Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 415/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Е.-И.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 02-130-2600/5148 от 20.09.2013 г. на вр.и.д. изпълнителен директор на ДФЗ гр. София в частта, с която е отказано изплащането на поисканата финансова помощ от Европейския съюз – по СЕПП и по НР1 за ДП – 2012 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 4626/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 722/19.12.2016г., постановено по адм. дело № 415/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на ЕТ „Ейвис -И.Г.", със седалище и адрес на управление с. Варвара, общ. Септември сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.4.2018г.
2 Административно дело No 439/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пазарджик против Решение № 699/31.07.2014 г. на Общински съвет – Белово. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати на Община – Белово, съдебно-деловодни разноски в размер на 500/петстотин/ лева и на „Навигатор -5“ООД съдебно-деловодни разноски в размер на 500/петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2018
Административно дело № 1817/2017
РЕШЕНИЕ № 9621 от 13.07.2018г. по адм. дело № 1817/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 03.01.2017 год. , постановено по административно дело № 439 от 2015 год. по описа на Административен съд-Пазарджик . Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2018г.
3 Административно дело No 509/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пазарджик против Решение № 706/12.09.2014 г. на Общински съвет – Белово. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 1704/2017
ОТМЕНЯ решение № 667/28.11.2016 г. по адм. д. № 509/2015 г. на Административен съд - Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 706/12.09.2014 г. на Общински съвет - Белово.
В законна сила на 20.3.2018г.
4 Административно дело No 702/2015, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ЗДРАВЕ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2015г.
ИЗМЕНЯ Писмена покана изх.13/29-02-891/17.08.2015г. на Директора на РЗОК гр.Пазарджик, с която РЗОК Пазарджик е изискала от МБАЛ“Здраве“ООД възстановяване на неоснователно получена сума в размер на 12 824.00 лв. НАМАЛЯВА дължимата сума на 3034.00 лева. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик, да заплати на МБАЛ „ЗДРАВЕ“ООДЕИК 112596309, представлявано от д-р Л., съдебно-деловодни разноски в размер на 1169.35 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 1146/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 757 от 28.12.2015 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело № 702/2015г./с допусната поправка на ЯФГ с решение № 3 от 04.01.2017 г./ ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик да заплати на УМБАП „Пълмед" - клон Медицинска структура „Здраве" сумата от 1000 лева, разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 21.3.2018г.
5 Административно дело No 818/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Фондация „Ракитово“гр.Ракитово срещу Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/5137 от 20.09.2013 г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 г. на вр.и.д. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в частта с която е отказано финансово подпомагане на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 гр. Ракитово, представлявана от председател И.П.Д. ,в частта относно парцел/БЗС №№ 62004-814-1-1 и 62004-245-13-1 . ОСЪЖДА Фондация „Ракитово“ гр.Ракитово да заплати на ДФ“Земеделие“РА, представлявана от Изпълнителния директор – Порожанов , направените по делото разноски в размер на 800 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2018
Административно дело № 8161/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196 от 28.04.2016 г. на Административен съд - Пазарджик, I административен състав, постановено по адм. дело № 818/2015 г. (погрешно написана 2016 година). РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
6 Административно дело No 833/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНАРНА-СЛАВОВИЦА ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Винарна-Славовица“ ООД представлявано от управителя Иван К., чрез адв. К.С., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане ,в частта в която е отказано плащане по мярка СЕПП и НР-2 за кампания 2014 г. на Държавен фонд „Земеделие“, РА – София изх. № 02-150-2600/6/65 от 29.09.2015 г.. ОСЪЖДА Винарна-Славовица“ ООД да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ „136 съдебни разноски в размер на 600 лв. /шестстотин/. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 9292/2017
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 365 от 11.07.2017 г., постановено от Административен съд - Пазарджик по адм. д. № 833/2015 г.
В законна сила на 19.11.2018г.
7 Административно дело No 905/2015, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ З.С.З. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.С.З. ***, подадена чрез адв. В.Х., против Отказ изх. № РД-13-7542/23.11.2015 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ Пазарджик за издаване на документ – скица. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 8738/2016
РЕШЕНИЕ № 343 от 10.01.2018 г.по адм. дело № 8738/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 284 от 09.06.2016 г., постановено по адм. дело № 905 по описа за 2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
8 Административно дело No 928/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.Д.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/7712 от 20.01.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 г, с което е отказана искана сума по Мярка 213 (Натура 2000) в размер на 14 318,51 лева ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на З.Д.К. ***, сумата от 460 (четиристотин и шестдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2018
Административно дело № 1648/2017
РЕШЕНИЕ№ 2316 от 21.02.2018г. по адм. дело № 1648/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 708/15.12.2016г., постановено по адм. д. № 928//2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие" за разноски по делото. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, да заплати на З.Д.К. ***, разноски за защита пред настоящата инстанция в размер на 350 лева (триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.2.2018г.
9 Административно дело No 938/2015, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РЕФРЕШ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рефреш” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ***, представлявано от управителя Р.С.А., против Заповед № 254/15.12.2015г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. ОСЪЖДА „Рефреш” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ***, представлявано от управителя Р.С.А., да заплати на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 6686/2016
РЕШЕНИЕ № 1426 от 31.01.2018г. по адм. дело № 6686/2016г. на Върховният административен съд на Република България - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 21.03.2016 г. по адм. дело № 938/2015 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.
10 Административно дело No 950/2015, VI състав ДОПК ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на община Пазарджик, ЕИК ***, адрес гр. Пазарджик, бул. „България“№ 2, представлявана от кмета Т. П., против Акт № 07/19.10.2015 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директора на РИОСВ - Пазарджик . Осъжда Община Пазарджик да заплати на РИОСВ - Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 300 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.1.2018
Административно дело № 7886/2016
РЕШЕНИЕ№ 1190 от 26.01.2018г. по адм. дело № 7886/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241 от 20. 05. 2016 г., постановено по адм. дело № 950/ 2015 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.1.2018г.
11 Административно дело No 22/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ гр.София, ЕИК 130823243, представлявано от генералния директор Милчо Ламбрев против Решение изх. № 24-19731 от 17.12.2015 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Протокол от 7.3.2017
Административно дело № 10663/2016
С протокол от 07.03.2017 г. по адм. дело № 10663 от 2016 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10663/2016 г. по описа на ВАС, второ отделение. ВРЪЩА делото на АС - Пазарджик за произнасяне по направеното искане за изменение на решението в частта му за разноските.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/27.06.2016 г. по адм. дело № 22/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно. СЛЕД изпълнение на указанията делото да се върне на ВАС за произнасяне по касационната жалба на началника на СГКК - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2018г.
12 Административно дело No 54/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.Б.Д. лично и в качеството й на законен представител на К.П.З., против Районна здравна инспекция Пазарджик, представлявана от директора Ф. Г. П. *** АД, представлявана от В. К. В. за установяване неизвършването на фактически действия от страна на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 5.1.2018
Административно дело № 10511/2016
РЕШЕНИЕ№ 174 от 05.01.2018г. по адм. дело № 10511/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА допълнително Решение № 462/05.08.2016 г. по адм.д. № 54/2016 г. в частта му, в която са отхвърлени исканията на Регионална здравна инспекция- Пазарджик и [фирма] за допълване на Решение № 308/17.06.2016 г., постановено по адм.д. № 54/2016 г. по описа на АС-Пазарджик в частта му за разноските. ОБЕЗСИЛВА изцяло Решение № 308/17.06.2016 г., постановено по адм.д. № 54/2016 г. по описа на Административен съд –Пазарджик, поправено с Решение № 462/05.08.2016 г. по същото дело, и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.1.2018г.
13 Административно дело No 69/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СИТИ-СТРОЙИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сити – стройинвест“ ООД, ЕИК 200094133, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 9, представлявано от управителя Н.Г.П., подадена чрез адв. Г. *** против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в обжалваната й част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.8.2018
Административно дело № 3884/2018
РЕШЕНИЕ № 10461 от 08.08.2018 г. по адм. дело № 3884/2018 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/ 15.02.2018 г., постановено по адм. дело № 69/2016 г., по описа на Административен съд- Пазарджик. Решеието е окончателно.
В законна сила на 8.8.2018г.
14 Административно дело No 110/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Н.Н. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ШИКИРОВ РАЗУЗНАВАЧ V СТ. СЕКТОР "КП" НА РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане на лице №40/03.02.2016гиздадена от полицейски орган– И. Ш. на длъжност Разузнавач V ст. В сектор „КП“ на РУ – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция МВР Пазарджик да заплати на А.Н.Н. *** сумата 510 (петстотин и десет) лева, съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 11145/2016
ОТМЕНЯ решение № 444/28.07.2016 г., постановено по адм. д. № 110/2016 г. по описа на Административен съд -Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.Н. срещу заповед per. № 40/03.02.2016 г., издадена от полицейски орган -разузнавач в сектор „КП" на РУ-Пазарджик на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2018г.
15 Административно дело No 153/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.А.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ Възлагателно писмо с изх. № Пз-803-00-687 от 10.02.2016г. с което е постановено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-60/08.02.2012г. на Началника на РДНСК – ЮЦР . ВРЪЩА преписката на органа за продължаване на действията по изпълнението, считано от установеното незаконно такова, а именно - връчване на поканата за доброволно изпълнение на жалбоподателката.
В законна сила на 31.1.2018г.
16 Административно дело No 163/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на искова молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и Министерство на правосъдието с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 20 000 лева. ОСЪЖДА Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 6211/2017
РЕШЕНИЕ № 6201/ 14.05.2018 г. на ВАС София, Трето тделение по адм. д. № 6211/2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 517/11.10.2016 г. постановено по адм. дело № 163/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, с която е осъден Н. Н. А. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
17 Административно дело No 167/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение в размер на 2000 (две хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 08.01.2014г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба 23.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2014г. до 07.01.2014г. вкл. ОТХВЪРЛЯ ИСКА предявения иск от В.Г.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Министерство на правосъдието за сумата от 10000 лв./ солидарно с ГД“ИН“, за престоя в арестните помещения в гр.Пазарджик и в Затвора Пазарджик. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2018
Административно дело № 605/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537 от 20.10.2016 г., постановено по адм.д. № 167/2016г. по описа на АС-Пазарджик в осъдителната му част. Решението е окончателно
В законна сила на 27.3.2018г.
18 Административно дело No 171/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.А.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.А. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Г. *** против решение № 32 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет Панагюрище, проведено на 28.01.2016 г., с което е приет бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. ОСЪЖДА И.А.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Панагюрище направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 10305/2016
РЕШЕНИЕ № 353 от 10.01.2018 г. по адм. дело № 10305/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422/ 22.07.2016 г. по адм. дело № 171/ 2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
19 Административно дело No 187/2016, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти С.К.В.,
Р.Л.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.В. *** и Р.Л.К. от с.гр., подадена против Заповед № ДС-31 /05.02.2016 г. на Областен управител на област Пазарджик, в частта й, в която е определена общата стойност за обезщетение с компенсаторни записи. ОСЪЖДА С.К.В. *** и Р.Л.К. *** да заплатят на Областна администрация Пазарджик 300/триста/ лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 28.9.2016
Административно дело № 9633/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10108 от 28.09.2016 г. ВАС Трето отделение по адм. д. № 9633/16 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖИНИЕ молбата на С.К.В. от 16.09.2016 г. Производството по делото следва да продължи по подадената от Р.Л.К. касационна жалба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред петчленен състав на ВАС, в 7 дневен срок от уведомяването на молителя. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12761 от 24.11.2016 г. на ВАС София, Петчленен състав І колегия по адм. д. № 12520/2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10108/28.09.2016 г. по адм. д. № 9633/2016 г. на ВАС, трето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2018г.
20 Административно дело No 211/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация МЕГА ТРАКС ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.11.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 106/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на „Мага Тракс“ООД с ЕИК 112663310 направените по делото разноски в размер на 1250/хиляда двеста и петдесет/лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2018
Административно дело № 1819/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 639 от 21.11.2016 г. по административно дело № 211 от 2016 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 04.01.2017 година по административно дело № 211 от 2016 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на „Мега тракс" ООД с ЕИК 112663310 направени по делото разноски в размер на 3000 /три хиляди/ лева, представляващи заплатен от дружеството адвокатски хонорар за процесуално представителство пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.5.2018г.
21 Административно дело No 213/2016, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, бул. "Ген.Н.Столетов" №21 да заплати на Н.Н.А. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Пазарджик сумата от 200/ двеста лева/ в едно със законната лихва от 15.02.2016г. до окончателното изплащане насумата , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в страдания и унижение, настъпили като резултат от незаконосъобразно бездействие и действие на административен орган – неизпращане и връщане на писма – до ЕСПЧ и ГП на РБ . За разликата до 1000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 12764/2016
ОТМЕНЯ Решение № 468 от 20.09. 2016 г., постановено по адм. дело № 213/ 2016 г. на Административен съд- гр.Пазарджик в частта, с която е ОСЪДЕНА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" да заплати на Н.Н.А. сумата от 200 (двеста лева) ведно със законната лихва от 15.02.2016г. до окончателното й изплащане, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили като резултат от незаконосъобразно бездействие и действие на административния орган И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" за сумата от 200 (двеста лева), представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди през периода от 11.02.2016 г. до 30.03.2016 г., вследствие на незаконосъобразни бездействия и действия на служители от администрацията на Затвора - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част, с която е ОТХВЪРЛЕН иска за разликата над 200 лв до предявения размер от 1000 лв. ОСЪЖДА Н.Н.А., да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"- гр.София сумата от 200 лв. (двеста лева) разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2018г.
22 Административно дело No 236/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 103/25.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 25.02.2016 г. с Протокол № 3 от същата дата ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. всички със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 1480 лева /хиляда четиристотин и осемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 10552/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464 от 11. 08. 2016 г., постановено по адм. дело № 236/ 2016 г. на Административен съд - Пазарджик.ОТХВЪРЛЯ искането на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. за присъждане на разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
23 Административно дело No 238/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.А.М.,
Б.И.М.,
Е.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 100/25.02.2016 г., на Общински съвет Велинград. Оставя без уважението искането на ответника – Общински съвет Велинград, за присъждане на разноски по делото. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати в полза на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. *** направените по делото разноски в размер на 1380 лева /хиляда триста и осемдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2018
Административно дело № 10147/2016
РЕШЕНИЕ № 658 от 17.01.2018г. по адм. дело № 10147/2016. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 440 от 28.07.2016 г., постановено по адм. д. № 238/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград да заплати на Л.А.М., Б.И.М. и Е.И.М. *** сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева съдебни разноски пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
24 Административно дело No 249/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна искова молба, подадена от Н.Н.А., ЕГН ********** ***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, която да му заплати сума в размер на 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на неоснователно бездействие на служители от администрацията на Затвора гр. Плевен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Административно дело № 1520/2017
РЕШЕНИЕ № 3806 от 26.03.2018 г. по адм. дело № 1520/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 633 от 14.11.2016 г., постановено по адм. дело № 249/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
25 Административно дело No 275/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Н.Н.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗДискр. и чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 1519/2017
РЕШЕНИЕ № 3641 от 21.03.2018 г. на ВАС София- Трето отделение по адм. д. № 1519/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 523 от 13.10.2016 г., постановено по адм. д. № 275/2016 г. по описа на АС Пазарджик.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.
26 Административно дело No 315/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.П.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 5 000 / пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик и Ареста Пазарджик, за периода 14.12.2011г. до 11.06.2014г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.П.К. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 01.06.2009г. до 13.12.2011г., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на П.П.К. с ЕГН ********** *** против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 01.03.2003г. до 01.06.2009г. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.11.2018
Административно дело № 5121/2017
ОТМЕНЯ Решение № 121 от 14. 03. 2017г., постановено по адм. дело № 315/ 2016 г. на АС Пазарджик, в ЧАСТТА, с която е ОСЪДЕНА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"- гр.София да заплати на П.П.К., обезщетение за неимуществени вреди, причинени от бездействията и действията на администрацията на Ареста Пазарджик и Затвора- Пазарджик в периода от 14.12.2011г. до 11.06.2014г., за разликата над присъдения размер от 1200 лева до 5000 лева, както и присъдената лихва и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ предявения от П.П.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Ареста Пазарджик и Затвора- Пазарджик в периода от 14.12.2011г. до 11.06.2014г., за разликата над присъдения размер от 1200 лева до 5000 лева, както и присъдената лихва от 11.04.2016г., до окончателното й заплащане. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 14. 03. 2017г., постановено по адм. дело № 315/ 2016 г. на АС Пазарджик в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2018г.
27 Административно дело No 330/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Белово – инж. Костадин Георгиев Варев, адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А и жалбата на „Навигатор 5“ ЕООД с ЕИК 148046542, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, местност „Парцелите“, представлявано от М.В.Г. срещу Решение № 67, взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Белово, проведено на 25.03.2016 г., с което е потвърдено решение № 55 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание проведено на 26.02.2016 г. с протокол № 10/26.02.2016 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 4.9.2018
Административно дело № 5279/2017
РЕШЕНИЕ №10758 от 04.09.2018 г. по адм. дело №5279/2017 г. на ВАС – Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА решение №119/13.03.2017 г. по адм.дело №330/2016 г. по описа на Административния съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбите на кмета на община Белово и "Навигатор 5" ЕООД със седалище и адрес на управление град Вълчи дол срещу решение №67 по протокол №11 от заседанието на Общинския съвет-град Белово, проведено на 23.03.2016 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.9.2018г.
28 Административно дело No 331/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на К. Г. В., в качеството му на кмет на община Белово и „Навигатор 5“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, против Решение № 68/25.03.2016 г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 25.03.2016 г. по Протокол № 11/25.03.2016 г., с което е потвърдено Решение № 54/26.02.2016 г. на ОбС Белово, взето на заседание, проведено на 26.02.2016 г. по Протокол № 10/26.02.2016 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 15.3.2018
Административно дело № 5881/2017
ОБЕЗСИЛВА решение № 78 от 13.02.2017г., постановено по адм. д. № 331/2016г. на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н. 5 и кмета на община Белово против Решение № 68/25.03.2016г. на Общински съвет Белово, взето на заседание, проведено на 25.03.2016 г. по Протокол № 11/25.03.2016г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно. Особено мнение на съдията докладчик: Не споделям извода на мнозинството от съдебния състав, че решение № 78 от 13.02.2017г., постановено по адм. д. № 331/2016г. на Административен съд гр. Пазарджик е недопустимо и че решение № 68/25.03.2016г. на Общински съвет Белово не подлежи на оспорване. Редът за оспорване на актовете на общинските съвети след връщането им за прегласуване е този по чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, който е специален и дерогира общия ред за осъществяване контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местно самоуправление, уреден в чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА. Разпоредбата на чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА изрично сочи, че измененият или повторно приетият акт може да бъде обжалван по реда на АПК, което в случая е сторено. Решението да бъде упражнено правомощието за оттегляне на оспорен пред съда акт представлява властническо волеизявление, което засяга права и интереси и като такова представлява административен акт, съответно административен акт е и решението за потвърждаването му, при връщане за ново обсъждане в хипотезата на чл. 45, ал.5 ЗМСМА . Като такъв, то подлежи на контрол за законосъобразност по същество, при което се извършва проверка за спазване на всички изисквания на чл. 146 АПК. При оттегляне на оспорения административен акт пред съда, пред който оспорването е висящо, той извършва проверка дали оттеглянето изхожда от страна по делото и дали волеизявлението е формирано по предвидения от закона ред. При самостоятелно оспорване на решението за оттегляне обаче съдът дължи проверка на всички основания по чл. 146 АПК. При това следва да се има предвид, че решението на ОС не следва да се смесва със самото процесуално действие по оттегляне на оспорването, подлежащо на извършване пред съда, пред който е висащо оспорването на оттегляния акт. Административният съд може да извърши проверка за някои елементи, свързани с валидността на волеизявлението на направеното пред него оттегляне, но не и например за наличието на допуснати съществени на
В законна сила на 15.3.2018г.
29 Административно дело No 336/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.7.2016г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 17.07.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.К.К., с ЕГН ********** *** против Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 1 000 /хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 17.07.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора – инж. В.В. да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 12023/2016
РЕШЕНИЕ № 3058 от 12.03.2018 г. по адм. дело № 12023/2016 г. на ВАС-Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. д. № 336 по описа за 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта му, с която Регионална дирекция по горите – Пазарджик е осъдена да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер над 100,00 (сто) лв. до присъдения размер от 500,00 (петстотин) лв., претърпени от Наказателно постановление № 297 от 03.11.2014 г., издадено от и. д. директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 17.07.2015 г. до окончателното изплащане на сумата и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Я.К.К., с ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от отмененото като незаконосъобразно Наказателно постановление № 297 от 03.11.2014 г., издадено от и. д. директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик и за сумата в размер над 100,00 (сто) лв. до размера от 500,00 (петстотин) лв., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 17.07.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТМЕНЯ Решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. д. № 336 по описа за 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта му, с която Регионална дирекция по горите – Пазарджик е осъдена да заплати на Я.К.К., с ЕГН ********** разноски за адвокатско в размер над 200,00 (двеста) лв. до присъдения размер от 500,00 (петстотин) лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413 от 19.07.2016 г., постановено по адм. д. № 336 по описа за 2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в останалата му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Регионална дирекция по горите – Пазарджик за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Искра Александрова: Не съм съгласна с решението на мнозинството от съдебния състав, взето по отношение на касационната жалба на Регионалната дирекция по горите Пазарджик срещу първоинстанционното решение, в частта, в която се присъжда обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
В законна сила на 12.3.2018г.
30 Административно дело No 382/2016, I състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Г.М.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Г.М.Б. ЕГН ********** ***, против писмо изх.№ 9400-46-3/06.04.2016г., връчено му на 11.04.2016г. на Областен управител на област Пазарджик, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ – София, по реда на чл. 211 от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2018
Административно дело № 12497/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 470/20.09.2016 г. по адм. дело № 382/2016 Г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.2.2018г.
31 Административно дело No 389/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи О.Т.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ КРАСИМИР НАНОВ КО В ГРУПА "ООР" НА СЕКТОР "ОП" РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Т.К. с ЕГН ********** *** чрез адв. С.М. против Заповед за задържане на лице № 172 от 09.04.2016г. издадена от полицейски орган – мл.експерт К.Н. , КО в гр.“ООР“ на сектор „ОП“ в РУ – Пазарджик при ОДМВР Пазарджик като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от обявяването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 10850/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 360 от 06.07.2016 г., постановено по административно дело № 389/2016 г. от Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 3.4.2018г.
32 Административно дело No 421/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Т.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди, за периода от 09.05.2016 г. до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, в размер на 200 /двеста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", за периода от 09.05.2016 г. до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОТХВЪРЛЯ изцяло иска на Б.Т.Е. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за периода за периода от 01.11.2011 г. до датата на приключване на устните състезания по делото, във връзка с влошеното му здравословно състояние. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 519/2017
РЕШЕНИЕ № 3391 от 16.03.2018 г. по адм. дело № 519/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 521 от 12.10.2016 г., постановено по адм. дело № 421/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.3.2018г.
33 Административно дело No 428/2016, III състав Закон за държавния служител М.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ч. с ЕГН ********** *** против Заповед № 895 от 27.04.2016 г. на кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА М.М.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 1 004 /хиляда и четири/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.8.2018
Административно дело № 1853/2017
РЕШЕНИЕ № 10612 от 17.08.2018 г. по адм. дело № 1853/2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 725 от 21.12.2016 г., по адм. дело № 428/2016 г., на Административен съд- Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед № 895 от 27.04.2016 г. на кмета на община Велинград, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител е прекратено служебно правоотношение на жалбоподателя М.М.Ч., за длъжността „главен експерт“ с ранг ІІ младши в отдел „Образование, култура и вероизповедание“ към община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на М.М.Ч. сумата 1295,20 лв. деловодни разноски пред двете инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2018г.
34 Административно дело No 431/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Н.К. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на Я.Н.К. и съдебен адрес:*** , чрез адв.В.С. обезщетение в размер на 2000 (две хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.Н.К. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 5 000 лева. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от Я.Н.К. с ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието за сумата от 5000 лв., за престоя в арестните помещения в гр.Пазарджик, като недопустим. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2018
Административно дело № 13913/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526/17.10.2016 г. по адм. дело № 431/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.3.2018г.
35 Административно дело No 435/2016, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.С.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 587 от 27.04.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София. ОСЪЖДА изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София да заплати на С. С.А. с ЕГН ********** *** против направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 1169/2017
РЕШЕНИЕ № 6194 от 14.05.2018 по адм. дело № 1169/2017 г. на Върховен административен съд на Република България - Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 676 от 30.11.2016 г., постановено по адм. дело № 435/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Сюлеймавов А. ***, против заповед № 587 от 27.04.2016 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, с която е наредено отписането му от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и е обявено за невалидно удостоверение № 5911 от 23.02.2012 г., като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2018г.
36 Административно дело No 439/2016, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.З.Б. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА Агенция Митници – МФ, гр. София, ул.Г.С. Раковски № 47 да заплати на Р. ***, сумата 7 800 лв. (седем хиляди и осемстотин лева), представляваща обезщетение за времето, през което не е бил на държавна служба, поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със заповед № 3777/04.08.2011 г. на директора на Агенция Митници – МФ- ЦМУ, ведно със законната лихва, считано от 20.05.2013 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан в останалата му част. ОСЪЖДА Агенция Митници – МФ, гр. София, ул.Г.С. Раковски № 47 да заплати на Р. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 912 (деветстотин и дванадет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2018
Административно дело № 14362/2016
РЕШЕНИЕ № 558 от 15.01.2018 по адм. дело № 14362/2016г. на Върховен административен съд на Република България - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 549/ 27.10.2016 г. по адм.д.№ 439/ 2016 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.1.2018г.
37 Административно дело No 448/2016, IV състав ДОПК НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на ръководителя на отдел МДТ, община Ракитово да издаде разпореждане за закриване на Партида № М-0025-010129 по искане на „Национална електрическа компания“ ЕАД. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на отдел МДТ при Община Ракитово за произнасяне по подаденото искане, съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ръководителя на МДТ при Община Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово на „Национална електрическа компания“ ЕАД разноски по производството в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2018
Административно дело № 7677/2017
РЕШЕНИЕ № 5506 от 26.04.2018 г. на ВАС София, Първо отделение по адм. д. № 7677/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 225/04.05.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 448/2016 г. ОСЪЖДА община Ракитовода заплати на НЕК ЕАД сумата от 200 лева разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.4.2018г.
38 Административно дело No 473/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.Д.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР "КП" ПРИ РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед за задържане на лице с рег. № 242 от 26.05.2016 г. издадена от младши експерт – Д.И.К., на длъжност мл. разузнавач в сектор КП при РУ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РУП гр. Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.Д.М. с ЕГН ********** *** от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2018
Административно дело № 10291/2016
РЕШЕНИЕ № 2145 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 10291/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 421/ 22.07.2016 г., постановено по адм. дело № 473/ 2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
39 Административно дело No 490/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Охрана“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 13.06.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 1870/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 700 от 12.12.2016 г. по адм.дело № 490/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик,, Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
40 Административно дело No 497/2016, III състав КСО Н.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Д. с ЕГН ********** ***, против мотивирано решение № 1012-12-66#1 от 09.06.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2752-3/14.04.2016 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.А.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 752/2017
РЕШЕНИЕ № 3667 от 21.03.2018 г. по адм. дело № 752/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 677 от 30.11.2016 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 497/ 2016 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
41 Административно дело No 499/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.М.А.,
Ф.А.А.,
И.Р.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.А. с ЕГН **********, Ф.А.А. с ЕГН ********** и И.Р.А. с ЕГН **********,***, местн. „Крушата“ № 5 против Заповед № 372/14.05.2016 г. на кмета на Община Сърница. ОСЪЖДА Р.М.А. с ЕГН **********, Ф.А.А. с ЕГН ********** и И.Р.А. с ЕГН **********,***, местн. „Крушата“ № 5 солидарно да заплатят на Община Сърница направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2018
Административно дело № 1926/2017
РЕШЕНИЕ № 4807 от 16.04.2018 г. по адм. дело № 1926/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/05.01.2017 г. по адм. дело № 499/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Р.М.А., Ф.А.А. и И.Р.А. *** съдебни разноски за касационната инстанция в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.4.2018г.
42 Административно дело No 505/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Р.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.11.2016г.
Отхвърля жалбата на Д.Р.Б. против Заповед № К-22 от 25.05.2016 г. на началника на Затвор – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от една година в качеството му на държавен служител – младши експерт, командир на отделение в Затвор – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 707/2017
С решение № 6663 от 22.05.2018 г. по адм.дело № 707/2017 г.-ОТМЕНЯ решение №672/28.11.2016 г., постановено по адм. д. 505/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № К-22/25.05.2016 г., издадена от началника на Затвора – Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Д.Р.Б. съд. адрес:*** офис център 1, ет.2 офис 11 сумата 625,48 (шестстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
43 Административно дело No 512/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.И.Ц. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Ц. с ЕГН ********** *** против заповед № К – 16 от 25.05.2016 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година. ОСЪЖДА Л.И.Ц. с ЕГН ********** ***, да заплати на началника на Затвора гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 13857/2016
РЕШЕНИЕ № 5945 от 09.05.2018 г. по адм. дело № 13857/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 518 от 12.10.2016 г., постановено по адм. дело № 512/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.5.2018г.
44 Административно дело No 520/2016, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.И. с ЕГН ********** *** против отказ на кмета на Община Пазарджик по жалба № 44-Д-402 от 21.04.2016 г. ОСЪЖДА Д.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски на кмета на Община Пазарджик в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.4.2018
Административно дело № 12765/2016
РЕШЕНИЕ № 4471 от 05.04.2018 г. по адм. дело № 12765/2016 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 527 от 18.10.2016 г., постановено по адм. дело № 520 от 2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Д.И. *** да заплати на кмета на Община Пазарджик съдебни разноски в размер на 100 (сто) лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.4.2018г.
45 Административно дело No 528/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.С.Р. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-18/25.05.2016 г. на Началник на Затвора Пазарджик , с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание “ за срок от една година на Р.С.Р., надзирател І-ва степен в Затвора гр.Пазарджик ІІ-ра категория и е предупреден , че при извършване на друго дисциплинарно нарушение , в срока на обжалваното наказание ще бъде санкциониран с по-тежко дисциплинарно наказание. ОСЪЖДА Началник на Затвора Пазарджик да заплати от съответния бюджет на ГД“ИН“ в полза на Р.С.Р. ***, сторените от него разноски по делото в размер на 310/триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Административно дело № 60/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 634 от 14.11.2016 г., постановено по адм. дело № 528/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Затвора Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в Министерство на правосъдието в полза на Р.С.Р. сумата 300 (триста) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
46 Административно дело No 531/2016, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС МИНЕРАЛНИ ВОДИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Минерални води“ООД с ЕИК *** , представлявано от управителя С.К. против Заповед 521/24.06.2016г. на Кмета на община Стрелча. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
47 Административно дело No 558/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.12.2016г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на А.Г.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периодите 29.06.2015 г. – 12.09.2016 г. и 28.03.2015 г. – 06.04.2015 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 29.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5000 лв. над уважения размер 3500 лв., предявения от А.Г.Я. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5000 лв., ведно с със законната лихва за забава, считано от 01.12.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор гр. Пазарджик, осъществени по отношение на А.Г.Я. в периода от 01.12.2014 г. до 09.11.2016 г. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 475 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева/. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 21 лв. /двадесет и един лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.4.2018
Административно дело № 1260/2017
С решение № 4624 ат 11.04.2018 г. по адм. дело № 1260/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 686/06.12.2016 г. по адм. д. № 558/2016 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София е осъдена да заплати на А. Г. Я. обезщетение за сумата над 2 000 лв. до присъдения размер от 3 500 лв. за претърпени неимуществени вреди за периодите от 29.06.2015 г. до 12.09.2016 г. и от 28.03.2015 до 06.04.2015 г. в резултат на незаконосъобразни бездействия на служители на дирекцията, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора [населено място], и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 1, ал.1 ЗОДОВ, предявен от А. Г. Я. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София за обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периодите от 29.06.2015 г. до 12.09.2016 г. и от 28.03.2015 до 06.04.2015 г. в резултат на незаконосъобразни бездействия на служители на дирекцията, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора [населено място] за сумата над 2 000 лв. до 3 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2018г.
