Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 812/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/6778 от 29.09.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, с което е отказано изплащане на средства за подпомагане, както следва: по СЕПП – 55 854,89 лв.; по СПП – 159,48 лв.; по НР1 – 24 579,91 лв. ИЗПРАЩА преписката на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на Б.Д.Х.,*** сумата от 1010 лв., представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 2398/2018
РЕШЕНИЕ № 4097 от 20.03.2019 г. на ВАС София, Четвърто отд. по адм. д. № 2398/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 671 от 21.12.2017г., постановено от Административен съд – Пазарджик, по адм.д. № 812/2015г РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.3.2019г.
2 Административно дело No 813/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАБАКОВ-74 ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Т. ***, представлявано от М.Х.Т. против Уведомително писмо изх. № 02-130-2600/6588 от 28.09.2015 г. на Заместник-изпълнителния директор на ДФЗ гр. София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 813/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Т. ***, представлявано от М.Т., да заплати на ДФЗ гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2019г.
3 Административно дело No 814/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛИДЕР МЕС ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/3776 от 25.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция в частта му, с която е извършено намаление на оторизираната сума съответно за разликата между декларирана и установена площ по СЕПП за БЗС №№ 02837-16-1-1; 02837-19-1-1, находящи се в землището на гр. Батак и № 36124-215-2-1 и № 36124-3-1-1, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера ; по НР1 за БЗС 02837-16-1-1 и 02837-19-1-1, находящи се в землището на гр. Батак и по НР2 за БЗС 36124-215-2-1 и 36124-3-1-1, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево . ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу уведомителното писмо в останалата й част. ОСЪЖДА „Лидер мес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Георги Кьосеиванов № 23, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по производството. ОТМЕНЯ на основание чл. 92, ал. 2 от ГПК наложената с определение, постановено в съдебно заседание на 20.03.2018 г. глоба в размер на 100 /сто/ лева на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 9321/2018
РЕШЕНИЕ № 8793 от 11.06.2019 г. на ВАС София,Четвърто отд. по адм. д. № 9321/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 332/25.05.2018 г. постановено по адм. дело № 814/2015 г. на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2019г.
4 Административно дело No 829/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 03-130-2600/3811 от 25.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 13 438.66 лева, по СЕПП в размер на 38 838.01 лева. ОСЪЖДА „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. да заплати на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.2.2019г.
5 Административно дело No 482/2016, VI състав Закон за защита от дискриминация Й.Л.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Л.Д., ЕГН **********, чрез процесуален представител В. П., срещу Решение № 151 от 18.04.2016г. на Комисията за защита от дискриминация в частта, с която се „Установява на основание чл. 65, ал. 1 от ЗЗД, че посредством издаването на Заповед № К-2035/19.02.2010г. Министърът на вътрешните работи, с адрес гр. София, ул. „Шести септември“ № 29 НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 , във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗЗД спрямо Й.Л.Д.“. ОТХВЪРЛЯ искането на Й.Л.Д. за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.2.2019
Административно дело № 10318/2016
РЕШЕНИЕ № 2922 от 27.02.2019 г. по адм. д. № 10318/2016 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 435 от 22.07.2016 г. по адм.дело № 482 по описа за 2016 г. на административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Й.Л.Д. да заплати на Комисията за защита от дискриминация сумата 200.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.2.2019г.
6 Административно дело No 951/2016, I състав ДОПК НА ДЪНОТО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “На Дъното” ЕАД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом яз. Батак, представлявано от Р.Г.Ф. против акт за установяване на задължения по декларация № 021-1/08.11.2016 г., изменен с решение № 30-1642-3от 24.11.2016 г. на началника на отдел „Местни приходи“ при Община гр. Пещера. ОСЪЖДА “На Дъното” ЕАД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом яз. Батак, представлявано от Р.Г.Ф. да заплати на Община гр. Пещера направените по делото разноски в размер на 500/ петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.7.2019
Административно дело № 12164/2017
С РЕШЕНИЕ № 11304 от 22.07.2019 г. по адм. дело № 12164/2017 г. на ВАС - Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 387/13.07.2017 г. по адм. дело № 951/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 818/29.08.2017 г. по адм. дело № 951/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „На дъното“ ЕАД, ЕИК 1126351186, със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом язовир Батак, да заплати на община Пещера направените по делото разноски в размер на 1300 (хиляда и триста) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.7.2019г.
7 Административно дело No 987/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Б.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на от И.Б.П. ***, обезщетение в размер на 800/ осемстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 13.10.2016г. до 18.05.2017г., в едно със законната лихва считано от 22.12.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Б.П. ***,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Б.П. ***,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2014г. до 12.10.2016г. вкл.,както и от 18.05.2017г. до 30.08.2017г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.1.2019
Административно дело № 8773/2017
ОТМЕНЯ решение № 325 от 16.06.2017 г. по адм. дело № 987/2016 г. по описа на Административния съд - Пазарджик в частта, в която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на И.Б.П. обезщетение в размер на 800 лева за неимуществени вреди, претърпени в периода 13.10.2016 г. - 18.05.2017 г., ведно със законната лихва, считано от 22.12.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Б.П. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" иск в частта за сумата 800 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 13.10.2016 г. - 18.05.2017 г. по време на престоя му в Затвора -Пазарджик и Затвора - Пловдив поради бездействието на администрацията на местата за лишаване от свобода да му осигури хигиенична среда и отопление. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА И.Б.П., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лева (петдесет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2019г.
8 Административно дело No 1000/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.К.М., с адрес ***, иск против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 18 700 /осемнадесет хиляди и седемстотин/ лева за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик за период 30.05.2013 до 30.12.2016г. и 10.03.2006г. до 20.10.2008 г., от условията в затвора, престой в карцера и медицинското обслужване в затвора и на законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2013г. до крайното изплащане. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от К.К.М. иск срещу ГДИН-гр. София за претърпени неимуществени вреди от Писмо с рег. № 3648/15.04.2016г., подписано от гл.комисар М. Д., с което е отказан искан от К. ***.; от Уведомително писмо с рег. № 8570/07.09.2016г., издаден от Гл. Комисар Г. Г. от ГДИН-гр., с която е отказано да бъде приведен К.К. за ученик в СОУ „Д. Митов“ в Затвора гр. Ловеч; от Писмо с рег. № 8973/29.08.2015г. на главен директор на ГДИН, с което е отказано да бъде преведен ученик в СОУ „Д. Митов“ в Затвора гр. Ловеч, с който се иска да бъде осъдена ГДИН-гр. София да заплати обезщетение в общ размер на 9 000 лева, от които по 3 хиляди лева за причинени неимуществени вреди от всеки един от трите отказа да бъде преместен в затвора в гр. Ловеч и на законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2013г. до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА К.К.М., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 200 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението, в частта, с която се отхвърля иска, и се осъжда ищеца за заплащане на разноски, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане иска и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.4.2019
Административно дело № 11273/2017
РЕШЕНИЕ № 5425 от 10.04.2019г. по адм. дело № 11273/2017. на ВАС - Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 392/ 24.07. 2017 г. по административно дело № 1000/ 2016 г. на Административен съд – Пазарджик в частта, в която е ОТХВЪРЛЕН иска на К.К.М., подаден против ГДИН гр. София, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на престоя в Затвора Пазарджик за периода от 30.05.2013 г. до 28.12.2016г. до размера от 500 лв (петстотин лева) и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ да заплати на К.К.М. обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на престоя в Затвора Пазарджик за периода от 30.05.2013 г. до 28.12.2016г. в размер на 500 лв (петстотин лева), ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба на 28.12.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.4.2019г.
9 Административно дело No 33/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Г.Л. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР СТОЯН ХРИСТЕВ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице № 638 от 23.12.2016г., издадена от С. П. Х., на длъжност «разузнавач» в Районно управление гр. Пазарджик, с която е заповядано задържането на И.Г.Л., за срок от 24 часа, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 330, ал.1 от НК. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Пазарджик да заплати на И.Г.Л. направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Административно дело № 5712/2017
РЕШЕНИЕ № 570 от 14.01.2019 г. по адм. дело № 5712/2017 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 186/ 10.04.2017 г., постановено по адм. дело № 33/2017г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2019г.
10 Административно дело No 42/2017, V състав ДОПК МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА "ЗВЕНО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 25-1/26.09.2016 г., издаден от главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак. Връща преписката на административния орган - главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак, който следва да се произнесе в 10-дневне срок от влизане в сила на настоящото решение при спазване на дадените в мотивите задължителни указания. Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 26-1/26.09.2016 г., издаден от главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак. Осъжда община Батак да заплати на “Мигел Палма” ООД разноски по делото в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.3.2019
Административно дело № 8621/2017
С решение № 3433 от 11.03.2019 г. по адм. дело № 8621/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение №292 от 05.06.2017 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №42/2017 г., в частта, с която е отменен Акт за установяване на задължения по декларация №26-1 от 26.09.2016 г. на орган по приходите в Община Батак, с който на „Мигел Палма“ ООД са установени за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г. задължения за такса за битови отпадъци в размер на 1 984,00 лв. и лихви 318,70 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мигел Палма“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Русе“ №3 срещу Акт за установяване на задължения по декларация №26-1 от 26.09.2016 г. на орган по приходите в Община Батак. ОТМЕНЯ решението в частта, с която Община Батак, седалище и адрес на управление гр. Батак, пл. „Освобождение“ №5, е осъдена да заплати на „Мигел Палма“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Русе“ №3 разноски в размер над 410,00 (четиристотин и десет) лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част за разноските. ОСЪЖДА „Мигел Палма“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Русе“ №3 да заплати на Община Батак, седалище и адрес на управление гр. Батак, пл. „Освобождение“ №5 830,00 (осемстотин и тридесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.3.2019г.
11 Административно дело No 147/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.З.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Н.З.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА Н.З.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Административен съд – Пазарджик сума в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляваща предварително платено от бюджета на Административен съд – Пазарджик възнаграждение за вещо лице. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.2.2019
Административно дело № 10455/2017
РЕШЕНИЕ № 1965 от 12.02.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 10455/2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 404 от 03.08.2017 г., постановено по адм. дело № 147/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е отхвърлен предявения от Н.З.К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие бездействието на администрацията в Затвора Пазарджик за осигуряване на нормални условия за пребиваване в наказателна килия в периода от 23.01.2017 г. до 06.02.2017 г. за сума в размер на 150 лева, както и в частта му, с която е осъден да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева и на Административен съд Пазарджик сума в размер на 150 лева, сторени от съда разходи по делото – изплатено от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, да заплати на Н.З.К., ЕГН **********, в Затвора Пазарджик, сума в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляваща обезщетение на причинени му неимуществени вреди в периода на настаняването му в наказателна килия от 23.01.2017 г. до 06.02.2017 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, да заплати на Административен съд Пазарджик сума в размер на 150 (сто и петдесет) лева, съставляваща сторени от съда разходи в производството, изплатено от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.2.2019г.
12 Административно дело No 159/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. с ЕГН ********** сумата от 1000 /хиляда хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 15.04.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 1000 лв. до пълния му размер. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик за периода 05.11.2014г. до /вкл./до 16.01.2015г., както и за претендирана лихва за периода от 05.11.2014г. до 15.04.2015г. като неоснователен. ОСЪЖДА РДГ Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. с ЕГН ********** , 825лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.5.2019
Административно дело № 12845/2017
С РЕШЕНИЕ № 7828 от 23.05.2019 г. по адм. дело № 12845/ 2017 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 423/ 02.10.2017 г. по адм. дело № 159/ 2017 г. на Административен съд- гр. Пазарджик в ЧАСТТА, с която Регионална дирекция по горите Пазарджик е ОСЪДЕНА ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 16.01.2015 г. до 20.03.2015г. за разликата над 200 (двеста) лева до 1000 (хиляда) лева, както и разноски за разликата над 100 (сто) лева до 825 (осемстотин двадесет и пет) лева, и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Н.А.Ц. срещу Регионална дирекция по горите Пазарджик за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода от 16.01.2015 г. до 20.03.2015г., за сумата над 200 (двеста) лева до 1000 (хиляда) лева, както и претенцията за разноски за сумата над 110 (сто и десет) лева до 825 (осемстотин и двадесет и пет) лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423/ 02.10.2017 г. по адм. дело № 159/ 2017г. на Административен съд - Пазарджик в останалата му обжалвана част.
В законна сила на 23.5.2019г.
13 Административно дело No 182/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.А.Я. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № МП-2621#1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.Я. с ЕГН ********** *** против Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № МП-2622#1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.Я. с ЕГН ********** *** против Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 3 310 /три хиляди триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.3.2019
Административно дело № 9489/2017
Решение № 35556 от 12.03.201г. на ВАС - Трето отделение по АД №9489/2017г. - ОТМЕНЯ решение № 337 от 28.06.2017 г., постановено по адм.д. № 182/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик В ЧАСТТА МУ, в която искът на Р.А.Я. срещу Националния осигурителен институт- гр. София за обезщетение за неимуществени вреди от отмененото като незаконосъобразно Решение № МП-2621 # 1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ- гр. Пазарджик , ведно със законните последици, е отхвърлен за сумата над 1000 лв до сумата от 1700 лв и, вместо него, ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Национален осигурителен институт – гр. София да заплати на Р.А.Я. ***, ЕГН ********** сумата от още 700 /седемстотин /лв обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отмененото като незаконосъобразно Решение № МП-2621 # 1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ- гр. Пазарджик / лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.03.2017 г. до окончателното й обжалване. ОТМЕНЯ решение № 337 от 28.06.2017 г., постановено по адм.д. № 182/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик В ЧАСТТА МУ, в която искът на Р.А. Я. срещу Националния осигурителен институт- гр. София за обезщетение за неимуществени вреди от отмененото като незаконосъобразно Решение № МП-2622 # 1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ- гр. Пазарджик, ведно със законните последици, е отхвърлен за сумата над 1000 лв до сумата от 2000 лв и, вместо него, ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Национален осигурителен институт – гр. София да заплати на Росеца А.Я. ***, ЕГН ********** сумата от още 1000/хиляда / лв обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отмененото като незаконосъобразно Решение № МП-2622 # 1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ- гр. Пазарджик / лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.03.2017 г. до окончателното й обжалване. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 337 от 28.06.2017 г., постановено по адм.д. № 182/2017 г. по описа на Административен съд- Пазарджик останалите му обжалвани отхвърлителни части. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт – гр. София да заплати на Р.А. Я. ***, ЕГН ********** сумата от 255 /двеста петдесет и пет/ лв съдебни разноски в касационното производство съразмерно на отменената част от съдебното решение. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2019г.
14 Административно дело No 227/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Х.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.1.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Х.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от служителите на Затвор – Пазарджик и в резултат на условията, при които е бил поставен по време на престоя си там в следните периоди: 04.02.2008 г. до 29.04.2009 г. и от 29.09.2009 г. до 28.04.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 600 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.12.2019
Административно дело № 2174/2018
С Решение № 17581 от 20.12.2019 г. по адм. дело № 2174/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 1 от 03.01.2018 г., постановено по адм. дело № 227/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. С. да заплати на Т.Я. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди вследствие бездействието на администрацията в Затвора Пазарджик за осигуряване на нормални условия за пребиваване в периодите от 04.02.2008 г. до 29.04.2009 г. и от 29.09.2009 г. до 28.04.2017 г., в размер над 3000 /три хиляди/ лева до присъдения размер от 10000 /десет хиляди/ лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Я. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. С., иск за обезщетяване на причинени неимуществени вреди в периодите на изтърпяване на наказание в Затвора Пазарджик от 04.02..2008 г. до 29.04.2009 г. и от 29.09.2009 г. до 28.04.2017 г. за сумата в размер над 3000 /три хиляди/ лева до размера от 10000 / десет хиляди/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2019г.
15 Административно дело No 262/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.Т.А., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в липса на течаща вода и санитарен възел към спалното помещение на ищеца, за периода от 30.12.2015 г. до 25.11.2016 г., ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Т.А., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 35 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.Т.А., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 35 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 30.12.2015 г. до 25.11.2016 г., РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 4913/2018
С РЕШЕНИЕ № 9257 от 18.06.2019 г. по адм. дело № 4913/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/12.02.2018 г. по адм. дело № 262/2017 г. по описа на Административния съд – Пазарджик в частта, в която е бил отхвърлен предявения от В.Т.А. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от незаконни действия и бездействия на администрацията на Ареста - град Пазарджик за осигуряване на нормална жизнена среда в периода 30.12.2015 г. - 25.11.2016 г, за разликата над присъдения размер от 300 лева до пълния предявен размер от 35 000 лева, ведно със законната лихва от 7.01.2016 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
16 Административно дело No 293/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Ф.Б.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
Отменя Заповед за задържане на лице рег. № 340з-43/04.04.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, с която Ф.Б.Б. е задържан за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУП Септември. Осъжда РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на Ф.Б.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.3.2019
Административно дело № 11074/2017
С решение № 3247 от 06.03.2019 г. по адм. дело № 11074/2017 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 401 от 28.07.2017 г. постановено по адм. дело № 293/2017 г. от Административен съд Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Б.Б. *** против заповед за задържане рег. № 340з-43/04.04.2017 г., издадена от полицейски орган при РУП - Септември. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2019г.
17 Административно дело No 308/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Р.С.Г. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 20 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Административно дело № 5677/2018
РЕШЕНИЕ № 11008 от 15.07.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 5677/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №93 от 22.02.2018г., постановено от Пазарджишкия административен съд по адм.д.№308/2017 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.7.2019г.
18 Административно дело No 320/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АСЛАН 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Отхвърля жалбата на „Аслан 2012“ЕООД с ЕИК 202706515 представлявано от Манол Манолов – управител против Заповед № 03-РД/3947 от 28.12.2015г. на изпълнителния директор на ДФЗ. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2019
Административно дело № 1717/2018
С решение № 2524 от 20.02.2019 г. по адм. дело № 1717/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ в сила решение № 462/13.10.2017 г. по адм. дело № 320/2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСТАВЯ в сила определение № 1256/05.12.2017 г. по адм. дело № 320/2017 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането "Аслан 2012" ЕООД със седалище в с. Калугерово, община Лесичево, представлявано от управителя М.Манолов, за разноски по делото. ОСЪЖДА "Аслан 2012" ЕООД със седалище в с. Калугерово, община Лесичево, чрез управителя М.Манолов, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" , сумата 1406,16 ( хиляда четиристотин и шест лева и шестнадесет ст.) , представляващи адвокатско възнаграждение на процесуалния му представител пред настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.2.2019г.
19 Административно дело No 326/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на И. Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик, обезщетение в размер на 1 000/ хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 05.04.2016г. до 18.09.2017г., в едно със законната лихва считано от 04.05.2017г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева, както и иска за лихва от 19.01.2016г. до 04.05.2017г.. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 19.01.2016г. до 05.04.2016г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.7.2019
Административно дело № 13817/2017
С РЕШЕНИЕ № 11383 от 24.07.2019 г. по адм. дело № 13817/2017 г. на ВАС - Трето отделение: ОБЕЗСИЛВА решение №471/18.10.2017 г. по адм.дело №326/2017г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е била осъдена да заплати на И.Н.Д. обезщетение за неимуществени вреди в частта за периода 4.05.2017 г. - 18.09.2017 г. ОТМЕНЯ решение №471/18.10.2017 г. по адм.дело №326/2017г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е била осъдена да заплати на И.Н.Д. обезщетение в размер на 300 лева за неимуществени вреди, понесени в периода 05.04.2016 г. - 04.05.2017г. вследствие на бездействието на длъжностните лица в Затвора-Пазарджик за осигуряване на достатъчно жилищна площ и хигиенизирана среда по време на престоя му в Затвора-Пазарджик, ведно със законната лихва, считано от 04.05.2017 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Н.Д. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, понесени в периода 05.04.2016 г.- 04.05.2017 г. вследствие на бездействието на длъжностните лица в Затвора-Пазарджик за осигуряване на достатъчно жилищна площ и хигиенизирана среда по време на престоя му в Затвора-Пазарджик, за разликата над 700 лева до 1000 лева, ведно със законната лихва, считано от 04.05.2017 г. ОСТАВА В СИЛА решението в останалата, обжалвана от страните част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2019г.
20 Административно дело No 341/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.В.Б. ИНСПЕКТОР ЦВЕТАН ТИХОМИРОВ ТОШЕВ - РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР 03, ОТДЕЛ 03 НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Н Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 7855зз-14/10.05.2017 г. на инспектор Ц. Т. Т.– разузнавач в сектор 03, отдел 03 на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. ОСЪЖДА Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР да заплати на Б.В.Б. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2019
Административно дело № 594/2018
РЕШЕНИЕ № 8404 от 05.06.2019 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 594/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 571 от 17.11.2017 г. постановено по адм. дело № 341/2017 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР да заплати на Б.В.Б. ***, разноски по настоящото производството в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2019г.
21 Административно дело No 342/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.К.Х. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ АНГЕЛ ПЕТКОВ ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Х. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против заповед № 34033-55/25.04.2017 г. на мл. експерт А.Л.П. на длъжност МРКП при РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2019
Административно дело № 13090/2017
Решение № 3584 от 12.03.2019г. на ВАС - Пето отделение по АД № 13090/2017г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 429 от 10.10.2017 г., постановено по адм. дело № 342/2917 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2019г.
22 Административно дело No 347/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хербс Индъстри“ООД, ЕИК ***, против Заповед № 03-РД/3246 от 22.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта по т.ІІ., с която е отказано финансиране на заявени разходи за ремонтно оборудване в размер на 8 810 лева, заявени за финансиране разходи СМР на подобект „Изграждане на предприятие за преработка на билки и черупкови плодове – производствен корпус, приемане на суровини и санитарен блок“ – в размер на 471 227, 97 лева, заявени за финансиране разходи за подобект „Ажурна ограда с портал“ в размер на 73 395, 26 лева, заявени за финансиране разходи на подобект КПП на стойност 2 695,50 лева. ОСЪЖДА „Хербс Индъстри“ООД , ЕИК ***, представлявано от управителя Ц.И.Ц., да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, сумата в размер на 500 /петстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 7248/2018
С РЕШЕНИЕ № 7560 от 21.05.2019 г. по адм. дело № 7248/ 2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 213 от 10.04.2018г., постановено по адм. дело №347/2017г. от Административен съд-Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № 03-РД/3246 от 22.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта по т.ІІ., с която е отказано финансиране на заявени разходи за ремонтно оборудване в размер на 8 810 лева, заявени за финансиране разходи СМР на подобект „Изграждане на предприятие за преработка на билки и черупкови плодове – производствен корпус, приемане на суровини и санитарен блок“ – в размер на 471 227, 97 лева, заявени за финансиране разходи за подобект „Ажурна ограда с портал“ в размер на 73 395, 26 лева, заявени за финансиране разходи на подобект КПП на стойност 2 695,50 лева. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за произнасяне в едномесечен срок, при спазване дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" с адрес: гр.София, бул."Цар Борис III" №136 да заплати на "Хербс индъстри" ООД със седалище и адрес на управление с.Калугерово, ЕИК ***, сумата от 2025 (две хиляди и двадесет и пет) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.5.2019г.
23 Административно дело No 350/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Е.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен исковата молба на П.Е.П. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София. ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 4.7.2019
Административно дело № 13593/2017
Решение № 10364 от 04.07.2019г. на ВАС - Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 473/ 19.10.2017 г. по адм. дело № 350/ 2017 г. на Административен съд- Пазарджик в частта, в която е ОТХВЪРЛЕН искът на П. ЕмиловПопов, подаден против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на престоя в Затвора - Пазарджик за периода от 11.05.2016 г., 05. 05. 2017 г. до размера от 500 лв, както и в частта за присъдените в полза на ГДИН разноски в размер на 200 лева и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на П.Е.П. обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на престоя в Затвора- Пазарджик за периода от 11.05.2016 г., до 05. 05. 2017 г. в размер на 500 лв (петстотин лева), ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба на 16. 05. 2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2019г.
24 Административно дело No 358/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.И.Т. КРАСИМИР РАЧЕВ - РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР 03 ОТДЕЛ 03 НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 7855зз-13/10.05.2017 г. на Красимир Рачев, разузнавач в сектор 03, отдел 03, на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.6.2019
Административно дело № 450/2018
РЕШЕНИЕ № 8222 от 03.06.2019 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 450/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 570/17.11.2017 г., постановено по адм. д. 358 по описа на Административен съд гр.Пазарджик за 2017 г. ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Вътрешна сигурност", да заплати на Л.И. Т. ***, сумата от 600 лв. представляваща разноски в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2019г.
25 Административно дело No 374/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.А.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Т.А.Т., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора-гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 15 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора в Пазарджик от 01.10.2016г. до 15.05.2017г., ведно със законната лихва от 11.10.2016г. до крайното изплащане. ОСЪЖДА Т.А.Т., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора-гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.4.2019
Административно дело № 405/2018
РЕШЕНИЕ № 5609 от 15.04.2019г. по адм. дело № 405/2018 г. на ВАС - Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 572/20.11.2017 г. постановено по административно дело №374/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлен искът на Т.А.Т. срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" за заплащане на обезщетение в размер до 400 лв за претърпени неимуществени вреди, поради липса на достатъчна жизнена площ, за периода 01.10.2016г. до 15.05.2017г., както и в частта за разноските и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Т.А.Т. обезщетение в размер на 400 лв за претърпени неимуществени вреди, поради липса на достатъчна жизнена площ в затвора в гр. Пазарджик за периода 01.10.2016г. до 15.05.2017г., ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба - 23.05.2017г. до окончателното изплащане на сумата, както и 5 лв разноски за касационната инстанция. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.4.2019г.
26 Административно дело No 379/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Д.Д.А. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за обезщетение за неимуществени вреди от условията в ареста в размер на 5000 лева, ведно със законовите лихви от 27.04.2015 г. до крайното изплащане, и 15 000 лева за вредите от условията в затвора, ведно със законовите лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ОСЪЖДА Д.Д.А., ЕГН **********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.7.2019
Административно дело № 13591/2017
Решение № 11385 от 24.07.2019г. на ВАС - София - Трето отделение по АД № 1359/2017г. - ОТМЕНЯ решение №474/19.10.2017 г. по адм.дело №379/2017 г. по описа на Административния съд-Пазарджик в частта, в която са отхвърлени предявените от Д.Д.А. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" искове, както следва: за сумата 600 лева лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, понесени в Ареста-Стара Загора в периода 05.02.2015 г.- 26.04.2015 г. вследствие бездействието на администрацията за осигуряване на нормална жизнена среда, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2015 г., за сумата 400 лева за обезщетяване на неимуществени вреди, понесени в Затвора-Стара Загора и Затвора-Пазарджик в периода 27.04.2015 г. - 25.05.2016 г. вследствие бездействието на администрацията за осигуряване на нормална жизнена среда, ведно със законната лихва, считано от 25.05.2016 г. и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Д.Д. А. сумата 600 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, понесени в Ареста -Стара Загора в периода 05.02.2015 г. - 26.04.2016 г. вследствие бездействието на администрацията за осигуряване на нормална жизнена среда,ведно със законната лихва, считано от 27.04.2015 г., и сумата 400 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, понесени в Затвора-Стара Загора и Затвора-Пазарджик в периода 27.04.2015 г. - 25.05.2016 г. вследствие бездействието на администрацията за осигуряване на нормална жизнена среда, ведно със законната лихва, считано от 25.05.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2019г.
27 Административно дело No 383/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.З.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. З. Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.10.2019г.
28 Административно дело No 423/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Х.А.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказанието в Затвора гр. Ловеч, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 500 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора гр. Пазарджик от 23.04.2016г. до 26.04.2016г., ведно със законната лихва от 23.04.2016г. до крайното изплащане. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 3923/2018
С решение № 10170 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 3923/2018г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 674/21.12.2017 г. по адм. дело №423/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Препис от решението да се изпрати на Х.А.Х., изтърпяващ присъда в Затвора Ловеч .Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2019г.
29 Административно дело No 432/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в в Затвор гр. Пазарджик и в Арест гр. Пазарджик в следните периоди: 15.01.2013 г. – 22.02.2013 г., 22.02.2013 г. – 03.06.2014 г., 03.10.2014 г. – 02.12.2014 г., 02.12.2014 г. – 26.05.2015 г., 20.08.2015 г. – 09.10.2015 г., 09.10.2015 г. – 17.03.2016 г., 29.09.2016 г. – 07.10.2016 г. и от 05.05.2017 г. – 21.07.2017 г. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 7 800 лв. иска, предявен от Д.Г.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 15.01.2013 г. до момента на приключване на устните състезания, а претендираният размер на обезщетението е 30 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.01.2013 г. до момента, т.е. до момента на приключване на устните състезания. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 1 100 лв. /хиляда и сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 22.11.2019
Административно дело № 2070/2018
С решение № 15922 от 22.11.2019 г. по адм. дело № 2070/2018 г. на ВАС - ОБЕЗСИЛВА Решение № 627 от 13.12.2017 г., постановено по адм. д. № 432 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на Д.Д. обезщетение за неимуществени вреди за периода от 13.06.2017 г. до 21.07.2017 г. и ПРЕКРАТЯВА делото в така обезсилената част. ОТМЕНЯ Решение № 627 от 13.12.2017 г., постановено по адм. д. № 432 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. В ЧАСТТА МУ, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на Д.Д. обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размера над 3000,00 (три хиляди) лв. до присъдения размер от 7800,00 (седем хиляди и осемстотин) лв., претърпени в резултат на условията, при които бил поставен в Ареста – гр. Пазарджик и в Затвора – гр. Пазарджик в периодите, както следва: 15.01.2013 г. – 22.02.2013 г., 22.02.2013 г. – 03.06.2014 г., 03.10.2014 г. – 02.12.2014 г., 02.12.2014 г. – 26.05.2015 г., 20.08.2015 г. – 09.10.2015 г., 09.10.2015 г. – 17.03.2016 г., 29.09.2016 г. – 07.10.2016 г. и от 05.05.2017 г. – 12.06.2017 г. и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени в резултат на условията, при които бил поставен в Ареста – гр. Пазарджик и в Затвора – гр. Пазарджик в периодите, както следва: 15.01.2013 г. – 22.02.2013 г., 22.02.2013 г. – 03.06.2014 г., 03.10.2014 г. – 02.12.2014 г., 02.12.2014 г. – 26.05.2015 г., 20.08.2015 г. – 09.10.2015 г., 09.10.2015 г. – 17.03.2016 г., 29.09.2016 г. – 07.10.2016 г. и от 05.05.2017 г. – 12.06.2017 г. за сумата в размер над 3000,00 (три хиляди) лв. до размера от 7800,00 (седем хиляди и осемстотин) лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627 от 13.12.2017 г., постановено по адм. д. № 432 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. в останалата обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
30 Административно дело No 484/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация С.Д.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Д., ЕГН **********, чрез адвокат Б., срещу Решение № 159/12.05.2017 г. на Комисията за защита от дискриминация, постановено по препика № 16/2016г. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2019
Административно дело № 1117/2018
С РЕШЕНИЕ № 7474 от 20.05.2019 г. по адм. дело № 1117/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №605 от 04.12.2017 г., постановено по адм. дело №484/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.5.2019г.
31 Административно дело No 487/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл.19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31 чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград. Отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 17 лв. /седемнадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.7.2019
Административно дело № 13118/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 454/12.10.2017 г. по адм. дело № 487/2017 г. на Административен съд - Пазарджик в частта му, с което е отхвърлено протестирането на чл. 1, ал. 2, от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.7.2019г.
32 Административно дело No 501/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. издадено от „за“ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – Ат. Д. с изх. № 02-5100/26 от 21.08.2015 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател Александър Петров Допчев, направените по делото разноски в общ размер на 3 670 /три хиляди шестстотин и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2019
Административно дело № 14161/2017
РЕШЕНИЕ № 342 от 09.01.2019г. на ВАС - Четвърто отделение по АД № 14161/2017г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 426/04.10.2017 г. постановено по адм. дело № 501/2017 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Фондация "Ракитово", ЕИК 112074842, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. "Цепина" № 6А, сумата от 700 (седемстотин) лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.1.2019г.
33 Административно дело No 526/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АЙ ИНВЕСТ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-НАП, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Дондуков“№52 да заплати на „АЙ ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“№10,вх.В, ет.5 ,представлявано от А.Б. , със съдебен адрес *** обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт – ревизионен акт № 21400120/18.02.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, отменен с Решение № 11305/28.10.2015 г., постановено по адм. дело № 2121/2015 г. по описа на ВАС, в размер на 2 928 000/ два милиона деветстотин двадесет и осем хиляди / лева, ведно с лихвата за забава за периода от 28.10.2015 г. до завеждане на иска на 11.07.2017 г. в размер на 506960.42/ петстотин и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева и 42 ст./ лева, ведно със законната лихва върху сумата от 2 928 000 лева от предявяване на иска на 11.07.2017 г. до окончателното издължаване, като в останалата част до пълния размер на акцесорната претенция за обезщетение за забава от 377 625.82 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-НАП, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Дондуков“№52 да заплати на „АЙ ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“№10,вх.В, ет.5 ,представлявано от А.Б. направените по делото разноски, съобразно уважената част на иска, в размер на 20 150 лева.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 29.1.2019
Административно дело № 1338/2018
ОБЕЗСИЛВА Решение № 660 от 20.12.2017 г., постановено по адм. д. № 526 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2017 г. ОТМЕНЯ Решение № 575 от 21.11.2017 г., постановено по адм. д. № 526 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2017 г. в обжалваната част, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от „Ай Инвест" ЕООД, с ЕИК *** срещу Националната агенция за приходите иск, с правно основание чл. 19 от Закона за Националната агенция за приходите за заплащането на обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от Ревизионен акт № 2141400120 от 18.02.2014 г., издаден от органи по приходите при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, отменен в частта, с която за данъчен период м. май 2013 г. на основание чл. 177, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за "Ай Инвест" ООД са установени задължения за данък добавена стойност в размер на 1139896,48 лв. с Решение № 11305 от 28 10 2015 г постановено по адм. д. № 2121 ло олиса на Върховния административен съд за 2015 г„ в размер на 2928000,00 лв., ведно с лихвата за забава за периода от 28.10.2015 г. до предявяване на исковата молба на 11 07 2017 г в размер на 506960,42 лв. и законната лихва върху сумата на обезщетението за периода от предявяване на иска на 11.07.2017 г. до окончателното му изплащане. Решението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 27.11.2019
Административно дело № 5917/2019
ОТХВЪРЛЯ искането на "Ай инвест“ ЕООД гр.Пазарджик за отмяна на основание чл. 239, т. 1 от АПК на влязло в сила решение № 1154/29.01.2019г. на Върховния административен съд, тричленен състав на трето отделение, постановено по адм. дело № 1338/2018г. по описа на ВАС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2019г.
34 Административно дело No 544/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ КЪМ РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з-135/29.05.2017 г. на началник група „Криминална полиция“ в РУ-Септември към ОДМВР-Пазарджик, с която на В.Г.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА началник група „Криминална полиция“ в РУ-Септември към ОДМВР-Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на В.Г.Д., сторените от него разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Административно дело № 1578/2018
С РЕШЕНИЕ № 10997 от 15.07.2019 г. по адм. дело № 1578/2018 г. на ВАС - Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 631 от 13 декември 2017 год., постановено по адм. дело № 544/2017 год., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.7.2019г.
35 Административно дело No 550/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.З.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба на В.З.И., срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, с която се иска тя да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 1 лев за причинените неимуществени вреди от условията в арестното помещение, където е изтърпял задържане от 24 часа от 15.30ч. на 25.11.2014г. до 15.30ч. на 26.11.2014г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 3821/2018
РЕШЕНИЕ № 1620 от 06.02.2019 г. по адм. дело № 3821/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80/ 19.02.2018 г., постановено по адм. дело № 550/2017 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.2.2019г.
36 Административно дело No 553/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.С.Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода в периода от 14.02.2012 г. – 04.07.2014 г. и в периода 27.04.2017 г. до 21.08.2017 г. и в Затвор Пловдив в периода 08.01.2016 г. – 27.04.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.6.2019
Административно дело № 1618/2018
С решение № 8625 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 1618/2018г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 619 от 08.12.2017 г., постановено по адм. дело № 553/2017 г. от Административен съд Пазарджик в частта, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София е осъдена да заплати на Станислав Б., обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода от 14.02.2012 г. до 04.07.2014 г. и в периода от 27.04.2017 г. до 21.08.2017 г. и в Затвора гр. Пловдив в периода от 08.01.2016 г. до 27.04.2017 г., за сумата над 500 / петстотин / лв. до пълния присъден размер от 10 000 /десет хиляди/ лв., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Станислав Б., срещу Главна дирекция" Изпълнение на наказанията" гр. София иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за сумата над 500 / петстотин / лв. до присъдения размер от 10 000 / десет хиляди / лв., причинени от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода от 14.02.2012 г. до 04.07.2014 г. и в периода от 27.04.2017 г. до 21.08.2017 г. и в Затвора гр. Пловдив в периода от 08.01.2016 г. до 27.04.2017 г. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Станислав Б., срещу Главна дирекция" Изпълнение на наказанията" гр. София иск за присъждане на законната лихва върху сумата на обезщетението – 500 / петстотин / лв., считано от 04.01.2012 г. до завеждане на исковата молба - 20.07.2017 г., като неоснователна. ОСЪЖДА Главна дирекция" Изпълнение на наказанията" гр. София ДА ЗАПЛАТИ на Станислав Б., , законната лихва върху сумата на обезщетението - 500 лв., от 20.07.2017 г. до окончателното изплащане на задължението. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.6.2019г.
37 Административно дело No 585/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на В.П.Б.,***, СУМАТА от 1 000 / хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик, за периода 29.11.2012г. до 12.07.2013г. и от 09.12.2013г. до 03.05.2016г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б.,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 27.11.2012г. до 29.11.2012г. и от 12.07.2013г. до 09.12.2013г.,както и от 03.05.2016г. до 27.07.2017г. като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б.,*** против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 27.11.2012г. до 27.07.2017г. като неоснователен и недоказан.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Административно дело № 6195/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175 от 20.03.2018 г., постановено по адм. дело № 585/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в обжалваните му части, с които е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на В.П.Б. сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора Пазарджик в периодите от 29.11.2012 г. до 12.07.2013 г. и от 09.12.2013 г. до 03.05. 2016 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното и изплащане и е отхвърлен предявеният иск до претендирания размер от 10 000 лева, включително и за периодите 27.11.2012 г. до 29.11.2012 г. и от 12.07.2013 г. до 09.12.2013 г. л Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2019г.
38 Административно дело No 587/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.Г. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.Г. с ЕГН ********** ***, предявен против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, дължими солидарно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2019
Административно дело № 2973/2018
С РЕШЕНИЕ № 6894 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 2973/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17 от 18.01.2018 г., постановено по адм. дело № 587/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2019г.
39 Административно дело No 588/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на К.В.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 8 000 (осем хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 29.11.2012 г. – 28.04.2016 г. (с изключение на периода 12.07.2013 г. - 09.12.2013 г.), ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 8 000 лв. иска, предявен от К.В.Г. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 08.06.2012 г. до 13.03.2017 г., а претендираният размер на обезщетението е 10 000 лева, ведно със законната лихва от 08.06.2012 г. до крайното изплащане. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.5.2019
Административно дело № 14110/2017
С решение № 7874 от 27.05.2019 г. по дм. дело № 14110/2017 г. на ВАС -ОТМЕНЯ Решение № 491 от 25.10.2017 г., постановено по адм. дело № 588/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик В ЧАСТТА МУ, с която е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на К.В.Г. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в размер над 1200 (хиляда и двеста) лева до присъдения такъв от 8 000 (осем хиляди) лева вследствие бездействието на администрацията в Затвора – гр. Пазарджик за периода 29.11.2012 г. – 28.04.2016 г. (с изключение на периода 12.07.2013 г. - 09.12.2013 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от К.В.Г. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” иск за обезщетяване на причинени неимуществени вреди произтичащи бездействието на администрацията в Затвора – гр. Пазарджик, за периода 29.11.2012 г. – 28.04.2016 г. и за сумата над 1 200 (хиляда и двеста) лева до размера от 8 000 (осем хиляди) лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.5.2019г.
