег. № 312з-1937/03.11.2016 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 884/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.4.2017г.
197 Административно дело No 888/2016, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.М.Г. с ЕГН ********** *** за защита срещу неоснователни бездействия на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември. ОСЪЖДА В.М.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2017
Административно дело № 4472/2017
РЕШЕНИЕ № 7153 от 07.06.2017 г. по адм. дело № 4472/ 2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94 от 23.02.2017 г. по адм. дело № 888/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
198 Административно дело No 889/2016, V състав ДОПК ЕТ С.-Т.-С.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.4.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 31-1/19.08.2016 г., издаден от старши специалист „МДТ“ при община Сърница, в частта му за установеното задължение по отношение на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“, формирано от начислена такса битови отпадъци за 2015 г. и 2016 г. общо в размер на 1089,03 лв., както и 39,46 лв. изтекла законова лихва върху нея до съставянето му, тоест общо 1128,49 лв. Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“ против Решение № 14/26.10.2016 г. на заместник-кмета на община Сърница и прекратява делото в тази му част. Осъжда община Сърница да заплати на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“ разноски по делото в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 9.5.2017г.
199 Административно дело No 890/2016, V състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.12.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Я.Д.М. против Възлагателно писмо с изх. № ПЗ-3030-05.289 от 21.11.2016 г. на началника на ДНСК и принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-350. Прекратява административно дело № 890 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на ДНСК.
В законна сила на 19.1.2017г.
200 Административно дело No 891/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Я.Д.М. ***, против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.288/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 891/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
201 Административно дело No 893/2016, V състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.12.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Я.Д.М. против Възлагателно писмо с изх. № ПЗ-3030-05.285 от 21.11.2016 г. на началника на ДНСК и принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-353. Прекратява административно дело № 893 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на ДНСК.
В законна сила на 19.1.2017г.
202 Административно дело No 894/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Я.Д.М. ***, против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.284/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 894/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
203 Административно дело No 895/2016, IV състав ДОПК МОНТЕ ООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Монте“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ***, против Акт за установяване на задължения (АУЗ) по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 34-1/30.08.2016 г., съставен от старши специалист МДТ – орган по приходите по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 4, във връзка с ал. 3 от ЗМДТ. ОСЪЖДА „Монте“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, *** да заплати в полза на Община Сърница сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Административно дело № 6342/2017
РЕШЕНИЕ № 12056 от 11.10.2017 г. по адм. дело № 6342/2017 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 135 от 20.03.2017г. на Административен съд – гр.Пазарджик, постановено по адм.д. № 895/16г. ОСЪЖДА „Монте“ ООД –гр. Велинград, представлявано от управителя А. В. Н., да заплати на Община Сърница, обл.Пазарджик, разноски по делото за касационната инстанция в размер на 100/сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
204 Административно дело No 897/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Г.П. МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТАМАТОВ - МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В ГРУПА ПП КЪМ РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ О Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 188/22.11.2016 г. за задържане на лице, издадена от мл. инсп. Д. А. С. – младши автоконтрольор в група ПП при РУ гр. Септември към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Г.П. от с. Капитан Димитриево, ул. „Христо Димитров Иванов“ № 19, съдебноделоводни разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.4.2017
Административно дело № 4070/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4602 от 12.04.2017 г. на ВАС София, по адм. д. № 4070/2017 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д. А. С. - мл. автоконтрольор в РУ - Септември при ОД на МВР - Пазарджик, подадена срещу решение № 77 от 13.02.2017 г., постановено по адм. дело № 897/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето дело. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.4.2017г.
205 Административно дело No 898/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.12.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Я.Д.М. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-350 от 07.11.2012 г. на началника на РДНСК ЮЦР, като е поискано спиране на принудителното й изпълнение и против Възлагателно писмо с изх. № ПЗ-3030-05.289 от 21.11.2016 г. на началника на ДНСК и принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-350. Прекратява административно дело № 898 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на началника на РДНСК ЮЦР и на началника на ДНСК.
В законна сила на 19.1.2017г.
206 Административно дело No 899/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Я.Д.М. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-351/07.11.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР и против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.288/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 899/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
207 Административно дело No 900/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Я.Д.М. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-352/07.11.2012 г. на началника на РДНСК, ЮЦР и против Възлагателно писмо с изх. № Пз-3030-05.286/21.11.2016 г. на началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 900/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2017г.
208 Административно дело No 901/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.12.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Я.Д.М. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-353 от 07.11.2012 г. на началника на РДНСК ЮЦР, като е поискано спиране на принудителното й изпълнение и против Възлагателно писмо с изх. № ПЗ-3030-05.285 от 21.11.2016 г. на началника на ДНСК и принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-353. Прекратява административно дело № 901 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на началника на РДНСК ЮЦР и на началника на ДНСК.
В законна сила на 19.1.2017г.
209 Административно дело No 902/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.Д.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Д.М. с ЕГН ********** *** – против Заповед №ДК-02-ЮЦР-354 от 07.11.2012г. на Началника на РДНСК ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 902/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.1.2017г.
210 Административно дело No 906/2016, III състав Закон за движението по пътищата И.С.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 16-0310-000208 от 26.10.2016 г. на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – отнемане на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на И.С.Д. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.3.2017г.
211 Административно дело No 912/2016, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.4.2017г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-1314/10.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик в частта й за извършено нарушение по т. 5.1 от същата и в частта на същата за наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 лева, наложена с т. 7 от санкционната част на заповедта. Отхвърля жалбата на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД против Заповед № 13/РД-09-1314/10.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик в останалата й част. Осъжда „МБАЛ – Велинград“ ЕООД да заплати на РЗОК Пазарджик направени по делото разноски в размер на 16,66 лв. /шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2017г.
212 Административно дело No 913/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.С.С. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. ***, срещу действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЗР-113/12.04.2011 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив, обективирани във Възлагателно писмо № ПЗ-3028-05-382/24.11.2016 г. на началника на ДНСК, относно принудително премахване на незаконен строеж, представляващ „Вилна сграда“, находящ се в ДГФ, отдел 207 „и“ по ЛУП на местност „Самодивска поляна“ (защитена местност), яз. Голям Беглик, землище на гр. Батак, с извършител А.С.С.. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 27.1.2017г.
213 Административно дело No 920/2016, V състав Закон за движението по пътищата В.А.К. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2017г.
Отхвърля жалбата на В.А.К., с която се иска прогласяване за нищожна на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1006-000693/30.08.2016 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката - временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.4.2017г.
214 Административно дело No 921/2016, III състав Закон за движението по пътищата Я.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 16-1006-000825 от 11.10.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от един месец. ОСЪЖДА началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Я.Д.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.3.2017г.
215 Административно дело No 923/2016, V състав Закон за интеграция на хората с увреждания Л.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2017г.
Отхвърля жалбата на малолетния Л.И.П. чрез законния му представител – майка К.П.П. против Заповед № ЗИХУ32/Д-РА/1502/05.10.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, с която му е отказано отпускането на добавка за балнеолечение и / или рехабилитация. Прекратява делото в частта му отнасяща се до жалбата против Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик. Жалбата против Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. да се докладва на председателя на Административен съд - Пазарджик за образуването на ново дело и разпределянето му на съдия – докладчик в съответствие с принципа на случайния избор. Решението, с изключение на прекратителната му част, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 8.3.2017г.
216 Административно дело No 926/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.Г.-Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя Заповед № 03-РД/3302/25.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е наредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с ИД № 16/04/1/0/02440 от 02.06.2015 г. на жалбоподателката във връзка с регистриране в Дирекция „Противодействие на измамите“ относно събрани документи и/или информация от дирекцията, които създават съмнения за нередност и в съответствие с утвърдените Вътрешни правила за администриране на сигнали за нередности и нарушения по програми, схеми и мерки, финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет, както и да бъде удължен срокът за обработка на заявлението с времето до установяване на обстоятелствата от значение за издаването на акта за неговото одобрение или отхвърляне. Изпраща преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне съгласно дадените в мотивите на решението задължителни указания. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на ЕТ „А. Георева – Тонина“ разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.6.2017
Административно дело № 3907/2017
С определение № 8300 от 28.06.2017 г. по адм. дело № 3907/2017 г. на ВАС -ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.06.2017г., постановено по адм. дело №3907 по описа за 2017г. на Върховен административен съд, с което е бил даден ход по същество на спора и: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба подадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. София, срещу решение № 71 от 10.02.2017 г. /имащо характер на определение/ постановено по адм. дело № 926/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3907/2017 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати в полза наЕТ "А. ***, разноски по делото в размер на 300 (триста) лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2017г.
217 Административно дело No 927/2016, IV състав Закон за движението по пътищата Б.Р.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.Д., подадена чрез адв. К.С., против Заповед № 16-0340-000273 от 14.11.2016 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2017
Административно дело № 5844/2017
Решение № 15278 от 12.12.2017 г. на ВАС СОФИЯ, Седмо отделение по адм. д. № 5844/2017 г. - оставя в сила решение № 146/24.03.2017 г., постановено по адм. д. № 927/2016 г. по описа на АС Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.12.2017г.
218 Административно дело No 928/2016, I състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на Т.П.Ш. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 928/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.6.2017
Административно дело № 6662/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писмо вх. № 12200 от 28.12.2016 г. с характер на частна жалба, подадена от Т.П.Ш. *** срещу Разпореждане № 2641 от 15.12.2016 г., постановено по адм. дело № 928/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик.ОСТАВЯ В СИЛА определение № 8337/29.06.2017г. постановено от тричленен състав на ВАС по адм.д.№6662/2017г. / Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването. След влизане в сила на настоящото определение делото да се ВЪРНЕ на същия съд за произнасяне със съдебен акт по жалбата на Т.Ш. вх. № 5267 от 06.12.2016 г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Т.П.Ш. срещу писмо изх. № 457/21.04.2017 г. на Административен съд -Пазарджик във връзка запитване от лицето по отношение на адм.д. № 928/2016г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6662/2017 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението му до страните, с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 18.4.2017г.
219 Административно дело No 929/2016, I състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1029-12-3177#1 от 17.11.2016г. с което е потвърдено писмо изх.№1019-12-723#3 от 30.05.2016г. на ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е направен отказ отпуснатата пенсия на Г.Г. да бъде изменена като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. ИЗПРАЩА преписката на ръководител ПО при ТП на НОИ Пазарджик, за ново произнасяне, съгласно дадените задължителни указания. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик, да заплати на Г.Д.Г. *** с ЕГН ********** сума в размер на 400 лв., представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2017г.
220 Административно дело (К) No 935/2016, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК Е.А.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.П. ***, против Разпореждане № 2518 от 30.11.2016 г., по адм. дело № 848/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, І състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 935/2016 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.3.2017
Административно дело № 1744/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3120 от 14.03.2017 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 1744/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 72 от 18.01.2017 г. по адм. д. № 935/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2017г.
221 Административно дело No 940/2016, V състав Закон за акцизите и данъчните складове ПЕРГАМ ДК ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пергам-ДК“ ЕООД против Заповед № РД 15-1048/25.11.2016 г. на началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 940/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес по отношение на жалбоподателя „Пергам-ДК“ ЕООД, предвид присъствието на процесуалния му представител в днешното съдебно заседание и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение от страна на ответника – началника на Митница Пловдив.
В законна сила на 17.2.2017г.
222 Административно дело No 941/2016, V състав КСО А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.И.Д. против отказ за отпускане на социална пенсия. Прекратява административно дело № 941 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и директора на ТП на НОИ – Пазарджик.
В законна сила на 11.2.2017г.
223 Административно дело No 942/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура - Пазарджик Стефан Янев против чл. 35, във връзка с чл. 11, т. 7, изр. 1 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 942/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес с частна жалба.
В законна сила на 15.3.2017г.
224 Административно дело No 945/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ срещу Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 238 по Протокол № 18/14.11.2016 г. на ОбС Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 945/2016 г. ОСЪЖДА ОбС Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово направените от жалбоподателя разноски съгласно приложения списък на разноските и представения договор за правна помощ в размер общо на 538 (петстотин тридесет и осем) лв., от които 10 лв. платена държавна такса за разглеждане на жалбата; 4 лв. преводна такса за сумата; 20 лв. платена такса на Държавен вестник за публикуване на обявление; 4 лв. банкова такса за горната сума; и 500 лв. платен адвокатски хонорар съгласно приложения по делото договор за правна помощ. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващите страни, а за ответника – от съобщаването му.
В законна сила на 7.2.2017г.
225 Административно дело No 956/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БАНЯ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 741 от 16.11.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР с обхват УПИ І – „За санаториум на МНЗ и парк“ в кв. 1 по плана на с. Баня, Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на „Специализирана болница за рехабилитация – Баня“ АД с ЕИК 112592087, със седалище и адрес на управление с. Баня 4523, ул. „Минерални извори“ № 3, общ. Панагюрище, представлявано от д-р И.А.М. сумата от 1960 /хиляда деветстотин и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 7.7.2017г.
226 Административно дело No 959/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.Ю.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2017г.
Обявява нищожността на Заповед № 2118/02.12.2016 г. на кмета на община Велинград / подписана със запетая/. Изпраща преписката на кмета на община Велинград за ново произнасяне в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Е.Ю.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 21.3.2017г.
227 Частно административно дело No 965/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКО-ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Еко – Титан“ ЕООД срещу Решение № 485/15.12.2016 г. на Общински съвет – Велинград, в частта му, в която има характера на разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на решението. Прекратява административно дело № 965 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Общински съвет – Велинград.
В законна сила на 31.1.2017г.
228 Административно дело No 966/2016, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.В. ***, против Покана за доброволно изпълнение № 44-Н-427/24.11.2016 г. на Заповед № 1685/24.07.2015 г. за премахване на незаконен строеж, издадена от кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 966/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 2485/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2980 от 13.03.2017 г. на ВАС ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 2485/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 01.02.2017 г. по адм.д.№966/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.3.2017г.
229 Административно дело No 968/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощник адвокат И.Г.Й., против чл. 66 на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Септември, приета с Решение № 233, протокол № 16 от 28.01.2005 г. на Общински съвет – Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 968/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември да заплати от бюджета на община Септември на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, със седалище: гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Райко Даскалов“ № 67, 530 (петстотин и тридесет) лева разноски по производството, от които: 10 лева - платена държавна такса за разглеждане на жалбата, 20 лева - платена държавна такса на Държавен вестник за публикуване на обявление и 500 лева - платен адвокатски хонорар съгласно представения договор за правна помощ. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок за присъстващите страни, считано от датата на днешното съдебно заседание.
В законна сила на 16.3.2017г.
230 Административно дело No 969/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ без разглеждане като недопустима с оглед отпадане на правния интерес. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 969/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОСЪЖДА Общински съвет - Батак да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ сторените по делото разноски в размер на 530 лева, от които: 10 лева заплатена държавна такса, 20 лева заплатена държавна такса по сметката на Държавен вестник за публикуване на обявлението и 500 лева адвокатско възнаграждение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.3.2017г.
231 Административно дело No 970/2016, I състав Закон за движението по пътищата А.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Б. с ЕГН ********** ***, чрез адв.У. ПАК против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-0367-000299 от 07.09.2016г.- на Началник група в РУ-Велинград при ОДМВР Пазарджик , с която на Б. е отнето свидетелството за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността му но за не повече от шест месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2017г.