48 Административно дело No 562/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ОРГАНИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от Агро органик“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 4, подадена от законния представител на същото К.А.Н., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/2566 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, РА в частта, с която е отказано изплащане на субсидия по НР1 в размер на 332,29 лева, на СЕПП в размер на 42 252,44 лева и по СНДП в размер на 1 218,17 лева В ЧАСТТА в която са определени недопустимите площи за подпомагане – поради невключване в специализирания слой – и съответно е отказано финансово подпомагане за тези площи и за трите схеми – СЕПП, НР1 и СНДП, както и В ЧАСТТА в която са определени като недопустими за подпомагане поради неотстранено друго нарушение и съответно е отказано финансово подпомагане относно БЗС 78056-97-8 и БЗС 78056-97-9 . ОТМЕНЯ по жалба на Агро органик“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 4, подадена от законния представител на същото К.А.Н., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. № 02-130-2600/2566 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, РА в частта, с която е отказано изплащане на субсидия по НР1 в размер на 332,29 лева, на СЕПП в размер на 42 252,44 лева и по СНДП в размер на 1 218,17 лева, в ЧАСТТА, с която са определени като недопустими площи за подпомагане поради неразрешено двойно застъпване на площи – и съответно е отказано финансово подпомагане за тези площи следва да бъде отменено и за трите схеми – СЕПП, НР1 и СНДП – относно БЗС-та 00254-841-10, 00254-841-11. 00254-841-15. 15028-65-3. 15028-80-3. 78056-17-13, 78056-245-13, 78056-314-15. 78056-314-16, 78056-95-4. 78056-95-5. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в отменената част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.3.2018
Административно дело № 1050/2017
ОТМЕНЯ решение № 681/05.12.2016 г. постановено по адм. дело № 562/2016 г. на Административен съд-Пазарджик в частта, с която е отменено уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/2566/12.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" в частта, с която са определени като недопустими площи за подпомагане и е отказано финансово подпомагане по СЕПП и СНДП по отношение на БЗС № 15028-65-3 и БЗС № 15028-80-3 и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Агро органик" със седалище гр. Пазарджик, срещу уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. изх.№ 02-130-2600/2566/12.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в частта по отношение на БЗС № 15028-65-3 и БЗС № 15028-80-3. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 681/05.12.2016 г., постановено по адм. дело № 562/2016 г. на Административен съд-Пазарджик в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
49 Административно дело No 580/2016, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р К.Б. *** с ЕИК 130141260, представлявано от д-р К.Б. против писмена покана с изх. № 13/29-05-974 от 16.06.2015 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Д-р К.Б. *** с ЕИК 130141260, представлявано от д-р К.Б. да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 1736/2017
РЕШЕНИЕ № 4355 от 03.04.2018 г. по адм. дело № 1736/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 635/ 16.11.2016 г., постановено по адм. дело № 580/2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2018г.
50 Административно дело No 600/2016, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Белово и жалбата на „Българско земеделско производство“ ЕООД, подадени против Заповед № ПО-110/28.06.2016 г. на Областния управител на област Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.6.2018
Административно дело № 5998/2017
ОТМЕНЯ решение № 111 / 06.03.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, I - ви състав, по административно дело № 600/2016 година и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № ПО-110 от 28.06.2016 г. на Областния управител на Област Пазарджик, с която е отменена Заповед № 402 / 09.09.2014 г. на Кмета на Община Белово. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
51 Административно дело No 666/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.Е. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.Е. с ЕГН ********** ***, чрез адв.С. срещу заповед № ДК-02-ЮЦР 267 от 09.10.2012г. на РДНСК , ЮЦР. С посочената заповед е наредено да се премахне незаконен строеж: „Жилищна сграда „ намиращ се в поземлен имот №257 и №258 по плана с. Кръстава, общ.Велинград, изграден от С. Е.. Осъжда Р.М.Е. с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК , ЮЦР, сума в размер на 100 лв. възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2018
Административно дело № 5580/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 147 от 24 март 2017 година, постановено по адм. дело № 666/2016 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Р.М.Е. *** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район сума в размер на 100.00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция.
В законна сила на 30.1.2018г.
52 Административно дело No 677/2016, III състав КСО Д.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение № 2103-12-7#13 от 29.07.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено уведомително писмо изх. № 2103-12-7#7 от 12.05.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Д.Г.Б. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.4.2018
Административно дело № 729/2017
РЕШЕНИЕ № 4759 от 13.04.2018 г. по адм. дело № 729/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 687/07.12.2016 г., постановено по адм. дело № 677/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Б. срещу решение № 2103-12-7#13/29.07.2016 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ гр. Пазарджик, с което е оставено в сила уведомително писмо изх. № 2103-12-7#7 от 12.05.2016 г. на Ръководителя на контрола по разходите при Териториално поделение на НОИ гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2018г.
53 Административно дело No 680/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.С.Й.,
П.С.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОБЯВЯВЯ за нищожна Заповед № 1137 от 12.08.2014г. на Кмета на община Велинград. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати от бюджета на Общината на Ц.С.Й. и П.С.Й., направените от тях разноски по делото в общ размер на 540/ петстотин и четиридесет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 11491/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 355/06.07.2017 г., постановено по адм. д. № 680/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2018г.
54 Административно дело No 685/2016, III състав Кодекс на труда ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик с ЕИК 822114434, със седалище и адрес на управление ул. „Болнична“ № 45, представлявано от д-р Н.Р.П., подадена чрез адв. Ж.К.,***, против принудителни административни мерки, дадени с Протокол ФА № 1608711 от 30.05.2016 г. от инспектори на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, потвърдени с Решение № 16209472/01.08.2016 г. на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ София. ОСЪЖДА „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик с ЕИК 822114434, със седалище и адрес на управление ул. „Болнична“ № 45, представлявано от д-р Н.Р.П. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.5.2018
Административно дело № 4843/2017
РЕШЕНИЕ № 6837 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 4843/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение №144 от 22.03.2017 г. по адм.д. №685/2016 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/- Пазарджик принудителни административни мерки, дадени на основание чл.405 от Кодекса на Труда /КТ/ с Протокол ФА №1608711 от 30.05.2016 г. от инспектори на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Пазарджик, потвърдени с Решение №16209472/01.08.2016 г. на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Пазарджик, да заплати на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/- Пазарджик сумата от 1275,00 /хиляда двеста седемдесет и пет/ лева разноски по делото пред първоинстанционния съд и касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.5.2018г.
55 Административно дело No 719/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2013 на Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, с изх. № 01-5100/16 от 03.08.2016 г., в частта с която е отказано финансово подпомагане на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател А.П.Д.. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател А.П.Д., направените по делото разноски в размер на 2060 /две хиляди и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2018
Административно дело № 6712/2017
РЕШЕНИЕ № 5546 от 26.04.2018 г. по адм. дело № 6712/2017 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 149 от 27.03.2017 г., постановено по адм. дело № 719/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр. София, да заплати на Фондация „Ракитово“, ЕИК 112074842, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, разноски за защита пред настоящата инстанция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева Решението е окончателно.
В законна сила на 26.4.2018г.
56 Административно дело No 721/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БЛАГОЕВГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на М.А.Й. ***, подадена чрез адв. Н.К., против Областна дирекция на МВР Благоевград с цена на иска 150 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.6.2018
Административно дело № 1857/2017
С решение № 7771/11.06.2018 г. по адм. дело № 1857/2017 г. на ВАС -ОТМЕНЯ решение № 662 от 25.11.2016 г., постановено по адм. дело № 721/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА ОД МВР Благоевград да заплати на М.А.Й. сумата от 150 лева обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за претърпени имуществени вреди – разноски за адвокатско възнаграждение при обжалване на наказателно постановление № 15-1116-000830/03.08.2015 г., издадено от началник - група към ОД на МВР [населено място], сектор Пътна полиция [населено място], ведно със законната лихва считано от 25.08.2016 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД МВР- Благоевград да заплати на М.А.Й. сумата 615 лв. /шестстотин и петнадесет лева/, представляваща направени от лицето разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса в производството пред Административен съд Пазарджик и пред Върховен административен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2018г.
57 Административно дело No 723/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси З.П.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Й. ***, против Заповед № 1860/09.08.2016 г. на зам.-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА З.П.Й. ***, да заплати в полза на Община Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.2.2018
Административно дело № 4169/2017
РЕШЕНИЕ № 1585 от 06.02.2018г. адм. дело № 4169/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 8 от 13.01.2017 г., постановено по адм. д. № 723/2016 г. на Административен съд-Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № 1860 от 9.08.2016 г. на заместник-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на З.П.Й. *** разноски в размер на 615 (шестстотин и петнадесет) лева. ОСТАВЯ без уважение искането на кмета на община Пазарджик за присъждане на разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.2.2018г.
58 Административно дело No 745/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Я.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2016г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Г.Я.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2300 лв. /две хиляди и триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора – Стара Загора в периода от 15.04.2015 г. – 21.05.2015 г. и тези на администрацията на Затвора – Пазарджик в периодите 22.05.2015 г. – 07.12.2015 г., 29.07.2016 г. – 02.08.2016 г., 10.08.2016 г. – 24.08.2016 г. и от 14.08.2016 г. до 17.09.2016 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 15.04.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10000 лв. над уважения размер 2300 лв., предявения от Г.Я.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 10000 лв., ведно с със законната лихва за забава, считано от 19.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвора – Стара Загора и Затвора – Пазарджик, осъществени по отношение на Г.Я.Д. в периода от 19.03.2015 г. до 16.09.2016 г. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 6,90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.3.2018
Административно дело № 1562/2017
ОТМЕНЯ Решение № 712 от 16. 12. 2016 г., постановено по адм. дело № 745/ 2016 г. на Административен съд Пазарджик, в ЧАСТТА, с която е ОСЪДЕНА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"- гр.София да заплати на Г.Я.Д., обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2300 лв. /две хиляди и триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора- Стара Загора в периода от15.04.2015 г - 21.05.2015 г. и тези на администрацията на Затвора- Пазарджик в периодите: 22.05.2015 г.- 07.12.2015 г.; 29.07.2016 г. - 02.08.2016 г.;10.08.2015г. - 24.08.2016 г. и от 14.08.2016 г. до 17.09.2016 г., за разликата на присъдения размер над 450 лева до 2300 лева, както и присъдената лихва, за периода от 15.04.2015 г. до 07.09.2016 г., и вместо това ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Я.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора- Стара Загора и Затвора-Пазарджик, за разликата на присъдения размер над 450 лева до 2300 лева, както и за претендираната лихва, за периода от 15.04.2015 г. до 07.09.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта, с която е уважен иска на Г.Я.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" за заплащане на обезщетение от 450 лева, заедно със законната лихва за забава, считано от 07.09.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.3.2018г.
59 Административно дело No 746/2016, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5,чл.37,т.17 и т.26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград като незаконосъобразни. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски, в размер на 879.50 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 1.6.2018
Административно дело № 3521/2017
ОБЕЗСИЛВА Решение № 6 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 746 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2016 г., В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която са отменени разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 37, т. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград и ПРЕКРАТЯВА делото в посочената част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2018г.
60 Административно дело No 757/2016, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-925/08.04.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на С.Д.Б. разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.5.2018
Административно дело № 421/2017
С решение № 5801 от 03.05.2018 г. по адм. дело № 421/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 671/28.11.2016 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 757/2016 г. и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Б. срещу Заповед № РД-01-925 от 08.04.2018 г. на АД на ИА "Автомобилна администрация". ОСЪЖДА С.Д.Б. от гр. Костандиво, да заплати на ИА "Автомобилна администрация" гр. София, 100/сто/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончтелно.
В законна сила на 3.5.2018г.
61 Административно дело No 769/2016, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.А.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Отменя Експертно решение на НЕЛК № 0375 от зас. 078/18.05.2016 г., втори специализиран състав по неврологични болести, в частта му, с която на Р.А.Д. са определени 60 % трайно намалена работоспособност, като вместо това постановява: Връща делото като преписка на НЕЛК за произнасяне при спазване на дадените по-горе задължителни указания. Осъжда НЕЛК да заплати на Р.А.Д. 900 /деветстотин/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2018
Административно дело № 7551/2017
С решение № 3002 от 09.03.2018 г. по адм. дело № 7551/2017 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 231 от 05.05.2017 г., постановено по адм. дело № 769 по описа за 2016 г. на Административен съд - Пазарджик, ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на Р.А.Д. *** разноски за тази инстанция в размер на 700.00 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.3.2018г.
62 Административно дело No 787/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ВЕЛЦ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-879/08.09.2016 г. на кмета на община Ракитово. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Ракитово, за произнасяне по подадените оферти с окончателен акт, като се съобрази със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Административно дело № 3599/2017
Решение № 12386 от 15.10.2018 г. на ВАС София, по адм. д. № 3599/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/13.01.2017 г. постановено по адм. дело № 787/2016 г. на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.10.2018г.
63 Административно дело No 789/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т.,
Ф.А.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. и Ф.А.Т. против Заповед № 2014/08.09.2016 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.К.Т. и Ф.А.Т.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2018
Административно дело № 6913/2017
РЕШЕНИЕ № 2130 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 6913/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 200/ 21.04.2016 г., постановено по адм. дело № 789/ 2016 г. на Административен съд- Пазарджик, четвърти състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
64 Административно дело No 790/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т.,
Ф.А.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. и Ф.А.Т., против Заповед № 2015/08.09.2016 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.К.Т. и Ф.А.Т.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 6912/2017
РЕШЕНИЕ№ 2238 от 20.02.2018 по адм. дело № 6912/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №201/21.04.2017г. постановено по адм.дело №790/2016г. на Административен съд - Пазарджик, 4-ти състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2018г.
65 Административно дело No 795/2016, III състав КСО В.И.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.П. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-113#1 от 13.09.2016 г. на ИД директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РВ-3-12-00163821 от 04.08.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ОСЪЖДА В.И.П. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2018
Административно дело № 1506/2017
РЕШЕНИЕ № 657 от 17.01.2018 г. по адм. дело № 1506/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 724 от 21.12.2016 г., постановено по адм. дело № 795/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.1.2018г.
66 Административно дело No 809/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.К.,
Г.А.К.
ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1 от Протокол от 07.04.2016г. на комисията по чл.210,ал.1 от ЗУТ на Община Брацигово в частта за определяне на обезщетение на право на прокарване и възникнал сервитут през имот №016031, представляващ пасище, мера в местността „Селчица“ в землището на с.Равногор, с площ на сервитута 0.496 дка. Решението не е окончателно и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 20.2.2018г.
67 Административно дело No 810/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на Й.А.А. с ЕГН **********, обезщетение в размер на 500 / петстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 27.10.2016г. до 25.01.2017г.. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.А.А. с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 20 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.А.А. с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 07.07.2016г. до 27.10.2016г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 8.11.2018
Административно дело № 8911/2017
ОБЕЗСИЛВА решение № 290 от 29.05.2017 г., постановено по адм. д. № 810/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта му, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на Й.А.А. сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия от страна на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 27.10.2016 г. до 25.01.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на Й.А.А. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" за обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия от страна на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в размер на 500 лв за периода 27.10.2016 г. до 25.01.2017 г. и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част. В останалата част съдебното решение е влязло в сила. ОСЪЖДА Й.А.А. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" съдебни разноски в размер на 50 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2018г.
68 Административно дело No 815/2016, V състав Закон за движението по пътищата П.А.Ф. НАЧАЛНИК РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0340-000221/16.09.2016 г. на началника на РУП – Септември, с която на жалбоподателя за констатираното нарушение – управление на МПС под въздействието на упойващо вещество (амфетамини) - е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Осъжда РУП – Септември да заплати на П.А.Ф. разноски по делото в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2018
Административно дело № 4606/2017
С решение № 7809/12.06.2018 г. по адм. дело № 4606/2017 г.по описа на ВАС-ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72/10.02.2017 г., постановено по адм. дело № 815/2016 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.6.2018г.
69 Административно дело No 834/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.К.М. *** с ЕГН **********, обезщетение в размер на 3000 (три хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 06.06.2017г. до 14.01.2017г., в едно със законната лихва считано от 01.11.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.К.М. *** с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.К.М. *** с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2013г. до 05.06.2013г. вкл. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 7.12.2018
Административно дело № 8905/2017
ОБЕЗСИЛВА решение № 217/02.05.2017 г., постановено по адм. д. № 834/2016 г. на Административен съд - Пазарджик в частта , с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на В.К.М. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия от страна на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.11.2016 г. - 14.01.2017 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част. ОТМЕНЯ решение № 217/02.05.2017 г., постановено по адм. д. № 834/2016 г. на Административен съд - Пазарджик в частта, с която е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" - гр. София да заплати на В.К.М. обезщетение в размер НАД сумата от 600 лева/шестстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на дирекцията, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и хигиенни условия в Затвора гр. Пазарджик, в периода 06.06.2013 г. - 01.11.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 01.11.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от В.К.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" - гр. София иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престоя му в помещения в Затвора гр. Пазарджик, които не отговарят на предвидените битови и хигиенни условия за периода 06.06.2013 г. - 01.11.2016 г., в частта за разликата над 600 лева/шестстотин лева/ до 3000 лева/три хиляди лева/. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
В законна сила на 7.12.2018г.
70 Административно дело No 835/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на В.Д.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора – Пазарджик в периода от 22.04.2016 г. – 24.11.2016 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 22.04.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10000 лв. над уважения размер 2000 лв., предявения от В.Д.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 10000 лв., ведно с със законната лихва за забава, считано от 22.04.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвора – Пазарджик, осъществени по отношение на В.Д.Д. в периода от 22.04.2016 г. до 24.11.2016 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 29.5.2018
Административно дело № 3929/2017
С решение № 7063 от 29.05.2018 г. по адм. дело №3929/2017 г. на ВАС - ОБЕЗСИЛВА Решение № 75 от 10.02.2017 г., постановено по адм. д. № 835 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2016 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ осъдена да заплати на В.Д.Д. обезщетение за неимуществени вреди за периода след 01.11.2016 г. и ПРЕКРАТЯВА делото в така обезсилената част. ОБЕЗСИЛВА Решение № 75 от 10.02.2017 г., постановено по адм. д. № 835 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2016 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ осъдена да заплати на В.Д.Д. законна лихва върху присъдения размер на обезщетението за периода преди 01.11.2016 г., а именно от 22.04.2016 г. до 01.11.2016 г. и ПРЕКРАТЯВА делото в така обезсилената част. ОТМЕНЯ Решение № 75 от 10.02.2017 г., постановено по адм. д. № 835 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2016 г. В ЧАСТТА МУ, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на В.Д.Д. обезщетение за причинени му неимуществени вреди в размера над 600,00 (шестстотин) лв. до присъдения размер от 2000,00 (две хиляди) лв., претърпени от бездействията и действията на администрацията на Затвора – [населено място] в периода 22.04.2016 г. – 01.11.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 01.11.2016 г. до окончателното изплащане на тази сума и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от В.Д.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от бездействията и действията на администрацията на Затвора – [населено място] в периода 22.04.2016 г. – 01.11.2016 г. и за сумата в размер над 600,00 (шестстотин) лв. до размера от 2000,00 (две хиляди) лв., ведно със законната лихва, считано от 01.11.2016 г. до окончателното изплащане на тази сума. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 10.02.2017 г., постановено по адм. д. № 835 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2016 г. в останалата обжалвана част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
71 Административно дело No 840/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.И.А. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен чрез адв. В.С., против ГДИН София, с който се иска обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. ОСЪЖДА Н.И.А. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2018
Административно дело № 7435/2017
РЕШЕНИЕ № 10942 от 18.09.2018 г. на ВАС СОФИЯ ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 7435/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №194/20.04.2017 г. по адм.дело № 840/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2018г.
72 Административно дело No 841/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.Е.,
Г.И.С.,
В.И.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявания от Б.И.Е., Г.И.С. и В.И. ***, представлявана от Кмета на общината, с искане Община Ракитово да бъде осъдена да заплати на Б.И.Е., Г.И.С. и В.И.И., сума в размер на 12 920лв., както следва 4 306.67 лв. на Б.Е. и по 2153.33лв. на Г.И.С. и В.И.И., представляващи имуществени щети от незаконосъобразно действие – отказ на Кмета на община Ракитово да изпълни Решение на ОС Ракитово от 18.05.2000 г., обективиран в писмо от 20.03.2014г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 5541/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 113/28.02.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 841 по описа за 2016 г. ОТМЕНЯ определение № 434/29.03.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 841 по описа за 2016 г., с което Б.И.Е., Г.И.С. и В.И.И. са осъдени да заплатят на община Ракитово разноски за горницата над 250 лв. до пълния размер от 300 лв. Определението не може да се обжалва.
В законна сила на 16.5.2018г.
73 Административно дело No 842/2016, V състав ДОПК Д.З.Б. ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ В ДИРЕКЦИЯ БОС-ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2016г.
Отхвърля жалбата на Д.З.Б. против Акт за установяване на задължения № АУ001454/02.09.2016 г. на орган по приходите към Отдел „МДТ“ при община Пазарджик, в частта му с която са установени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № РА 8501 АХ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.11.2018
Административно дело № 1735/2017
С решение № 13466 от 05.11.2018 г. по адм. дело № 1735/2017 г. на ВАС - оставя в сила решение № 713 от 16.12.2016 г. постановено по адм. дело № 842/2016 г. на Административен съд - гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.11.2018г.
74 Административно дело No 845/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Р.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Я.Р.Д. с ЕГН ********** сумата от 800 ( осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Пазарджик, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 5 000 / пет хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, да заплати на Я.Р.Д. с ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 10.00 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.11.2018
Административно дело № 7304/2017
Решение № 13637/07.11.2018 г. на ВАС София, по адм. д. № 7304/2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 178 от 07.04.2017 г., постановено по адм. дело№ 845/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик, В ЧАСТТА МУ, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София е осъдена да заплати на Я.Р.Д., ЕГН ********** сума в размер над 200 /двеста/ лева до присъденият такъв от 800 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на следствения арест гр. Пазарджик за периода от 21.02.2016 г. до 28.06.2016 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Я.Р.Д., ЕГН **********, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София иск за обезщетение за причинени му от незаконни действия и бездействия на администрацията на следствения арест гр. Пазарджик неимуществени вреди, претърпени по време на изтърпяване на наложената му мярка "задържане под стража" в следствения арест в гр. Пазарджик за периода от 21.02.2016 г. до 28.06.2016 г. и за размера над 200 /двеста/ лева до 800 /осемстотин/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 07.04.2017 г., постановено по адм. дело № 845/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик в останалата му обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.11.2018г.
75 Административно дело No 849/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на П.Д.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 16.12.2015 г. – 01.02.2016 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 16.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 8 000 лв. над уважения размер 1 000 лв., предявения от П.Д.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 8 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 16.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Арест – Пазарджик, осъществени по отношение на П.Д.К. в периода от 16.12.2015 г. до 01.02.2016 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 3821/2017
ОТМЕНЯ решение № 76 от 10.02.2017 г., постановено по адм. д. № 849/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в обжалваната му част, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на П.Д.К. сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия от страна на администрацията на Ареста гр, Пазарджик в периода 16.12.2015 г. - 08.02.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 16.12.2015 г. до окончателното заплащане на сумата, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Д.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" - гр. София иск за обезщетение в размер на 1000 лв., ведно със законната лихва считано от 16.12.2015 г., за причинени му неимуществени вреди от от незаконосъобразни действия и бездействия от страна на администрацията на Ареста гр. Пазарджик в периода 16.12.2015 г. - 08.02.2016 г. ОСЪЖДА П.Д.К., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" - гр. София, сумата от 150 лева /сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.3.2018г.
76 Административно дело No 851/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 484 на ОС-Септември, взето с Протокол №21 от заседание проведено на 25.10.2016г.. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК *** разноски по делото в размер на 1800 лева – адвокатски хонорар и депозит за вещи лица в размер на 953.00 лева Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.7.2018
Административно дело № 13728/2017
РЕШЕНИЕ № 9854 от 18.07.2018г. по адм. дело № 13728/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 466/16.10.2017 г., постановено по адм. дело № 851/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е отменено Решение № 484 на ОС-Септември, взето с Протокол № 21 от заседание, проведено на 25.10.2016 година и е осъдена община Септември да заплати на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 1800 лева адвокатски хонорар, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 484, взето с Протокол № 21/25.10.2016 година от редовно заседание на Общински съвет Септември. ОТХВЪРЛЯ искането на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК ***, за присъждане на разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на Общински съвет Септември за присъждане на разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2018г.
77 Административно дело No 882/2016, IV състав КСО Д.С.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-129#2 от 02.11.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, в частта му, с която е потвърдено Разпореждане № 2140-12-299/29.08.2016 г. на ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ, гр. Пазарджик, с което на Д.С.Х. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, във връзка с чл. 69б от КСО. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Х. ***, разноски по производството в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.6.2018
Административно дело № 4828/2017
РЕШЕНИЕ № 8691/27.06.2018 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 4828/2017 г. ОТМЕНЯ решение № 120 от 13.03.2017 г., постановено по административно дело № 882/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д. Х. от [населено място] против решение № 1012-12-129#2 от 02.11.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ – Пазарджик, в частта му, с която е потвърдено разпореждане № 2140-12-299/29.08.2016 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - Пазарджик, с което на Д. Х. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на чл. 69б от КСО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 14.11.2018
Административно дело № 10315/2018
Решение № 13927 от 14.11.2018 г. на ВАС София, Петчленен състав ІІ колегия по адм. д. № 10315/2018 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Д.С.Х. *** за отмяна на влязло в сила Решение № 8691 от 27.06.2018 г. по адм. д. № 4828/2017 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, шесто отделение на основание чл. 239, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.6.2018г.
78 Административно дело No 903/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Й.Г.Й. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор –Пазарджик през 1 година и 27 дни от периода на престоя му в затвора – 06.11.2015 г. до 03.12.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 4 000 лв., предявения от Й.Г.Й. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 01.11.2015 г. – до момента на приключване на устните състезания по настоящето дело, в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от 25.11.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 30.11.2018
Административно дело № 5129/2017
С решение № 14816 от 30.11.2018 г. по адм. дело № 5129/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 142 от 20.03.2017 г., постановено по административно дело № 903/ 2016 г. на Административен съд - гр. Пазарджик, в ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- гр. София е ОСЪДЕНА да заплати на Й. ГеоргиевЙорданов, обезщетение за неимуществени вреди, причинени от бездействията и действията на администрацията на Затвора– Пазарджик в периода от 06.11.2015 г. до 03.12.2016 г., за разликата над 500 (петстотин) лева до 4000 (четири хиляди) лева, както и присъдената лихва и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Й.Г.Й. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора– Пазарджик в периода от 06.11.2015 г. до 03.12.2016 г., за разликата над 500 (петстотин) лева до 4 000 (четири хиляди) лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 20.03.2017 г., постановено по административно дело № 903/ 2016 г. на Административен съд - гр. Пазарджик в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2018г.
79 Административно дело No 904/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Г.Й. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 30.3.2018
Административно дело № 4762/2017
РЕШЕНИЕ № 4155 от 30.03.2018 г. по адм. дело № 4762/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 116 от 08.03.2017 г., постановено по адм. д. № 904/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта му, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София е осъдена да заплати на Й.Г.Й. обезщетение за неимуществени вреди в размер над 200 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Й.Г.Й. иск с правно основание чл. 1 ЗОДОВ за обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София неимуществени вреди изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест – гр. Пазарджик за периода 06.11.2012 г. до 13.12.2012 г. и от 27.08.2015 г. до 05.11.2015 г. за размера над 200 лева до 800 лв, ведно със законната лихва. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116 от 08.03.2017 г., постановено по адм. д. № 904/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в останалата му част. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.Г.Й. съдебни разноски в размер на 5 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.3.2018г.
80 Административно дело No 924/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Д.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА П.Д.К. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2018
Административно дело № 5125/2017
РЕШЕНИЕ № 12684/18.10.2018 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 5125/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 27.03.2017 г., постановено по административно дело № 924/ 2016 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2018г.
81 Административно дело No 934/2016, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 13/РД-09-1312 от 09.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: по т. 1.1 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, по т. 2.2 – 500 лв. на основание чл. 263, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и т. 2.3 – 500 лв. на основание чл. 263, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. против Заповед № 13/РД-09-1312 от 09.11.2016 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик в частта, с която е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: по т. 1.2 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, по т. 2.1 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и по т. 3.1 – 200 лв. на основание чл. 265, ал. 3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.А.Д. да заплати на директора на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 75 (седемдесет и пет) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.5.2018
Административно дело № 4124/2017
РЕШЕНИЕ № 5897 от 08.05.2018 г. по адм. дело № 4124/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 92 от 23.02.2017 г. по адм. дело № 934/2016 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Пазарджик, ул. „11-ти август“ № 2 да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение- Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от Л.Д., сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за производството пред касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2018г.
82 Административно дело No 944/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.В.А. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.В.А. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Г.В.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 4387/2017
РЕШЕНИЕ № 6688 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 4387/2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80 от 16.02.2017 г., постановено по адм. дело № 944/216 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
83 Административно дело No 958/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.К.С. от с. Капитан Димитриево, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 17.11.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Г.К.С. от с. Капитан Димитриево, ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.6.2018
Административно дело № 6210/2017
РЕШЕНИЕ № 8568/25.06.2018 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 6210/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188/13.04.2017 г., постановено по адм.дело № 958/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.6.2018г.
84 Административно дело No 962/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Б.Л.Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 550 лв. /пет хиляди и петстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор –Пазарджик през 1 година 8 месеца и 23 дни от периода на престоя му в затвора – 24.06.2014 г. до 27.12.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 5 500 лв., предявения от Б.Л.Б. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 02.06.2014 г. – до момента на приключване на устните състезания по настоящето дело, в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от 02.06.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.10.2018
Административно дело № 5130/2017
С решение № 12334 от 12.10.2018 г. по адм. дело № 5130/2017г. на ВАС -ОТМЕНЯ Решение № 134 от 20.03. 2017 г., постановено по административно дело № 962/ 2016 г. на Административен съд - гр.Пазарджик, в ЧАСТТА, с която е ОСЪДЕНА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- гр.София да заплати на Б.Л.Б., обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5550 лв. (пет хиляди и петстотин лева), причинени от бездействията и действията на администрацията на Затвора– Пазарджик в периода от 24.06.2014 г. до 19.12.2016 г., за разликата на присъдения размер над 600 лева до 5550 лева, както и присъдената лихва, и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Л.Б. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора– Пазарджик в периода от 24.06.2014 г. до 19.12.2016 г., за разликата на присъдения размер над 600 лева до 5500 лева, както и присъдената лихва, за периода от 19. 12. 2016 г., до окончателното й заплащане. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 20.03. 2017 г., постановено по административно дело № 962/ 2016 г. на Административен съд- гр.Пазарджик в частта, с която е ОСЪДЕНА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на Б.Л.Б. обезщетение от 600 лева (шестстотин лева) за неимуществени вреди, причинени от бездействията и действията на администрацията на Затвора– Пазарджик, в периода от 24.06.2014 г. до 19.12.2016 г., заедно със законната лихва за забава, считано от 19.12.2016 г., до окончателното изплащане на сумата. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2018г.