40 Административно дело No 601/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М.,
Д.Т.А.,
З.Ж.М.,
Г.В.М.,
М.Т.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.В.М., ЕГН **********, Д.Т.А., ЕГН **********, З.Ж.М., ЕГН **********, Г.В.М., ЕГН **********, чрез адв. Х.С., на Заповед № ДК-02-ЮЦР-57/08.02.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН **********, Д.Т.А., ЕГН **********, З.Ж.М., ЕГН **********, Г.В.М., ЕГН **********, да заплатят на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – ЮЦР сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.8.2019г.
41 Административно дело No 609/2017, V състав ДОПК СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.3.2018г.
Отхвърля жалбата на „Солар парк Тракия“ ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000332/27.05.2016 г. на старши инспектор в Сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик. Осъжда „Солар парк Тракия“ ООД да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 3029,26 лв. /три хиляди и двадесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Административно дело № 6470/2018
С решение № 495 от 14.01.2019 г. по адм. дело № 6470/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение №179 от 21.03.2018г., постановено по административно дело №609/2017г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА "СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ООД, ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, район "Сердика", ул."202-ра" №6, офис №6, представлявано от Красимир Николов Илиев и Божидар Василев Стоев да заплатят на община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 2869,26лв./две хиляди осемстонин шейсет и девет лева и двадесет и шест стотинки/. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.1.2019г.
42 Административно дело No 644/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д-Р ГАЛИНА ЯЧЕВА-ИППМП ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.11.2017г.
ОСЪЖДА Национална здравно осигурителна каса, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на „Д-р Галина Янчева-ИППМП“ЕООД, ЕИК 202388977, със седалище и адрес на управление с. Црънча, обл. Пазарджик сумата от 180,00лв./сто и осемдесет лева/, представляваща имуществени вреди от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1257 по описа на Пазарджишки районен съд за 2014 г., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 180,00лв./сто и осемдесет лева/, считано от 18.02.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална здравно осигурителна каса, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на „Д-р Галина Янчева-ИППМП“ЕООД, ЕИК 202388977, със седалище и адрес на управление с. Црънча, обл. Пазарджик, сумата от 350,00лв./триста и петдесет лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 536/2018
С решение № 10150 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 536/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 551/10.11.2017 г. по адм. дело №644/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Осъжда НЗОК -София да заплати "Д-р Галина Ячева-ИППМП" ЕООД сума в размер на 350.00 лв.представляваща разноски по делото.Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2019г.
43 Административно дело No 662/2017, VI състав КСО П.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на П.К.Ц., ЕГН **********,***, против Решение № 1020-12-61-1/17.07.2017г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 32/23.05.2017г. на длъжностното лице по осигуряването, с което злополуката, станала с П.К.Ц., не се приема за трудова. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. ОСЪЖДА П.К.Ц., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.1.2019
Административно дело № 422/2018
РЕШЕНИЕ № 885 от 22.01.2019 г. по адм. дело № 422/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 586 от 27.11.2017г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 662/2017г. ОСЪЖДА П.К.Ц. да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.1.2019г.
44 Административно дело No 668/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, приета с решение № 188/30.10.2008 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 18. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2019
Административно дело № 399/2018
Решение № 6463 от 30.04.2019г. на ВАС - София - Трето отделение по АД № 399/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552/13.11.2017 година, постановено по адм. дело № 668/2017 година по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.
45 Административно дело No 671/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Р.Я. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ПИ В ГРУПА ТП01 ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Отменя Заповед за задържане на лице № 323/03.08.2017 г. на полицейски инспектор в Група “ТП 01” при РУП Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик. Осъжда РУП Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик да заплати на Д.Р.Я. разноски по делото в размер на 410 лв. Решението в отменителната му част подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 1358/2018
С решение № 10156 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 1358/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 617/08.12.2017 г. по адм. дело №671/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Осъжда ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Д.Р.Я. *** сума в размер на 500.00 лв.Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2019г.
46 Административно дело No 674/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стрелча, приета с решение № 149/27.11.2008 г. от Общински съвет Стрелча, изменена с решение № 186/22.05.2012 г., взето с протокол № 14 от Общински съвет Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.7.2019
Административно дело № 400/2018
Решение № 10653 от 09.07.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 400/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 553/13.11.2017 г. по адм. д. № 674/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.7.2019г.
47 Административно дело No 675/2017, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против решение № 113/27.07.2017г. на Общински съвет-Пазарджик, с правно основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.6 , ал.1 от Закон за общинска собственост. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2019
Административно дело № 4249/2018
С РЕШЕНИЕ № 7303 от 16.05.2019 г. по адм. дело № 4249/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/15.02.2018 г. по адм. дело № 675/ 2017г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик да заплати на Общински съвет- Пазарджик сумата от 350 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.5.2019г.
48 Административно дело No 681/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 13, ал. 6, т. 2, чл. 34, чл. 35 от Наредба за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера, приета с решение № 264/30.01.2009 г. на Общински съвет Пещера. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2 и чл. 9, ал. 7 от Наредба за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера, приета с решение № 264/30.01.2009 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.7.2019
Административно дело № 14114/2017
Решение № 10723 от 09.07.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 14114/2017г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 555 от 13.11.2017г., постановено по адм.д. № 681 по описа за 2017г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.7.2019г.
49 Административно дело No 685/2017, IV състав КСО П.Т.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.С. ***, против Решение № 1054-12-18#1/26.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА П.Т.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.2.2019
Административно дело № 1298/2018
РЕШЕНИЕ № 1778 от 10.02.2019 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 1298/2018 г. - ОТМЕНЯ решение № 647 от 18.12.2017г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 685/2017г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.С. с адрес *** решение № 1054-12-18#1/26.07.2917г. на директора ТП на НОИ гр. Пазарджик и връща делото като преписка на органа за разрешаване на въпроса по същество. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.2.2019г.
50 Административно дело No 698/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на В.С.С., ЕГН: **********,***, срещу Заповед № 2106 от 28.08.2017 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, за изземване на помещение, частна общинска собственост – стая №2, с площ от 20.00кв.м., находяща се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.501.669.1,, с предназначение административна, делова сграда, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. Хан Крум, №1, по отношения на която е съставен Акт за частна общинска собственост № 3258 от 07.11.2013 г.. Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2019
Административно дело № 13368/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 483 от 24.10.2017г., постановено по адм. дело № 698/2017г. на Административен съд - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.С. *** да заплати на Община Пазарджик, сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща разноски за тази инстанция.
В законна сила на 12.3.2019г.
51 Административно дело No 702/2017, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Д.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо № 02-130-6500/4717 от 13.07.2017г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, постановено по Заявление за подпомагане УИН 13/270513/69899 за кампания 2013г., подадено от С.Д. В.,***. ИЗПРАЩА преписката на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за произнасяне по Заявление за подпомагане УИН 13/270513/69899 за кампания 2013г., подадено от С.Д. В.,*** при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивната част на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на С.Д. В., ЕГН ********** ***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.5.2019
Административно дело № 10539/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение №454 от 18.07.2018 г. по адм.д. №702/2017 г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 8.5.2019г.
52 Административно дело No 716/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 212 на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 8, т. 31, на заседание, проведено на 26.04.2012 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.4.2019
Административно дело № 9832/2018
РЕШЕНИЕ № 5203 от 08.04.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 9832/201118 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №326 от 23.05.2018г. постановено по адм.дело №716/2017г. по описа на Административен съд - Пазарджик, четвърти състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2019г.
53 Административно дело No 719/2017, V състав ДОПК Х.В.А. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения № АУ001794/14.07.2017 г. в частта, касаеща задължения за данък върху МПС за 2015 г. в размер на 215,93 лева, от които 181,50 лева главница и 34,43 лева лихва и за 2016 г. в размер на 197,50 лева от които 181,50 лева главница и 16,00 лева лихва. Остава без разглеждане жалбата на Х.В.А. против Решение № 13-Х-7 от 17.08.2017 г. на началник отдел МДТ при община Пазарджик и прекратява делото в тази му част. Осъжда отдел МДТ при община Пазарджик да заплати на Х.В.А. разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.6.2019
Административно дело № 1192/2018
С решение № 9123 от 17.06.2019 г. по адм. дело № 1192/2018 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Пазарджик в частта срещу Решение № 564 от 13.11.2017 г. по адм. дело № 719/2017 г. на Административен съд – Пазарджик в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на Х.А. срещу Решение № 13-Х-7 от 17.08.2017 г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Пазарджик и е прекратено в тази част адм. дело № 719/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1192/2018 г. по описа на Върховния административен съд в тази част. ОТМЕНЯ Определение № 1310 от 18.12.2017 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 719/2017 г. и вместо което ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Решение № 564 от 13.11.2017 г. по адм. дело № 719/2017 г. на Административен съд – Пазарджик в частта на разноските, като УВЕЛИЧАВА размера на присъдените в полза на Х.А. разноски от 5 (пет) лева на 310 (триста и десет) лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати в полза на Х.А. разноските по водене на делото за касационната инстанция в размер на 300 (триста) лева. Решението в частта, с която е прекратено частично производството по настоящото дело, подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. В останалата част решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2019г.
54 Административно дело No 734/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.Й.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева, причинени му от служителите на Затвор гр. Пазарджик и в резултат на условията, при които е бил поставен по време на престоя си там в следните периоди: от 05.05.2015 г. до 01.03.2017 г. и от 07.06.2017 г. до 29.09.2017 г.. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.11.2019
Административно дело № 1964/2018
С решение № 15514 от 14.11.2019 г. по адм. дело № 1964/2018 г. на ВАС- ОТМЕНЯ Решение № 677 от 22.12.2017 г., постановено по адм. дело № 734/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, в която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София е осъдена да заплати на С.Й.Г., понастоящем в следствения арест гр. Пловдив обезщетение в размер на 4 500 лв. за претърпени в периода от 05.05.2015 г. до 01.03.2017 г. и от 07.06. до 29.09.2017 г., неимуществени вреди, изразяващи се в нечовешко и унизително отношение по смисъла на чл. 3 ЗИНЗС, в резултат на лошите битови условия при престоя му в Затвора гр. Пазарджик, за сумата над 700 (седемстотин) лв. до пълния присъден размер от 4 500 лв., и вместо него, ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Й.Г., срещу Главна дирекция“ Изпълнение на наказанията“ – гр. София иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в нечовешко и унизително отношение по смисъла на чл. 3 ЗИНЗС, в резултат на лошите битови условия при престоя му в Затвора гр. Пазарджик, за сумата над 700 (седемстотин) лв. до пълния предявен размер от 4 500 лв., като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Главна дирекция“ Изпълнение на наказанията“ – гр. София за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.11.2019г.
55 Административно дело No 745/2017, V състав КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.8.2018г.
Отменя Решение № 1012-12-76 от 29.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане №ЕГН, **Р № 2140-12-214 от 09.06.2017 г. на ръководителя на пенсионото осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Д.П., като изпраща преписката на ръководителя на пенсионото осигуряване, който следва да се произнесе при спазване на дадените срок и указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на Г.Д.П. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2019
Административно дело № 12688/2018
С решение № 14472 от 29.10.2019 г. по адм. дел № 12688/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 515 от 13.08.2018 г., постановено по административно дело № 745/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик да заплати на Г.П., сумата от 600 (шестстотин) лева за деловодните разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2019г.
56 Административно дело No 749/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КАБАКЧИЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - София, да заплати на „К.“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В. Г. К., с адрес: с. Говедаре, община Пазарджик, ул. „Двадесет и седма“ № 36, сумата от 600 /шестстотин/лева. представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 810/2014 год. по описа на Районен съд - Свиленград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.12.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - София, да заплати на „К.“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В. Г. К., с адрес: с. Говедаре, община Пазарджик, ул. „Двадесет и седма“ № 36, направените по настоящото дело разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.6.2019
Административно дело № 66/2018
С РЕШЕНИЕ № 8253 от 03.06.2019 г. по адм. дело № 66/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 559 от 13.11.2017 г., постановено по адм. д. № 749 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. в частта му, с която Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е осъдена да заплати на „К.“ ЕООД, с ЕИК *** разноски в размер над 325,00 лв. (триста двадесет и пет) лв. до присъдения размер от 350,00 (триста и петдесет) лв., като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „К.“ ЕООД, с ЕИК *** за присъждане на разноски за платена държавна такса за първоинстанционното производство за размера над 25,00 (двадесет и пет) лв. до претендирания размер от 50,00 (петдесет) лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 559 от 13.11.2017 г., постановено по адм. д. № 749 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „К.“ ЕООД, с ЕИК *** сума в размер на 432,43 (четиристотин тридесет и две цяло и четиридесет и три стотни) лв. за сторените в касационното производство разноски за адвокатско възнаграждение, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за касационното производство в останалата му част до претендираната сума от 500,00 (петстотин) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.6.2019г.
57 Административно дело No 754/2017, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Т.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** против отказ за издаване на разрешения за дейности с ОБВВПИ с рег. № 315з-120/12.09.2017 г. на Началник РУ Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2019
Административно дело № 357/2018
Решение № 3940 от 18.03.2019г. на ВАС – Седмо отделение по АД № 357/2018г. – Оставя в сила решение № 523 от 08.11.2017г. постановено по адм. дело № 754 по описа за 2017г. на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 18.3.2019г.
58 Административно дело No 774/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Т.Т.К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 200 /двеста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.6.2019
Административно дело № 5498/2018
Решение № 9500 от 20.06.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 5498/2018г. ОТМЕНЯ решение № 89 от 22.02.2018г., постановено по адм.д. № 774 по описа 2017г. на Административен съд - Пазарджик в частта му с която е отхвърлен искът на Т. К. против ГД"ИН" над уважената част от 200 лв. и до размер на 700 лв. , като вместо него постановява: ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Т. К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин / лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Оставя в сила решение № 89 от 22.02.2018г., постановено по адм.д. № 774 по описа 2017г. на Административен съд - Пазарджик в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2019г.
59 Административно дело No 778/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.К.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в Писмо рег. № 9194/21.09.2017 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за включване в учебна дейност на лишения от свобода К.К.М.. ИЗПРАЩА преписката на главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за ново произнасяне по искането, със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2019
Административно дело № 2441/2018
РЕШЕНИЕ № 17477 от 19.12.2019 г. по адм. дело № 2441/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 12.01.2018 г., постановено по адм. дело № 778/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
60 Административно дело No 789/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2019
Административно дело № 1012/2018
РЕШЕНИЕ № 14129 от 22.10.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 1012/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 616/07.12.2017 г. по адм. д. № 789/2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.10.2019г.
61 Административно дело No 804/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ГОЛДЪН АГРО КЪМПАНИ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „ГОЛДЪН АГРО КЪМПЪНИ“ЕООД с ЕИК 200980204, против Заповед № 03-РД/3965 от 29.12.2015г. издадена от изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с която на основание чл.4.4, букви „ж“ и „и“ от договор №13/311/00887 от 19.11.2014г. и чл.39,ал.1,т.1 от Наредба №30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразие към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Държавен фонд „Земеделие „- РА отказва изплащането на финансова помощ по заявка за окончателно плащане №13/311/00887/3/01 от 08.10.2015г. на „Голдън агро къмпъни“ ЕООД.Също така е посочено, че ползвателя дължи възстановяване на получено междинно плащане в размер на 69 001.68 лв е подадена на 28.07.2016г. в административен съд – София град. ОСЪЖДА „ГОЛДЪН АГРО КЪМПЪНИ“ЕООД с ЕИК 200980204, представлявано от З.П., да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 300,00 лв. (триста лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаването му от страните по делото. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните посредством изпращане препис от същото, съобразно чл. 138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2019
Административно дело № 6246/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 12.03.2018 год. по административно дело № 804 по описа на административен съд Пазарджик за 2017 год. ОСЪЖДА „Голдън агро къмпани" ЕООД с ЕИК 200980204 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата 200 /двеста/ лева, представляваща направени разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.7.2019г.
62 Административно дело No 813/2017, II състав КСО Г.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-96#1 от 29.09.2017 г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, с което е потвърдено Разпореждане ПР №2140-12-285 от 07.08.2017г., издадено от А.К., на длъжност Ръководител Сектор „Отпускане на пенсии“ при ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Д.Д. ЕГН **********,***. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Териториално поделение на НОИ, гр. Пазарджик, за ново произнасяне по Заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. №2113-12-2384 от 15.12.2016г. по описа на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, подадено от Г.Д.Д., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пазарджик да заплати на Г.Д.Д. ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2019
Административно дело № 8125/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 312 от 16.05.2018 г., постановено по адм. дело № 813/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ- гр. Пазарджик да заплати на Г.Д.Д. *** сумата от 600 /шестотин/ лева адвокатски хонорар за касационната инстанция.
В законна сила на 5.2.2019г.
63 Административно дело No 852/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.Н.З. ***, сумата от 404 /четиристотин и четири/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1654/2015 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Н.З. *** срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск в частта за обезщетяване на претърпени неимуществени вреди в размер на 1000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.Н.З. *** сумата от 154 (сто петдесет и четири) лева за направените по настоящото дело съдебно-деловодни разноски, сума от 154 (сто петдесет и четири) лева за направените съдебно-деловодни разноски по адм. д. № 191/2016г. по описа на Административен съд Пазарджик, сума в размер на 149 (сто четиридесет и девет) лева за направените съдебно-деловодни разноски по адм. д. № 8088/2016г. по описа на Върховен административен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2019
Административно дело № 2069/2018
РЕШЕНИЕ № 17314 от 17.12.2019 г. по адм. дело № 2069/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6 от 09.01.2018 г., постановено по адм. дело № 852/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в обжалваната му част, с която е отхвърлен предявения от Б.Н.З.,***, срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск в частта за обезщетяване на претърпени неимуществени вреди в размер на 1000 (хиляда) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.12.2015 г. до окончателното й изплащане и са му присъдени разноски по делото в общ размер от 457 лева (четиристотин петдесет и седем) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.12.2019г.
64 Административно дело No 860/2017, IV състав КСО С.С.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-113#1 от 20.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ПР-1-2140-12-336 от 07.09.2017 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което на С.С.П. *** е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО, във връзка с § 50 от ПЗР на КСО . ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр. Пазарджик за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на С.С.П. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.1.2019
Административно дело № 3070/2018
РЕШЕНИЕ № 777 от 18.01.2019 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 3070/2018 г. - ОТМЕНЯ Решение №13/12.01.2018г. по адм.д.№ 860/2017г.по описа на Административен съд - Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.П. от гр. СТрелчапротив Решение № 1012-12-113#1 от 20.10.2017г. на директора на ТП на НОИ - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.1.2019г.
65 Административно дело No 873/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Щ.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ? срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ? с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 873 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в частта му по жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ? срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ? с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103. РЕШЕНИЕТО в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните. ОТМЕНЯ Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г., Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София в частта ? с която по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103 е отказано финансиране за следните разходи по проектното предложение : - разходи за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – сграда за нуждите на стопанството битова част на обща стойност по проекта в размер на 44226,06лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 7509,43лв.; - разходи за обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – Склад за яйца“, на обща стойност по проекта в размер на 328334,09лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 134642,39лв. - разходи за Бизнес план на обща стойност по проекта в размер на 22500,00лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 6957,63лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Щ.Г.Т., ЕГН **********,***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2019
Административно дело № 9900/2018
ОСТАВЯ в сила решение № 376 / 15.06.2018 г. на Административен съд Пазарджик, ІІ състав, постановено по адм. дело № 873/2017 година, в обжалваната му част. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, да заплати на Щ. Т.,***], разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.7.2019г.
66 Административно дело No 891/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО ПАН ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕКО ПАН“ООД, ЕИК ***, със седалище адрес на управление: гр. Панагюрище,***, представлявано от управителя В. С. С., против Уведомително писмо с изх. № с изх.№ 01-2600/1721“, с което е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичният ангажимент по направление „Биологично растениевъдство“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) от Програмата за развитието на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за кампания 2016 г. ОСЪЖДА „ЕКО ПАН“ООД, ЕИК *** на ДФ „Земеделие” сумата от 100 лв. – юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2019
Административно дело № 12356/2018
С РЕШЕНИЕ № 7391 от 17.05.2019 г. по адм. дело № 12356/ 2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 489 от 24.07.2018 г. по адм. дело № 891/2017 г. на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.5.2019г.
67 Административно дело No 895/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАЛАТИ-1 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Галати 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, п.к. 4600, КК Цигов чарк, жкм ***, „Къща за гости Колори“, представлявано от управителя М.С.В., чрез адвокатско дружество „В. и В.“, против Решение № 13/312/02834/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" гр.София с изх. № 01-2600/2940 от 27.09.2017г. ОСЪЖДА „Галати 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, п.к. 4600, КК Цигов чарк, жкм ***, представлявано от управителя М.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата от 815 /осемстотин и петнадесет/ лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.3.2019
Административно дело № 13520/2018
РЕШЕНИЕ № 3707 от 13.03.2019 г. по адм. д. № 13520/2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение №485 от 23.07.2018г., постановено по адм.дело №895 по описа за 2017г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение №13/312/02834/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" с изх.№01-2600-2940 от 27.09.2017г. на "Галати 1" ЕООД в размер на 100% от предоставената помощ по договор от 08.10.2014г., сключен между ДФ "Земеделие" и дружеството. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие" да заплати на "Галати 1" ЕООД сумата 13685 лв. разноски за двете инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.3.2019г.
68 Административно дело No 907/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ВАСИЛ ВЕРГИЛОВ МИНКОВ - ПОЛИЦАЙ В ГРУПА ООР ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 456/04.11.2017 г. за задържане на лице, издадена от В. В. М. – полицай в група ООР при РУ Пазарджик, към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.К. ***, разноски по производството в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.7.2019
Административно дело № 8695/2018
Решение № 10838/11.07.2019 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 8695/2018 г. - Оставя в сила Решение № 239/19.04.2018 г. , постановено по адм. д. № 907/2017 г. по описа на АС Пазарджик. Осъжда Областна Дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.К. *** разноски по делото в размер на 500 петстотин лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2019г.
69 Административно дело No 933/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансова корекция № 13/112/07014/3/04/01 от 07.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с спрямо Д.Д.Ш., ЕГН**********,***, е определена финансова корекция в размер на 48892,00лв., представляваща първо и второ плащане по сключен между страните Договор № 13/112/07014 от 26.10.2012 г., по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Д.Д.Ш., ЕГН**********,***, сумата от 1238,92лв. (хиляда двеста тридесет и осем лв. и деветдесет и две ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2019
Административно дело № 11436/2018
С решение № 1906 от 12.02.2019 г. по адм. дело № 11436/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ в сила решение № 507/03.08.2017 г. постановено по адм. дело № 933/2017 г. на Адмнистративен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.2.2019г.
70 Административно дело No 936/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2018г.
Отменя Заповед № 1006з-14/16.10.2017 г. на началник група „КПДГПА“ в сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която на К.В.Р. в качеството му на държавен служител – младши инспектор I-ва степен в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение за срок от три месеца“. Осъжда група „КПДГПА“ в сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.В.Р. разноски по делото в размер на 600 лв. /шестстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2019
Административно дело № 4172/2018
С решение № 9527 от 20.06.2019 г. по адм. дело № 4172/2018 т. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84 от 19.02.2018 г. по адм. дело № 936/2017 г. на Административен съд- Пазарджик.ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на К.В.Р. сумата 800 лв. разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.6.2019г.
71 Административно дело No 980/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.К. МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ КП ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, подадена чрез адв. Л.К., против Заповед за задържане рег. № 310зз-179/11.11.2017 г. на мл. разузнавач КП Р.Н. Б.при РУ Панагюрище. ОСЪЖДА С.Д.К. ***, да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 8540/2018
РЕШЕНИЕ № 8818 от 11.06.2019 г. на ВАС София, Първо отд. по адм. д.№ 8540/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 290/03.05.2018 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 980/2017 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2019г.
72 Административно дело No 983/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Т. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Г.Т. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Д. против Отказ рег.№1818з-178/20.10.2017г. на Началник РУ-Пазарджик към ОДВМВР- Пазарджик, с което на същия е отказано издаването на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за охрана дейността на фирма “Б и Б Търговски център „ЕООД . Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаването му от страните,пред Върховния административен съд София.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Административно дело № 4278/2018
С РЕШЕНИЕ № 7656 от 22.05.2019 г. по адм. дело № 4278/ 2018 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 96 от 23.02.2018 г. по адм.д. № 983/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2019г.
73 Административно дело No 990/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.4.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 08.01.2016 г. до 05.10.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 35 000 лв. над уважения размер 800 лв., предявения от Д.Г.А. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 07.01.2016 г. – до 05.10.2016 г., в размер на 35 000 лв., ведно със законната лихва от 07.01.2016 г. до крайното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.А. разноски по делото в размер на 10 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.6.2019
Административно дело № 7175/2018
С решение № 8182 от 03.06.2019 г. по адм. дело № 7175/2018 г. на ВАС -ОТМЕНЯ Решение № 272 от 26.04.2018 г., постановено по адм. дело № 990/2017 г. от Административен съд Пазарджик в частта, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София е осъдена да заплати на Д.А., обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора - Пазарджик, за сумата над 300 / триста / лв. до пълния присъден размер от 800 /осемстотин/ лв. ОТМЕНЯ Решение № 272 от 26.04.2018 г., постановено по адм. дело № 990/2017 г. от Административен съд Пазарджик в частта, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София е осъдена да заплати на Д.А., законна лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на решението на съда, до окончателното изплащане на сумата, и вместо ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.А., срещу Главна дирекция" Изпълнение на наказанията" - гр. София иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за сумата над 300 / триста / лв. до присъдения размер от 800 / осемстотин / лв., причинени от лошите битови условия в Затвора - Пазарджик за периода от 08.01.2016 г. до 05.10.2016 г., изразяващи се в липса на достатъчно проветряване, условия за двигателна активност, липса на достатъчно дневна светлина и свеж въздух, които представляват нарушение по смисъла на чл. 3 ЕКПЧОС. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София да заплати на Д.А., сумата от 36. 16 /тридесет и шест лв. и 0. 16 ст. / лв., представляваща законна лихва върху сумата на обезщетението от датата на преустановяване на бездействието – 05.10.2016 г. до предявяване на исковата молба - 12.12.2017 г., както и законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от предявяване на исковата молба - 12.12.2017 г. - до окончателното изплащане на задължението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 26.04.2018 г., постановено по адм. дело № 990/2017 г. от Административен съд Пазарджик в останалата му обжалвана част. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2019г.
74 Административно дело No 993/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.З. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.2.2018г.
Отменя Заповед № 315з-157/20.11.2017 г. на началника на РУП Пещера при ОД на МВР Пазарджик, с която на И.Х.З. в качеството му на държавен служител – младши полицейски инспектор в участък Брацигово към РУП Пещера при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Осъжда РУП Пещера при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.Х.З. разноски по делото в размер на 835 лв. /осемстотин тридесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2019
Административно дело № 4491/2018
С решение № 14756 от 01.11.2019 г. по адм. дело № 4491/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100/26.02.2018 г., постановено по адм. дело №993/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Районно управление – Пещера на ОДМВР-Пазарджик, гр. Пещера, ул. „Д-р П. Цикалов“ № 1 да заплати на И.Х.З., съд.адрес:*** сумата 800 (осемстотин) лева разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2019г.
75 Административно дело No 1013/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Н.,
К.А.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** против решение № 202/25.09.2013 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 11, в обжалваната му част. ОСЪЖДА М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.2.2019
Административно дело № 8459/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 330 от 23.05.2018 г., постановено по адм.д. № 1013/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решение № 2055 от 13.02.2019г. на ВАС - Второ отделение по АД № 8459/2018г. ОСЪЖДА М.И.Н. и К.А.Н. *** сумата 450 лв.(четиристотин и петдесет лева), представляваща направени по делото разноски в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
76 Административно дело No 1021/2017, I състав Закон за държавния служител А.Д.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № №ЧР-29/04.12.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик ,с която е прекратено служебното и правоотношение на А.Д.К. *** за заеманата от нея длъжност главен експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, отдел „експерти – горско стопанство“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик от бюджета на РДГ-Пазарджик ,да заплати на А.Д.К. *** сума в размер на 300 лв.- разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с връчване на преписи за страните по чл. 138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2019
Административно дело № 4341/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 106 от 27.02.2018 година, постановено по адм. дело № 1021/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
В законна сила на 13.3.2019г.
77 Административно дело No 11/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Б.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР В ГРУПА ООР ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Г. ***, против Заповед за задържане № 2/01.01.2018г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор в група „ООР“ при РУ –Пазарджик – Илко Ангелов Г.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2019
Административно дело № 6547/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение №212/10.04.2018 г., постановено по адм. дело №11/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.4.2019г.
78 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за семейни помощи за деца С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.В.Г., с адрес: ***, против Заповед № ЗСПД/Д-РА-С/2972/07.12.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември. ОСЪЖДА С.В.Г., с адрес: *** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2019
Административно дело № 4966/2018
РЕШЕНИЕ № 337 от 09.01.2019 г. по адм. дело № 4966/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 133/ 06.03.2018 г., постановено по адм. дело № 17/ 2018 г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА С.В.Г. да заплати на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Септември съдебни разноски в размер на 100 (сто) лева- възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.1.2019г.
79 Административно дело No 39/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Б.Ш. БОРИС ПЕТРОВ КАЧАКОВ МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Б.Ш., ЕГН: **********,*** против Заповед за задържане на лице рег. № 367зз-289 от 17.12.2017 г., постановена от Борис Петров Качаков, на длъжност младши инспектор при Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, въз основа на която, Ш. е задържан за срок от 24часа. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2019
Административно дело № 7202/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 267/25.04.2018г. на Административен съд Пазарджик по административно дело № 39/2018 г. Решението не може да се обжалва.
В законна сила на 13.6.2019г.
80 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Й.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.С.Д. *** против Решение № 92/28.05.2015 г., взето по Протокол №7/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Й.С.Д. *** да заплати на Общински съвет Пазарджик, сумата от 500 /петстотин/ лева – възнаграждение за адвокат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.8.2019
Административно дело № 5410/2018
Решение № 11938 от 19.08.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 5410/2018 г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 142/8.03.2018г., постановено от Пазарджишкия административен съд по адм.д.№ 51/2018 година, в частта, в която е отхвърлена жалбата на Й.С.Д. *** срещу решение №92/28.05.2015г., взето по Протокол №7/28.05.2015г. на Общински съвет Пазарджик, в частта му, която не касае Й.С.Д. и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част. ОТМЕНЯ решение № 142/8.03.2018г., постановено от Пазарджишкия административен съд по адм.д.№ 51/2018 година, в частта, в която е отхвърлена жалбата на Й.С.Д. *** срещу решение №92/28.05.2015г., взето по Протокол №7/28.05.2015г. на Общински съвет Пазарджик, в частта му, която касае Й.С.. Д., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПРОГЛАСЯВА нищожността на решение №92/28.05.2015г., взето по Протокол №7/28.05.2015г. на Общински съвет Пазарджик, в частта му, която касае Й.С.Д.. ОТМЕНЯ решение № 142/8.03.2018г., постановено от Пазарджишкия административен съд по адм.д.№ 51/2018 година, в частта, в която Й.С.Д. е осъден да заплати на Общински съвет Пазарджик , сумата от 500 лева - възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Й.Д., Н.С.Д. и С.Й.Д.,***, наследници на Й.С.Д., деловодни разноски в размер на 2010,91 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.8.2019г.
81 Административно дело No 60/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Отменя чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 11, т. 20 и т. 21 и чл. 18, ал. 1, т. 8 и т. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет – Септември с Решение № 3 от 11.11.2015 г., взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2019
Административно дело № 7173/2018
С решение № 13877 от 17.10.2019 г. по адм. дело № 7173/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237 от 18.04.2019 г., постановено по адм.дело № 60/2018 г. на Административен сд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2019г.
82 Административно дело No 71/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ФЕРКОВ ПОЛИЦАЙ В ГРУПА "ООР" РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.Г. ***, против Заповед за задържане на лице № 522/17.12.2017г., издадена от И. Д. Ф.- полицай в Група ООР при РУ-Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.5.2019
Административно дело № 7151/2018
С РЕШЕНИЕ № 6584 от 07.05.2019 г. по адм. дело № 7151/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №230/16.04.2018 г., постановено по адм.дело №71/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.5.2019г.
83 Административно дело No 74/2018, IV състав ДОПК ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща – Виноградец“ АД със седалище и адрес на управление с. Виноградец, подадена против АУЗД по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № 239-2017-1/02.11.2017 г., издаден от Мая Чобалигова на длъжност „главен експерт“ в МПСК при Община Септември, в частта му, в която е установено задължение за такса битови отпадъци към 02.11.2017 г. на „Винарска къща – Виноградец“ АД. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Винарска къща – Виноградец“ АД в останалата й част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 74/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 10241/2018
Решение № 4105 от 20.03.2019 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 10241/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 440/06.07.2018 г., постановено по адм.д. № 74/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.3.2019г.
84 Административно дело No 91/2018, I състав КСО МЕДЕЯ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕДЕЯ“ООД с ЕИК 822118087 – Пазарджик, чрез адв.К.С. против Решение №1012-12-132#1 от 02.01.2018г., на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №РЖ-5-12-00332663/27.10.2017г. на РКРДОО при ТП на НОИ - Пазарджик . Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2019
Административно дело № 7245/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 277 от 27.04.2018 г., постановено по адм. д. № 91/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, I състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2019г.
85 Административно дело No 95/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАМЕЛИЯ-БАТАК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Камелия – Батак“ЕООД с ЕИК 202374995 , със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“ представлявано от Любен П. – управител, чрез адвокатско дружество „В. *** против Решение за налагане на финансова корекция №13/312/02801/3/01/04/01 , с изх.№ 01-2600/2941 от 27.09.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА „Камелия – Батак“ЕООД с ЕИК 202374995 , със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“ представлявано от Любен П. – управител да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата от 600 лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.10.2019
Административно дело № 829/2019
С РЕШЕНИЕ № 14410 от 28.10.2019 г. по адм. дело № 829/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение №697 от 22.11.2018г. постановено по адм. дело № 95/2018г. на Административен съд Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение №13/312/02801/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” с изх.№ 01-2600/2941 от 27.09.2017г. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Камелия – Батак“ ЕООД с ЕИК 202374995, със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“, сумата от 12000 /дванадесет хиляди/ лева разноски за двете инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.10.2019г.
86 Административно дело No 102/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 109/18.09.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на осн. чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, и Решение № XXVIII, взето с протокол № 7 от 20.07.2017 , е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХII-111 и УПИ XIII - 111 кв. 12 по плана на с. Юнаците. Връща преписката на административния орган – Кмет на Община Пазарджик за изпълнение на законовите изисквания и указания на съда. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.
В законна сила на 20.4.2019г.
87 Административно дело No 104/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОБЯВЯВА нищожността на оспорената Заповед № 03-160-РД/495 от 29.09.2012 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.3.2019г.
88 Административно дело No 105/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД15-05 от 04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати от бюджета на същата на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г. Г. М. направените по делото разноски в размер на 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.5.2019
Административно дело № 6777/2018
Решение № 6572 от 07.05.2019 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 6777/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 207 от 05.04.2018 год., постановено по адм. д. № 105 год. по описа за 2018 год. на Административен съд (АС) – Пазарджик, 4-ти състав. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец 4487, общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от Г. Манджукова сумата от 1800 лева, представляваща разноски в настоящото производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.5.2019г.
89 Административно дело No 115/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Д.Г.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение в размер на 1 400 лева за претърпени неимуществени вреди от 18.10.2017г. до 01.11.2017г. от незаконосъобразна Заповед № Д-444/17.10.2017г. на началник на затвора гр. Пазарджик, която е отменена със съдебно решение № 9/10.01.2018г. по адм. д. № 819/2017г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва от 17.10.2017г. до крайното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Д.Г.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева за претърпени неимуществени вреди от 18.10.2017г. до 01.11.2017г. от поставяне в неблагоприятна среда при изтърпяване на наказанието от незаконосъобразна Заповед № Д-444/17.10.2017г. на началник на Затвора гр. Пазарджик, ведно със законната лихва от 17.10.2017г. до крайното изплащане. ОСЪЖДА Д.Г.А., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 100 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2019
Административно дело № 13519/2018
РЕШЕНИЕ № 6110 от 23.04.2019 г. по адм. дело № 13519/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ изцяло Решение № 415 от 29.06.2018 г., постановено по адм. д. № 115/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на Д.Г.А. сума в размер на 300 лева, представляваща обезщетение на причинени му неимуществени вреди в периода на престоя му в наказателна килия от 18.10.2017 г. до 01.11.2017 г. в резултат на Заповед № Д-444/17.10.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, отменена с решение № 9/10.01.2018 г. по адм. д. № 819/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва считано от 10.01.2018 г. до окончателното заплащане на сумата, като за разликата до пълния предявен размер от 2400 лева, както и за искането за присъждане на лихва считано от 17.10.2017 г. до 10.01.2018 г., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2019г.
90 Административно дело No 116/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-833/32-365244 от 28.12.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“ гр. София в частта, с която е отказано предоставянето на информация по сключения Договор за наем № 32-205523/25.07.2017 г. между Митница Пловдив и „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик по отношение на предмета на договора, размера на договорената наемна цена и срока на договора. ВРЪЩА преписката на Директора на Агенция „Митници“ гр. София за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 -дневен срок от получаване на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2019
Административно дело № 7603/2018
Решение № 7253 от 15.05.2019г. на ВАС - Пето отделение по АД № 7603/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №273/26.04.2018 година, постановено по адм. дело №116/2018 година на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2019г.
91 Административно дело No 133/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет, да заплати на Б.Г.М. *** , СУМАТА от 6 930.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Столична община / район Триадица и Лозенец/, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.06.2016г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска Б.Г.М. *** против Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет за сумата от 6930.00лв. до 9 208.12лв. като неоснователен и недоказан, както и относно лихвата върху тази сума. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 1.4.2019
Административно дело № 8224/2018
С ПРОТОКОЛ в съдебно заседание от 01.04.2019 г. по адм. дело № 8224/2018 г. на ВАС - Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх.№ 3178 от 04.06.2018 г., подадена от Столична община срещу Решение № 291 от 04.05.2018 г., постановено по адм. дело № 133/2018 г. от АССГ и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8224/2018 по описа на състава. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за процесуалния представител на Столична община и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответната страна, пред петчленен състав на ВАС. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9802 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 8224/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТХВЪРЛЯ искането на Б.Г.М., подадено от пълномощника му адвокат Е.Б., за допълване на определение от 01.04.2019 г., постановено по адм. дело № 8224/2018 г. по описа на Върховния административен съд в частта му за разноските. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.
В законна сила на 1.5.2019г.