232 Административно дело No 972/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.2.2017г.
Отменя Заповед № 312з-2122/06.12.2016 г. на директора на ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от 3 месеца в качеството й на държавен служител инспектор – разузнавач ІV степен в сектор „Научно-техническа лаборатория“ към отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик. Осъжда ОД на МВР – Пазарджик да заплати на М.П.Д. разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.3.2017г.
233 Административно дело No 974/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.2.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.01.2017 г. за даване ход по същество на адм. д. № 974/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с представляващ И.Г.Й. против чл. 42 от Наредбата за управление на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Ракитово (Наредбата). ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 974/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с представляващ И.Г.Й. направените по делото разноски в размер на 537,50 лв. (петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки). Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.3.2017г.
234 Административно дело No 975/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ без разглеждане като недопустима с оглед отпадане на правния интерес. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 975/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 24.5.2017г.
235 Административно дело No 976/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Брацигово, приета с Решение № 149, Протокол № 16 от 30.10.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Брацигово да заплати от бюджета на Община Брацигово, на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ направените по делото разноски в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 22.4.2017г.
236 Административно дело No 977/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл чл.15,ал.4 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществен ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз", приета с Решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет гр. Брацигово в санкционната и част. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.54,т.13 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществен ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз", приета с Решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет гр. Брацигово в санкционната и част, относно налагане на санкция на „паркирането на превозни средства да се извършва само на определени места“. ОСЪЖДА Общински съвет - Брацигово, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Пазарджик, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
В законна сила на 8.4.2017г.
237 Административно дело No 978/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.1.2017г.
Отхвърля протеста на районен прокурор при Районна прокуратура -Пещера против чл. 58, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Брацигово, изменена и допълнена с Решение № 223/25.11.2016 г. на Общински съвет - Брацигово. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.2.2017г.
238 Административно дело No 985/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Отменя чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Велинград, приета от Общински съвет – Велинград с Решение № 50 от 23.02.2005 г., взето с протокол № 4. Осъжда Общински съвет – Велинград да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ разноски по делото в размер на 530 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 10.3.2017г.
239 Административно дело No 986/2016, V състав Закон за движението по пътищата С.С.А. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.4.2017г.
Отхвърля жалбата на С.С.А. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0310-000229/26.11.2016 г., издадена от началника на РУП – Панагюрище към ОДМВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Осъжда С.С.А. *** разноски по делото в размер на 30 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 9.5.2017г.
240 Административно дело No 992/2016, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 33, във връзка с чл. 2, т. 6 от Наредба за обществения ред в Община Пазарджик, приета с решение № 42/26.03.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик, на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 16.3.2017г.
241 Административно дело No 995/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-9/14.10.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР Пазарджик на С.Г.К., ЕГН **********, сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева), представляваща разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 21.4.2017г.
242 Административно дело No 996/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи П.Х.К. ДИРЕКТОРА НА ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-2124/06.12.2016 г. на директор на ОДМВР- Пазарджик, с която на П.Х.К. е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от три месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 21.4.2017г.
243 Административно дело No 1001/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – С. Я., подаден против чл. 2, т. 38, б. „а“ и „б“, т. 39, б. „б“, т. 40, б. „б“, т. 41, б. „б“, чл. 10, ал. 1, т. 3, б. „б“, т. 4, б. „б“ и чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на Община Батак, приета с решение № 374/31.01.2014г. на Общински съвет - Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1001/2016 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
244 Административно дело No 1002/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.02.2017г., с което делото е насрочено за разглеждане за 16.03.2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 366 от 20.12.2016 г. на Директора на Държавно горско стопанство Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1002/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
245 Административно дело No 1003/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Заповед 366/20.12.2016 г. на Директора на ТП Държавно горско стопанство Ракитово, с което е допуснато предварително изпълнение на същата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.2.2017
Административно дело № 1899/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 20.02.2017г. по адм. дело № 1899/2017. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение №18/ 5.01.2017 г., постановено по адм.д.№1003/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.2.2017г.
246 Административно дело No 1006/2016, VI състав КСО Г.М.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-138#1/09.12.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, в обжалваната му част, ведно с потвърдените с тази част Разпореждане № 125-00-340-3/27.10.2016г. за отменяне на Разпореждане № 125-00-340-1/16.07.2013г. и Разпореждане № 125-00-340-5/31.10.2016г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на компетентния орган при ТП на НОИ Пазарджик за ново произнасяне по Заявление № 125-00-340/15.07.2013г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, подадено от Г.М.А., в съответствие със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.М.А. сумата от 10 / десет / лева, представляваща внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България.
В законна сила на 7.4.2017г.
247 Административно дело No 1007/2016, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Г.Х.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на А.Г.Х.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1007/2016 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 8.2.2017г.
248 Частно административно дело No 1008/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКО-ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на „ЕКО-ТИТАН“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ***, подадена чрез управителя К. Д., срещу Разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Решение № 485/15.12.2016 г. на Общински съвет – гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1008/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 31.1.2017г.
249 Административно дело No 2/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н. Т., против Заповед № 378/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.4.2017г.
250 Административно дело No 6/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.Т.Г. ***, против Заповед № 03-160-РД/684 от 23.11.2016 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 933 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2017г.
251 Административно дело No 7/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Б.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Н.Б.С. исковата молба за неимуществени вреди в размер на 3000 лева против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, причинени му от изтърпяване на 7 месеца на наказание „Лишаване от свобода“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 7/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 16.2.2017г.
252 Административно наказателно дело (К) No 9/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на ТПК „Първи май“ гр. Септември против Решение № 568 от 03.11.2016 г., постановено по нахд № 1422, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 9, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.2.2017г.
253 Административно дело No 15/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ракитово, приета от Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 15/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. В настоящия случай при оттеглянето на протеста протестиращата страна, според настоящия състав, няма право на разноски.
В законна сила на 7.3.2017г.
254 Административно дело No 23/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2017г.
Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 16, ал. 1 и чл. 78 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на община Батак. Прекратява административно дело № 23, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
255 Административно дело No 24/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.Й.Д.,
С.Р.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-97/23.03.2011 г. на началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда и ограда“, находящ се в ПИ № 001095, местност „Компанията“, яз. Батак, землище на гр. Батак, обективирани във възлагателно писмо изх. № ПЗ-3033-05-862/23.12.2016 г. на началника на ДНСК. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на Г.Й.Д. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на С.Р.Д. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 7.4.2017г.
256 Административно дело No 26/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.Г.,
Е.С.П.,
Г.С.Г.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 04.04.2017 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А. против Заповед № 164/29.11.2016 г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А., и трите с постоянен адрес ***, да заплатят на Община Пазарджик разноски по производството в размер на 600 (шестстотин) лева. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А., и трите с постоянен адрес ***, да заплатят на И.Г.Л. и Н.А.Л.,***, разноски по производството в размер на 1000 (хиляда) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.7.2017
Административно дело № 7516/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10016/27.07.2017 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 7516/17 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 446 от 04 май 2017 год., постановено по адм. дело № 26/2017 год. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г. - А. ***, да заплатят общо на община Пазарджик разноски за тази инстанция, в размер на 400 (четиристотин) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.7.2017г.
257 Административно дело No 31/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3.6.2 – в цялост; чл. 8 т.3 в санкционната част „При нарушения на чл.8,т.3 се налагат глоби, както следва:-за законен представител, представител, определен със съдебно решение или по административенред-от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.Нарушенията се установяват с актове от служители на общинска администрация за лица от 14-год. възраст до навършване на 18г. възраст, а наказателното постановление се издава от кмета на община Велинград; за лицата до 14 годишна възраст- по реда на чл.46 от Закон за закрила на детето;-за собствениците на заведения за обществено хранене и развлечения,респективно ползватели/наематели, се налага глоба от 500 /петстотин/ до 1000 /хиляда/лв. За повторно нарушение се отнема разрешително за режим на работа, -за организатори на обществени прояви,се налагат глоби от 500 / петстотин/ до 1000 /хиляда/лв."; чл. 8 т.4 в санкционната част „При нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лева. При повторно нарушение до края на календарната година се отнема разрешението за режим на работа"; чл. 8 т.6 – в цялост и чл.9 ал.2 в санкционната част „При първо нарушение се налага глоба от 500 до 2000 лева.“. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Пазарджик, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
В законна сила на 7.6.2017г.
258 Административно наказателно дело (К) No 32/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 81/16.12.2016 г., постановено по НАХД № 102 по описа за 2016 год., Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2017г.
259 Административно дело No 35/2017, III състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Н.С. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.1.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160013-023-0002972 от 15.09.2016 г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки и запор върху МПС на Г.Н.С. с ЕГН ********** с ЕТ „Г.С. – Ваго“, с ЕИК 112073690, със седалище и адрес на управление с. Сестримо, обл. Пазарджик, ул. „Тридесет и девета“ № 10. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.1.2017г.
260 Административно дело No 37/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, подадена чрез управител Никола Таслев, против Заповед № 378/23.12.2016г., по отношение на която се иска и спиране на допуснатото предварително изпълнение, Заповед № 379/23.12.2016г. и Заповед № 380/23.12.2016г., всички издадени от Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. Прекратява административно дело № 37, по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.2.2017г.
261 Административно наказателно дело (К) No 40/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Д.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.И. *** против решение № 390 от 08.06.2015 г., постановено по н.а.х. дело № 393/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 40/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.4.2017
Административно дело № 2248/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4991 от 21.04.2017 г. по адм. дело № 2248/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С.Д.И. ***, срещу определение № 77 от 19 януари 2017 година, постановено по адм.д. № 40/2017 година по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2248/2017 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му. с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12431 от 17.10.2017 г. по адм. дело № 9533/2017 г. на ВАС- Петчленен състав- ІІ колегия: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 4991 от 21.04.2017 г., постановено по административно дело № 2248/2017 г. от Върховния административен съд, Второ отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 17.10.2017г.
262 Административно дело No 41/2017, III състав ДОПК СТРЕЛЕЦ-ДИМИТРОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стрелец – Димитров“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Никола Донски“ № 2, представлявано от Димитър Стоянов Димитров – управител против акт за установяване на задължение по декларация № 049-1/10.11.2016 г. на Стефан Семерджиев – гл. експерт в отдел „Местни приходи“ при Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 41/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
263 Административно дело No 44/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 13г, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, приета с Решение № 189/24.04.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.4.2017г.
264 Административно дело No 47/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК ***, подадена против Заповед № 13/РД-09-1622/19.12.2016г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 47 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 22.2.2017г.
265 Административно дело No 48/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н.Т., против Заповед № 379/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 48/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 31.3.2017г.
266 Административно дело No 49/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Венита-5“ ЕООД, гр. Ракитово, ЕИК ***, подадена чрез управител Н. Т., против Заповед № 380/23.12.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство-Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 49/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 31.3.2017г.
267 Административно дело No 50/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Е.-А.Б. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Б. с ЕГН **********, в качеството си на лицензиран лесовъд и пълномощник на ЕТ“Еделвайс-А.Б.“ с ЕИК 202339777 против Заповед №660/28.12.2016г. на Директора на ДГС „Алабак“ гр.Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО/което е с характер на определение/ подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 18.10.2017
Административно дело № 10146/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение (с характер на определение) № 210 от 27.04.2017 г., постановено по адм. дело № 50/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2017г.
268 Административно дело No 51/2017, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК КАРПАТИЯ ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.1.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С160013-023-000103/28.09.2016 г., издадено от старши публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик, на „Карпатия“, ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ***, представлявано от П.И.Т., предварителни обезпечителни мерки, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316004977-020-001/21.07.2016 г., която е изменена със Заповед № Р-16001316004977-020-002/28.10.2016 г. и Заповед № Р-16001316004977-020-003/29.11.2016 г., издадени от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.1.2017г.
269 Административно дело No 66/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ О.К.,
ЕТ Е.К.-8.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.4.2017г.
Отхвърля жалбите на ЕТ „Огнян Каяджиев“ и ЕТ „Евгения Каяджиева-85“ против Писмо изх. № 38-00-431/23.12.2016 г. и Писмо изх. № 38-00-432/23.12.2016 г. на кмета на община Пазарджик, съдържащи откази за издаване на индивидуален административен акт – заповед за удължаване на срока за разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия на закрито – павилион. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.6.2017
Административно дело № 6914/2017
С определение № 8163 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 6914/2017 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ „Огнян Каяджиев“ и на ЕТ „Евгения Каяджиева-85“ чрез техния пълномощник срещу решение №174/07.04.2017 г. по адм. д. № 66/2017 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6914/2017 г. по описа на Върховния административен съд. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. С определение № 11743 от 05.10.2017 г. по адм. дело № 9632/2017 г. по описа на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение №8163/27.06.2017 г. постановено по адм.дело №6914/2017 г. на 3-членен състав на Върховен административен съд, второ отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 30.5.2017г.
270 Административно дело No 72/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.С.Л. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Л. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане на животни по реда на Наредба № 3/17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадено от Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 02-130-6500/1197 от 12.08.2016 г. на заместник-изпълнителния директор на ДФЗ. ОСЪЖДА Б.С.Л. ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ направените по делото разноски в размер на 450 лева (четиристотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.8.2017г.
271 Административно дело No 73/2017, III състав КСО ТМ МАРИЯ МУТАФЧИЕВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г., с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на „ТМ – М.М.“ ЕООД с ЕИК 203195223, със седалище и адрес на управление с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. „Бесапара“ № 9, представлявано от управителя М.Г.М. направените по делото разноски в размер на 1000 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 6246/2017
РЕШЕНИЕ № 13587 от 09.11.2017 г. по адм. дело № 6246/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 199 от 20.04.2017 г. по адм. дело № 73/2017 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТМ М.М.“ ЕООД, с. Капитан Димитриево, против решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик и потвърденото с него разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено събиране на суми по ревизионен акт за начет № РА-5-12-00195445 от 11.11.2016 г., с който „ТМ М.М.“ ЕООД е начетена във връзка с извършена ревизия със сумата от 8215,18 лв., от които 7382,91 главница и 832,27 лв. лихва – причинена щета на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.11.2017г.
272 Административно дело No 74/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.4.2017г.
Отменя чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 2, т. 26 и т. 27 и чл. 2, т. 26 от Наредбата за обществения ред в община Лесичово. Осъжда Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.5.2017г.
273 Административно дело No 78/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. в частта й, с която се иска отмяната като незаконосъобразно на Решение № 17/09.04.2013 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Велинград. Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. в частта й, с която се иска обявяване нищожността на Решение № 17/09.04.2013 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Велинград. Осъжда С.Р.Ч. *** разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 6.7.2017г.
274 Административно дело No 79/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. ***, против Заповед № 1230/15.08.2012 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.3.2017г.