85 Административно дело No 979/2016, V състав Закон за държавния служител Е.Х.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Отменя Заповед № РД-11-00-1830/22.11.2016 г. и Заповед № 384/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Осъжда Агенцията по заетостта да заплати на Е.Х.Х. разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2018
Административно дело № 4417/2017
С решение № 1032 от 24.01.2018 г. по адм. дело № 4417/2017 г. -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 65 от 09.02.2017 г., постановено по адм. дело № 979/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик ОСЪЖДА Агенция по заетостта да заплати на Е.Х.Х. сумата 400 (четиристотин) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.1.2018г.
86 Административно дело No 980/2016, IV състав Закон за държавния служител Н.Н.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-00-1828/22.11.2016 г. и Заповед № 385/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта да заплати от бюджета на Агенцията по заетостта на Н.Н.Х. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.8.2018
Административно дело № 5540/2017
РЕШЕНИЕ № 10486/10.08.2018 г. на ВАС София, Пето отделение по адм. д. № 5540/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 125/16.03.2017 г. по адм. дело № 980/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане да заплати на Н.Н. Х. сумата 400 (четиристотин) лв. съдебни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.8.2018г.
87 Административно дело No 981/2016, V състав Закон за държавния служител Е.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2017г.
Отменя Заповед № РД-11-00-1829/22.11.2016 г. и Заповед № 383/22.11.2016 г., издадени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Осъжда Агенцията по заетостта да заплати на Е.Д.Б. разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2018
Административно дело № 4418/2017
С решение № 2406 от 23.02.2018 г. по адм. дело № 4418/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67 от 09.02.2017 г., постановено по адм. дело № 981/2016 г. по описа на Административен съд - Пазарджик ОСЪЖДА Агенция по заетостта да заплати на Е.Д.Б. ***. Св. Кирил и Методий № 29, сумата сумата 400 (четиристотин) лева разноски за адвокатски хонорар за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
88 Административно дело No 988/2016, V състав КСО И.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2017г.
Отхвърля жалбата на И.С.С. против Решение № 1012-12-141/05.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № ЕГН, ****-12-340/07.10.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което на жалбоподателя е отказано отпускането на парична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осъжда И.С.С. *** разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 4844/2017
РЕШЕНИЕ № 9811 от 17.07.2018 г. на ВАС Шесто отделение по адм. д. № 4844/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 15.03.2017 г., постановено по административно дело № 988/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2018г.
89 Административно дело No 989/2016, IV състав КСО К.П.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.З. ***, подадена чрез адв. Б.Т., против Решение № 1023-12-39#1 от 28.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което се потвърждава писмо с изх. № 4004-12-886#2 от 13.09.2016 г. на инспектор по осигуряването, с което е направен отказ за заверка на осигурителната му книжка. ОСЪЖДА К.П.З. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ, гр. Пазарджик 200 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2018
Административно дело № 6241/2017
РЕШЕНИЕ № 7374 от 04.06.2018 г. по адм. дело № 6241/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 197 от 20.04.2017 г. по адм. дело № 989/2016 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
90 Административно дело No 993/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Б.Ш. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Главния архитект на Община Велинград по молба за издаване на виза с вх. № 94-00/8777 от 03.11.2016 г. от Б.Б.Ш. ***. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Велинград, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Б.Б.Ш. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 14.6.2018
Административно дело № 6124/2017
РЕШЕНИЕ № 8046 от 14.06.2018г. по адм. дело № 6124/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 187 от 12.04.2017 г. на Административен съд- Пазарджик по адм. дело № 993/ 2016 г. И ПРЕКРАТЯВА делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.6.2018г.
91 Административно дело No 994/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Г.Л.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 6.3.2017г.
Отхвърля жалбата на Г.Л.П. против Писмо с изх. № РД-13-681/02.11.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие – Панагюрище, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя, направено с негова молба вх. № РД-13-681/30.08.2016 г. за издаване на скица за възстановения с Решение № 166/12.06.1995 г. на ПК – Стрелча на наследниците на неговия наследодател Г. Иванов П. имот, представляващ нива от 12 декара, седма категория, находящ се в местността „Скумсале“, в землището на гр. Стрелча. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.6.2018
Административно дело № 4208/2017
С решение № 8393 от 21.06.2018 г. по адм. дело № 4208/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 112/06.03.2017 г. по адм. дело № 994/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказа по писмо № РД-13-681/02.11.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие – Панагюрище за издаване на скица за имот, представляващ нива от 12 декара, седма категория, находяща се в местността Скумсале, в землището на Стрелча, по искането на Г.Л.П. по молба вх. № РД-13-681/30.08.2016 г. ИЗПРАЩА преписката по молба вх. № РД-13-681/30.08.2016 г., подадена от Г.Л.П., на началника на Общинската служба по земеделие - Панагюрище за извършване на поисканата с молбата административна услуга. ОСЪЖДА Общинската служба по земеделие - Панагюрище да заплати на Г.Л.П. разноски в размер на 615 (шестстотин и петнадесет) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.6.2018г.
92 Административно дело No 8/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.3.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 09.05.2013 г. до 08.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 1 250 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 20.04.2013 г. до 20.07.2013 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 04.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик през 10 месеца и 15 дни от периода на престоя му в затвора – 12.07.2013 г. до 08.07.2014 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 3 000 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от юли 2013 г. до юли 2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 04.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 757.50 лв. /седемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2018
Административно дело № 4760/2017
С решение № 12157 от 10.10.2018 г. по адм. дело № 4760/2017 г. на ВАС-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/16.03.2017 г. по адм. дело № 8/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2018г.
93 Административно дело No 38/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВАМ ЛОГИСТИКС ООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 19-ПЗ-7/22.12.2016 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати от бюджета на РДНСК ЮЦР Пловдив на „Вам Логистикс“ ООД с ЕИК 200428825, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Ген. Гурко“ № 6, ет. 3, представлявано от В.И. – управител направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2018
Административно дело № 6311/2017
РЕШЕНИЕ № 1290 от 30.01.2018 г. по адм. дело № 6311/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189/ 13.04.2017 г., постановено по адм. дело № 38/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА РДНСК-Южен централен район да заплати на "Вам логистикс" ООД гр. Пазарджик сумата от 600 лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.1.2018г.
94 Административно дело No 53/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-02-ЮЦР-97 от 23.03.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА началника на РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на С.Р.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 1160.60 /хиляда сто и шестдесет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2018
Административно дело № 9178/2017
РЕШЕНИЕ№ 4042 от 28.03.2018 по адм. дело № 9178/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 331/20.06.2017г. по адм. дело № 53/2017г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район да заплати на С.Р.Д. сумата от 610лв, а на Г.Й.Д. сумата от 420лв-разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2018г.
95 Административно дело No 59/2017, VI състав Закон за държавния служител Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2017г.
Отхвърля жалбата на Т.Д.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 43/05.01.2017г. на Областен управител на област Пазарджик. Осъжда Т.Д.К. да заплати на Областна администрация Пазарджик разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2018
Административно дело № 7149/2017
РЕШЕНИЕ № 9824 от 17.07.2018г. по адм. дело № 7149/2017. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 234/09.05.2017г., постановено по адм. дело № 59/2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.7.2018г.
96 Административно дело No 71/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВЪЛЧАНОВА КЪЩА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Вълчанова къща“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, ул. „Първа“ № 30Б, подадена чрез управителя Петър Кръстанов Вълчанов, против Заповед № 890/23.11.2016 г. на кмета на община Батак ОСЪЖДА „Вълчанова къща“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, ул. „Първа“ № 30Б, представлявана от чрез управителя Петър Кръстанов Вълчанов да заплати на С.М.А. ***, сумата от 1100 (хиляда и сто) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 10980/2017
Решение № 3439 от 19.03.2018 г. на ВАС, Второ отделение, по адм. д. № 10980/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 312/15.06.2017 г. и определение № 727/01.08.2017 г., постановено по адм. д. № 71/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Осъжда Вълчанова къща ЕООД, с. Фотиново, общ. Батак да заплати на С.М.А. *** сумата от 900 лева - разноски за касационната инстанция. РЕШЕНЕТО не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 12.10.2018
Административно дело № 7403/2018
Решение № 12309 от 12.10.2018 г. на ВАС София, Петчленен състав, ІІ колегия - адм. д. № 7403/2018 г. -ОТХВЪРЛЯ искането на Петър Костадинов Вълчанов за отмяна, на осн. чл. 246, ал. 1 и чл. 239, т. 5 АПК, на влязло в сила решение № 312/15.06.2017 г., постановено по адм. д. № 71/2017, по описа на Административен съд Пазарджик, и на оставящото го в сила решение № 3439/19.03.2018 г., постановено по адм.д. № 10980/2017 г. по описа на Върховен административен съд като неоснователно. ОСЪЖДА Петър Костадинов Вълчанов да заплати на С.М. А. сторените в производството разноски в размер на 600 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.3.2018г.
97 Административно дело No 83/2017, VI състав Закон за държавния служител Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д. № 83/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим иска на Т.Д.К., ЕГН **********,***, за заплащане на обезщетение по чл. 121, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 104 ал. 1 от Закона за държавния служител за времето, през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяването на служебното правоотношение, ведно със законна лихва от датата на връчване на заповедта – 05.01.2017г. до момента на изплащане на същото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 83/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде на обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.9.2018г.
98 Административно дело No 93/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧОВЕЧНОСТ" КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 098 от 24.01.2017 г. на кмета на община Септември. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.2.2018
Административно дело № 7232/2017
РЕШЕНИЕ№ 1692 от 08.02.2018г. по адм. дело № 7232/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОТМЕНЯ определенията от 17.01. 2018 г., в частта им, с които е даден ход на делото и ход по същество по касационната на жалба на кмета на Община Септември против решение № 216 от 2.05.2017 г., постановено по адм. д. № 93/2017 г., по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Септември против решение № 216 от 2.05.2017 г., постановено по адм. д. № 93/2017 г., по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в посочената му част. РЕШЕНИЕТО в тази му част, която има характера на определение, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобжението пред петчленен състав на Върховния административен съд. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216 от 2.05.2017 г., постановено по адм. д. № 93/2017 г., по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. РЕШЕНИЕТО в тази му част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.2.2018г.
99 Административно дело No 104/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА В И К -БЕЛОВО ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. старши репортер във вестник „Знаме“ , мълчалив отказ на Управителя на „В и К“ЕООД Белово по заявление за достъп до обществена информация на основание чл.40,ал.1 от ЗДОИ във вр. с чл.149,ал.2 от АПК ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Т.Г. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
100 Административно дело No 105/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. старши репортер във вестник „Знаме“ , мълчалив отказ на кмета на община Белово по заявление за достъп до обществена информация на основание чл.40,ал.1 от ЗДОИ във вр. с чл.149,ал.2 от АПК ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Т.Г. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2018
Административно дело № 7471/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208 от 25.04.2017 г. по адм. дело № 105/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.12.2018г.
101 Административно дело No 107/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВР.И.Д ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.7.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 309/16.01.2017г., прието с протокол № 21 на заседание на Общински съвет Ракитово, проведено на 16.01.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Областен управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2018
Административно дело № 9305/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 388/14.07.2017г. по адм. д. № 107/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
102 Административно дело No 112/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОКОМЕРС КОЛЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
Отхвърля жалбата на „Агрокомерс Колев“ ЕООД, със седалище гр. Батак, с която се иска обявяване нищожността на Уведомително писмо № 1598 – 01-2600/9193 от 23.12.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с което се отказва изплащането на финансова помощ по заявка за окончателно плащане № 13/311/00896/3/01 от 13.10.2015 г., съдържаща претенция за изплащане на субсидия в размер на 262 728 лв., и се прекратява договора. Осъжда „Агрокомерс Колев“ ЕООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 330 лв. /триста и тридесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2018
Административно дело № 12418/2017
С решение № 8155 от 18.06.2018 г. по адм. дело № 12418/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 403 от 28.07.2017 г., постановено по адм. дело № 112/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА "Агрокомерс Колев" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, пл. Баба Ганка № 5, да заплати в полза на Държавен фонд „Земеделие“, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
103 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София да заплати на Г.В.Т. с ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение в размер общо на 700 / седемстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди вследствие противоправно бездействие на служители на ГДИН, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода, стол, топлина и чист въздух в периода на настаняването му в наказателна килия в затвора в гр. Пазарджик от 03.01.2017г. До 12.01.2017г./вкл./, в едно със законната лихва до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 10 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 7735/2017
ОБЕЗСИЛВА решение № 262/22.05.2017 п, постановено по адм.дело № 127/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е осъдена Главна дирекция Изпълнение на наказанията" гр.София, да заплати на Г.В.Т. законна лихва върху сумата от 700 лева, представляваща присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди,. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ решение № 262/22.05.2017 г., постановено по адм.дело № 127/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София, е осъдена да заплати на Г.В.Т. обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер над 100 /сто/ лева до присъдения размер от 700 /седемстотин/ лева, за периода на настаняването му в наказателна килия в Затвора Пазарджик от 03.01.2017 г. до 12.01.2017 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.В.Т., ЕГН **********, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", гр. София, иск за обезщетяване на причинени неимуществени вреди в периода на настаняването му в наказателна килия в Затвора Пазарджик от 03.01.2017 г. до 12.01.2017, и за сумата в размер над 100 /сто/ лева до размера от 700 /седемстотин/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.12.2018г.
104 Административно дело No 137/2017, VI състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ М.А.-С. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-107 от 08.02.2017 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ЕТ „М. А. - Столат“, с ЕИК ***, сумата 500 (петстотин) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2018
Административно дело № 8341/2017
РЕШЕНИЕ№ 1878 от 12.02.2018г. по адм. дело № 8341/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение от 19.05.2017 г. по адм.д.№137/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.2.2018г.
105 Административно дело No 144/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № № 02-130-6500/909 от 12.08.2016 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за предходната национална помощ и обвързано с производството на животни по реда на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта му по Таблица 2, Колона „Прихваната сума“, с която е приспадната сума от изискуеми задължения по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ, в размер на 11 136,50 лева. ИЗПРАЩА преписката на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне в отменената част от уведомителното писмо със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, РА, да заплати от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ на И.Г.Д. ***, сумата от 110 (сто и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2018
Административно дело № 11277/2017
РЕШЕНИЕ № 7433 от 05.06.2018 г. по адм. дело № 11277/2017 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 394 от 25.07.2017 г., постановено от Административен съд- Пазарджик, ІV състав по адм. дело № 144/2017 г. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на И.Г.Д. разноски по делото в размер на 900 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.6.2018г.
106 Административно дело No 156/2017, IV състав Закон за семейни помощи за деца С.Т.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ПА-С/2269 от 03.05.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, потвърдена с Решение № 13-РД04-0117/17.02.2017 г. на директора на РДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември да заплати от бюджета на ДСП Септември, на С.Т.К.-П. ***, сумата от 310 (триста и десет) лева направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2018
Административно дело № 7913/2017
Решение № 11338 от 26.09.2018 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 7913/2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 246 от 18.05.2017г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 156/2017г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.9.2018г.
107 Административно дело No 171/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави МИРЧО-2013 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мирчо-2013“ ЕООД, подадена чрез адв. Славова и адв. М.,***, против Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември, приета с Решение № 386 на Общински съвет гр. Септември, взето с Протокол № 16/28.07.2016 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2018
Административно дело № 8488/2017
РЕШЕНИЕ № 14420 от 23.11.2018 г. по адм. д. № 8488/2017 г. на ВАС София, трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 271/22.05.2017 г. по адм. дело № 171/2017 г. на Административния съд - Пазарджик. ОСЪЖДА „Мирчо – 2013“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Септември, ул. „Поп Богомил“ № 2, ЕИК 202392064, да заплати на Общинския съвет – Септември разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.11.2018г.
108 Административно дело No 175/2017, III състав КСО ЕТ Р.К.-Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Р.К. – Ради“ с ЕИК 112539729, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 47, представлявано от Р.Т.К. против решение № 1012-12-6/1 от 15.02.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00211869/28.12.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Р.К. – Ради“ с ЕИК 112539729, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 47, представлявано от Р.Т.К. да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.4.2018
Административно дело № 8640/2017
РЕШЕНИЕ № 5335 от 24.04.2018 г. по адм. дело № 8640/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 310 от 14.06.2017 г., постановено по адм. д. № 175/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 1012-12-6/1 от 15.02.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00211869/28.12.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15 А, да заплати на ЕТ „Р.К. – Ради“ с адрес ***, разноски по делото в размер на 425 лева (четиристотин двадесет и пет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2018г.
109 Административно дело No 211/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, против Решение № 36/23.02.2017 г. на ОбС – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати в полза на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2018
Административно дело № 1313/2018
С решение № 8947 от 02.07.2018 г. по адм. дело № 1313/2018 г. на ВАС-ОСТАВЯ В СИЛА решение № 632 от 14.12.2017 г., постановено по адм. дело № 211/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2018г.
110 Административно дело No 212/2017, VI състав Кодекс на труда ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Център за спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик, представляван от директора д-р Н. Р. П., чрез адвокат К., против точка 1 и точка 5 от принудителната административна мярка, дадена с Протокол ФА № 1700752/22.02.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 8262/2017
РЕШЕНИЕ № 3422 от 19.03.2018г. по адм. дело № 8262/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 295 от 5.06.2017 г. по адм. д. № 212 по описа за 2017 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ задължителните предписания по т. 1 и 5 от протокол ФА № 1700752 / 22.02.2017 г., дадени от контролни органи на Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик, на Център за спешна медицинска помощ – Пазарджик, в качеството му на работодател на А. Ш. Б. ***. ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда" – Пазарджик да заплати на Център за спешна медицинска помощ – Пазарджик, разноски за двете инстанции в размер на 1125 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
111 Административно дело No 214/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.К.К.,
Б.А.К.,
А.А.К.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.К., Б.А.К. и А.А.К., тримата с адрес ***, против Заповед № 18-1405/01.03.2017г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2018
Административно дело № 2120/2018
РЕШЕНИЕ № 7557 от 07.06.2018 г. по адм. дело № 2120/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 622 от 11.12.2017 г., постановено по адм. дело № 214/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.6.2018г.
112 Административно дело No 228/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.А.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/629 от 10.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта по т. ІІ, с която е отказано финансиране по заявлението за подпомагане на З.А.П. с УРН 425187. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на З.А.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в общ размер на 30 300 /тридесет хиляди и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.10.2018
Административно дело № 285/2018
РЕШЕНИЕ № 12656 от 18.10.2018 г. по адм. дело № 285/2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 499 от 25.10.2017 г. по адм.дело № 228/2017 г. на Административен съд - Пазарджик в частите му, в които е отменена заповед № 03-РД/629 от 10.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в раздел ІІ, т. 12, 13 и 14 и е осъден Държавен фонд "Земеделие" да заплати на З.А.П. направените по делото разноски в размер на 30300 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от З.А.П. против заповед № 03-РД/629 от 10.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в частта й по раздел ІІ, т. 12, 13 и 14. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на З.А.П. за присъждане на разноски в производството пред Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 499 от 25.10.2017 г. по адм.дело № 228/2017 г. на Административен съд - Пазарджик в останалата му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на З.А.П. и изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на разноски за касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
113 Административно дело No 244/2017, I състав Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.С. *** с ЕГН ********** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000046 от 15.03.2017. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 12494/2017
• ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от С.С.Г. ***, срещу решение № 361 от 10.07.2017 г. постановено по адм. дело № 244 по описа за 2017 г. на Административен съд -Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12494 по описа за 2017 г. на Върховен административен съд, седмо отделение.
В законна сила на 22.2.2018г.
114 Административно дело No 268/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 22/04.04.2017г. на Главния архитект на Община Пазарджик, с която на основание чл. 99 от АПК е отменено Разрешение за строеж № 147/20.06.2016г., издадено в полза на Н.И.С., с предмет „Склад за керамични изделия“, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.19.257, съставляващ УПИ Х-257, търговия и услуги, местност „Азмъка“, землището на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА главният архитект на Община Пазарджик да заплати от бюджета на община Пазарджик на Н.И.С., сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 1272/2018
РЕШЕНИЕ№ 6405 от 16.05.2018г. по адм. дело № 1272/2018. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 576 от 22.11.2017 г., постановено по адм. дело № 268/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДАБулгартрасгас ЕАД да заплати на Н. И. С. направените пред касационната инстанция разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.5.2018г.
115 Административно дело No 288/2017, I състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-12/17.03.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което са потвърдени разпореждане № 0-12-000-00-01082354/26.01.2017 г., разпореждане № 0-12-000-00-0108355/26.01.2017 г. и разпореждане № 0-12-000-00-01082359/26.01.2017 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради придружаване и гледане на дете до 18 годишна възраст . Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2018
Административно дело № 14181/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 472 от 18.10.2017 г., постановено по адм. дело № 288 по описа за 2017 г. на Административен съд -Пазарджик. ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик да заплати на А.А.П. ***, разноски за тази инстанция в размер на 400.00 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.6.2018г.
116 Административно дело No 302/2017, V състав КСО Д.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.С. против Решение № 1012-12-82/18.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2473-1 от 19.11.2015 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което на Д.Г.С. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 06.11.2015 г. до 05.03.2016 г. в размер на 7.20 лева дневно. ОСЪЖДА Д.Г.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 10605/2017
С решение № 4330 от 03.04.2018 г. по адм. дело № 10605/2017 г. на ВАС -ОТМЕНЯ Решение № 334/28.06.2017г. постановено по адм.д. № 302/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-82/18.12.2015г. на директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Пазарджик, с което е потвърденото Разпореждане № 121-00-2473-1 от 19.11.2015г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО като преписка на длъжностното лице по чл.54ж, ал.1 от КСО при ТП на НОИ Пазарджик, което да се произнесе по искането на Д. Г. С. от [населено място] по заявление с вх.№ 121-00-2473 от 10.11.2015г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик да заплати на Д. Г. С. от [населено място], [улица], съдебни разноски в размер на 615 лева (шестстотин и петнадесет лева) за адвокатско възнаграждение за един адвокат по делото пред двете съдебни инстанции и за заплатени държавни такси. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2018г.
117 Административно дело No 306/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БРОКС 98 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.8.2017г.
Отменя мълчалив отказ на кмета на община Септември по искане вх. № 26 00-328/07.03.2017 г. на „Брокс-98“ ООД за издаване на скица и удостоверение с описание на УПИ ІV-Административна сграда, складова база, КПП и бензиностанция в кв. 72 по плана на гр. Септември. Изпраща делото като преписка на кмета на община Септември за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Административно дело № 10937/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 409 от 14 август 2017 година, постановено по адм. дело № 306/2017 година по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
118 Административно дело No 311/2017, VI състав КСО Е.А.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.А.Р. против Решение № 1012-12-21#1/03.04.2017 г., издадено от директора на ТП на НОИ - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-433/23.12.2016г. на ръководителя на пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА Е.А.Р. да заплати на ТП на НОИ - гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на сумата от 100(сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.5.2018
Административно дело № 13522/2017
РЕШЕНИЕ№ 5932 от 08.05.2018 по адм. дело № 13522/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 467 от 16.10.2017 г., постановено по адм. дело № 311/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VI състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2018г.
119 Административно дело No 319/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.С.Б.,
С.С.П.Б.,
П.Б.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОТХВЪРЛЯ искането на Д.С.Б., с посочен съдебен адрес ***, да бъде конституиран като жалбоподател по делото на мястото на първоначално подалите жалба Р.С.Б. и С.С.П.-Б.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Б. и С.С. ***, и П.Б.Г. ***, против Решение № 663/21.03.2017 г. на ОбС Септември, относно одобряване на ПУП – Парцеларен план, за определяне на трасетата на електропровод и водопровод за захранване на ПИ № 387010 в местността „Бунара“ в землището на с. Варвара. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 319/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващите страни, а по отношение на Д.Б. – след получаване на съобщение за постановеното определение. Препис от определението да се изпрати по електронна поща на адв. Б., след изготвяне на протокола.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.7.2018
Административно дело № 8367/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9542 от 12.07.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 8367/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 433/27.03.2018г., постановено по адм. дело № 319/2017г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.7.2018г.
120 Административно дело No 322/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.Н.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Н.Г. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 322/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.8.2018г.
121 Административно дело No 329/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 110/23.02.2017г. на изпълнителния директор на „Изпълнителна агенция по горите“ гр.София ,с която е наредено да се отпише от публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика А., както и е обявено за невалидно удостоверение №4432/30.09.2011г.. ОСЪЖДА ответника да заплати на жалбоподателя 610лв.разноски по делото. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок с касационна жалба пред ВАС чрез административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 12.1.2018г.
122 Административно дело No 333/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Б.С.Н. против Заповед № 152/11.04.2017 г. на кмета на община Велинград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2018
Административно дело № 1527/2018
РЕШЕНИЕ № 8038 от 14.06.2018г. по адм. дело № 1527/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 562 от 13.11.2017 г. по адм. дело № 333/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.6.2018г.
123 Административно дело No 359/2017, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Писмо № 0505/27.03.2017 г. на кмета на община Сърница, съдържащо отказ за издаване на скици на ПИ 180 и ПИ 181, находящи се в мах. Крушата по плана на гр. Сърница, постановен по заявления вх. № 0635 от 16.03.2017 г. и вх. № 0636 от 16.03.2017 г., подадени от Р.Р.Т.. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.6.2018
Административно дело № 14718/2017
РЕШЕНИЕ № 8874 от 29.06.2018г. по адм. дело № 14718/2017 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ решение №460/12.10.2017 г. по адм. д. № 359/2017 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказ по писмо № 0505/27.03.2017 г. на кмета на община Сърница за издаване на скици на ПИ 180 и ПИ 181, находящи се в мах. Крушата по плана на гр. Сърница, постановен по заявления вх. № 0635 от 16.03.2017 г. и вх. № 0636 от 16.03.2017 г. ИЗПРАЩА преписката по заявления вх. № 0635 от 16.03.2017 г. и вх. № 0636 от 16.03.2017 г. на кмета на община Сърница за извършване на поисканата със заявленията административна услуга. ОСЪЖДА община Сърница да заплати на С.Р.Т. и Р.Р.Т. направените по делото разноски в размер на 1240 /хиляда двеста и четиридисет/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.6.2018г.
124 Административно дело No 411/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 25/18.04.2017г. на главния архитект на община Пазарджик На основание чл. 200, ал.2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.2.2018
Административно дело № 12966/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 1997 от 14.02.2018 г. по адм. дело № 12966/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1066 от 18.10.2017г. на Административен съд – гр. Пазарджик, VI състав по адм.д. № 411/2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.2.2018г.
125 Административно дело No 414/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-10-ЮЦР-23/07.04.2017г. , издадена от Началника на РДНСК-Южен централен район. ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР гр. Пловдив да заплати на „Булгармин инженеринг“АД сумата от 1050 лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.7.2018
Административно дело № 3428/2018
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Булгармин инженеринг" АД гр.Панагюрище срещу решение № 686/28.12.2017г., постановено по адм. дело № 414/2017г. по описа на Административен съд-Пазарджик, в частта му за разноските, ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3428/2018г. по описа на ВАС, второ отделение, в тази част и ВРЪЩА делото на Административен съд- Пазарджик за произнасяне по нея по реда на чл. 248 ГПКвр. чл. 144 АПК. ОСТАВЯ В СИЛА същото решение в останалата му част. ОСЪЖДА РДНСК- Южен централен район да заплати на "Булгармин инженеринг" АД гр.Панагюрище сумата от 3625лв- разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.7.2018г.
126 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ****, за допълване на Решение № 642/18.12.2017г., постановено по адм. д. № 417/2017г. на Административен съд Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.10.2018
Административно дело № 4127/2018
РЕШЕНИЕ № 11870 от 05.10.2018 г. по адм. дело № 4127/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642/ 18.12.2017 г. и Решение № 60/ 14.02.2018 г. по адм. дело № 417/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.10.2018г.
127 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище гр. Пазарджик, ****, представлявано от управителя на И.Ж. Т., против Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.10.2018г.
128 Административно дело No 427/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА съдебното споразумение сключено пред съда на датата 24.01.2018 г. приложено към настоящия протокол в едно със скица-проект за изменение на кадастралния план п.и. 856, п.и. 860 и п.и. 861, кв. 88, с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, представляваща неразделна част от споразумението. ОБЕЗСИЛВА обжалвания административен акт Заповед № РД-188/05.05.2017 г., издадена от кмета на Община Брацигово. ПРЕКРАТЯВА настоящето АД № 427 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. На основание чл. 178, ал. 6 от АПК настоящето потвърдено от съда споразумение има значението на влязло в сила съдебно решение. Настоящето определение не подлежи на обжалване, с изключение на хипотезата, предвидена в чл. 178, ал. 5 от АПК, а именно: определението може да бъде обжалвано само от страна неучаствала в споразумението.
В законна сила на 21.3.2018г.
129 Административно дело No 428/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ М.М.Л. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Отменя Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2016 г., изх. № 01-6500/355 от 02.05.2017 г. на зам.- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.М.Л. разноски по делото в размер на 860 лв. /осемстотин и шестдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.3.2018
Административно дело № 1482/2018
С определение № 3730 от 22.03.2018 г. по дм. дело № 1482/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", подадена чрез юрисконсулт Катерина Недялкова- Гърова, против решение № 618 от 08.12.2017г., постановено от Административен съд - Пазарджик, по адм.д. № 428/2017г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВДСТВОТО по адм. д. № 1482/2018г. по описа на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщването, пред петчленен състав на Върховния административен съд. С определение № 7657 от 08.06.2018 г. по АД № 5528/2018 г. на ВАС петчленен състав – оставя в сила определение № 3730 от 22.03.2018 г. постановено по адм. № 1482/2018 г. на тричленен състав на ВАС, четвърто отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 8.6.2018г.
130 Административно дело No 452/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Ф. ***, подадена чрез пълномощника адв. Б.Б., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-92/23.03.2011 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА Р.Г.Ф. *** да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2018
Административно дело № 1507/2018
РЕШЕНИЕ № 6619 от 21.05.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 1507/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 581 от 23.11.2017 г., постановено по адм. дело № 452/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.5.2018г.
131 Административно дело No 471/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005 на Общински съвет Септември. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005 на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2018
Административно дело № 13215/2017
РЕШЕНИЕ № 5777 от 03.05.2018г. по адм. дело № 13215/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 458/12.10.2017 г по адм.дело № 471/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, в частта му, с което е отхвърлено протестирането на чл. 1, ал. 2, чл.19, ал. 1 чл. 28, ал. 1, т. 1,3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005г. на Общински съвет Септември. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.5.2018г.
132 Административно дело No 488/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.З.Ш. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-11-ПЗ-3/09.06.2017г. на началника на РО“НСК“Пазарджик при РДНСК-ЮЦР с която е отменено разрешение за строеж №152/26.05.2017г. на „Гараж“ , строеж – пета категория, в урегулиран поземлен имот І-15, за търговия , монтаж и демонтаж на гуми за МПС, местност „Капаница“, землище нас.Мало Конаре, община Пазарджик, ПИ № 138015. ОСЪЖДА Началника на РО»НСК» при РДНСК ЮЦР ДА ЗАПЛАТИ на Г.З.Ш. ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 10 лева - държавна такса.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Административно дело № 632/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 568 от 16.11.2017г., постановено по адм. дело № 488/2017г. на Административен съд - гр. Пазарджик, 1 състав. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.5.2018г.
133 Административно дело No 490/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО ТРАНС - ЕМ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Транс-ЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Седемнадесета“ № 3, представлявано от управителя Е.Н.Г., против Заповед № 1491/14.06.2017 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА „Агро Транс-ЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Седемнадесета“ № 3, представлявано от управителя Е.Н.Г.,*** сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 16.4.2018г.