92 Административно дело No 134/2018, IV състав ДОПК ГЛОБУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, против Акт за установяване на задължения № АУ 002463/17.10.2017 г., издаден от старши инспектор в Сектор „Контрол“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-38-128/09.01.2018 г. на началника на Отдел МДТ към Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1510, ул. „Резбарска“ № 5, да заплати в полза на Община Пазарджик направените разноски по делото в размер на 3837 /три хиляди осемстотин тридесет и седем/ лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2019
Административно дело № 578/2019
РЕШЕНИЕ № 6941/09.05.2019 г. на ВАС София, по адм. д. № 578/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 701/23.11.2018 г. по адм.д.№ 134/2018 г. описа на АС – Пазарджик. ОСЪЖДА „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1510, ул. „Резбарска“ № 5, да заплати в полза на Община Пазарджик разноски по делото за касационната инстанция в размер на 3397 /три хиляди триста деветдесет седем/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.5.2019г.
93 Административно дело No 135/2018, V състав КСО А.Н.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Решение № 1012-12-131 от 10.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ПР-2140-12-455 от 17.11.2017г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б от КСО на А.Н.А. ***. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на А.Н.А. разноски по делото в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2019
Административно дело № 7854/2018
С решение № 1457 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 7854/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 286 от 27.04.2018 г. по адм. дело № 135 / 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на А.Н.А., сумата от 350,00 (триста и петдесет) лева, разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.2.2019г.
94 Административно дело No 138/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик за наложените санкции на „МБАЛ Пазарджик“ АД по т. 7, т. 8 и т. 24. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Пазарджик“ АД, ЕИК ***1, представлявана от своя изпълнителен директор д-р В. В., против Заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, в частта й за наложените санкции по т. 1, 2, 3, 4, 5. ОСТАВЯ без уважението искането за разноски, направено от страна на „МБАЛ Пазарджик“ АД. ОСТАВЯ без уважение искането за разноски, направено от страна на Директора на РЗОК – Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 31.10.2019
Административно дело № 15265/2018
С РЕШЕНИЕ № 14619 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 15265/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 655 от 05.11.2018 г. по адм. дело № 138/2018 г. на Административен съд Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлена жалбата на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, по т. 2, 3, 4, и 5 от диспозитива на оспорената заповед и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение -Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК - Пазарджик, в частта й за наложените санкции по т. 2, 3, 4 и 5. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 655 от 05.11.2018 г. по адм. дело № 138/2018 г. на Административен съд Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлена жалбата на „МБАЛ Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, по т. 1 от диспозитива на оспорената заповед. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на „Многопрофилна болница за активно лечение -Пазарджик“ АД гр. Пазарджик разноски по делото в размер на 20 /двадесет/ лева представляващи държавна такса. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2019г.
95 Административно дело No 149/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.К.П. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.П., ЕГН **********, против Заповед № 3403-6/03.01.2018г. на началник на РУП – Септември към ОДМВР Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от пет месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 7950/2018
С РЕШЕНИЕ № 7504 от 21.05.2019 г. по адм. дело № 7950/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 305/14.05.2018 г., постановено по адм. дело №149/2018 г. на Административен съд град Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2019г.
96 Административно дело No 166/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/6950 от 15.10.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2014 година”. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ със седалище и адрес на управление – гр.София, ***да заплати на Р.В.П., деловодни разноски общо в размер на 910лв., от които 600,00лв. - адвокатско възнаграждение, 300 лв. – възнаграждение за вещо лице и 10 лв. – държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.6.2019
Административно дело № 9950/2018
С РЕШЕНИЕ № 8203 от 03.06.2019 г. по адм. дело № 9950/ 2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №416 от 02.07.2018г., постановено по адм. дело №166/2018г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Р.В.П. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2019г.
97 Административно дело No 172/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба подадена от Л.А.Д. ***, чрез адв.Т.З. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-02/05.01.2018г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок , чрез Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.5.2019
Административно дело № 13099/2018
ОТМЕНЯ решение № 172 от 18.07.2018г. по адм. дело № 172/2018г. на Административен съд - гр. Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповедта № ДК - 10 - ЮЦР - 2 от 05.01.2018г. на Началника на РДНСК- Южен централен район, с която са отменени одобрени на 16.11.2017г. инвестиционни проекти и Заповед № 14 от 16.11 2017г. за допълване на Разрешение за строеж № 49 от 08.08.2017г., издадено от главния архитект на Община Ракитово за строеж на пристройка за жипищни нужди със ЗП и РЗП - 31,95 кв.м. в УПИ IV - 1422, кв.</13 по плана на гр. Ракитово, с административен адрес гр. Ракитово, ул. „Васил Левски" № 55 с възложител Л. Дринов, като ЗП и РЗП се увеличава с 8 кв.м., а именно общо - 40 кв.м. и ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ю. Малчев СРЕЩУ одобрени на 16.11.2017г. инвестиционни проекти и Заповед № 14 от 16.11.2017г. за промяна по време на строителството на главния архитект на Община Ракитово. ОСЪЖДА РДНСК - ЮЦР да заплати на Л.А.Д. *** сума в размер на 1340 (хиляда триста и четиридесет) лева, разноски за двете инстанции.
В законна сила на 9.5.2019г.
98 Административно дело No 173/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.И.Г., ЕГН **********, сумата от 200 /двеста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1958/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.02.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ искането на Б.И.Г., ЕГН ********** *** за заплащане на законна лихва върху присъдената сума от 02.10.2017г. до 05.02.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Б.И.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2019
Административно дело № 5345/2018
С решение № 4672 от 28.03.2019 г. по адм. дело №5345/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173 от 20.03.2018 г., постановено по адм. дело № 173/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Б.И.Г., сумата от 300 лева, представляваща разноски по адм.дело № 5345/2018г. по описа на Върховния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
99 Административно дело No 181/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.А.-В.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Васил Марков Петраков, ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма „АЛФА – А.А.– В.П., ЕИК 112602072, със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. „СВ. Св. Кирил и Методий“, № 46, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-01 от 05.01.2017г., на Началника на Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ Южен Централен район, Пловдив с която е наредено да бъде премахнат строеж : „Данъчен склад за пълнене на бутилки с газ пропан-бутан“ находящ се в урегулиран поземлен имот ХІХ-търговия и услуги, кв. 52 по плана на с. Огняново, обл. Пазарджик, изграден без строителни книжа от ЕТ „АЛФА – А.А.– В.П.“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2019
Административно дело № 7301/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258/23.04.2018 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело № 181/2018 с Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2019г.
100 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 1500,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 22.06.2016г. до 06.06.2017г., изразяващи се във възмущение, несигурност, психоемоционален стрес, безпокойство, енервация на нервите, които са имали за резултат повишена раздразнителност, гневност в общуването, хронично безсъние, лесна възбудимост и гневливост и съпътстващ стрес, причинени от Акт за прихващане или възстановяване № П-16001316097512-004-01 от 22.06.2016 г., издаден от Румен С. Велков орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, изнесено работно място Пазарджик, отменен с Решение № 27 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 2119 по описа на Административен съд Пловдив за 2016 г., оставено в сила с Решение 7080 от 06.06.2017г., постановено по административно дело № 2703 по описа на Върховния административен съд за 2017г., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 1500,00лв. в размер на законната лихва, считано от 06.06.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Национална агенция за приходите, гр. София бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, да му заплати сумата за разликата от 1500,00лв. до 3500,00лв., представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 22.06.2016г. до 06.06.2017г., причинени от Акт за прихващане или възстановяване № П-16001316097512-004-01 от 22.06.2016 г., на ТД Пловдив на НАП, изнесено работно място Пазарджик, отменен с Решение № 27 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 2119 по описа на Административен съд Пловдив за 2016 г., оставено в сила с Решение 7080 от 06.06.2017г., постановено по административно дело № 2703 по описа на Върховния административен съд за 2017г., както и да му бъде присъдено обезщетение за забавено плащане на сумата, за разликата от 1500,00лв. до 3500,00лв., считано от 06.06.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 30.7.2019г.
101 Административно дело No 185/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Б.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Б.А. *** СУМАТА от 1 000/хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик, за периода 04.11.2013г. до 24.04.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 01.06.2009г. до 04.11.2013., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 01.01.1999г. до 01.06.2009г. като неоснователен и недоказан и поради изтекла давност. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв.предявен солидарно с ГД“ИН“ за периода от 01.06.2009г. до 24.04.2018 като неоснователен и недоказан Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2019
Административно дело № 8877/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 331 от 25. 05. 2018 г., постановено по административно дело № 185/ 2018 г. на Административен съд - Пазарджик в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.1.2019г.
102 Административно дело No 199/2018, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.М.С. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.С. с ЕГН ********** *** против неоснователни действия и бездействия на органи на РУ „Полиция“ Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Административно дело № 8569/2018
РЕШЕНИЕ № 534/14.01.2019г. на ВАС - Шесто отделение по АД № 8569/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289 от 02.05.2018 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по административно дело № 199/2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2019г.
103 Административно дело No 210/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛИДЕРФАРМ 2014 ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2018г.
Отхвърля жалбата на „Лидерфарм 2014“ ООД, с ЕИК 202943293, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, бул. Република, сграда на „Медицински център Младост Варна“, представлявано от управителя В.С.М., против Писмена покана изх. № 13/29-03-8/11.01.2018г. на Директор на РЗОК-Пазарджик. Осъжда „Лидерфарм 2014“ ООД, с ЕИК 202943293 да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 8156/2018
С РЕШЕНИЕ № 7530 от 21.05.2019 г. по адм. дело № 8156/ 2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 307 / 15.05.2018 г. по адм. дело № 210 / 2018 г. на Административен съд – Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13 / 29 – 03 – 8 / 11.01.2018 г. на директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на „Лидерфарм 2014“ ООД, гр. Варна сумата от 75,00 (седемдесет и пет) лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ: Не споделям изводите на мнозинството от съдебния състав за неправилност на съдебното решение поради нарушения на материалния закон. По делото е установено, че жалбоподателят е закупил по фактура лекарствения продукт„Harvoni Film coaled tablet 90 mg/400 mg“ с НЗОК код JF569 от доставчик на едро на цена по-ниска от тази на която е изпълнил рецептурната бланка. Вярно е, че към момента на извършване на проверката е съществувало дебитно известие, с което цената на лекарството е била увеличена до стойността, на която то е било продадено на пациента (съобразена с максимално допустимата цена в Позитивния лекарствен списък), но новата цена е била калкулирана два месеца след продажбата на лекарствения продукт на крайния потребител, а за да породи целения ефект корекцията е следвало да бъде реализирана преди пласирането в аптечната мрежа на дребно. ....... По изложените съображения оспорената пред административния съд писмена покана е издадена от компетентен орган, в предвидената форма, при липса на съществени нарушения на административнопроизводствени правила, след точно прилагане на материалноправните разпоредби и в съответствие с целта на закона. Достигайки до същите изводи, административният съд е постановил правилно съдебно решение. СЪДИЯ: (Тодор Тодоров)
В законна сила на 21.5.2019г.
104 Административно дело No 211/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛАРИДА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
Отхвърля жалбата на „Ларида“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ***, ***, сграда на „Медицински център Младост Варна“, представлявано от управителя В. С. М., против Писмена покана изх. № 13/29-03-7/11.01.2018г. на Директор на РЗОК-Пазарджик. Осъжда „Ларида“ ЕООД, с ЕИК *** да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.4.2019
Административно дело № 8169/2018
РЕШЕНИЕ № 4991 от 03.04.2019 г. по адм. д. № 8169/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение №304 от 14.05.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм.д.№211/2018 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№13/29-03-7/11.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати в полза на "Ларида" ЕООД разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.4.2019г.
105 Административно дело No 212/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед № 308/01.02.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която на Д.С.С. е наредено премахването на незаконен строеж: “Външна тоалетна със септична яма”, находящ се в поземлен имот № 230, участващ в УПИ IХ-230, 231, квартал 17 по плана на с.Синитово, изпълнен от същия без необходимите строителни книжа. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.С. разноски по делото в размер на 540 лв. /петстотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.2.2019
Административно дело № 7290/2018
С решение № 2036 от 13.02.2019 г. по адм. дело № 7290/2018 г. на ВАС -ОТМЕНЯ решение № 284/27.04.2018 г., постановено по адм. дело № 212/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. срещу заповед № 308/01.02.2018 г. на кмета на Община Пазарджик,като неоснователна. ОСЪЖДА Д.С. *** сумата 100лв /сто лева/,разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.2.2019г.
106 Административно дело No 214/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИКОТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Медикотрейд“ ООД против Писмена покана изх. № 13/29-03-6/11.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, с която жалбоподателят е приканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неоснователно получената от него сума в размер на 2116.71 лв. (две хиляди сто и шестнадесет лева и седемдесет и една стотинка) и лихва в размер на 51.26 лв. (петдесет и един лева и двадесет и шест стотинки), начислена от 10.10.2017 г., датата на заплащане на неоснователно получената сума, до дата 04.01.2018 г. Осъжда „Медикотрейд“ ООД да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.3.2019
Административно дело № 8170/2018
С решение № 4615 от 28.03.2019 г. по адм. дело № 8170/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 288 от 27.04.2018 г. на Административен съд - Пазарджик по административно дело № 214/2018 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13/29-03-6 от 11.01.2018 г. на директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати в полза на „Медикотрейд” ООД, ЕИК 201101239, разноски в размер на 25 (двадесет и пет) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
107 Административно дело No 232/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Р.а и партньори“ ЕООД като недопустима. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 232/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от съобщаването му на заинтересованата страна.
В законна сила на 23.5.2019г.
108 Административно дело No 233/2018, III състав Закон за семейни помощи за деца Е.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/02.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, в оспорената й част. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, да заплати на Е.А.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2019
Административно дело № 10966/2018
Решение № 7127 от 14.05.2019г. на ВАС - Шесто отделение по АД № 10966/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 387 от 19.06.2018г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 233/2018г. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2019г.
109 Административно дело No 234/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по отношение на И.Г.Г., ЕГН ********** ***, Заповед № 02 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е наредено от Т.А.Х., ЕГН ********** да се изземе, държаният без правно основание, имот – частна общинска собственост, състоящ се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, вкопано мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, находящ се на адрес : гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2019
Административно дело № 13257/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444/06.07.2018 г., постановено по адм. дело № 234/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на И.Г.Г. разноски за касационната инстанция в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
110 Административно дело No 236/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.3.2018г.
I.Оставя без разглеждане жалбата на „Рейсър ауто“ ЕООД против чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград и прекратява административно дело № 236 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. II.Делото да се изпрати по адм.дело № 13118/2017 г. по описа на ВАС за произнасяне, предвид направеното от жалбоподателя уточнение, че жалбата му следва да се счита за молба за присъединяване към оспорването по адм.дело № 13118/2017 г. по описа на ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 29.7.2019г.
111 Административно дело No 241/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отхвърля жалбата на В.А.И. против Заповед № 332/02.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която, въз основа на резултатите от публичния търг с явно наддаване, е обявен Б.Г.А. за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4943/07.112017 г., а именно: ПИ с идентификатор 55155.502.1057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик. Осъжда В.А.И. *** разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.5.2019
Административно дело № 9394/2018
С решение № 6642 от 07.05.2019 г. по адм. дело № 9394/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 384/18.06.2018 г. на Административен съд Пазарджик, V състав, постановено по адм. дело № 241/2018 г. ОСЪЖДА В.А.И.,*** да заплати на община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.5.2019г.
112 Административно дело No 246/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ",
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Отхвърля жалбата на Община Лесичово, с която се иска обявяване нищожността на Уведомително писмо № ПК 7/3526,3533 с изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на ДФЗ – РА, Централно управление, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Оставя без разглеждане жалбата на Община Лесичово, с която се иска отмяната като незаконосъобразно на Уведомително писмо № ПК 7/3526,3533 с изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на ДФЗ – РА, Централно управление, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и прекратява делото в тази му част. Оставя без разглеждане жалбата на Община Лесичово против Уведомително писмо за одобрение № 1230/321 с изх. № 01-0800/1124 от 03.02.2016 г., издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като се прави искане за прогласяване на акта за нищожен или алтернативно – за отмяната му, като незаконосъобразен и прекратява делото в тази му част. Осъжда Община Лесичово да заплати на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. Осъжда Община Лесичово да заплати на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2019
Административно дело № 14458/2018
С решение № 16345 от 02.12.2019 г. по адм. дело №14458/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 548 от 05.10.2018 г., постановено от Административен съд – Пазарджик, V състав, по адм. д. № 246/2018 г. в частта, с която е отхвърлена жалбата на община Лесичово против Уведомително писмо изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд"Земеделие". ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 548 от 05.10.2018 г., постановено от Административен съд – Пазарджик, V състав, по адм. д. № 246/2018 г. в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на община Лесичово против Уведомително писмо за одобрение № 1230/321 с изх. № 01-0800/1124 от 03.02.2016 г., издадено от заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" и е прекратено производството в тази част. ОСЪЖДА община Лесичово да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
113 Административно дело No 248/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Д.Д. МЛАДШИ КОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане с рег. № 102/02.03.2018 г., издадена от младши контрольор в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Д.Д., разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.6.2019
Административно дело № 9286/2018
С решение № 9414 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 9286/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 386 от 18.06.2018 г. по адм. дело № 248/2018 г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д. срещу заповед за полицейско задържане рег. № 102/02.03.2018 г., издадена от Костадин Николаев Коев в качеството му на младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА И. Димиторов Д. да заплати на ОД на МВР – гр. Пазарджик сумата 100 (сто) лева юрисконсултско възнагражение за първата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
114 Административно дело No 252/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.А.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000128 от 26.02.2018 г. на началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.А.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.1.2019
Административно дело № 9027/2018
РЕШЕНИЕ № 119 ОТ 04.01.2019Г. НА ВАС ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АД № 9027/2018Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 340 от 30.05.2018 г. по адм. д. № 252/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 4.1.2019г.
115 Административно дело No 255/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.П.,
Я.Я.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 291/31.01.2018г. на кмета на община гр. Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Д.Г.П. и Я.Я.П.,*** сумата в размер на 920 (деветстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2019
Административно дело № 10293/2018
Решение № 11377 от 24.07.2019г. на ВАС - Второ отделение по АД № 10293/2018г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 490 от 24.07.2018 г., постановено по адм. дело № 255/2018 г. по описа на Административен съд (АС) – Пазарджик. - ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Я.Я.П., Я.Я.П., сумата от 600 (шестстотин) лева разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.7.2019г.
116 Административно дело No 256/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.П.,
Я.Я.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на Д.Г.П., ЕГН ********** и Я.Я.П., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, офис № 2, адв. Е. П., срещу Заповед № 307 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Двуетажна жилищна сграда“, намираща в УПИ ІХ-62, квартал 6, по плана на с. Хаджиево, извършен от Д.Г.П. и Я.Я.П.. ОСЪЖДА Д.Г.П., ЕГН ********** и Я.Я.П., ЕГН **********,***, да заплатят на Община Пазарджик сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща извършени от последната разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.3.2019
Административно дело № 9888/2018
ОТМЕНЯ решение № 443 от 06.07.2018г., постановено по адм. дело № 256/2018г. на Административен съд - гр. Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед № 307 от 01.02.2018г. на Кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Я.Я.П., Г.Я.П., Я.Я.П., Б.Я.П. *** и Й.Я.П. ***, последните четирима като наследници на Д.Г.П., сума в размер на 1580 (хиляда петстотин и осемдесет) лева, разноски за двете инстанции.
В законна сила на 12.3.2019г.
117 Административно дело No 263/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.Б.Х. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 0050/05.02.2018 г. на НЕЛК, Специализиран състав по очни болести, с което е отменено Експертно решение № 4234/20.11.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. ИЗПРАЩА преписката на Национална експертна лекарска комисия София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия София да заплати на Б.Б.Х., ЕГН **********, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.4.2019
Административно дело № 14911/2018
РЕШЕНИЕ № 5200 от 08.04.2019 г. по адм. дело № 14911/2018 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 601 от 15.10.2018 г. по адм.дело №263/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на Б.Б.Х. сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.4.2019г.
118 Административно дело No 271/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В.Х. ***, подадена от адв. П. против изричен отказ на директора на ОДМВР Пазарджик за извършване на административна услуга по чл. 233 от ЗМВР, материализиран в писмо рег. № 312000-16836 от 19.12.2017 г. ОСЪЖДА Л.В.Х. ***, да заплати в полза на Областна дирекция на МВР Пазарджик 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 8380/2018
Решение № 15322 от 12.11.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 8380/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 315 от 17.05.2018 г., постановено по адм. д. № 271/2018г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2019г.
119 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/375 от 02.02.2018г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие „. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК ***, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител сумата от 500 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2010
Административно дело № 11699/2018
С РЕШЕНИЕ № 8864 от 12.06.2019 г. по адм. дело № 11699/2018 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 502 от 30.07.2018 г., постановено по адм. дело № 277/2018г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на "БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД, град Велинград, сумата 300.00 лв. /триста лева/ за заплатено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.6.2019г.
120 Административно дело No 292/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.С.,
К.П.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ отказ на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо рег. № 94-П-11 от 07.03.2018 г., за издаване на виза за проектиране за УПИ XLIV-1939 „Търговия и услуги“, в кв. 15 на курорт „Язовир Батак“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на П.Н.С. с ЕГН ********** *** и К.П.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2019
Административно дело № 11347/2018
Решение № 7283 от 15.05.2019г. на ВАС - Второ отделение по АД № 11347/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №445 от 09.07.2018г. постановено по адм.дело №292/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик, трети състав. ОСЪЖДА община Батак, да заплати на П.Н.С., с ЕГН [**********], сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени пред касационната инстанция разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2019г.
121 Административно дело No 295/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.Ш. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000361/17.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.2.2019г.
122 Административно дело No 299/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди във връзка с отменени ЗППАМ № 17-0340-000055/25.02.2017 г. и ЗППАМ № 17-0340-000056/25.02.2017 г. и двете на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, отменени с влезли в сила Решение № 294/05.06.2017 г., постановено по адм. д. № 185/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик и Решение № 324/16.06.2017 г., постановено по адм. д. № 191/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.П. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 10 000 /десет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 35.50 лева /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/, за периода 07.07.2017 г. до 19.03.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.П. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 сумата над 35.50 лева /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/ до претендирания й размер от 712.53 лева /седемстотин и дванадесет лева и петдесет и три стотинки/. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2019
Административно дело № 10323/2018
Решение № 6041 от 22.04.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 10323/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 430 от 04.07.2018 г., постановено по адм. дело № 299/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.4.2019г.
123 Административно дело No 300/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Г.В.,
С.Б.Б.,
И.С.П.,
Г.А.К.,
М.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15/19.02.2018г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване и РУП на УПИ III-597,512,598, за жилищно строителство и магазини, в кв. 184 по плана на гр. Пазарджик.; с която с плана за регулация за сметка на УПИ III-597,512,598 УПИ III-597,512,598 се обособяват нови УПИ - УПИ III-512, УПИ Х-1499, УПИ -ХI598; с която с плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване с височина до 6м., като се запазват показателите по действащия план – зона Ц, - П застр. 80%, П озел. 20% и Кинт. 3.; с която работния устройствен план конкретизира с точни мерки и коти бъдещото застрояване в план и във височина, съгласно означенията на проекта. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Г.В., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Б.Б., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на М.П.И., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Г.А.К., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И.С.П., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. Оставя без уважение искането на М.З.П., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на М.И.М., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на А.Ц.Ч., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на И.А.К., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на Г.Д.А., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на В.В.Р., за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на Л.П.П., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.2.2019г.
124 Административно дело No 301/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ – Пазарджик“ АД с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявано от д-р Васил Костов Вълчев против писмена покана изх. № 13/29-02-235/07.02.2018 г. на Директора на РЗОК гр. Пазарджик, в обжалваната й част. ОСЪЖДА „МБАЛ – Пазарджик“ АД с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявано от д-р Васил Костов Вълчев да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.6.2019
Административно дело № 8639/2018
Решение № 9779 от 25.06.2019г. на ВАС - шесто отделение по АД №8639 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 324 от 22.05.2018 г., постановено по административно дело № 301/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ - Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, да заплати на РЗОК - Пазарджик, адрес гр. Пазарджик, ул. „11 август“ № 2, сумата от 100 /сто /лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
125 Административно дело No 303/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г., като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково, Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му е осигурили никакви културни и информационни мероприятия. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 20.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г., като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково, Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му е осигурили никакви културни и информационни мероприятия. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2019
Административно дело № 14165/2018
С решение № 9681 от 24.06.2019 г. по адм.дело № 14165/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 543/04.10.2018 г., постновено по адм. дело № 303/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2019г.
126 Административно дело No 304/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Отхвърля жалбата на УМБАЛ „Пълмед“ ООД против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 13-2902-206/01.02.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, с която на жалбоподателя е наредено да възстанови неоснователно получена сума на обща стойност 9 634.00 лв. Осъжда УМБАЛ „Пълмед“ ООД да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
127 Административно дело No 308/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Л.С.А. с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.С.А. с ЕГН **********,*** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.4.2019
Административно дело № 10342/2018
Решение № 5270 от 09.04.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 10342/2018г. ОТМЕНЯ Решение № 413 от 28.06.2018 г., постановено по адм. дело № 308/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София е осъдена да заплати на Л.С. А., ЕГН **********, обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата от 300 лева до 1 000 лв., претърпени от незаконосъобразни бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Пазарджик при изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, ДА ЗАПЛАТИ на Л.С.А., ЕГН **********,***, допълнително сума в размер на 700 (седемстотин) лева, представляваща обезщетение на причинени му неимуществени вреди претърпени от незаконосъобразни бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Пазарджик при изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ в периода от 01.2015 г. до 31.12.2018 г. ОСТАВЯ В СИЛА в останалата му част Решение № 413 от 28.06.2018 г., постановено по адм. дело № 308/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.4.2019г.
128 Административно дело No 318/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.С.П. СТАРШИ ИНСПЕКТОР РУ ПАНАГЮРИЩЕ УЧАСТЪК СТРЕЛЧА-МАТЕЙ ТОДОРЕЕВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.С.П., ЕГН **********,***, против Заповед за задържане на лице рег. № 310зз-41/11.03.2018 г. на старши инспектор М. Д. Т.при РУ гр. Панагюрище, с правно основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, с която е наредено задържането му за срок от 24 часа. ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН **********,*** да заплати на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – РУ Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 9931/2018
С РЕШЕНИЕ № 9247 от 18.06.2019 г. по адм. дело № 9931/2018 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318/21.05.2018 г. по адм. дело № 318 по описа за 2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2019г.
129 Административно дело No 331/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Д.И., лишен от свобода и изтърпяващ наказанието си първоначално в ОЗ- Пазарджик , а по настоящем в ОЗ – Стара Загора, чрез адв.В.С., против Министерство на правосъдието за периода 01.01.1997г. до 01.06.2009г. за сума в размер на 10 000лв. и срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и МП за периода 01.06.2009г. до 01.01.2019 г.с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 10 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 14921/2018
С РЕШЕНИЕ № 7586 от 21.05.2019 г. по адм. дело № 14921/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 611/18.10.2018 г., постановено по адм. дело № 331/2018 г. от Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.5.2019г.
130 Административно дело No 334/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-136 от 14.03.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“, с ЕИК 112537678, сумата 850 (осемстотин и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2019
Административно дело № 8429/2018
С решение № 1259 от 30.01.2019 г. по адм. дело № 8429/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 317/18.05.2018 г. по адм. дело № 334/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Винарска къща Виноградец" АД сумата 1100 лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.1.2019г.
131 Административно дело No 343/2018, III състав КСО Г.Т.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1019-12-165#1/12.02.2018 на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН № 2140-12-2 от 03.01.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.Т.З. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 (шестстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.10.2019
Административно дело № 14059/2018
РЕШЕНИЕ № 14239 от 24.10.2019 г. на ВАС София Шесто отд по адм. д. № 14059/2018 г. - ОТМЕНЯ решение № 569/10.10.2018г., постановено по адм. дело № 343/2018г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.З. срещу решение № 1019-12-165#1/12.02.2018 на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него разпореждане № ЕГН № 2140-12-2 от 03.01.2018 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА Г.Т.З. да заплати на ТП на НОИ – Пазарджик съдебни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.10.2019г.
132 Административно дело No 351/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Писмо с изх. № 94-В-8/19.03.2018г. на кмета на община Батак и връща преписката на органа, образувана по заявление с № 94-В-8/12.03.2018 г. на В.С.Г. за постановяване на акт по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, при съобразяване с мотивите, изложени в настоящото решение. ОСЪЖДА община Батак да заплати на В.С.Г. сумата от 860/осемстотин и шестдесет/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2019
Административно дело № 11945/2018
С РЕШЕНИЕ № 8564 от 06.06.2019 г. по адм. дело № 11945/ 2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 492 от 24.07.2018г. постановено по адм.дело № 351/2018г. на Административен съд - Пазарджик, шести състав. ОСЪЖДА община Батак, да заплати на В.С.Г., с ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, разноски пред касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2019г.
133 Административно дело No 352/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Ракитово, представлявана от К.Х., чрез адв.И.Л. против Решение №80811-118/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „ Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.7.2019
Административно дело № 13463/2018
ОТМЕНЯ Решение № 343 от 31.05.2018 г. по адм. дело № 352/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта, с която е отхвърлена жалбата на община Ракитово срещу Решение № 80811-118/07.03.2018 г. на ръководителя на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“ относно констатацията за нередност по т. 13 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ и относно размера на основата на финансовата корекция и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Решение № 80811-118/07.03.2018 г. на ръководителя на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“ относно констатацията за нередност по т. 13 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. ИЗМЕНЯ Решение № 80811-118/07.03.2018 г. на ръководителя на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта, с която като основа на финансовата корекция са определени всички разходи по сключените договори по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за закупуване на материали, консумативи и оборудване по пет обособени позиции“, като ОПРЕДЕЛЯ като основа на финансовата корекция допустимите разходи, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по сключените договори по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за закупуване на материали, консумативи и оборудване по пет обособени позиции“. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА община Ракитово да заплати в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“ юрисконсултско възнаграж
В законна сила на 9.7.2019г.
134 Административно дело No 357/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати на Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, БУЛСТАТ 822114434, сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 1424/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и КАНД № 915/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 13-000807/09.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.04.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати на Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, БУЛСТАТ 822114434, направените по настоящото дело разноски в размер на 425 (четиристотин двадесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.1.2019г.
135 Административно дело No 361/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания № 02-130-6500/1421 от 02.02.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта с която спрямо К.П.П., ЕГН ********** ***, по Заявление за подпомагане от 15.06.2015г. за кампания 2015г. с УИН 13/130715/83835 и УРН 588063, по Схема за обвързано подпомагане за плодове е отказано изпащане на субсидия и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 1937,96лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на К.П.П., ЕГН ********** ***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Административно дело № 15293/2018
ОСТАВЯ в сила решение № 615 от 19.10.2018 г., постановено по адм. дело № 361/2018 г. от Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ без уважение искането на заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за присъждане на разноски РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.10.2019г.
136 Административно дело No 362/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.С.Н. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.12.2018г.
Отменя Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 с изх. № 02-130-6500/1267 от 02.02.2018 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в частта на писмото, с която на Н.С.Н. е отказано изплащане на субсидията по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци /СЗ/ в размер на 34 151.31 лв. и изпраща преписката на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, който следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Осъжда Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Н.С.Н. разноски по делото в размер на 78,33 лв. /седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.1.2019г.
137 Административно дело No 374/2018, III състав Закон за защита на потребителите КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Крез България“ ЕООД с ЕИК 204174413, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройммаркет Крез, представлявано от Костадин Тошев, подадена чрез адв. Р., САК, против Заповед № 1168/21.12.2017 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. ОСЪЖДА „Крез България“ ЕООД с ЕИК 204174413, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройммаркет Крез, представлявано от Костадин Тошев да заплати на Председателя на Комисията за защита на потребителите направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.7.2019
Административно дело № 10304/2018
ОТМЕНЯ решение № 394 от 21.06.2018 г. по адм.д. № 374/2018 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ заповед № 1168/21.12.2017 г. на председателя на Комисията за защита на потребителите, с която е забранено на „Крез България“ ЕООД при упражняване на своята дейност да използва нелоялна, заблуждаваща търговска практика, а именно: търговецът да предоставя чрез рекламен надпис на витрините и на входа на обекта невярна информация относно вида на туристическия обект, като посочва, че е „бистро“, а всъщност притежава удостоверение за утвърдена категория за обект „закусвалня“ в нарушение на чл. 68д, ал. 1, предл. първо във връзка с чл. 68г, ал. 4 във връзка с чл. 68в от ЗЗП. Решение № 10588 от 08.07.2019г. на ВАС - Седмо отделение - Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Крез България“ ЕООД разноски по делото в размер на 75 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2019г.
138 Административно дело No 378/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.О. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на принудителна административна мярка /репатриране на лек автомобил марка „Нисан“ рег. № РВ0047МТ, паркиран в гр. Пазарджик, ул. „Р.Даскалов“, собственост на А.И.О. ***/ наложена на 23.03.2018 г. от Д.Г. на длъжност младши специалист при Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи. ОСЪЖДА Димитър Василев Георгиев на длъжност младши специалист в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на А.И.О. *** направените по делото разноски в размер на 510 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2019
Административно дело № 10009/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 427 от 04.07.2018 г., постановено по адм.д. № 378/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2019г.
139 Административно дело No 379/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Г.В. ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ МЛ. ИНСП. ПК ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.В. ***, подадена чрез адв. Р.К., против Заповед за задържане № 310зз-52 от 27.03.2018 г. на мл. инсп. ПК при РУ на МВР – Панагюрище И. К. И.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2019
Административно дело № 12228/2018
Решение № 5332 от 09.04.2019 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 12228/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №503/01.08.2018 г. по адм.дело №379/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.4.2019г.
140 Административно дело No 380/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.П.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000084/06.03.2018 г. на началника на РУП Панагюрище, с която на жалбоподателя, в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 2а, б. б) – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.12.2018
Административно дело № 13109/2018
С определение № 16189 от 21.12.2018 г. по адм. дело № 13109/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР-Пазарджик срещу Решение № 491 от 24.07.2018 г. по адм. дело № 380/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13109/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
141 Административно дело No 386/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 313/14.03.2018 г. на кмета на община Велинград, с която е допуснато изработване на Подробен устройствен план – Частично изменение на Плана за регулация. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от съответния бюджет на „Прима колор“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 2, сумата от 1150 (хиляда сто и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от съответния бюджет на „Стиф-34“ ЕООД, със седалище гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“ № 19, сумата от 1150 (хиляда сто и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 4.6.2019г.
142 Административно дело No 389/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ММ ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отхвърля жалбата на „Агро – ММ“ ООД против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 с изх. № 02-130-2600/1295 от 02.02.2018 г. на заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която на жалбоподателя е отказано плащане на заявени от него субсидии в общ размер на 9460,31 лв., от които: 5 575, 54 лв. по СЕПП; 1442,51 лв. по ЗДП; 76,67 лв. по мярка 13.2/НП2; 196,74 лв. по СПК и 2168, 85 лв. по схема специално плащане за памук. Осъжда „Агро – ММ“ ООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие" 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляващи разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
143 Административно дело No 390/2018, II състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Септември, ЕИК 000351825, ул. „Ал. Стамболийски, № 37А, представлявана от кмета Марин Василев Рачев, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №08 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, Пазарджик с който за Община Септември, като собственик на регионално депо за неопасни отпадъци в местността „Горни Башали“, землище гр. Ветрен, са установени задължения общо в размер на 186436,83лв., от които 165784,00лв. непреведени месечни отчисления по чл. 64, ЗУО за 2015г., 2016г. и за месец януари до м. март 2017г., включително и общ размер на дължимата лихва от 20652,83лв., изчислена към 31.07.2017г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2019
Административно дело № 12916/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 509 от 03.08.2018 г., постановено по адм. № 390/ 2018 г. на Административен съд - гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2019г.
144 Административно дело No 392/2018, III състав Закон за движението по пътищата П.Л.К. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Л.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. К. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № РД-14-619/27.02.2018 г. издадена от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА П.Л.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 100 /сто/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 13.6.2019
Административно дело № 11848/2018
РЕШЕНИЕ № 8996 от 13.06.2019г. на ВАС - Седмо отделение по АД № 11848/2018г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 446 от 09.07.2018 г. по адм. дело № 392/2018 г. на Административен съд – Пазарджик по отношение на ЕТ „Кристал – Л. Хаджиюсиен” и ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо него. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2019г.
145 Административно дело No 412/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.Р.,
Г.В.С.,
М.Г.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отменя Заповед № 16/20.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XI- 37 и УПИ X- 38 в кв. 471 по плана на гр. Пазарджик, като с плана за регулация УПИ XI- 37 е преотреден за УПИ XI- 37 - за жил. строителство, а с плана за застрояване е предвидено ново стьпаловидно свързано застрояване с височини 10 м. и 12 м., при запазване на зона „Ц2“, съгласно ОУП и показатели - П заст. 70% , П озел. 30% и Кинт. 3, съгласно означенията и корекциите на приложения проект. Осъжда община Пазарджик да заплати на В.П.Р. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Осъжда община Пазарджик да заплати на Г.В.С. разноски по делото в размер на 760 лв./седемстотин и шестдесет лева/. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.Г.Х. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 15.10.2019
Административно дело № 1451/2019
С решение № 13726 от 15.10.2019 г. по адм. дело № 1451/2019 г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 808 от 21.12.2018г. по адм. дело № 412/2018г. на Административен съд – гр. Пазарджик, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р., Г.С. и М.Х. *** срещу Заповед № 16 от 20.02.2018г. на Кмета на община Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА В.Р., Г.С. и М.Х. *** да заплатят на Община Пазарджик сума в размер на 1350 (хиляда триста и петдесет) лева, разноски по делото пред двете инстанции. ОСЪЖДА В.Р., Г.С. и М. Х. *** да заплатят на С.П. *** сума в размер на 1270 (хиляда двеста и седемдесет) лева, разноски по делото пред двете инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.10.2019г.
146 Административно дело No 414/2018, IV състав КСО С.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Б. ***, против Решение № 1012-12-26#1 от 03.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик.. ОСЪЖДА С.Д.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2019
Административно дело № 12372/2018
РЕШЕНИЕ № 9510/20.06.2019 г. на ВАС София, Шесто отд . по адм. д. № 12372/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 505 от 03.08.2018 г. по адм.дело № 414/2018 г. на Административен съд-Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2019г.
147 Административно дело No 424/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Ц.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Ц. Г.“, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Никола Вапцаров“ № 7, против Решение на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ № 13/311/01247/3/01/04/1, с изх. № 01-6500/4674 от 19.02.2018 г. за налагане на финансова корекция на едноличния търговец жалбоподател. ОСЪЖДА ЕТ „Ц. Г.“, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Никола Вапцаров“ № 7, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 750 лева (седемстотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2019
Административно дело № 498/2019
Решение № 14674 от 31.10.2019 г. на ВАС София, Четвърто отд. по адм. д. № 498/2019 г. - ОСТАВЯ в сила решение № 646 от 2.11.2018 г., постановено по адм. д. № 424/2018 г. от Административен съд-Пазарджик. ОСТАВЯ без уважение искането на ЕТ“Ц. Г.“ за присъждане на разноските. ОСЪЖДА ЕТ „Ц. Г.“, ЕИК: 202587993 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.10.2019г.
148 Административно дело No 455/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2019
Административно дело № 12515/2018
Решение № 10565 от 08.07.2019г. на ВАС - Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение 414/28.06.2018 Г., постановено по адм. дело № 455/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.7.2019г.