275 Административно дело No 81/2017, IV състав ДОПК А.В.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.С. ***, подадена чрез адв. П.М., против решение на началника на МДТ при Община Пазарджик, обективирано в писмо изх. № 13-А-1/11.01.2017 г. по АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. в частта му, с която е отказано възобновяване на административното производство по АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.В.С. ***, подадена чрез адв. П.М., за обявяване нищожността на АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 81/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.7.2017
Административно дело № 6464/2017
С определение № 8853 от 06.07.2017 г. по адм. дело № 6464/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 471/11.05.2017г., постановено по адм. дело № 81/2017г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на МДТ- Пазарджик, за разглеждане на подадената жалба от А.В.С. против АУЗД № АУ002632/27.10.2014г., издаден от началника на МДТ- Пазарджик, в частта досежно направеното искане за прогласяване на нищожност на акта. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2017г.
276 Административно дело No 87/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Л.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Н. ***, подадена чрез адв. Г., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 16-0340-000299 от 22.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.5.2017г.
277 Административно дело No 88/2017, III състав Закон за движението по пътищата И.Л.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Н. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Г. САК против заповед за налагане на ПАМ № 16-0340-000298 от 22.01.2017 г. на началник РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.6.2017г.
278 Административно дело No 89/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Стефан Янев, подаден против Разрешение изх. № 004-ДФ-14/15.03.2016 г. на кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 89/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от уведомяването на страните.
В законна сила на 5.10.2017г.
279 Административно дело No 96/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на С.Н.Н. *** против Заповед № 3005/15.12.2016г. издадена от Кмета на община Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 96/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 18.3.2017г.
280 Административно дело No 101/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, т. 5 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград, приета с Решение № 93/30.03.2006 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.5.2017г.
281 Административно дело No 103/2017, I състав ДОПК Н.Н.Д. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.Д. с ЕГН ********** *** против Решение № 002 /28.07.2016г. на зам.кмет на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 103/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 6.4.2017г.
282 Административно дело No 110/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев, прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против тестовете на чл. 4, т. 4 и т. 5, чл. 49, ал. 1, т. 7 и чл. 59, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак ОСЪЖДА Общински съвет Батак ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик направените съдебни разноски в размер на 20 (двадесет) лева за заплатена държавна такса за обнародване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 110 по описа на съда за 2017 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването на ответника и в 7-дневен срок от днес, тъй като протестиращата страна е в съдебно заседание.
В законна сила на 4.4.2017г.
283 Административно дело No 113/2017, I състав ДОПК ХЕРМЕС-91 ЕООД ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.5.2017г.
На основание чл. 155, ал. 1 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА АД № 113/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответната страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.
В законна сила на 26.5.2017г.
284 Административно дело No 119/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба подадена от Г.М.Б. с ЕГН **********,***, против ГД“ИН“-София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода 02.02.2017г. – 16.02.2017, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия №101“ в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 119/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на Г.М.Б.. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.4.2017г.
285 Административно дело No 120/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло чл. 4, ал. 2 и чл. 12 ал.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имущество на територията на община Сърница. ОТМЕНЯ чл. 4, ал. 1, т. 24 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имущество на територията на община Сърница в частта на текста „...на друго правно основание…....снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание”. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 26.5.2017г.
286 Административно дело No 122/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Д.Т.,***, против Заповед № Д – 58/07.02.2017 г. на началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 122/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.3.2017г.
287 Административно дело No 124/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 24 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 124/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
288 Административно дело No 125/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.3.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С160013-023-0003718/08.11.2016 г. от старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в Уникредит Булбанк АД за сумата от 37 297,52 лева и върху банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 37 297,52 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316004458-020-001/29.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 6.3.2017г.
289 Административно дело No 126/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Продължава срока на наложените на “Биотренд Експорт” ЕООД предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003813/14.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по следните две банкови сметки на “Биотренд Експорт” ЕООД в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД – BG58UNCR70001522572330 и BG21UNCR70001522572026, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316007288-020-001/20.10.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.3.2017г.
290 Административно дело No 129/2017, V състав Закон за акцизите и данъчните складове МУРАТ ТРЕЙД-2013 ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МУРАТ ТРЕЙД-2013“ ООД, против Заповед № РД-15-73/30.01.2017 г. издадена от началника на Митница Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 129/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, чрез настоящия съд до ВАС, като по отношение на жалбоподателката този срок тече от днес, а по отношение на Митница Пловдив този срок тече от получаване на съобщението.
В законна сила на 7.4.2017г.
291 Административно дело No 130/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 88, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ направените по делото разноски в размер на 530 лева /петстотин и тридесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 23.5.2017г.
292 Административно дело No 134/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 103, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, приета с решение № 189, протокол № 5 от 24.04.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски в размер на 537.50 лева /петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.5.2017г.
293 Частно административно дело No 135/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Т.К.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К. с ЕГН ********** от с. Бяга, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против бездействия и действия на началника на Затвора Пазарджик да изпрати лишения от свобода на медицински преглед извън мястото за лишаване от свобода, който да определи необходимия хранителен режим във връзка със заболяването му. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 135/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.5.2017
Административно дело № 4528/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5772 от 10.05.2017 г. по адм. дело № 4528/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 321 от 28.03.2017 г., постановено по адм. дело № 135/2017 г. от Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2017г.
294 Административно дело No 138/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ П.-П.П. Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.3.2017г.
Продължава срока на наложените на Петко Симеонов Петков с ЕГН ********** с регистрация като ЕТ “Пексим – Петко Петков” ЕИК 117024868 предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление във 27 съществуващи и налични в страната банки, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г., както и запор върху лек автомобил марка Оpel, модел Кадет, рег. № Р8078РА и мотоциклет марка YAMAHA, модел ТДМ 850, рег. № Р1336Х, подробно описани в Постановление изх. № С160013-023-0003597/01.11.2016 г., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001316004081-020-001/15.06.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.3.2017г.
295 Административно дело No 139/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПО-7/19.01.2017 г. на Вр.ИД Областен управител на Пазарджишка област. ВРЪЩА преписката на Областен управител на Пазарджишка област за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 -дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Областен управител на Пазарджишка област да заплати от бюджета на Областна администрация Пазарджик на Т.Д.К., с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.5.2017г.
296 Административно дело No 140/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Български правозащитен алианс“, със седалище гр. Пловдив, подадена чрез пълномощника адв. И.Г.Й., против разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стрелча, приета с Решение № 42/28.02.2008, г, изменена и допълнена с Решение № 466/26.04.2013 г. на ОбС Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 140/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча, на основание чл. 143, ал. 2 от АПК и предвид направеното искане от страна на жалбоподателя, да заплати на СНЦ „Български правозащитен алианс“, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, разноски по производството в размер на 530 лева, от които 10 лева платена държавна такса за разглеждане на жалбата, 20 лева платена такса за публикуване на обявление в Държавен вестник и 500 лева платен адвокатски хонорар, съгласно приложения списък на разноските. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 13.4.2017г.
297 Административно дело No 141/2017, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.М.М.,***, V – то отделение, 9 - та група против Заповед № Д-75 от 22.02.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2017г.
298 Административно дело No 142/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 25 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
299 Административно дело No 143/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Румекс" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ***, представлявано от Р. П. Ж., против Заповед № 26 от 02.02.2017 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Ракитово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2017г.
300 Административно дело No 148/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Н.Н., с адрес ***, против Заповед № 2986/13.12.2016г. на кмета община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 148/2017 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.3.2017г.
301 Административно дело No 149/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Лесичово, приета с решение № 170, протокол № 23 от 27.02.2009г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати от бюджета на Община Лесичово на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски в размер на 537.50 лева /петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.5.2017г.
302 Административно дело No 150/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.И.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.3.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.А., с която обжалва наложеното му наказание с № Д-68/15.02.2017 г. Прекратява административно дело № 150 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвор - Пазарджик.
В законна сила на 28.4.2017г.
303 Административно дело No 151/2017, VI състав ДОПК И.Г.Н. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Н., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Г.Н. за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20168870400956 по описа на ЧСИ Д. Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 151/2017 по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на звено за местни приходи при Община Пазарджик за произнасяне по подадената от И.Г.Н. жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.3.2017г.
304 Административно наказателно дело (К) No 153/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОД НА МВР - ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на З.А.А. против Решение от 03.01.2017 г., постановено по нахд № 2407, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 153, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.5.2017
Административно дело № 5145/2017
С определение № 6453 от 23.05.2017 г. по адм. дело № 5145/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 349/05.04.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 153/2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.5.2017г.
305 Административно дело No 155/2017, I състав Закон за семейни помощи за деца С.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на С.М.А. с ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-РА-ВГ/ 251 от 07.02.2017г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 155/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.4.2017г.
306 Административно дело No 157/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 чр. Адв.Й., подадена против Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово / приета с Решение №737 от 31.10.2014г. на ОбС Белово . ОСЪЖДА общински съвет Белово да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 сума в размер на 510лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 157/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.10.2017
Административно дело № 9891/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12063 от 11.10.2017 г. по адм. дело № 9891/2017 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 467 от 10.05.2017 г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм. дело № 157/2017 г. в обжалваната част. ОСЪЖДА Общински съвет- Белово да заплати на Сдружение с нестопанска цел "Български правозащитен алианс" разноски в размер на 500 лв. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
307 Административно дело No 158/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Й.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР БОРИС БОРИКОВ НА ДЛЪЖНОСТ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУП ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й. ***, подадена чрез адв. В.К. АК Благоевград против заповед за задържане на лице с рег. № 367з-29 от 16.02.2017 г. издадена от инспектор Б.Б. на длъжност „Разузнавач“ при РУ Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.8.2017г.
308 Административно дело No 162/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000031 от 11.02.2017 г. на началника на РУ Септември, по чл. 171, т. 2а от ЗДвП, по отношение на И.С.М. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 (една) година“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2017г.
309 Административно дело No 169/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, БУЛСТАТ ***, подадена чрез пълномощник адвокат Й., против разпоредбите на чл. 64, ал. 3, чл. 65, ал. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/ транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 169/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 157, по описа за 2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.4.2017г.
310 Административно дело No 170/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Вълчанова къща“ EООД против Удостоверение за търпимост № 25/23.09.2013 г. на главния архитект на община Батак. Прекратява административно дело № 170, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 19.4.2017г.
311 Административно дело No 177/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на Чл.103 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, която гласи :“ До участие в търгове и/или конкурси не се допускат лица, които: 1.Към момента на откриване на процедурата имат не погасени задължения към Общината; 2.В последните три години системно са просрочвали погасяването на задълженията си към Общината; 3.Които дължат суми по изтекли или прекратени в последните три години договори с Общината“ ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 направените по делото разноски в размер на 530/ петстотин и тридесет лева/.
В законна сила на 24.6.2017г.
312 Административно дело No 178/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 94 от 08.02.2017 г. на кмета на Община Батак за премахване на незаконен строеж „Реализирана постройка“, намиращ се в гр. Батак с административен адрес: ул. „Антонивановци“ № 130, кв. 60 УПИ V-629 с идентификатор 02837.501.629 по КК на гр. Батак. ОСЪЖДА Кмета на Община Батак да заплати на А.Г.К. *** направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.8.2017г.
313 Административно дело No 179/2017, III състав Закон за водите ЕКО-ХИДРОВАТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № РЯ-01-59/211 от 29.12.2016 г. на „Еко – Хидроват“ ООД с ЕИК 112619997, със седалище и адрес на управление с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от управителя Сергей Василев Стойнов против мълчалив отказ на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив да се произнесе по заявление с вх. № Ря-01-59/29.09.2011 г., № РЯ-01-59/28.01.2014 г. и № РЯ-01-59/07.07.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 179/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.4.2017г.
314 Административно дело No 180/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 59 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 60 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 2.6.2017г.
315 Административно дело No 181/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.4.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Н.Н.А. с адрес ***, против Висшия адвокатски съвет гр. София, подадена с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с посочена цена на иска 1000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 181/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.6.2017
Административно дело № 5407/2017
С определение № 7611 от 15.06.2017 г. постановено по дм. дело № 5407/2017 г. на ВАС- оставя в сила опеделение № 381/11.04.2017 г., постановено по адм. дело № 181/2017 г. по описа на АС гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.6.2017г.
316 Административно дело No 185/2017, V състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИКА НА РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000055/25.02.2017 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.В.П. разноски по делото в размер на 510 лева (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.7.2017г.
317 Административно дело No 190/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К.,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0340-000042/16.02.2017 г. на началника на РУ на МВР Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.7.2017г.
318 Административно дело No 191/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000056/25.02.2017г. на началник на Районно управление Септември при ОДМВР-Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от една година и са снети два броя регистрационни табели № *** и СРМПС № 005031495-част втора. ОСЪЖДА РУП – Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.В.П. с ЕГН **********, сумата в размер на 810лв. /осемстотин и десет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
319 Административно дело No 193/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2017г.
Отменя Заповед № ДК-10-ЮЦР-9/26.01.2017 г. на началника на РДНСК – ЮЦР в обжалваната й част, с която е отменено Разрешение за строеж № 35/04.10.2016 г. в частта му, отнасяща се до „стопанска сграда“ и „плътна ограда“ Н ? 2,20 м – по северната граница в собствен имот УПИ ХІІ – 190 по плана на гр. Стрелча, издадено от главния архитект на община Стрелча с възложители: К.Г.К., Г.Н.У., К.Г.В. и М.Г.Н., като вместо това постановява: Оставя в сила Разрешение за строеж № 35/04.10.2016 г. в частта му, отнасяща се до „стопанска сграда“ и „плътна ограда“ Н ? 2,20 м – по северната граница в собствен имот УПИ ХІІ – 190 по плана на гр. Стрелча, издадено от главния архитект на община Стрелча с възложители: К.Г.К., Г.Н.У., К.Г.В. и М.Г.Н.. Осъжда РДНСК – ЮЦР да заплати на К.Г.К. разноски по делото в размер на 640 лева (шестстотин и четиридесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
320 Административно дело No 196/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 16, ал. 4 в частта „не е деклариран като основно жилище по смисъла на ЗМДТ“, чл. 48, т. 30 в частта „и с разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ“, чл. 51а, ал. 2, т. 6, чл. 89 и чл. 89б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2017г.
321 Административно дело No 198/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на И.Д.В. *** с ЕГН ********** против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0310-000033/18.02.2017г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 198/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 3.5.2017г.
322 Административно дело No 199/2017, III състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. с ЕГН ********** *** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000034/18.02.2017 г. на Началник група към РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 199/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на директора на ОД на МВР гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2017г.
323 Административно дело No 200/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.С.В. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.4.2017г.
Отхвърля жалбата на лишения от свобода П.С.В. против Заповед № Д-105/17.03.2017 г. на началника на Затвор Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2017г.
324 Административно дело No 209/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.М.Ю. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ ДИМИТЪР ЛЕКОВ ПРИ РУ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 7.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.М.Ю. против Заповед за задържане на лице № 367зз-61/22.03.2017 г. на полицейски орган при РУП Велинград. Прекратява административно дело № 209, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.4.2017г.
325 Административно дело No 210/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. с ЕГН **********, с адрес за съобщения и призоваване гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 41 против разрешение за строеж № 56 от 02.09.2015 г. на главен архитект на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 210/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.4.2017г.
326 Административно дело No 221/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.И.Т. ИЛИАН ПЕТКОВ-ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.07.2017 г. за даване ход по същество на адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Т. с ЕГН № ********** ***, подадена чрез адв. К.-П. против фактическо задържане на лице на 14.03.2017 г., извършено от И.П. – полицейски орган при РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА К.И.Т. с ЕГН № ********** *** да заплати на И.П. – полицейски орган при РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2017
Административно дело № 11218/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12521 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 11218/2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 671 от 07.07.2017 г., постановено по адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2017г.