134 Административно дело No 491/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.Я.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-523/15.06.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Н.Я.С.,***, разноски по производството в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2018
Административно дело № 1200/2018
РЕШЕНИЕ № 5453 от 25.04.2018 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 1200/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 615/07.12.2017г. на Административен съд гр. Пазарджик по адм.д. № 491/2017г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Н. Я.С., ЕГН **********,***, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, разноски за адвокат на касационна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.4.2018г.
135 Административно дело No 493/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.В.,
А.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.В. с ЕГН ********** и А.Г.В. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 2, адв. М. П. против Заповед №1492/14.06.2017г. на Кмета на община Пазарджик с която е забранено ползването и достъпа до ползващия се в нарушение на чл.178,ал.4 от ЗУТ : „Сервиз за ремонт на машини „Авена“, находящ се в партерен етаж на масивна четириетажна жилищна сграда, построена в УПИ ХІІ-286, в кв.481б по ПУП на гр.Пазарджик, с административен адрес : бул.“Княгиня Мария Луиза“№65 и е постановено преустановяване захранването на строежа с електроенергия и вода. ОСЪЖДА Н.И.В. с ЕГН ********** и А.Г.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмета на община Пазарджик сума в размер на 500 лв. възнаграждение на юрисконсулт. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК.
В законна сила на 3.1.2018г.
136 Административно дело No 505/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р КАТЯ ГИНЕВА-АСМП-ИП ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № 13/РД-09-806 от 15.06.2017 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на „Д-р К. Г.-АСМП-ИП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от д-р К. Г.-П. разноски по делото в размер на 420 (четиристотин и двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 6.1.2018г.
137 Административно дело No 513/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
Д.Г.Т.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.Х.Г. ***, подадена чрез адв. Д., против Заповед № 1803/30.11.2016 г. на кмета на община Септември, с която е изменена Заповед № 1775/21.11.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 513/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на община Септември, да заплати от бюджета на Община Септември, на Х.Х.Г. ***, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2018г.
138 Административно дело No 517/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Ч. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. З. *** против Заповед № 38 от 16.06.2017 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив ОСЪЖДА П.К.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Началника на РДНСК ЮЦР гр. Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2018г.
139 Административно дело No 518/2017, I състав КСО А.И.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.М. *** против Решение №1012-12-48#1/09.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик с което е потвърдено разпореждане №ЕГН , ПР -2140-12-34 от 01.02.2017г. на ръководителя на пенсионното осигуряван, с което е отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО.
В законна сила на 16.3.2018г.
140 Административно дело No 519/2017, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД,
Д-Р ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНТОНОВ
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД с ЕИК 112506227, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 46, представлявано от д-р Х. А. М.против Заповед № 13/РД-09-981 от 21.09.2016 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, за налагане на санкция частично прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Г. В. А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 13/РД-09-981 от 21.09.2016 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, за налагане на санкция частично прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. ОСЪЖДА „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД с ЕИК 112506227, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 46, представлявано от д-р Х. А. М.и д-р Г. В. А. с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.12.2018
Административно дело № 14415/2017
Решение №15225 от 07.12.2018. на ВАС шето отделение по АД № 14415/2017г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №519/ 02.11.2017 г., постановено по адм.д.№519/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД да заплати на Районната здравноосигурителна каса гр.Пазарджик разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2018г.
141 Административно дело No 530/2017, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Б.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Б.Б. с ЕГН ********** *** за защита срещу неоснователни бездействия на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 5.2.2018
Административно дело № 14348/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1537 от 05.02.2018 г. по адм. дело № 14348/2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Б.Б., подадена от адв. Г.Г., срещу решение № 539 от 09.11.2017 г. по адм. дело № 530/ 2017 г. на Административен съд Пазрджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 17.2.2018г.
142 Административно дело No 542/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р КАТЯ ГИНЕВА-АСМП-ИП ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Д-р К.Г.-АСМП-ИП“ЕООД, ЕИК *** против Писмена покана с изх. № 13-29-07-307/29.06.2017г. на директор на РЗОК - Пазарджик ОСЪЖДА „Д-р К.Г.-АСМП-ИП“ЕООД, ЕИК *** да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата в размер на 200 (двеста) лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2018
Административно дело № 6103/2018
РЕШЕНИЕ № 15261 от 10.12.2018 г. по адм. дело № 6103/ 2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 168 от 15.03.2018 г., постановено по адм. дело № 542/ 2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА „Д-р К.Г.- АСМП-ИП“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 76, да заплати на Районна здравноосигурителна каса- Пазарджик сумата от 100,00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2018г.
143 Административно дело No 546/2017, V състав КСО П.В.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.11.2017г.
Отменя Решение № 1012-12-54#1 от 20.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-118/03.04.2017 г. на ръководителя по пенсионното осигуряване, с което на жалбоподателя е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по член 69 от КСО във връзка с § 50 от същия кодекс. Изпраща преписката на ръководителя по пенсионното осигуряване, което следва да се произнесе след влизане в сила на настоящото решение съобразно дадените в неговите мотиви задължителни указания. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на П.В.В. разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.12.2018
Административно дело № 14176/2017
С решение № 15219 от 07.12.2018 г. по адм. дело № 14176/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 520/03.11.2017 г. на Административен съд Пазарджик по адм.д.№ 546/2017 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.В. *** срещу решение №1012-12-54#1/20.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с негоразпореждане № 2140-12-118/03.04.2017 г. на длъжностно лице по "ПО" при ТП на НОИ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.12.2018г.
144 Административно дело No 556/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ УНИМИЛК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Отменя финансова корекция наложена с покана за доброволно изпълнение изх. № 2600-11767/28.06.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Изпраща преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Оставя без разглеждане жалбата на „Унимилк“ ООД против Решение № РД-254/26.06.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и прекратява делото в тази му част. Осъжда Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.2.2018
Административно дело № 13957/2017
В законна сила на 15.2.2018г.
145 Административно дело No 564/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К.,
М.Р.К.,
ЕКО ХИДРО 90 ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Отменя Заповед № 889/30.06.2017 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП – частично изменение на плана за улична регулация, като улица-тупик с о.т. № № 1318-1347 се скъсява до имот пл. №8891, който се присъединява към УПИ ХХ-5863 и се образува нов УПИ № ХХ-5863,8891 с площ 340 кв.м. и с който проект се извършва частично изменение на плана за застрояване, като се предвижда ново застроително петно на един етаж в рамките на имот пл. № 8891 с площ 81 кв.м., свързано застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60 %, Кинт. = 1,2, минимално озеленяване – 40%, съгласно червения цвят в проекта. Осъжда община Велинград да заплати на „Еко Хидро 90“ ООД разноски по делото в размер на 280 лв. Осъжда община Велинград да заплати на С.А.К. и М.Р.К. разноски по делото в размер на 150 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2018
Административно дело № 6523/2018
С решение № 13492 от 06.11.2018 г. по адм. дело № 6523/2018 г. на ВАС- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180/21.03.2018 г., постановено по административно дело № 564/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на „Еко Хидро 90” ООД, ЕИК : 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 12, представлявано от Г. Делчев, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на С.А.К. и МедкоРусанов К. *** съдебно – деловодни разноски в размер на 600 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2018г.
146 Административно дело No 569/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Л.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Л.П. ***, против Заповед № РД-01-136/19.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.2.2018г.
147 Административно дело No 579/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Б.Б.,
В.Г.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Г.Б.Б. и В.Г.Б. против Заповед № 923/10.07.2017 г. на кмета на община Велинград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 200/2018
С решение № 6704 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 200/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 561 от 13.11.2017г., постановено по адм. дело № 579/2017г. на Административен съд - гр. Пазарджик, 5 състав. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.5.2018г.
148 Административно дело No 613/2017, IV състав КСО С.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.Б. ***, против Решение № 1012-12-62#2/18.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА С.Й.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.3.2018г.
149 Административно дело No 618/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Л. ИВАН УЗУНОВ НА ДЛЪЖНОСТ МС ПРИ БМ ПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на принудителна административна мярка /репатриране на лек автомобил марка “Хюндай“ с рег. № РА 2272 КВ, собственост на В.С.Л. ***/ наложена на 07.08.2017 г. от И. Г. У.на длъжност младши специалист при Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи. ОСЪЖДА И. Г. У.на длъжност младши специалист в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на В.С.Л. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.3.2018
Административно дело № 14741/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3205 от 13.03.2018 г. по адм. дело № 14741/2017 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И. Г. У.на длъжност младши специалист при бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към община Пазарджик срещу решение № 518 от 02.11.2017 г. по административно дело № 618/2017г. по по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 14741/2017г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд, ІI колегия, петчленен състав.
В законна сила на 28.3.2018г.
150 Административно дело No 623/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба подадена от Н.Г.В. с ЕГН ********** против отказ с изх.№174/20.07.2017г.на гл.архитект на община Пазарджик да издаде Удостоверение за търпимост на строеж „Масивен гараж“ и „навес-барбекю“ находящи се в УПИ ХVІ-290 в кв.35 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок , чрез Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2018
Административно дело № 1825/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.12.2017 г. псладм.д.№623/2017 г. на Пазарджишкия административен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
151 Административно дело No 628/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Л. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.7.2018г.
152 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1627/30.06.2017г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска постройка", изпълнен в поземлен имот 55155.506.678 по КК на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ VІ-565 в кв. 107 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ***, собственост на наследниците на К. Г.К.: М.Д.К., Г.К.К. и Д.К.К.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.2.2018г.
153 Административно дело No 649/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.Г.Т. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-201/25.07.2017г. на началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Б.Г.Т., сторените от него разноски в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.1.2018г.
154 Административно дело No 650/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.Б. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-196/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на А.С. ***, сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2018г.
155 Административно дело No 651/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.К. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-200/25.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Г.Д.К. ***, сторените от него разноски в размер на 625 /шестстотин двадесет и пет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.1.2018г.
156 Административно дело No 652/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Ц.Т. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-199 от 25.07.2017 г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на младши експерт С.Ц.Т., на длъжност младши полицейски инспектор „Териториална полиция“ в Участък Ракитово, към Районно управление Велинград на ОД на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на С.Ц.Т., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 650,00лв./шестстотин и петдесет и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.1.2018г.
157 Административно дело No 653/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи П.Й.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2017г.
Отменя Заповед № 367з-198/25.07.2017 г. на началника на РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която на П.Й.К. в качеството му на държавен служител в Районно управление Велинград при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение за срок от три месеца“. Осъжда РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик да заплати на П.Й.К. разноски по делото в размер на 635 (шестотин и тридесет и пет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.1.2018г.
158 Административно дело No 656/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи З.Д.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-197/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на З.Д.П., сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
159 Административно дело No 657/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-195/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Г.Н.Г., сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
160 Административно дело No 680/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000151/25.03.2017г., издадена от началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от единадесет месеца и са иззети два броя регистрационни табели и СРМПС. ОСЪЖДА началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Н.С.В., сторените от него разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 10.4.2018г.
161 Административно дело No 691/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.38,ал.9 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление с общинско имущество на община Велинград, приета с Решение №189/24.04.2008г. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 19.1.2018г.
162 Административно дело No 700/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.К.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.Ф. ***, подадена против Заповед № 503/17.08.2017 г. на кмета на община Панагюрище. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2018
Административно дело № 1922/2018
РЕШЕНИЕ № 8014 от 14.06.2018 г на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 1922/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648 от 18 декември 2017 год., постановено по адм. дело № 700/2017 год., по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Й. К. Ф. *** сумата от 100, 00 лв. (сто лева), разноски за настоящата касационна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.6.2018г.
163 Административно дело No 701/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Е.Ю.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** против Заповед № 1124/17.08.2017 г. на Кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА Е.Ю.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Ц.П.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.3.2018г.
164 Административно дело No 706/2017, I състав Закон за движението по пътищата В.Й.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0315-000079/19.05.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.1.2018г.
165 Административно дело No 708/2017, II състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-75 от 18.08.2017 г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърдените с него Разпореждане № О-12-000-00-00909475 от 12.03.2016г. ; Разпореждане № О-12-000-00-00909483 от 12.03.2016г. и Разпореждане № О-12-000-00-00927570 от 14.04.2016г., трите на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с които на А.А.П., ЕГН **********,*** е отказано опускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност, поради общо заболяване по болнични листи №Е20154143184 от 06.01.2016 г. ; №Е20154062389 от 20.01.2016 г. и №Е20164762492 от 19.02.2016 г. ВРЪЩА преписката на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт за постановяване на законосъобразни административни актове, при спазване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2018
Административно дело № 14416/2017
РЕШЕНИЕ № 4754 от 13.04.2018г. по адм. дело № 14416/2017г. на Върховен административен съд на Република България - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №521 от 06.11.2017 г., постановено по адм. дело №708/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II - ри състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2018г.
166 Административно дело No 718/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Б.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.К.Б. ***, подадена чрез адв. У., заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 17-1006-000-569/15.08.2017 год. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена на основание чл.171, т.1, б.“б“ от Закон за движение по пътищата/ЗДвП/ принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца“. ОСЪЖДА ОД на МВР- Пазарджик да заплати на Б.К.Б. *** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.3.2018г.
167 Административно дело No 725/2017, II състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.12.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000297 от 07.09.2016 г. на Началник Група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо З.Б.Б., ЕГН : **********,*** е наложена марка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на З.Б.Б., ЕГН : **********,***, сумата от 600,00лв./шестстотин лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 725 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., в частта му по искането на З.Б.Б., ЕГН : **********,***, да бъде отменена като незаконосъобразна Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000297 от 07.09.2016 г. на Началник Група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б. е наложена марка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. В тази част, настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.1.2018г.
168 Административно дело No 730/2017, III състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Р. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЗСП/Д-РА-С/279-А/03.07.2017 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Септември, с която й е прекратена месечната помощ по чл. 9 от ППЗСП за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2019 г. ОСЪЖДА А.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Септември направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.10.2018
Административно дело № 494/2018
РЕШЕНИЕ № 11873 от 05.10.2018 г. по адм. дело № 494/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578/ 23.11.2017 г. постановено по адм. дело № 730/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.10.2018г.
169 Административно дело No 735/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия А.Д.Г. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Г. *** с ЕГН ********** против Отказ за издаване на разрешение за дейности с АБВВПИ рег.№ 18183-79/25.05.2017г. на Началника на РУ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.1.2018г.
170 Административно дело No 736/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.2.2018г.
ОТМЕНЯ бездействието на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. на С.М.Г., ЕГН **********,***, да образува производство по принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. ЗАДЪЛЖАВА Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик да образува изпълнително дело по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. на С.М.Г., ЕГН **********,***, за принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. Това в едноседмичен срок от получаване на настоящото решение. Препис от решението да се връчи на държавния съдебен изпълнител и на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Септември. Препис от решението да се връчи на жалбоподателя с писмо с обратна разписка, както и посредством e-mail на адрес [email protected] Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
171 Административно дело No 739/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.Г. *** срещу бездействие на кмета на Община Септември като изпълнителен и административнонаказаващ орган. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 739/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.12.2017
Административно дело № 12650/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 15520 от 18.12.2017 г. по адм. дело № 12650/2017 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С.М.Г. ***, против определение № 1017 от 05.10.2017 г., постановено по адм. д. № 739/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VI състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 12650/2017 г. по описа на Върховния административен съд, VI отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 18.1.2018г.
172 Административно дело No 755/2017, VI състав Закон за движението по пътищата П.Н.А. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 17-0340-000258/20.08.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Септември, с която на основание чл.22 ЗАНН, е наложена санкция на основание чл.171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС ДКН РВ1796РА за срок от 1 година, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 18.1.2018г.
173 Административно дело No 756/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Р.Х.,
Г.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата (наречена „възражение“) на Г.И.Г., с които изразява несъгласието си за обединяване на парцел жилище за празненства в кв. 198 УПИ ХIII, УПИ ХIV и УПИ ХV. Оставя без разглеждане жалбата (наречена „възражение“) на А. Ангелова Х., с които изразява несъгласието си за обединяване на парцел жилище за празненства в кв. 198 УПИ ХIII, УПИ ХIV и УПИ ХV. Прекратява административно дело № 756 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателките, на ответника и на заинтересованото лице – М.Д.А..
В законна сила на 12.2.2018г.
174 Административно дело No 758/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МЕРИ-КОСТАДИН ДЖАРОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 576/29.08.2017 г. на кмета на община Пещера, с която е наредено да бъде премахната монтирана дървена конструкция на открита тераса на източната фасада на апартамент, находящ се в имот с идентификатор 56277.502.862, УПИ V-1703, кв. 108 по плана на гр. Пещера. ОСЪЖДА кметът на община Пещера да заплати от бюджета на община Пещера на „Мери-Костадин Джаров“ЕООД, ЕИК ***, сумата от 900 (деветстотин) лева - направени разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на кмета на община Пещера за заплащане на разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.7.2018
Административно дело № 1921/2018
РЕШЕНИЕ№ 10239 от 30.07.2018г. по адм. дело № 1921/2018г. по адм. дело № 1921/2018г. на Върховен административен съд на Република България - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 684/28.12.2017 г., постановено по адм. дело № 758/2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е отменена като незаконосъобразна, заповед № 576/29.08.2017 г. на кмета на община - Пещера. ОСЪЖДА община-Пещера да заплати на „Мери – К. Джаров“ ЕООД, представлявано от К. Джаров, сумата от 600 (шестстотин) лв. разноски по делото пред ВАС. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2018г.
175 Административно дело No 760/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.П.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0310-000103/29.05.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище, с която на Д.П.Н. е наложена санкция по чл. 171, т.1б.б от ЗДвП- временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282397196. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
176 Административно дело No 761/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 676/22.12.2017 г., постановено по адм. дело № 761/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 5, на ред 10 от диспозитива на решението, вместо „Сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Пазарджик“ да се чете „РУ Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2018г.
177 Административно дело No 761/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ИЗМЕНЯ ПО жалба на К.И. *** Заповед № 17-0310-000211/19.08.2017 г., издадена от началник група към ОДМВР-Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на К.И.Д. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на К.И. ***, разноски по производството в размер на 205 (двеста и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.1.2018г.
178 Административно дело No 762/2017, V състав Закон за автомобилните превози Р.А.К. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1726 от 18.09.2017 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на Р.А.К. разноски по делото в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.1.2018г.
179 Административно дело No 763/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АКВАРЕЛ-МГ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.1.2018г.
Отхвърля жалбата на „Aкварел – МГ“ ЕООД против Заповед за спиране експлоатацията на обект с изх. № 4/17.09.2016 г. на директора на РЗИ Пазарджик, с която е спряна експлоатацията на фабрика за бутилиране на изворна вода в град Велинград на „Aкварел – МГ“ ЕООД до възстановяване на директната тръбопроводна връзка от извор „Легоринец“ до фабриката за бутилиране на изворна вода. Осъжда „Aкварел – МГ“ ЕООД да заплати на Регионална Здравна Инспекция Пазарджик разноски по делото в размер на 360 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 3660/2018
С определение № 4051 от 28.03.2018 г. по адм. дело № 3660/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на"Акварел- МГ" ЕООД срещу решение № 5/08.01.2018г. на Административен съд Пазарджик по адм.д. № 763/2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3660 по описа на Върховен административен съд за 2018г. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 17.4.2018г.
180 Административно дело No 767/2017, I състав Закон за движението по пътищата Д.Х.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000416/01.07.2017 г., издадена от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, КАТО определя срок на наложената санкция – 9 месеца, т.е налага на Д.Х.Д. с ЕГН ********** *** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Фолксваген голф“ с ДК№ СВ8956ВВ – лична собственост - за срок от 9 месеца.
В законна сила на 13.1.2018г.
181 Административно дело No 770/2017, II състав Закон за защита от дискриминация Б.В.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.В.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 575 от 21.09.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е удължен срока на действие, от 11:00часа на 21.09.2017г. до 11:00часа на 10.10.2017г. на Заповед № 564 от 15.09.2017г. на Кмета на Община Панагюрище с която е обявено бедствено положение за населените места от Община Панагюрище, както следва : гр. Панагюрище, с. Бъта, с. Баня, с. Оборище, с. Елшица, с. Левски, с. Поибрене и с. Попинци. Съответно, разпоредено е извършването на авариен ремонт на магистралния водопровод от с. Злокучене в участък т. 39 по посока ОШ „Бошуля“ с дължина 1 км. и от т. 40 по посока ПС ІІІ подем – 1км., като е постановено до нормализиране на водоснабдяването с питейна вода на населените места с питейна вода в общината да се доставя вода както следва : за с. Бъта, с. Баня, с. Попинци, с. Елшица и с. Левски при наличие на вода от магистралния водопровод и чрез водоноски. За гр. Панагюрище, с. Оборище и с. Поибрене – подаване на максимално възможните количества вода от откритите водоизточници, а при невъзможност, снабдяването да става с водоноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 770 по описа на административен съд Пазарджик за 2017г. ОСЪЖДА „Б.В.Л., ЕГН **********,***, да заплати на Община Панагюрище, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща извършени разноски по производството.. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.7.2018
Административно дело № 7776/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 537 от 23.04.2018г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 770/2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.7.2018г.
182 Административно дело No 780/2017, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ Г.-С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ГЕО – С.П.“ с ЕИК 112049928, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пейо Яворов“ № 1, представлявано от С.П., подадена чрез адв. К. и адв. Г. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Велинград да се произнесе по подадена молба с вх. № 53-00/1303/14.09.2017 г. ОСЪЖДА ЕТ „ГЕО – С.П.“ с ЕИК 112049928, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пейо Яворов“ № 1, представлявано от С.П. да заплати на кмета на Община Велинград направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 28.10.2018
Административно дело № 4826/2018
РЕШЕНИЕ № 12743 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 4826/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОБЕЗСИЛВА решение № 138/ 06.03.2018 г., постановено по адм. дело № 780/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.10.2018г.
183 Административно дело No 782/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ИЗМЕНЯ ПО жалба на В.С.Г. *** Заповед № 17-1006-000632/04.09.2017 г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.С.Г. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на В.С.Г. *** разноски по производството в размер на 105 (сто и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.1.2018г.
184 Административно дело No 783/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 44г от Наредбата за определянето, администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище и т. 28 в частта „депозит“ от списъка с видовете услуги и цени за тях към нея, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. на ОбС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 783/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Панагюрище ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ответника – от уведомяването му.
В законна сила на 19.1.2018г.
185 Административно дело No 787/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.С.Т. ***, Заповед № 17-0310-000196/22.07.2017 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на В.С.Т. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище да заплати на В.С.Т., с постоянен адрес *** 11 разноски по производството в размер на 155 (сто петдесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Съдия:
В законна сила на 24.1.2018г.
186 Административно дело No 788/2017, I състав Закон за автомобилните превози Д.Н.Н. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-1782/26.09.2017г. издадена от Началник на областен отдел „автомобилна администрация“-Пазарджик, към ИА“АА“-София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
187 Административно дело No 791/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 33, т. 2, т. 3, т. 4 , т. 5 и т. 6 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 23.1.2018г.
188 Административно дело No 792/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Пазарджик, Разпоредбите на чл.32,т.2,т.3,т.4,т.5 и т.6 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница, приета с решение №11 от 27.04.2015г. на общински съвет гр.Сърница, потвърдено с Решение № 19/28.05.2015г. . ОСЪЖДА Общински съвет - Сърница да изплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, направените от нея разноски във връзка с разглеждането на делото пред настоящата съдебна инстанция в размер на 20.00 /двадесет/ лв. такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана наредбата, в която се съдържа процесните отменени нейни текстове и в 14- дневен срок в Административен съд Пазарджик да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Сърница Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
В законна сила на 19.1.2018г.
189 Административно дело No 793/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1777/21.09.2017 г. на директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя А.В.Ш. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на А.В.Ш. ***, сторените от него разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2018г.
190 Административно дело No 794/2017, I състав Закон за автомобилните превози И.А.Б. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-1881/04.10.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.1.2018г.
191 Административно дело No 797/2017, VI състав Закон за движението по пътищата МОНИКА КОМЕРС-2 ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000574/17.08.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на „Моника Комерс 2“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 50 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.1.2018г.
192 Административно дело No 799/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.Х. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***,офис 3 срещу Заповед №Л-4211/В от 04.10.2017г. , на ВПД Главен директор на ГД“ИН“-София за прекратяване на служебно му правоотношение поради неявяване на служителя да заеме длъжността на която е възстановен, в 14 дневен срок от влизане на съдебното решение за отмяна на заповед за прекратяване на служебното правоотношение в сила . Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 24.2.2018г.
193 Административно дело No 800/2017, I състав чл. 304 АПК С.М.Г. КМЕТ НА С.ЗЛОКУЧЕНЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 27.11.2017г.
НАЛАГА на Кмета на кметство с.Злокучене – Асен Методиев Беков глоба в размер на 1000лв.за неизпълнение на съдебно решение №340/04.07.2017г. постановено по адм.д.№285/17г. по описа на Административен съд Пазарджик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 6.3.2018г.
194 Административно дело No 801/2017, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КОМИСАР ВЕСЕЛИН КОЦЕВ НАЧАЛНИК НА ТС ЗАТВОР ГР. ПАЗАРДЖИК 2 КАТЕГОРИЯ КЪМ МП НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 26.2.2018г.
на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Комисар В.К., началник на Затвор гр. Пазарджик, 2 категория към МП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 801 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 16.3.2018г.
195 Административно дело No 810/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отменя отказ от 12.09.2017 г. на началника на Затвор – Пазарджик лишеният от свобода Т.Т.К. да бъде преведен в „Затворническо общежитие Открит тип“. Изпраща преписката на началника на Затвор – Пазарджик за ново произнасяне, при спазване на дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда Затвор – Пазарджик, да заплати на адвокат В.С.С. разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.2.2018г.
196 Административно дело No 811/2017, IV състав Закон за закрила на детето И.С.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.12.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.С.Д. *** против Заповед №ЗД/Д-РА-ПЩ-103/02.10.2017 г. на Директора на ДСП Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 811/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 10.2.2018г.
197 Административно дело No 814/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.12.2017г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – ст.комисар Йордан Рогачев, да заплати на А.И.П. с ЕГН ********** *** , сумата от 300/триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 2495/16 год. по описа на Районен съд - Пазараджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – ст.комисар Йордан Рогачев, да заплати на А.И.П. с ЕГН ********** *** , направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 23.1.2018г.
198 Административно дело No 819/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-444/17.10.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на Д. Г.А. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
199 Административно дело No 829/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на П.К.П. сума в размер на 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 467/2017 г., по което е постановено влязло в сила Решение № 379/20.07.2017 г., постановно по нахд № 467/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено издаденото срещу П. Наказателно постановление № ЗМВР-37, издадено на 09.05.2016 г. от началника на РУП Септември, ведно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля предявения иск от П.К.П. против Областна дирекция на МВР Пазарджик, за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 500 лв. в периода 06.07.2016 г. – до датата на подаване на исковата молба – 23.10.2017 г., причинени му в резултат на отрицателните емоции, стрес и безпокойство, предизвикани от Наказателно постановление № ЗМВР-37, издадено на 09.05.2016 г. на началника на РУП Септември, което е отменено с влязло в сила Решение № 379/20.07.2017 г., постановно по нахд № 467/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на П.К.П. разноски по делото в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
200 Административно дело No 832/2017, III състав Изборен кодекс П.В.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.Т., ЕГН ********** *** против Решение № 215 от 13.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което са прекратени предсрочно пълномощията му на кмет на Кметство Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2018
Административно дело № 13465/2017
РЕШЕНИЕ № 1342 от 30.01.2018 г. по адм. дело № 13465/ 2017 г.на ВАС- четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 522 от 07.11.2017 г., постановено по адм. дело № 832/ 2017 г. от Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.1.2018г.
201 Административно дело No 833/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Исковете, заявени от С.Д.В.,***, да бъде осъден Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, София, да му заплати на основание чл. 203 от АПК, общо сумата от 45581лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, като лишен от възможността да получи финансово подпомагане, от които по схемата за единно плащане, сума в размер на 32868,62лв., по плащанията на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони, сума в размер на 12 712,17лв., както и законната лихва върху сумата от 45 581,32лв., от деня на подаване на исковата молба, до пълното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 833 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.1.2018
Административно дело № 14290/2017
С определение №828 от 22.01.2018 г. по адм. дело № 14290/2017 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1141 от 09.11.2017 г., постановено по адм. дело № 833/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2018г.
202 Административно дело No 837/2017, II състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0315-000156 от 02.07.2017г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К.Г.К.,ЕГН: **********,*** е наложена санкция – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца, като са иззети два броя табели № РА5980АТ и Свидетелство за регистрация на МПС 008504838. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на К.Г.К.,ЕГН: **********,***, сумата от 310,00лв./триста и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.1.2018г.
203 Административно дело No 838/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.Ц.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0310-000235/25.09.2017 г. на Началника на РУП Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
204 Административно дело No 839/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Ц.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000236/25.09.2017 г. на началник РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която на С.Ц.Н. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от същия закон – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 24.3.2018г.
205 Административно дело No 841/2017, III състав Закон за семейни помощи за деца Л.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, в обжалваната част – относно определената начална дата, от която е отпусната месечната помощ за отглеждане на детето й Л.И.П.. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението-декларация № ЗСПД/Д-РА/8596 от 26.08.2016 г. на К.П.П., подадено до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик относно началната дата на отпускане на месечната семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по прилагане на материалния закон. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, да заплати на К.П.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.1.2018г.
206 Административно дело No 842/2017, III състав КСО Г.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Т. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-102#1/10.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** – ПР № 2140-12-286/08.08.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ОСЪЖДА Г.П.Т. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.6.2018г.
207 Административно дело No 844/2017, IV състав ДОПК ЕТ С.-Т.-С.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Б. ***, в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „Спарк-тур – С.Б.“***, подадена частично срещу АУЗД по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 91-1/20.07.2017 г., съставен от ст. инспектор при Дирекция МДТ при Община Сърница. ОСЪЖДА „ЕТ „Спарк-тур – С.Б.“***, представлявано от С.М.Б.,*** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 5.5.2018г.
208 Административно дело No 845/2017, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 845/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващата страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна жалбоподателя пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
209 Административно дело No 846/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Х.М.,
Е.В.П.,
Л.В.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 27.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 846/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващия жалбоподател и в 7-дневен срок от връчване на съобщението за прекратяване на делото на останалите страни.
В законна сила на 12.4.2018г.
210 Административно дело No 848/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-290 от 10.10.2017 г. на началника на РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца, на инсп. А.И.Б.. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2018г.
211 Административно дело No 850/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.З.,
М.К.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.З. и М.К.З. *** против Заповед № 897 от 29.11.2016 г. на кмет на Община Пещера. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 14.7.2018г.
212 Административно дело No 851/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на А.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 150 /сто и петдесет/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 201/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.11.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на А.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 310 (триста и десет) лева за направените по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.3.2018г.
213 Административно дело No 855/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Й.З. МЛ. ЕКСПЕРТ ЕМИЛ ЛЬОТЕВ НА ДЛЪЖНОСТ МКР ПРИ УЧАСТЪК РАКИТОВО РУ ВЕЛИНГРАД ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 367зз от 14.10.2017 г., постановена от мл. експерт Емил Л., на длъжност МКР при участък Ракитово, Районно управление Велинград, Областна дирекция на МВР Пазарджик, въз основа на която, З. е задържан за срок от 24часа. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.Й.З., ЕГН : **********,*** сумата от 610,00лв. /шестстотин и десет лв./, представляваща извършени от последния разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
214 Административно дело No 856/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.П.М. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.П.М. ***, подадена чрез адв. К. Заповед № 17-0310-000254/14.09.2017 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на Н.П.М. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ОСЪЖДА РУП при ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище да заплати на Н.П.М. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.1.2018г.