149 Административно дело No 462/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Г. с ЕГН ********** *** СУМАТА от 800 / осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, за периода от 01.05.2015г. до 06.07.2017г. и от 01.01.2018г . до 10.08.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 10.08.2018г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.И.Г. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 800 лв. до размер 150 000 лв., вкл. за периодите от 09.08.2010г. до 01.05.2015г.и за периода от 06.07.2017г. до 01.01.2018г. като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2019
Административно дело № 6104/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/14.02.2019 г., постановено по адм. дело №462/2018 ., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.12.2019г.
150 Административно дело No 473/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТХВЪЛЯ Жалбата на Б.Д.Д. ***, срещу Заповед № ДК-ЮЦР-13 от 03.04.2018г. на Началника на РДНСК, Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по жалба на Б.Д.Д. срещу Разрешение за строеж № 66 от 28.08.2015г., издадено от Главния архитект на Община Септември за строеж „Ажурна ограда/колове и мрежа/“ с височина 2.20м. от прилежащия терен, по дворищно регулационната линия на УПИ VІІ-2245 и УПИ VІ-1619, от кв. 108 по плана на гр. Септември. ОСЪЖДА Б.Д.Д. *** да заплати на Регионална дирекция за Национален строителен контрол – Южен централен район, Пловдив към Дирекция за Национален строителен контрол, София, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща извършени разноски по осъществена юрисконсултска защита. Определението е окончателно е не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.4.2019г.
151 Административно дело No 474/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. срещу Решение № 12 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 125/20.02.2018г. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 5.4.2019
Административно дело № 3685/2019
Разпореждане № 5109 от 05.04.2019 г. на ВАС Второ отд. по адм. д. № 3685/2019 г. - ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С.Р.Ч., с вх. № 2455 от 11.02.2019 г. против решение № 735 от 03.12.2018г., постановено по адм. дело № 474/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. дело № 3685/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му. Определение № 10620 от 08.07.2019 г.на ВАС , Второ отд. по адм. д. № 7434/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С.Р.Ч. срещу разпореждане № 5109/05.04.2019 г. по адм. д. № 3685/2019 г. на Председателя на ІІ - ро отд. при ВАС. Прекратява производството по адм. д. № 7434/2019 г. по описа на ВАС. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.8.2019г.
152 Административно дело No 477/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.К.Ч. ПЕТЪР КРЪСТЕВ БАРАБАРОВ МЛ. АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.К.Ч., ЕГН **********,*** с посочен съдебен адрес ***, срещу Заповед за задържане на лице № 133 от 23.03.2018г., издадена от Петър Кръстев Барабаров, на длъжност мл. автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция“, при Областна дирекция на МВР, Пазарджик. ОСЪЖДА Б.К.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, сумата от 400,00лв. /четиристотин лв./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2019
Административно дело № 13074/2018
С решение № 8318 от 04.06.2019 г.по адм. дело № 13074/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА изцяло решение № 510/03.08.2018 г., постановено по адм. дело № 477/2018 г. на Административен съд - гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2019г.
153 Административно дело No 483/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, представлявана от своя директор, да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434, обезщетение в размер на 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 175/2017 г. на Районен съд Велинград и КАНД № 870/2017 година на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 233/27.03.2017 г. на началник на Митница Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.05.2018 г./датата на завеждане на исковата молба/до окончателното й изплащане. ОТХВЪЛЯ иска на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434 срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 194,28 лв., представляващо лихвата, за периода от датата на превеждане на сумата от 2000 лева депозит, съответстваща на наложената имуществена санкция на търговеца, на 06.04.2017г., до датата на връщане на същата на 20.03.2018г. ОТХВЪЛЯ иска на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434 срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменено наказателното постановление /09.11.2017г./ до завеждане на исковата молба /16.05.2018г./ . ОСЪЖДА Агенция Митници, представлявана от своя директор, да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2019
Административно дело № 35/2019
С РЕШЕНИЕ № 11437 от 25.07.2019 г. по адм. дело № 35/2019 г. на ВАС - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 640 от 30.10.2016 г., постановено по адм. дело № 483/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в обжалваната му част. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК: 825129434, сумата от 400 лева, представляващи разноски по адм. дело № 35/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2019г.
154 Административно дело No 501/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.И.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 14.05.2014 г. до 18.06.2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 300 лв., предявените от С.И.Д. искове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 21.01.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба) до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Арест – Пазарджик, осъществени по отношение на С.И.Д. в периода от 14.05.2014 г. до 18.06.2014 г. Оставя без разглеждане исковата молба на С.И.Д. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение от 19.06.2014 г. до 05.06.2018 г., ведно със законната лихва от 21.01.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба) до окончателното изплащане на сумата и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.6.2019
Административно дело № 14164/2018
С решение № 8179 от 03.06.2019 г. по адм. дело № 14164/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 545 от 05.10.2018 г., постановено по адм. дело № 501/2018 г. от Административен съд Пазарджик в частта, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София е осъдена да заплати на С.Д., законна лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на решението на съда, до окончателното изплащане на сумата, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция" Изпълнение на наказанията" - гр. София да заплати на С. Д., законна лихва за забава върху сумата на обезщетението – 300 лв., считано от 21.05.2018 г. до окончателното изплащане на задължението. ОСТАВЯ В СИЛА, в останалата му част, Решение № 545 от 05.10.2018 г., постановено по адм. дело № 501/2018 г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2019г.
155 Административно дело No 503/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. (триста лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразно бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Затвора гр. Пазарджик, изразяващи се в неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м, за периода от 125 дни, който е бил част от периода 03.10.2017г.-15.03.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. и за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за претърпени вреди за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 17.4.2019
Административно дело № 4161/2019
С РАЗПОЕЖДАНЕ № 5798 от 17.04.2019 г. по адм. дело № 4161/2019 г. на ВАС - Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Х.А.С. срещу решение № 7/11.01.2019 г. постановено по адм.д. № 503 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 4161/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2019г.
156 Административно дело No 513/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Ж.И.Ц., сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1991/2012 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Ц. срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск за присъждане на мораторна лихва от 22.05.2015 г. до 22.05.2018 г. върху обезщетението за имуществени вреди. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Ц. срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск за присъждане на обезщетение в размер на 3500 лева за неимуществени вреди, претърпени от незаконосъобразното наказателното постановление, ведно със законната лихва от 22.05.2015г. до 22.05.2018г. в размер на 1067,17 лева и законната лихва от датата на завеждане на делото до крайното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Борис Николаев Златков от гр. Пазарджик сумата от 27 (двадесет и седем) лева за направените по настоящото дело съдебно-деловодни разноски, от които 17 лева за адвокатско възнаграждение и 10 дела за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.4.2019
Административно дело № 15291/2018
РЕШЕНИЕ № 5789 от 17.04.2019 г. по адм. дело № 15291/2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 610 от 18.10.2018 г., постановено по адм. дело № 513/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлен искът с правно основание чл. 1 ЗОДОВ на Ж.И.Ц. против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик за обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменено наказателното постановление № 1590/08.10.2012 г., издадено от началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, до размера от 200 лева, и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, на основание чл. 1 ЗОДОВ, да заплати на Ж.И.Ц. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменено наказателното постановление № 1590/08.10.2012 г., издадено от началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, в размер на 200 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 22.05.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, както и съдебни разноски за производството пред първата инстанция в размер на още 22 лв. ОТМЕНЯ решение № 610 от 18.10.2018 г., постановено по адм. дело № 513/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик, в частта му, с която е отхвърлен искът на Ж.И.Ц. против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик за присъждане на законна лихва върху главницата от 150 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, за периода от 22.05.2015 г. до 22.05.2018 г. в размер на 45,74 лева, и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, на основание чл. 1 ЗОДОВ, да заплати на Ж.И.Ц. законната лихва върху главницата от 150 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, за периода от 22.05.2015 г. до 22.05.2018 г., в размер на 45,74 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 610 от 18.10.2018 г., постановено по адм. дело № 513/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на Ж.И.Ц. съдебни разноски за касационната инстанция в размер на 55 лв. /петдесет и пет лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.4.2019г.
157 Административно дело No 521/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Заповед № 03-130-РД/143 от 28.11.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано на М.Д.К. да бъде финансирано следното заявление за подпомагане: ИД № на проекта: 13/06/3/0/00451, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изпраща административната преписка на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Осъжда Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.Д.К. разноски по делото в размер на 790 лв. /седемстотин и деветдесет лева/. Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 2.12.2019
Административно дело № 4153/2019
С решение № 16373 от 02.12.2019 г. по адм. дело № 4153 от 2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 93 от 25.02.2019г. по адм.дело № 521/2018г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М.К. против заповед № 03-130-РД/143 от 28.11.2017г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Пазарджик. ОСЪЖДА М.К. да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Пазарджик сумата 270 /Двеста и седемдесет/ лева – разноски за юрисконсултско възнаграждение и държавна такса за двете съдебни инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
158 Административно дело No 522/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К. *** против Заповед № 45/25.04.2018 г. на Кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 522/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
В законна сила на 13.3.2019г.
159 Административно дело No 533/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.Й.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.Й.К. 7-ми отряд, 701 килия 01 –ва група Затвора Пазарджик против ГД“Изпълнение на наказанията „- София с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 150 000 лева, за период 23.02.2000г. до 14.09.2018г.. Тъй като искът за лихва върху сумата от 150 000 лв. е акцесорен иск , той също ще следва да се отхвърли като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 4.7.2019
Административно дело № 299/2019
ОТМЕНЯ Решение № 670/ 09.11.2018 г. по адм. дело № 533/ 2018 г. на Административен съд- Пазарджик в частта, в която е ОТХВЪРЛЕН искът на Р. К., подаден против Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ гр. София, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за периода от 28.07.2015 г. до 30.05. 2018г. до размера от 800 лв, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“- гр. София да заплати на Р. К. обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на престоя в Затвора Пазарджик за периода от 28.07.2015 г. до 30.05. 2018г. в размер на 800 лв (осемстотин) лева, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба на 30.05. 2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.7.2019г.
160 Административно дело No 535/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.В. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.04.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, предявен против Южноцентрално държавно предприятие Смолян, представлявано от инж. Б.А. за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.04.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.Т.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Южноцентрално държавно предприятие Смолян, представлявано от инж. Б.А., направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.11.2018
Административно дело № 13415/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14772 от 30.11.2018 г. по адм. дело №13415/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от С.Т.В. срещу Решение № 532 от 27.09.2018 г., постановено по адм. д. № 535 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2018 г., в частта, с която е отхвърлен предявеният от В. иск срещу Южноцентрално държавно предприятие – Смолян за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.04.2018 г. до окончателното изплащане на сумата на обезщетението. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13415 по описа на Върховния административен съд за 2018 г. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 20.2.2019г.
161 Административно дело No 552/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен незаконосъобразен акт – Заповед за задържане с рег. № 242/26.05.2016 г. на младши инспектор в Сектор КП при РУ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 5000 (пет хиляди) лева като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 198 (сто деветдесет и осем) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2019
Административно дело № 2548/2019
РЕШЕНИЕ № 8563 от 06.06.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 2548/2019 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/11.01.2019 г., постановено по адм. дело № 552/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2019г.
162 Административно дело No 560/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 727/17.10.2014 г. на Общински съвет Белово, с което е поправено Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.1.2019г.
163 Административно дело No 562/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 22.07.2017 г. до 05.09.2018 г., ведно със законната лихва от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 1 000 лв., предявените от Д.Г.Д. искове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 22.07.2017 г. до 01.05.2021 г., ведно със законната лихва от 01.05.2016 г. до крайното изплащане. Оставя без разглеждане исковата молба на Д.Г.Д. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение от 06.09.2018 г. до 01.05.2021 г., ведно със законната лихва от 01.05.2016 г. до крайното изплащане и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 22.11.2019
Административно дело № 14074/2018
С решение № 15924 от 22.11.2019 г. по адм. дело № 14074/2018 г. на ВАС - ОБЕЗСИЛВА Решение № 547 от 05.10.2018 г., постановено по адм. д. № 562 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на Д.Д. обезщетение за неимуществени вреди за периода от 08.06.2018 г. до 05.09.2018 г. и В ЧАСТТА, с която предявеният от Д.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е отхвърлен за периода от 08.06.2018 г. до 01.05.2021 г. и ПРЕКРАТЯВА делото в така обезсилените части. ОТМЕНЯ Решение № 547 от 05.10.2018 г., постановено по адм. д. № 562 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на Д.Д. обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размера над 740,00 (седемстотин и четиридесет) лв. до присъдения размер от 1000,00 (хиляда) лв., претърпени в резултат на условията, при които бил поставен в Затвора – Пазарджик в периода 22.07.2017 г. – 07.06.2018 г. и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.Д. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени в резултат на условията, при които бил поставен в Затвора – Пазарджик в периода 22.07.2017 г. – 07.06.2018 г. и за сумата в размер над 740,00 (седемстотин и четиридесет) лв. до размера от 1000,00 (хиляда) лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 547 от 05.10.2018 г., постановено по адм. д. № 562 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. в останалата обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
164 Административно дело No 571/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.В.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ГЕОРГИ АТАНАСОВ БУРДИН ПРИ РУП ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Отхвърля жалбата на М.В.К. против Заповед за задържане на лице № 150/ЕКЗ от19.05.2018 г., издадена от старши полицай при РУП Велинград, с която е наредено задържането на жалбоподателя за срок от 24 часа в помещението за временно задържане на РУП Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2019
Административно дело № 14399/2018
Решение № 6411 от 25.04.2019г. на ВАС - София - Пето отделение по АД № 14399/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №546/05.10.2018г., постановено по адм.дело №571/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2019г.
165 Административно дело No 576/2018, I състав Закон за държавния служител И.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 742/28.05.2018 г. на изпълняващ длъжността Кмет на община Септември инж. Я.М., съгласно Заповед № 434/02.04.2018 г., с която е прекратено служебното правоотношение на И.С.Т., на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, поради "съкращаване на длъжността". ОСЪЖДА Кмета на Община Септември да заплати на И.С.Т., сторените по делото разноски в размер на 635.70 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.11.2019
Административно дело № 6748/2019
С РЕШЕНИЕ № 14906 от 05.11.2019 г. по адм. дело № 6748/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение №116 от 05.03.2019 г., постановено по адм.д.№ 576/2018г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Т. *** срещу заповед № 742/28.05.2018г. на изпълняващ длъжността кмет на община Септември. ОСЪЖДА И.С.Т. *** да заплати на община Септември направените по делото разноски в размер на 780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2019г.
166 Административно дело No 583/2018, I състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.И. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1006-000240/30.04.2018г.издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.4.2019
Административно дело № 1670/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4865 от 02.04.2019г. по адм. дело № 1670/2019г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.И. *** срещу Решение № 729 от 27.11.2018 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. д. № 583/2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1670/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. Особено мнение на съдия Юлия Раева С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8969 от 13.06.2019г. по адм. дело № 5996/2019г. на ВАС на Петчленен състав – ІІ колегия: ОСТАВЯ В СИЛА Определение №4865 от 02.04.2019 г. на Върховния административен съд, постановено по административно дело №1670/2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.6.2019г.
167 Административно дело No 586/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.М.Е.,
С.М.Е.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** действия на административен орган началник на РО НСК към Регионална дирекция Национален строителен контрол ЮЦР по изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР по принудително премахване на строеж „жилищна сграда“, реализиране в ПИ № 257 и № 258, кв. 21 по плана на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ВГ-237-00-273/15.05.2018г. Осъжда РДНСК ЮЦР да заплати на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** разноски по производството в размер на 500 (петстотин)лева Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
168 Административно дело No 604/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация Д.Г.М. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.М. ***, против Решение № 398/01.06.2018 г.на секретаря на община Стрелча. ОСЪЖДА Д.Г.М. ***, да заплати в полза на Община Стрелча сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 5.2.2019
Административно дело № 627/2019
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1521 от 05.02.2019 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 627/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.Г.М. против решение по адм.д.№ 604/2018 г. по описа на АС-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д.№ 627/ 2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7108 от 13.05.2019 г. на ВАС София,Пето отд. по адм. д. № 4527/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1521 от 05.02.2019 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Пето отд. на ВАС постановено по адм. д. № 627/2019 г. по описа на ВАС. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.5.2019г.
169 Административно дело No 607/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-246 от 29.05.2018г. на Кмета на Община Брацигово, с която е наредено, да се освободи уличното пространство на улица с осеви точки 32 до 35, между квартали 10 и 15 по плана на с. Козарско, неправомерно заето от М.И.Н., собственик по нотариален акт № 12 от 06.02.2012 г. на УПИ І-196, от квартал 15 по плана на населеното место. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сумата от 925,15лв.(деветстотин двадесет и пет лева и петнадесет ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 23.1.2019г.
170 Административно дело No 610/2018, I състав КСО Ц.Б.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.Б.Ц. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Б., Решение №1012-12-67-2 от 08.06.2018г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик , с което са потвърдени Разпореждане №121-00-4034-5/13.04.2018г. и Разпореждане №121-00-4034-6/16.04.2018г.. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик да заплати на Ц.Б.Ц. с ЕГН **********., сумата 410 лв - представляваща разноски по делото . Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.5.2019
Административно дело № 14502/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 614/18 10.2018 г. по адм. дело № 610/2018 г. на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати на Ц.Б.Ц. *** сумата от 500,00 (петстотин) лева, разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.5.2019г.
171 Административно дело No 615/2018, V състав КСО Р.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-8#2/29.05.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ – Пазарджик, както и отменя потвърденото с него Разпореждане № 122-00-550-9 от 22.12.2017 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане на Р.С.С. е разпоредено да възстанови добросъвестно полученото парично обезщетение за безработица за периода от 22.12.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 8 286,96 лв. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Р.С.С. разноски по делото в размер на 710 /седемстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
172 Административно дело No 622/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Б.Т. МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 161 от 02.06.2018 г. на младши инспектор – В.О.С. при РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметката на Административен съд Пазарджик сумата от 10 /десет/ лева, направени по делото разноски за призоваване на свидетел. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2019
Административно дело № 15129/2018
Решение № 10749 от 10.07.2019г. на ВАС - Осмо отделение по АД № 15129/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 549/08.10.2018г. по адм.д. № 622/2018г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2019г.
173 Административно дело No 626/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1022/11.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж “Навес с площ 28.20 кв.м.“, попадащ в УПИ VІІ-76, кв. 4 по плана на с. Хаджиево, Община Пазарджик, с административен адрес с. Хаджиево, ул. „17 – та“ № 19. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.З.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2019
Административно дело № 14677/2018
Решение № 7091 от13.05.2019г. на ВАС - Второ отделение по АД № 14677/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 643 от 31.10.2018 г., постановено по адм.д. № 626/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. - ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.З.А. сумата 600 лв.(шестстотин лева), представляваща направени по делото разноски в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
174 Административно дело No 628/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.А. ***, подадена против Заповед № 1025/11.05.2018 г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А. *** да заплати в полза на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2019
Административно дело № 3924/2019
РЕШЕНИЕ № 17085 от 12.12.2019 г. на ВАС Сфия, Второ отд. по адм. д. № 3924/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 746/06 декември 2018 г., постановено по адм. д. № 628/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А.,***, да заплати на Община Пазарджик разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.12.2019г.
175 Административно дело No 629/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.А., с адрес: ***, против Заповед № 1024/11.05.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "постройка към съществуваща сграда“, попадащ УПИ VII-76, кв. 4 по плана на с. Хаджиево, община Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А., с адрес: ***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2019
Административно дело № 15321/2018
С РЕШЕНИЕ № 9571 от 20.06.2019 г. по адм. дело № 15321/2018 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 652/05.11.2018 г., постановено по административно дело № 629/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А. ***, да заплати в полза на Община Пазарджик, съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2019г.
176 Административно дело No 630/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.А.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Д. ***, против Експертно решение на НЕЛК № 0628 от зас. 065/15.05.2018 г. на Специализиран състав по неврологични болести. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.3.2019г.
177 Административно дело No 647/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Р.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ц.П. с ЕГН ********** *** против Решение № 92/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 7/28.05.2015 г. ОСЪЖДА Р.Ц.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 2.10.2019
Административно дело № 14386/2018
Решение № 12977 от 02.10.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 14386/2018г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 556 от 10.10.2018 г. по адм. дело № 647/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на Р.Ц.П. против решение № 92 на Общинския съвет - Пазарджик, прието на 28.05.2015 г. по протокол № 7 в частта, в която общинският съвет задължил кмета на община Пазарджик да предприеме практически действия за събиране на дължимата от общинския съветник Р.Ц.П. сума, представляваща получено без основание трудово възнаграждение съобразно отправената до него покана от Държавната финансова инспекция за доброволното й възстановяване. -ОСЪЖДА Р.Ц. П. *** да заплати на Общинския съвет - Пазарджик разноски в размер на 650 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2019г.
178 Административно дело No 653/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 492 от 01.04.2018г. на Кмета на Община Септември с която е отменена Заповед № 22 от 27.07.2015г., на Кмета на Община Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на А.К.Л., ЕГН**********,***, сумата от 1210,00лв.(хиляда двеста и десет лева), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2019
Административно дело № 3814/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 738/03 декември 2018 г., постановено по адм. д. № 653/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА "Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988 и "Ирида-09" ЕООД, ЕИК 200749806, да заплатят на А. Л., ЕГН - [ЕГН], сторените в това производство разноски за един адвокат в размер на 1200 лв, по 600 лв. за всяко едно дружество. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.12.2019г.
179 Административно дело No 654/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.1.2019г.
Съдът счита, че няма процесуални пречки процесуалното искане на страната да бъде уважено, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х. Кърпело, ЕГН **********,***, срещу Заповед № 162 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VІ-867, от кв. 81 по плана на с. Паталеница, като се обособява нов УПИ ХІІІ-1032, търговия и услуги, за имот планоснимачен № 1032, участващ в УПИ VІ и се променят вътрешно регулационните му линии със съседните УПИ VІІ-870 и V-866 по имотни граници, поради неприложена дворищна регулация. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 654/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСВОБОЖДАВА внесения депозит за извършване на съдебнотехническа експертиза в размер на 450 лева, които да се върнат на жалбоподателя. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващата страна.
В законна сила на 30.1.2019г.
180 Административно дело No 664/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.В. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Отхвърля жалбата на Д.Г.В. *** против Заповед № 1487/05.07.2018 г. на секретаря на община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Дървен навес” към жилище, разположено на първия етаж в пететажна жилищна сграда с идентификатор 55155.501.1258.1 по КККР на гр. Пазарджик, изпълнен от жалбоподателката в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1258, съставляващ УПИ IV-1258 в кв.265 по плана на гр.Пазарджик, с административен адрес: ул.“Ал. Батенберг“ № 69. Осъжда Д.Г.В. *** разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 805/2019
С решение № 9266от 18.06.2019 г. по адм. дело № 805/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 756/10.12.2018 г. по адм. дело № 664/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Д.Г.В. *** да заплати на община Пазарджик сумата 100.00 лв. възнаграждение за юрисконсулт. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2019г.
181 Административно дело No 669/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в община Стрелча, приета с Решение №1056/30.04.2015г. на Общински съвет Стрелча, взето с протокол №56, изменена и допълнена с Решение № 428/30.11.2017г. на ОС Стрелча, взето с Протокол № 33. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 18.1.2019г.
182 Административно дело No 670/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67, ал. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Пазарджик, приета с Решение № 188/27.10.2005 на Общински съвет – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Пазарджик, приета с Решение № 188/27.10.2005 на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2019
Административно дело № 13987/2018
Решение № 6454 от 30.04.2019г. на ВАС - София - Трето отделение по АД № 13987/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 600/12.10.2018 г. по адм.дело № 670/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.4.2019г.
183 Административно дело No 677/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев против Решение № 107/28.06.2018 г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура – Пазарджик да заплати в полза на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2019
Административно дело № 336/2019
РЕШЕНИЕ № 13050 от 03.10.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 336/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 771 от 13.12.2018г. по адм. дело № 677 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България да заплати на Общински съвет - гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.10.2019г.
184 Административно дело No 687/2018, III състав Закон за биологичното разнообразие ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № ПК – 028 – ОВОС от 16.05.2018 г. на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик. ВРЪЩА преписката на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик за извършване на съответните административни действия по издаването на съответния административен акт в едномесечен срок от влизане на решението в сила, и в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Директора на РИОСВ гр. Пазарджик да заплати на „ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА“ ЕООД с ЕИК 200822300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 6к, представлявано от управителя И. Живков Тодоров, направените по делото разноски в размер на 638 /шестстотин тридесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 7.8.2019
Административно дело № 8486/2019
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11770 от 07.08.2019 г. на ВАС София- Шесто отд. по адм. д. № 8486/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на РИОСВ – Пазарджик против решение № 310 от 15.05.2019 г., постановено по адм. дело № 687/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 8486/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. Определение № 13448 от 09.10.2019 г. на ВАС Шесто отд. по адм. д. № 10908/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 11770 от 07.08.2019 г. на Председателя на Шесто отд., постановено по адм. д. № 8486/2019 г. на ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2019г.
185 Административно дело No 691/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Д.С.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.С., против Решение № 315з-96/03.07.2018 г. на началника на РУ на МВР гр. Пещера. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2019
Административно дело № 15466/2018
РЕШЕНИЕ № 4331/25.03.2019 г. на ВАС София, Седмо отд. по адм. д. № 15466/2018 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 608/17.10.2018г. на Административен съд Пазарджик, постановено по административно дело № 691/2018г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.3.2019г.
186 Административно дело No 694/2018, II състав ДОПК В.С.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000371 от 03.05.2018г., издаден от Малина Ганчева, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“ на Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Пазарджик, мълчаливо потвърден от Началник Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Пазарджик, с който спрямо Т. са установени задължения за заплащане на местни данъци и такси за отчетни периоди от 01.01.2013г. до 31.12.2017г., включително в общ размер на 274,30лв. и лихви за просрочие при разчитането им с бюджета в общ размер на 74,31лв. ОСЪЖДА В.С.Т., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 19.4.2019г.
187 Административно дело No 703/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Многопрофилна болница за активно лечение „Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, срещу Заповед за налагане на санкции № РД – 253С – 17 от 03.07.2018г., издадена от д-р Й.В.П., временно изпълняващ длъжността Управител на Националната здравно осигурителна каса, гр. София, с която на дружеството, за нарушения по чл. 288, т. 8 ; чл. 288, т.6, б.“а“ и б. „б“ ; чл. 291, т. 5 ; чл. 375, ал. 1, чл. 289, ал. 3, т. 13 от НРД за МД 2017г., на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. са наложени осем санкции от по 200,00лв. и на основание чл. 405, ал. 3 от НРД за МД 2017г. са наложени пет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 500,00лв. (петстотин лева), представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 19.1.2019г.
188 Административно дело No 708/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Изменя Заповед № З-1229 от 19.06.2018 г. на главния директор на Главна дирекция „Охрана“, с която на Н.И.И., в качеството му на младши експерт – младши инструктор по охраната в Областно звено „Охрана – Пазарджик“, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 1 година, като намалява срока на дисциплинарното наказание „порицание“ от 1 година на 10 месеца /десет месеца/. Осъжда Главна дирекция „Охрана“ да заплати на Н.И.И. разноски по делото в размер на 101,67 лв./сто и един лева и шестдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2019
Административно дело № 15216/2018
С решение № 16784 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 15216/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 626/25.10.2018 г., постановено по адм. дело № 708/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Н.И.И. да заплати на Главна дирекция "Охрана" при Министерство на правосъдието, сумата от 100 (сто) лева, разноски по делото за настоящата инстанция.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2019г.
189 Административно дело No 718/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2019г.
Отменя по жалба на С.И.М. ЧАСТТА на Заповед № 1530/16.07.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е определена С.И.М. за адресат на задълженията за премахване на съществуваща сграда, изпълнена в УПИ-ХVІ-71, кв. 9-10 по плана на с. Сарая, Община Пазарджик. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2019
Административно дело № 4059/2019
С решение № 16476 от 03.12.2019 г. по адм. дело № 4059/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62/15.02.2019 г., постановено по адм. дело № 718/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2019г.
190 Административно дело No 734/2018, VI състав Закон за държавния служител К.С.Л. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик да заплати на К.С.Л., с ЕГН **********, сумата от 2252,00 лева (две хиляди двеста петдесет и два лева), представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл, ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 252, 72 лева, която лихва е от датата на признаване на уволнението за незаконосъобразно – 26.06.2017г. до датата на предявяване на иска - 03.08.2018г., ведно със законна лихва върху присъдената сума от датата на предявяване на иска 03.08.2018г. до датата на окончателното изплащане на паричното задължение. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик да заплати на К.С.Л., с ЕГН **********, разноски по съдебно производство в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.1.2019г.
191 Административно дело No 740/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.А.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отхвърля жалбата на И.А.И. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания” („АЕП”) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. за кампания 2017 с изх. № 01-6500/6188 от 09.07.2018 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което на жалбоподателката е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния ? ангажимент по направление „Биологично растениевъдство”. Осъжда И.А.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2019
Административно дело № 1581/2019
С решение № 7022 от 10.05.2019 г. по адм. дело №1581/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 807/21.12.2018 г. постановенопо адм. дело № 740 по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.5.2019г.
192 Административно дело No 741/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2019г.
Отхвърля жалбата на Х.С.В. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 за кампания 2017 с изх. № 01-6500/6186/09.07.2018 г., издадено от заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. Осъжда Х.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2019
Административно дело № 4507/2019
С решение № 16837 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 4507/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/27.02.2019 г., постановено по адм. дело № 741/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Х.С.В. за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.12.2019г.
193 Административно дело No 742/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Г.К. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Г"КП" ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ - РАЙКО БРАТКОВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. № 310зз-115/09.07.2018 г. на Р. Н. Б. – мл. експ. Група КП при РУ – Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Г.Г.К. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.2.2019г.
194 Административно дело No 743/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.К.З. с ЕГН ********** *** , Заповед № 117/26.03.2018г. издадена от кмета на община Белово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.5.2019г.
195 Административно дело No 755/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на В.Г.Д.,***, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 21.3.2019
Административно дело № 2664/2019
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 4206 от 21.03.2019 г . на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 2664/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.Г.. Д. с вх. № 2644/13.02.2019 г. по описа на ВАС срещу решение № 805/20.12.2018 г. постановено по адм.д. № 755 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 2664/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.4.2019г.
196 Административно дело No 759/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Е.С.Я. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Я., ЕГН : **********,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Експертно решение №0740 от зас. № 93 от 09.07.2018 г. на Националната експертна лекарска комисия с което е отменено Експертно решение № 1174 от 29.03.2018г. на ТЕЛК към МБАЛ „Пазарджик“ АД и болничен лист № Е2017 6439230 от 28.11.2017г., издаден от МЦДП „Вива“ ЕООД, гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.5.2019г.
197 Административно дело No 760/2018, VI състав Закон за опазване на земеделските земи ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС ЕООД КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-6/19.07.2018г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик, с което на основание чл. 41а от ППЗОЗЗ се спира процедурата за промяна предназначението на 7002 кв.м. земеделска земя, девета категория, неполивна, собственост на „Глобал Рент Трейд Сервис“ЕООД за изграждане на обект „Индивидуално вилно застрояване“ в землището на с. Баня, имот 015203, местност „Ненова могила и др.“, община Панагюрище, област Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик да заплати на „Глобал Рент Трейд Сервис“ЕООД съдебно-деловодни разноски по производството в размер на 1250(хиляда двеста и петдесет) лева. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 11.12.2018
Административно дело № 14668/2018
С определение № 15366/11.12.2018 г. по адм. дело № 14668/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ-Пазарджик, подадена чрез юрк. Костадинов срещу определениие № 1310 от 24.10.2018 г., постановено по адм. дело № 760 по описа за 2018 г. на АС-Пазарджик.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14668 по описа за 2018 г. на ВАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, петчленен състав, в 7 - дневен срок от съобщението за постановяването му.
В законна сила на 1.4.2019г.
198 Административно дело No 766/2018, VI състав КСО И.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.П., ЕГН **********,***, срещу Решение №1012-12-83#1/26.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №121-00-1878-1/22.06.2018г. на Ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Пазарджик, с което на г-жа И.Д.П. е отказано опускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54ж, ал. 1 и във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 21.10.2019
Административно дело № 90/2019
С протокол от 21.10.2019 г. по адм. дело№ 90/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И.П. против решение № 651/05.11.2018 г., постановено по адм. дело № 766/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 90/2019 г. по описа на Върховен административен съд, шесто отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховен административен съд.
В законна сила на 10.11.2019г.
199 Административно дело No 767/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.А.Д. с ЕГН **********,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. Оставя без уважение направеното искане за присъждане на законна лихва върху сумата от 400 лв. за периода от 26.07.2018г. до 15.08.2018г. като неоснователно. ОСЪЖДА Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.А.Д. с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2019
Административно дело № 14920/2018
С решение № 4571 от 27.03.2019 г. по адм. дело № 14920/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 638 от 30.10.2018 г., постановено по адм. дело № 767/2018 г. по описа на Административния съд – Пазарджик в частта, в която Областната дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик е осъдена да заплати на М.Д. обезщетение в размер на 400 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, за причинени му имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0367-001416/22.11.2017 г., издаден от началника на ОДМВР гр. Пазарджик, РУ, както и в частта за присъдените разноски в размер на 410 лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на М.Д.,, разноски, направени пред касационната инстанция в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.3.2019г.
200 Административно дело No 768/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.П.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л3255 от 25.07.2018г., на старши комисар Васил Миладинов, временно преназначен на длъжността Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието, гр. София с която на държавен служител, старши комисар В.П.К., на длъжност Началник затвор ІІ категория гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 5.2.2019
Административно дело № 625/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ срещу решение №675/09.11.2018 г., постановено по адм.д. 768/2018 г. по описа на Административен съд-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 625/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.2.2019г.
201 Административно дело No 779/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-955 от 16.07.2018г. на д-р Йорданка Величкова Пенкова, на длъжност Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик , в частта по т. 1.1 ; т. 3.1 ; 4.1 ; 5.1 ; 6.1 с която на дружеството, за нарушения по чл. 373, ал. 4, т. 2 ; чл. 274, ал. 4 ; чл. 287, ал. 3, т. 3 от НРД за МД 2018г., на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени пет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 13.8.2019г.
202 Административно дело No 786/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Е.-И.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Ейвис – Иван Георгиев“ с ЕИК 822062966, УРН 183720 със седалище и адрес на управление с. Варвара, ул. „Двадесет и трета“ № 32, обл. Пазарджик, представляван от И.С.Г. с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 г., с изх. № 01-6500/5738/ от 02.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, в частта, с която е отказано финансово подпомагане. ОСЪЖДА ЕТ „Ейвис – Иван Георгиев“ с ЕИК 822062966, УРН 183720 със седалище и адрес на управление с. Варвара, ул. „Двадесет и трета“ № 32, обл. Пазарджик, представляван от И.С.Г. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд “Земеделие” гр. София, направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2019
Административно дело № 1463/2019
Решение № 14481 от 29.10.2019г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 1463/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 760 от 10.12.2018г. по адм.дело № 786/2018г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.10.2019г.
203 Административно дело No 792/2018, I състав Закон за опазване на околната среда ДОЛЕНЕ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.2.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Долене“ ООД и ПРЕКРАТЯВА административно дело № 792/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2019г.
204 Административно дело No 802/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-2530-16 от 29.06.2018г., издадена от д-р Йорданка Величкова Пенкова, временно изпълняващ длъжността длъжност Управител на Националната здравно осигурителна каса, гр. София, с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – ПАЗАРДЖИК“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, за нарушения по чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО и чл. 289, ал. 3, т. 13, от НРД за МД 2017г., на основание чл. 418, ал. 3 и ал. 4 от НРД за МД 2018г. са наложени дванадесет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – ПАЗАРДЖИК“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15 сумата от 650,00лв. (шестстотин и петдесет лева), представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.10.2019
Административно дело № 2623/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 802 / 20.12.2018 г. по адм. дело № 802/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса, със седалище в гр. София, ул." Кричим" №1, да заплати на „МБАЛ –Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, сумата от 450 лв. разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.10.2019г.
205 Административно дело No 803/2018, VI състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.В.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ГРН ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.В.А. *** против мълчалив отказ на директор на дирекция „Гражданска регистрация на населението“ – длъжностно лице по гражданско състояние при община Пазарджик, по подадена от нея молба с вх. № 04-М-1/01.08.2018г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
В законна сила на 18.1.2019г.
206 Административно дело No 810/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т., с ЕГН **********, против Заповед № 1946/16.08.2018г. на кмета на община Пазарджик. Осъжда Т.Р.Т., с ЕГН ********** *** разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсултско възнаграждение и 200 лева депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2019
Административно дело № 3921/2019
С решение № 16805 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 3921/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/18.02.2019 г., постановено по адм. дело № 810/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** сума в размер на 100 (сто) лева, разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2019г.
207 Административно дело No 820/2018, VI състав Закон за движението по пътищата П.С.П. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-0310-000180/16.06.2018 г. на началник РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на П.С.П., сума в размер на 800 (осемстотин) лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
208 Административно дело No 821/2018, I състав Закон за защита от дискриминация Ш.П.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Ш.П.И. ЕГН ********** *** срещу Решение №325 / 10.08.2018г. по преписка №204/2016г. на Втори заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация с което е установено, че ответната страна Окръжен съд Пазарджик не е осъществило дискриминация по смисъла на ЗЗДискр. спрямо жалбоподателката Ш.И. на основата на признак "пол". Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2019
Административно дело № 2961/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение №817/27.12.2018 г. по адм.дело №821/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2019г.
209 Административно дело No 824/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1253 от 20.08.2018 г. на Кмета на Община Велинград, с която е отказано да се одобри изработването на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за УПИ VІІ, ХVІ и ХVІІІ, от квартал 107 по плана на гр. Велинград, по т. 1 от искането на „Прима Колор“ ЕООД, ЕИК 112618703, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“, № 2 и „Стиф-34“ ЕООД, ЕИК 201699950, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“, № 19, като : регулационната линия между имот 7393-общ и имоти 8135, 3800 и 3798 да мине по имотните граници, като новата линия на отредените УПИ VІІ-7393-общ. и УПИ ХVІ-3798, 3799, 3800, 3801 е показана в скицата проект. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по искането на „Прима Колор“ ЕООД, ЕИК 112618703, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“, № 2 и „Стиф-34“ ЕООД, ЕИК 201699950, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“, № 19, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Прима Колор“ ЕООД, ЕИК 112618703, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“, № 2, сумата от 650,00лв.(шестстотин и петдесет лв.) представляваща извършени от последното разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Стиф-34“ ЕООД, ЕИК 201699950, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“, № 19, сумата от 650,00лв.(шестстотин и петдесет лв.) представляваща извършени от последното разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2019
Административно дело № 573/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение №704 от 26.11.2018 г., постановено по адм. дело №824/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на "Прима Колор" ЕООД, ЕИК 112618703 направените разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на "Стиф-34" ЕООД, ЕИК 201699950 направените разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.11.2019г.
210 Административно дело No 827/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация С.В.Д. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОБАВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 15 от 22.08.2018г. на Секретаря на Община Панагюрище по Заявление на С.В.Д., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-11 от 01.08.2018г., адресирано до Кмета на Община Панагюрище. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Панагюрище за произнасяне по Заявление на С.В.Д., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-11 от 01.08.2018г. при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.3.2019
Административно дело № 2382/2019
С определение № 3791 от 14.03.2019 г. по адм. дело № 2382/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Кмета на Община Панагюрище против решение № 822/27.12.2018 г., постановено по адм.дело №827/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело №2382/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба от страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд, в седемдневен срок от получаване на съобщението с препис от определението. С определение № 8265 от 04.06.2019 г. по адм. дело № 4968/2019 г.на ВАС – петчленен състав - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 3791 от 14.03.2019 г. по адм.д. № 2382/2019 г. на Върховния административен съд, Пето отделение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2019г.