327 Административно дело No 231/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.К.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба и нейно допълнение, подадена от К.К.М., срещу Мирослав Добрев с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за обезщетение в размер на 6 600 лв. шест хиляди и шестстотин лева) . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2017 г . по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.6.2017
Административно дело № 5620/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7183 от 08.06.2017 г. по адм. дело № 5620/ 2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 421 от 24.04.2017 г., постановено по адм. дело № 231/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
328 Административно дело No 233/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на директора на РИОСВ Пазарджик, против Решение № 329/27.01.2017 г. на ОбС Белово. ПРЕКРАТЯВА АД № 233/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ч.ж. пред ВАС, подадена чрез настоящия съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
329 Административно дело No 240/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.А.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.А. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1006-000914 от 19.11.2016 г. на Началник-сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 240/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.7.2017г.
330 Административно дело No 243/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК РУП ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.8.2017г.
Отхвърля жалбата на С.С.Г. против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000045/15.03.2017 г., издадена от началника на Районно управление „Полиция” Панагюрище, с която е наредено отнемането на свидетелството за управление на МПС на Г. до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от осемнадесет месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 22.9.2017г.
331 Административно дело No 245/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от министър М. П., с адрес: ***, срещу Решение изх. № 17-99/07.03.2017 г. на началника на СГКК гр. Пазарджик за отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, състоящи се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56277.502.959.4. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България за жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, а за административния орган - в 7-дневен срок считано от получаване на съобщението за днешното определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.11.2017
Административно дело № 10277/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13641 от 09.11.2017 г. по адм. дело № 10277/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение с № 639/29.06.2017 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 245/ 2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 9.11.2017г.
332 Административно дело No 246/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министъра на правосъдието срещу Решение изх. № 17-103/08.03.2017 г. на началника на СГКК Пазарджик за отказ за изменение на КККР, състоящо се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 55302.501.2587.2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 246/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считан от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя и от датата на получаване на съобщение за настоящото определение от ответника.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2017
Административно дело № 10306/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11502 от 02.10.2017 г. по адм. д. № 10306/2017 г. по описа на ВАС София - Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 663/04.07.2017 г по адм. д. № 246/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определенето е окончателно.
В законна сила на 2.10.2017г.
333 Административно дело No 247/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието гр. София против Решение № 17-102/08.03.2017 г. на началник СГКК гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.11.2017
Административно дело № 10280/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13279 от 03.11.2017 г. по адм. дело № 10280/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 59/ 20.06.2017 г., постановено по адм. дело № 247/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.11.2017г.
334 Административно дело No 253/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.4.2017г.
Отменя определението, с което са насрочени за 10.04.2017 г. от 14,00 ч. оглед на наказателната килия, достъп до следните свидетели: лишените от свобода Георги Бозаджийски – 8 отр. и Мирослав Тодоров – 7 отр., както и достъп до медицинското досие на жалбоподателя. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Й.А.А., с която се поддава сигнал, т.е. иска се прекратяване на упражняван върху него в момента психически и физически тормоз, извършван от администрацията на Затвор – Пазарджик. Прекратява административно дело № 253 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Разпореждането подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му. Преписи от определението да се изпратят незабавно по факса на Затвор Пазарджик, като съответния връчител следва да ги връчи незабавно след получаването им на жалбоподателя и на началника на затвора, като след това – върне подписаните от тях разписки в съда.
В законна сила на 10.4.2017г.
335 Административно дело No 255/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Г. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /исковата молба/ на Д.А.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. ***, против НАП, офис Пазарджик към Министерство на финансите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 255/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2017г.
336 Административно дело No 256/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ действия на началника на ДНСК гр. София, обективирани в писмо изх. № ПЗ-4437-01-110/23.03.2017 г., относно възлагането на принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР, за премахване на незаконен строеж: „вилна сграда“, находяща се в държавен горски фонд (ДГФ), отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“ (защитена местност), яз. Широка поляна, землище на гр. Батак, община Батак. ОСЪЖДА началника на ДНСК гр. София, да заплати от бюджета на ДНСК гр. София, на К.Д.Д. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на Е.Я.Д. ***, разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 298, ал. 4 от АПК.
В законна сила на 13.7.2017г.
337 Административно дело No 261/2017, III състав Закон за движението по пътищата Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 250 от АПК на Т.Х.А. с ЕГН ********** *** против действията на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик по задържане на издаденото СУМПС. РАЗПОРЖДАЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.6.2017
Административно дело № 5840/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8254 от 28.06.2017 г. по адм. дело № 5840/ 2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 842 от 24.04.2017 г., постановено по адм. дело № 261/ 2017 г. по описан на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2017г.
338 Административно дело No 263/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Г.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София с иск да бъдат осъдени солидарно да му заплатят сума в размер на 35 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в ареста в Пазарджик от 07.01.2016г. до 05.10.2016г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 263/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2017
Административно дело № 12015/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13093 от 31.10.2017г. по адм. дело № 12015/2017. на Върховен административен съд на Република България - Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 961/25.09.2017 г., постановено по адм. дело № 263 по описа за 2017 г. на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2017г.
339 Административно дело No 270/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ф.Б.Б. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Б.Б., с адрес: ***, против Решение № 340000-2255/07.04.2017г. на началник на Районно управление Септември към ОДМВР Пазарджик. Отхвърля искането на Ф.Б.Б. за присъждане на разноски в производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 28.8.2017
Административно дело № 9122/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 10679 от 28.08.2017г. по адм. дело № 9122/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №9122/2017 г. на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването.
В законна сила на 12.9.2017г.
340 Административно дело No 273/2017, V състав Закон за движението по пътищата Г.К.В. НАЧАЛНИКА НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000032/02.02.2017 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик, с която на Г.К.В. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от същия закон – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.В. разноски по делото в размер на 510 лева (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
341 Административно дело No 278/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-1006-000165 от 30.03.2017 г. на Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.П., роден на *** г., от Р. Гърция направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.6.2017г.
342 Административно дело No 279/2017, IV състав Закон за движението по пътищата С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000166 на Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.8.2017г.
343 Частно административно дело No 280/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.4.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 699/04.04.2017г. на Общински съвет – Септември, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.5.2017г.
344 Частно административно дело No 281/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Решение № 700, прието на заседание на Общински съвет – Септември, проведено на 04.04.2017 г., протокол № 30, т. 6 от дневния ред. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.5.2017г.
345 Частно административно дело No 282/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.4.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 698/04.04.2017г. на Общински съвет – Септември, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.5.2017г.
346 Административно дело No 283/2017, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФЕЙС КОНСУЛТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.6.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебно заседание 29.06.2017 г. - 09.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Фейс консулт“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес: гр. Пазарджик, ***, подадена чрез управителя Д.С.Г., против Заповед № 699/27.03.2017г., Заповед № 700/27.03.2017г. и Заповед № 701/27.03.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 283/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
347 Административно дело No 284/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.К.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Б.К.Ф. с ЕГН ********** *** сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от него имуществени вреди, сумата от 1000 /хиляда хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху двете суми, считано от 13.05.2016г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди над сумата от 300лв. до пълния му размер. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Б.К.Ф. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.7.2017г.
348 Административно дело No 285/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация С.М.Г. КМЕТ НА С.ЗЛОКУЧЕНЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С. М. Г. *** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от страна на кмета на с.Злокучене, общ.Септември, във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация от 28.02.2017г.. ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.7.2017г.
349 Административно дело No 290/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.7.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.В.Г., ЕГН **********,***, сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по НАХД № 1142/2016 год. по описа на Районен съд – Пазарджик и по КАНХД № 627/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.10.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик, да заплати на А.В.Г., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.8.2017г.
350 Административно дело No 291/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
Осъжда сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.П. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 2516/2016 г., по което е постановено влязло в сила Решение № 689/20.12.2016 г. на Районен съд Пазарджик, с което е отменено издаденото срещу П. наказателно постановление № 16-1006-000669, издадено на 11.04.2016 г. от началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик. Осъжда сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.П. разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.7.2017г.
351 Административно дело No 292/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.В., представляван от адвокат С., против Заповед № Л-1902/07.04.2017г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 292/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.6.2017г.
352 Административно дело No 296/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.20,ал.3 в частта „не са основно жилище“, чл.53,ал.2,т.6, чл.63 – чл.65 и Приложение №10 към глава ІІІ т.28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово Осъжда Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 30.7.2017г.
353 Административно дело No 297/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация К.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Писмо с изх.№30-2064-243/28.03.2017г. на Зам.кмета на община Пещера , с което е отказан достъп до общствена информация по Заявление вх.№ 30-2064-2/10.03.2017г.. ИЗПРАЩА административната преписка на компетентния административен орган - Кмета на Община Пещера, за произнасяне по Заявление вх.№ 30-2064-2/10.03.2017г.,в срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на К.П.Д. с ЕГН ********** сумата от 460 лева (четиристотин и шестдесет лева), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 21.7.2017г.
354 Административно дело No 298/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВРП КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.А.Г. против Заповед № Л-1870/06.04.2017г. на началник отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.7.2017
Административно дело № 7401/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8787 от 06.07.2017 г. по адм. дело № 7401/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 476/ 12.05.2017 г., постановено по адм. дело № 298/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик- VІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2017г.
355 Административно дело No 307/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 13/РД-10-3/04.01.2017 г. на старши публичен изпълнител Иван Трендафилов при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 93 333,83 лева и върху банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 93 333,83 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316008258-020-001/24.11.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 12.5.2017г.
356 Административно дело No 312/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.З.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед №293/19.04.2017г.издадена от Кмета на Община Пещера, на основание чл.225а, ал.1 и 2 от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА О.З.К. *** да заплати съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100/сто/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
В законна сила на 10.9.2017г.
357 Административно дело No 313/2017, V състав Закон за движението по пътищата Н.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.8.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000102/04.04.2017 г., издадена от началника на Районно управление „Полиция” Септември, с която е наредено временното спиране от движение на МПС за срок до един месец, а именно за 30 дни. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.9.2017г.
358 Административно дело No 317/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл.12,т.11,чл.14,ал.8 и чл.24, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември приета с Решение № 459 от 26.09.2016г. година на Общински съвет – Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК, като в тридневен срок от разгласяването бъде уведомен Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 1.11.2017г.
359 Административно дело No 318/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МИТКО КАНДЬОВ ПРИ РУ МВР ГР.ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.9.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за задържане № 76/16.04.2017г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор М.К. полицай при РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА мл.инспектор М.К. полицай при РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на РУВелинград при ОДМВР Пазарджик, на Г.П.К. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 10 лв.. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 27.10.2017г.
360 Административно дело No 321/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор на Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 20, предл. 5-то и 6-то и против чл. 38 от Наредбата за записване, отписване и приемане на децата в общинските детски градини на територията на община Ракитово, приета с Решение № 192/26.07.2016 г. на Общински съвет Ракитово. По отношение на искането за присъждане на разноски съдът ще се произнесе впоследствие. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 321 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок за ответника, считано от получаване на съобщението.
В законна сила на 1.7.2017г.
361 Административно дело No 323/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Б.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 323/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.6.2017г.
362 Административно дело No 324/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Л.И. ДИРЕКТОРА НА ГДИН - СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.Л.И. ***, против Мълчалив отказ по смисъл на чл. 57, ал. 1 от АПК на директора на ГД „ИН“ да издаде заповед на основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС за преместване на съпруга й Митко Сашев Костадинов от Затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.8.2017г.
363 Административно дело No 325/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.М.Б.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.М.Б. против Заповед № Л-5094/16.12.2016 г. за преместване в Затвор Пазарджик. Прекратява административно дело № 325 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на министъра на Правосъдието
В законна сила на 6.7.2017г.
364 Административно дело No 330/2017, III състав Закон за движението по пътищата Ф.Б.Б. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-0340-000101/04.04.2017г. на Началника на РУП Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на РУП Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Ф.Б.Б. с EГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 18.10.2017г.
365 Административно дело No 331/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК АУТО ГАРАНТ 1 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените на „Ауто гарант 1“ ЕООД ЕИК 201017691 предварителни обезпечителни мерки, наложени с: Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0000014/13.01.2017 г., а именно - запор върху следните МПС: - Товарен автомобил марка SCANIA, модел 420 ЛА, рег. № РА 4003 ВТ, рама № XLER4X20005147131, двигател № DC1214, година на производство 2006 г., мощност 309 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Лек автомобил марка FORD, модел ТРАНЗИТ, рег. № РА 1215 ВМ, рама № WF0HXXGBVHSS14255, година на производство 1995 г., мощност 63 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка MITSHUBISHI, модел Л 200, рег. № РА 7174 ВН, рама № MMBJNK740XD0322934, година на производство 1999 г., мощност 73 kw с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка RENAULT, модел ПРЕМИУМ, рег. № РА 3956 ВТ, рама № VF624GPA000016837, двигател № DXІ11133371, година на производство 2008 г., мощност 322 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка RENAULT, модел ПРЕМИУМ 420 ДЦИ, рег. № РА 6559 ВС, рама № VF622GVA000149361, двигател № DCІ1183M0667206, година на производство 2005 г., мощност 303 kw, с цена на придобиване 0,00 лева. И с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С 170013-023-0000019/13.01.2017 г., а именно - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в 27 съществуващи и налични в страната банки за сумата от 95 506,92 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316007154-020-001/14.10.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.5.2017г.
366 Административно дело No 332/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Д.А.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 17-0310-000068/12.04.2017 г., с която е приложена на жалбоподателя санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, по отношение на Д.А.К. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.К. ***, против Заповед № 17-0310-000067/12.04.2017 г., с която е приложена ПАМ – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността на жалбоподателя, но не повече от 18 месеца Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2017г.
367 Административно дело No 334/2017, III състав Закон за автомобилните превози ЛЕО ГАЗ 80 ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-436/27.03.2017 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка.. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на „Лео газ 80“ ЕООД, с ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16 общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от управителя В.Й.Б., направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.10.2017г.
368 Административно дело No 335/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебно заседание 15.06.2017 г. - 11.15 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Н.П., ЕГН ********** ***, против Заповед № 856/11.04.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 335/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 1.8.2017г.
369 Административно дело No 336/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание, проведено на 28.06.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Стефан Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, Раздел V, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27 и чл. 28, чл. 35, т. 10, чл. 41а, ал. 4, т. 6 и чл. 50 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 321/11.03.2003 г. на Общински съвет гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 336/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.7.2017г.
370 Административно дело No 337/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик, с който са оспорени разпоредби чл. 1, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 6, чл. 14, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 19, чл. 42, чл. 43 и чл. 44 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово (в редакцията им преди приемане на Решение № 416 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово). ДОКЛАДВА протеста на Живко Пенев - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик ведно с негово становище с вх. № 2294/13.06.2017г., имащо характер на нов протест, против изменените текстове на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово ( в редакцията им след приемане на Решение № 416 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово) на Председателя на Административен съд – гр. Пазарджик за образуване на ново производство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 337 по описа за 2017 година на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.7.2017г.