215 Административно дело No 857/2017, VI състав ДОПК ФЕШЪН ПАК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Фешън Пак“ ЕООД, с БУЛСТАТ 112669587, с адрес: гр. София, ЖК Люлин, бл. 229, вх. В, ет. 5, ап. 94 против Решение № 13-38-97/06.10.2017г. на началник отдел МДТ при Община Пазарджик и Акт за установяване на задължения по декларация АУ 002265/30.09.2013г., издаден от Татяна Темнилова - старши инспектор към отдел МДТ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 857/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 3.1.2018г.
216 Административно дело No 859/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между ДП „НКЖИ“ София, кмета на Община Белово и „Импрегнация 2000“ АД София споразумение производството по настоящото дело да бъде прекратено, като се обезсили Заповед № 366/16.10.2017 г. на кмета на Община Белово, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“ в земл. на с. Момина клисура, като страните нямат претенции относно направените от тях съдебно-деловодни разноски един спрямо друг. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 366/16.10.2017 г. на кмета на Община Белово, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“ в земл. на с. Момина клисура. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 859/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е ОБЖАЛВАЕМО в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.4.2018г.
217 Административно дело No 862/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Я.А.В. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.А.В., ЕГН **********, срещу Отказ рег. № 315з-135 от 17.10.2017г. на Началник на РУ Пещера при ОДМВР - Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.4.2018г.
218 Административно дело No 863/2017, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ц.И.Д. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Отказ № 367р-13560 от 09.10.2017 г., на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик, да издаде на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, разрешение за носене и съхранение на един брой късо огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, като е разпоредено от същия да се изземе Разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие обр. 3, № РА124536 и огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, един брой пълнител и 45 бр. боеприпаси. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик за продължаване на административното производство по заявлението на Ц.И.Д., при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, да заплати на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 28.4.2018г.
219 Административно дело No 866/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.З.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.З.Ш. ***, Заповед № 17-1006-000754/19.10.2017 г., издадена от началник група към ОД МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, с която е приложена ПАМ на Г.З.Ш. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Г.З.Ш. *** разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.1.2018г.
220 Административно дело No 868/2017, V състав Закон за движението по пътищата Г.И.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000261/13.09.2017 г., издадена от началник Група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Г.И.К. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда Група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Г.И.К. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
221 Административно дело No 876/2017, II състав Закон за опазване на околната среда РЕСУРС 1 АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, чрез Изпълнителния директор Георги Налджиев срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2/2017г. от 03.10.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, находящо се на територията на община Велинград, обл. Пазарджик с възложител „Ресурс 1“ АД. ОСЪЖДА „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, да заплати на Община Велинград, ул. „Хан Аспарух“, № 35, сумата от 600,00лв. (шестстотин лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. ОСЪЖДА „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2018
Административно дело № 7563/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение №233/17.04.2018 г., постановено по адм.д. №876/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Ресурс-1" АД да заплати на Регионална инспекция за опазване на околната среда гр.Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Ресурс-1" АД да заплати на Община Велинград сумата от 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „Ресурс-1" АД да заплати на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг /ВКТВ/" ЕООД сумата от 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.
222 Административно дело No 880/2017, I състав Закон за движението по пътищата Р.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.З. *** чрез адв.Д.К. от ПАК против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000299 от 11.10.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 28.2.2018г.
223 Административно дело No 883/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.А.Я.,
А.З.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Писмо № 9200-506-1/20.10.2017 г. на кмета на община Септември, съдържащо отказ за заличаване на адресната регистрация на Я.Й.К. с постоянен адрес:***. Изпраща преписката на кмета на община Септември за ново прознасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Осъжда община Септември да заплати на Я.А.Я. и А.З.Я. разноски по делото в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.4.2018г.
224 Административно дело No 884/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ А.-Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Алтона-Д. Т.“ против Решение № 30/3/3120591/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 01-6500/2694 от 08.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 884/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.4.2018г.
225 Административно дело No 885/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.С. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000316/30.09.2017 г., издадена от началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, която е приложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН № *** за срок от шест месеца. ОСЪЖДА РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, да заплати на В.С.С. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.4.2018г.
226 Административно дело No 890/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Праидгруп“ ООД с ЕИК 200501077, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, с представляващ Д.Г.Д. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2016 г., с изх. № 01-2600/5543 на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 890/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
227 Административно дело No 892/2017, VI състав Закон за движението по пътищата ЕТ А.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1818-000067/28.09.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.3.2018г.
228 Административно дело No 893/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.11.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на кмета на община Велинград да издаде заповед за допускане изменение на ПУП, по реда на чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, обективиран в писмо изх. № 94-00/6944 от 02.11.2017 г. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Велинград за произнасяне по Заявление вх. № 94-00/6944 от 19.10.2018 г., със задължителни указания, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА кмета на община Велинград, да заплати от бюджета на Община Велинград, на П.В.Т. ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 8.12.2018г.
229 Административно дело No 896/2017, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.1.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на област Пазарджик, против Решение № 379, прието на заседание на ОбС Пещера, проведено на 26.10.2017 г. по Протокол № 28, т. 10 от дневния ред. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 896/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.1.2018г.
230 Административно дело No 908/2017, III състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000801/06.11.2017 г. – чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.К.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 17.3.2018г.
231 Административно дело No 911/2017, V състав ДОПК Г.Л.А.,
Л.И.В.,
Н.И.Х.,
Х.И.Х.
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.11.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.Л.А., Л.И.В., Н.И.Х. и Х.И.Х. с искане за прекратяване на изпълнително дело № 20178880400536 по описа на ЧСИ Георги Захариев с район на действие – ОС Пазарджик и прекратява адм.д. № 911 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Изпраща делото като преписка по подведомственост на ЧСИ Георги Захариев с район на действие – ОС Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите Г.Л.А., Л.И.В., Н.И.Х., Х.И.Х. и на ЧСИ Георги Захариев с район на действие – ОС Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.4.2018
Административно дело № 3353/2018
С определение № 4447 от 04.04.2018 г. по адм. № 3353/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1195 от 27.11.2017 г., постановено по адм. д. № 911 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2018г.
232 Административно дело No 913/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Банка Пиреос България“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ***, бул. Цариградско шосе № 115Е, подадена чрез адв. С.Д. против Решение с изх. № 17-552/31.10.2017 г. на началника на СГКК Пазарджик. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ***, бул. Цариградско шосе № 115Е да заплати в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.9.2018г.
233 Административно дело No 914/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК,
Ц.С.С.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.2.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 13-000582/20.02.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Отменя наказателно постановление № 13-000582/20.02.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 126, т. 6 и т. 13 от КТ, във връзка с чл. 246, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на Ц.С.С. на основание чл. 413, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.2.2018г.
234 Административно дело No 916/2017, I състав Закон за движението по пътищата Я.А.А. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.А.А. с ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000093/03.11.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик. Осъжда Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Я.А.А. с ЕГН ********** *** сума в размер на 310 лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.3.2018г.
235 Административно дело No 917/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.В.Л. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Б.В.Л. с ЕГН ********** *** против Кмета на Община Панагюрище и Началника на ВИК Панагюрище, с искане ответниците солидарно да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 10 000 лева за претърпените от ищеца имуществени и неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 917/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
236 Административно дело No 918/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от Д.А.Х. ***, чрез процесуален представител адв.С. против ГД”Изпълнение на наказанията” гр.София, с която е предявен иск по чл.121, ал.1, т.3, във вр. с чл.104, ал.1 от Закон за държавния служител (ЗДСл) с цена на иска – брутно трудово възнаграждение за два месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №918/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 8.6.2018г.
237 Административно дело No 919/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на В.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 30.12.2017г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 300лв. до пълния му размер. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на В.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 310 /триста и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2018
Административно дело № 5499/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169 от 19.03.2018 г., постановено по адм. д. № 919 по описа за 2017 г. на Административен съд-Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2018г.
238 Административно дело No 920/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛЕКСАНДЪР-1989 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. – 1989“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Братаница, общ. Пазарджик, ул. „Шеста“ № 3А, представлявано от управителя А.А.Г. против заповед № 37 от 06.01.2016 г. на кмета на Община Пазарджик, в обжалваната й част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.11.2018
Административно дело № 4018/2018
РЕШЕНИЕ № 13607 от 07.11.2018 г. по адм. дело № 4018/2018 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 15.02.2018 г., постановено по адм. дело № 920/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.11.2018г.
239 Административно дело No 923/2017, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Д.З. Заповед № 17-1006-000641/09.09.2017 г., издадена от началник група към ОДМВР-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, с която е приложена ПАМ на В.Д.З. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
240 Административно дело No 924/2017, III състав Закон за движението по пътищата В.Д.З. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.З. с ЕГН ********** *** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-1006-000640 от 09.09.2017 г. на Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
241 Административно дело No 925/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Министерство на правосъдието, ЕИК 000695349, представлявано от Цецка Цачева – министър на правосъдието срещу Заповед №534/14.08.2017г. издадена от административен ръководител- председател на Окръжен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 925/17 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се в 7-дневен срок от съобщението на страните за постановяването му с частна жалба пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.4.2018
Административно дело № 4125/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5642 от 30.04.2018 г. на ВАС София , Шесто отделение по адм. д. № 4125/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 249 от 19.02.2018 г., постановено по адм. д. № 925/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.
242 Административно дело No 927/2017, IV състав Закон за движението по пътищата ПРИНТЕКС ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на И.Г.Б., в качеството му на управител на „Принтекс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ***, ***, ***, Заповед № 17-1006-000790/01.11.2017 г., издадена от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, с която е приложена ПАМ на И.Г.Б.,*** по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Г.Б.,*** разноски по производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.3.2018г.
243 Административно дело No 929/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.К.К. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Столична община гр. София да заплати на Ц.К.К. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 5781/2017 г. на Софийски районен съд, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № СОА17-РД11-1543/18.02.2017 г. на зам.-кмета на Столична община, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.07.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Столична община гр. София да заплати на Ц.К.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.3.2018г.
244 Административно дело No 930/2017, I състав КСО Р.И.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Ц. , с ЕГН ********** *** против Разпореждане №122-00-415-5 от 6.10.2017г. и разпореждане № 122-00-415-8/20.10.2017г. издадени от Ръководител на осигуряването за безработица – Яна Данаилова. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 930/17г. по описа на Административен съд Пазарджик . ИЗПРАЩА жалбата на Р.И.Ц. , с ЕГН ********** *** против Разпореждане №122-00-415-5 от 6.10.2017г. и разпореждане № 122-00-415-8/20.10.2017г. издадени от Ръководител на осигуряването за безработица – Яна Данаилова, ведно с административната преписка по издаването на оспорения административен акт и всички приложения към нея, по подведомственост на Директора на ТП на НОИ МПазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаване му на страните и административния орган на когото е изпратена преписката.
В законна сила на 11.1.2018г.
245 Административно дело No 932/2017, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.К. АСЕН САШЕВ ГЕШЕВ НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000722 от 08.10.2017г. на Началник група, Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо К. е наложена „санкция по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, считано от датата на изземване на СРМП част втора”, като са иззети два броя регистрационни табели РА6498КВ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 008613025. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.3.2018г.
246 Административно дело No 937/2017, V състав Закон за движението по пътищата В.С.З. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отхвърля жалбата против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000355/19.11.2017 г. на началника на РУП Септември при ОДМВР Пазарджик, с която на В.С.З. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
247 Административно дело No 938/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0315-000173/27.10.2017г. на началник на Районно управление Пещера към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на И.И.К., сума в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.2.2018г.
248 Административно дело No 939/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Н.М. *** против неозначена заповед на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 939/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 31.1.2018г.
249 Административно дело No 943/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.1.2018г.
Обявява нищожността на Заповед № ОРЖ-1/15.11.2017 г., издадена от гл. инспектор Динко Динков по делегация от началника на Затвор Пазарджик, с която на лишения от свобода И.Г.Ч. е отказано да бъде заменен режима в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. Изпраща делото като преписка на началника на Затвор Пазарджик, който следва да се произнесе съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. Осъжда Затвор Пазарджик да заплати на адвокат В.С.С. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.1.2018г.
250 Административно дело No 950/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Женет Г.С. с ЕГН ********** ***, Заповед № 2784/14.11.2017г. на Кмета на община Пазарджик, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Женет Г.С. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 810 лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.4.2018г.
251 Административно дело No 952/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.Г.С. ***, подадена чрез адв. Е.И., против Заповед № 17-0315-000172/27.10.2017 г., издадена от началника на РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Пещера, с която е приложена ПАМ на К.Г.С. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 6711/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11717/03.10.2018 г. на ВАС София, Седмо отделение по адм. д. № 6711/2018 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Костадеин Г.С. от гр. София против решение № 166 от 15.03.2018 г. по адм.д.№952/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№6711/2018 г. по описа на Върховния административен съд. ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание пред Върховния административен съд. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 1.11.2018г.
252 Административно дело No 956/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Й.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба/жалба с вх. № 5165/01.12.2017г. на И.Й.Н., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 956 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 16.1.2018г.
253 Административно дело No 957/2017, III състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000282 от 25.10.2017 г. на началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Административно дело № 3705/2018
Решение № 15492 от 12.12.2018г. на ВАС първо отделние - ОСТАВЯ В СИЛА решение №41/07.02.2018 г. по адм.д. №957/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
254 Административно дело No 958/2017, I състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000283 от 25.10.2017 г. на началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Административно дело № 3911/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45 от 08.02.2018 г. по адм. д. № 958/2017 г. на Административен съд - Пазарджик Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2018г.
255 Частно административно дело No 960/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.В.Р. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР АСЕН САШОВ ГЕШЕВ НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Разпореждане от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.В.Р., ЕГН **********,***, подадена чрез адвокат У.,***3, против незаконосъобразни действия на длъжностно лице, а именно незаконно задържане на СУМПС от главен инспектор А. С. Г., началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. Разпореждането ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 254 от АПК, в 3-дневен срок, считано от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.1.2018
Административно дело № 14678/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 856 от 22.01.2018 г. по адм. дело № 14678/2017 г. на Върховен административен съд на Република България - Седмо отделение: ОТМЕНЯ разпореждане № 2545 от 06.12.2017 год., постановено по адм.д. № 960/ 2017 год. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него постановява: РАЗПОРЕЖДА да бъдат ПРЕКРАТЕНИ незабавно и безусловно действията на началника на сектор Пътна полиция при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Пазарджик по задържането на Свидетелството за управление на моторно превозно средство на Р., отнето на 30.10.2016г. като същото бъде върнато незабавно на В.В.Р.. Определението е окончателно.
В законна сила на 22.1.2018г.
256 Административно дело No 961/2017, I състав ДОПК ЕТ З.Ш.-С. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Запринка Шуманова – Спадина“ЕИК 822070183, чрез адв.П.М. против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000095/12.01.2017г. издаден от орган по приходите, в частта потвърден с Решение № 13-38-100/14.11.2017г. на началник отдел “МДТ” при Община Пазарджик относно начисления данък върху превозните средства за МПС седлови влекач или влекач с ремарке марка „Скания“ с рег. № 9977АК в общ размер на 2064.11 лв. за 2014, 2015 и 2016г. ОСЪЖДА ЕТ“Запринка Шуманова – Спадина“ЕИК 822070183 да заплати на Община Пазарджик сумата от 374.49 лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила на 7.3.2018г.
257 Административно дело No 964/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К.,*** срещу изявлението на фелдшера Д.К., че състоянието му позволява изтърпяване на наложеното му наказания „изолиране в наказателна килия“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 964 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.5.2018
Административно дело № 3355/2018
С определение № 6684 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 3355/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА определение № 238/16.02.2018г. по адм.д. № 964/2017г. на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
258 Административно дело No 969/2017, II състав Закон за движението по пътищата Е.А.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000816 от 07.10.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо Е.А.Б., ЕГН : **********,*** е наложена „санкция“ по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца, считано от 22.10.2017 г.”, като са иззети два броя регистрационни табели РА4745ВТ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 006548246. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 11.3.2018г.
259 Административно дело No 977/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Р.Т. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Обявява нищожността на Принудителна административна мярка, наложена на Maрин Р.Т. на 28.11.2017 г., изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателя марка „Мерцедес“, рег. № С 6068 МХ, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Обявява нищожността на Глоба с фиш серия № 0000002566 от 28.07.2017 г., с който на Maрин Р.Т. е наложена глоба в размер на 20 лв., издаден от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.3.2018г.
260 Административно дело No 978/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Т. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Отменя Принудителна административна мярка, наложена на С.Р.Т. на 28.11.2017 г., изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателя марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Ст 1081 ВВ, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Отменя Глоба с фиш А № 0000002565 от 28.11.2017 г., с който на С.Р.Т. е наложена глоба в размер на 20 лв., издаден от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик, издадена от Димитър Василев Георгиев – младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона при БМПО към община Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.3.2018г.
261 Административно дело No 981/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на К.Т.Ш., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1235/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.11.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на К.Т.Ш., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 13.3.2018г.
262 Административно дело No 982/2017, III състав Закон за движението по пътищата Л.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000826/10.11.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Л.И.Г. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
263 Административно дело No 984/2017, I състав Закон за движението по пътищата С.М.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.К. ,Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000832/14.11.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са снети два броя регистрационни табели № РА9929ВР и СРМПС № 008501183. Осъжда Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на С.М.К. с ЕГН **********,сума в размер на 510 лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
264 Административно дело No 986/2017, V състав Изборен кодекс Л.Н.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 216 от 23.11.2017 г. на Общинска избирателна комисия гр. Септември, с което на Л.Н.В. са прекратени предсрочно правомощията като общински съветник в община Септември, обезсилено е издаденото му удостоверение, че е избран за такъв и е обявен за избран за общински съветник в община Септември следващият в листата на ПП ГЕРБ Й.А.К.. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия гр. Септември да заплати на Л.Н.В. разноски по делото в размер на 700 /седемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България в в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.2.2018
Административно дело № 853/2018
С решение № 2501 от 7.02.2018 г. по адм. дело № 853/2018 г. на ВАС-ОСТАВЯ в сила решение № 680 от 22.12.2017 г. постановено по адм. д. № 986/2017г. от Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия-Септември да заплати на Л.Н.В. ***, Пазарджишка област, ул. „40-та“ № 5,разноски в размер на 700 (седемстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.2.2018г.
265 Административно дело No 987/2017, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ц.И.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение рег. № 14821 от 31.10.2017 г., на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик, с което е постановено отнемане на Разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие обр. 3, № РА124536 и изземване на огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, един брой пълнител и 45 бр. боеприпаси. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, да заплати на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.8.2018г.
266 Административно дело No 991/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.Б.Г. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Б.Г. ***, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С.С., против Заповед № Л-5145/21.11.2017 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 991/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 944 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.1.2018г.
267 Административно дело No 992/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Е.Б.Б.,
Б.Г.Д.
НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Д. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000778/27.10.2017г. на началник група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 992/2017 г. на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на Б.Г.Д. за присъждане на разноски по производството. Решението в тази част има характер на определението и може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването. ОТМЕНЯ по жалба на Е.Б.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000778/27.10.2017г. на началник група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Е.Б.Б., сторените от нея разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението в тази част подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 10.4.2018г.
268 Административно дело No 996/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.2.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 5424/14.12.2017 г., подадена от Д. Г.А., подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му се заплати обезщетение за причинени вреди, както следва – 10 000 лева за причинени неимуществени вреди за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик за времето от 05.10.2016 г. до 14.12.2017 г.; 3300 лева обезщетение за неимуществени вреди при изтърпяване на наказанието „Изолиране в наказателна килия“; както и 5000 лева причинени имуществени вреди за унищожена от плъховете храна и дрехи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 996/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.5.2018
Административно дело № 2863/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6215/14.05.2018 г. - на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 2863/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 193 от 06.02.2018 г., постановено по адм. дело № 996/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
269 Административно дело No 999/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" ГР. БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СУ „Александър Иванов– Чапай“ гр. Белово против Решение № 474/08.12.2017 г. на ОбС Белово. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 999/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово и ОбС Белово.
В законна сила на 18.7.2018г.
270 Административно дело No 1001/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141 по Протокол № 14 от 25.09.2008 г. на Общински съвет гр. Брацигово. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 23.3.2018г.
271 Административно дело No 1002/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ракитово, приета с Решение № 383/20.12.2008 г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1002/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на община Ракитово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 28.3.2018г.
272 Административно дело No 1003/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.2.2018г.
Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г., приет от Общински съвет – Брацигово с Решение № 3 от 17.11.2015 г., взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.3.2018г.
273 Административно дело No 1004/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1004/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лева, представляващи извършени разноски по производството, обжалваемо в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 15.3.2018г.
274 Административно дело No 1006/2017, III състав Закон за движението по пътищата В.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0367-000298/09.10.2017 г. на Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на В.Б.С. с ЕГН ********** ***, офис 806 направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ОСЪЖДА Началник група в РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на адвокат С.Д.С. САК с адрес ***, процесуален представител на жалбоподателката В.Б.С. сумата от 500 /петстотин/ лева представляваща разноски за адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 1.3.2018г.
275 Административно дело No 1007/2017, I състав Закон за водите СИГМА-2003 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сигма – 2003“ЕООД ЕИК 104605880 със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.“Мармарлийска“№41, представлявано от управителя Н.Ш. против Решение №Р-022/21.11.2017г. издадено от кмета на община Стрелча, за отказ за продължаване срок на Разрешително №01610046/30.10.2017г. за водовземане на минерална вода от находище“Стрелча“, сондаж 1 ХГ , издадено от министъра на околната среда и водите, изменено с Решение №РР-1275/29.06.2011г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР – Пловдив с титуляр „Сигма -2003“ЕООД гр.Велико Търново . ОСЪЖДА „Сигма – 2003“ЕООД ЕИК 104605880 със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.“Мармарлийска“№41, да заплати на Кмета на община Стрелча юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв..
В законна сила на 11.5.2018г.
276 Административно дело No 1008/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Т., ЕГН **********, с посочен адрес ***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20000,00лв., представляващи обезщетение „….за Материални и Неимуществени вреди и за Морални вреди….“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1008 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.7.2018г.
277 Административно дело No 1009/2017, III състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000802/06.11.2017 г. – чл. 171, т. 2а от ЗДвП на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.К.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 17.3.2018г.
278 Административно дело No 1011/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000325/27.11.2017 г., издадена от началника на РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик, с която на С.И.Т. за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП, на основание чл. 171, т. 1, б. б) е наложена принудителната административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.И.Т. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 24.3.2018г.
279 Административно дело No 1012/2017, III състав Закон за движението по пътищата Г.Й.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-0315-000093/04.06.2017 г. на началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Г.Й.Ч. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 24.3.2018г.
280 Административно дело No 1014/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.А.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000327/25.11.2017г. на началник на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Н.А.Д., ЕГН **********, сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.3.2018г.
281 Административно дело No 1015/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ рег. №5114 от 30.11.2017г. на Началника на затвора Пазарджик да уважи искането на Н.В.Л. за замяна режима на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ от „строг“ на „общ“. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на Н.В.Л., при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.3.2018г.
282 Административно дело No 1022/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.В.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.В.Н., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Заповед № 030-5/18.12.2017г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1022 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 7.2.2018г.
283 Административно дело No 1024/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Т.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Т.И. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Панагюрище по заявление с вх. № ТСУ – 142 от 06.11.2017 г. за издаване на разрешение за поставяне на сглобяема преграда /параван/ около дворната му чешма с мивка, в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище. Прекратява административно дело № 1024 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на главния архитект.
В законна сила на 1.3.2018г.
284 Административно дело No 1025/2017, V състав Закон за движението по пътищата Й.М.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1818-00087/16.12.2017 г., издадена от началник Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Й.М.Т. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 10 месеца. Осъжда Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Й.М.Т. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
285 Административно дело No 1027/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ЕТ „БГ ИНВЕСТ-Г.С.“, чрез представляващ Г.В.С.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1027/2017 г. по описа на АС Пазарджик. Определението е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за останалите страни.
В законна сила на 1.3.2018г.
286 Административно дело No 1029/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА К.И.В.,
НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.3.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила НП №17-0315-000461/24.07.2017г. от началника на РУМВР –Пещера. Отменя НП №17-0315-000461/24.07.2017г. от началника на РУМВР –Пещера, влязло в сила на 02.08.2017г .
В законна сила на 1.3.2018г.
287 Административно наказателно дело (К) No 1032/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 571/16.11.2017 г., постановено по НАХД № 1425, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
288 Административно дело No 1033/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е поставен в продължение на 5 денонощия в наказателна килия на Затвор – Пазарджик в размер на 16 000 лв., ведно със законната лихва от 29.12.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Прекратява административно дело № 1033 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
В законна сила на 27.2.2018г.
289 Административно дело No 1034/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.П.Д. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 2747/2015 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 30/25.11.2015 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.12.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.П.Д. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 2.4.2018г.
290 Административно дело No 1035/2017, II състав Закон за движението по пътищата В.В.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000325 от 11.11.2017г. на Началник Група, Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.В.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена санкция – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, лек автомобил „БМВ 528“, с рег. № РА6680ВР за шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели № РА6680ВР и СРМПС № 005951931. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на В.В.К., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.3.2018г.
291 Административно дело No 1036/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч.,
А.И.Ч.,
М.К.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на С.Р.Ч. *** ; А.И.Ч.,*** и М.К.А.,***, срещу Покана по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, изх. № 1967 от 06.12.2017г. на Кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1036 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 11.3.2018г.
292 Административно дело No 1037/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч.,
А.И.Ч.,
М.К.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Оставя без разглеждане жалбата на А.И.Ч. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Оставя без разглеждане жалбата на М.К.А. против Писмо-покана № 1968 от 06.12.2017 г. на кмета на община Сърница. Прекратява административно дело № 1037 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на тримата жалбоподатели и на кмета на община Сърница.
В законна сила на 23.3.2018г.
293 Административно дело No 8/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „Елдорадо-НПР-Импорт-Експорт-Сие“ с ЕИК 112050243 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „30 – ти април“ № 52, с представляващ Д.Н.М. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-62/06.12.2017г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
294 Административно дело No 9/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2018г.
Отменя Заповед № Д-537/22.12.2017 г. на началника на Затвор – Пазарджик, с която на И.И.М. е наложено дисциплинарното наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2018г.
295 Административно дело No 12/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.Т. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 20 000 лева за неимуществени вреди, за периода от 08.04.2015 г. до датата на подаване на исковата молба и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 12/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.4.2018
Административно дело № 4217/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4678 от 12.04.2018 г. по адм. дело № 4217/2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Д.Т. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора - Пазарджик за предоставяне на правна помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.Д.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора -Пазарджик, срещу определение №139 от 29.01.2018 г. по адм. дело № 12/2018 г. на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4217/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред 5 - членен състав на Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.4.2018г.
296 Административно дело No 13/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.З.М.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.З.М.-П., с адрес *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Велинград, по подадено от нея заявление с вх. № 94-00-6424/27.09.2017г. на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, което е допълнено с молба-пояснение с вх. № 94-00/7650/15.11.2017г. с представяне на необходимите документи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм .дело № 13/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд - Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се съобщи на жалбоподателя и ответника по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 17.3.2018г.
297 Административно дело No 18/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Н.,
К.А.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** против решение № 231/25.11.2013 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 13, в обжалваната му част. ОСЪЖДА М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Административно дело № 8455/2018
Решение №15369 от 11.12.2018г. по АД № 8455/2018г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 329 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 18/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.12.2018г.
298 Административно дело No 19/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. против чл. 77; чл. 78, ал. 2 и чл. 82 от Наредбата за управление на зелената система на Велинград. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 19 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на М.А.К. разноски по делото в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес – за прокурора и от съобщаването му – за останалите страни.
В законна сила на 14.5.2018г.
299 Административно дело No 20/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. против разпоредбата на чл. 101, в частта относно израза „или упълномощено от него длъжностно лице“ от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на М.А.К., ЕГН ********** *** сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева, представляващи извършени от последния разноски по делото по заплатени държавни такси и адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 20 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 4.5.2018г.
300 Административно дело No 21/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник адвокат Д., против разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 21/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград в полза на М.А.К., ЕГН **********,*** направените разноски по производството в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилите се страни – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.5.2018г.
301 Административно дело No 22/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. ***, подадена чрез адв. Ю.Л.Д., против разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 1, и § 4 от Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на ППС и пешеходците на територията на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 22/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград, да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на М.А.К. ***, ЕГН **********, направените разноски по производството в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилите се страни – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 5.5.2018г.
302 Частно административно дело No 25/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, бл. 102 ЕЛТРЕЙД, вх. Д-Е, район Триадица, представлявано от управителя Николай Михайлов Проданов, срещу Разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК, с което се допуска предварително изпълнение на Решение № 896 по Протокол № 45 от извънредно заседание на 04.01.2018г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 25 по описа на Административен съд Пазарджик по описа за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2018
Административно дело № 1659/2018
С определение № 1840 от 12.02.2018 г. по адм. дело № 1659/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 41 от 10.01.2018 г. по адм. дело № 25/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2018г.
303 Административно дело No 26/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И И М ЕКО ПЕЛЕТИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.3.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 08.03.2018г., 11,00ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Семчиново, община ***, против Заповед № 66/18.12.2017г. на кмета на Община Септември, с която е отказано изработване чрез възлагане от „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от ПУП-ПРЗ за ПИ № 030033. ОТХВЪРЛЯ искането на „И и М ЕКО ПЕЛЕТИ“ЕООД, с ЕИК ***, за присъждане на направените в производството разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
304 Административно наказателно дело (К) No 32/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Г.Л., ЕГН **********,***, подадена чрез валидно упълномощен адвокат – Р.П., против Решение № 159 от 20.10.2017 г., по адм. дело № 258/2017 г. на Районен съд – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 32/2018 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 21.3.2018
Административно дело № 2862/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3630 от 21.03.2018г. по адм. дело № 2862/2018г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 112 / 24.01.2018 г. на Административен съд - Пазарджик, ХІ състав, постановено по административно дело № 32/2018 година. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
305 Административно дело No 40/2018, III състав ДОПК ПФБ-ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД МАЯ ЧОБАЛИГОВА НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ПФБ Пресо Фондал България“ ЕООД, ЕИК 131233199, със седалище и адрес на управление с. Варвара, обл. Пазарджик, представлявано от В.П.Ф. против акт за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 261-2017-1/08.11.2017 г., издаден от Мая Чобалигова на длъжност главен експерт в МПСК при Община Септември, потвърден с решение № 005/07.12.2017 г. на началник отдел „Местни приходи събиране и контрол“ при Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
306 Частно административно дело No 41/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Ц.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Разпореждане от 12.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Ц.С. ***, ЕГН **********, против незаконосъобразни действия на длъжностни лица при РУ Велинград, а именно – изземане на регистрационни табели на притежаваното от него МПС „***“ с ДК № ***и СРМПС, част ІІ. ОСТАВЯ без разглеждане искането да бъде задължен административния орган да издаде и връчи наказателно постановление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 41/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. Разпореждането в отхвърлителната си част ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 254 от АПК, в 3-дневен срок, считано от издаването му, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.2.2018г.
307 Административно дело No 45/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 45/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща извършени разноски по производството, обжалваемо в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 15.3.2018г.
308 Административно дело No 46/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИАНИ-14 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 662 от 28.12.2017г. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак с която в процедура сложена в ход със Заповед 611 от 28.11.2017г. на Директора на ТП ДГС „Родопи“ по открит конкурс с предмет: сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификацията за размерите и качеството на асортименти дърва, който се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти включени в КФЛ 2018год. е утвърден Протокол № Д-20 от 22.12.2017 г. на работна комисия, назначена със Заповед № 636 от 20.12.2007г. на Директора на държавното горско стопанство, с решение на която „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК 202928277, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1 е отстранено от по-нататъшно участие в процедурата за обекти № 1815 и № № 1832, на основание чл. 22, ал. 5, т. 3 от Наредбата ; обявено е класирането на кандидатите за Обект № 1832 – отдел 1058“ж1“ в размер на 150м? и начална цена за обекта 3153,97лв. без ДДС, като на първо място е класиран кандидата „Зейто“ ООД, ЕИК 200414665, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Изгрев“ №16 с предложена цена 2300,00лв., без ДДС; на второ място е класиран едноличен търговец „Ергин Дост – ЕДост“, ЕИК 822138289, със седалище и адрес на управление, с. Нова Махала, ул. „Здравец“, № 9, с предложена цена 2699,00лв., без ДДС, като за изпълнител на възложената дейност по обекта е определен „Зейто“ ООД, ЕИК 200414665, по предложената от него цена. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак за продължаване на административното производство, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак, да заплати на „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК 202928277, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1, сумата от 910,00лв. (деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 12.5.2018г.