211 Административно дело No 831/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.П. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П. ***, Заповед № Л-3505/4 от 08.08.2018 год. на главния директор на ГДИН, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 5.2.2019
Административно дело № 624/2019
Определение № 1533 от 05.02.2019 г. на ВАС София, Пето отд по адм. д. № 624/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на главен директор на ГД"Изпълнение на наказанията" София срещу решение №700/23.11.2018г. по адм.дело №831/2018г. на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производствотопо адм.дело №624/2019г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 21.2.2019г.
212 Административно дело No 835/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на Община Панагюрище да предостави обществена информация по отправено от Б.В.Л.,***, Заявление вх. № ЗДОИ-13 от 16.08.2018г. за достъп до обществена информация. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Панагюрище за произнасяне по Заявление на Б.В.Л.,***, за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-13 от 16.08.2018г. при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 28.6.2019г.
213 Административно дело No 838/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от имуществени вреди, в едно със законната лихва върху сумата от триста лева от датата на подаване на исковата молба 11.09.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 375 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2019г.
214 Административно дело No 842/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.А. НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000242 от 18.08.2017 г. на Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет на М.О.А. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.2.2019г.
215 Административно дело No 843/2018, III състав Закон за движението по пътищата Р.А.К. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.К. с ЕГН ********** *** против Заповед за налагане на ПАМ № 18-0367-000033 от 07.02.2018 г. на Началник група РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.1.2019г.
216 Административно дело No 853/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 06.11.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 4798/13.09.2018 г., подадена от С.Р.Ч.,***, против Областна дирекция “Земеделие“ гр. Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 816 (осемстотин и шестнадесет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 853/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 7.1.2019г.
217 Административно дело No 858/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.Д., ЕГН ********** ***, срещу Уведомително писмо изх. № 016500/9656 от 18.08.2017г. за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за селските райони 2007г. – 2013г., издадено от Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за кампания 2016г. ОСЪЖДА И.Г.Д., ЕГН ********** *** , да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.7.2019г.
218 Административно дело No 863/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Г. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Т.Г.,***, против Заповед №ДК-19-Пз-4 от 04.09.2018 год. на началника на РО НСК - Пазарджик при РДНСК - ЮЦР ОСЪЖДА Г.Т.Г.,*** да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ при РДНСК - ЮЦР, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2019
Административно дело № 1040/2019
С РЕШЕНИЕ № 13199 от 07.10.2019 г. по адм. дело № 1040/2019 г. на ВАС - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 737/03.12.2018 г., постановено по административно дело № 863/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.10.2019г.
219 Административно дело No 875/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА АД № 875 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС от съобщаването му.
В законна сила на 26.2.2019г.
220 Административно дело No 881/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.Х.Х. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-361 от 03.08.2018г. на началника на сектор „ПП“ при ОДМВР - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „ПИСМЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ за срок от ТРИ месеца на Я.Х.Х. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Началника на сектор „ПП“ при ОДМВР - Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Я.Х.Х. с ЕГН **********, сторените от него разноски по делото в размер на 710 / седемстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.3.2019
Административно дело № 2752/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4261 от 21.03.2019 г. по адм. дело № 2752/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Началника на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пазарджик срещу решение № 744/05.12.2018 г., постановено по адм.д. 881/2018 г. по описа на Административен съд-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 2752/2019 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на Я.Х.Х. деловодни разноски в размер на 700 (седемстотин) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е прекратено производството може да бъде обжалвано пред Петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9161 от 17.06.2019 г. по адм. дело № 5995/2019 г. на ВАС- Петчленен състав – ІІ колегия: ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №5995/2019 г. на Върховен административен съд, петчленен състав. ИЗПРАЩА делото по компетентност на тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение за произнасяне по искането по чл.248, ал.1 ГПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9900 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 2752/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОТХВЪРЛЯ искането на Началник сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик за изменение на постановеното по делото определение № 4261 от 21.03.2019 г. определение в частта относно разноските, като неоснователно. Определението е окончателно.
В законна сила на 27.6.2019г.
221 Административно дело No 882/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.С.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСП.РУСИ ТЕМЕЛКОВ РАЗУЗНАВАЧ СЕКТОР КП ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.И. ***3, със съдебен адрес ***, к. 5 против заповед за задържане на лице с рег. № 367/04.09.2018 г. издадена от инспектор – Р.Т., на длъжност разузнавач в сектор КП при РУ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 22.3.2019
Административно дело № 2705/2019
Разпореждане № 4288 от 22.03.2019г. на ВАС - Пето отделение по АД № 2705/2019г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л.С.И. против решение по адм.д.№ 882/2018 г. по описа на АС-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д.№ 2705/ 2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 13.4.2019г.
222 Административно дело No 884/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 20.1.2019г.
223 Административно дело No 885/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сума в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000287/27.09.2017г. на началник на група в РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.09.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 1000 лева, тоест за сумата от 1000лв. до 5 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сумата от 160 (сто и шестдесет) лева разноски за адвокатско възнаграждение и 10 лева разноски за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2019
Административно дело № 4125/2019
РЕШЕНИЕ № 15996 от 25.11.2019 г. по адм. дело № 4125/2019 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 18.02.2019 г. по адм. дело № 885/ 2018г. на Административен съд– Пазарджик в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.11.2019г.
224 Административно дело No 886/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ отказа на Главния архитект на община - Пазарджик да издаде Удостоверение за търпимост на строеж :“Пристройка към жилищна сграда-лятна кухня“ находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.465, съставляващ УПИ ХIV-8670 в кв.44по плана на гр.Пазарджик. ВРЪЩА делото като преписка на Главния архитект за ново произнасяне по искането, при съобразяване с мотивите на настоящето решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.С. с ЕГН ********** ***, против изричен отказ на гл.архитект на община Пазарджик от 30.08.2018г. за издаване на удостоверение за търпимост на строеж : „Навес-барбекю“ находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.465, съставляващ УПИ ХIV-8670 в кв.44по плана на гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 689/2019
С РЕШЕНИЕ № 8786 от 11.06.2019 г. по адм. дело № 689/2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К. Л. С.против решение № 703 от 23.11.2018 г. по адм. дело № 886/ 2018 г. на Административен съд – Пазарджик в частта, в която отменен отказ на главния архитект на община - Пазарджик да издаде удостоверение за търпимост на строеж: „пристройка към жилищна сграда – лятна кухня“, в ПИ с идентификатор 55155.506.465, съставляващ УПИ XIV- 8670, кв. 44, по плана на гр. Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 703 от 23.11.2018 г. по адм. дело № 886/ 2018 г. на Административен съд – Пазарджик в частта, в която е отхвърлена жалбата на Н.Д. С. против отказ от 30.08.2018 г. на главния архитект на община Пазарджик за издаване удостоверение за търпимост на строеж: „навес – барбекю“, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.506.465, съставляващ УПИ XIV- 8670, кв. 44, по плана на гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2019г.
225 Административно дело No 888/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомление изх. № 24-19240/29.08.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография кадастър – Пазарджик, с което е отказано на жалбоподателите да се отстрани грешка в картата чрез заличаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.243.1.3. от КККР на гр. Пещера. ИЗПРАЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Я.А.Д.,***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, направени разноските по производството. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Щ.А.Д.,***, сумата от 10 (десет) лева, направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.3.2019г.
226 Административно дело No 893/2018, IV състав ДОПК Т.Д.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Д.В. *** против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 893/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.1.2019г.
227 Административно дело No 894/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност А.Е.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2019г.
Отменя по жалба на А.Е.В. Ревизионен акт № Р-16001317006516-091-001/29.05.2018г., в частта, предмет на настоящото дело, за допълнително начислен ДДС на стойност 50 676, 19 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 13 166, 00 лв., потвърдена с Решение № 495/29.08.2018г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.Е.В., разноски по делото в размер на 2703 лв. (две хиляди седемстотин и три лева). Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.6.2019г.
228 Административно дело No 895/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Георгиев Янев, подаден против чл. 16, ал. 1, в частта относно „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“ от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на територията на община Сърница, приета с Решение № 24/30.06.2015 г. на Общински съвет – Сърница. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 1090/2019
С решение № 10166 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 1090/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 800/20.12.2018 г. по адм. дело №895/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2019г.
229 Административно дело No 899/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Правилника за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА АД № 899 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ответната страна от получаване на съобщението.
В законна сила на 27.2.2019г.
230 Административно дело No 900/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в открито съдебно заседание на 22.01.2019 г., с което е даден ход на устните състезания ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 900/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на началника на РДНСК, ЮЦР за поправка на очевидна фактическа грешка, след което същата да се върне за произнасяне по жалбата на Н.В.Т. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-33/14.08.2018 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО
В законна сила на 22.2.2019г.
231 Административно дело No 901/2018, IV състав Закон за движението по пътищата В.В.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.С. ***, подадена чрез адв. Р.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000317 от 19.08.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 10.4.2019г.
232 Административно дело No 903/2018, VI състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
Отменя по жалба на Й.И.Л. Заповед № 4407/20.08.2018 г. на Директор на Агенция “Митници“, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Осъжда Агенция Митница да заплати на Й.И.Л. разноски по производството в размер на 810 лв. ( осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2019
Административно дело № 4331/2019
РЕШЕНИЕ № 17537 от 19.12.2019 г. по адм. дело № 4331/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/18.02.2019 г. по адм. дело №903/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция "Митници" да заплати разноски по делото в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева на Й.И.Л.,***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
233 Административно дело No 904/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране…“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Стрелча, приета с Решение № 149/27.11.2008г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 904/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Стрелча да заплати от съответния бюджет на Община Стрелча в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 5.2.2019г.
234 Административно дело No 909/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.12.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 900 лв. /деветстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик през периода на престоя му в затвора – 28.08.2017 г. до 23.05.2018 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 4 000 лв. над уважения размер 900 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 4 000 лв., причинени му в периода от 28.08.2017 г. до 23.05.2018 г. от нечовешките условия, при които е пребивавал в Затвор – Пазарджик, ведно със законната лихва от 28.09.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба в съда) до крайното изплащане. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 1168/2019
С решение № 15316 от 12.11.2019 г. по адм. дело № 1168/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 743/04.12.2018 г. по адм. дело №909/2018 г. на Административен съд - Пазарджик.Решението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2019г.
235 Административно дело No 913/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.К.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. *** ,Разпореждане №4505-40-2305/12.09.2018г. на Директора на фонд "ГВРС" към НОИ. Връща делото на административния орган за произнасяне съгласно указанията на съда. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Административно дело № 2365/2019
С РЕШЕНИЕ № 13301 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 2365/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 18.01.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 913/2018г. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Пазарджик да заплати в полза на Н. Костадинова К. с адрес *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски - възнаграждение за един адвокат. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по искането за допълване на решение № 14 от 18.01.2019г. по адм. дело № 913/2018г. в частта му за разноските. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.10.2019г.
236 Административно дело No 914/2018, I състав Кодекс на труда ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Исав -1 „ЕООД гр.Пазарджик , със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 , ЕИК 130094558 , дадени задължителни предписания от Д“Инспекция по труда“- Плевен № 174508/14.12.2017г. в частта : 1. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да извърши оценка на риска, съгласно изискването на чл. 15 ал. 1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 2. Строителят "Исав-1" ЕООД ,гр. Пазарджик ла проведе начален, инструктаж на работниците на подизпълнителя „Технсжом" ООД гр. Плевен, EVlK 114625568, които ще работят на обекта, съгласно изискването на чл. 12 ал. 1 ат Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г. изм,) и. и чл 16 т. 1 буква „е" от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни м безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 3. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да осигури комплексни ЗБУТ на работниците на подизпълнителя по Договор за възлагане на строителство № 20171120-01/20.11.2017 г. „Техноком" ООД гр. Плевен, ЕИК 114625568 на изпълнявания от него строеж, в съответствие с минималните изисквания на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп., съгласно изискването на чл. 16 т. 1 буква „б" от същата наредба. Срок:29.12.2017 година 4. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се огради с временна плътна ограда, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017година 5. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година Отхвърля жалбата в останалата и част като неоснователна . ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“-Плевен да заплати на ИСАВ-1“ЕООД с ЕИК 130094558, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 представлявано от И.Х. сума в размер на 1925лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.11.2019
Административно дело № 2474/2019
РЕШЕНИЕ № 15723 от 19.11.2019 г. по адм. дело № 2474/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОТМЕНЯ решение № 6 от 11.01.2019г. на Административен съд Пазарджик в частта, отменяща предписания, дадени в протокол изх. № 1745108/14.12.2017г. на инспектори в ДИТ Плевен по точки 2-6 и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Х.-управител и представляващ Исав-1 ЕООД с адрес в гр. Пазарджик срещу предписания, дадени в протокол изх. № 1745108/14.12.2017г. по точки 2-6 на инспектори в ДИТ Плевен. ОСЪЖДА управителя и представляващ ИСАВ-1 ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода", № 15 да заплати в полза на ДИТ Плевен сумата от 470 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции и разноски в размер на 70 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.11.2019г.
237 Административно дело No 915/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Х.Г.П. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0340-000158 от 19.07.2018 г. по чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП, издадена от началника на РУП Септември. ОСЪЖДА началника на РУП при ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември да заплати от съответния бюджет на Х.Г.П. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.1.2019г.
238 Административно дело No 919/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.А.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.К.-***, подадена чрез адв. А.К., против Мълчалив отказ на директора на РЗИ Пазарджик по заявление вх. № 03-645/20.08.2018 г. за издаване на здравно заключение за съгласуване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот в землището на гр. Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 919/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.2.2019
Административно дело № 269/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2215 от 15.02.2019 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 269/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1332 от 30.10.2018 г., постановено по адм. дело № 919/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2019г.
239 Административно дело No 920/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност ТЕХНО БИО ЕКСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло Акт за прихващане или възстановяване № Р-16001318004310-171-001 от 23.08.2018г., издаден от Иванка Димитрова Узунова, на длъжност гл. инспектор по приходите, потвърден с Решение № 385 от 10.09.2018г. на Директора на Териториална дирекция на НАП, Пловдив, с който, установено с Ревизионен акт № Р-16001318000432-091-001 от 13.08.2018г. на ТД на НАП, Пловдив изискуемо вземане от „Техно Био Експорт“ ЕООД в размер на 9140,00лв. е прихванато срещу данък за върху добавената стойност за възстановяване на „Техно Био Експорт“ ЕООД за отчетен период 01.06.2018г. до 30.06.2018г. по Справка декларация вх. № З-16001318004310-020-001 от 15.07.2018г. и Справка декларация вх. № 13001560992 от 16.07.2018г. ВРЪЩА преписката на административния орган, за издаване на административен акт по Справка декларация вх. № З-16001318004310-020-001 от 15.07.2018г. и коригираща Справка декларация вх. № 13001560992 от 16.07.2018г., при спазване на указанията по прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП, Пловдив да заплати на „Техно Био Експорт“ ЕООД, ЕИК 204171207, с адрес за кореспонденция гр. Велинград, ул. „Цар Самуил“, № 1 сумата от 1050,00лв.(хиляда и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 20.5.2019г.
240 Административно дело No 921/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1935 ГР.СЕПТЕМВРИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за съгласуване на обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 02-2600/2430#4 от 21.08.2018г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта с което спрямо читалището е определена финансова корекция в размер на 5% от сумата на заявените за плащане разходи по договор за възлагане на обществена поръчка със стойност на договора за възлагане на обществена поръчка в размер на 212118,59лв., без ДДС. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, София да заплати на Народно читалище „Пробуда – 1935“, гр. Септември, бул. „Княз Борис І“, № 73, сумата от 850,00лв.(осемстотин и петдесет лева), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2019
Административно дело № 1177/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 741/3.12.2018г. по адм. дело № 921 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018год. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Народно читалище „Пробуда – 1935“, гр. Септември сумата 500 /петстотин/ лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.11.2019г.
241 Административно дело No 922/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.Д., ЕГН ********** ***, срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/3382 от 23.08.2018г., на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007г. – 2013г., за кампания 2015г., с което е отказано финансово подпомагане общо в размер на 25409,83лв. и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 10953,83лв. ОСЪЖДА И.Г.Д., ЕГН ********** *** , да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 19.6.2019г.
242 Административно дело No 925/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.12.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К., подадена чрез адв. В.С., против Заповед № ОЗО-15/21.09.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 925/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.1.2019
Административно дело № 15659/2018
Определение № 548 от 14.01.2019 г. на ВАС София,Четвърто отделение по адм. д. № 15659/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 1493 от 4.12.2018 г. по адм.дело № 925/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.1.2019г.
243 Административно дело No 927/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Исковите претенции, заявени от С.Р.Ч. ***, да бъде осъдена Областна Дирекция „Земеделие, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 3, ет.4, да заплати на ищеца обезщетение за претърпени имуществени вреди, представляващи сумите от 16,00лв., заплатена държавна такса и 600,00лв., заплатено адвокатско възнаграждение в производството по гр. дело № 28 по описа на Велинградски районен съд за 2016 г., като и обезщетение за забавено плащане на същите парични суми съразмерно на законната лихва за периода от влизане в сила на отменителното съдебно решение до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА С.Р.Ч. *** да заплати на Областна Дирекция „Земеделие, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 3, ет.4 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи извършени разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.1.2019г.
244 Административно дело No 929/2018, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4357 от 26.07.2018г., на Директора на Агенция Митници с която, за извършено в периода 15.02.2018г. до 16.03.2018г., деяние – „не е изпълнил стриктно заповед на висшестоящ ръководител“, с което е извършил нарушение по чл. 24, ал. 1, от Закона за държавния служител, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗДСл., чл. 19 и чл. 23 от Кодекса за поведение на митническият служител, във връзка с чл. 17, ал.5 от Закона за митниците, чл. 35, т. 18 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, т. 5.2.2.5 и т. 5.2.2.6. от Правилника за вътрешния ред в Агенция Митници, т. V.20 и т. V.22 от длъжностната характеристика, връчена на 20.10.2017г., във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДСл., на основание чл. 90, ал.1, т. 2 от ЗДСл., като същото съставлява дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал.2, т. 1 и т. 5 от ЗДсЛ., на Й.И.Л., държавен служител на длъжност „митнически инспектор“ в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши е наложено дисциплинарно наказание „порицание“. ОСЪЖДА Агенция Митници, да заплати на Й.И.Л., ЕГН **********,***, сумата от 810,00лв. (осемстотин и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 25.4.2019г.
245 Административно дело No 933/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000250/14.07.2018 г. на началник „Група“ в РУП-Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с която на В.А.Т. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 11.1.2019г.
246 Административно дело No 935/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.12.2018г.
Отменя чл. 32, т. 21, 22 и 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, приета с Решение № 165/31.05.2018 г. на Общински съвет Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.1.2019г.
247 Административно дело No 936/2018, IV състав Кодекс на труда А.К.А. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.К.А. ***, против Протокол № ПР1831233/03.10.2018 г. на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 936/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.2.2019г.
248 Административно дело No 940/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.С.,
И.Х.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Белово за извършване на административна услуга по искане с вх. № АО-2147/30.08.2018 г. и вх. № 476/30.08.2018 г. на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН ********** ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Белово, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 520 /петстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2019
Административно дело № 9993/2019
Решение № 17432 от 18.12.2019г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 9993/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 21.02.2019 г., постановено по адм. дело № 940/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Белово да заплати на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН **********, и двамата с адрес *** сума в размер на 500 (петстотин) лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.12.2019г.
249 Административно дело No 942/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.М. ГЕОРГИ МАНОЛОВ ДЕМЕРДЖИЕВ ИНСПЕКТОР В КП ПРИ РУ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М., подадена чрез адв. К., против Заповед за задържане на лице рег. № 146/28.09.2018 г. на инсп. Георги Д., на длъжност „разузнавач“ в КП при РУ Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 942/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.6.2019г.
250 Административно дело No 943/2018, VI състав КСО С.С.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.В., ЕГН **********, против Решение № 1012-12-107#1/03.09.2018г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което са потвърдени Разпореждане № 121-00-4074-3 от 03.08.2018г. и Разпореждане № 121-00-4074-4 от 03.08.2018г. на ръководителя на осигуряване за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА С.С.В., ЕГН ********** *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2019г.
251 Административно дело No 950/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Решение № 1033/31.08.2018 г. на ОбС Септември, взето по Протокол № 54/31.08.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати от съответния бюджет в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 31.1.2019г.
252 Административно дело No 951/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Решение № 1034/31.08.2018 г. на ОбС Септември, взето по Протокол № 54/31.08.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати от съответния бюджет в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 31.1.2019г.
253 Административно дело No 952/2018, IV състав КСО Л.М.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Матева И. ***, против Решение № 1012-12-116#1/27.11.2018 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 25.3.2019
Административно дело № 5687/2019
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 4351 от 25.03.2019 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. д. № 2129/2019 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л.М.И. срещу решение №827 от 31.12.2018 г., постановено по адм. дело № 952/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 2129/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8522 от 06.06.2019 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 5687/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 4351 от 25.03.2019 г. по адм. д.№ 2129/2019 г. на председателя на шесто отделение на ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2019г.
254 Административно дело No 956/2018, I състав Закон за движението по пътищата Б.К.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000311 от 18.08.2018 г. издадена от Началник РУП - Велинград при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС марка Ситроен Берлинго с рег. PB4181MT за срок от 11 месеца и са отнети са 2 бр. Рег. Табели с № PB4181MT както и СРМПС № 004873554 ОСЪЖДА РУ Велинград, към ОДМВР - ПАЗАРДЖИК да заплати на Б.К.Ч. ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
255 Административно дело No 960/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М.,***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 960/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.1.2019г.
256 Административно дело No 970/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.А. МЛ. ИНСПЕКТОР ООР ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.А. ***, подадена чрез адв. М., против Заповед за задържане на лице № 310з-146/25.09.2018 г. по описа на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, издадена от мл. инсп. И. С. Ш.. ОСЪЖДА И.Р.А. ***, да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.2.2019г.
257 Административно дело No 971/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност П.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на П.П.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. Н., против Решение № 405/26.09.2018г. на директор на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180013-022-0062129/30.08.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА П.П.Ч., ЕГН ********** да заплати на Дирекция на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за осъществена юрисконсултска защита в размер на 500лв. (петстотин лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2019г.
258 Административно дело No 973/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност СТЕФАНИ И ГАБИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317008806-091-001/27.06.2018 г., в частта, потвърдена с Решение № 541/17.09.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Стефани и Габи“ ЕООД, ЕИК 203817600, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Г. Найденов“ № 22, представлявано от П.К.Г., направените по делото разноски в размер на 1350 /хиляда триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 3185/2019
Решение № 9300 от 18.06.2019г. на ВАС - Първо отделение по АД № 3185/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 07.02.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 973/2018 г. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 52 да заплати на „Стефани и Габи“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, ул. „Г. Найденов“ № 22 разноски за касационното производство в размер на 800 лв. /осемстотин лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
259 Административно дело No 976/2018, I състав Закон за движението по пътищата М.Я.М. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Я.М. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник адв.П.М. *** против ЗПАПАМ № 18-0310-000268/21.0-9.2018г. , издадена от Началник на РУ-Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 976 / 18г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
В законна сила на 20.3.2019г.
260 Административно дело No 979/2018, III състав КСО Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощник С.И.Г. против Решение № 1012-12-117/27.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** /01.07.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.3.2019г.
261 Административно дело No 980/2018, III състав ДОПК ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова против Решение № 307/30.07.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-023-0002550/12.07.2018 г., издадено от Е.В. – старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2019г.
262 Административно дело No 981/2018, III състав КСО Н.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-110-1/18.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 6/ прот. № № 01253 от 06.07.2018 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - гр. Пазарджик, за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-12-491/13.04.2018 г., подадено от Н. Георгиева К., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пазарджик да заплати на Н.Г.К. с ЕГН ********** *** сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, съставляваща сторените от последната разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
В законна сила на 1.3.2019г.
263 Административно дело No 982/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2266/01.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "масивен гараж със санитарен възел" с площ 42, 42 кв.м., находящ се в УПИ ХVI-290, в кв. 35, по плана на с. Ивайло, с административен адрес с. Ивайло, ул. „27-ма“ № 17, извършен от Н.Г. *** да заплати на Н.Г.В., сумата 860.00/осемстотин и шестдесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба от страните в 14 - дневен срок от съобщаваното му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.11.2019
Административно дело № 3473/2019
РЕШЕНИЕ № 15735 от 19.11.2019 г. по адм. дело № 3473/ 2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ Решение № 89/25.02.2019 г., постановено по административно дело № 982/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него постановява : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.В. против Заповед № 2266/01.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Г.В., ЕГН : **********,***, съдебно-деловодни разноски в размер на 200 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2019г.
264 Административно дело No 984/2018, II състав ДОПК ХОТ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението с което да даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на „Хот Пойнт България“ ЕООД, ЕИК 201893827, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Тракийска“, № 24, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУЗД6303000058-1 от 23.08.2018г., издаден от Милица Георгиева - Петкова, на длъжност младши експерт „Местни приходи“ в Община Брацигово, потвърден от Кмета на Община Брацигово с Писмо изх. № 30-1095-3-1 от 05.10.2018г., с което за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства към 23.08.2018г. в общ размер на 990,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в общ размер на 223,42лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 984 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Обща администрация“ при Община Брацигово(респективно длъжностното лице в общината което осъществява тази функция), който след като прецени дали, жалба вх. № 30-1095-3 от 21.09.2018г. на „Хот Пойнт България“ ЕООД е подадена в рамките на установения за това процесуален срок, да се произнесе по допустимостта и основателността на същата, при спазване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото определение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „Хот Пойнт България“ ЕООД, ЕИК 201893827, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Тракийска“, № 24 сумата от 1150,00лв.(хиляда сто и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила на 8.5.2019г.
265 Административно дело No 988/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИВ МАР ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.01.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 988/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск „ИВ МАР“ ООД с ЕИК 112594978, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от М.И. - управител против Национална агенция по приходите, с искане ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за имуществени вреди в размер на 79 905.52 лева, ведно със законната лихва в размер на 1204,22 лева, считано от 09.05.2015 г., за причинени вреди във връзка с отменени постановления за възлагане на недвижими имоти на ТД на НАП Пловдив и отменени действия на публичния изпълнител по изп. дело № 6/2014 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 988/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на „ИВ МАР“ ООД с ЕИК 112594978, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от М.И. - управител против Национална агенция по приходите. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Национална агенция по приходите София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.3.2019г.
266 Административно дело No 990/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Я. обезщетение за имуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени на същата от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лв. по нахд № 236/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразното НП № 18-0367-000720/09.05.2018 г. издадено от началника на РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Я. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 16.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 800 лв. Отхвърля иска на Д.С.Я. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер 20 лв. върху сумата от 1000 лв., за периода от 14.08.2018 г. до 24.10.2018 г. Отхвърля иска на Д.С.Я. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 1000 лв., за периода от 25.10.2018 г. до 15.11.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.С.Я. разноски по делото в размер на 290,67 лв. /двеста и деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.1.2019г.
267 Административно дело No 991/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Е.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.Д. с ЕГН **********,*** сумата от 100/сто/ лв. обезщетение за претърпени от него имуществени вреди, сумата от 700 / седемстотин/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху двете суми, считано от 24.10.2018г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 700лв. до пълния му размер от 2500лв., както и за заплащане на лихва върху двата иска за периода от 19.10.2015г. до 19.10.2018г.. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.Д. с ЕГН **********,*** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 20.3.2019
Административно дело № 2560/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР - Пазарджик, чрез с вх. № 2270/07.02.2019 г. по описа на ВАС срещу решение № 797/19.12.2018 г. постановено по адм.д. № 991 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 2560/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на
В законна сила на 20.3.2019г.
268 Административно дело No 992/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.А.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.А.Й., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 84 от 10.09.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : пристройка към съществуваща сграда в УПИ ХV-496,497, от кв. 2а по регулационния план на с. Динката, общ. Лесичово, с извършител В.Й.. ОСЪЖДА В.А.Й., ЕГН **********,*** да заплати на Община Лесичово сумата от 600,00 лв. /шестстотин лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.9.2019
Административно дело № 8528/2019
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В. Й., с вх. № 10477 от 19.06.2019 г. против решение № 271 от 24.04.2019 г., постановено по адм. дело № 992/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. дело № 8528/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.9.2019г.
269 Административно дело No 993/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Т.М. *** против Заповед №627/20.09.2018 г. на кмета на община Батак ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 993/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.4.2019г.
270 Административно дело No 995/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.И.К. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 88/2018 г. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0310-000177/14.03.2018 г., издадено от началника на РУ Панагюрище. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.И.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.1.2019г.
271 Административно дело No 996/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.4.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Д.П. Заповед № 18-0367-000172/09.06.2018 г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.Д.П. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА4136ВВ за срок от 11 месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 11 месеца на шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на В.Д.П. сума в размер на 310 /триста и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 24.4.2019г.
272 Административно дело No 1000/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик сумата от 370,00лв.(триста и седемдесет лева) имуществени вреди, представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 86 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., както сумата от 700,00лв., представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение по к.н.а.дело № 649 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик сумата от 450,00лв.(четиристотин и петдесет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 2.7.2019
Административно дело № 3317/2019
С решение № 10217 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 3317/2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 823 от 27.12.2018 г., постановено по адм. дело № 1000/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик против Агенция „Митници“, с правно основание чл. 1 ЗОДОВ, за присъждане на сумата от 370 лева за имуществена вреда, представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение по АНД № 86/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, както и сумата от 700 лева, представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение по КАНД № 649/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, във връзка с оспорването на Наказателно постановление № 1132 от 29.11.2017 г. на началника на Митница Пловдив. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2019г.
273 Административно дело No 1001/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на А.Г.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 848/2018 на РС-Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразното НП № 17-1006-004885/07.12.2017 г. издадено от началника на група в Сектор «Пътна полиция» Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на А.Г.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 20.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля иска на А.Г.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 30.10.2018 г. до 19.11.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.Г.А. разноски по делото в размер на 308,91 лв. /триста и осем лева и деветдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2019
Административно дело № 1562/2019
С решение № 14075 от 22.10.2019 г. по адм. дело №1562/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762 от 10.12.2018 г., постановено по адм. д. № 1001/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.Г.А., сумата от 350,00 лева, представляваща разноски по адм. дело № 1562/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.10.2019г.
274 Административно дело No 1002/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров направените по делото разноски в размер на 770 лева /седемстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 7.3.2019г.
275 Административно дело No 1003/2018, V състав Закон за движението по пътищата ГОЛДИЗ 15 ЕООД НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000335/05.08.2018 г. на началник РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на „Голдиз 15“ ЕООД е наложена мярката прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца на собственото му МПС – л.а. „Кия Соренто“ с рег. № РА0705КК. Осъжда РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на „Голдиз 15“ ЕООД разноски по делото в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
В законна сила на 12.1.2019г.
276 Административно дело No 1007/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Е.И.З. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Е.И.З. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000266/20.10.2018г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик РУ-Септември, с която е приложена ПАМ на Е.И.З. по чл. 171, т. 2а, б.б от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН № РА6897КА за срок от една година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от една година на шест месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Е.И.З. сума в размер на 10 /десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.1.2019г.
277 Административно дело No 1010/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против мълчалив отказ на Главния директор на ГДИН да се произнесе по негова молба с рег. № М-1094/14.08.2018г. за преместване от затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Стара Загора. Прекратява производството по адм. д. № 1010/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.1.2019г.
278 Административно дело No 1012/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.В.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2019
Административно дело № 4540/2019
Решение № 16363 от 02.12.2019г. на ВАС, Трето отделение по АД № 4540/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/11.02.2019 г. по адм. дело № 1012/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
279 Административно дело No 1013/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ФИЛИП МИХОВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Филип Михов“ ЕООД обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 944/2018 на РС-Пазарджик, с решението, по което дело е отменено като незаконосъобразното НП № К-039677/03.01.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите. Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Филип Михов“ ЕООД обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 19.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Филип Михов“ ЕООД разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.1.2019г.
280 Административно дело No 1014/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., обезщетение в размер на 100/сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 670/2018г на Районен съд - Пазарджик.. ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част / до пълния размер от 800 лв./ като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., сторените по делото разноски в размер на 100/сто/ лева за адвокатско възнаграждение и ДТ. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2019г.
281 Административно дело No 1015/2018, II състав Закон за движението по пътищата Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.12.2018г.
Съдът счита, че няма пречка така заявената воля от страната да бъде уважена, поради което на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Х.А., ЕГН: ********** ***, с посочен адрес за призоваване гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“, № 3, ет. 3, офис 22, адв. П. П., срещу отказ на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик да приеме заявление по чл. 13, ал. 1, т. 1, т.3, т.4, т. 6 и т. 7 от Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 97 от 15.10.2002 г.) ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1015 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила на 4.1.2019г.
282 Административно дело No 1017/2018, V състав ДОПК Г.И.Я. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.И.Я. против АУЗД № АУ000552/12.06.2018 г. на старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при община Пазарджик. Прекратява административно дело № 1017 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при община Пазарджик.
В законна сила на 7.2.2019г.
283 Административно дело No 1018/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛАГРОИНВЕСТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.6.2019г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булагро инвест“ ООД, ЕИК 202500860, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Тринадесета“, № 3А, срещу Заповед № ОЗ-РД/6107 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление на „Булагро инвест“ ООД с ИД номер на проекта 13/04/1/0/92679 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г. ОСЪЖДА „Булагро инвест“ ООД, ЕИК 202500860, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Тринадесета“, № 3А, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1018 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 8.10.2019г.
284 Административно дело No 1019/2018, II състав Закон за движението по пътищата Г.С.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-0367-000236 от 24.06.2018г., издадена от Д.Б.Б., временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г.С.С.,*** е наложена принудителна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 282299634. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2019г.
285 Административно дело No 1022/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Д.,
Б.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Д. *** против Заповед № РД-615-1/08.10.2018 г. на кмета на община Брацигово като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.В.Д. *** да заплати на Община Брацигово разноски в размер на 700 лева, от които 600 лева представляващи адвокатско възнаграждение и 100 лева направен депозит за вещо лице. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на и Б.П.Д. *** против Заповед № РД-615-1/08.10.2018 г. на кмета на община Брацигово като НЕДОПУСТИМА.
В законна сила на 23.5.2019г.
286 Административно дело No 1023/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.К. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К. *** относно писмо № 94 А-656-8/26.09.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1023/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2019г.
287 Административно дело No 1025/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на адв.В.С. , в качеството му на пълномощник на Д.Ю.С. от гр.Кърджали с ЕГН **********,***, против устен отказ на началника на Затвора Пазарджик да го назначи на работа във връзка с подадена от него молба с Вх.№ ЗМ-1634/22.10.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1025 по описа за 2018 г. на Административен съд-Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.3.2019
Административно дело № 2284/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, подадена от Д.Ю.С., чрез адв. В.С. с вх. № 183 от 07.01.2019 г. по описа на Върховния административен съд, против определение № 1502 от 06.12.2018 г., постановено по адм. дело № 1025/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 2284/2019 г. на Върховния административен съд. Разпореждането може да се обжалва пред Върховния административен съд, тричленен състав на Първа колегия, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2019г.
288 Административно дело No 1026/2018, V състав Закон за движението по пътищата АЛАДИН ФУУДС ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.12.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000510/10.10.2018 г. на началник Група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на „Аладин фуудс“ ООД е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца, по отношение на следното МПС – товарен автомобил „Пежо Боксер“ с рег. № СВ 0839 КМ. Осъжда началник Група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, да заплати на „Аладин фуудс“ ООД разноски по делото в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. Административен съдия:
В законна сила на 15.1.2019г.
289 Административно дело No 1041/2018, IV състав Закон за движението по пътищата О.М.И. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.М.И. ***, подадена чрез адв. Р.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000329/27.08.2018 г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 18.3.2019г.
290 Административно дело No 1049/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Я.К. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Я.К. *** против решение на комисията по чл. 210 ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-15-119/01.03.2018 г. на кмета на Община Първомай, обективирано в протокол от 29.03.2018 г., в частта относно имот с идентификатор 045031 в земл. на с. Бяла река, общ. Първомай. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1049/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ЗАЛИЧАВА допуснатата по делото съдебнотехническа експертиза. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от днес за заинтересованата страна и в 7-дневен срок от съобщаването му за неявилите се страни.
В законна сила на 6.4.2019г.
291 Административно дело No 1053/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.С.Й. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ на държавен служител от Областта дирекция на МВР Пазарджик № 312з-2536 от 02.11.2018 г. на Началника на отдел “Разследване“ в ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на отдел “Разследване“ при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Й.С.Й. с ЕГН ********** ***, сторените от него разноски по делото в размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.3.2019г.
292 Административно дело No 1054/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БУДИТЕЛИ-2004 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Будители 2004“, ЕИК 112608495, Решение № 02-26000/6519/07.09.2018г. на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с което му е определена финансова корекция в размер на 10 % от сумата на заявените за извършване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка в размер на 286 050, 37 лева без ДДС. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Народно читалище „Будители 2004“, ЕИК 112608495 разноски по делото в размер на 1388 лв. /хиляда триста осемдесет и осем лева/ за адвокатско възнаграждение и 343, 26 лв. (триста четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки) за държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 5141/2019
С РЕШЕНИЕ № 8732 от 11.06.2019 г. по адм. дело № 5141/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 112 от 28.02.2019 г., постановено по адм. д. № 1054/2018 г. от Административен съд-Пазарджик. ОСТАВЯ без уважение искането на Държавен фонд „Земеделие“ за присъждане на направените разноски. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Народно читалище „Будители-2004“ със седалище и адрес на управление в гр. Септември, община Септември, бул.“Княз Борис I“, № 1 и ЕИК:112608495 направените разноски в размер на 1 388 (хиляда триста осемдесет и осем) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.6.2019г.
293 Административно дело No 1055/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.Д. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.И.Д., съдържаща искане да бъде задължена община Белово да извърши искана и платена от нея услуга. Прекратява административно дело № 1055 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
В законна сила на 15.1.2019г.
294 Административно дело No 1057/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.К.-В., подадена чрез адв. А.К., против здравно заключение на директора на РЗИ – Пазарджик, изх. № СП-ІІ-63/29.10.2018 г., с което не се съгласува ПУП за промяна на предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с изброени идентификатори в местността „Полетния чарк“ по КККР на гр. Батак с цел обособяване на ти броя УПИ за „Курортна дейност“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1057/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България, считано от датата на настоящото съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.5.2019
Административно дело № 4269/2019
Определение № 6765 от 08.05.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 4269/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №276 от 19.02.2019 г. по адм. дело № 1057/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик . Определението е окончателно.
В законна сила на 8.5.2019г.
295 Административно дело No 1060/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.М.И. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,***, обезщетение в размер на 26 (двадесет и шест) лева за наложена принудителна административна мярка чрез използване на техническо средство „скоба“ по отношение паркирано пътно превозно средство - от служител на звено "Самоохрана" при Община Пазарджик, която е извършена на 11.06.2018г. и е отменена с Решение № 555/10.10.2018г. по адм.д. № 597/2018г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума, считано от 15.11.2018г. до окончателното й изплащане ОТХВЪЛЯ иска на Л.М.И., ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменена ПАМ(25.10.2018г.) до завеждане на исковата молба (15.11.2018г.) ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.2.2019г.