371 Административно дело No 338/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
САЙЛЕСТ ЕООД
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булгар минерали Стрелча“ АД (в несъстоятелност) със седалище гр. Стрелча, и „Сайлест“ ЕООД със седалище гр. Бургас, против мълчалив отказ на началника на РДНСК, ЮЦР за произнасяне по жалба срещу Разрешение за строеж № 39/22.11.2016 г., издадено от главен архитект на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 338/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.7.2017г.
372 Административно дело No 339/2017, VI състав ДОПК И.Г.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Г.Н., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адвокат К.С.,***, против Решение № 13-И-16/12.04.2017г. на началник на МДТ при община Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
373 Административно дело No 343/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.С.П.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от П.С. П., изтърпяващ, наказание в Затвора в гр. Ловеч, жалба/исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 343/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.7.2017
Административно дело № 7722/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8946 от 10.07.2017 г. по адм. дело № 7722/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 554 от 09.06.2017 г., постановено по адм. дело № 343 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2017 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
374 Административно дело No 344/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 25, ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 12, т. 19 и т. 39, т. 40 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2017г.
375 Административно дело No 345/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, Раздел V, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл. 30, Раздел VІІІ, ал. 2, предл. шесто, чл. 54, допълнение ал. 1 и ал. 2, т. 27.1 от Списък с видовете услуги и цени за тях в частта „депозит“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. на Общински съвет – Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 345/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за оспорващата страна и от получаване на препис от определението за ответника.
В законна сила на 20.7.2017г.
376 Административно дело No 346/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.А. ***, против Заповед № 110/23.02.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 329 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.6.2017г.
377 Административно дело No 348/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000069/14.04.2017 г. на началника на РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 14.12.2017г.
378 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000070/14.04.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище да заплати на С.Д.П., сума в размер на 400лв. /четиристотин лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище да внесе по сметка на Административен съд Пазарджик, сума в размер на 20лв. /двадесет лева/, представляващи депозит за свидетел, които да бъдат изплатени на свидетеля И.К.И.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 1.12.2017г.
379 Административно дело No 353/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Я.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДвП, № 17-1006-000175, издадена на 02.04.2017 г. от началник-сектор Пътна полиция, към ОД на МВР гр. Пазарджик, по отношение на И.Я.М. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2017г.
380 Административно дело No 356/2017, V състав Закон за достъп до обществена информация ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПК ЕКОГЛАСНОСТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.8.2017г.
Отменя Писмо рег. № 0402/05.05.2017 г. на заместник кмета на община Септември, съдържащо отказ за достъп до обществена информация. Изпраща делото като преписка на заместник кмета на община Септември за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на това решение. Осъжда община Септември да заплати на политическа партия „ПК Екогласност“ разноски по делото в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.10.2017
Административно дело № 11075/2017
С определение № 11694 от 04.10.2017 г. по адм. дело № 11075/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалбата на Община Септември, представлявана от кмета М. Р. против решение № 408 от 10.08.20174 г., постановено по адм. д. № 356/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11075/2017 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните. С определение № 14534 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 12531/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение от 04.10.2017 г. по адм.д.№11075/2017 г. на Върховния административен съд, V отделение . Определението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2017г.
381 Административно дело No 361/2017, V състав ДОПК С.К.У. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР РЕВИЗИИ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.У. *** с искане за отмяна и обявяването за нищожна на пререгистрация от 2006 г. на стар рег. № РА5306ТА с нов рег. № РА3084АС на МПС марка БМВ, модел 318, да се издаде наказателно постановление, колата да се конфискува в полза на държавата, както и обявяване нищожността и заличаването с обратна сила на Акт за установяване на задължения по декларация № АУ0000083/26.04.2013 г., отписване на данъчни задължения, погасени по давност, както и прекратяването на и.д. № 20178870400519. Прекратява административно дело № 361, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.7.2017
Административно дело № 8141/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10103 от 31.07.2017 г. на ВАС София, по адм. д. № 8141/2017 г. - Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 609 от 21.06.2017 г. постановено по адм. д. № 361/2017 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 31.7.2017г.
382 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-00028 от 21.03.2017 г. на началника група в сектор “Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.8.2017г.
383 Административно дело No 368/2017, VI състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК МИРАКАЛ СТРОЙ АД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С170013-023-0000187/25.01.2017 г.., издадено от публичен изпълнител при НАП, на „Миракал строй“ АД, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПОК гр. Панагюрище, пл. „20 април“ № 2, предварителни обезпечителни мерки, а именно: възбрана върху собствен на дружеството на недвижим имот – „Самостоятелен обект в сграда, КИД 55302.501.2628.1.45 по КККР на гр. Панагюрище, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, ул. „***, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 на пет надземни етажа с идентификатор 55302.501.2628.1, построена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.2628, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта 1, с площ 87 кв. м. при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж-55302.501.2628.1.44; под обекта-няма; над обекта – 55302.501.2628.1.21, 55302.501.2628.1.12“, който имот е идентичен с „кафе-аперитив с площ 87 кв.м., находящ се в партерния етаж от четириетажна масивна сграда, означена с пл. № 2628, построена в УПИ-жилищен комплекс, в кв. 241 по плана на гр. Панагюрище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, с вх. р. № 159/29.01.2016г. на Служба по вписвания гр. Панагюрище, акт № 107, том І, дело 39/2016г., посочен в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001316007540-020-001/28.10.2016 г., която е изменена със Заповед № № Р-16001316007540-020-002/06.02.2017 г. и Заповед № № Р-16001316007540-020-003/06.03.2017 г., издадена от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.5.2017г.
384 Административно дело No 370/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК РУС КОМЕРС 63 ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.6.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С170016-023-0000372/03.02.2017 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, на „Рус Комерс 63“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 5, представлявано от Валентин Луков Русеков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Райфайзен Банк АД, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317000422-020-001/25.01.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 5.6.2017г.
385 Административно дело No 371/2017, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ВИ ЕНД ДЖИ ГРУП ООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С170013-023-0000158/23.01.2017 г., издадено от публичен изпълнител при НАП, на „Ви енд Джи Груп“ ООД, ЕИК ***, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в ТБ Райфайзенбанк, BIC ***, посочена в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001616008502-020-001/05.12.2016 г., която е изменена със Заповед № Р-16001616008502-020-002/14.03.2017 г., издадена от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.5.2017г.
386 Административно дело No 372/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 10 и ал. 11, чл. 38, т. 26 и т. 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с решение на Общински съвет Септември. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на цялата Раздел VІ – „Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 54, 57, 58, 58а, 59, 60 и 61 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с решение на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 26.7.2017г.
387 Административно дело No 373/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.А.Г. , роден на ***г***, в момента в Затвора Пазарджик против заповед № Д-592/21.12.2016г., на Началника на Затвора Пазарджик, потвърдена със Заповед №Л-346/2 от 30.01.2017г. на директора на Главна дирекция „изпълнение на наказанията“- София. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 15.6.2017г.
388 Административно дело No 375/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.Г.М. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Писмо с изх. № І 1127 от 22.03.2017г. на директор на Национална експертна лекарска комисия. Прекратява производството по адм. дело № 375/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2017г.
389 Административно дело No 376/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.10.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.19,ал.8 във вр. с глава ІV- административно наказателни разпоредби, чл.27,ал.2,т.6 и т.23 от раздел І- такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастър към тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на общински съвет Пещера Осъжда Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 31.10.2017г.
390 Административно дело No 377/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,***, сумата от 300 /триста/лева. представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1388/2016 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 14.10.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик, да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 18.7.2017г.
391 Административно дело No 381/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Д.В. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ч. *** против Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, представлявана от изпълнителния директор – Ж.Ж., с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 45 581,32 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди /пропуснати ползи/, ведно със законната лихва върху тази сума от деня на подаване на исковата молба по окончателното изплащане на сумата, като лишен от възможността да получи финансово подпомагане за стопанската 2013 г. и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 381/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Д.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, представлявана от изпълнителния директор – Ж.Ж. направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за ищеца и Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника.
В законна сила на 28.10.2017г.
392 Административно дело No 382/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Стефан Янев при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 41, ал. 2, изр. 2, чл. 46, ал. 2, т. 3 и чл. 57 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 382/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 15.7.2017г.
393 Административно дело No 384/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 01.02.2017 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.7.2017г.
394 Административно дело No 385/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев – Прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31-34, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 385/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Батак да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по съдебното производство в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България, считано от датата на днешното съдебно заседание за протестиращата страна, а за ответника – от датата на получаване на препис от настоящото определение.
В законна сила на 18.7.2017г.
395 Административно дело No 386/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата /жалба/ на Г.Г.В. ***, с искане да бъде задължен кмета на Община Пазарджик да му връчи заповед № 2513/26.10.2016 г., ведно с приложената към нея служебна скица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 386/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
396 Административно дело No 389/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.Б.В.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Б.В. *** срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 389/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.7.2017г.
397 Административно дело No 393/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.М.Б. против Заповед № Л-3585/04.05.2011 г. на заместник-главен директор и Заповед № Л-919/08.03.2017 г. на началника на затвора. Прекратява административно дело № 393 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 27.7.2017г.
398 Административно дело No 398/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К.,
Н.Т.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед №568/21.04.2017г. на Кмета на община Септември. ОСЪЖДА И.С.К. с ЕГН ********** и Н.Т.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Септември съдебни разноски, съставляващи възнаграждение за адвокат, на стойност от 600 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
В законна сила на 11.11.2017г.
399 Административно дело No 399/2017, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Г.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА заповед № 263 от 26.05.2017 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на лишения от свобода П.Г.З. на основание чл. 101, т. 7 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 102 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗИНЗС е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от десет денонощия“ за нарушение на чл. 96, т. 3, чл. 97, т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗИНЗС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
400 Административно дело No 400/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.8.2017г.
ОТМЕНЯ определение на съда № 670 от 07.07.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание като ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание - 11.09.2017 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югозападно държавно предприятие“ ДП гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, представлявано от инж. Дамян Дамянов – директор против заповед № ДК-10-ЮЦР-26 от 20.04.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.9.2017г.
401 Административно дело No 401/2017, IV състав ДОПК Т.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.Б. ***, против Мълчалив отказ на кмета на община Пазарджик да направи искане до Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Пазарджик за прекратяване на изпълнително дело № 2208/2013 г., на основание чл. 403, ал. 1, т. 2 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 401/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
402 Административно дело No 402/2017, I състав ДОПК Г.А.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на Г.А.И. с ЕГН ********** *** против писмо изх.№13-Г-14/17.05.2017г. на началник отдел МДТ при община Пазарджик за оставяне без разглеждане на жалба против АУЗД № АУ 000879/12.05.2015г.издаден от старши инспектор в сектор контрол към отдел 4МДТ“ при община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 402/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 8.9.2017г.
403 Административно дело No 403/2017, VI състав Закон за движението по пътищата П.Г.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0367-000138/16.05.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.8.2017г.
404 Административно дело No 404/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Я.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 640 от 03.05.2017 г. на кмета на Община Велинград, с което е отказано издаване на комбинирана скица по обезсилените регулационни планове (план за улична регулация и съответно за дворищна регулация) от 1955 г. до 1957 г. на сграда, попадаща в имот пл. № 263 в кв. 55 и в имот пл. № 4826 по действащия план на гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Велинград за ново произнасяне по заявление с вх. № 94-00/2416 от 11.04.2017 г. на Я.Г.Н. *** съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение, в едномесечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати на Я.Г.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.10.2017г.
405 Административно дело No 407/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Протокол № 6/16 и 17.11.2016 г. на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС (отм.) с който му е отказано преместване в затворническо общежитие от по-лек тип. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя, и в същия срок – от датата на получаване за неявилата се страна.
В законна сила на 10.11.2017г.
406 Административно дело No 408/2017, V състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.П., против решения на директора на ТП на НОИ Пазарджик с които е потвърден отказ за изплащане лично обезщетение на жалбоподателката по представени от нея болнични листове, отнасящи се до периода 04.01.2016 г. - 18.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА АД № 408/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който тече за ответника от днес, а по отношение на жалбоподателката от връчване на съобщението с постановеното определение.
В законна сила на 15.8.2017г.
407 Административно дело No 409/2017, IV състав Закон за движението по пътищата С.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.Т., подадена чрез законния представител – негов баща А.Б.Т.,***, срещу Заповед № 17-1006-000130/17.03.2017 г. за прилагане на ПАМ на началник-група към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 340 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.7.2017г.
408 Административно дело No 413/2017, III състав Закон за държавния служител Н.С.К.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. – Ф. с ЕГН ********** *** против заповед –ЧР № 8 от 23.05.2017 г. на кмета на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Н.С.К. – Ф. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.7.2017г.
409 Административно дело No 415/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик подадена против разпоредбите на чл.16,ал.1 в частта „не е деклариран като основно жилище по смисъла на параграф 1,т.2 от ДР на ЗМДТ“, чл.16, ал.1,т.8, чл.38,ал.1,чл.38,ал.3 и чл.47, ал.2,т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 415/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.7.2017г.
410 Административно дело No 416/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Н.К. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.7.2017г.
Оставя без разглеждане исковата молба (наречена тъжба) на Цветелин Н.К. ***. Прекратява административно дело № 416 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на началника на Затвора Пазарджик.
В законна сила на 22.8.2017г.
411 Административно дело No 418/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.В.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.9.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000116/01.05.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември, КАТО определя срок на наложената санкция – 8 месеца, т.е налага на И.В.М. *** с ЕГН ********** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Фиат Дукато“ с ДК№5926ВА негова собственост - за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2017г.
412 Административно дело No 422/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, представлявано от директора Дамян Дамянов против заповед № ДК-10-ЮЦР-26/20.04.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 422/2017 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
В законна сила на 27.6.2017г.
413 Административно дело No 425/2017, V състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000033/18.02.2017 г. на началник Група в РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА Група в РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Д.В. разноски по делото в размер на 360 лева (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
414 Административно дело No 426/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000034/18.02.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на И.Д.В., сума в размер на 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 26.10.2017г.
415 Административно дело No 429/2017, IV състав ДОПК ГЛОБУС ЕООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.8.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Глобус“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София – 1510, ул. „Резбарска“ № 5, подадена чрез управителя Р.А. против мълчалив отказ на орган по приходите и на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик за възстановяване на надвнесена такса битови отпадъци /ТБО/ за 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 429/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.8.2017г.
416 Административно дело No 431/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.А.Г. *** против решение № 125/25.05.2017 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 431/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.10.2017
Административно дело № 10069/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11809 от 06.10.2017 г. по адм. дело № 10069/2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 707 от 24.07.2017 г., постановено по административно дело № 431 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.10.2017г.
417 Административно дело No 434/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П., с адрес *** против Заповед № 359 от 26.05.2017 г. на кмета на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 434 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
В законна сила на 22.8.2017г.
418 Административно дело No 435/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО ТРАНС - ЕМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2293/13.06.2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик от „Агро Транс - ЕМ“, ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул. „17-та“ № 3, представлявано от управителя Е.Н.Г., ЕГН ********** против Заповед № 724/30.03.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 435/2017г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба чрез Административен съд - Пазарджик до Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на административния орган.
В законна сила на 12.8.2017г.