309 Административно дело No 47/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИАНИ-14 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №653/28.12.2017г. на Директора на ТП“ДГС“-„Родопи“ – гр.Батак. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак за продължаване на административното производство, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак, да заплати на „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1, сумата от 850.00лв. представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.6.2018г.
310 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.И.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Б. ***, подадена чрез адв. У., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-000103/28.10.2017 г. на началник на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.7.2018г.
311 Административно дело No 52/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 12, ал. 1, т. 2, в частта относно „Искане на най-малко 1/3 от всички общински съветници“ от Правилника на Общински съвет – Пазарджик за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 52/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Община Пазарджик в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по производството разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.4.2018г.
312 Административно дело No 53/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Г.К. *** против Решение рег. № 340р-26/02.01.2018 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 53/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 10.2.2018г.
313 Административно дело No 59/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.3.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик против разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Правилника на Общински съвет – Панагюрище за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 59/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответната страна – Общински съвет – Панагюрище, с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.3.2018г.
314 Административно дело No 61/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2018г.
Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Асарел – Транс“ ООД сума в размер на 450 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 117/2017 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу дружеството Наказателно постановление № 33-0000046 от 24.04.2017 г. от началника на ОО „Автомобилна администрация“ - Пазарджик. Отхвърля изцяло претенцията на „Асарел – Транс“ ООД за осъждане на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да му заплати разноските, направени по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 29.3.2018г.
315 Административно дело No 62/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК ***, представлявано от адвокат Ц.Ч., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, представлявана от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника да заплати 450 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – направени разходи за процесуално представителство по АНД № 118/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 33-0000047/24.04.2017г. на началник на ОО АА – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК *** за присъждане на разноски по производството. ОСЪЖДА „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК *** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.5.2018г.
316 Административно дело No 63/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АСАРЕЛ ТРАНС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ИД - КРАСИМИР СРЕБРОВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830, представлявано от адвокат Ц.Ч., срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, представлявана от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника да заплати 300 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – направени разходи за процесуално представителство по АНД № 133/17г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 33-0000031/24.04.2017г. на началник на ОО АА – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830 за присъждане на разноски по производството. ОСЪЖДА „Асарел -Транс“ООД , с ЕИК 130149830 да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 7430/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/27.03.2018г., постановено по адм. д. № 63/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на ИА „Автомобилна администрация" София за присъждане на разноски по настоящото дело.
В законна сила на 26.11.2018г.
317 Административно дело No 64/2018, III състав Закон за защита от дискриминация КОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 375/10.11.2017 г. на Комисията за защита от дискриминация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 17.7.2018г.
318 Административно дело No 65/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Б.Д. против Заповед № 15/21.11.2017 г. на главния архитект на община Ракитово. Прекратява административно дело № 65 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на главния архитект на община Ракитово.
В законна сила на 24.3.2018г.
319 Административно дело No 67/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.А.П. против Заповед № 341/10.05.2017 г. на кмета на община Пещера. Прекратява административно дело № 67 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на кмета на община Пещера.
В законна сила на 20.3.2018г.
320 Административно дело No 69/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и „Български пощи“ЕАД, с искане ответниците да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 10000 лева за неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 69/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 17.4.2018г.
321 Административно дело No 73/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.А.Б. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Б.,*** против Заповед № Л-5300/01.12.2017 г. на ВПД Главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 73/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 19.3.2018г.
322 Административно дело No 75/2018, II състав Закон за движението по пътищата З.А.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на З.А.Т., ЕГН **********, от с. Панагюрски колонии, ул. „Христо Ботев“, № 27, ет.2, ап. 7, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0310-000346 от 17.12.2017г. на Началник Районно управление Панагюрище, към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Т., на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, за срок от единадесет месеца, като са отнети два броя регистрационни табели № РА8751КВ и СРМПС № 008791764. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.3.2018г.
323 Административно дело No 76/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ по отношение на Т.А.Х., ЕГН **********,***, Заповед № 02 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е наредено от Т.А.Х., ЕГН ********** да се изземе, държаният без правно основание, имот – частна общинска собственост, състоящ се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, вкопано мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, находящ се на адрес : гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.А.Х., ЕГН **********,***, сумата от 910,97лв.(деветстотин и десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2018г.
324 Административно дело No 77/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Г.Г.,
Т.А.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.Г.Г., ЕГН ********** и Т.А.Х., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Писмо изх. № 44-Т-181 от 26.09.2017г., с което на основание раздел V, точка 5.1, б. „б“ от Договор за наем № 1330 от 16.10.2014г., Кмета на Община Пазарджик, уведомява Т.А.Х., че прекратява едностранно с тримесечно писмено предизвестие, наемното правоотношение, относно общински жилищен имот, представляващ масивна едноетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Й.Н.“, № 10, в поземлен имот и идентификатор 55155.504.290, съответно с идентификатор на сградата 55155.504.290.1, със застроена площ от 99м? и полезна жилищна площ от 76м?, състояща се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, включително мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 77 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** и Т.А.Х., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.9.2018г.
325 Административно дело No 79/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 19.10.2018г.
НАРЕЖДА на Началника на Затвора Пазарджик, да бъдат прекратени, безусловно действията по преустановяване на трудовата дейност и преместването на лишеният от свобода Т.Т.К. от ІХ отделение в VІІ отделение на затвора. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Препис от разпореждането да се връчи незабавно на Началник Затвора Пазарджик и на жалбоподателя. Разпореждането подлежи на обжалване от Началник затвора Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.11.2018г.
326 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.А.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 31.1.2018г.
Отхвърля искане (наречено „жалба“) на С.А.М. за прекратяване на незаконосъобразни действия на началника на РУП Панагюрище, изразяващи се в задържане на издаденото му СУМПС и регистрационни табели на автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № V 240 LRN. Препис от разпореждането да се изпрати на С.А.М. ***. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез настоящия съд, в тридневен срок от издаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 2893/2018
С определение № 4965 от 18.04.2018 г. по адм. дело № 2893/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №246 от 31.01.2018 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №80/2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
327 Административно дело No 82/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. ***, против Решение рег. № 340р-26/02.01.2018 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. Отхвърля искането на С.Г.К. за присъждане на разноски в производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
328 Административно дело No 86/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 11, т. 20 и т. 21 в частта “с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници“, както и на чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 86/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сторените разноски в размер на 20 (двадесет) лева за публикуване на обявлението в Държавен вестник. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна пред ВАС.
В законна сила на 24.4.2018г.
329 Административно дело No 89/2018, VI състав Закон за движението по пътищата С.П.С.,
СЕДМАКОВ ЕООД
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1818-000084/09.12.2017г. на А. С. Т. - началник сектор към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати общо на С.П.С. и „С.“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2018г.
330 Административно дело No 94/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Варварски минерални бани“ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Николай Проданов - управител срещу Решение № 896 на ОС-Септември , взето с протокол №45 от извънредно заседание, проведено на 04.01.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94/18 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.2.2018
Административно дело № 2282/2018
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 135 от 29.01.2018г. на Административен съд - гр.Пазарджик, I ви състав, постановено по адм.д. № 94/2018г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2018г.
331 Административно дело No 96/2018, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000004 от 07.01.2018г. на Началник Районно управление Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо И.Д.С., ЕГН ********** *** е наложена принудителна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 255657009. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на И.Д.С., ЕГН ********** ***, сумата от 240,00лв. (двеста и четиридесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.6.2018г.
332 Административно дело No 96/2018, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2018г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 346 от 06.06.2018 г., постановено по адм. дело № 96 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в осъдителния диспозитив на същото вместо „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати …“ да се чете „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Септември да заплати …“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила, настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
В законна сила на 27.6.2018г.
333 Административно дело No 97/2018, IV състав КСО С.Л.Е. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Л.Е. *** против Решение № 1012-12-129#1/02.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 97/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.10.2018
Административно дело № 11634/2018
Определение № 11834 от 04.10.2018 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 11634/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 535 от 23.04.2018 г. по адм.дело № 97/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2018г.
334 Административно дело No 100/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К.Р. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000016 от 13.01.2018г. на Началник Районно управление гр. Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д. Карисимирова Р., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д. Карисимирова Р., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 26.4.2018г.
335 Административно дело No 103/2018, I състав Закон за движението по пътищата В.Н.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Н.Я. с ЕГН ********** ***, чрез адв. К.У. , Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000869/05.12.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 05.12.2017г. и са снети два броя регистрационни табели № РА1361ВК и СРМПС №007647961. Осъжда Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на В.Н.Я. с ЕГН ********** ***,сума в размер на 610 лв. съдебно деловодни разноски.
В законна сила на 6.4.2018г.
336 Административно дело No 106/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД15-04/04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК***, сумата 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2018
Административно дело № 6216/2018
РЕШЕНИЕ № 12919 от 24.10.2018 г. по адм. дело № 6212/2018 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/27.03.2018 г., постановено по адм. д. № 106/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК ***, сумата 1520 (хиляда петстотин и двадесет) лева, направени разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.10.2018г.
337 Административно дело No 107/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-03 от 04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“, с ЕИК 112537678, сумата 550 (петстотин и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.10.2018
Административно дело № 6319/2018
С решение № 12037 от 09.10.2018 г. по адм. дело № 6319/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ изцяло решение № 176/20.03.2018 г., постановено по адм. дело № 107/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща Виноградец” АД – с. Виноградец, Община Септември, Област Пазарджик срещу заповед № РД-15-03/04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив за налагане на принудителна административна мярка - „запечатване на данъчен склад в с. Виноградец и забрана за достъп до него, считано от 22.01.2018 г., 13,00 часа”. ОСЪЖДА Винарска къща Виноградец” АД – с. Виноградец, Община Септември, Област Пазарджик да заплати на Митница Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. за двете съдебни инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
338 Административно дело No 108/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-06 от 04.01.2018 г. на Началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г.Г.М. направените по делото разноски в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2018
Административно дело № 6076/2018
РЕШЕНИЕ № 15039 от 15,12,2018г. на ВАС - осмо отделение по АД № 6076/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 178 от 21.03.2018 г., постановено по адм. д. №108 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец 4487, общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от Г.Г.М. сумата от 1800 лева, представляваща разноски в настоящото производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2018г.
339 Административно дело No 109/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД 15-07 от 04.01.2018г. на Началник Митница Пловдив, с която спрямо „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик, на основание чл. 124б, ал.1 от ЗАДС е наложена административна мярка – запечатване на обект: данъчен склад с ИНДС BGNCA 00095001, намиращ се в с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, извън регулация, считано от 22.01.2018г.г. – 13:00часа, като съответно на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС е постановена забрана за достъп до обекта, считано от 22.01.2018г.г. – 13:00часа., както и отстраняване на наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното твърдяното нарушение, в срок до 21.01.2018г. ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик, сумата от 1150,00лв. (хиляда сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Административно дело № 6273/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 211/05.04.2018 г. по адм. дело № 109/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.12.2018г.
340 Административно дело No 110/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ-ПРО БГ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отхвърля жалбата на „Елит – про БГ“ ЕООД гр. Пазарджик против Заповед № ДС-12/12.01.2018 г. на Областния управител на област Пазарджик, с която на основание чл. 80 от ЗДС е разпоредено да се изземе от „Елит – про БГ“ ЕООД и да се предаде на РД „ПБЗН" гр. Пазарджик имот - публична държавна собственост - подземни гаражи, който се държи без правно основание. Осъжда „Елит – про БГ“ ЕООД гр. Пазарджик да заплати на Областната управа на област Пазарджик разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2018
Административно дело № 5563/2018
С решение № 13200 от 31.10.2018 г. по адм. дело № 5563/2018 г. на ВАС - оставя в сила решение № 190 от 22.03.2018 г. постановено по адм. дело № 110/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.10.2018г.
341 Административно дело No 121/2018, I състав ДОПК ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Г.в качеството му на ЕТ“ЕЙВИС – И.Г.“ с ЕИК 822062966 , със седалище и адрес на управление с.Варвара , ул.“Двадесет и трета“№32, общ.Септември , обл.Пазарджик,чрез адв.Л. против мълчалив отказ на Началник на отдел „МДТ“ към Община Пазарджик за преизчисляване на данъчни задължения и издаване на АУДЗ за 2015г., 2016г. и 2017г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началник отдел „МДТ“ при Община гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.3.2018г.
342 Административно дело No 125/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОРЖ от 22.01.2018 г. на Началника на затвора Пазарджик с която е отказано да бъде уважено искането на И.Г.Ч., ЕГН **********,*** за замяна режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на И.Г. Чевчибашиев, при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 24.4.2018г.
343 Административно дело No 129/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.Н.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 0002/03.01.2018 г., Специализиран състав на НЕЛК по психични болести, с което е отменено Експертно решение № 3955/31.10.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. ИЗПРАЩА преписката на НЕЛК София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА НЕЛК София да заплати на Н.Н.И., с ЕГН ********** *** разноски по производството в размер на 860 (осемстотин и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2018г.
344 Административно дело No 137/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-П ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1/28.01.2018г., издадено от управителя на „Водоснабдяване и канализация-П“ЕООД, с ЕИК ***, с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация. ИЗПРАЩА преписката на органа по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ за произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация-П“ЕООД, с ЕИК *** да заплати на Б.В.Л., сума в размер на 10 /десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 7823/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9153 от 04.07.2018 г. по адм. дело № 7823/2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, със седалище гр. Панагюрище, чрез процесуален представител, срещу решение №287/27.04.2018 г. по адм.дело №137/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7823/18 на Върховен административен съд, пето отделение. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13860 от 13.11.2018 г. по адм. дело № 13155/2018 г. на ВАС- Петчленен състав – ІІ колегия: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на управителя на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД срещу Определение № 9153/04.07.2018 г. по адм. дело № 7823/2018 г. на Върховния административен съд, тричленен състав на V отделение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13155/2018 г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.
345 Административно дело No 145/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Д.Н.,
Н.Т.Н.,
А.А.Н.,
Н.А.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Н.Д.Н., Н.Т.Н., А.А.Н., Н.А.Н. ***, срещу Заповед № 159 от 18.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ І-1339 (п.и. с идентификатор 55155.501.1339) ; УПИ ІІ-1338(п.и. с идентификатор 55155.501.1338) ; УПИ ІІІ-1337(п.и. с идентификатор 55155.501.1337) ; УПИ ІV-1336(п.и. с идентификатор 55155.501.1336) и ; УПИ V-1335(п.и. с идентификатор 55155.501.1335) от кв. 268 по плана на гр. Пазарджик, като с плана за застрояване е предвидено свързано застрояване от 10м. до 15м., при показатели за зона „Ц“ с Пзаст.80% ; Позел.20% и Кинт.3 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 145 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 8.3.2018г.
346 Административно дело No 146/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000896/20.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Н.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.4.2018г.
347 Административно дело No 147/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000897/20.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Н.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 28.4.2018г.
348 Административно дело No 151/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-А.Л. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, да заплати на „Анкона-А. Л.“, представлявано от А. К. Л., сумата 800 (осемстотин) лева, представляваща имуществени вреди от платено за две инстанции по 400 (четиристотин) лева адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по НАХД № 2408/2015 г. на Районен съд – Пазарджик и КАНХД. № 175/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, с което дело на административния съд е отменено НП № 119/07.10.2015 г. на директора на Басейнова дирекция, Източнобеломорски район (БД, ИБР), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, да заплати на „Анкона-А. Л.“, представлявано от А. К. Л., направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.5.2018г.
349 Административно дело No 152/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. *** против Уведомително писмо № 005/03.01.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 152/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.3.2018г.
350 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Ч. *** против Уведомително писмо с изх.№ 006/03.01.2018г. на Кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 153/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.4.2018г.
351 Административно дело No 154/2018, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №18-578-19.01.2018г. на Началник СГКК-гр.Пазарджик , с която одобрено изменение в КК и КР на гр.Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, гр.Пазарджик, одобрена със Заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР и заличаване на обекти в КККР на основание чл.54,ал.4, във вр.с чл.51,ал.1,т.2 от ЗКИР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2018г.
352 Административно дело No 155/2018, IV състав Закон за движението по пътищата З.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Л.К. ***, подадена против Заповед № 17-006-000923 от 28.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 155/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
353 Административно дело No 156/2018, IV състав Закон за движението по пътищата В.П.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.В. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0315-000197/21.12.2017 г. на началник група към ОДМВР-Пазарджик, сектор Пътна полиция - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 156/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.4.2018г.
354 Административно дело No 165/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000057/01.02.2018 г. на началник Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на В.Б.С., в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 1, б. Б - Временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на В.Б.С. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
355 Административно дело No 167/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 838/08.02.2018 г., подадена от Н.Г.Д., подадена против Затвора в гр. Пазарджик и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му се заплати обезщетение за причинени вреди в размер на 60 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 167/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 5.4.2018г.
356 Административно дело No 168/2018, I състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.Ч. с ЕГН ********** ***, чрез адв.К.У. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1006-000013 от 08.01.2018г.издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.5.2018г.
357 Административно дело No 169/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.4.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Ж.Ч. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000014 от 08.01.2018 г. на началника група в сектор“Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.Ж.Ч. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.5.2018г.
358 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за движението по пътищата Л.С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0310-000032 от 27.01.2018г. на Началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Л.С.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 23.5.2018г.
359 Административно дело No 171/2018, III състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК- РЕШАВАЩ ОРГАН ПО ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ДОПК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 1 от 11.07.2016 г., издаден от Органа по приходите към Община Батак. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Кмета на Община Батак да заплати на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора проф. А.Г.Г. направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2018г.
360 Административно дело No 174/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.С.,
П.Р.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.С. и П.Р.С.,***, подадена чрез адв. И.П., против Заповед № 138/19.01.2018 г. на кмета на община Пазарджик ОСЪЖДА А.Т.С. и П.Р.С.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.9.2018г.
361 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО ДАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/5066 от 14.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, за спиране на обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/00389 от 25.11.2016 г. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София да заплати на „ЕКО АГРО ДАР“ ООД, с ЕИК 203555607, с. Щърково със седалище и адрес на управление с. Щърково, общ. Лесичово, ул. „Втора“ № 3, представлявано от управителите Митко Василев Кръстев и Благовест Георгиев Гогов, направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.6.2018
Административно дело № 5000/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8224 от 18.06.2018 г. по адм. дело № 5000/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/, чрез юрк. Таня Николова, срещу определение № 367 от 16.03.2018г. по адм. дело № 179/2018 г. по описа на Административния съд – Пазарджик като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5000/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12406 от 16.10.2018 г. по адм. дело № 10718/2018 г. на ВАС- Петчленен състав: ОСТАВЯ В СИЛА определение №8224/18.06.2018 г. по адм.дело №5000/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова.
В законна сила на 16.10.2018г.
362 Административно дело No 186/2018, V състав ДОПК Р.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Акт за установяване на задължения № 1867-2017-1/28.08.2017 г. на старши инспектор в отдел „Местни приходи“ при община Велинград, в частта му, която е потвърдена с Решение № 64/17.01.2018 г. на началника на отдел „МДТ“ при община Велинград, а именно по отношение на начислените на Р.И.К. задължения за лек автомобил марка „Шкода“, модел 1203 и рег. № РА0047Т и лек автомобил марка „Шкода“, модел 120Л и рег. № ПЗ6082В, за периода след 2011 г. Осъжда община Велинград да заплати на Р.И.К. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 27.4.2018г.
363 Административно дело No 187/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.К.Л.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 1043/2017 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 16-5313-000688/20.12.2016 г., издадено от началник Сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.02.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.К.Л.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.5.2018г.
364 Административно наказателно дело (К) No 189/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.В.Р.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление№ 11-01-100/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което М.В.Р. е наказан за това, че в качеството си на кмет на община Септември и първостепенен разпоредител с бюджетни средства по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016г. с временно свободни средства от събрани такси битови отпадъци, предназначени за текущо финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, е финансирал други разходи в местни дейности – дейност 622 „Озеленяване“ и дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, като с деянието той е нарушил чл. 126 от Закона за публичните финанси, за което му е наложена глоба в размер на 1000 лева. ОТМЕНЯ наказателно постановление№ 11-01-100/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което М.В.Р. е наказан за това, че в качеството си на кмет на община Септември и първостепенен разпоредител с бюджетни средства по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016г. с временно свободни средства от събрани такси битови отпадъци, предназначени за текущо финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, е финансирал други разходи в местни дейности – дейност 622 „Озеленяване“ и дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, като с деянието той е нарушил чл. 126 от Закона за публичните финанси, за което му е наложена глоба в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2018г.
365 Административно дело No 190/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение № 39/17.12.2015 г. на ОбС Батак, взето с Протокол № 3. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 190/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Батак – от получаване на съобщението.
В законна сила на 26.4.2018г.
366 Административно дело No 191/2018, I състав Закон за движението по пътищата М.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000904/22.12.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 21.12.2017г. и са снети два броя регистрационни табели № РВ7858РН и СРМПС №005332613. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 4.5.2018г.
367 Административно дело No 200/2018, I състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0367-000362/17.12.2017г., издадена от Началник група при ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград за налагане на принудителна административна мярка на А.Б.Ш. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от бюджета на ОДМВР на А.Б.Ш. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 630 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.11.2018г.
368 Административно дело No 202/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Георгиев Янев, против чл. 39, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Ракитово, приет с Решение № 27/22.12.2015 г. на ОбС гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на Община Ракитово, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщение за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 3.5.2018г.
369 Административно дело No 205/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.З.К.,
С.З.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 245 от 26.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, попадащ в УПИ V-775, квартал 45, по плана на с. Мало Конаре, с административен адрес с. Мало Конаре, ул. „Дванадесета“, № 30, извършен от Г.З.К. и Л.Д.К..*** да заплати на с Г.З.К., ЕГН ********** и С.З.К., ЕГН **********,***, сумата от 770,00лв.(седемстотин и седемдесет лв.), представляваща извършени от последните разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
370 Административно дело No 206/2018, V състав Закон за движението по пътищата Л.А.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000317/02.11.2017 г. на началник група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя, в качеството му на собственик, е наложена мярката прекратяване на регистрацията на ППС - т.а. Додж Рам Ванн50 с рег. № РА8205КА - за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 11 /единадесет/ месеца, като намалява срока на мярката от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
371 Административно дело No 209/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.М.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000227/09.08.2017 г. на началник група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на В.М.Н., в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 1, б. Б - Временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на В.М.Н. разноски по делото в размер на 2 040 лв. /две хиляди и четиридесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
372 Административно дело No 213/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Б.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.4.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Б.Г.К. Заповед № 17-1006-000872/08.12.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Б.Г.К. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.5.2018г.
373 Частно административно дело No 215/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 332/02.02.2018г. на Кмета на община Пазарджик . Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.3.2018г.
374 Административно дело No 220/2018, II състав Закон за движението по пътищата Б.Д.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Д.А., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, офис 13, адв. Л. К., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000084 от 13.02.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо А., на основание чл. 171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от единадесет месеца, като са отнети СРМПС №008074952 и два броя регистрационни табели РА0746КК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.6.2018г.
375 Административно дело No 221/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси НАЗАР 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132/23.02.2018 г. и Заповед № 133/23.02.2018 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 125, да заплати от съответния бюджет в полза на „Назар-2007“ ЕООД, ЕИК 202547995, със седалище гр. Велинград, ул. „Братовчеди Пухалеви“ № 32, представлявано от управителя Нели Любомирова Гаджанова, направените по делото разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.8.2018г.
376 Административно дело No 222/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано от управител Юрий Сидеров, с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Ю.Л.Д. против разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците в Община Ракитово, в частта относно предвидената в нея възможност, наказателни постановления да се издават от упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
377 Административно дело No 223/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 85, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 223/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
378 Административно дело No 224/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 81, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 224/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
379 Административно дело No 225/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 85, ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 225/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на
В законна сила на 29.3.2018г.
380 Административно дело No 226/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Ю. С., подадена чрез пълномощник адвокат Д. против разпоредбата на чл. 67 от Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
381 Административно дело No 227/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК 201327590, представлявано от управителя Юрий Сидоров, подадена чрез пълномощник адвокат Д., против разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 227/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.4.2018г.
382 Административно дело No 228/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ЕООД, ЕИК ****, представлявано от управителя Ю. С., подадена чрез пълномощник адвокат Д. против разпоредбата на чл. 67 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
383 Административно наказателно дело (К) No 229/2018, X състав Възобновяване на КАНД ДОЙЧО ТАРЕВ ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.В.Р.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 11-01-99 от 18.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на М.В.Р., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-99 от 18.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на М.В.Р., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 11-01-99 от 27.03.2017г., съставен от Виолета Петрова Георгиева, на длъжност държавен финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.4.2018г.
384 Административно дело No 235/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Д.Г.А.,***, жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 235/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.4.2018г.
385 Административно дело No 237/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 1. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.6.2018г.
386 Административно дело No 242/2018, III състав Закон за движението по пътищата И.Т.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000899/17.12.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.6.2018г.
387 Административно дело No 247/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Б.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Д.Б.И. Заповед № 17-0367-000269/16.09.2017г. на началник група към РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Д.Б.И. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.6.2018г.
388 Административно дело No 249/2018, II състав Закон за движението по пътищата В.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000287 от 27.09.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.А.Б., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.1 б. „б“ е наложена санкция – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето СУМПС № 232968910. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на В.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.6.2018г.
389 Административно дело No 250/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000288/27.09.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУП Велинград. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на В.А.Б., ЕГН **********, сумата в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.6.2018г.
390 Административно дело No 251/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.А.Х.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /сигнал/ с вх. № 1275/02.03.2018 г. на Х.А.Х., понастоящем в Затвора гр. Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА копие от материалите по адм. дело № 251/2018 г. на Районна прокуратура гр. Пазарджик, за преценка за извършено престъпление. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.4.2018г.
391 Административно дело No 253/2018, II състав КСО С.Б.Ф. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Б.Ф., ЕГН **********,***, срещу Решение № 1054-12-7#1 от 20.02.2018г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-121-1 от 17.01.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което е спряно производството по отпускане на парично обезщетение за безработица на С.Б.Ф. до извършване на проверка от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София, относно сключен и непрекратен трудов договор от „Стилист 2014“, ЕООД гр. Златица, ЕИК 201207281. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 2.6.2018г.
392 Административно дело No 257/2018, IV състав Закон за закрила на детето А.Ф.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ф.Ш. ***, подадена чрез адв. И.М., против Заповед № ЗД/Д-РА-024/02.03.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. ОСЪЖДА А.Ф.Ш. с настоящ адрес *** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 6.8.2018г.
393 Административно дело No 258/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ-СЕВЕР ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на МБАЛ „Хигия- Север“ ООД, ЕИК 112511199, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Свобода № 17, срещу Покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. № 13/29-02-211 от 05.02.2018г. на Директора Регионална здравноосигурителна каса Пазарджик, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 1840,00лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия- Север“ ООД, ЕИК 112511199, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Свобода № 17 да заплати на Национална здравноосигурителна каса, Регионална здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 28.6.2018г.
394 Административно наказателно дело (К) No 261/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 11-01-97/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. Отменя наказателно постановление № 11-01-97/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки на М.В.Р. в качеството му на кмет на община Септември на основание чл. 256, ал. 1, предл. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 733,84 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
395 Административно дело No 265/2018, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.Ш. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.5.2018
Административно дело № 6577/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6923/28.05.2018 г. на ВАС София, Осмо отделение по адм. д. № 6577/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 487/13.04.2018 г., постановено по адм. д. № 265/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2018г.
396 Административно дело No 269/2018, II състав Закон за движението по пътищата М.О.Б. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.О.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. К. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000371 от 22.12.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца и са отнети свидетелство за управление на МПС № 282863535 и контролен талон № 62477530. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.6.2018г.
397 Административно дело No 270/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0367-000372 от 22.12.2017 г., издадена от Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на М.О.Б. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а, б. „б“ – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно 11 (единадесет) месеца, на МПС л.а. Джип „Гранд Чероки“, с рег. № РА6454ВХ, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет в полза на М.О.Б. ***, сторените от него разноски в размер на 505 (петстотин и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.7.2018г.
398 Административно дело No 279/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.5.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1845/13.03.2018 г., подадена от А.И.В.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ищеца за предоставяне на правна помощ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 279/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 22.5.2018г.
399 Административно дело No 280/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.6.2018г.
ВРЪЩА Исковата молба заявена от С.Й.Г.,*** в която е направена претенция Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието, Затвора Пазарджик и администрацията на затвора да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 57 000,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването. Препис от определението да се връчи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 10821/2018
Определение № 11699 от 03.10.2018 г. на ВАС София осмо отделение по адм. д. № 10821/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 752 от 13.06.2018 г., постановено по адм. дело № 280/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.10.2018г.
400 Административно дело No 286/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № ОРЖ – 6 от 23.02.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2018г.
401 Административно дело No 287/2018, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.Н.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.5.2018г.
ОТКАЗВА предоставянето на правна помощ – процесуално представителство на К.Н.П., ЕГН **********,*** ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.П., ЕГН **********,*** срещу Решение № 53/9 от 27.02.1996г. ; Писмо изх. № 1127 от 05.04.1996г. ; Писмо изх. № 3651 от 12.08.1998г. и Протокол № 3Б050 от 30.07.1998г., всички на Поземлена комисия /сега Общинска служба по земеделие/Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.5.2018г.
402 Административно дело No 291/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против разпоредбите на чл. 22, ал. ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/26.11.2015 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 291/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати от бюджета Община Пазарджик в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на държавна такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, считано от днес, с оглед присъствието на страните по делото.
В законна сила на 17.5.2018г.
403 Административно дело No 296/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Б.Ш. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000362 от 17.12.2017 г. на началник група в РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик. Прекратява административно дело № 296 по описа на Административен Съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 200/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 24.4.2018г.
404 Административно дело No 297/2018, II състав КСО И.А.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.А.Ю., ЕГН **********,***, срещу Решение №1012-12-16#1 от 23.02.2018 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ, Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №2140-12-432 от 31.10.2017г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване в Териториално поделение на НОИ Пазарджик, съответно с което на И.А.Ю. е отказано да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.11.2018г.
405 Административно дело No 302/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 59, ал. 9, чл. 91, ал. 1, т. 8 и чл. 121 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак, приета с Решение № 433/25.11.2010 г. на Общински съвет – Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 302/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Батак да заплати от съответния бюджет на Община Батак, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 2.6.2018г.
406 Административно дело No 305/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Елтрейд“ ООД против Заповед № ДК-09-Пз-1/16.02.2018 г. на началника на РОНСК – Пазарджик при РДНСК ЮЦР и прекратява адм.д. № 305 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.7.2018г.
407 Административно дело No 309/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.Л. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Заповед № ОРЖ – 7 от 23.03.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на основание чл. 66 ал. 2 от ЗИНЗС е отказано да се замени режимът на изтърпяване на наказанието му в следващ по – лек. Решението е окончателно, съобразно чл.66 ал.2 изр.четвърто от ЗИНЗС и не подлежи на обжалване или протест. Преписи от решението да се изпратят на страните на основание чл.138 от АПК.
В законна сила на 12.6.2018г.