296 Административно дело No 1064/2018, VI състав Закон за закрила на детето Л.Л.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Л.Л.К., с постоянен адрес:***, против Заповед № ЗД/Д-РА-ПЩ-073/29.10.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2019г.
297 Административно дело No 1069/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 122/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-0367-001403/22.11.2017 г. издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 11.12.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Б.А.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 31.10.2018 г. до 10.12.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 200 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. по нахд № 123/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-0367-001399/22.11.2017 г. издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., считано от 11.12.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв. Отхвърля искът на Б.А.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., за периода от 02.06.2018 г. до 10.12.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.А.А. разноски по делото в размер на 296.61 лв. /двеста деветдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
298 Административно дело No 1071/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Х.К.,
П.А.К.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбите на Х.Х.К. и на П.А.К. против Решение на комисия по чл. 210 от ЗУТ към община Брацигово, взето с Протокол от 19.09.2018 г., в частта му, с която е определена пазарна цена в размер на 1563 лв., която следва да бъде заплатена от „Електроразпределителен системен оператор“ ЕАД като обезщетение на основание чл. 210 от ЗУТ и чл. 64, ал. 6 от ЗЕ на собствениците на имот № 000770 в местност „Владовица“, землище на с. Розово, община Брацигово, за засегнатата площ от 5,829 дка от имота в резултат на възникналия сервитут. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 28.5.2019г.
299 Административно дело No 1072/2018, I състав Закон за местните данъци и такси П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел "МДТ" при Община Пазарджик, в частта по т. 3 за данък превозно средство за лек автомобил марка "Ланчия капа" с рег. РА5292 ВВ , двигател без номер, шаси № ZLA83800002067601 и по т. 4 за данък превозно средство за лек автомобил марка "Мерцедес А 160" с рег. №РА8415 ВК , двигател № 16696030256458, шаси № WDB1680331J298992. ОСЪЖДА Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община гр. Пазарджик да заплати на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** от бюджета на общината направените по делото разноски в размер на 350 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.3.2019г.
300 Административно дело No 1074/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.5.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Ф. ***, подадена против Ревизионен акт (РА) № Р-16001318001173-091/09.08.2018 г., в потвърдената му част с Решение № 624/29.10.2018 г. на директора на Дирекция ОДОП при ТД на НАП гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1074/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Ф.А.Ф. ***, да заплати в полза на Дирекция ОДОП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1352 (хиляда триста петдесет и два) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в 7-дневен срок от съобщаването на определението, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.7.2019
Административно дело № 7351/2019
С определение № 10219 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 7351/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 736/28.05.2019 г. по адм. дело № 1074/2018 г. на Административен съд Пазарджик, в оспорената му част. Осъжда Ф.А.Ф. да заплати на НАП-София разноски в размер на 1356.94 лв.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2019г.
301 Административно дело No 1075/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници – София да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец и адрес на управление „Извън регулация“, ЕИК 112537678, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова, сумата от 100 (сто) лева, представляващи разноски по АНД № 751/2018 г. на Районен съд – Пловдив, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 1117/2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размера на 2180 (две хиляди сто и осемдесет) лева, като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.3.2019г.
302 Административно дело No 1076/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с Решение № 27 по Протокол №5 от 20.12.2011 г. на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 14.3.2019г.
303 Административно дело No 1077/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕКОИНТЕГРАЛ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екоинтеграл“ЕООД, ЕИК 115101643, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Легия“ № 5, вх. А, представлявано от управителя Ирена Милкова И., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-35/29.10.2018г. на началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район. Осъжда „Екоинтеграл“ЕООД, ЕИК 115101643, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Легия“ № 5, вх. А, представлявано от управителя Ирена Милкова И., да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район разноски по производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Осъжда „Екоинтеграл“ЕООД, ЕИК 115101643, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Легия“ № 5, вх. А, представлявано от управителя Ирена Милкова И., да заплати на А.И.П. разноски по производство в размер на 500 лева за адвокатско възнаграждение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
304 Административно дело No 1078/2018, I състав Закон за данък върху добавената стойност Е.Х.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт / РА/ № Р-16001317008880-091-001 от 21.06.2018г. , издаден от В.К. и Г.Ч. за определени данъчни и осигурителни задължения, по ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО за ревизиран период 01.01.2016г. – 31.07.2017г. , потвърден ИЗЦЯЛО с Решение № 537/ 13.09.2018г.на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП, ка¬то НЕЗА¬КОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Директора на дирекция ОДОП гр.Пловдив да заплати, от бюджета на ТД НАП-Пловдив, на Е.Х.П. с ЕГН ********** сторените по делото разноски - 2000лв изплатен адвокатско хонорар , 336 лв. за изготвяне на съдебно-почеркова експертиза, 10 лв. ДТ, 20 лв. изплатен депозит за призоваване на свидетел и 50 лв. за СИЕ / общо 2416.00 лева /.
В законна сила на 22.5.2019г.
305 Административно дело No 1079/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1079/2018 г. по описа на АС Пазарджик. Основателно е направеното искане за присъждане на 20 лева разноски. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на ОП Пазарджик разноски в размер на 20 лева – държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от днес за представителя на ОП Пазарджик и 7-дневен срок за ответника от получаване на съобщението за прекратяване на производството. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.03 часа.
В законна сила на 25.4.2019г.
306 Административно дело No 1080/2018, I състав Закон за социално подпомагане М.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.С.П., ЕГН ********** *** против Заповед № ЗСП/Д-РА/2587 от 30.10.2018 година на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Пазарджик, с която и е отказано отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 година, като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 80.00 лв. . РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2019г.
307 Административно дело No 1081/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 07.02.2019г., 10,00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. Димитровa М., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 18-0367-000401/06.09.2018г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1081/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
308 Административно дело No 1082/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на В.И.Б., ЕГН : **********,*** сумата от 50,00лв.(петдесет лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 425 по описа на Велинградски районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 23.11.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на В.И.Б., ЕГН : **********,*** сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2019г.
309 Административно дело No 1083/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.А.,***, с посочен съдебен адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 - 1006-000527/23.10.2018 г. на началник сектор към ОДМВР - Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик да заплати на Е.Н.А.,*** сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, направени разноски по производството. Решението е окончателно съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 8.7.2019г.
310 Административно дело No 1084/2018, V състав ДОПК К.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отхвърля жалбата на К.С.П. против Решение № 432/ 09.10.2018 г. на директора на ТД на НАП - Пловдив, с което са отхвърлени подадените по административен ред жалби на К.П. и са потвърдени като законосъобразни Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0003186/05.09.2010 г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0003334/20.09.2018 г., издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Пазарджик Осъжда К.С.П. да заплати на Териториална дирекция на НАП - Пловдив разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
311 Административно дело No 1095/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Решение № 154/26.10.2018г. на Общински съвет – гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1095/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 30.1.2019г.
312 Административно дело No 1101/2018, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Б. ***, подадена чрез адв. К.У., против Заповед за прилагане на принудителна мярка № 18-1006-000451 от 28.08.2018 г. на Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 21.2.2019г.
313 Административно дело No 1102/2018, II състав Закон за движението по пътищата П.Г.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000397 от 26.07.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо П.Г.Д., ЕГН: **********,*** , на основание чл. 171, т.2, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, мотоциклет „ЯмахаR1“, с рег. № М1038Х за срок от шест месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 22.3.2019г.
314 Административно дело No 1104/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Е.С.Й. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Й., ЕГН **********, против Заповед № 18-1006-000585/21.11.2018г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 11.4.2019
Административно дело № 2378/2019
С определение № 5520 от 11.04.2019 г. по адм. дело № 2378/2019 г. на ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е.Й. срещу Решение № 16 от 21.01.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 1104/2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2378/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд. С определение № 10697 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 7099/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5520 от 11.04.2019 г. по адм. дело № 2378/2019 г. на Върховния административен съд, седмо отделение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.7.2019г.
315 Административно дело No 1112/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Л. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Заповед № 1818з-396/14.11.2018 г. на началника на РУП - Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с която на Д.И.Л. в качеството му на държавен служител – младши полицейски инспектор в група „ТП“ на сектор „ОП“ към Районно управление – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Осъжда РУП - Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.И.Л. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 7.6.2019
Административно дело № 6325/2019
С РАЗПОЕЖДАНЕ № 8581 от 07.06.2019 г. по адм. дело № 6325/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на РУ-Пазарджик, чрез процесуален представител, против решение № 147/13.03.2019 г. по адм.д. № 1112/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 6325/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.6.2019г.
316 Административно дело No 1113/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Е.В.Г. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1818з-397 от 14.11.2018г., на Началник Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител, младши експерт Е.В.Г., на длъжност младши полицейски инспектор, група 01 „ТП“ на Сектор „ОП“ в Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Е.В.Г., ЕГН **********,***, сумата от 400,00лв.(четиристотин лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 24.4.2019г.
317 Административно дело No 1114/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Н. против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1201/22.10.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище. Прекратява административно дело № 1114 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
В законна сила на 15.2.2019г.
318 Административно дело No 1115/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Я.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Заповед № 03-130-РД/15 от 06.03.2018 г. на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“, с която на М.Я.Б. е отказано да бъде финансирано следното заявление за подпомагане: ИД № на проекта: 13/06/3/0/02819, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изпраща административната преписка на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Осъжда Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.Я.Б. разноски по делото в размер на 510 лв.. Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 4050/2019
С решение № 15252/12.11.2019 г. по адм. дело № 4050/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №92 от 25.02.2019г. постановено по адм. дело №1115/2018г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Пазарджик, да заплати на М.Я.Б. ***, сумата 600(шестстотин) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пазарджик, за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2019г.
319 Административно дело No 1116/2018, VI състав ДОПК Х.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06816/3/01/04/01, с изх. № 01-6500/1447 от 24.10.2018г., издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с който е определено задължение в размер на 95 838, 20 лева. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да заплати на Х.М. разноски по делото в размер на 3405 ( три хиляди четиристотин и пет лева) лв. – адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса. Отхвърля искането на Х.М. за присъждане на разноски за банкова такса, пощенски разход и пътни разходи за гориво. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 6151/2019
С РЕШЕНИЕ № 15109 от 07.11.2019 г. по адм. дело № 6151/2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ решение № 140/11.03.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 1116 по описа за 2018 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Х.М. срещу акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 13/121/06816/3/01/04/01, с изх. № 01-6500/1447 от 24.10.2018г., издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА Х.М., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ деловодни разноски в размер 200 лева. Решението не може да се обжалва.
В законна сила на 7.11.2019г.
320 Административно дело No 1117/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.3.2019г.
Съдът счита, че няма процесуална пречка заявената воля от страната да бъде уважена, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, срещу Писмена покана № РД-25-ПП-128 от 15.11.2018 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1117 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила на 4.4.2019г.
321 Административно дело No 1118/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД против Писмена покана № РД-25-ПП-127/15.11.2018 г., издадена от управителя на Националната здравноосигурителна каса, с която жалбоподателят е задължен да възстанови неоснователно получени суми по пет истории на заболявания, а именно – пет получени суми, всяка от които по 600 лв., т.е. – общо 3 000 лв. Осъжда МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД да заплати на Националната здравноосигурителна каса разноски по делото в размер на 190 лв. /сто и деветдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.5.2019г.
322 Административно дело No 1121/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.А., ЕГН **********,***, срещу бездействие на началника на затвора гр. Пазарджик, изразяващо се в това, че на 22.11.2018г. не му е допуснат един брой радиоприемник. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страната.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.2.2019
Административно дело № 1630/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2650 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 1630/2019 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1561/18.12.2018г., постановено по адм. дело № 1121/2018г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.2.2019г.
323 Административно дело No 1124/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1682/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „басейн - джакузи“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Административно дело № 7954/2019
С решение № 15255 от 12.11.2019 г. по адм. дело № 7954/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 226/15.04.2019 год.,постановено по адм.д.№1124/2018 год. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б.,действащ лично и със съгласието на майка си Н.В.Б.,съд.адрес:*** к.5,адв.И. Л. *** разноски за касационната инстанция в размер на 500/петстотин/ лева съставляващи възнаграждение за един адвокат.Решението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2019г.
324 Административно дело No 1128/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.В.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури „- гр.Бургас, представлявано от изп.директор доц.д-р Н. с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“№1 заплати на Б.В.Г. сума в размер на 400лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени щети от отменен по съответния ред незаконосъобразен акт – НП № 011/06.07.2018г. , в едно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба-30.11.2018г , до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури „- гр.Бургас, представлявано от изп.директор доц.д-р Н. с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“№1 да заплати на Б.В.Г., сумата 410 лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.5.2019г.
325 Административно дело No 1136/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1684/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември и прекратява адм.д. № 1136 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 1126/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 19.1.2019г.
326 Административно дело No 1137/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1685/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1137/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за евентуално прилагане по адм. д. № 1127/2018 г. на Административен съд – Пазарджик по преценка на съдията-докладчик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2019г.
327 Административно дело No 1140/2018, I състав Закон за движението по пътищата Д.Л.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000326 от 25.08.2018 г. издадена от Началник на РУП към ОДМВР - Пазарджик, РУ Велинград с която на Д.Л.Д. с ЕГН ********** ***, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б.Д от ЗДвП – Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до заплащане на дължимата глоба и е отнет Контролен талон № 4757349. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.4.2019г.
328 Административно дело No 1146/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, подадена чрез д-р А.П.П. – прокурист, против Заповед № 13/РД-09-1753 от 29.11.2018 г. за налагане на санкция – частично прекратяване на Договор № 13/РД-29-411 от 30.05.2018 г. по отношение на КП № 210 „Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част – оперативно лечение)“ едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на заповедта. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р А.П.П. – прокурист, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 170 (сто и седемдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 22.10.2019г.
329 Административно дело No 1147/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Г.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР АЛИ БУЛУТ ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Г.Д., ЕГН **********, против Заповед за задържане на лице с рег. № 367зз-318 от 13.11.2018 година, издадена от А.С.Б. – инспектор при Районно управление - гр. Велинград. Решението може да бъде оспорено пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2019г.
330 Административно дело No 1149/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Д.М. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000401/06.09.2018 г. на началника на РУП – Велинград при ОДМВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 1149 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 1081/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 16.2.2019г.
331 Административно дело No 1154/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.3.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбата на чл. 28, ал. 1, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1154/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 4.4.2019г.
332 Административно дело No 1156/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Оставя без разглеждане протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик против чл. 22, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на Община Батак, приета с Решение № 374/30.01.2014 г. на Общински съвет Батак, взето с Протокол № 27, изменена и допълнена с Решение № 696/18.09.2015 г. на Общински съвет Батак, взето с Протокол № 48 и прекратява административно дело № 1156 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2019г.
333 Административно дело No 1157/2018, II състав Закон за социално подпомагане Р.А.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-РА –ПН/1167 от 18.10.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, потвърдена с Решение № 13-ВД-06-0021 от 19.11.2018г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, Пазарджик, съответно с която е отказано отпущане на целева помощ за отопление на Р.А.М. ***, при условията на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. ВРЪЩА преписката на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, за произнасяне по Заявление – Декларация № ЗСП/Д – РА – ПИ/1167 от 21.09.2018г., подадено от Р.А.М. ***, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на нормативния ред, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Пазарджик да заплати на Р.А.М. ***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатено възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 1.8.2019
Административно дело № 7869/2019
С определение № 11662 от 01.08.2019 г. по адм. дело № 7869/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище срещу решение № 303 от 13.05.2019 г., постановено по адм. дело № 1157/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7869/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.8.2019г.
334 Административно дело No 1160/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец, представлявано от Г. М., подадена чрез процесуалния представител адв. Г., против Агенция Митници гр. София, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1620 (хиляда шестстотин и двадесет лева/. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2019
Административно дело № 4362/2019
Решение № 14127 от 22.10.2019 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 4362/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/28.02.2019 г., постановено по адм. дело №1160/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.10.2019г.
335 Административно дело No 1165/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ГРИЙН СИТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро Грийн Сити“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, подадена срещу Заповед № 03-РД/4331 от 22.11.2017 г. за спиране обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/02862 от 09.12.2016 г., потвърдена със Заповед № РД-20-420 от 16.11.2018 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.5.2019
Административно дело № 4347/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6692 от 07.05.2019 г. на ВАС София, Четвърто отд. по адм. д. № 4347/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 211 от 11.02.2019 г., постановено по адм. д. № 1165 по описа за 2018 г. на Административен съд-Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.5.2019г.
336 Частно административно дело No 1170/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от „Матраци Симеонов“ ООД, ЕИК 202410384 със седалище и адрес на управление гр. Пещера ул. „Михаил Такев“ № 144, представлявано от Георги Димитров Симеонов, подадена чрез адв. Ч. *** против Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 832/30.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.2.2019
Административно дело № 802/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1566 от 18.12.2018 г., постановено по адм. д. № 1170/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определение № 2050 от 13.02.2019г. на ВАС - Второ отделение по АД № 802/2019г. ОСЪЖДА "Матраци Симеонов“ ООД да заплати на Община Пещера сумата 80 лв.(осемдесет лева), представляваща юрисконсулско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
337 Административно дело No 1172/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., обезщетение в размер на 100 /сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по АНД 669/2018г. на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 14.12.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М. против Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 за сумата над 100 /сто/ лева до претендирания размер от 800 /осемстотин/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., сторените по делото разноски в размер на 99 /деветдесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.3.2019г.
338 Административно дело No 1176/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-244 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарните 2012г., 2013г. и 2014г. общо в размер на 6413,29лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 927,69лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.1.2019г.
339 Административно дело No 1177/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-243 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г., издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства за календарните 2012г., 2013г., 2014г., както и данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарната 2015г. общо в размер на 33876,71лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 8994,68лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г, издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2019г.
340 Административно дело No 1183/2018, III състав Закон за движението по пътищата И.Х.К. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000395/14.10.2018 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на И.Х.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.3.2019г.
341 Административно дело No 1184/2018, III състав Закон за движението по пътищата Б.Е.М. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Е.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000357/04.09.2018 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
342 Административно дело No 1185/2018, V състав Закон за държавния служител П.Д.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.3.2019г.
Отменя Заповед рег. № 312з-2799/28.11.2018 г. на директора на ОДМВР – Пазарджик, с която на П.Д.П. в качеството ? на държавен служител – „младши експерт /Човешки ресурси/“ в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на П.Д.П. разноски по делото в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
343 Административно дело No 1186/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.3.2019г.
Отменя Заповед рег. № 312з-2709/20.11.2018 г. на директора на ОДМВР – Пазарджик, с която на И.И.Т. в качеството му на държавен служител – заместник директор на ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на И.И.Т. разноски по делото в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
344 Административно дело No 1187/2018, V състав Закон за опазване на околната среда ЕТ В.0.-В.К. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“ против Решение за прекратяване на административно производство № ПК-042-ОВОС/23.10.2018 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е прекратено административното производство по процедурата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за “Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор „Хорището“ в ПИ с идентификатор 29522.501.96, по кадастралната карта на с. Жребичко, община Брацигово, с възложител ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“, директора на РИОСВ – Пазарджик, „Инфрастрой“ ЕООД и община Брацигово.
В законна сила на 1.3.2019г.
345 Административно дело No 1188/2018, I състав Закон за движението по пътищата К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000605 от 10.12.2018 г. издадена от Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР - Пазарджик РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
346 Административно дело No 1191/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на И. С.М. и Ф.И.М. против Разрешение за строеж № 52/.08.09.2017 г., издадено от главния архитект на община Сърница. Прекратява административно дело № 1191, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. Изпраща жалбата, ведно с цялата преписка по прекратеното административно дело по подведомственост на началника на РДНСК Южен централен район. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му от жалбоподателите, главния архитект на община Сърница, С.С.К., Ш.Р.К., Ф.С.О. и началника на РДНСК Южен централен район.
В законна сила на 26.2.2019г.
347 Административно дело No 1192/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на В. Василиев Й., ЕГН **********, с посочен адрес *** адв. П. срещу Мълчалив отказ на Общински съвет Сърница да разреши изработване на проект за подробен устройствен план по Заявление на В. Василиев Й. вх. № ТСУ от 30.10.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1192 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
348 Административно дело No 1195/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.3.2019г.
349 Административно дело No 1196/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Д.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2019г.
Отхвърля жалбата на А.Д.С. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0340-000286/18.10.2018 г. на началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП – „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач“ до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2019г.
350 Административно дело No 1199/2018, II състав Закон за движението по пътищата В.Д.К. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Д.К., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 18-0367-000240 от 02.07.2018г., издадена от И.Г.К.на длъжност Началник Група в Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К., за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка -прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца на МПС лек автомобил „Фолксваген Поло“, с рег. № РА4673КА, като са отнети СРМПС № 00755303 и два броя регистрационни табели № РА4673КА. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.3.2019г.
351 Административно дело No 1200/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Ц.Я. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.РАЗУЗНАВАЧ КРАСИМИР УГЛЕШОВ УЧАСТЪК "ИЗТОК" ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Ц.Я., ЕГН **********, против Заповед № 504/11.12.2018г. на мл. р-ч К.У.при РУ-Пазарджик. Решението може да бъде оспорено пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.4.2019г.
352 Административно дело No 1201/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.Л. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000288817.11.2018г. на началник на РУП Септември към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1201 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 22.2.2019г.
353 Административно дело No 1202/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Г.Л. ***, подадена чрез адв. С.А.С., против ЗППАМ № 18-0340-000287/17.11.2018 г. на началника на РУП към ОД на МВР – Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1202/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.4.2019г.
354 Административно дело No 1207/2018, III състав Закон за държавния служител Й.Г.М. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з – 358 от 10.12.2018 г. на Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.М. – старши полицай в Участък Белово при РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати, от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на Й.Г.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 18.3.2019г.
355 Административно дело No 1208/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.К.П. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з-359 от 10.12.2018г. на Началника на РУ-Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца на Н.К.П. , държавен служител- младши инспектор,младши автоконтрольор в група „ОП“ при ОДМВР –Пазарджик РУ-Септември, с адрес за призоваване – гр.Пазарджик, ул.“Мадара“№5. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати, от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на Н.К.П. с ЕГН ********** със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 24.4.2019г.
356 Административно дело No 1209/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕО ГАЗ 80 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16, Ревизионен акт № Р-16001318000670-091-001/27.08.2018 г., потвърден с Решение № 651/16.11.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16, разноски по делото в размер на 1950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.11.2019
Административно дело № 8964/2019
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 392 на Административен съд – гр.Пазарджик, IV - ти състав, от 14.06.2019г., постановено по адм.д. № 1209/18г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „Лео Газ 80“ ЕООД , ЕИК 202348908, с.Карабунар, общ.Септември,ул. „Двадесет и пета“ № 16,представлявано от управителя В. Бояджийска, против ревизионен акт № Р – 16001318000670 – 091 – 001 от 27.08.2018г. на орган по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 651 от 16.11.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-гр.Пловдив, в частта, в която на дружеството е вменена солидарна отговорност по чл.177,ал.1 и 2 ЗДДС за сумата 30 810лв., съставляваща ползвано право на данъчен кредит по фактури, издадени от „Зива Газ “ ЕООД, дължимия данък по които не е внесен и лихви за забава в размер на 10 535,14лв. ОСЪЖДА „Лео Газ 80“ ЕООД , ЕИК 202348908, с.Карабунар, общ.Септември,ул. „Двадесет и пета“ № 16,представлявано от управителя В. Бояджийска, да заплати на Национална агенция по приходите разноски по делото за двете инстанции в размер на 3 871,00 /три хиляди осемстотин седемдесет и един/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдия Бисер Цветков Не съм съгласен с мнозинството на съдебния състав само по спора за съществуването на установеното с РА задължение за лихви. Незаконосъобразно е определянето с РА на задължение за лихви за забава. С РА е осъществена отговорност за данъчен деликт по чл. 177 ЗДДС. Субектът на отговорността по чл.177 ЗДДС не е отговорно трето лице по смисъла на чл. 14, т. 3 и чл. 16 ДОПК, на което настоява в решението си съда, тъй като няма задължение за внасяне на данъка на носител на задължението или на лице задължено да удържа и внася данъци. Затова и отговорността на делинквента не е солидарна. Законът не създава солидарна отговорност /арг. чл. 121 ЗЗД/, а и задължението на получателя по облагаемата доставка е различно от това на платеца на невнесения данък /вж. чл. 122, ал. 1 ЗЗД/ - отговорността му е доколкото е ползвал право на приспадане на данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък. Затова и отговорността по чл. 177 ЗДДС в отлика от тази по чл. 16, ал. 3 ДОПК не обхваща по необходимост лихвите. Дължима е отмяна на първоинстанционното съдебно решение в частта му за отхвърляне на оспорването срещу РА относно определените задължения за лихва, като
В законна сила на 27.11.2019г.
357 Административно дело No 1210/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П. М. - Сиди, ЕГН : **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100,00лв.(сто лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 271 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 27.12.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П. М. - Сиди, ЕГН : **********, с посочен съдебен адрес *** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.3.2019г.
358 Административно дело No 1217/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Еко – титан“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Яворов“ № 1, ет. 2, подадена чрез адв. Б., против Решение № 1/16.01.2017 г. на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 1/16.01.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2775/2019
Определение № 4042 от 19.03.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 2775/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 99 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2019г.
359 Административно дело No 1224/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Реал – 24“ ЕООД, ЕИК 115528920, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ № 48, ет. 1, чрез управителя Я.М.К. срещу Заповед № 743 от 12.12.2018г. на Кмета на Община Панагюрище за определяне спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.3122 с площ от 369м?, заедно с полуразрушена сграда с площ от 66,00м?, намиращи се в гр. Панагюрище, ул. „П. Манчев“, № 18. ОСВОБОЖДАВА внесената от „Реал – 24“ ЕООД държавна такса в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1224 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 2.3.2019г.
360 Административно дело No 1225/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 6951/31.12.2018 г., подадена от А.С.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1225/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 20.3.2019г.
361 Административно дело No 1/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя чл. 49, т. 36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 28/21.02.2003 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 16.4.2019г.
362 Административно дело No 2/2019, V състав ДОПК ЛЕМ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Лем комерс“ ЕООД с. Главиница обл. Пазарджишка против Решение 503/27.11.2018 г. на директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 2/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Лем комерс“ ЕООД, с ЕИК 112120058, с адрес с. Главиница, обл. Пазарджишка, ул. „Двадесет и втора“ № 1, чрез управителя Л.Г. ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НАП Пловдив разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Настоящото определение в частта му за прекратяването ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок за всяка от страните, който срок тече от днес. В частта, с която се присъждат разноски, определението МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА в същия срок, като всяка от двете страни може да поиска съдът да допълни или да измени определението в частта му за разноските.
В законна сила на 21.3.2019г.
363 Административно дело No 3/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРА НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.4.2019г.
ОТМЕНЯ дадения в днешното съдебно заседание ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против отказа на зам.-директора на ГДИН София, с рег. № 12707/19.12.2018 г. за преместване на жалбоподателя в друго място за изтърпяване на наказанието. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който тече за жалбоподателя от датата на днешното съдебно заседание, а за ответника – от датата на получаване на препис от определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 8.5.2019г.
364 Административно дело No 19/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.С.В., в качеството му на пълномощник на В.С.В., с посочен адрес ***, против мълчалив отказ на главния архитект на община Пазарджик да издаде разрешение за строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 19/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.6.2019г.
365 Административно дело No 22/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САЙЛЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 22/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение за жалбоподателя „Сайлест“ ЕООД.
В законна сила на 26.3.2019г.
366 Частно административно дело No 24/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК   НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2019г.
СПИРА предварителното изпълнение на № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началник Сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик . Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 23.1.2019г.
367 Административно дело No 25/2019, I състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.А. с ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 22.10.2018г. и са снети два броя регистрационни табели № РА19565ВКи СРМПС №005046986. Осъжда Началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Е.Н.А. с ЕГН ********** *** сума в размер на 410 лв. съдебно деловодни разноски. Решението е окончателно и неподлежи на касационно обжалване . На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.4.2019г.
368 Административно дело No 27/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, в частта й относно въведеното изискване /ограничение/ за притежаване на съответно разрешително по чл. 47 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС на територията на общината. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю. В. С. направените по делото разноски в размер на 670 лева /шестстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 28.3.2019г.
369 Административно дело No 28/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПЕТРИЧ-КЛОН ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД – клон, ЕИК 2025160740012, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Николай Хрелков“ № 30, представлявано от д-р Таня Борисова Беличенова – управител против отказ за разкриване и регистрация на Клон – Велинград на СБР-Петрич ЕООД гр. Петрич по заявление пред РЗИ Пазарджик с вх. № МД 527/19.12.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2019г.
370 Административно дело No 29/2019, II състав Закон за движението по пътищата Н.Л.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Л.В.,***, срещу Заповед № 18-1006-000538 от 30.10.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В. е приложена принудителна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2019г.
371 Административно дело No 30/2019, III състав Закон за движението по пътищата Н.Л.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.В. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис № 5 против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000537/30.10.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
372 Административно дело No 31/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители БИОГРИЙН ПЕЩЕРА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Биогрийн Пещера“ЕООД, ЕИК 204175472, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Цар Борис“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Петя Димитрова Миразчиева, против Заповед № 03-РД/4332 от 22.11.2017г., издадена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, потвърдена със Заповед № РД-20-412/13.11.2018г. на министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2019
Административно дело № 4348/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5919 от 18.04.2019 г. по адм. дело №4348/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение №275 от 22.02.2019г., постановено по адм.дело №31 по описа за 2019г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.4.2019г.
373 Административно дело No 32/2019, IV състав КСО Б.Т.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Т.И. ***, против Мотивирано решение № 1012-12-169#1/19.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Т.И. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.9.2019г.
374 Административно дело No 33/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Г.Т., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 1559/2018 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1818-000439/24.08.2018 г. на началник сектор към РУ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.01.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Г.Т., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.4.2019г.
375 Административно дело No 37/2019, II състав Закон за движението по пътищата М.В.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.В.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000572 от 19.11.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.3.2019г.
376 Административно дело No 41/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Заличава насроченото за 20.02.2019 г. от 9,30 ч. открито съдебно заседание по делото. Оставя без разглеждане жалбата на В.В.Й. против Решение № 136 от 29.11.2018 г., взето с Протокол № 16 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Сърница и прекратява адм.д. № 41 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
377 Административно дело No 44/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Е.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.9.2019г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание за 30.09.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Е.Т. ***, подадена чрез адв. Т. САК против Заповед № 637/04.09.2017 г. на Кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.10.2019г.
378 Административно дело No 50/2019, V състав Закон за социално подпомагане П.К.Р. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2019г.
Отхвърля жалбата на П.К.Р. против Заповед № ЗДОС/Д-РА-С-002/21.12.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември, с която на жалбоподателката е отказано да бъде вписана в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2019г.
379 Административно дело No 59/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Х.И. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1990/2018 г., Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-001246/28.03.2018 г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.01.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Х.И. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.5.2019г.
380 Административно дело No 60/2019, III състав ДОПК К.С.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от К.С.П. с ЕГН ********** *** против Решение № 516/05.12.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-139-0002731/14.11.2018 г. издадено от И.А. - публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА К.С.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.
381 Административно дело No 61/2019, VI състав ДОПК К.А.К. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на К.А. К.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 61/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано по реда на чл. 151, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 230 от АПК с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 19.2.2019г.
382 Административно дело No 63/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИКОЙЛ 88 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от „Никойл 88“ ЕООД с ЕИК 204760472, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. “Владимир Маяковски“ №16, представлявано от управителя Н.С., против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-25-0412979/15.01.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП Ж.М.. ОСЪЖДА „Никойл 88“ ЕООД с ЕИК 204760472, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. “Владимир Маяковски“ №16, представлявано от управителя Н.С., да заплати на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.4.2019г.
383 Частно административно дело No 65/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
Отхвърля жалбата на „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев против Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-18-0340465 от 14.01.2019 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Осъжда „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производството в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 26.2.2019г.
384 Частно административно дело No 66/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-17-0223517 от 14.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.4.2019
Административно дело № 3325/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №74/18.01.2018 г. по адм.д. 66/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2019г.
385 Административно дело No 68/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.М.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.М.П. против Решение № 13/06/1/0/02651/2/01/04/01 от 27.08.2018 г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив. Прекратява административно дело № 68 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив.
В законна сила на 13.3.2019г.
386 Частно административно дело No 70/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-10-0340463 от 10.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2667/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение №77/18.01.2019 г. на Административен съд гр.Пазарджик, постановено по адм. дело №70/2019 г. по описа на същия съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2019г.
387 Частно административно дело No 71/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-6.-Г.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 срещу Разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-23-0379215/15.01.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“- Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредено запечатване на търговски. ОСЪЖДА ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по съдебното производство в размер на 100(сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
388 Административно дело No 72/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АННА КРИВУЛЕВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.К.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, подадена чрез управителя А.Л.К., против ЗППАМ № ФК-21-0223518/14.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 72/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.2.2019г.
389 Частно административно дело No 73/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Т.-Т.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-28-0223519/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
390 Административно дело No 79/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.И., с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка по мярка 11 „Биологично земеделие“ от прогрмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., за кампания 2016 г. изх.№ 02-130-6500/3822 от 12.11.2018г. на Зам.изп.директор на ДФ“Земеделие“ РА , с което е отказано финансово подпомагане за 2016г. на площи по мярка 11 „ Биологично земеделие“ в размер на 1 410.68 лв. и е наложена финасова санкция за бъдещ период в размер на 719.73лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 14.12.2019г.
391 Административно дело No 80/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.К.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.К.Б. ***, подадена чрез адв. Д. САК против Заповед № ОЗО-1/09.01.2019 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано преместване на лишения от свобода в ЗО и да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 80/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2019г.
392 Административно дело No 85/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.П.П., ЕГН **********,*** срещу отказ на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието по искането на П. за преместване от затвора Пазарджик в затвора Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 85 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 2.3.2019г.
393 Частно административно дело No 86/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЙ ЕМ ДЖЕЙ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М. против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-24-0224561/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М., да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
394 Административно дело No 90/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ И.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.3.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 90/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
395 Административно дело No 92/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Г.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Г.Л. с ЕГН ********** Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000627 от 27.12.2018г., издадена от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171,т.1,б.Б – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността , но не повече от 18 месеца, считано от 22.12.2018г.. ОСЪЖДА ОД на МВР- Пазарджик да заплати на Р.Г.Л. с ЕГН ********** сумата от 510/петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по производството. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 15.5.2019г.
396 Административно дело No 93/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - АЛБЕНА КЕХАЙОВА КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Постановление от 16.11.2018 г. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пазарджик, постановено по изпълнително дело № 1183/2010 г. , с която е наложена глоба на председателя на Общински съвет Пазарджик в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.3.2019г.
397 Административно дело No 94/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Г.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.Г.Ч., ЕГН **********, против Заповед № 19-1006-000016/10.01.2019 г. на началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството й за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 7.5.2019г.
398 Административно дело No 95/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Г.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1006-000017/10.01.2019 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Е.Г.Ч. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 6 месеца на собственото ? МПС – л.а. „Фолксваген Голф“ с рег. № РА3810КК. Осъжда Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Е.Г.Ч. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
399 Административно дело No 105/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА МРРБ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Пазарджик Решение № РД-02-36-58/14.01.2019 год. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което е определена финансова корекция в размер на 5 % от сумата на заявените за извършване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със същественото изискване на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обектите – общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Христо Ботев“ по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Пазарджик“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 год.“. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Пазарджик, БУЛСТАТ 00351736, представлявана от кмета Тодор Попов, разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.11.2019
Административно дело № 8770/2019
Решение № 16301 от 29.11.2019 г. на ВАС София, Седмо отд. по адм. д. № 8770/2019 г. - ОТМЕНЯ Решение №346/23.05.2019 г., постановено по адм. дело № 105/2019 г. по описа на Административен съд- Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Пазарджик срещу Решение №РД-02-36-58/14.01.2019 г., за налагане на финансова корекция в размер на 3 646, 26 лева с ДДС, представляваща 5% от стойността на разходите по договори с изпълнители по засегнатите от нарушенията договори, както следва: договор от 22.08.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Ви Ел Консултинг“ по обособена позиция №1, на стойност 19 963, 38 лева без ДДС; договор от 22.08.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Ви Ел Консултинг“ по обособена позиция №2, на стойност 21 365, 81 лева без ДДС и договор от 22.08.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Ви Ел Консултинг“ по обособена позиция №3, на стойност 19 441, 90 лева без ДДС. ОСЪЖДА община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 336, 46 лева/триста тридесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2019г.
400 Административно дело No 107/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА С.ВЕТРЕН ДОЛ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 6.3.2019г.
Отхвърля молбата на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, подадена на хартиен носител с вх. № 1233/20.02.2019 г. и преди това – по електронната поща с вх. № 932/07.02.2019 г., в която се твърди и се иска от съда да приеме, че жалбоподател е именно това дружество, а не – „Б. и партньори“ ЕООД, тъй като е допусната техническа неточност в подадената жалба. Оставя без разглеждане жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против мълчалив отказ на кмета на с. Ветрен дол да се произнесе по заявление с вх. № 9/08.01.2019 г. за издаване на удостоверение за административен адрес на имот и прекратява адм.д. № 107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Отхвърля искането на жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД за присъждане на разноски по делото. Определението, в частта му за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на делото подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД и ответника – кметът на с. Ветрен дол. Определението, в частта му, с която се отхвърля искането за присъждане на разноски подлежи на преценка от настоящия съд за наличие на основания за допълване или изменение в случай, че в същия 7-дневен срок бъде подадено искане за това от страните по делото. Определението, в частта му за отхвърляне на молбата на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, в която се твърди и се иска от съда да приеме, че жалбоподател е именно това дружество подлежи на обжалване от „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, на жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД и на ответника – кметът на с. Ветрен дол.
В законна сила на 9.4.2019г.
401 Административно дело No 108/2019, VI състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Б. ***, против Решение № 1012-12-139-1/06.11.2018г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Д-12-999-00-0000702521 от 27.08.2018г. на ръководителя по изплащане на обезщетения и помощите. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2019г.
402 Административно дело No 109/2019, I състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Б. с ЕГН **********,***, представляван от адвокат Ц.М., против Решение № 1012-12-143-1/12.11.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Д-12-000-00-01249688 от 02.10.2018 г. на ръководителя по изплащане на обезщетения и помощите, с което е спряно отпускането/изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2019г.
403 Административно дело No 111/2019, VI състав ДОПК РСД-65 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „РСД-65“ЕООД, с ЕИК 202864561, Решение № 7/03.01.2019г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което се оставя без разглеждане жалбата на дружеството срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180013-022-0083614/08.11.2018г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТД на НАП – Пловдив за произнасяне по подадената жалба по реда и в сроковете по чл. 197 от ДОПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
404 Административно дело No 116/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.В.П. *** против заповед № 155/14.12.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.25.4, местност „Мараша“ в землището на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.3.2019г.
405 Административно дело No 117/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.С.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Ч. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000289 от 10.08.2018 година на Началника на РУ - Велинград към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
406 Административно дело No 118/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.С.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.4.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Р.С.Ч. Заповед № 18-0367-000290/10.08.2018г. на началник Районно управление Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Р.С.Ч. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА1110АА за срок от 11 месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 11 месеца на шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на Р.С.Ч. сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 24.4.2019г.