419 Административно дело No 440/2017, I състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч., с ЕГН **********, адрес: *** против мълчалив отказ на Общински съвет – Сърница за предоставяне на имоти по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 440/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
420 Административно дело No 441/2017, VI състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000044/09.03.2017г. на началник група при ОДМВР-Пазарджик, Районно управление Велинград. ОСЪЖДА РУП – Велинград при ОД на МВР Пазарджик да заплати на З.Б.Б., с ЕГН **********, сумата в размер на 460лв. /четиристотин и шестдесет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
421 Административно дело No 442/2017, IV състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Б.Б. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000045, издадена на 09.03.2017 г. от началник-група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.7.2017г.
422 Административно дело No 446/2017, III състав Закон за управление на отпадъците ТЛВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТЛВ“ ЕООД с ЕИК 202394898 гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 28, представлявано от управителя Т.Л.В. против решение № 07-ДО-305-01 от 15.05.2017 г. за отнемане на решение № 07-ДО-305-01 от 27.05.2013 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 446/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Министъра на Околната среда и водите гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2017г.
423 Административно дело No 449/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 18в, ал. 1, чл. 47а, ал. 2, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брацигово, приета с Решение № 27/28.02.2008 г. на Общински съвет Брацигово и т. 4 от Тарифата по чл. 3, ал. 1 от същата наредба. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.11.2017г.
424 Административно дело No 450/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МАРИНА МК 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Марина МК 2010“ ЕООД, ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление ***1, представлявано от управителя П.Р.Б. против Заповед № 683/12.05.2017 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 450/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Марина МК 2010“ ЕООД, ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление ***1, направените по делото разноски в размер на 1 030 (хиляда и тридесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховния административен съд, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за административния орган – от получаване на съобщението за определението.
В законна сила на 26.9.2017г.
425 Административно дело No 451/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-92/23.03.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1249-02-333 от 14.06.2017 г. на Началника на ДНСК гр. София. ОСЪЖДА Началника на ДНСК гр. София да заплати на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 лева /десет/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.9.2017г.
426 Административно дело No 458/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.9.2017г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.09.2017 г. от 13,45 часа. Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.В. против изричен отказ на главния архитект на община Пазарджик от 13.06.2017 г. за издаване на виза за промяна предназначение на обект по искане вх. № 77/08.06.2017 г., подадено в община Пазарджик. Прекратява административно дело № 458, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Осъжда община Пазарджик да заплати на Н.И.В. разноски по делото в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7–дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
427 Административно дело No 462/2017, I състав Закон за движението по пътищата Д.З.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0240-000153 от 05.06.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 462/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.9.2017г.
428 Административно дело No 463/2017, III състав Закон за движението по пътищата А.Х.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-1006-000266 от 04.05.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, за налагане на принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, да заплати на А.Х.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 110 /сто и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.11.2017г.
429 Административно дело No 466/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.К.К.П.,
Р.З.К.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОТМЕНЯ постановеното в съдебно заседание от 11.07.2017 г. определение за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 19.09.2017г., от 10,30 часа. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.К.К.- П. и Р.З.К. ***, подадена против действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-110/26.04.2012 г. на началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда“, находяща се в УПИ ХХХ-5263, в кв.427 по плана на гр. Велинград, с извършител М.К.К. – П., същата е посочена в мотивите на заповедта и като собственик на строежа, обективирани във възлагателно писмо изх. № Пз-4654-02-337/ 14.06.2017 г. на началника на ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 466/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 12.8.2017г.
430 Административно дело No 470/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Х.-И.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“Хелиос – Иван Радев“с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***срещу Уведомително писмо за отхвърляне на плащания изх.№01-65600/1539от 16.03.2017г. на Изпълнителния Директор на ДФ“Земеделие“ ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 470 по описа на Административен съд-Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 28.9.2017г.
431 Административно дело No 472/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАНАГЮРСКИ МИНИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Отхвърля жалбата на „Панагюрски мини“ ЕАД в ликвидация против Решение за спиране на административното производство по реда на чл. 54 от АПК № ПК-016-ОВОС от 22.05.2017 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.12.2017
Административно дело № 12967/2017
С определение № 14712 от 01.12.2017 г. по адм. дело № 12967/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1013 от 05.10.2017 г. постановено от Административен съд Пазарджик по адм. дело № 472/2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 1.12.2017г.
432 Административно дело No 473/2017, III състав Закон за движението по пътищата Л.И.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-00057 от 26.05.2017 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, група КПДГПА-Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, група КПДГПА-Пазарджик да заплати на Л.И.Г., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.10.2017г.
433 Административно дело No 474/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 20, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 474/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати от бюджета на Община Панагюрище на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.9.2017г.
434 Административно дело No 477/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 8; чл. 18, ал. 8 в частта относно „документ за липса на финансови задължения към общината“; чл. 18, ал. 10 и чл. 28 от Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 477/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС. Съдът счита, че направеното искането за присъждане на 20 лв. разноски е направено своевременно и е основателно, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик 20 (двадесет) лв. разноски за публикуване в Държавен вестник. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.9.2017г.
435 Административно дело No 479/2017, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч., с ЕГН **********, адрес: *** против мълчалив отказ на Общински съвет – Сърница за предоставяне на имоти по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ по подадено негово Заявление с рег. № 236/08.12.2016 г. до Общински съвет Сърница за предоставяне на имот. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 479/2017 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.7.2017г.
436 Административно дело No 483/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 8, ал. 1, т. 6-8, 10, чл. 44, ал. 1, т. 9 в частта относно „документ за липса на изискуеми задължения към общината“ и т. 12, чл. 48, Приложение № 4 към чл. 57, ал. 1 – Таблица за размера на глобите от Наредбата в частта относно „чл. 39, ал. 1 – 30 лева“ от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2017г.
437 Административно дело No 485/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.Н.Г. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛОЗЕН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Н.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против мълчалив отказ на кмета на кметство с. Лозен за издаване на скица и удостоверение за описание на имот по молба за издаване от 03.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 485/2017 год. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на село Лозен, община Септември да заплати на Б.Н.Г. 160 /сто и шестдесет лева/ лв. разноски по делото, от които 10 лева за държавна такса по делото и 150 лева адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба.
В законна сила на 19.9.2017г.
438 Административно дело No 486/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2; чл. 19, ал. 1; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 32; чл. 33; чл. 34; чл. 66; чл. 67 и чл. 68 от Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 156/30.03.2005 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 486/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2017г.
439 Административно дело No 492/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура – Пазарджик против оспорените текстове от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 492 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Предвид изхода на делото и оттеглянето на оспорените тестове, е основателно искането за присъждане на направените разноски на прокуратурата, с оглед на което СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Определението и за прекратяване на делото и за разноските ПОДЛЕЖИ на обжалване чрез настоящия съд до Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за Общинския съвет – от получаването на съобщението.
В законна сила на 14.11.2017г.
440 Административно дело No 494/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Т.Д. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Т.Д. против Решение изх. № РД-13-2053/15.06.2017 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик, с което е оставено без движение заявлението на жалбоподателя вх. № РД-13-2053/03.05.2017 г., с което е поискана регистрация и издаване на скици за имот, находящ се извън регулацията на с. Ивайло, общ. Пазарджик. Прекратява административно дело № 494, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик
В законна сила на 7.11.2017г.
441 Административно дело No 495/2017, VI състав Кодекс на труда БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Биовет“АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ***, представлявано от А. Ж. И., против точки 1, 2, 3 4, 5, 11, 12 и 13 от принудителната административна мярка, дадена с Протокол № ПР1711096/31.03.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 495/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.9.2017г.
442 Административно дело No 496/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 110/14.02.2017г. на кмета на община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 496/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.9.2017г.
443 Административно дело No 498/2017, III състав Закон за движението по пътищата Н.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000349/01.06.2017 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.А.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2017г.
444 Административно дело No 499/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.Б.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Б.Б. ***, подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000352 от 04.06.2017 г. на началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 499/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.10.2017г.
445 Административно дело No 500/2017, I състав Закон за движението по пътищата А.Х.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 500/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите от делото да се приложат по адм.д.№ 463/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 13.9.2017г.
446 Административно дело No 510/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.М. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.М.М., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик със съдебен адрес:***, с която предявява иск, насочен срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10000 лева до 01.06.2009г. , ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 510/2017 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ВРЪЩА исковата молба на В.М.М., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплатят сума в размер на 10 000 лева за претърпени неимуществени вреди от 01.06.2009г. до 21.07.2017г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 510/2017 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2017
Административно дело № 12013/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13790 от 14.11.2017 г. по адм. дело № 12013/2017 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 962/25.09.2017 г. по адм. дело № 510/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2017г.
447 Административно дело No 511/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Т.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.Х. против Заповед № Л-2628/26.05.2017 г. (с неправилно посочен от жалбоподателя № 1-2628/26.05.2017 г.) на ГД“ИН“. Прекратява административно дело № 511 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване, чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на гл.директор на ГД“ИН“.
В законна сила на 5.9.2017г.
448 Административно дело No 512/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26, чл. 27, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 28, ал. 2 в частта „актуална състояние на съдебната регистрация“, чл. 30, чл. 31, чл. 32, чл. 33 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Сърница, приета с решение № 81/20.06.2016г. на Общински съвет Сърница. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 16.11.2017г.
449 Административно дело No 515/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Живко Пенев, с който са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово, последно изменена с Решение № 416/26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 515/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 11.10.2017г.
450 Административно дело No 520/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 20, предл. 5 и 6 и чл. 38 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Белово, приета с Решение № 173/21.09.2016 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 520/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 13.9.2017г.
451 Административно дело No 525/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба/ наречена тъжба/ подадена от А.Р.П. ***, против ГД“ИН“-София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода непосоченв исковата молба, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия в Затвора Пазарджик в размер на 50 000 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 525/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на А.Р.П.. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2017г.
452 Административно дело No 527/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ЗООТ "СРЕДНА ГОРА" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.8.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, именувана първоначално искова молба, на К.А.С. с вх. № 2815/11.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА адм. д № 527/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, от днес и за двете страни, доколкото те присъстват в днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България. Копие от жалбата, именувана искова молба, да се приложи по адм. д. № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 19.9.2017г.
453 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за движението по пътищата С.Д.Ч. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-000063/16.06.2017 г. на началник Група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.10.2017г.
454 Административно дело No 532/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАЛКИРИЯ СКР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Валкирия СКР“ ЕООД с ЕИК ***, ***, представлявано от управителя К. К. С., подадена чред адв. П. *** против заповед № 809/14.06.2017 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 532/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2017г.
455 Административно дело No 533/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000033/18.02.2017 г. на началник група към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 533/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 425 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.8.2017г.
456 Административно дело No 537/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К И Ш ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „К и Ш“ ЕООД, ЕИК 112614466, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 31, представлявано от управителя К.Д.Ш., чрез валидно упълномощен адвокат д-р Р.П., с адрес: ***, офис център 1, ет. 2, офис 11, с която се оспорва Решение № 36/3/3120303/3/01/04/01, с изх. № 01-2600/521 от 23.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 537/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, който за оспорващия тече от днешното съдебно заседание, а за ответника – от получаване на определението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12768/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14056 от 20.11.2017 г. по адм. дело № 12768/2017 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 906 от 14.09.2017 г. по адм. дело № 537/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.11.2017г.
457 Административно дело No 539/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Б.Л.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.Л.Б. с ЕГН ********** устен отказ на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по реда на чл.64 от ЗИНЗС с оглед подадена молба от 04.07.2017г.. ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на ЗИНЗС. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението на съда е окончателно.
В законна сила на 18.11.2017г.
458 Административно дело No 541/2017, III състав Закон за движението по пътищата Н.Б.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 17-0367-000047 от 12.03.2017 г. на Началник група РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.11.2017г.
459 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Р. *** против отказ на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик да допусне възобновяване производството на Заповед № ЗСП/Д-РА-Д/279 от 27.04.2017 г. на ДСП Септември, обективиран в писмо № 13-94А-00-0737 от 07.07.2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2017
Административно дело № 12983/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14249 от 22.11.2017 г. по адм. дело № 12983/2017г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1063/ 17.10.2017 г. по адм. дело № 545/2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2017г.
460 Административно дело No 547/2017, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация К.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Т., с адрес: ***, в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Септември, срещу Решение № 762/28.06.2017г. на Общински съвет - Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 547/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 22.9.2017г.
461 Административно дело No 548/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.11 от Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик, приета с Решение №104 от 12.12.1997 г. , изменена и допълнена с Решение № 25/24.02.2005г. на Общински съвет – Пазарджик. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 37, ал.1, т. 3 от Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик, приета с Решение №104 от 12.12.1997 г. , изменена и допълнена с Решение № 25/24.02.2005г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 31.10.2017г.
462 Административно дело No 551/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2939/20.07.2017 г., подадена от К.А.С.,***, подадена чрез адв. В.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик от 19.11.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 551/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 17.10.2017г.
463 Административно дело No 552/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.М.Б., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, представляван от адвокат С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София с иск да бъдат осъдена да му заплати „солидарно“ сума в размер на 10 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престой в два затвора от 23.12.2016г. до „момента“, ведно със законната лихва от 23.12.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 552/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.11.2017
Административно дело № 11953/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14279 от 23.11.2017 г. по адм. дело № 11953/2017г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 960/ 25.09.2017 г., постановено по административно дело № 552/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.11.2017г.
464 Административно дело No 554/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2942/20.07.2017 г., подадена от С.С.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, със съдебен адресат – адвокат С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, с искане да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в затвора в гр. Пазарджик от 24.05.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 554/2017 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2017
Административно дело № 12399/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13715 от 13.11.2017 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 12399/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 982 от 29.09.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 554/2017 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2017г.
465 Административно дело No 555/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** с ЕГН ********** , чрез адв.В.С. срещу Заповед за задържане /без посочен номер/. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №555/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2017г.
466 Административно дело No 563/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Т.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Т.Х., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена срещу Заповед № 117/07.04.2017 г. на началника на Затвора гр. София и срещу Заповед № Л-2628/26.05.2017 г. на ГД на ГДИН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 563/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
467 Административно дело No 568/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 7, т. 3, предл. 7-мо от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Велинград, приета с Решение № 231/26.05.2016 г. на Общински съвет гр. Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2017г.
468 Административно дело No 571/2017, I състав чл. 304 АПК С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№3033/25.07.2017г. на С.М.Г. *** , за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Директора на Дирекция „социално подпомагане“Септември. ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА НА Директора на Дирекция „социално подпомагане“Септември. На основание чл.306 ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 22.9.2017г.
469 Административно дело No 572/2017, I състав чл. 304 АПК И.А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
НАЛАГА на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември за неизпълнение на Решение № 5491/10.05.2016 г., постановено по адм. дело 9165/2015 г. по описа на ВАС, с което е оставено в сила Решение № 418/06.07.2015 г., постановено по адм. дело № 265/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 27.11.2017г.
470 Административно дело No 573/2017, I състав чл. 304 АПК А.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
НАЛАГА на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември за неизпълнение на Решение № 4935/26.04.2016 г., постановено по адм. дело № 9134/2015 г. по описа на ВАС глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 9.11.2017г.