408 Административно дело No 310/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.В.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 310з-36 от 08.03.2018г., на Началника на Районно управление Панагюрище към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител Я. Василев Г., на длъжност младши полицейски инспектор „КОС“ към ПУ Панагюрище е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на Я.В.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 24.8.2018г.
409 Административно дело No 313/2018, II състав Закон за водите КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на изпълняващ функцията Кмет на Община Септември, срещу Решение № РР-3237 от 18.01.2018г. на Директора на Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район“, Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 313 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните
В законна сила на 26.5.2018г.
410 Административно дело No 317/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.Р. СТ. ИНСПЕКТОР МАТЕЙ ТОДОРЕЕВ ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Н.Р. с ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 310зз-42/11.03.2018 г. на ст. инспектор Матей Дойчинов Т. при РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Н.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.7.2018г.
411 Административно дело No 319/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 22.05.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 3627/03.08.2016 г., подадена от А.К.Т. ***, против Областна дирекция “Земеделие“ гр. Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 3000 (три хиляди) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 319/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 25.8.2018г.
412 Административно дело No 320/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 15.5.2018г.
ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 280, ал.2, т.2 от ЗИНЗС, Началника на затвора Пазарджик в едноседмичен срок да осигури по отношение на Д.Ю.С., ЕГН**********,***, консултация от специалист, лекуващия го лекар Д-р Вълканов от УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив при условията на чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 9.8.2018г.
413 Административно дело No 322/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.6.2018г.
Отменя Заповед № 312з-524/07.03.2018 г., издадена от директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя в качеството му на държавен служител – началник на сектор „Криминална полиция“ към РУ – Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от шест месеца“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.7.2018г.
414 Административно дело No 323/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Л.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-556 от 13.03.2018г., на Директора на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител, главен инспектор Н.Л.Г., на длъжност Началник І степен на Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.7.2018г.
415 Административно дело No 325/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Б.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.6.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.Д. ***, подадена чрез адв. А.К., против мълчалив отказ за произнасяне по възражение за изтекла давност и отписване на задължения с вх. № 01-131-6500/5#2 от 13.02.2018 г. по описа на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 325/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника – в 7-дневен срок от получаване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.6.2018г.
416 Административно дело No 326/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.В.Л. против Заповед № ОРЖ-7/13.03.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, съдържаща отказ за изменение на режима на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ и прекратява адм.д. № 326 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 309/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 19.5.2018г.
417 Административно дело No 327/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Б.С.Д., ЕГН **********,*** сумата от 506,00лв.(петстотин и шест лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение и заплащане на държавна такса за препис от влязло в сила съдебно решение, както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 26.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на Б.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.6.2018г.
418 Административно дело No 332/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД15-135/14.03.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати от съответния бюджет в полза на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова направените по делото разноски в размер на 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.7.2018г.
419 Административно дело No 333/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-134 от 14.03.2018 г. на Началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г. Г. М. направените по делото разноски в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 8977/2018
РЕШЕНИЕ № 1414 от 19.11.2018г. по АД № 8977/2018г. на ВАС - Първо отделенние: ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 369 на Административен съд – гр.Пазарджик, ІІІ - ти състав, от 13.06.2018г., постановено по адм.д. № 333/18г. ОСЪЖДА Митница – гр.Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец” – АД – с.Виноградец, общ.Септември, представлявано от изп.директор Г. Манджукова,ЕИК ***, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2018г.
420 Административно дело No 335/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Б.Г. НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя Заповед № 18-1309/13.02.2018 г. на началника на СГКК Пазарджик, с която е одобрено изменение в кадастрална карта и кадастрални регисти на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302, общ. Панагюрище, одобрена със заповед № РД-18-39 / 17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, представляващо „Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда в КККР“. Изпраща делото, като преписка на началника на СГКК Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение срок и задължителни указания. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.8.2018г.
421 Административно дело No 337/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на А.Б.Ш. против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000362/17.12.2017 г. на началник група в РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 337/2018 г. по описа на Административен Съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 200/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 22.5.2018г.
422 Административно дело No 338/2018, VI състав Закон за движението по пътищата МОНИКА КОМЕРС-2 ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000376/28.12.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на „Моника Комерс 2“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 50 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.6.2018г.
423 Административно дело No 341/2018, II състав Закон за защита от дискриминация А.Г.Г. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.Г.Г., ЕГН : **********,*** с искане :…. На основание чл. 256 ЗМВР, във връзка с чл. 168, ал. 3 АПК да отмените като нищожна, издадена не в установената писмена форма и противоречаща на антидискриминационното законодателство заповед за задържане, издадена на 17.12.2017г., обективирана във волеизявленията „давай да го връзваме!“ и „Ставай горе, въшльо!“, направени от Петър Кошлуков, служител на Районно управление „Полиция“ – Пазарджик …“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 341 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 3.5.2018г.
424 Административно дело No 342/2018, I състав Закон за движението по пътищата И.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Д. с ЕГН ********** , чрез адв.С.С. САК Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000024/21.01.2018г., на Началник РУ-Панагюрище при ОДМВР - Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а, б.А от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 21.01.2018г. и са снети два броя регистрационни табели № СВ0427КР и СРМПС №007802260. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11648/2018
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР -Пазарджик против решение № 344 от 05.06.2018 г., постановено по адм. дело № 342/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11648/2018г. по описа на Върховния административен съд,седмо отделение.
В законна сила на 28.6.2018г.
425 Административно дело No 344/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на К.Б.Д., ЕГН : **********,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. К., срещу мълчалив отказ на Директора на Областна дирекция Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да отпише задължение на К.Б.Д. в размер на 1257,00лв., определено като салдо към 30.12.2017г. по линия – De minimus за фураж 2008 (с-ка 5311/200804) и да спре да изпраща ежегодно писма за тази своя претенция. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 344 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 325 по описа на съда за 2018г., с оглед евентуална преценка за неговото прилагане. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.4.2018г.
426 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за движението по пътищата Д.А.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000080 от 12.02.2018 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.А.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 4.7.2018г.
427 Административно дело No 347/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** против Заповед № 396/29.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 347/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5846/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6342 от 15.05.2018 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 5846/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 470/12.04.2018г., постановено по адм. дело № 347/2018г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 15.5.2018г.
428 Административно дело No 348/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 24, т. 2 от Наредба за рекламната дейност в Община Лесичово, приета с Решение № 123 по Протокол №15 от 26.09.2008 г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Община Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 15.8.2018г.
429 Административно дело No 349/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-665/23.03.2018 г. на заместник-директора на ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Д.Н.Т. ***, сторените от него разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.7.2018г.
430 Административно дело No 354/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** против Заповед № 33/29.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 354/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.9.2018
Административно дело № 11116/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11057 от 20.09.2018 г. по адм. дело № 11116/ 2018 г. на ВАС - второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 629/16.05.2018 г. по адм. дело № 354/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2018г.
431 Административно дело No 358/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр. София да заплати на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски за осъществена адвокатска защита по АНД № 1425/2017г. на Районен съд Велинград и КАНД № 1032/2017г. на Административен съд Пазарджик, по отмяна на НП № 13-000549/09.06.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, ведно със законна лихва, считано от 07.06.2018г. - датата на подаването на исковата молба до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр. София да заплати на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик сумата от 425 (четиристотин двадесет и пет) лева съдебно-деловодни разноски за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 24.8.2018г.
432 Административно дело No 359/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ - 34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Велинград да се произнесе по искане с вх. № 26-00/481 от 15.03.2018 г. за изменение на ПУП. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Велинград, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Прима Колор“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от управителя Ц. К. направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Стиф – 34“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Т. направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 27.7.2018г.
433 Административно дело No 363/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба/искова молба на С.Н. ***, с която се описват факти, отношения между роднини и сделки и действия на администрацията. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 363 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 31.7.2018г.
434 Административно дело No 365/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.С.А., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 365 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 31.5.2018г.
435 Административно дело No 366/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане искова молба на лишения от свобода Л.С.А. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е предявен иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на условията, в които е поставен от декември 2015 г. откакто е в Затвор Пазарджик, изразяващо се в пренаселеност на килиите, наличието на хлебарки и дървеници в същите, некачественост и некалоричност на храната, в резултат на което са се развалили зъбите му и прекратява адм.д. № 366/2018 г. по описа на Административен Съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 308/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 22.5.2018г.
436 Административно дело No 367/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИ МЕДИКУС ЕООД УПРАВИТЕЛЯ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Весел Албенов Хърльов от гр. Велинград, в качеството му на управител на Медицински център „Вели Медикус“ ЕООД с ЕИК 201748568 против Заповед № 35/05.04.2018 г. на управителя на МБАЛ - Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 367/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.8.2018г.
437 Административно дело No 368/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Й.Г. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.Г. против Заповед № Л/1602 от 30.03.2018 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 368 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от съобщаването за неприсъстващите.
В законна сила на 10.7.2018г.
438 Административно дело No 373/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Прима колор“ЕООД ЕИК 112618703 и „Стиф-34“ЕООД ЕИК 201699950 и двете дружества черз адв.К. против мълчалив отказ на Кмета на община- Велинград по искане вх.№ 26-00/481 от 15.03.2018г. за изменение на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.5.2018г.
439 Административно дело No 381/2018, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Г.Д. ПЪРВИ СЪСТАВ НА ТЕЛК КЪМ МБАЛ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г. *** с ЕГН ********** срещу Експертно Решение №0967 от 062 с дата 29.03.2018г. издадено от втори състав на ТЕЛК към МБАЛ Пазарджик АД ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 381/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на НЕЛК – София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
440 Административно наказателно дело (К) No 382/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК- РАДОСЛАВ БАКЪРДЖИЕВ   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 17-1006-003512/27.10.2017 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1006-003512/17.10.2017 г. издадено от Началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик, с което на Р.С. *** са наложени глоби: по т. 1 в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП и т. 2 за нарушение на чл. 150 от ЗДвП в размер на 200 лв. по повод управляваното от нея на 17.10.2017 г. МПС. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.6.2018г.
441 Административно дело No 384/2018, II състав КСО И.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1054-12-15#1 от 14.03.2018г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане №12/прот №N01488 от 15.12.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, в частта му с която на основание чл. 69в, ал. 3 от КСО е отпусната към пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО, добавка от Учителски пенсионен фонд за 7 месеца осигурителен стаж. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, за ново произнасяне по Заявление вх. № 2113-12-1530 от 30.08.2017г., подадено от И.П.Т., при съблюдаване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
442 Административно дело No 385/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.А.Х.,
П.Б.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** и П.Б.П. ***, против Решение № 50/22.02.2018 г. на Общински съвет – Велинград, публикувано на 27.02.2018 г. на интернет-страницата на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 385/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
443 Административно дело No 387/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.А.П.,***, с която се възразява във връзка със започнато производство по събаряне на навес, констатирано с акт № 03/04.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 387 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 23.6.2018г.
444 Административно дело No 388/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на на Всестранна кооперация „Съгласие“, ЕИК 822116873, със седалище и адрес на управление с. Семчиново, общ. Септември, срещу Заповед №14 от 23.03.2018г. на Зам. кмета на Община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 6.6.2018г.
445 Административно дело No 396/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.С.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** ***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, във връзка с частично отменено наказателно постановление № 16-5313-000826/20.01.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ иска на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 250 /двеста и петдесет/ лева до претендирания размер от 550 /петстотин и петдесет/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.7.2018г.
446 Административно дело No 398/2018, I състав ДОПК ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.6.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 398/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на ответника.
В законна сила на 4.7.2018г.
447 Административно дело No 399/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЯНЯ Заповед № ДС-96/23.03.2018г. на областния управител на област Пазарджик, с която е отменен Акт за публична общинска собственост № 824/21.06.2017г. ОСЪЖДА Областен управител на област Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Областна администрация Пазарджик, на община Стрелча разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2018г.
448 Административно наказателно дело (К) No 400/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
М.Н.К.
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 17-0310-000121 от 17.03.2017г. на Началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Н.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. чл. 179, ал.2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т.5 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0310-000121 от 17.03.2017г. на Началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Н.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. чл. 179, ал.2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т.5 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение, серия Г, № 366421 от 08.03.2017г., съставен от И.С.А., на длъжност младши автоконтрольор в ОДМВР, Пазарджик Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
449 Административно дело No 401/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019 г., приет с Решение № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 11.7.2018г.
450 Административно дело No 402/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Х.П. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П., от Афганистан, с адрес на призоваване „Бусманци“ при Дирекция „Миграция“ на МВР, против Заповед № 312з – 733/01.04.2018 г. на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик за налагане на административна мярка „Принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.9.2018г.
451 Административно дело No 404/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СТЕФАНОВ ГРУП-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДГС БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.8.2018г.
ОТМЕНЯ определение на съда от 18.06.2018 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание като ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание - 10.09.2018 г. от 10.00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стефанов груп – 2006“ ЕООД, ЕИК 201465634, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Белово, с. Сестримо, ул. „Тридесет и осма“ № 31, представлявано от Ц.И.С. против Заповед № РД-07-140/23.03.2018 г., издадена от Директора на ТП ДГС „Белово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 404/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2018г.
452 Административно дело No 405/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отменя Наредба за реда за упражняване правата на собственик на община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 399/08.06.2007 г. на Общински съвет Брацигово, взето с Протокол № 34, изменена и допълнена с Решение № 81/29.05.2008 г. на Общински съвет Брацигово, взето с Протокол № 9. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.7.2018г.
453 Административно дело No 406/2018, V състав Закон за чужденците в РБ А.Х.К. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 31.5.2018г.
Отхвърля жалбата на А.Х.К. против Заповед № 312з – 737/01.04.2018 г. на началника на група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ за не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 3.7.2018г.
454 Административно дело No 407/2018, II състав Закон за движението по пътищата МАГИ СК ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000927 от 27. 12.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо С.С.К., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка – временно спиране от движение на товарен автомобил, влекач модел и марка „ВОЛВО ФХ4Х2Т“ с рег. № А3390КК, собственост на „Маги СК“ ЕООД, ЕИК 204057926, за срок от 3 месеца, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 008479639. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.10.2018г.
455 Административно дело No 408/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отменя чл. 51 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 321/30.03.2017 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Панагюрище, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответно разрешително по чл. 35 и чл. 67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за извършването на дейности по транспортиране на ИУМПС. Отхвърля жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД в останалата ? част, а именно – жалбата против следните разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 321/30.03.2017 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Панагюрище: чл. 21 в частта му, с която се предоставя възможност упълномощени от кмета лица да издават наказателни постановления за нарушения на наредбата, чл. 62, 63, 68 и 72. Осъжда Общински съвет – Панагюрище да заплати на „Рейсър Ауто“ ЕООД разноски по делото в размер на 111,67 лв. (сто и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 19.7.2018г.
456 Административно дело No 409/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Д.Т. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 40 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.11.2018г.
457 Административно дело No 410/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000200/20.04.2018 г. по чл. 171, т. 2а,, б. „а“ от ЗДвП, издадена от Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик, по отношение на А.П.К. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а,, б. „а“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на лек автомобил Мерцедес С 350, с рег. № СВ6371МК за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 10 месеца, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик да заплати от съответния бюджет на А.П.К. ***, разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2018г.
458 Административно дело No 411/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Р.В.,
М.К.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на А.Р.В. *** и М.К.В. с ЕГН ********** ***/25.04.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 411/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 15.6.2018г.
459 Административно дело No 413/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.К. против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. След влизане в сила на определението делото де се докладва по адм. дело № 79/2018 г., с оглед евентуалната преценка за прилагането му. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.6.2018г.
460 Административно дело No 417/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.Т. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.6.2018г.
Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. сума в размер на 257 лв. /двеста петдесет и седем лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени ? от заплащането на разноски за преписи и на възнаграждение на адвокат, който я е представлявал по нахд № 121/2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу Т. Наказателното постановление № 76 изх. № 42 от 11.01.2018 г. на директора на РЗИ Пазарджик. Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.7.2018г.
461 Административно дело No 419/2018, V състав Закон за движението по пътищата ЕР ТРАНС 1 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУП ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1818-000011/15.03.2018 г. на началник Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на „ЕР ТРАНС 1“ ЕООД, с ЕИК 201472326 разноски по делото в размер на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 15.8.2018г.
462 Административно дело No 421/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за управлението на общинските пътища в община Брацигово, приета с Решение № 149/30.10.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване– в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България и.
В законна сила на 4.8.2018г.
463 Административно дело No 422/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград в нейната цялост, приета с Решение № 453/20.12.2012 г. ПРЕКРАТЯВА АД № 422 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Велинград от датата на съобщаване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.05 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
В законна сила на 28.7.2018г.
464 Административно дело No 423/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.6.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград, приет с Решение № 302/26.06.2008г. на Общински съвет – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 423/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА ОбС – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в ДВ в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на настоящото определение.
В законна сила на 29.6.2018г.
465 Административно дело No 433/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 433/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 433/2018 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 365/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.5.2018г.
466 Административно дело No 434/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Заповед № Л-1906/20.04.2018 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Съгласно чл. 62, ал. 3, изречение последно от ЗИНЗС, решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 6.8.2018г.
467 Административно дело No 436/2018, I състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на на С.Д.П. с ЕГН ********** *** чрез адв.В. САК против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000126/08.04.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
468 Административно дело No 440/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.П. *** против Заповед № 255/13.04.2018 г. на кмета на Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 440/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна.
В законна сила на 12.10.2018г.
469 Административно дело No 441/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ,
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2560/03.05.2018 г., подадена от Х.А.Х., понастоящем в Затвора гр. Ловеч против Европейския съюз, Република България, Министерство на правосъдието и ГД „Изпълнение на наказанието“, с която се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 4 000 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 441/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 24.7.2018г.
470 Административно дело No 442/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Г.С.Д. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Д., ЕГН **********, против Заповед № 10-1006-000187/01.04.2018г. на началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" от ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
471 Административно дело No 445/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 445 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
В законна сила на 5.10.2018г.
472 Административно дело No 446/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 446 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
В законна сила на 5.10.2018г.
473 Административно дело No 447/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредба за обществения ред в община Лесичово, приета с Решение № 226/29.06.2012 г. на Общински съвет – Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 447/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати от съответния бюджет на Община Лесичово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение за настоящото определение.
В законна сила на 5.10.2018г.
474 Административно дело No 448/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Септември, приета с Решение № 375/23.04.2013 г. на Общински съвет Септември, взето с Протокол № 24. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.8.2018г.
475 Административно дело No 449/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.М.Й. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Д-182/03.05.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на Е.М.Й. е наложено Дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
476 Административно дело No 450/2018, I състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.7.2018г.
Отменя по жалба на А.А.Р. с ЕГН ********** *** писмо с изх. № 13-94А-00-0490/26.04.2018 г. на директора на РДСП Пазарджик като незаконосъобразно. Връща администиративната преписка на директора на РДСП Пазарджик за произнасяне. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.7.2018г.
477 Административно дело No 451/2018, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0367-000032/07.02.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на К.Г.К. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Осъжда началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград да заплати от съответния бюджет на К.Г.К. ***, разноски по производството в размер на 305 (триста и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2018г.
478 Административно дело No 452/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000224 от 23.04.2018г., издадена от Асен Сашев Гешев, на длъжност Началник Сектор „Пътна полиция“ в Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.К.К., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство мотопед „Джилера-Рънър 50“, с рег. № РА0239Р за срок от десет месеца, като са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007562134 и един брой регистрационна табела на мотопед РА0239Р, съобразно допуснатата конкретизация на жалбата в съдебно заседание на 01.06.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д.К.К., ЕГН **********,***, сумата от 490,00лв. (четиристотин и деветдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.10.2018г.
479 Административно наказателно дело (К) No 454/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез валидно упълномощен адвокат – Е.,***, офис 403-404 против Решение № 131 от 09.03.2018 г., по адм. дело № 97/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 454/2018 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 21.6.2018г.
480 Административно наказателно дело (К) No 469/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ А.Т.Г. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.Т.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Н.М. против решение № 120 от 02.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2222/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 469/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
481 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Н.А., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора Пазарджик за отвод на съдията докладчик по настоящото дело. В тази част определението не подлежи на обжалване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора Пазарджик с искане Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София и „Български пощи“ ЕАД, гр. София да бъдат осъдени солидарно да му заплатят сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ищеца, изразяващи се в безсъние, безсилие, болки, нерви, гняв, яд и нежелание за живот. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. В тази част, определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страната. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 14.7.2018г.
482 Административно дело No 478/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.С.Я. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000356 от 16.12.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.С.Я., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство за срок от дванадесет месеца, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 008499193 и два броя регистрационни табели с № РА0068КВ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.С.Я., ЕГН **********,***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото
В законна сила на 14.8.2018г.
483 Административно дело No 479/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Х.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ч. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0315-000023/15.03.2018 г. на Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2018г.
484 Административно дело No 480/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Н.Х.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Х. К., с адрес: ***, чрез валидно упълномощен адвокат Ж.Ч., против Заповед № 18-0315-000022/15.03.2018 г. на началник РУП Пещера към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена ПАМ по чл. 171, т. 1 буква „б“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.11.2018г.
485 Административно дело No 481/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя Заповед № 1006з-196/20.04.2018 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на Д.Н.К. в качеството му на държавен служител – „младши автроконтрольор“ в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Н.К. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.8.2018г.
486 Административно дело No 482/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.Р. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з – 195 от 19.04.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на К.В.Р. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.10.2018г.
487 Административно дело No 485/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик подадена против разпоредбите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 7, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 16/17.12.2015г. на Общински съвет – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 485/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на държавна такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок от датата на съобщаването на настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.7.2018г.
488 Административно дело No 489/2018, III състав КСО Й.К.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 1012-12-131#1 от 25.10.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН, Р-2140-12-314/10.09.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Й.К.Р. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на общо 1610 /хиляда шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.7.2018г.
489 Административно дело No 490/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р В.А.Х. с ЕГН ********** *** против заповед № 70/15.04.2018 г. на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение гр. Велинград“ ЕООД гр. Велинград. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на д-р В.А.Х. с ЕГН ********** ***, за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 70/15.04.2018 г. на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение гр. Велинград“ ЕООД гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 490/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
490 Административно дело No 491/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 491/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от съобщаването му на неприсъстващите страни, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.7.2018г.
491 Административно дело No 495/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от ОП Пазарджик, против чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата за собственост на Община Пазарджик на търговските дружества приети с Решение № 4 от 07.02.2008 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА АД № 495/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не е окончателно, то подлежи на протест и на жалба в 7-дневен срок пред ВАС. Съдът счита, че своевременно е направено искането за присъждане на разноски в размер на 20 лева, направени от страна на ОП Пазарджик за обнародване на съобщение в ДВ, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати на ОП Пазарджик сума в размер на 20 лева, представляваща разноски по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 18.10.2018г.
492 Административно дело No 496/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 31.5.2018г.
Отхвърля искането, подадено на основание чл. 276 и следващите от ЗИНЗС от лишения от свобода Х.А.С., който твърди, че има проблеми със сърцето, страда от асма, на нервна почва му капят космите по тялото, има рецепта за 100 лв., която не може да изпълнена от близките му, които са извън страната, като и че въпреки всичко това не го извеждат на преглед, като исканията му са да бъде задължен ответника да осигури закупуването на необходимите лекарства и да бъде изведен на преглед в подходящо лечебно заведение извън Затвор Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване в 3 – дневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик. Препис от разпореждането да се изпратят незабавно по факса на Началника на Затвор Пазарджик, на молителя както и на процесуалния му представител.
В законна сила на 6.7.2018г.
493 Административно наказателно дело (К) No 498/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Д.Ю.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 920/15.05.2018 г., постановено по адм. дело № 320/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, вместо което постановява: ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 276 и следващите от ЗИНЗС от лишения от свобода Д.Ю.С., ЕГН**********,***, а именно: да бъде задължен органът по изпълнение на наказанието да прекрати бездействието си, представляващо нарушение на забраната по чл. 3 от ЗИНЗС, за осигуряване на медицинско обслужване. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2018г.
494 Административно дело No 502/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на съдията-докладчик по делото. ВРЪЩА искова молба вх. № 2898/21.05.2018 г., подадена от С.И.Д. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 25 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя му в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 502/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 10859/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11308 от 26.09.2018 г. на ВАС София, Четвърто отделение по адм. д. № 10859/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №804 от 25.06.2018 година по адм. д. №502/2018г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2018г.
495 Административно дело No 504/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.6.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на К.Н.П., с адрес ***, с която предявява иск срещу Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик, в лицето на земеделска комисия за възстановяване на земи, в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите, за заплащане на обезщетение от 108 600 лева за имуществени вреди, съгласно план сметка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 504/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 7.7.2018г.
496 Административно дело No 506/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на съдията-докладчик по делото. ВРЪЩА искова молба вх. № 2923/21.05.2018 г., подадена от Е.Г.А., в момента в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 50 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в ареста и в затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 506/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.10.2018
Административно дело № 10857/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12109 от 10.10.2018 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 10857/2018 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Е.Г. А. срещу определение № 802/25.06.2018 г. по адм. дело № 506/2018 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която е било оставено без уважение искането му за отвод на съдията-докладчик. ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд в частта, в която частната жалба е оставена без разглеждане. В останалата част определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2018г.
497 Административно дело No 510/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.Н.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000157/07.05.2018 г. на началника на РУП Панагюрище, с която на жалбоподателя, в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 2а, б. б) – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Осъжда РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.Н.М. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13108/2018
С определение № 13148 от 30.10.2018 г. по адм. дело № 13108/2018 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №13108/2018 г. на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването.
В законна сила на 13.8.2018г.
498 Административно дело No 516/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Т.Г., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 03-1690-РД/684 от 23.11.2016г., на Директора на Областна Дирекция Пловдив на Държавен Фонд „Земеделие“, с която е наредено да се преустанови плащането по Проект № 13/141/10939, одобрен със Заповед № 03-130-РД/53 от 23.04.2013г. на Директора на Областна Дирекция Пазарджик на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Б.Т.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен Фонд „Земеделие“, сумата от 500,00лв.(петстотин лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 11917/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511/03.08.2018 г., постановено по адм. дело № 516/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.12.2018г.
499 Административно дело No 517/2018, II състав Закон за движението по пътищата Б.И.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Б.И.К., ЕГН ********** *** срещу Заповед № 18-5313-00006 от 18.04.2018г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К. е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, товарен автомобил „Мерцедес 207“ с рег. № РА 6217 ВХ за срок от единадесет месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007445137 и два броя регистрационни табели. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 517 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 11.7.2018г.
500 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.С.В. против Заповед № 576/04.05.2018 г. на кмета на община Велинград. Прекратява административно дело № 523 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Велинград.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12868/2018
С определение № 13083 от 29.10.2018 г. по адм. дело № 12868/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от К.С.В. против определение № 925 от 27.07.2018 г., постановено по адм.д. № 523/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 12868/2018 г. по описа на Върховен административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седем дневен срок пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 15.8.2018г.
501 Административно дело No 524/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ч.С.Ч.,
Б.А.П.,
Е.Н.Я.,
Р.С.С.,
А.И.К.,
А.Г.Ш.,
М.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.С.Ч., Б.А.П., Е.Н.Я., Р.С.С., М.Г.К., А.И.К. и А.Г.Ш., в качеството им на общински съветници при ОС Пазарджик Заповед №1037/15.05.2018г. издадена от Кмета на община Пазарджик на основание чл.44,ал.1,т.1 и т.4 във вр. с ал.2 ЗМСМА и Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ , а именно „ Ползвателите на служебен пропуск „общински съветник“ да ползват преференция за паркиране в участък „Синя зона“ на бул.“Княгиня Мария Луиза“ и междублоковото пространство на ул.“Найчо Цанов“№4“. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 14.8.2018г.
502 Административно дело No 526/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.А.Я. КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 2596 ОТ 24.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на П.А.Я. ЕГН : ********** ***, срещу Решение от 25.04.2018г., по Протокол № 5 на Комисията назначена със Заповед № 2596 от 24.10.2017г. на Кмета на Община Пазарджик, постановено по подадено от него Заявление вх. № 44-П-101 от 21.03.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 526 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2018г.
503 Административно дело No 529/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 529 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
В законна сила на 27.9.2018г.
504 Административно дело No 530/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупционен фонд“ против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 530 по описа на Административен съд Пазарджик 2018 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който тече от днес, тъй като представители и на двете страни присъстват в днешното заседание.
В законна сила на 13.10.2018г.
505 Административно дело No 531/2018, VI състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД,
НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 21.06.2018г. ОСТАВЯ без разглеждане жалба на К.Г.К., ЕГН **********, чрез валидно упълномощен адвокат М., служебен адрес ***, против Заповед № 18-0367-000032/07.02.2018 г. на началник РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 531/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 451, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.6.2018г.
506 Административно дело No 534/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от Директора – д-р П. М., да заплати на С.Д.Г. с ЕГН **********, сумата от 600/ шестстотин /лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 1810/17 по описа на РС Пазарджик за 2017г., и по КАНД № 336/18г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е потвърдено решението на РС Пазарджик. ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от Директора – д-р П. М., да заплати на С.Д.Г. с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.8.2018г.
507 Административно дело No 536/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.В. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН,
РДГ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на С.Т.В. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 14/2018 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 380/29.11.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик в частта му за заплащане на мораторна лихва за времето от 09.05.2018 г. до 30.05.2018 г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на С.Т.В. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.В. *** против Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.05.2018 г. – датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконното наказателно постановление, до окончателното изплащане на сумата. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.11.2018г.
508 Административно наказателно дело (К) No 545/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Х.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.С., подадена чрез адв. В.С., против Разпореждане № 1022/31.05.2018 г. по адм. д. № 496/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 6.7.2018г.
509 Административно дело No 546/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Стрелча, приет с Решение № 2/16.11.2015г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 546/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ХІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 12.9.2018г.
510 Административно дело No 557/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Д.А.М. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.М., роден на *** г., от Ирак, принудително настанен в СДВНЧ „Бусманци“, с посочен съдебен адрес ***, офис 226, подадена чрез адв. Д.Г. против Заповед № 312з – 722/01.04.2018 г. на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик за налагане на принудителна административна мярка „Принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.8.2018г.
511 Административно дело No 561/2018, V състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.А.К. против Решение № 1012-12-43#1/26.04.2018 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик. Прекратява административно дело № 561 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на директора на ТП на НОИ Пазарджик.
В законна сила на 28.8.2018г.
512 Административно дело No 563/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Х. *** против Заповед № ОРЖ-9/29.05.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 563/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Началника на Затвора гр. Пазарджик да заплати на М.А.Х. *** направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от адв. С., като процесуален пълномощник на М.А.Х. ***, за заплащане на адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 10855/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11311 от 26.09.2018 г. по адм. дело № 10855/2018г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 832/ 29.06.2018г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм дело № 563/2018 г., в обжалваната част. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.9.2018г.
513 Административно дело No 565/2018, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на В.Б.Д. (наречена „молба“) с вх. № 2883/18.05.2018 г. Прекратява административно дело № 565 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищцата, на РЗИ Пазарджик и на МБАЛ Пазарджик.
В законна сила на 11.8.2018г.
514 Административно дело No 569/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3, да заплати на А.П.А., ЕГН:**********,***, сумата от 500,00лв.(петстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 120 по описа на Велинградски районен съд за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода 31.05.2018г. до 11.06.2018г. на стойност 1,67лв.(един лв. и 67 ст.) и обезщетение за забавено плащане на паричната сума от 500,00лв., съразмерно на законната лихва за периода от 12.06.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на А.П.А., ЕГН:**********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 14.8.2018г.