407 Административно дело No 119/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Б.Н.Д. против Заповед № 01-163-6500/140#1 от 03.02.2015 г., издадена от директора на Областна дирекция – Пловдив на ДФ „Земеделие“, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 119/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение на директора на ОД на ДФЗ Пловдив в размер на 100 лв. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на жалбоподателя и в 7-дневен срок от днес за ответника.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.5.2019
Административно дело № 5521/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7561 от 21.05.2019 г. по адм. дело № 5521/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 451 / 26.03.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, І състав, постановено в публично заседание по административно дело № 119/2019 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.5.2019г.
408 Административно дело No 120/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.5.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю.В.С., подадена чрез адв. Д. – САК, против чл. 69, ал. 3 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 120/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на „Рейсър Ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю.В.С., разноски по делото в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.6.2019г.
409 Административно дело No 121/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 36, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово), в частта относно текста „…събиране ….“. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 670,00лв./шестстотин и седемдесет лв./, представляваща извършени деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 8.5.2019г.
410 Административно дело No 132/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Ц.С. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ц.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0310-000274/08.10.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 22.10.2019г.
411 Административно дело No 133/2019, IV състав Закон за водите ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ решение, обективирано в писмо изх. № РР-06-4/2017 от 01.06.2018 г. на директора на Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – Пловдив. ИЗПРАЩА преписката на директора на Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – Пловдив за произнасяне по заявление вх.- № РР-06-4/27.09.2017 г. на „Одет-ИТ-Яденица“ ЕООД при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Басейнова дирекция, Източно-беломорски район – Пловдив да заплати на „Одет-ИТ-Яденица“ ЕООД, ЕИК 200822300, със седалище гр. Пазарджик, сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 5.8.2019г.
412 Административно дело No 134/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.В.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.В.Н., ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик срещу изричен отказ на Началника на затвора Пазарджик да бъдат уважени исканията на Н. за замяна режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда, както и да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 13.3.2019г.
413 Административно дело No 135/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ж.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ж.И.Н. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000008/15.01.2019 г. на началник Група в РУП – Септември при ОДМВР – Пазарджик, с която на Ж.И.Н. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.5.2019г.
414 Административно дело No 150/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 4, ал. 1 в частта относно „български“, чл. 23, ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 9 в частта относно „2% режийни разноски“ и т. 1 от Приложение № 1 от Наредба за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември, приета с Решение № 315/28.01.2009 г. на Общински съвет - Септември. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 23.5.2019г.
415 Административно дело No 151/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.В.Я. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0367-000168 от 04.06.2018г., издадена от Д.Б.Б., временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Я. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство за срок от шест месеца до идна година, а именно за срок от единадесет месеца на лек автомобил „Форд Фокус 1,6 ДИ“ с рег. № Е0900КВ, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 004837339 и два броя регистрационни табели с № Е0900КВ. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на Р. Василиев Я., ЕГН **********,***, сумата от 10,00лв./десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 20.5.2019г.
416 Частно административно дело No 152/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕЛИСТЕЛ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛИСТЕЛ“ООД, ЕИК 201606362 с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.„Банска“№26 чрез Гидимаркова, в качеството на представляващ против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-49-0379186/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.4.2019
Административно дело № 3677/2019
ОТМЕНЯ Определение № 202/08.02.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 152/2019 г. по описа на същия съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № ФК-49-0379186/22.01.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности" гр.Пловдив при ЦУ на НАП..
В законна сила на 9.4.2019г.
417 Административно дело No 154/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛИСТЕЛ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-49-0379186 от 22.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – магазин за дрехи, намиращ се в гр. Велинград, ул. „Съединение“, № 206, стопанисван от „ЕЛИСТЕЛ“ ООД, ЕИК 201606362, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Банска” № 26 и забрана достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на от „ЕЛИСТЕЛ“ ООД, ЕИК 201606362, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Банска” № 26, сумата от 550,00лв.(петстотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2019
Административно дело № 7232/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/25.04.2019г. по адм. д. № 154/2019г. на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 31.10.2019г.
418 Административно дело No 160/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ М.-8.-М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.4.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Мария-87-М.К.“, с ЕИК 202393950 с адрес за кореспонденция гр. Велинград, бул. “Съединение“ № 83, обл. Пазарджик, представлявано от М.К. против ЗППАМ № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за дрехи с търговска площ 20 кв.м., находящ се в гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 83, стопанисван от ЕТ „Мария-87-М.К.“ гр.Велинград и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Осъжда ЕТ „Мария-87-М.К.“ да заплати на Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.12.2019
Административно дело № 8141/2019
С Решение № 16640 от 06.12.2019 г.по адм. дело № 8141/2019г. на ВАС -ОТМЕНЯ изцяло решение № 288/30.04.2019 г., постановено по адм. дело № 160/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед за принудителна административна мярка № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – гр. Пловдив при Главно управление „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП за „запечатване на търговски обект – магазин за дрехи в гр. Велинград и забрана за достъп до него за 14 дни на основание чл. 186, ал.1, т. 3 ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2019г.
419 Частно административно дело No 161/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-8.-М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Мария-87-Мария Костенец“ с ЕИК 202393950 с адрес за кореспонденция гр.Велинград , бул.“Съединение“№83 , обл.Пазарджик, представлявано от М.К.против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.3.2019
Административно дело № 2332/2019
ОТМЕНЯ Определение №203/08.02.2019 г. по адм.д. №161/2019 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпореждане за допуснато предварително изпълнение, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник отдел "Оперативни дейности" -Пловдив в главна дирекция „Фискален контрол" при ЦУ на НАП - запечатване на търговски обект - магазин за дрехи, находящ се в гр.Велинград, стопанисван от ЕТ"Мария-87-Мария Костенец" и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
420 Административно дело No 162/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 6.3.2019г.
ОТМЕНЯ обективираният в Писмо изх. № 94Г-487-3-1 от 13.04.2018г., изричен отказ на Кмета на Община Брацигово да разгледа по същество Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. заявена от Г.Д.К., за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот, съставляващ имот нива с площ от 1.500 дка., осма категория, находящ се в землището на гр. Брацигово в местността „Маргита“, находящ се в границите на урбанизираната територии . ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Брацигово, който следва да разгледа по същество Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. заявена от Г.Д.К., за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот, съставляващ имот нива с площ от 1.500 дка., осма категория, находящ се в землището на гр. Брацигово в местността „Маргита“, находящ се в границите на урбанизираната територии . УКАЗВА на Кмета на Община Брацигово, че срока за произнасяне от страна на административния орган по искането на К., започва да тече от момента на връчване на настоящото определение. Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.3.2019г.
421 Административно дело No 164/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Б.В.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на Б.В.Л., от с. Елешица, Обект Елешица, бл. 12, обл. Пазарджик, срещу Решение № 637 от 06.02.2019г. на Общински съвет Панагюрище, за приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2019г. в частта му относно дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, § 10-00 „Издръжка“. ОСЪЖДА Б.В.Л., от с. Елешица, Обект Елешица, бл. 12, обл. Пазарджик да заплати на Община Панагюрище, сумата от 1500,00лв./хиляда и петстотин лв./, представляваща извършени деловодни разноски. Решението в тази част подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 164 по описа на Административен съд Пазарджик в останалата част по Жалбата на Б.В.Л., от с. Елешица, Обект Елешица, бл. 12, обл. Пазарджик, срещу Решение № 637 от 06.02.2019г. на Общински съвет Панагюрище, за приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2019г. В тази част, решението има характер на определение и подлежи на обжалване с частна касационна жалба в седем дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.10.2019
Административно дело № 11886/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б. Л. срещу решение № 368/04.06.2019 г. постановено по адм.д. № 164 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 11886/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2019г.
422 Административно дело No 167/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.А.Г. против Заповед № 52/05.02.2019г. на началника на Затвора – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 29.3.2019г.
423 Частно административно дело No 168/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К. Б. Б. – Комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, чрез пълномощник Благой Иванов Бацанов, против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-26-0224562/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.4.2019
Административно дело № 4258/2019
Определение № 6265 от 24.04.2019г. на ВАС - Осмо отделение по АД № 4258/2019г. - ОТМЕНЯ определение № 206/11.02.2019 г. по адм. д. № 168/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпореждане за допуснато предварително изпълнение на ПАМ, обективирано в заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-26-0224562/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2019г.
424 Административно дело No 174/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Я.Н. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Я.Н., с ЕГН **********, чрез адвокат М., против Мълчалив отказ по Заявление с вх. № 31000-5161/06.07.2018г. по описа на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Административно дело № 174/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на И.Я.Н. за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.4.2019г.
425 Административно дело No 175/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.И. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0310-000015/21.01.2019 г. на началника на РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с която на И.Г.И. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца , като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 9 /девет/ месеца. Осъжда РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик да заплати на И.Г.И. разноски по делото в размер на 164 лв. /сто шестдесет и четири лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2019г.
426 Административно дело No 177/2019, I състав Закон за водите ОДЕТ-ИТ-ЯДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.7.2019г.
ОТМЕНЯ уведомително писмо изх. № РР - 04 - 9/2017 от 01.06.2018г. по пр. с вх. № РР - 04 - 9/27.09.2017г. издадено от Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив издадено срещу “Одет - ИТ - Яденица” ЕООД с ЕИК 200822300, със седалище гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №6к, представлявано от И.Т. - управител. ВРЪЩА преписката на Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив да заплати на “Одет - ИТ - Яденица” ЕООД с ЕИК 200822300, със седалище гр. Пазарджик, ул. “Царица Йоанна” №6к, представлявано от И.Т. - управител разноски в размер на 250 лева, от които 200 лева представляващи адвокатско възнаграждение и 50 лв. за заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен Съд в 14 дневен срок.
В законна сила на 19.7.2019г.
427 Административно дело No 179/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ВИНТАЖ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318002511-091-001 от 31.10.2018г., издаден от З.Д.В., на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и В.И.К.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 36 от 21.01.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за търговското дружество, при условията на уредената в чл.177, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност солидарна отговорност е определено задължение към бюджета в размер на 91515,72лв., като са начислени съответни лихва за просрочие в размер на 16 121,54 лв., за дължим и не внесен данък върху добавената стойност от “Еко Скарпе“ ЕООД, ЕИК 200294810, гр. Пловдив, ул. “П. Парчевич”, № 5, за отчетни периоди м. декември 2016г. и м. януари 2017г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2019
Административно дело № 6799/2019
ОТМЕНЯ решение № 273/24.04.2019 г. на Административен съд – Пазарджик по адм.дело № 179/2019 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИНТАЖ“ ЕООД срещу РА № Р-16001318002511-091-001/31.10.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Пловдив. ОСЪЖДА „ВИНТАЖ“ ЕООД, ЕИК 115536122, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 8 075,10 (осем хиляди седемдесет и пет лв., 10 ст.) лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.12.2019г.
428 Административно дело No 180/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕСЕЛА ЛУКС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-63-0379319/31.01.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "г" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – газ станция, находяща се в гр. Пазарджик, ул. "Преспа", стопанисвана от "ВЕСЕЛА ЛУКС" ЕООД и забрана на достъпа до него за срок от 15 /петнадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на "ВЕСЕЛА ЛУКС" ЕООД с ЕИК 203586474, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Завоя на черна“ № 16, ет. 6, ап. 25, представлявано от И.В.П., направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2019
Административно дело № 6961/2019
Решение № 16496 от 04.12.2019г. на ВАС, Осмо отделение по АД № 6961/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 308/14.05.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, III - ти състав, постановено по адм. д. № 180 по описа за 2019 г. на този съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2019г.
429 Административно дело No 181/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К. ***, подадена чрез адв. В.П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0340-000005/14.01.2019 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.5.2019г.
430 Административно дело No 182/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000021/25.01.2019 г. на началника на РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Г.И.К. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на собственото му МПС – товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег. № РА7392ВТ. Осъжда РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Г.И.К. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2019г.
431 Административно наказателно дело (К) No 183/2019, X състав ЗАНН: МВР П.П.Г. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на П.П.Г., ЕГН **********, с посочен адрес за кореспонденция с. Богдановци, общ. Габрово срещу Решение №652 от 28.12.2018г., постановено по а.н.дело №1735 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1396560 от 22.10.2016г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на П.П.Г., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 6 от Закона движението по пътищата, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 183 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.5.2019г.
432 Административно дело No 184/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, приета с Решение № 442/29.11.2012 г. на Общински съвет – Велинград по отношение на чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 в частта относно “…за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 % от стойността на имота…“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 184/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 6.6.2019г.
433 Административно дело No 186/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Б. ***, подадена чрез адв. Д., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000450/14.12.2018 год. на началник РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.7.2019г.
434 Административно дело No 187/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000451 от 14.12.2018 г. на Началника на РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2019г.
435 Административно дело No 191/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.3.2019г.
Отменя чл. 9, ал. 2 в частта му „… за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5% от стойността на имота. Средствата се внасят във фонд „Жилищно строителство“ на общините. Условията и редът за набиране и разходване на средствата във фонд „Жилищно строителство“ се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.“ от Наредба за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 233/30.03.2005 г. на Общински съвет – Пещера, взето с Протокол № 19, изменена и допълнена с Решение № 466/28.01.2010 г. на Общински съвет – Пещера, взето с Протокол № 41 и с Решение № 735/30.06.2011 г., взето с Протокол № 69. Осъжда Община Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00 лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
436 Административно дело No 192/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против чл. 9, ал. 3, чл. 28 и чл. 41, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № 159/10.05.2005 г. на Общински съвет –Панагюрище, взето с Протокол № 19. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 192/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати от съответния бюджет на Община Панагюрище в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на препис от определението.
В законна сила на 1.5.2019г.
437 Административно наказателно дело (К) No 193/2019, X състав ЗАНН: МВР П.С.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на П.С.П., ЕГН **********,*** срещу Решение №605 от 11.12.2018г., постановено по а.н.дело №1510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1192889 от 18.03.2018г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на П.С.П., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона движението по пътищата, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 400,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 193 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 26.4.2019г.
438 Административно дело No 201/2019, II състав ДОПК А.К.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ А.К.А. ЕГН:**********,*** срещу Решение № 16 от 10.01.2019г. на Директора на ТД на НАП, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С180013-022-0095173 от 26.11.2018г., издадено от К.С., на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална Дирекция на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което са наложени запори върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, с титуляр А. Кемал А., намиращи се в „Обединена българска банка“ АД BIC *** „Интернешънъл Асет Банк“ АД BIC ***, за сумата от 3665,88лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 201 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 9.3.2019г.
439 Административно дело No 208/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Я.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Я.И., ЕГН **********, против Заповед № 19-1006-000036/21.01.2019 г., на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението не подлежи на касационно оспорване по аргумент на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 19.4.2019г.
440 Административно дело No 209/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Отменя чл. 6 ал. 2 от Наредба за реда за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „В. Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с решение № 176/19.07.2005 г. на Общински съвет – Брацигово. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. (двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.7.2019г.
441 Административно дело No 210/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Д. НАЧАЛНИК РУП ПЕЩЕРА КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Д. с ЕГН **********,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0315-000158 от 09.10.2018 година на Началника на РУ Пещера към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.6.2019г.
442 Административно дело No 217/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и ал. 3, чл. 29, ал. 4 в частта относно „…застрашени са от самосрутване“ и чл. 44, ал. 5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик, протокол № 5. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 6.6.2019г.
443 Административно дело No 219/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лесичово, в частта й относно въведеното изискване /ограничение/ за притежаване на съответно разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС на територията на общината. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати от бюджета на Община Лесичово на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю. В. С. направените по делото разноски в размер на 820 лева /осемстотин и двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 16.7.2019г.
444 Административно дело No 220/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Д.,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18 - 0315-000159/09.10.2018 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е окончателно съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 15.5.2019г.
445 Административно дело No 226/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Р.Х. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Х. ***, подадена чрез адв. Ч.Ч., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0340-000031/03.02.2019 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 15.5.2019г.
446 Административно дело No 227/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Р.Х. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Р.Х., ЕГН **********, Заповед № 19-0340-000032/11.02.2019 г. на началник РУ Септември към ОДМВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2019г.
447 Административно дело No 233/2019, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д80/20.02.2019 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на жалбоподателя П.Д.Т. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 1.3.2019г.
448 Административно дело No 237/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000223/23.04.2018 г. по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата на Началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.10.2019
Административно дело № 10433/2019
С определение № 14534 от 30.10.2019 г. по адм. дело № 10433/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.К. *** против Решение № 266/22.04.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 237/2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10433 по описа на ВАС за 2019 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2019г.
449 Административно дело No 244/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИ-АЛ ФАРМ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 0391524 от 12.02.2019 г., издадена от Л.Д., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, в Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е постановено „… Налагам на„Ни Ал Фарма“ ЕООД …… Принудителна административна мярка – аптека „Никол“, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“, № 122, стопанисван от „Ни Ал Фарма“ ЕООД с ЕИК 201696947 и забрана за достъп до него за срок от 7/седем/ дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 187, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност…“. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „НИ-АЛ ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 201696947, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. „Михаил Поп Радулов” № 7, сумата от 550,00лв.(петстотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.5.2019г.
450 Административно дело No 247/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З. против Заповед № Л-948/20.02.2019 г., без посочен издател. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 247/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.4.2019г.
451 Административно дело No 252/2019, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТМЕНЯ по протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Решение №21/31.01.2019 г., на Общински съвет Пазарджик, прието с Протокол № 1 от 31.01.2019г. като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва чрез Административен съд – Пазарджик, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 17.8.2019г.
452 Административно дело No 253/2019, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТМЕНЯ по протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Решение №20/31.01.2019 г., на Общински съвет Пазарджик, прието с Протокол № 1 от 31.01.2019г. като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Пазарджик, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 6.8.2019г.
453 Административно дело No 254/2019, V състав Закон за опазване на околната среда ОРМУС ГМБХ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.4.2019г.
Отменя Решение № СП-01-ОВОС/18.02.2019 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е спряно административното производство по подадено от „Ормус“ Гмбх инвестиционно предложение „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище, внесено с Уведомление с вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г. Изпраща делото като преписка на директора на РИОСВ – Пазарджик за решаване на искането по същество. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.5.2019
Административно дело № 5696/2019
С определение № 8013 от 29.05.2019 г. по адм. дело №5696/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на директора на РИОСВ - Пазарджик против определение № 500 от 04.04.2019 г. по адм. дело № 254/2019 г. на Административен съд - Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.
В законна сила на 8.5.2019г.
454 Административно дело No 259/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ВНД ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против заповед № Л-4059/09.04.2014 г. на ВНД зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 259/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2019
Административно дело № 10847/2019
Определение № 12971 от 02.10.2019г. на ВАС - Трето отделение по АД № 10847/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №778 от 03.06.2019г. по адм. д.№ 259/2019г. на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение №780 от 03.06.2019г. по адм. д.№ 259/2019г. на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2019г.
455 Административно дело No 260/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.В. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г., за кампания 2015 г., издадено от зам.-изпълнителния директор на ДФЗ, с изх. № 02-130-6500/3421 от 23.08.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 260/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание – за жалбоподателя и от датата на получаване на препис от определението – за ответника.
В законна сила на 26.6.2019г.
456 Административно дело No 261/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Н. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. за кампания 2016 г., с изх. № 02-130-6500/3816 от 12.11.2018 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София за ново произнасяне по подаденото от Н.Г.Н. ***, Заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер 13/30061687244, с което кандидатства за втора поредна година по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 г. – 2020 г., направление „Биологично пчеларство“, в 14-дневен срок от влизане на решението в сила, при спазване на указанията по прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ - София да заплати на Н.Г.Н. ***, разноски по делото в размер на 1110 (хиляда сто и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.7.2019г.
457 Административно дело No 262/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. с ЕГН **********, с адрес ***,Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000006 от 06.01.2019г. на Началник група към ОД на МВР-Пазарджик, РУ Велинград, с която на осн.чл.171 т.1 б.”б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството му за правоуправление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на Д.А.Д. с ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
458 Административно дело No 263/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000007 от 06.01.2019г. на Началник група към ОД на МВР-Пазарджик, РУ Велинград, с която на осн.чл.171 т.2А б.”б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 /шест/ месеца на МПС - Л.А. Фоклсваген Бора с Рег. № PA8278KA. ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на Д.А.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
459 Административно дело No 264/2019, I състав ДОПК Я.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Т.К. , живущ *** против Ревизионен акт № Р- 16001318002300-091-001/12.11.2018г. , в частта с който са установени допълнително задължения за задължителни осигурителни вноски в качеството му на самоосигуряващо се лице – за 2016г. – за ДОО : размер 3 072.00 лв., лихва 525.94лв.;ЗО : 1920.00лв., лихва 328.69 лв. и за ДЗПО-УПФ : размер – 6 192.00лв. и лихва 205.44 лв. – общо 6 192 лв. и лихва 1060.07 лв. потвърден в тази част с Решение №65/04.02.2019г. на Директора на ОДОП – Пловдив. ОСЪЖДА Я.Т.К. , живущ *** да заплати на Директор на дирекция “ОДОП” – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер от 693 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2019
Административно дело № 9513/2019
С РЕШЕНИЕ № 15028 от 06.11.2019 г. по адм. дело № 9513/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 373/07.06.2019 г., постановено по адм.дело № 264/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Я.Т.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите съдебни разноски в размер на 700,00 (седемстотин) лева за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.11.2019г.
460 Административно дело No 265/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „ Уни Хоспитал“, ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“, № 100, представлявано от д-р К.С.Ч., срещу Заповед № 13/РД-09-147 от 18.12.2019г. и № 13/РД-09-148 от 18.02.2019г., без да е посочен техният издател ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила на 4.4.2019г.
461 Административно дело No 270/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АУТОНАЙ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Аутонай“ ООД, ЕИК 201112562, със седалище и адрес на управление: с. Мокрище, обл. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 270/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 15.5.2019г.
462 Административно дело No 271/2019, VI състав Закон за защита от дискриминация Б.В.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.Л.,*** срещу Решение № 93/12.02.2019 г. по преписка № 540/2018 г. на Комисията за защита от дискриминация, с което на основание чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр е прекратено образуваното производство по преписката. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 27.6.2019
Административно дело № 7384/2019
С РАЗПОЕЖДАНЕ № 9901 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 7384/2019 г. на ВАС - Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Б.В.Л. против определение № 462/28.03.2019 г. по адм.д.№ 271/2019 г. по описа на АС-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 7384/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 16.7.2019г.
463 Административно дело No 272/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Д.Т., ЕГН **********, в момента изтърпяващ наказание в Затвор Пазарджик срещу Заповед № ОРЖ-1- от 20.02.2019 г. на Началника на Затвора Пазарджик с която е отказано да бъде заменен режима в следващ по-лек в рамките на първоначално определения от съда на лишения от свобода П.Д.Т.. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 6.8.2019г.
464 Административно дело No 275/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ТРАУМ-73-ПУНТЕВИ СЪДРУЖИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2019г.
Отхвърля жалбата на „Траум – 73 – Пунтеви Съдружие“ СД против Ревизионен акт № Р-16001618002660-091-001/12.11.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя е начислен данък добавена стойност ведно с прилежащи лихви в общ размер 13 050,33 лв. Осъжда „Траум – 73 – Пунтеви Съдружие“ СД да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 921,51 лв. /деветстотин двадесет и един лева и петдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.6.2019г.
465 Административно дело No 280/2019, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Й.П.,
Х.М.К.
  Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Й.П. и Х.М.К. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 280/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.5.2019г.
466 Административно дело No 283/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.Г.К., ЕГН:**********,***, срещу Заповед № 18-0367-000370 от 18.09.2018г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К., за извършено от него нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1, предл. първо от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП - „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”, като са отнети свидетелство за управление на МПС № 280998540 и контролен талон № 4202408. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 8.8.2019г.
467 Административно дело No 284/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.6.2019г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000371/18.09.2018 г. на началника на РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Х.Г.К. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца на собственото му МПС – л.а. „БМВ 316 И“ с рег. № РА3910АР, като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 9 /девет/ месеца. Осъжда РУП – Велинград към ОДМВР – Пазарджик да заплати на Х.Г.К. разноски по делото в размер на 111,02 лв. /сто единадесет лева и две стотинки/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
468 Административно дело No 285/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.Д.З. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.З. *** против Заповед № 71/08.02.2019 г. на кмета на Община Панагюрище, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР с втора поправка в оранжев цвят с обхват имот пл. № 747 и част от пешеходна алея в кв. 49 по плана на с. Баня, общ. Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 285/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила на 1.5.2019г.
469 Административно дело No 287/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Н.Ц. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Ц., общински съветник в Общински съвет Септември, живуща *** против Решение № 1164, взето с протокол № 60 от проведено заседание на Общински съвет Септември, на 27.02.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2019г.
470 Административно дело No 290/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.5.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Д.М. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на М. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2010/2018 на РС-Пазарджик, с решението по което дело е отменен като незаконосъобразен Електронен фиш за нарушение, установено с АТТС ARH CAM S, Серия К № 2029394 издаден от Областна дирекция на МВР - Пазарджик. Отхвърля искът на Д.Д.М. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 400 лв. над присъдения размер от 300 лв., причинени на М. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2010/2018 на РС-Пазарджик, с решението по което дело е отменен като незаконосъобразен Електронен фиш за нарушение, установено с АТТС ARH CAM S, Серия К № 2029394 издаден от Областна дирекция на МВР - Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Д.М. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 02.04.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Д.Д.М. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на 22,67 лв., представляващо законната лихва върху търсената сума от 400 лв. за периода от 22.08.2018 г. до 13.03.2018 г., както и искът за присъждане на обезщетение за забава върху търсената сума от 400 лв. за периода от 13.03.2018 г. до 01.04.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Д.М. разноски по делото в размер на 229 лв. /двеста двадесет и девет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.6.2019г.
471 Административно дело No 291/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.П.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.Н. *** срещу Мълчалив отказ на Кмета на Община Лесичово да се произнесе по чл. 52 от Закона за собствеността и срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Лесичово да се премахне незаконен строеж, формирани по негова молба с вх. № 003-М0-11/21.01.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 291/2019 год. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.10.2019г.
472 Административно дело No 293/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сали Вайдин Ахмедов, в качеството му на управител на „ВВС Лес“ ЕООД, с. Козарско, общ. Брацигово, против Заповед № 89/28.02.2019 г. на директора на ТП на ДГС Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 293/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2019г.
473 Административно дело No 294/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.6.2019г.
Съдът счита, че са налице условията на чл. 159, т. 3 от АПК, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл. 15 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Септември, като ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 294 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на ОП Пазарджик, направените разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Септември пред ВАС.
В законна сила на 4.7.2019г.
474 Административно дело No 305/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.5.2019г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. обезщетение за имуществени вреди в размер на 50 лв. /петдесет лева/, причинени на Б. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 50 лв. по нахд № 426/2017 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 189 от 21.07.2017 г. издадено против ищеца от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 50 лв., считано от 25.03.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 50 лв. Отхвърля искът на В.И.Б. против Регионална дирекция по горите – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху търсената сума от 50 лв. за периода от 15.03.2019 г. до 24.03.2019 г. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.6.2019г.
475 Административно дело No 306/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.А.М.,
А.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 124 от 18.02.2019 г. на Кмета на Община Батак, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията е наредено да се премахне незаконен строеж : Реализирана постройка, използвана за вилни нужди, изпълнена от дъски и греди с метална конструкция, с размери 6,20м./6,13м. и височина около 3,00м., в която е поставена каравана върху стара бетонова подложка на разрушена Курортна туристическа сграда с идентификатор 02837.503.31.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир „Батак“ – Зона „А“, собственост на Н.И.Ш., съгласно нотариален акт № 6 от 23.02.2000г., издаден от Районен съд Пещера, находящ се в част от имот с идентификатор 02837.503.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир „Батак“ – Зона „А“, от лицето посочено за извършител, в жалба рег. № 02-Ж-11 от 23.05.2018г., а именно Р.А.М..*** да заплати на Р.А.М., ЕГН ********** и А.Г.К., ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв. /деветстотин лв./, направени от последните разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.7.2019г.
476 Административно дело No 308/2019, III състав ДОПК ПАРК ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/11.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 190013-023-0000116/16.01.2019г. издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив, да заплати на „Парк Трейд“ ЕООД, ЕИК 204780254, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Г.С.Раковски“ № 1, ет. 10, ап. 60, чрез управителя Т.Д.Б., направените по делото разноски в размер на 4050 /четири хиляди и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2019г.
477 Административно дело No 309/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-186/08.02.2019г. на директора на РЗОК Бургас за наложената на МБАЛ „Бургасмед“ЕООД по т. 4.10 санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Бургас да заплати на МБАЛ “Бургасмед“ ЕООД, с ЕИК 201889501 съдебно-деловодни разноски в размер на размер на 250/двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 15.11.2019г.
478 Административно дело No 310/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.О.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.О.А. с ЕГН **********,***, сумата от 300/триста/ лева – два иска от по150 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР - Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.О.А. с ЕГН **********,***,, направените по делото разноски в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.6.2019г.
479 Административно дело No 314/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.В.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0340-000141/30.04.2018 г. на Началник РУ - Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
480 Административно дело No 316/2019, V състав Закон за опазване на околната среда ОРМУС ГМБХ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Ормус“ Гмбх против мълчалив отказ на директора на РИОСВ-Пазарджик да се произнесе с мотивирано решение по чл. 93, ал. 3 във вр. с ал. 7 от ЗООС по инвестиционното предложение на жалбоподателя за „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище, внесено с Уведомление с вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г. Прекратява административно дело № 316 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на „Ормус“ Гмбх и на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 25.7.2019
Административно дело № 7784/2019
С разпореждане № 11402 от 25.07.2019 г. по адм. дело № 7784 по описа за 2019 г. ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „ОРМУС ГмбХ“, срещу определение № 501 от 04.04.2019 г., постановено по адм. дело № 316/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по адм. дело № 7784/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 13.8.2019г.
481 Административно дело No 321/2019, I състав чл. 304 АПК П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№1906/20.03.2019г. на П.в.т. ***, чрез Е.Т. – дъщеря, с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.“Иля Еренбург“№3 за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Кмета на Община Велинград. Отказва да наложи глоба на кмета на община Велинград. На основание чл.306 ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 18.4.2019г.
482 Административно дело No 322/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.6.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 322/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му от двете страни пред ВАС.
В законна сила на 4.7.2019г.
483 Административно дело No 324/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, с ЕИК 201889501, Заповед за налагане на санкции № РД-25-188/08.02.2019 г. на директора на РЗОК – Бургас. ОСЪЖДА РЗОК гр. Бургас да заплати на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, с ЕИК 201889501 разноски по делото в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.11.2019г.
484 Административно дело No 325/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА МРРБ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Пазарджик, срещу Решение № РД-02-36-302 от 07.03.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 от за Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е установена нередност на бенефициента Община Пазарджик по т. 9 „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчка или в документите за участие“ и т 10. „Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката“ от Раздел І „Обявление и документация за обществена поръчка / процедура за избор с публична покана“ и т. 13 „Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата“ от Раздел ІІ „Оценяване на предложенията“ от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., обн., ДВ, бр. 27 от 31.03.2017 г.); установено е извършено нарушение допуснато от бенефициента Община Пазарджик по чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки и е определена финансова корекция на бенефициента Община Пазарджик в размер на 15323,91лв. на бенефициента Община Пазарджик, изчислена по пропорционален подход, представляваща 5% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFОР001-1.013-0003-с01-S-01 ОТ 29.12.2017г. с изпълнител „Меладинис“ ООД на стойност 255398.50лв. без ДДС ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 989,72лв. (деветстотин осемдесет и девет лв. и седемдесет и две ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.8.2019г.
485 Административно дело No 330/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЖИ ПЕРФОРМАНС ТРЕЗ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Джи Перформанс Трез“ ООД с ЕИК 204190652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 1, представлявано от управителя Х.Г.П. сумата от 280 (двеста и осемдесет) лева представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Пазарджик, наказателно постановление № 13-001159 от 05.10.2018 г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.02.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” да заплати на „Джи Перформанс Трез“ ООД с ЕИК 204190652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 1, представлявано от управителя Х.Г.П. разноски по делото в размер на 225 (двеста двадесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.7.2019г.
486 Административно дело No 331/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КОНКУРЕНТ 92 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.6.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 21.05.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 1962/22.03.2019 г., на „Конкурент 92“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ованес Соваджиян“ № 15, ет.1, ап.3, представлявано от Цветанка Йорданова Стоилова-Джомпалова, подадена чрез адв. М., против ТД на НАП Пловдив, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 331/2019 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 4.7.2019г.
487 Административно дело No 332/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.5.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против разпоредбата на чл.9, ал.6 от наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждане с общински жилищни имоти на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 332/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на оспорване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.5.2019г.
488 Административно дело No 334/2019, VI състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Т.-Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Трансевропа – Темелко Темелков“ с ЕИК 112032170, с адрес за кореспонденция с. Симеоновец, ул. „Двадесет и шеста“ № 2 против Ревизионен акт № Р – 16001618004565-091-001/12.12.2018 г., потвърден с Решение № 126/28.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 334/2019 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
489 Административно дело No 336/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2019г.
Отхвърля жалбата на община Пазарджик против Решение № РД-02-36-312/08.03.2019 г. за определяне на финансова корекция - 25 %, в размер на 2 968.57лв. с ДДС, издадено от заместник-министъра на Регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР по проведена от община Пазарджик обществена поръчка с предмет:. „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл.169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект сградите на МВР в зоната с публични функции в гр.Пазарджик” по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020г.”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2019г.
490 Административно дело No 339/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Н. с ЕГН ********** *** против Нотариален акт № 84, том ІV, рег. № 6838 по нот. дело № 610/2018. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 339/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.10.2019
Административно дело № 10795/2019
Определение № 14514 от 29.10.2019г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 10795/2019г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С. Н. *** против определение № 750/29.05.2019г., постановено по адм. дело № 339/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10795/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.11.2019г.
491 Административно дело No 342/2019, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Б.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на М.И.Б. – В.,*** , срещу Решение № І на Експертен съвет при Община Велинград по Протокол № 1 от 21.02.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването за изготвянето му .
В законна сила на 25.4.2019г.
492 Административно дело No 343/2019, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.98,АЛ.4 КСО КЪМ ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Председателя на медицинска комисия по чл.98,ал.4 КСО към ТП на НОИ Пазарджик, Експертно решение №1183 от 165/04.12.2018г. на НЕЛК гр.София. Изпраща преписката на НЕЛК София за произнасяне съгласно задължителните указания на съда. ОСЪЖДА НЕЛК-СОФИЯ да заплати на Председателя на медицинска комисия по чл.98,ал.4 КСО към ТП на НОИ Пазарджик, по сметката на ТП на НОИ Пазарджик, сума в размер на 110 лв. – разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.12.2019г.
493 Административно дело No 345/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на А.А.С. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-067-001960/20.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва по чл. 86 от ЗЗД, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение – 20.10.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 18.03.2019 г. в размер на 54,17 лева, както и законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.А.С. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-067-001960/20.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.А.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.7.2019г.
494 Административно дело No 346/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-9.-Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Дида-98-Д. К.“, подадена срещу Заповед № 53 от 19.03.2019 г. на директора на ТП на ДГС Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Отменя определението от 21.05.2019 г. за насрочване на делото, като за това се уведомят страните. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2019г.
495 Административно наказателно дело (К) No 348/2019, X състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ИЗПРАЩА КАД № 348/19 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 348/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2019г.
496 Административно дело No 350/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.7.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 402/ 19.06.2019г. постановено по адм.д.№350/19г. по описа на Административен съд – Пазарджик първи състав, като в мотивите на решението вместо „300лв. за изплатеното адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие.“ да се чете „400лв. за изплатеното адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие В диспоспозитива на решението да се чете : ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Р., да заплати на Л.А.А. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС - София.
В законна сила на 8.8.2019г.
497 Административно дело No 351/2019, V състав Закон за частната охранителна дейност КОЛОВАГ АД ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Коловаг“ АД против Заповед № 3286з-780/26.02.2019 г. на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и прекратява адм.д. № 351 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2019г.
498 Административно дело No 352/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.Д.К. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.6.2019г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.К., ЕГН: ********** ***, с посочен съдебен адрес ***, адв. С., срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-65006840 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с което е отказано изплащане на субсидия и са наложени санкции за бъдещ период в общ размер на 17256,24 лв. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 352/2019 г. по описа на АС Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2019г.
499 Административно дело No 357/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Рогачев, да заплати на Д.Т.Ш., ЕГН **********, сумата от 600/ шестстотин /лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по НАХД № 156/2018г. на Районен съд Пещера и КАНХД № 975/2018г. на Административен съд Пазарджик, по отмяна на Наказателно постановление № 18-0315-000264/21.05.2018г. на началник РУП Пещера при ОДМВР Пазарджик, в едно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба 27.03.2019г.до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – Йордан Рогачев, да заплати на Д.Т.Ш., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.6.2019г.
500 Административно дело No 368/2019, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.О.З.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 368 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
В законна сила на 16.5.2019г.
501 Административно дело No 369/2019, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2019г.
Оставя без разглеждане жалба вх. № 2139/29.03.2019 г. на лишения от свобода О.О.З. против Заповед № 129 без посочена дата на издаване. Прекратява административно дело № 369 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 4.6.2019г.
502 Административно дело No 370/2019, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. ДИРЕКТОР НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З. против Заповед № 948/20.02.2019 г., издадена от Директора на ГД “Изпълнение на наказанията“ София. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 370/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаването му от ответника.
В законна сила на 30.7.2019г.
503 Частно административно дело No 372/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕВРО-БИЛДИНГ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.4.2019г.
Отменя Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, инкорпорирано в съдържанието на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-171-0379759/25.03.2019 г., издадена против „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД от началника на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП. Осъжда Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.6.2019
Административно дело № 5294/2019
С определение № 9253 от 18.06.2019 г. по адм. дело № 5294/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 498/03.04.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело №372/2019 г. на същия съд.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
504 Административно дело No 383/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.О.З. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, в която са изложени общи оплаквания за условията в Затвора София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
505 Административно наказателно дело (К) No 386/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК СЕКТОР В РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
А.А.Й.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 002532/05.11.2018 г., издадено от началник Сектор в РУ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик против А.А.Й.. Отменя наказателно постановление № 002532/05.11.2018 г., издадено от началник Сектор в РУ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 64, ал. 4, във връзка с ал. 2 и ал. 1 от ЗМВР на основание чл. 257, ал. 1 от същия закон на А.А.Й. е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.6.2019г.
506 Административно дело No 387/2019, II състав ДОПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътно Поддържане Пещера“, ЕООД ЕИК 112624994, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“, № 27 срещу Решение № 88 от 12.03.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 13/РД-10-1 от 15.02.2019г., издадено от Ц.М., на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална Дирекция на НАП, Пловдив, офис Пазарджик., съответно с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, с титуляр „Пътно Поддържане Пещера“, ЕООД ЕИК 112624994, намиращи се в „Обединена българска банка“ АД ; „Общинска Банка“ и „Банка ДСК“, за сумата от 135249,15лв. главница за данък върху добавената стойност и 11772,93лв., лихви за просрочие. ОСЪЖДА „Пътно Поддържане Пещера“, ЕООД ЕИК 112624994, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“, № 27, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 300 лв. /триста лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.6.2019г.
507 Административно дело No 393/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 50, ал. 3 в частта „упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Септември. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.8.2019г.
508 Административно дело No 394/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.К.Ш. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1465/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 17-1006-005406/09.02.2018 г., издадено от Началник Група при ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.04.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.К.Ш. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.7.2019г.