471 Административно дело No 574/2017, V състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БУЛФАРМА ООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Продължава срока на наложената на “Булфарма” ООД предварителна обезпечителна мярка, наложена с Постановление изх. № С170013-023-0001274/05.04.2017 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху следното МПС – л.а. марка RENAULT, модел ТАЛИСМАН, рег.№ РА 1001 КА, рама № VF1RFD00X55504061, двигател № R9МЕ409С012924, година на производство 2017 г., мощност 96 kw, с балансова стойност 0,00 лева за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001317001081-020-001/24.02.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 4.8.2017г.
472 Административно дело No 577/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ракитово, приета с Решение № 91/02.06.2004 г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 577/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 28.9.2017г.
473 Административно дело No 578/2017, III състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК СЕВЪН ТАКСИ ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0001207/31.03.2017 г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Райфайзенбанк BIC ***.00 лева на „Севън Такси“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. И. П.. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2017г.
474 Административно дело No 580/2017, VI състав ДОПК В.А.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.А.Я., с ЕГН **********, против мълчалив отказ на административен орган за произнасяне по жалба, подадена на 22.06.2017г., против т. 1 от АУЗД № 157-2017/17.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 580/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 3202/09.08.2017г. на В.А.Я.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.11.2017г.
475 Административно дело (К) No 583/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 209/15.03.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 214, ал. 1 от АПК, КАХД № 583/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се – в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 28.10.2017г.
476 Административно дело No 584/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 3062/27.07.2017 г., подадена от А.Р.П., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София и Министерство на правосъдието на Република България, с искане да бъдат осъдени ответниците да му заплатят солидарно сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик, считано от 01.01.1999 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 584/2017 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2017
Административно дело № 12484/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13762 от 14.11.2017 г. на ВАС София, Първо отделение по адм. д. № 12484/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 989/29.09.2017 г. , постановено по адм. д. № 584/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2017г.
477 Административно дело No 592/2017, I състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕНЕРДЖИ ВЕЛИНГРАД ООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.8.2017г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № № С170013-023-00001578/26.04.2017год. , с което е наложена обезпечителната мярка - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, по вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „СИБАНК" АД, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на главен- публичен изпълнител – Я. П.. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 4.8.2017г.
478 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.П.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0310-000145, издадена от Началник РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, КАТО определя срок на наложената санкция – 8 месеца, т.е налага на И.П. Дюлгеров с ЕГН ********** *** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Ауди 80“ с ДК№РА2394ВН негова собственост - за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2017г.
479 Административно дело No 596/2017, VI състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК Р.А.А. Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.8.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-00001421/13.04.2017 г., издадено от публичен изпълнител при НАП, на Р.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, предварителни обезпечителни мерки, а именно запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговските банки, посочени в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001317000165-020-001/11.01.2017 г., която е изменена със Заповед за изменение и възлагане на ревизия № Р-16001317000165-020-002/13.04.2017 г. и със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317000165-020-003/18.05.2017 г., издадени от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.8.2017г.
480 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. НАЙКЕН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ материализиран в писмо с изх. № 21-02-3(1) от 13.07.2017 г. на Зам. кмета на Община Панагюрище и ВРЪЩА преписката за ново произнасяне от компетентния орган – Главния архитект на Община Панагюрище, определен съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на „Найкен“ ЕООД, ЕИК ***, ***, представлявано от Н. Н. Н.направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 31.10.2017г.
481 Административно дело No 599/2017, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Б.И.Е.,
Г.И.С.,
В.И.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.И.Е. с ЕГН ********** ***, Г.И.С. с ЕГН ********** *** и В.И.И. с ЕГН ********** *** против Заповед №РД 25-694 от 26.06.2017г. на Кмета на община Ракитово. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.12.2017г.
482 Административно дело No 600/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Д.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВРП ПРИ ГД"ИН" - СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Д.И.,*** против заповед № 1-2213/28.04.2017г. на Началник на отдел СДВРП“, с която е отхвърлена молбата му да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието от затвора в гр. Пазарджик в затвора в гр. Пловдив или в затвора в Стара Загора. Решението на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е окончателно и не подлежи на оспорване.
В законна сила на 26.10.2017г.
483 Административно дело No 602/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.Д., с посочен адрес ***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-34 от 02.06.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. Определението, съгласно чл.216, ал.5, изр. последно от ЗУТ, НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 9.10.2017г.
484 Административно дело No 603/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК К.С.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С170013-023-0001400/12.04.2017 г. и Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С170013-023-0001438/13.04.2017 г. за сумата от 15 526.00 лева на ЕТ “К.И. 70“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ***, представлявано от К.С.И. с ЕГН **********, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
485 Административно дело No 608/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МАЛО КОНАРЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.П.,***., против Писмо с № 514/20.07.2017г. на кмета на с. Мало Конаре. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 608/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
486 Административно дело No 614/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК МЕБЕЛНА КЪЩА ЯВОР ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК изх. № С170013-023-0001390/11.04.2017 г. за сумата от 96 812.58 лева на “Мебелна къща Явор“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от Благо Атанасов Солов, като ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
487 Административно дело No 615/2017, V състав Закон за движението по пътищата К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000509/31.07.2017 г. на началник-група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на К.А.С. разноски по делото в размер на 410 лева ( четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
488 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.М.М.,
Н.Х.М.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000511/31.07.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на Д.М.М. и Н.Х.М., сума в размер на 620лв. /шестстотин и двадесет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.10.2017г.
489 Административно дело No 617/2017, I състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ А.К.-А. Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2017г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 от ДОПК № С170013-023-0001593/26.04.2017г като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на старши публичен изпълнител – К. Т. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 29.8.2017г.
490 Административно дело No 619/2017, VI състав КСО Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез С.И.Г., ЕГН **********, пълномощник съгласно пълномощно с рег. № 2578/15.12.2011г., заверено от нотаруис Юлия Ваклинова, срещу мълчалив отказа на директора на Териториално поделение на национален осигурителен институт – Пазарджик, във връзка с жалба с х. № 1012-12-65#1 за обявяване за нищожни на Разпореждане № **********, № 61 от 16.03.2012г. и Разпореждане № **********,№ 25 от 04.07.2015г., изготвени от отдел „Пенсионно осигуряване“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 619 по описа за 2017 год. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.11.2017
Административно дело № 12223/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14102 от 21.11.2017 г. по адм. дело № 12223/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 996/ 02.10.2017 г. по адм. дело № 619/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2017г.
491 Административно дело No 621/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.А.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.А.Н., подадена против Заповед № Д-341/10.08.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 621/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.10.2017г.
492 Административно дело No 622/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Я.С.Д.,***, срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 622/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.10.2017г.
493 Административно дело No 635/2017, I състав чл. 304 АПК М.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане /жалба/ с вх. № 3264/14.08.2017 г., подадено от М.Д.Н. срещу ТП на НОИ Пазарджик, представлявано от директора – Елка Гълъбова с правно основание чл. 304 от АПК. ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА НА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК. На основание чл.306, ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 10.10.2017г.
494 Административно дело No 636/2017, III състав Закон за движението по пътищата СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 17-1006-000530/05.08.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 14.12.2017г.
495 Административно дело No 642/2017, V състав Закон за движението по пътищата В.Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000068/20.07.2017 г. на Началник-сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която за нарушение на чл. 150а, алинея 1 от ЗДВП, на заинтересованата страна М.П.А. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
496 Административно дело No 658/2017, V състав Закон за движението по пътищата З.Т.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000355/05.06.2017 г. на Началник-група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, с която за нарушение на чл. 150а, алинея 1 от ЗДВП, на жалбоподателя е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
497 Административно дело No 659/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Б.Б. с ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000059/04.06.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
498 Административно дело No 660/2017, II състав Закон за движението по пътищата Б.Д.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000414 от 29.06.2017 г., издадена от Цонка Ганчева Проданова, на длъжност Началник група, Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо Б.Д.Х., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като са иззети два броя регистрационни табели РА0756ВВ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 003404876. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на Б.Д.Х., ЕГН **********,*** сумата от 510,00лв./петстотин и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.11.2017г.
499 Частно административно дело No 661/2017, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Д., ЕГН : ********** и Е.Я.Д.,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. М.М., срещу фактическите действия за възлагане на принудително изпълнение по премахването на незаконен строеж в периода 15.08.2017 г. до 22.08.2017г. по възлагателно Писмо изх. ПЗ-4437-03-193 от 09.08.2017 г. на Началник ДНСК, ЮЦР, Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 661 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд Административен съдия :
В законна сила на 29.8.2017г.
500 Административно дело No 663/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ действията на Началника на Дирекция за национален строителен контрол, София, обективирани във възлагателно Писмо изх. № ПЗ-4437-03-193 от 09.08.2017 г. на Началник ДНСК, София за изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217 от 21.04.2011 г. на Началника на РДНСК „ЮЦР“, Пловдив за премахване на незаконен строеж : „Влина сграда“, намиращ се в Държавен горски фонд, отдел 289 „4“ по лесоустройствения план на местнвостта „Слънчева поляна“, яз. „Широка поляна“, землище гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, собственост на К. и Е. Д., по силата на покупко – продажба по Договор от 04.10.1983г., изпълнен от неизвестен извършител. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, София, бул. „Христо Ботев“ № 47 да заплати на К.Д.Д., ЕГН : ********** и Е.Я.Д., ЕГН :********** двамата от гр. Пазарджик, ул. ***, сумата от 20,00/двадесет лв./, представляващи извършени от последите разноски по делото. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, София, бул. „Христо Ботев“ № 47, да заплати на адв. М.З.М., ЕГН **********,***, пълномощник на К.Д.Д. и Е.Я.Д.,***, по дело № 663 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., сумата от 1200,00лв. /хиляда и двеста лв./, представляващи възнаграждение за осъществена адвокатска защита. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.10.2017г.
501 Административно дело No 664/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев, прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, с който е оспорена разпоредбата на чл. 54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 664 по описа за 2017 година на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок, който за протестиращата страна тече от днешното съдебно заседание, а за ответника– от получаване на съобщението за определението.
В законна сила на 6.12.2017г.
502 Административно дело No 665/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.10.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 665/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сумата от 20 лева, представляващи сторени разноски по производството. Определението е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик и от съобщаването за Общински съвет – Панагюрище.
В законна сила на 9.11.2017г.
503 Частно административно дело No 666/2017, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.8.2017г.
Оставя без разглеждане искането на К.Д.Д., ЕГН : ********** и Е.Я.Д.,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. М.М., против фактическите действия, подробно описани и възложени за изпълнение по принудителен ред в Писмо изх. ПЗ-4437-03-193 от 09.08.2017 г. на Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „вилна сграда“, находяща се в държавен горски фонд, отдел 284“9“ по ЛУП, местност „Слънчева поляна“ /Защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землище гр. Батак, община Батак и прекратява административно дело № 666 по описа на Административен Съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на молителите и на Началника на ДНСК.
В законна сила на 19.9.2017г.
504 Административно дело No 669/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.10.2017г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Ю. против писмо изх. № 94-004747/02.08.2017 г. и жалбата на А.А.Ю. против писмо изх. № 94-004747/14.08.2007 г. и двете писма издадени от кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА настоящето административно дело № 669 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, т.к. страните присъстват в днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.12.2017
Административно дело № 13199/2017
С определение № 14936 от 06.12.2017 г. по адм. дело № 13199/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 1050/11.10.2017 г., постановено по адм. дело № 669/2017 г. на Административен съд-Пазарджик, пети състав. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.12.2017г.
505 Административно дело No 677/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя чл. 38, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на община Сърница. Осъжда Общински съвет Сърницада заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.11.2017г.
506 Административно дело No 678/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7, ал. 1, т. 11 от Наредба за рекламната дейност на Община Стрелча, приета с Решение № 168/01.06.2005 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 678/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати от бюджета на Община Стрелча на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му за ответника.
В законна сила на 31.10.2017г.
507 Административно дело No 679/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Е.М.Й. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М.Й., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Пазарджик, подадена чрез валидно упълномощен адвокат Г., против мълчалив отказ на началника на Затвора Пазарджик по молба от 18.07.2017г. за промяна на режима на изтърпяване на наложеното с присъда наказание от „строг“ на „общ“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 679/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес, тъй като страните присъстват в днешното съдебно заседание.
В законна сила на 20.10.2017г.
508 Административно дело No 688/2017, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Р.Б.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К.Р.Б.,***, с която иска да му бъде заменен режимът на изтърпяване на наказанието в по-лек. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 688/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.10.2017г.
509 Административно дело No 689/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.9.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Д.Т. против Заповед № Л-3891/3/16.08.2017 г. на главния директор на ГД“ИН“. Прекратява административно дело № 689 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на главния директор на ГД“ИН“.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2017
Административно дело № 12403/2017
С определение № 13846 от 15.11.2017 г. по адм. дело № 12403/2017 г. по описа на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 924 от 19.09.2017 г., постановено по адм. дело № 689/2017 г. на Административен съд - Пазарджик.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.11.2017г.
510 Административно дело No 690/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.С.К.   Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба / тъжба/ подадена от А.С.К. *** с искане да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода непосочен в исковата молба, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия в Затвора Пазарджик в размер на 50 000 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 690/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на А.С.К. . Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 6.10.2017г.
511 Административно дело No 696/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3 да заплати на М.А.М., ЕГН: **********,***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Велинград, ул. Винчо Горанов, № 32, адв. Р.А., както следва : сумата от 400,00лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело №155 по описа на Велинградски районен съд за 2015 г. ; обезщетение за забавено плащане на сумата от 400,00лв. за периода от 07.08.2015г. до 29.08.2017г. в размер на 83,84лв., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 400,00лв., в размер на законната лихва, считано от 29.08.2017г. до окончателното й изплащане ; сумата от 100,00лв., обезщетение за претърпени имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 110 по описа на Велинградски районен съд за 2015 г., обезщетение за забавено плащане на сумата от 100,00лв., за периода от 30.06.2015г. до 29.08.2017г. в размер на 22,02лв. ; обезщетение за забавено плащане на сумата от 100,00лв, в размер на законната лихва, считано от 29.08.2017г. до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на М.А.М., ЕГН: **********,***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Велинград, ул. Винчо Горанов, № 32, адв. Р.А., сумата от 410,00лв., представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 11.11.2017г.
512 Административно дело No 697/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от С.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез валидно упълномощен адвокат И.И.,*** против мълчалив отказ на кмета на община Панагюрище да се произнесе по Заявление с вх. № 94-00-8909 от 17.07.2017г. и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Административно дело № 697/2017г по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на С.И.А. за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.11.2017
Административно дело № 12114/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13540 от 08.11.2017 г. по адм. дело № 12114/2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА в обжалваната част определение № 995/ 02.10.2017 г. по адм. дело № 697/2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА С.И. *** да заплати 150 /сто и петдесет/ лева разноски на община Панагюрище. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.10.2017г.