515 Административно наказателно дело (К) No 577/2018, XI състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК,
С.А.Я.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 08.06.2018 г. Наказателно постановление № 18-0315-000201/05.04.2018 г. на началника на РУ на МВР Пещера, с което, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и за нарушение по чл. 150 от същия закон, С.А.Я. е наказан с глоба в размер на 100 (сто) лева. ОТМЕНЯ 18-0315-000201/05.04.2018 г. на началника на РУ на МВР Пещера, с което на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и за нарушение по чл. 150 от същия закон, С.А.Я. е наказан с глоба в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2018г.
516 Административно дело No 578/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.М.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000237/27.04.2018 г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.11.2018г.
517 Административно дело No 579/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Г.Г. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.7.2018г.
Отхвърля жалбата на П.Г.Г. против Принудителна административна мярка – принудително преместване на автомобил Тойота „Ярис“ с рег. № РА5790КА, наложена на 31.05.2018 г. от Д. В. Г., младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона в БМ „Паркинги и охрана“ при община Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.8.2018г.
518 Административно дело No 584/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3/17.11.2011 г. на Общински съвет – Лесичово, взето по Протокол № 3. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 584/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати от съответния бюджет на Община Лесичово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 5.10.2018г.
519 Административно дело No 587/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.Б.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.8.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Б.А.,***, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 113, срещу Решение № 199/31.05.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград, в частта му по т. 1 – разрешение за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметна плоча на Атанас Семерджиев. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 587/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.8.2018г.
520 Административно дело No 589/2018, V състав Закон за движението по пътищата М.И.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.10.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000069/28.02.2018 г., издадена от началника на РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, буква «а» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, като намалява срокът на наложената мярка от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 16.11.2018г.
521 Административно дело No 590/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.О.П. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.7.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода К.О.П., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Затвор Пазарджик иск за неимуществени вреди в размер на 25 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която от една страна го поставила в изключително критични битови условия, а от друга страна – многократно му е налагано наказанието „изолиране в наказателна килия“, с което е подложен на психически и физически тормоз. Прекратява административно дело № 590 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Затвор Пазарджик.
В законна сила на 21.8.2018г.
522 Административно дело No 597/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.М.И. ЛЮБОМИР ЯНКОВ ЯНКОВ-МЛ.СПЕЦИАЛИСТ В ЗВЕНО"САМООХРАНА" НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – принудително задържане на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № РА3862КА, собственост на Л.М.И., ЕГН**********,*** чрез използване на техническо средство „скоба“, наложена на 11.06.2018г. от Любомир Янков Янков, на длъжност младши специалист в звено „Самоохрана“ на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, да заплати на Л.М.И., ЕГН**********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 25.10.2018г.
523 Административно дело No 599/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.О.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0367-000116 от 04.05.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.О.В. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
В законна сила на 23.10.2018г.
524 Административно дело No 606/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.И.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2018г.
Отхвърля жалбата на С.И.С. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0340-000058/08.03.2018 г., издадена от началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с която на С.И.С. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, буква «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 13.11.2018г.
525 Административно дело No 609/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 12, ал. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Стрелча /мандат 2015 – 2019г., приет с Решение № 2 от 16.11.2015 г. по Протокол № 2 от 16.11.2015г. от заседание на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 609 по описа за 2018 г. на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на ОП Пазарджик сумата 20 /двадесет/ лева представляваща извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, от днес за присъстващата страна и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 23.11.2018г.
526 Административно дело No 611/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно изискването за притежаване на съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 611/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
527 Административно дело No 620/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция, заявена от Р.К.Б., управител на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Калафат“, №13, да му се присъди обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по адм. дело № 165 по описа за 2018г. на Районен съд Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 620 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.8.2018г.
528 Административно дело No 621/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на Я.Н.К., ЕГН **********, представляван от адвокат В.С., с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение от 4 000 лева за неимуществени вреди, за престоя си в Затвора в Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 621/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 18.9.2018г.
529 Административно дело No 623/2018, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ДИМА -П-69 ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.7.2018г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С180013-023-0000935/16.03.2018 г. на публичен изпълнител Иван Трендафилов при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Дима-П-69“ ЕООД, с ЕИК 201033197, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул.“Болнична №14, ет.3, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържание на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговските банки, посочени в постановлението, за срок – не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001318000803-020-001/12.02.2018 г.е, издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.7.2018г.
530 Административно дело No 631/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Maрио В.Т. против Заповед № ДК -10-ЮЦР-12/02.04.2018 г. на началника на РДНСК-ЮЦР. Прекратява административно дело № 631 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
531 Административно дело No 633/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите-Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.К., ЕГН**********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 213/2017 г. на Районен съд Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 310/19.07.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на В.А.К., ЕГН**********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 4.10.2018г.
532 Административно дело No 637/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Й.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Пазарджик, да заплати на К.Й.Б., ЕГН ********** ***, сумата от 600 /шестстотин/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 37/2018 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.07.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Пазарджик, да заплати на К.Й.Б., ЕГН ********** ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 20.10.2018г.
533 Административно дело No 638/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САРИСА ЕТЕРИКА ООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.8.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №903/20.07.2018 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Сариса етерика“ ООД, със седалище с. Паталеница, подадена чрез адв. П., против Заповед № ДК-11-ПЗ-4/11.06.2018 г. на началника на РОНСК гр. Пазарджик при РДНСК ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 638/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2018г.
534 Административно дело No 645/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ГР.ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Ц.П.Л., в качеството й на управител на УМБАЛ „Пълмед“ ООД – клон Медицинска структура „Здраве“, подадена чрез адв. М., против Заповед за мотивиран отказ № 13/РД-09-674/29.05.2018 г., издадена от Директора на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА УМБАЛ „Пълмед“ ООД – клон Медицинска структура „Здраве“, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 50, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.11.2018г.
535 Административно дело No 646/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Я.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.Я.К. ***, сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски по НАХД № 521/2017 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 14-0367-001867/02.10.2014 г., издадено от началника на РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.07.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.Я.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.11.2018г.
536 Административно дело No 651/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Н.Л.Р.,
ЧЗЗ МЕДИКА- АИПСМПАГ ЕООД
НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.Р. *** и ЧЗЗ „Медика – АИПСМПАГ“ ЕООД, с посочен адрес гр. Перник, ул. „Стара Загора“ № 13, против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000025/21.01.2018 г. на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 651/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Н.Л.Р. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева, от които 600 (шестстотин) лева изцяло изплатен адвокатски хонорар и заплатена държавна в размер на 10 (десет) лева. ОСЪЖДА началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет на ЧЗЗ „Медика – АИПСМПАГ“ ЕООД, със седалище гр. Перник, ул. „Стара Загора“ № 13, разноски по производството в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева, от които 600 (шестстотин) лева изцяло заплатен адвокатски хонорар и държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за явилите се страни, а за ответника – в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщение за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.10.2018г.
537 Административно дело No 652/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Р.В.,
М.К.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Р.В. с ЕГН ********** *** и М.К.В. с ЕГН ********** *** против отказ Община Велинград, представлявана от кмета на общината Костадин Коев, за премахване на незаконен строеж, находящ се в УПИ ХVIІ – 6654 в кв. 86 по кадастралния план на гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 652/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.9.2018г.
538 Административно дело No 655/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Л.И. НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Л.И., ЕГН **********, чрез валидно упълномощен адвокат И.Ц., против Мълчалив отказ по заявление за издаване на скица с вх. № 94-00/4392 от 21.06.2018г., входирано в община Велинград. Оставя без уважение искането на Д.Л.И. за присъждане на сторените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2018
Административно дело № 13974/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14492 от 26.11.2018 г. по адм. дело № 13974/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1299 от 23.10.2018 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело № 655/2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.11.2018г.
539 Административно дело No 658/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Н.В.Т., ЕГН **********,***, чрез процесуалният представител адв. Ц.П., с посочен адрес ***, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-12 от 02.04.2018г. на Началника на РДНСК Южен централен район, Пловдив с която е отхвърлена жалбата на Марио Викторов Т. и е оставено в сила Становище – отказ за узаконяване с изх. № 24-00/34 от 23.02.2018г., издадено от Главния архитект на Община Велинград, на основание §16 от ПР на ЗУТ, § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, за строеж „Паянтова жилищна сграда – еднофамилна с площ 80м?“ с идентификатор 10450.502.5031.2, изпълнена в УПИ ХVІІІ-5031, от кв. 53 по плана на гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 658 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район, Пловдив, жалбата на Н.В.Т., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-12 от 02.04.2018г. на Началника на РДНСК ЮЦР, Пловдив с оглед евентуалното ? разглеждане, като жалба по административен ред срещу Становище – отказ за узаконяване с изх. № 24-00/34 от 23.02.2018г., издадено от Главния архитект на Община Велинград, на основание §16 от ПР на ЗУТ, § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, за строеж „Паянтова жилищна сграда – еднофамилна с площ 80м?“ с идентификатор 10450.502.5031.2, изпълнена в УПИ ХVІІІ-5031, от кв. 53 по плана на гр. Велинград. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.8.2018г.
540 Административно дело No 662/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.Д.,
А.А.Д.,
З.А.К.,
Ц.И.Д.,
Е.М.Д.,
М.А.Д.,
Ф.А.В.,
М.А.Д.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.А.Д., А.А.Д., З.А.К., Ц.И.Д., Е.М.Д., М.А.Д., М.А.Д. и Ф.А.В. против Заповед № 796/08.06.2018 г. на главен архитект на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 662/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Изпраща делото на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване от страните и от началника на РДНСК ЮЦР, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните и на началника на РДНСК ЮЦР.
В законна сила на 25.8.2018г.
541 Административно дело No 663/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.З.К.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, да заплати на Р.З.К. ***, сумата от 500 (петстотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 148/2014 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 000010/10.02.2014 г., издадено от главен секретар на ИААА, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.07.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, да заплати на Р.З.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.11.2018г.
542 Административно дело No 665/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово, приета с Решение № 607/23.10.2009г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 665/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на Община Ракитово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 26.9.2018г.
543 Административно дело No 666/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.И.С.,
Л.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-245/29.05.2018 г. на Кмета на Община Брацигово, с която е наредено да бъде освободено улично пространство на улица с о.т. 35-36 между квартали 9 и 14 по плана на с. Козарско, неправомерно заето от Л.С. – Видолова, собственик на УПИ ІІ – 261 в кв. 14 по плана на селото с нот. акт. № 39/08.03.1988 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-245 от 29.05.2018 г. на Кмета на Община Брацигово, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.11.2018г.
544 Административно дело No 678/2018, III състав Закон за движението по пътищата АГНА ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агна“ ЕООД с ЕИК 203034223, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Тодор Тупанов“ № 31, представлявано от Андрей Николов Поюков против Заповед за налагане на ПАМ № 18-1818-000023/11.06.2018 г. на началник сектор РУ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 678/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.9.2018г.
545 Административно дело No 679/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Батак, приета с Решение № 196/27.11.2008 г. на Общински съвет Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 679 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет Батак да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок за прокурора от днес, а за общинския съвет от получаване на съобщението.
В законна сила на 13.10.2018г.
546 Административно дело No 680/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград, приета с Решение № 165 по Протокол № 5 от 31.05.2008 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 680 по описа за 2018 г. на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на ОП Пазарджик сумата 20 /двадесет/ лева, представляваща извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, от днес за присъстващата страна и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 17.11.2018г.
547 Административно дело No 682/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Л.Т.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т.Ч., подадена чрез адв. С.А., против Заповед № ОЗО-14/16.06.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 682/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.10.2018г.
548 Административно дело No 685/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 940 от 06.08.2018г. с което настоящото дело е насрочено за разглеждане в открито заседание на 05.10.2018г. от 10:00часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Община Белово, ЕИК 000351558, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. „Орфей“, № 4а, представлявана от Кмета инж. Костадин Варев, срещу Заповед № 03-РД/2584 от 27.06.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на Община Белово, ИД номер на проекта 13/07/2/0/00051 на стойност 5 861 000,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 685 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело 681 по описа на съда за 2018г. с оглед преценка от съдията докладчик по същото за евентуалното му прилагане в това производство.
В законна сила на 3.10.2018г.
549 Административно дело No 686/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Р. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.10.2018г.
Обявява нищожността на Отказ за издаване на виза за проектиране на автомивка, направен от главния архитект на община Панагюрище, изразяващ се в едностранно заличаване на думата „автомивка“ в издадената първоначално на 21.05.2018 г. скица-виза с № 146 от 09.05.2018 г. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 16.11.2018г.
550 Административно дело No 690/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0367-000265 от 15.07.2018г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.К., граждани на република Италия, продължително пребиваващ в Република България, Удостоверение № 75 на МВнР, с валидност от 06.07.2017г. до 03.06.2019г. е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № Y 1797372-М-Испания ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д.К., граждани на република Италия, продължително пребиваващ в Република България, Удостоверение № 75 на МВнР, с валидност от 06.07.2017г. до 03.06.2019г., сумата от 810,00лв. (осемстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството.
В законна сила на 24.11.2018г.
551 Административно дело No 695/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Н.З.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1348/20.06.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.П. с ЕГН ********** *** против направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на вещото лице Л.Г.М. сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за изготвената и приета по делото съдебно-техническа експертиза. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.10.2018г.
552 Административно дело No 719/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.10.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Е.Е.Г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 500 лв. /петстотин лева/, причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв. по анхд № 99/2018 на РС-Пазарджик, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-1006-004028/23.11.2017 г. издадено от началник «Група» в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Е.Е.Г. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 500 лв., считано от 15.08.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 500 лв. Отхвърля искът на Е.Е.Г. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 500 лв., за периода от 03.05.2018 г. до 14.08.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Е.Е.Г. разноски по делото в размер на 281,67 лв. /двеста осемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
553 Административно дело No 720/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 03.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. Оставя без уважение направеното искане за присъждане на законна лихва върху сумата от 400 лв. за периода от 21.03.2018г. до 03.08.2018г. като неоснователно. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2018г.
554 Административно дело No 721/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 339/2017 г. на Районен съд – Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 391/10.10.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното й изплащане. Отхвърля иска в останалата му част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.11.2018г.
555 Административно дело No 722/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 21.03.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.10.2018г.
556 Административно дело No 723/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 337 по описа на Пещерският районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 21.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.11.2018г.
557 Административно дело No 724/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 337 по описа на Пещерският районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 21.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.11.2018г.
558 Административно дело No 725/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 21.03.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.10.2018г.
559 Административно дело No 726/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 334/2017 г. на Районен съд – Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 390/10.10.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХРЪЛЯ иска в останалата част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.11.2018г.
560 Административно дело No 727/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 22.03.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.10.2018г.
561 Административно дело No 728/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 03.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. Оставя без уважение направеното искане за присъждане на законна лихва върху сумата от 400 лв. за периода от 22.03.2018г. до 03.08.2018г. като неоснователно. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2018г.
562 Административно дело No 729/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 331/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 396/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 400 лв. над присъдения размер от 300 лв., причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 331/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 396/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 15.08.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 22.03.2018 г. до 14.08.2018 г. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. разноски по делото в размер на 227,33 лв. /двеста двадесет и седем лева и тридесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
563 Административно дело No 730/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 330/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 392/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 400 лв. над присъдения размер от 300 лв., причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 330/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 392/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 15.08.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 22.03.2018 г. до 14.08.2018 г. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. разноски по делото в размер на 227,33 лв. /двеста двадесет и седем лева и тридесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
564 Административно дело No 731/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 329/2017 г. на Районен съд – Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 394/10.10.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.11.2018г.
565 Административно дело No 732/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите-Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 328/2017 г. на Районен съд Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 398/10.10.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г./датата на завеждане на исковата молба/до окончателното й изплащане. ОТХВЪЛЯ иска на Г.Т.Г., ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите-Пазарджик за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменено наказателното постановление /22.03.2018г./ до завеждане на исковата молба /03.08.2018г./ . ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 1.12.2018г.
566 Административно дело No 737/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на П.П.А., ЕГН **********,***, чрез упълномощен адвокат – В.С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за заплащане на неимуществени вреди в размер на 50000 лева, ведно със законните лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 737/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 17.10.2018г.
567 Административно дело No 738/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И. Найденов с ЕГН ********** *** против Заповед № З-1229/19.06.2018 г. на Главния директор на Главна дирекция „Охрана“ гр. София – Георги Жеков. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 738/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 738/2018 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 708/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
В законна сила на 11.9.2018г.
568 Административно дело No 745/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на И.А.Ш., ЕГН : **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 2266 по описа на Пазарджишкия районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 21.07.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на И.А.Ш., ЕГН : **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 21.11.2018г.
569 Административно дело No 751/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Г.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 31.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Исковата молба на А.Г.Я. ***, ЕГН**********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 05.05.2010г. до 23.12.2012г. неимуществени вреди, изразяващи се в обида, огорчение, чувство на малозначителност, битови неудобства, принуда да търпи неща противни на волята му, причинени от действията на администрацията на Затвора Пазарджик имащи за резултат поставянето на Я. в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 751 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.11.2018г.
570 Административно дело No 752/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбата на чл. 8, ал. 4; чл. 19, ал. 2 ; чл. 19, ал. 3, т. 3 ; чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 6 и Приложение № 2,, в частта относно т.1 и т. 6 от Наредба за отглеждането на животни на територията на Община Брацигово, приета с Решение № 535 от 25.11.2010 г. на Общински съвет Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 752 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 8.9.2018г.
571 Административно дело No 761/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Т.Д.С. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 652/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1818-000046/06.03.2018 г., издадено от началник сектор на РУ Пазарджик, при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Т.Д.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.12.2018г.
572 Административно дело No 762/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на В.Й.Г. ***, сумата от 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 225/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 1434/13 от 29.07.2013 г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на В.Й.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.12.2018г.
573 Административно дело No 763/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на В.Й.Г., ЕГН **********,*** сумата от 400,00лв. (четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 226 по описа на Пазарджишки районен съд за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 06.06.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на В.Й.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.11.2018г.
574 Административно дело No 765/2018, V състав Закон за движението по пътищата Л.Л.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Обявява нищожността на Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000122/26.12.2017 г. на полицейски инспектор в Група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик, с която на Л.Л.Д. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. Осъжда Група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик да заплати на Л.Л.Д. разноски по делото в размер на 10 лв. представляващи платена държавна такса за образуване на делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 13.12.2018г.
575 Административно дело No 770/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 10.08.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.10.2018г.
576 Административно дело No 773/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.А.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.К.,***, 7 отряд, 706 ст., 8 гр.. Исковата молба е насочена срещу Началника на Затвора Пазарджик и Администрацията на Затвора Пазарджик.Не е посочен период, не е посочена сума на обезщетението. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 773 / 18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 12.10.2018г.
577 Административно дело No 774/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода И.П.Б., с която той прави искане да бъде отменено нареждането от 07.08.2018 година, с което той е спрян да изпълнява предишните си трудови функции, свързани с проверка на качеството на почистването на пластмасови контоктори и са му възложени нови функции, изразяващи се в почистване на контокторите, като искането му е съдът да разпореди да му бъде възложено да изпълнява предишните си функции, свързани с проверка на качеството на почистването. Прекратява адм. д. № 774/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия състав на Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му страните. Определението да се съобщи на страните, като им се изпрати и препис от същото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2018
Административно дело № 14142/2018
С определение № 15074 от 05.12.2018 г. по адм. дело № 14142/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1287/22.10.2018 г. по адм. дело № 774/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определеието не може да се обжалва.
В законна сила на 5.12.2018г.
578 Административно дело No 775/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на П.Н.Х. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по АНД № 701/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, при отмяната като незаконосъобразно на НП № 17-1006-005484 от 15.12.2017 г. издадено от началник Сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на П.Н.Х. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 11.09.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля иска на П.Н.Х. против Областна дирекция на МВР - София за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 07.08.2018 г. до 10.09.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на П.Н.Х. разноски по делото в размер на 307,08 лв. /триста и седем лева и осем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2018г.
579 Административно дело No 776/2018, VI състав Закон за движението по пътищата П.П.Х. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Х., ЕГН **********, против Заповед № 17-0310-000356/20.12.2017 г., на началник РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 776 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 19.10.2018г.
580 Административно дело No 793/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.П.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на К.П.К., с ЕГН **********, от с. Мирянци, обезщетение в размер на сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 2067/2017г.; АНД № 2070/2017г.; АНД № 2072/2017г.; АДН № 2074/2017г., АНД № 2073/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателни постановления № ДАИ-0000141/18.10.2017г., № ДАИ-0000142/18.10.2017г., № ДАИ-0000143/18.10.2017г., № ДАИ-0000144/18.10.2017г., № ДАИ-0000145/18.10.2017г. на главен директор на ГД „Автомобилна инспекция“.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на К.П.К., с ЕГН **********, от с. Мирянци, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 1.12.2018г.
581 Административно дело No 797/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на д-р К.Г.Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „Доктор К.Б. – Индивидуална практика за първична медицинска помощ“, ЕИК 130141260, с посочен адрес гр. Ракитово, ул. „Слави Йовчев“, № 13, срещу Писмена покана № 13/29-05-795 от 20.07.2018г. от д-р Йорданка Величкова Пенкова, на длъжност Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик, с която на д-р Б. е поканен да заплати доброволно, неправомерно получена от касата за четвърто тримесечие на 2017г., сума в размер на 840,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 797 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 4.10.2018г.
582 Административно дело No 798/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на К.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди. ОТХВЪРЛЯ иска на К.С.С. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 506 /петстотин и шест/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на К.С.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 306 /триста и шест/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.11.2018г.
583 Административно дело No 801/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК 112520604, с адрес гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявана от управителя д-р Михаил Христов, против Заповед № 13/РД-09-1071/02.08.2018г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, в частта й по точка 2.1 и 4.1. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 801 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 12.10.2018г.
584 Административно дело No 805/2018, III състав Закон за движението по пътищата ДЕМАР-2012 ЕООД НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Демар – 2012“ ЕООД, ЕИК 202227917, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 141, ет. 1, ап. 13, представлявано от управителя Н.Л.Т., подадена чрез адв. В. АК гр. Пазарджик против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000233/03.08.2018 г. на Началник РУП – Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.11.2018г.
585 Административно дело No 815/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.К.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на В.К.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за изплащане на 50 000 евро. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 815/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 17.10.2018г.
586 Административно дело No 819/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Я.Н. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ Отказ рег. № 310000-5932/07.08.2018 г. на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на РУ - Панагюрище за ново произнасяне по заявлението на И.Я.Н. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Я.Н. сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2018г.
587 Административно дело No 832/2018, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.Ш. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.11.2018г.
588 Административно дело No 836/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - София да заплати на А.Г.Ш. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по НАХД № 336/2017 на РС - Ихтиман, с влязлото в сила решение, по което е отменено НП № 16-1204-001818 от 31.08.2016 г. на началник Сектор «ПП» при ОД на МВР София. Осъжда Областна дирекция на МВР - София да заплати на А.Г.Ш. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 02.10.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля иска на А.Г.Ш. против Областна дирекция на МВР - София за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 11.09.2018 г. до 02.10.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.Г.Ш. разноски по делото в размер на 298,25 лв. /двеста деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2018г.
589 Административно дело No 839/2018, II състав Закон за движението по пътищата Г.П.Ш. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ Протоколно Определение 12.10.2018г. с което настоящото дело е насрочено за разглеждане в открито заседание на 29.11.2018г. от 14:00часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Г.П.Ш., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 18-0367-000281 от 07.08.2018г. на Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Пазарджик при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Ш. е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на МПС, лек автомобил „Пежо 607 С“ с рег. № РА 2820 ВХ за срок от шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007306413 и два броя табели РА2820 ВХ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 839 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 6.11.2018г.
590 Административно дело No 840/2018, V състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Отхвърля жалбата на М.В.К. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000150/19.05.2018 г. на началника на РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
591 Административно дело No 841/2018, II състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.10.2018г.
При това положение и на основание чл. 126, ал.1 от ГПК, вр с чл. 144 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 841 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от днес за жалбоподателя, а за ответника от получаване на съобщението.
В законна сила на 25.10.2018г.
592 Административно дело No 844/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Г.П.Ш. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.Ш. ***, подадена чрез адв. А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000280/07.08.2018 г. на ВПД Началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОТМЕНЯ определението, постановено в съдебно заседание на 23.10.2018 г., с което делото е насрочено за 13.11.2018 г. от 10:00 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 844/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила на 10.11.2018г.
593 Административно дело No 849/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Антикорупционен фонд“ против Писмо изх. № ЗДОИ-10/16.08.2018 г. на кмета на община Пазарджик. Прекратява административно дело № 849 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Пазарджик.
В законна сила на 23.11.2018г.
594 Административно дело No 859/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Б.Б. САК против действия на орган по изпълнението за принудително премахване на строежи, обективирано в писмо с № ПЗ-1249-03-730 от 30.08.2018 г. на Началника на ДНСК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 859/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
595 Административно наказателно дело (К) No 866/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА Т.А.К.,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.12.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1399/2017г. от 02.05.2018г. на Началник Митница Пловдив, с което на Т.А.К., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** за нарушение по чл. 99, ал. 2, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 120, ал.2, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00лв. ; на основание чл. 126, ал.1, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. и на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове е постановено, отнемане на стоките предмет на нарушенията. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1399/2017г. от 02.05.2018г. на Началник Митница Пловдив, с което на Т.А.К., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** за нарушение по чл. 99, ал. 2, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 120, ал.2, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00лв. ; на основание чл. 126, ал.1, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. и на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове е постановено, отнемане на стоките предмет на нарушенията. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение, № 889 от 12.12.2017г., съставен от Димка Методиева Илинова, на длъжност митнически инспектор в ТМУ Пловдив, Агенция „Митници“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2018г.
596 Административно наказателно дело (К) No 867/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
Т.А.К.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло сила Наказателно постановление № 420/2018 г. от 17.08.2018 г. на началника на Митница Пловдив, с което на Т.А.К., на основание чл. 28, б. „а“ от ЗАНН не е наложено административно наказание „глоба“, като същата е предупредена, че при повторно нарушение на забраната на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС, ще й бъде наложено съответното административно наказание. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 420/2018 г. от 17.08.2018 г. на началника на Митница Пловдив, с което на Т.А.К., на основание чл. 28, б. „а“ от ЗАНН не е наложено административно наказание „глоба“, като същата е предупредена, че при повторно нарушение на забраната на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС, ще й бъде наложено съответното административно наказание. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.11.2018г.
597 Административно дело No 872/2018, III състав ДОПК Г.И.Л. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.11.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № АУ002681/16.11.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в частта му по отношение на определените задължения за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2015 г. в размер на 115.37 лева /сто и петнадесет лева и тридесет и седем стотинки/ - ДНИ и лихви за забава – 62,96 лева /шестдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/, както и в размер на 331,01 лева /триста тридесет и един лева и една стотинка/ - ТБО и лихви за забава в размер на 185.42 лева /сто и осемдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Л. с ЕГН ********** *** против акт за установяване на задължение по декларация № АУ002681/16.11.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в останалата му част. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик да заплати на Г.И.Л. с ЕГН ********** *** по компенсация направените по делото разноски в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.12.2018г.
598 Административно дело No 876/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, в която се съдържат общи оплаквания за влошено здравословно състояние, за което не е предоставено лечение, както и оплаквания, че не е разгледана подадена от него молба за работа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 876/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.10.2018г.
599 Административно дело No 877/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Д.М.Б., в която се твърди, че началникът и други служители на Затвор Пазарджик не обръщат внимание и се подиграват на заболяванията му: язва, херния, температура, както и една година го държат без лекарства. Прекратява административно дело № 877 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвор Пазарджик.
В законна сила на 23.11.2018г.
600 Административно дело No 883/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.Н.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.11.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 4948/20.09.2018 г., подадена от Р.Н.М.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 883/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 4.12.2018г.
601 Административно дело No 887/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 431 от 17.08.2018 г. на Началника на Затвора гр. София, с която на лишения от свобода С.А.М., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик на основание чл. 122, ал. 2 от ЗИНЗС са отнети в полза на Фонд „Затворно дело“ 530 броя кутии цигари „Карелия 100“. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
602 Административно дело No 912/2018, III състав Закон за движението по пътищата Й.Г.Б. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощника адв. А. *** против Заповед за налагане на ПАМ № 18-0310-000172 от 09.06.2018 г. на Началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощника адв. А. *** против Разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 18-0310-000172 от 09.06.2018 г. на Началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Й.Г.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 320 лева /триста и двадесет/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
603 Административно дело No 917/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на И.И.М.,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Заповед № СЦР-1 от 13.09.2018 г. на и.д. Началник на затвора Пазарджик с която е продължено изтърпяването на наказанието, наложено му по ч.н.дело № 1878 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., при условията на „специален режим“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 917 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.12.2018г.
604 Административно дело No 918/2018, I състав ДОПК А.И.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 918/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като оставя без разглеждане подадената жалба като недопустима. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването за жалбоподателя и в 7-дневен срок за ответника от днес.
В законна сила на 4.12.2018г.
605 Административно дело No 926/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К. с ЕГН ********** против отказ на Началника на Затвора Пазарджик да премести лишен от свобода Лалов в друга килия. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 926/18г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
В законна сила на 28.11.2018г.
606 Административно дело No 931/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ А.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.Д. в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ „Астра-Н.Д.“, против Решение № 387/12.09.2018 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 931/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 908 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик, след влизане на определението в сила. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.11.2018г.
607 Административно дело No 932/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО- ЧЕПИНО" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.12.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 06.12.2018г., 11,15 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, подадена чрез управител А.П.Г., против Заповед № РД 05-458/02.10.2018г., издадена от Директор на „Държавно ловно стопанство-Чепино“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 932/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 19.12.2018г.
608 Частно административно дело No 938/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане, като недопустимо, искане вх. № 5261/08.10.2018 г. на Т.Х.А. ***, подадено чрез адвокат П., да бъдат отменени и прекратени неправомерните действия на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, изразяващи се в отказ да приеме заявление и документи по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6 и 7 от Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 938/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
609 Административно дело No 945/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.11.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 20 и т. 21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Батак, приета с Решение № 207/22.02.2017 г. на Общински съвет –Батак, взето с Протокол № 16. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 945/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Батак да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, и 7-дневен срок от съобщаването му на неприсъстващите, с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 6.12.2018г.
610 Административно дело No 961/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.К.,
Е.Е.К.
НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 1.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К. и Е.Е.К. срещу Заповед № ДК-19-Пз-5 от 04.10.2018 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДВСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 961/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за неявилите се страни пред ВАС.
В законна сила на 16.11.2018г.
611 Частно административно дело No 962/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.10.2018г.
ОТМЕНЯ точка 3 от Решение № 272 по Протокол № 8, т. 5 от заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 27.09.2018г., с което е допуснато неговото предварително изпълнение. СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Решение № 272 по Протокол № 8, т. 5 от заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 27.09.2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.10.2018г.
612 Административно дело No 977/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.К.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.К. *** против Заповед №2265/01.10.2018г. издадена от Кмета на община Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 977/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.11.2018г.
613 Частно административно дело No 987/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане, като недопустимо, искане вх. № 5588/23.10.2018 г. на Т.Х.А. ***, подадено чрез адвокат П., да бъдат отменени и прекратени неправомерните действия на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, изразяващи се в отказ да приеме заявление и документи по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6 и 7 от Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 987/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
614 Административно дело No 1042/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.11.2018г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А.,*** да бъде задължен да прекрати действията си с които не допуска А. да се среща със защитника си в стаята предназначена за това, а го принуждава да се среща със същия в залата за свиждания, където има между лишения от свобода и защитника му преградно стъкло и разговорите се провеждат през слушалка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1042 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 30.11.2018г.
615 Административно дело No 1043/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 416/06.11.2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание, издадена от гл. инсп. Д. Д., действащ като началник на затвора, съгласно Заповед № 144/22.10.2018 г., с която на Д.Г.А. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия“ за срок от 14 денонощия. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС, решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 21.11.2018г.
616 Административно дело No 1135/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.12.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 1135/2018 г. към адм. дело № 1125/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1135/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2018г.