513 Административно дело No 703/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Й.В.С. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Й.В.С., с посочен адрес,*** срещу Заповед № 2106 от 28.08.2017 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, с която е разпоредено от Валери Стоянов Стоянов да се изземе помещение, частна общинска собственост – стая №2, с площ от 20.00кв.м., находяща се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.501.669.1, със застроена площ от 116,00м?, на два етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, с предназначение административна, делова сграда, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. Хан Крум, №1. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 703 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.10.2017
Административно дело № 11168/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12017 от 11.10.2017 г. по адм. дело № 11168/2017 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 877 от 11.09.2017 г., постановено по адм. дело № 703/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
514 Административно дело No 705/2017, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АКВАРЕКС ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Акварекс“ ООД, ЕИК 112040740, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Горски пътник“, № 56, с посочен адрес за призоваване, гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“, № 87, заявена от К.Б.Т. като представител на дружеството, срещу действията на Регионална здравна инспекция Пазарджик, с които е ограничен достъпа до наетите от „Акварекс“ ООД от наемодателя „Акварел-МГ“ ЕООД помещения в сграда, намираща се в гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“, № 87 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 705 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 26.10.2017г.
515 Административно дело No 711/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.9.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С170013-023-0001718/09.05.2017 г. от старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка, ***, вложени в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени на доверително управление, находящи се в Райфайзенбанк, Обединена българска банка, ТБ Алиац банк България АД и Уникредит Булбанк АД за сумата от 432 263.14 лв., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317002572-020-001/25.04.2017 г,. издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.9.2017г.
516 Административно дело No 717/2017, III състав Закон за движението по пътищата Б.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000570 от 15.08.2017 г. на началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Б.К.Б. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 18.11.2017г.
517 Административно дело No 720/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Д.,
С.А.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Д. и С.А.Д. ***, подадена чрез адв. К. *** против заповед № 537 от 11.08.2017 г. на Кмета на Община Пещера. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането, съдържащо се в жалбата на Д.Д.Д. и С.А.Д. ***, подадена чрез адв. К. *** за спиране изпълнението на заповед № 537 от 11.08.2017 г. на Кмета на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 720/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2017г.
518 Административно дело No 721/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Н.Т.,
В.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.Н.Т. и В.К.Т.,*** срещу отказ на Зам. Кмета на Община Пазарджик, обективиран в писмо №44-В-301 от 17.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 721 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 26.9.2017г.
519 Административно дело No 722/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.Б.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.М. с ЕГН ********** *** против постановление и действия на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-402/19.11.2012 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Пристройка и надстройка на съществуваща вила с пл. № 208 А“, находящ се в УПИ І – вилно застрояване, кв. 12, летовище „Св. Константин“, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Самоковите“ № 10, обективирано в писмо на началника на ДНСК с изх. № ПЗ-3203-03-594 от 01.09.2017 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 17.10.2017г.
520 Административно дело No 723/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.В. *** против отказ с рег. № 31000/6423 от 03.08.2017 г. на началника на РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 723/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.11.2017г.
521 Административно дело No 724/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Х.К. СТАРШИ ИНСПЕКТОР МАТЕЙ ДОЙЧИНОВ ТОДОРЕЕВ-НАЧАЛНИК УЧАСТЪК СТРЕЛЧА КЪМ РУ ПАНАГЮРИЩЕ НА ОДМВР ПАЗ-К Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган № 310000-6817 от 17.08.2017 г. на старши инспектор Матей Дойчинов Т., на длъжност Началник участък Стрелча, към Районно управление Панагюрище на Областна дирекция на МВР, Пазарджик с което е наредено на Д.Х.К., в качеството й на главен юрисконсулт на „Булгармин инженеринг“ АД и „Вития Холдинг“ АД, да не възпрепятства действията на Иван Л. Колев, на длъжност синдик на „Булгар Минерали – Стрелча“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 200117532, по отношение на дейностите свързани с оценка от страна на Юлий Велев Кайряков, определен за оценител, съобразно протокол от 16.05.2017 г. от събрание на кредиторите на „Булгар Минерали – Стрелча“ АД /в несъстоятелност/, потвърден с Определение № 464 от 14.07.2017 г., постановено по търговско дело № 94 по описа на Пазарджишки окръжен съд за 2017г., по отношение на следните машини: магнитен сепаратор, валцова мелница, вибросито, сушилен барабан и челюстна трошачка, газова горелка, намиращи се в гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, поземлен имот № 000680 по картата на възстановената собственост, местност „Радин дол“. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.Х.К., ЕГН: **********, с посочен съдебен адрес *** 1113, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“, № 28И „Ватия холдинг“ АД, сумата от 490,00лв./четиристотин и деветдесет лв./, представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
522 Административно наказателно дело (К) No 727/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.С.Б. против Решение № 371 от 14.07.2017 г., постановено по нахд № 440, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 727, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, чрез настоящия съд, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12654/2017
С определение № 14071 от 20.11.2017 г. по адм. дело № 12654/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1030/11.10.2017 г. на Административен съд гр. Пазарджик по адм. дело № 727/2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.11.2017г.
523 Административно дело No 733/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.С.С. против Заповед № 460/26.07.2017 г. на кмета на община – Панагюрище. Прекратява административно дело № 733, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2017г.
524 Административно дело No 737/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Г. *** срещу бездействие на кмета на Община Септември като изпълнителен и административнонаказаващ орган. Прекратява административно дело № 737 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на Община Септември.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2017
Административно дело № 13061/2017
С определение № 14583 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 13061/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1015/05.10.2017 г. по адм. дело № 737/2017 г., по описа на съда, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Г. *** срещу бездействие на кметана община Септември, като изпълнителен и административен орган и се прекратява производството по адм. дело № 737/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.11.2017г.
525 Административно дело No 738/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Г. *** срещу бездействие на кмета на Община Септември като изпълнителен и административнонаказаващ орган. Прекратява административно дело № 738 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на Община Септември.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 13062/2017
С определение № 14888 от 05.12.2017 г. по адм. дело № 13062/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1016/05.10.2017 г., постановено по адм. дело № 738/2017 г. на Административен съд-Пазарджик,.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2017г.
526 Административно дело No 740/2017, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Г. *** срещу бездействие на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 740/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
Административно дело № 12701/2017
В законна сила на 6.12.2017г.
527 Административно дело No 741/2017, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.М.Г., ЕГН **********,***, срещу бездействие на Кмета на Община Септември да наложи предвидено в закона дисциплинарно наказание на служител на Община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 741 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2017
Административно дело № 13059/2017
С определение № 14444 от 28.11.2017 г. по адм. дело № 13059/2017 г.на ВАС – ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1033/11.10.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 741/2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.11.2017г.
528 Административно наказателно дело (К) No 752/2017, X състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Н.Г.В. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Главен инспектор Годжевъргов, на длъжност Началник на Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, против Решение № 349 от 05.07.2017 г., постановено по а.н.х.дело №614 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено Наказателно постановление № 000153 от 16.02.2017 г. на Началник Районно управление Пазарджик към РД на МВР, Пазарджик с което на Н.Г.В. ***, за нарушение по чл. 99, ал. 1 и на основание чл. 116, ал.2 от ЗГР е наложена глоба в размер на 50.00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н. дело № 752 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017год. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 27.9.2017г.
529 Административно дело No 757/2017, III състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ А.5.-Ш.К. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Алми 55- Ш.К.“ с ЕИК 201880840, със седалище и адрес на управление с. Ивайло, ул. „Петдесета“ № 22, представляван от Ш.Я.К. против Заповед № РД 15-737/05.09.2017 г. на Началника на Митници Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 757/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2017г.
530 Административно дело No 759/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Балканремонт Инженеринг“ООД с ЕИК 130298137 срещу отказ за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строително разрешение с изх.№9700-89/18.08.2017г. на гл.архитект на община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 759/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалбата на „Балканремонт Инженеринг“ООД с ЕИК 130298137 срещу отказ за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строително разрешение с изх.№9700-89/18.08.2017г. на гл.архитект на община Батак, заедно с приложените към нея доказателства по компетентност на началника на РДНСК - ЮЦР за произнасяне по реда на чл. 216, ал.1 от ЗУТ. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.10.2017г.
531 Административно дело No 768/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Й.А.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против неозначен административен акт, като в жалбата е посочено, че следва да се образува дело за имуществени, неимуществени вреди и за психически тормоз от страна на ръководството на затвора, без да е посочено от какво произтичат същите, както и срещу кой ответник се предявява искът. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 768/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.11.2017
Административно дело № 13171/2017
Определение № 14351 от 27.11.2017 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 13171/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1081/23.10.2017 г. , постановено по адм. д. № 768/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.11.2017г.
532 Административно дело No 772/2017, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.А.В. против отказ за отстраняване на непълнота и грешка в кадастралния план на с. Попинци с изх. № 94-00-9024(4)/05.09.2017 г. на кмета на община Панагюрище. Прекратява административно дело № 772 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Панагюрище.
В законна сила на 1.12.2017г.
533 Административно дело No 773/2017, II състав Изборен кодекс Г.Д.П.,
В.И.Г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Г.Д.П. и В.И.Г.,***, с посочен съдебен адрес ***-3, адв. Н.Б., срещу Решение № 214 от 24.09.2017г. на Общинска избирателна комисия Септември, да не се предприема процедура по чл. 42, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1, т. 10 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на правомощията на избран кмет на Кметство Семчиново и изпращане на уведомление до Пламен В. Темелков в тази връзка, тъй като считано към 24.09.2017г. не са налице законовите предпоставки за това. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 773 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.11.2017
Административно дело № 12857/2017
С определение № 14635 от 30.11.2017 г. по адм. дело № 12857/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1041/12.10.2017 г. по адм. дело № 773/2017 г., постановено от Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.11.2017г.
534 Частно административно дело No 784/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „С. транспорт“ ЕООД с ЕИК 201826440 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4006, район Източен, бул. Цариградско шосе“ № 51, представлявано от управителя С.Г.С., за спиране на допуснатото от закона предварителното изпълнение на заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000530/05.08.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2017
Административно дело № 12369/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14506 от 29.11.2017 г. по адм. дело № 12369/ 2017 г. на ВАС- седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1027/ 10.10.2017 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 784/2017 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2017г.
535 Частно административно дело No 785/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.Й.С. СТАРШИ ИНСПЕКТОР СИМЕОН СЪЛОВСКИ - СЛУЖИТЕЛ В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Разпореждане от 4.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Й.С., ЕГН ********** за преустановяване на действия на длъжностно лице - ст. инспектор Симеон Чавдаров Съловски – служител в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, по задържане на Свидетелство за управление на моторно превозно средство на Д.Й.С.. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република Б в 3-дневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 12026/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13943 от 16.11.2017 г. по адм. дело № 12026/2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 2127 от 04.10.2017 г., постановено по адм. дело № 785/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.11.2017г.
536 Административно дело (К) No 795/2017, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК М.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Д.Н.,***, против Разпореждане № 2086 от 25.09.2017 г., по адм. дело № 635/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, І състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 795/2017 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 31.10.2017г.
537 Административно дело No 803/2017, III състав Закон за движението по пътищата Я.А.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.А.В. с ЕГН ********** *** против Заповед № 17-0340-000284/12.09.2017 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 803/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на ОД на МВР гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2017г.
538 Административно дело No 808/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕВАСТРОЙ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 170013-023-0002287/19.06.2017 г. на старши публичен изпълнител Стоилка Минчева при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Ева Строй“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: с. Гелеменово, ул. „Пета“ № 20, представлявано от Георги Георгиев Иванов, предварителни обезпечителни мерки, а именно наложен запор върху следните МПС: товарен автомобил „Мерцедес“, модел 411 ЦДИ, рег. № РА 0467 КВ и товарен автомобил „Мерцедес“, модел 416 ЦДИ, рег. № РА 8578 КА, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317003190-020-001/26.05.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 30.10.2017г.
539 Административно дело No 820/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Й.А.А., изтърпяващ, наказание в Затвора в гр. Пазарджик, жалба/исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 820/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 21.11.2017г.
540 Административно дело No 824/2017, II състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ГЕО ГАЗ 80 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.10.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление изх. № С 170013-023-0002453 от 30.06.2017 год., издадено от Красимира Сербезова, на длъжност публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, офис Пазарджик, предварителни обезпечителни мерки, с изключение на наложения запор върху лек автомобил марка Mercedes, модел С 320 CDI, с рег. № РА4444АН, до приключване на възложеното със Заповед № Р-16001317003858-039-001 от 20.06.2017 год., на Началник Сектор в ТД на НАП, ревизионното производство, по отношение на „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД, ЕИК 202348908, с адрес за кореспонденция с. Карабунар, обл. Пазарджик, ул. Двадесет и пета, № 16, представлявано от Управителя Владимира Йорданова Бояджийска. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 25.10.2017г.
541 Административно дело No 825/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Б.Б. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.10.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0002548/07.07.2017 г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0003479/02.10.2017 г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0003480/02.10.2017 г. за сумата от 149 911.00 лева на ЕТ “Електро-А & Г-Г.Б.“, ЕИК 112009200, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градинарска“ № 17, ет. 5, представлявано от Г.Б.Б. с ЕГН **********, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2017г.
542 Административно дело No 826/2017, VI състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК СТРОЙСНАБ 2003 ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.10.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121, ал. 1 от ДОПК № С170013-023-002580/11.07.2017г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик, на „Стройснаб 2003“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес гр. Велинград, ул. „Бялата скала“№ 7, представлявано от Д. Г. С., обезпечителни мерки, а именно: запор върху специализирана машина марка ***, модел ***, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, година на производство 1997г, мощност 280 kw, с балансова стойност 0,00лв., посочен в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317001312713-020-001/02.05.2017г., изменена със Заповед за изменение на Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317001312713-020-002/11.08.2017г. и Заповед Р-16001317001312713-020-003/11.09.2017г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.10.2017г.
543 Административно дело (К) No 828/2017, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.Г. ***, против Разпореждане № 1874 от 30.08.2017 г., по адм. дело № 571/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, І състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 828/2017 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 23.11.2017г.
544 Административно дело No 830/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № 1006з-13 от 16.10.2017 г. на началник група „КПДГПА“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 830/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.12.2017г.
545 Административно дело No 831/2017, VI състав Закон за интеграция на хората с увреждания З.Л.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на З.Л.П., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 831/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2017г.
546 Административно дело No 847/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление гр. София 1336, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, представлявано от Георги Кирилов Гегов против Заповед № ДК-10-ЮЦР-46/09.08.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 847/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 847/2017 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 806/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
В законна сила на 9.12.2017г.
547 Административно дело No 874/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 874 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд. След влизане в сила на определението, делото да се докладва по дело № 768/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІV състав, за произнасяне от съдията докладчик.
В законна сила на 22.11.2017г.
548 Административно дело No 894/2017, III състав Закон за опазване на околната среда ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Септември против Разрешително № 31610104/19.09.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 894/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
В законна сила на 8.12.2017г.
549 Административно дело No 910/2017, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Б.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на П.Б.Б. с ЕГН ********** *** ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 910/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 7.12.2017г.
550 Административно дело No 912/2017, II състав ДОПК Р.И.К. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.К., ЕГН **********,*** срещу Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 1867-2017-1 от 28.08.2017г., издаден от Милена Иванова Лулина, на длъжност старши инспектор в отдел „Местни приходи“ към Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. ИЗПРАЩА преписката на Началник Отдел „Местни приходи“ при Община Велинград за произнасяне по Жалба № 94-00-/6613 от 04.10.2017 г., заявена от Р.И.К.. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.12.2017г.