509 Административно дело No 395/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.Ч.,
Р.В.А.,
Я.А.А.,
Т.А.М.,
Р.В.М.,
Я.А.Я.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.С.Ч., ЕГН **********,*** ; Р. В. А., ЕГН **********, Я.А.А., ЕГН **********,*** ; Т.А.М., ЕГН **********,*** ; Р.В.М., ЕГН **********,*** ; Я.А.Я., ЕГН **********,***, срещу Разрешение за строеж № 11 от 07.02.2019г., на Главния архитект на Община Пещера за строеж „Игрална зала за хазартни игри – преустройство на съществуващ търговски обект с идентификатор 56277.501.375.1.6 по кадастралната карта и кадастрълните регистри на гр. Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 395 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.7.2019
Административно дело № 7718/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение №651 от 14.05.2019г. по адм.д.№395/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2019г.
510 Административно дело No 396/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.С.Д. НАЧАЛНИК КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 19-1006-000058 от 04.02.2019г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, товарен автомобил „Мерцедес ГЛК 320 ЦДИ 4 Матик“ с рег. № РА4422КК, за срок от шест месеца, като са иззети два броя регистрационни табели № РА 4422 ВН и Свидетелство за регистрация, част ІІ, с № 005296427. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев“, № 12, сумата от 1050,00лв.( хиляда и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 31.5.2019г.
511 Административно дело No 399/2019, IV състав ДОПК ПАРК ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 52/11.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 190013-023-0000109/16.01.2019 г. издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив, да заплати на „Парк Трейд“ ЕООД, ЕИК 204780254, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Г. С. Раковски“ № 1, ет. 10, ап. 60, чрез управителя Тони Димитров Баждаров, направените по делото разноски в размер на 2050 (две хиляди и петдесет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 28.7.2019г.
512 Административно дело No 405/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.И.Д., ЕГН **********,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0367-000170 от 04.06.2018г. на временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 405 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 28.5.2019г.
513 Административно дело No 409/2019, II състав КСО М.М.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ц., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-28#1 от 22.03.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което потвърдено Разпореждане № 4021-12-2 от 11.02.2019г. на Началник Отдел „Пенсии“, съответно с което е разпоредено от пенсията на Ц., считано от 01.03.2019г., да се удържа сума в размер на 94,52лв. месечно, както и дължимата лихва до окончателното погасяване на задължението. ОСЪЖДА М.М.Ц., ЕГН:**********,*** да заплати на Националния осигурителен институт, Териториално поделение Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева) юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2019
Административно дело № 8812/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение №364 от 31.05.2019 г. по адм.д.№409/2019 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2019г.
514 Административно дело No 411/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 38, ал. 1, т. 3 и чл. 40 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.8.2019г.
515 Административно дело No 418/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.Н. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ НА ДЛЪЖНОСТ МС ПРИ БМ ПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Н., ЕГН **********,***, против Фиш Серия А № 0000014588/02.10.2018 г. издаден от Д.В.Г. на длъжност МС при БМПО към Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 418/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, в частта която се обжалва Фиш Серия А № 0000014588/02.10.2018 г. издаден от Д.В.Г. на длъжност МС при БМПО към Община Пазарджик. ОТМЕНЯ по жалбата на А.И.Н., ЕГН **********,***, принудителна административна мярка по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи, наложена на 02.10.2018 г. от Д.В.Г. на длъжност МС при БМПО към Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.И.Н., ЕГН **********,*** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.7.2019г.
516 Административно дело No 422/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Д.М. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2019г.
Отхвърля жалбата на К.Д.М. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0310-000055/11.03.2019 г. на началника на РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик, с която на К.М. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на МПС, по отношение на собствения му лек автомобил „БМВ 320Д“ с рег. № РА9343АХ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.6.2019г.
517 Административно дело No 424/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл. 8, ал. 1, предложение 10 от Наредба за рекламна дейност на физически и юридически лица в Община Пещера(приета с Решение № 584 от 05.08.1999г. на Общински съвет гр. Пещера). ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.6.2019г.
518 Административно дело No 426/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.Р.Н. против мълчалив отказ на Кмета на Община Пазарджик за извършване на административна услуга. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 426/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 419, по описа за 2019 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.5.2019г.
519 Административно дело No 427/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.6.2019г.
Отменя чл. 29, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Стрелча, приета с Решение № 402/29.04.2010 г. на Общински съвет – Стрелча, взето с Протокол № 37. Осъжда Общински съвет – Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 16.7.2019г.
520 Административно дело No 428/2019, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Ю.С. против Заповед № Л-1507/20.03.2019г. на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 428 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 11.6.2019г.
521 Административно дело No 429/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТЕИЕ ЧИСТОТА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л. *** против решение № 5/02.04.2019 г. на Директора на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Панагюрище, по заявление № 87/06.03.2019 г. за достъп до обществена информация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.8.2019г.
522 Административно дело No 433/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2019г.
Отхвърля искова молба на „Винарска къща Виноградец“АД, с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление: с. Виноградец, област Пазарджик, представлявано от своя управител Гергана Манджукова, чрез адвокат В., срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, с цена на иск от 1270 лева за имуществени вреди на основание чл. 203 и следващите от АПК, във връзка с чл. 1, т. 1 от ЗОДОВ, във връзка с отменено като НП № 319/01.08.2018 г. на началник на Митница Пловдив с решение по НАХД № 1458/2018 г. по описа на Районен съд-Пазарджик, оставено в сила с решение по КАНД № 6/2019г. на Административен съд Пазарджик Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.8.2019г.
523 Административно дело No 437/2019, III състав Закон за държавния служител Й.М.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЧР-34/15.03.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, за прекратяване на служебно правоотношение. ОСЪЖДА Й.М.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 лева /сто/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.11.2019г.
524 Административно дело No 438/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областен управител на област с административен център Пазарджик, подадена против Решение № 598, прието на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 48 и Решение № 601, с което е потвърдено предходното решение, прието на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 49. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 438/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.8.2019г.
525 Административно дело No 445/2019, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДРЗ-3/01.04.2019г., издадена от За Началника на Затвора – Пазарджик гл. Инспектор Динко Динков, съгласно Заповед № 227/22.03.2019г. на началник на Затвора Пазарджик. Решението е окончателно на основание чл. 198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 18.7.2019г.
526 Частно административно дело No 446/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЛАГОВ И СИН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-178-0345445 от 28.03.2019г. издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив към Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е постановено запечатване на търговски обект – бърза закуска, намиращ се в гр. Велинград, бул. „Съединение“, № 181, стопанисван от „БЛАГОВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 205032541 и забрана достъпа до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „БЛАГОВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче” № 10, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.6.2019
Административно дело № 5913/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 559/17.04.2019 г., постановено по адм. дело № 446/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2019г.
527 Административно дело No 453/2019, III състав КСО В.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.10.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.09.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 453/2019г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Б. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-32#3/02.04.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 453/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА В.В.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.10.2019г.
528 Административно дело No 454/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.А.Р. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Р. против Заповед № 18-0367-000367/15.09.2018 г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 454/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 11.6.2019г.
529 Административно дело No 459/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № РД – 170/26.03.2019 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, за налагане на финансова корекция. ВРЪЩА преписката на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на „Еко-Хидро-90“ ООД, с ЕИК 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“ № 12, представлявано от Георги Стефанов Делчев, направените по делото разноски в общ размер на 511,50 лева (петстотин и единадесет лева и петдесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 12.12.2019г.
530 Административно дело No 462/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.9.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Г., подадена чрез адв. С.Ч., против ЗППАМ № 17-1006-000631/04.09.2017 г. за прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП, издадена от Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 462/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна и в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщение на същото за неявилата се страна.
В законна сила на 25.9.2019г.
531 Административно дело No 468/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.6.2019г.
Осъжда Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик да заплати на С.Р.Т. обезщетение за имуществени вреди в общ размер на 600 лв. /шестотин лева/, причинени на Т. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 802/2018 на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 85/24.04.2018 г., издадено от директора на ОДБХ – Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 1016/2018 на Административен съд –Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Отхвърля искът на С.Р.Т. против Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 700 лв. над присъдения размер от 600 лв., причинени на Т. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 802/2018 на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 85/24.04.2018 г., издадено от директора на ОДБХ – Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 1016/2018 на Административен съд – Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик да заплати на С.Р.Т. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 600 лв., считано от 07.05.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 600 лв. Отхвърля искът на С.Р.Т. против Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху търсената сума от 700 лв. за периода от 23.04.2019 г. до 06.05.2019 г. Осъжда Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик да заплати на С.Р.Т. разноски по делото в размер на 265 лв. /двеста шестдесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.7.2019г.
532 Административно дело No 470/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на О.О.З., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик с вх. № 10430 от 05.04.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 470 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.6.2019г.
533 Административно дело No 471/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.С.Ф. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.6.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 471/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна, чрез настоящия съд, пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2019
Административно дело № 10367/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13079 от 03.10.2019 г. по адм. дело № 10367/2019 г. на ВАС - Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 11.06.2019 г., постановено от Административен съд - Пазарджик, по адм. д. № 471/2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.10.2019г.
534 Административно дело No 472/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.П. ***, сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по АНД № 13/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0310-001068/21.12.2018 год., издадено от началника на РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.П. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.8.2019г.
535 Административно дело No 473/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Н.С. сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 331/2018 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 22/19.11.2018 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Н.С. направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.6.2019г.
536 Административно дело No 474/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БЛАГОВ И СИН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Благов и син“ ЕООД, с ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче“ № 10, против Заповед № ФК-178-0345445/28.03.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Благов и син“ ЕООД, с ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче“ № 10 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2019г.
537 Административно дело No 477/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на С.И.И., ЕГН: **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 300,00лв. (триста лв.) имуществени вреди, представляващи извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 272 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 25.04.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на С.И.И., ЕГН: **********, с посочен съдебен адрес *** сумата от 311,00лв. (триста и единадесет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.7.2019г.
538 Административно дело No 480/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.И.У. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2019г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000079/28.03.2019г. на Началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември, КАТО определя срок на наложената санкция – 6 месеца. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2019г.
539 Административно наказателно дело (К) No 487/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАПАДОКИЯ ФРУКТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 183/26. 03. 2019 год., постановено по АНД № 1881 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.7.2019г.
540 Административно дело No 488/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Ц.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ц.И. ***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 19-1006-000227 от 18.04.20019 г. на началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.10.2019г.
541 Административно дело No 491/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.7.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Б.Г.Ш. ***, сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по АНД № 32/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-001775/29.11.2018 год., издадено от началника на РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.05.2019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Б.Г.Ш. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.8.2019г.
542 Административно дело No 504/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.51, ал.3, в частта относно „ или упълномощено от него лице“ и чл.52, ал.2, т.2, т.3 и т.6 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера, приета с Решение № 109/30.05.2008 г. на Общински съвет с. Пещера, изменена и допълнена с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. След влизането му в сила решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК.
В законна сила на 24.11.2019г.
543 Административно дело No 510/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.О.З. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, в която са общи оплаквания за условията в Затвора София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2019г.
544 Административно дело No 511/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД И.Д. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград“ ЕООД, с ЕИК 112505488 гр. Велинград, представлявана от д-р Ж.Ч. против Заповед за частично прекратяване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 13/РД-09-237/08.03.2019 г. на И.Д. Директор на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград“ ЕООД, с ЕИК 112505488 гр. Велинград, представлявана от д-р Ж.Ч. да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.11.2019
Административно дело № 9870/2019
Решение № 14954 от 05.11.2019г. на ВАС - София - Шесто отделение по АД № 9870/2019г. - ОТМЕНЯ Решение № 510 / 12.07.2019 г., постановено по адм. дело № 511 / 2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград” ЕООД, с ЕИК 112505488, със съдебен адрес ***, кантора 5 - адв. С., заповед за частично прекратяване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 13 / РД – 09 – 237 / 08.03.2019 г., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, в частта относно КП № 218 „Оперативни процедури с алоплактика на тазобедрена и колянна става“. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград” ЕООД, с ЕИК 112505488, със съдебен адрес ***, кантора 5 - адв. С., разноски за двете съдебни инстанции в размер на 250 лева (двеста и петдесет лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2019г.
545 Административно дело No 515/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-А.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.6.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „Аркус –А. Кадьов“ против Заповед за прилагане на ПАМ № ФК-173-0028885/26.03.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. Прекратява административно дело № 515 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП.
В законна сила на 19.7.2019г.
546 Административно дело No 516/2019, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.М.К. ДИРЕКТОР НА СДВР СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.М.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и с посочен съдебен адрес *** , срещу Заповед № 513з-8046 от 26.10.2018г. на Директора на Столична Дирекция на МВР, София, с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 1, предложение първо и т. 4 от ЗМВР ; чл. 197, ал. 1, т. 6 от ЗМВР ; чл. 203, ал. 1, т. 7 и т. 13 от ЗМВР; чл. 204 от ЗМВР и чл. 226, ал. 1 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение на младши инспектор А.М.К., на длъжност полицай /ВПА/ в Група „Охрана на обществения ред“, на Сектор „Охранителна полиция“ към 09 Районно управление при СДВР. ОСЪЖДА А.М.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** да заплати на Столична Дирекция на МВР, София сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща вънаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.11.2019г.
547 Административно дело No 519/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Т.И.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.6.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.И.П. против Решение № 171/22.03.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната му по административен ред и потвърдена част от Ревизионен акт № Р-16001318002113-091-001/19.11.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията. Прекратява административно дело № 519 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив.
В законна сила на 19.7.2019г.
548 Административно дело No 522/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.6.2019г.
Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на С.М.Б. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на Б. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 43/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 330000005 от 11.01.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на С.М.Б. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 11.06.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на С.М.Б. против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 03.05.2018 г. до 10.06.2019 г. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на С.М.Б. разноски по делото в размер на 276.40 лв. /двеста седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2019г.
549 Административно дело No 523/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ гр. София, представлявана от Бойко Здравчов Рановски – изпълнителен директор да заплати на „Чепино-Автотранспорт“ ЕООД с ЕИК 822105702, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, кв. „Индустриален“, представлявано от К.Д.Б., обезщетение в размер на 600 /шестстотин/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по АНД № 2697/2018г. по описа на РС - Пловдив и КАНД 2104/2018 на Административен съд - Пловдив, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба – 09.05.2019 г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ гр. София, представлявана от Бойко Здравчов Рановски – изпълнителен директор да заплати на „Чепино-Автотранспорт“ ЕООД с ЕИК 822105702, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, кв. „Индустриален“, представлявано от К.Д.Б., сторените по делото разноски в размер на 325 /триста двадесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2019г.
550 Административно дело No 530/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания А.Д.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Д.А. против Заповед № ДС - 76/03.04.2019г. на областен управител на област Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 530 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 14.6.2019г.
551 Административно дело No 531/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З. против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 531/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.7.2019г.
552 Административно дело No 533/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.П.,
С.Г.П.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМ. ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2019г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, пл. „Света Неделя“, № 6 да предостави обществена информация по Заявление № 10523 от 18.04.2019г., подадено от Г.И.П. и С.Г.П.. ВРЪЩА административната преписка на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за произнасяне по Заявление № 10523 от 18.04.2019г., подадено от Г.И.П. и С.Г.П. при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, пл. „Света Неделя“, № 6 да заплати на Г.И.П., ЕГН ********** и С.Г.П. ЕГН **********,***, сумата от 10,00лв., представляваща извършени разноски по производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.7.2019г.
553 Административно дело No 535/2019, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.О.З.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 535/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.7.2019г.
554 Административно дело No 536/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Т.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.М. – пълномощник на Н.Т.М. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на кмета на община Панагюрище да се произнесе по подаден сигнал за премахване на незаконни строежи с вх.№ ТСУ-2576 от 19.03.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 536/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.10.2019
Административно дело № 10850/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12885 от 01.10.2019 г. по адм. дело № 10850/2019 г. на ВАС - Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 849 от 17.06.2019 г., постановено по адм. дело № 536/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 1.10.2019г.
555 Административно дело No 538/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.6.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М.А.Ш. обезщетение за имуществени вреди в размер на 400 лв. /четиристотин лева/, причинени на Ш. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 1632/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 18-1006-001784/18.06.2018 г., издадено от началник „Група“ в Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М.А.Ш. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.7.2019г.
556 Административно дело No 539/2019, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Д.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.6.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Д.Д.М. ***, в която се оплаква, че има твърде малко лично пространство в обитаваната от него килия № 904. Прекратява административно дело № 539 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Затвор – Пазарджик.
В законна сила на 19.7.2019г.
557 Административно дело No 540/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.7.2019г.
Отменя чл. 28, т. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на община Пазарджик, приета с Решение № 123/25.06.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 8. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2019г.
558 Административно дело No 544/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от „Чепино - Автотранспорт“ ЕООД, ЕИК 822105702, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, квартал Индустриален, представлявано от управителя К.Д.Б., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-213 - 0412333 от 18.04.2019 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект –пункт за извършване на технически прегледи, намиращ се в гр. Велинград, квартал Индустриален, стопанисван от „Чепино - Автотранспорт“ ЕООД, ЕИК 822105702 и забрана достъп до него за срок от 3 (три) дни. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 544 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.6.2019г.
559 Административно дело No 547/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Т.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.М. – пълномощник на Н.Т.М. с ЕГН ********** *** против писмо изх. № ТСУ – 2576/2/07.05.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.6.2019г.
560 Административно дело No 548/2019, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-118/12.04.2019 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.А.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2019г.
561 Административно дело No 549/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.В.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.10.2019г.
Отменя Заповед № 1006з-119 от 12.04.2019г. на Началника на сектор „ПП“ при ОДМВР Пазарджик, с която се налага дисциплинарно наказание“Порицание“ за срок от шест месеца на държавния служител Т.В.Г. с ЕГН ********** държавен служител : младши автоконтрольор в група „ОД,ПК и ПД“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Пазарджик Осъжда ОД на МВР Пазарджик да заплати на Т.В.Г. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 710 лв. /седемстотин и десет лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2019г.
562 Административно дело No 551/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.9.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „МБАЛ – Велинград“ ЕООД до Административен съд Пазарджик против Протокол за неоснователно получени суми, установени при извършване на контрол по изпълнението на договорите с изпълнители на болнична медицинска помощ № 35 от 11.04.2019 г. на директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ - Велинград“ ЕООД, с ЕИК 112505488 гр. Велинград, представлявана от д-р Ж.Ч., да заплати в полза на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 551/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на директора на РЗОК Пазарджик за произнасяне по компетентност по реда на чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 18.9.2019г.
563 Административно дело No 563/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Н.С. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.7.2019г.
Изменя Заповед № 1818з-214/24.04.2019 г. на началника на Районно управление – Пазарджик към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с която на А.Н.С. в качеството му на държавен служител – младши инспектор – старши полицай в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „ОП“ към Районно управление – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от една година, като намалява срока на наложеното дисциплинарно наказание „порицание“ от една година – на шест месеца. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.Н.С. разноски по делото в размер на 155 лв. /сто петдесет и пет лева/. Решението не подлежи на касационно оспорване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява производството по молбата
Определение от 19.9.2019
Административно дело № 9266/2019
С определение № 12422 от 19.09.2019 г. по адм. дело № 9266/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.С., наименована искане за отмяна на влязло в сила решение №523/18.07.2019 г., постановено по адм.д. 563/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 9266/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Препис от определението и искането да се изпрати на председателя на Върховния административен съд и Аналитичното звено към Върховния административен съд за сведение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила на 18.7.2019г.
564 Административно дело No 566/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 15, ал. 2, т. 1 и т. 3, б. „е“ и б. „ж“ и чл. 31, ал. 6 от Наредба за реда за управление на горските територии на Община Панагюрище, приета с Решение № 362 от 20.06.2013 г. на Общински съвет Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД 566/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати в полза на ОП Пазарджик сумата от 20 лева представляваща сторени разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Панагюрище пред ВАС.
В законна сила на 24.10.2019г.
565 Административно дело No 567/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.10.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 16, ал. 2, т. 1 и т. 4 и чл. 57, ал. 5 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Стрелча, приета с решение № 752/30.04.2014 г. на Общински съвет – Стрелча, взето с Протокол № 40. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 21.11.2019г.
566 Административно дело No 568/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.М. с ЕГН ********** *** против Заповед № 18-1006-000565/12.11.2018 г. за прилагане на принудителни административни мерки на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2019г.
567 Административно дело No 571/2019, III състав Закон за опазване на земеделските земи ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ АД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Васил Петлешков“ АД с ЕИК 112045805, с адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 76, представлявано от В.И.Ш. против Решение № КЗЗ-03 от 28.02.2019 г. на Председателя на Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите, в частта му по т. 5. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 571/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.9.2019г.
568 Административно дело No 579/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Пещера, срещу Решение № РД-02-36-533 от 22.04.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което е на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 3 ; чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 3; чл. 63, ал. 1, т. 2 ; чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е отказана верификация и плащане на разходи в размер на 1 456,68лв. във връзка с чл. 23 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МРРБ и Община Пещера, като неверифицираните разходи са по Договор №BG16RFOP001-2.001-С01-S-07 от 07.06.2017г. с изпълнител „Сигма строй““, ООД по обособена позиция № 1 ; отказана е верификация и плащане на разходи в размер на 5398,70лв. във връзка с чл. 82, ал. 1, т. 5 и чл. 84 от Общите условия към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МРРБ и Община Пещера, като неверифицираните разходи са по Договор №BG16RFOP001-2.001-С01-S-07 от 07.06.2017г. с изпълнител „Сигма строй““, ООД по обособена позиция № 1 ; отказана е верификация и плащане на разходи в размер на 890,56лв., поради несъответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗУСУСИФ, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Постановление № 189 от 28.07.2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020г., като неверифицираните разходи са по Договор №BG16RFOP001-2.001-С01-S-07 от 07.06.2017г. с изпълнител „Сигма строй“, ООД по обособена позиция № 1 ; отказана е верификация и плащане на разходи в размер на 19,74лв., поради несъответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСУСИФ, като неверифицираните разходи се отнасят за членовете на екипа по проекта : ръководител проект – Стела Павлова; технически сътрудник – Цветелина Стайкова и юрист – Цветан Христов ; отказана е верификация и плащане на разходи в размер на 23,39лв., поради липса на предвидените условия в чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСУСИФ, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, във връзка с чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Постановление № 189 от 28.07.2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.11.2019г.
569 Административно дело No 581/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.9.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик против Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ракитово, приета с Решение № 234/16.11.2012 г. на Общински съвет – Ракитово, взето с Протокол № 19. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 581/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който за Прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик тече от днес, а за Общински съвет – Ракитово – от получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.10.2019г.
570 Административно дело No 583/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.6.2019г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. обезщетение за имуществени вреди в размер на 200 лв. /двеста лева/, причинени на Б. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 417/2017 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 186 от 21.07.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., считано от 23.05.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на В.И.Б. разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.7.2019г.
571 Административно дело No 588/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Б. ***, подадена чрез адв. Д., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 19-1006-000199/05.04.2019 г. на Началник Група към ОД на МВР – Пазарджик, Сектор Пътна полиция – Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.11.2019г.
572 Административно дело No 590/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Щ.А.Д. и Я.А.Д.,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Решение № 17-202 от 14.05.2019г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с което е отказано изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по молба вх. № 07-5255 от 11.04.2019г., заявена от Щ. и Я. Джимови. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 590 по описа на административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с касационна частна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2019г.
573 Административно дело No 596/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.Т. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.10.2019г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в открито съдебно заседание на 03.09.2019 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Т., подадена чрез адв. Ц.П., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-33/14.08.2018 г. на началника на РДНСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 596/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.10.2019г.
574 Административно дело No 602/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Г.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Г.А. ***, против решение от 07.05.2019 г. директора на Дирекция “Бюро по труда“ гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Л.Г.А. ***, да заплати в полза на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Панагюрище, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 10.11.2019г.
575 Административно дело No 607/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.11.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед 367з-138/20.05.2019г. на Началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, с която се налага дисциплинарно наказание“писмено предупреждение“ за срок от три месеца на Г.Д.К., ЕГН **********, държавен служител, младши експерт, мл.ПИ участък Ракитово към РУ-Велинград при ОДМВР Пазарджик . ОСЪЖДА Началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на Г.Д.К., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.11.2019г.
576 Административно дело No 608/2019, I състав чл. 304 АПК А.С.М. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 27.8.2019г.
ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на Кмет на община Белово , за неизпълнение на съдебно решение постановено по гр.д. № 960/16г. по описа на РС Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 27.11.2019г.
577 Административно наказателно дело (К) No 609/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Е.Е.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2019г.
С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че така подадената жалба е недопустима, т.к. е просрочена. С оглед на гореизложеното, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от Дирекция „ИТ“ Пазарджик като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 609 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. В настоящето съдебно производство е направено искане за присъждане на разноските, като е представен списък на разноските на основание чл. 80 от ГПК. С оглед обстоятелството, че настоящето производство се разглежда по касационното производство на АПК, във връзка със ЗАНН, а ЗАНН препраща за неуредените въпроси към НПК, законодателят не е предвидил възможност по касационно-административно наказателните производства да се присъждат разноски. Такава възможност е предвидено да бъдат присъдени по реда на ЗОДОВ съгласно тълкувателно решение. С оглед гореизложеното, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане за присъждане на разноски от страна на ответника по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на настоящия съдебен състав не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на касационния жалбоподател.
В законна сила на 20.7.2019г.
578 Административно наказателно дело (К) No 610/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Е.Е.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2019г.
С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че така подадената жалба е недопустима, т.к. е просрочена. С оглед на гореизложеното, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от Дирекция „ИТ“ Пазарджик като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 610 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. В настоящето съдебно производство е направено искане за присъждане на разноските, като е представен списък на разноските на основание чл. 80 от ГПК. С оглед обстоятелството, че настоящето производство се разглежда по касационното производство на АПК, във връзка със ЗАНН, а ЗАНН препраща за неуредените въпроси към НПК, законодателят не е предвидил възможност по касационно-административно наказателните производства да се присъждат разноски. Такава възможност е предвидено да бъдат присъдени по реда на ЗОДОВ съгласно тълкувателно решение. С оглед гореизложеното, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане за присъждане на разноски от страна на ответника по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на настоящия съдебен състав не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на касационния жалбоподател.
В законна сила на 20.7.2019г.
579 Административно дело No 611/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.7.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Д-р А. П. – АППДМ-ИП“ против Заповед № 13/РД-09-536 от 20.05.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която едностранно, без предизвестие, считано от датата на получаване е прекратен договор 13/РД-29-688/03.05.2018 г. за оказване на първична извънболнична дентална помощ, сключен между НЗОК и жалбоподателя. Осъжда ЕТ „Д-р А. П. – АППДМ-ИП“ да заплати на РЗОК – Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2019
Административно дело № 10631/2019
С решение № 16231 от 28.11.2019 г. по адм. дело №10631/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 555 от 24.07.2019 г. по адм.дело № 611/2019 г. на Административен съд- Пазарджик ОСЪЖДА ЕТ“Д-р А. П.-АППДМ-ИП“, ЕИК 130067746, седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Св.Иван Рилски“ № 4, представлявано от управителя д-р А. П., да заплати на Районната здравноосигурителна каса-Пазарджик разноски по делото за касационната инстанция в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.11.2019г.
580 Административно дело No 615/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2019г.
ОСЪЖДА ИА“Автомобилна администрация“ – София, представлявано от изпълнителен директор, да заплати на П.П.Н. с ЕГН **********, сумата от 550 / петстотин и петдесет/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 165/18 по описа на РС Панагюрище и по КАНД № 173/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е потвърдено решението на РС Панагюрище, в едно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 03.06.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ИА“Автомобилна администрация“ – София, представлявано от изпълнителен директор, да заплати на П.П.Н. с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 25.10.2019г.
581 Административно дело No 616/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Ф.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 3.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.Ф.Ж., ЕГН ********** ***, с посочен съдебен адрес ***, офис 1, адв. В., срещу Заповед № 906 от 10.05.2019г. на Кмета на Община Пазарджик, с което е наредено да бъде премахнат незаконен строеж : „Пристройка към жилищна сграда“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 55155.502.796 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, участващ в УПИ V-жилищно строителство и трафопост, от квартал 233 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Петко Д. Петков“, № 65, изпълнен от А.Ф.Ж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 616 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 12.7.2019г.
582 Административно дело No 630/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Т.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински одит“ ( сега ИА „Медицински надзор“) да заплати на Р.Т.Ф. ***, сумата от 1100 (хиляда и сто) лева, представляващи разноски по АНД № 203/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление НП № 27-248/02.07.2018 г., издадено от ИД на ИА „Медицински одит“ гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (сега ИА „Медицински надзор“) да заплати на Р.Т.Ф. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2019г.
583 Административно дело No 632/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.ЛИЗИНГ АУТО ООД НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т. С. Лизинг Ауто“ ООД, със седалище гр. София, ул. „Лерин“ № 61, вх. 1, ет. 1, ап. 1, представлявано от Теодора Николова Цонкова – Гибинска, подадена чрез адвокат У., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-5313-0028/18.03.2019 г. на началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 13.11.2019г.
584 Административно дело No 634/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Д.Г.Т., ЕГН : **********,*** сумата от 50,00лв.(петдесет лв.) имуществени вреди, представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по н.а.дело № 391 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Д.Г.Т., ЕГН : **********,*** сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 1.11.2019г.
585 Административно дело No 635/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.Г.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2019г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000145/31.05.2019г. на Началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, КАТО определя срок на наложената санкция – 6 месеца. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2019г.
586 Административно дело No 638/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.О.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Искова молба от 07.06.2019г., подадена от О.О.З., с ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, в която заявява, че в затвора в който пребивава има дървеници, хлебарки и плъхове и че искът му е в размер на 1500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 638 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2019г.
587 Административно дело No 639/2019, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от О.О.З. против Заповед № Д 129/26.03.2019г. издадена от За началник на Затвора Пазарджик гл.инспектор Динко Динков. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 639/19 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението на страните за постановяването му с частна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2019г.
588 Административно дело No 640/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.7.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З.,***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 640/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.8.2019г.
589 Административно дело No 641/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Г.М.,
Г.И.М.,
Д.И.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Г.М., Г.И.М. и Д.И.М. против Заповед № 668/09.05.2019г., издадена от кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 641 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.9.2019г.
590 Административно дело No 642/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Б.Б. ***, подадена чрез адв. К., против Заповед № 128/28.05.2019 г. на директора на ДГС Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 642/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.6.2019г.
591 Административно дело No 644/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати Р.К.Ч., с ЕГН **********, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 372/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0340-002077/04.01.2019 г. на началник РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.06.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Р.К.Ч., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 15.11.2019г.
592 Административно дело No 650/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ„Уни Хоспитал“ ООД против Заповед № 13/РД-09-503/09.05.2019г. на директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик разноски в размер на размер на 100/сто/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 29.11.2019г.
593 Административно дело No 651/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Д. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалбата на И.Н.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0340-000144/10.05.2019 г. на Началник на РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.9.2019г.
594 Административно дело No 654/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.11.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.10.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 654/2019г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.К. с ЕГН ********** *** против Предписание с изх. № 44-2500-002/30.05.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, за премахване на изпълнена вътрешна ограда в съсобствен имот УПИ ХХ-124, кв. 348 по плана на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 654/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.12.2019г.
595 Административно дело No 655/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.А.Б., с адрес: ***, против Заповед № 19-1006-000222/08.04.2019 г. на началник група при сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 655 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 30.7.2019г.
596 Административно дело No 656/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.В.Л.,***, срещу Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в Уведомление рег. № 312000-8200 от 07.06.2019г. на Директора на Областна дирекция на МВР, Пазарджик по Заявление на Л. вх. № 312004-5 от 03.06.2019г. ОСЪЖДА Б.В.Л.,*** да заплати на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.11.2019г.
597 Административно дело No 666/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВЕЛИНСОФТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2019г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Пазарджик, представлявано от директор – Костадин Гешев,да заплати на „ВЕЛИНСОФТ“ЕООД, ЕИК BG 202427914 , сума в размер на 1049.72 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди 1000лв. / 500 лв. пред въззивна инстанция и 500лв. пред касационна инстанция заплатен адвокатски хонорар/и 49.72лв. законна лихва за забава, както и лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Пазарджик, представлявано от директор – Костадин Гешев,да заплати на „ВЕЛИНСОФТ“ЕООД, ЕИК BG 202427914, направените по настоящото дело разноски в размер на 650 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.11.2019г.
598 Административно дело No 670/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Л.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.7.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Х.Л.Й. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на Й. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 292/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 18-0340-001760/01.11.2018 г., издадено от началник РУП Септември към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Х.Л.Й. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 19.06.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Х.Л.Й. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 07.06.2019 г. до 18.06.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Х.Л.Й. разноски по делото в размер на 408.80 лв. /четиристотин и осем лева и осемдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.8.2019г.
599 Административно дело No 671/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация ЮЛНЦ ТК "ТЕНИС АКАДЕМИЯ ИЛИЯН ЯНКОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ТК „Тенис Академия И.Я.“*** мълчалив отказ на кмета на община Пазарджик да му бъде предоставена обществена информация по негово заявление с № 8/29.05.2019г., ИЗПРАЩА преписката на органа по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ – кмет на община Пазарджик за продължаване на производството по ЗДОИ съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ.
В законна сила на 2.12.2019г.
600 Административно дело No 673/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 3.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.М.,***, срещу Писмо № 105 от 22.04.2019г. на Кметство с. Динката ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 673 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 18.7.2019г.
601 Административно дело No 674/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.Б. КМЕТ НА С.ДИНКАТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Б. *** срещу писмо с изх. № 105/22.04.2019г. на кмета с. Динката, община Лесичово ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 674/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 12.9.2019г.
602 Административно дело No 679/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.10.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати Х.Д.К., с ЕГН **********, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 60/2019 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 3/11.02.2019 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.06.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Х.Д.К., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.11.2019г.
603 Административно дело No 689/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ЕКОФРУТ К И К ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екофрут К и К“ ЕООД с ЕИК 112629703 със седалище и адрес на управление с. Синитово, ул. „Пета“ № 46, с представляващ Й.С.К. против незаконосъобразни действия на Началника на СГКК гр. Пазарджик, изразяващи се в нанасяне на промени в КККР на гр. Батак по заявление с вх. № 05-7106/21.05.2019 г., засягащи имоти: УПИ XLIX-1001, 1002, УПИ XLVII-1005, 1007 и УПИ XLVIII-1003, 1004, всички в кв. 24 по плана на „Язовир Батак“, с идентификатори 02837.503.393 и 02837.503.395 по КККР на гр. Батак. ОСЪЖДА „Екофрут К и К“ ЕООД с ЕИК 112629703 със седалище и адрес на управление с. Синитово, ул. „Пета“ № 46, с представляващ Й.С.К. *** направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. ОСЪЖДА „Екофрут К и К“ ЕООД с ЕИК 112629703 със седалище и адрес на управление с. Синитово, ул. „Пета“ № 46, с представляващ Й.С.К. да заплати на ДГС „Ракитово“, ТП към Южноцентрално държавно предприятие – Смолян към МЗХГ, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Александър Стамболийски“ № 2 направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.11.2019г.
604 Административно дело No 690/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.С.Г. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г., против действията на началника на СГКК Пазарджик по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Батак, относно поземлен имот с идентификатор 02837.503.526, с вписване на нов собственик Държавата. ОСЪЖДА В.С.Г. *** да заплати на ДГС Ракитово, ТП към Южноцентрално държавно предприятие – Смолян към МЗХГ, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Александър Стамболийски № 2 сумата от 600 лева разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 24.11.2019г.
605 Административно наказателно дело (К) No 692/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Н.Б.А.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2019г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила НП №18-1006-003129г. издадено от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, с-р ПП Пазарджик Отменя НП №18-1006-003129г. издадено от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, с-р ПП Пазарджик . Решението е окончателно.
В законна сила на 2.10.2019г.
606 Административно дело No 695/2019, V състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.10.2019г.
Отхвърля жалбата на община Септември против Решение № РР-3537/17.05.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, с което е отказано издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина, посредством тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден в пространство между осови точки 6-20-19-16-17 по плана на град Септември, по заявление, подадено от заместник-кмета на община Септември“. Осъжда община Септември да заплати на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.11.2019г.
607 Административно дело No 696/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на В.С.Г.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0340-000141 от 29.05.2019г. на Началник Районно управление Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г., за нарушение по чл. 102, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство, с рег. № РА6778КА за срок от една година, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 007646099 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 696 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.8.2019г.
608 Административно дело No 701/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.9.2019г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание за 30.09.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Пазарджишка област, с която се оспорва като незаконосъобразно решение № 1260, прието с протокол № 63 на заседание на Общински съвет Септември, проведено на 29.05.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 701/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2019г.
609 Административно дело No 702/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областен управител на област Пазарджик, против Решение № 1261, прието на заседание на Общински съвет – Септември, проведено на 29.05.2019 г., взето по Протокол № 63. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 702/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.9.2019г.
610 Административно дело No 704/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.С.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.7.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Й.С.Й. против Справка по сигнал № 785501-305/2017 г. по описа на дирекция „Вътрешна сигурност“ МВР и прекратява адм.д. № 704 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2019г.
611 Административно дело No 707/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.7.2019г.
Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода Д.Г.А. против началника на Затвор – Пазарджик, с която е предявен и иск за претърпени неимуществени вреди в размер на 1 лв., отнасящ се за периода месец май 2019 г., като твърдението е, че вредите са му причинени от отказа на началника да му позволи да използва молитвено килимче и от обидните думи на същия „Корана в затвора не важи! Няма да ви тупам аз килиите на вас“. Прекратява административно дело № 707 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на началника на Затвор – Пазарджик.
В законна сила на 2.8.2019г.
612 Административно дело No 708/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.9.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане и връща исковата молба на С.И.Х.,*** дол, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 50 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 708/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.10.2019г.
613 Административно дело No 709/2019, I състав ДОПК ВАЙЗ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 194/06.06.2019г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на „Вайз инвест“ ЕООД с ЕИК 202705801със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул.“Белмекен“ №7, ап.1 представлявано от управителя – Я.М.. ОТМЕНЯ обявление към протокол за провеждане на търг с тайно наддаване изх. № С190013-118-0000362/30.05.2019 г., с което за Група № 1 е класирана офертата, подадена от П.Г.Л., с предложена цена 25 005.00 лв. И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОБЯВЯВА „Вайз инвест“ ЕООД с ЕИК 202705801 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул.“Белмекен“ №7, ап.1 представлявано от управителя – Я.М. за КУПУВАЧ на имот, обособен в група №1 поземлен имот, който по нотариален акт е с № 022238, образуван от имоти № 022011 и № 022010 с площ от 9.775 дка с начин на трайно ползване Нива, а по скица представлява имот с идентификатор 55155.22.238 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пазарджик с площ от 9 774 кв.м. с трайно предназначение урбанизирана територия за търговски обект, местност „Сазлъка“ ЕКАТТЕ 55155. Имотът е с идентификатор 55155.22.238 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пазарджик с площ от 9774 кв.м. с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс при съседи: 55155.22.127; 55155.22.136; 55155.22.12 и 55155.22.135. ОСЪЖДА ТД на НАП- Пловдив да заплати на „Вайз инвест“ ЕООД с ЕИК 202705801 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул.“Белмекен“ №7, ап.1 представлявано от управителя – Я.М. сумата от 770 / седемстотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно, не подлежи на обжалване и има действие на постановление за възлагане.
В законна сила на 12.11.2019г.
614 Административно дело No 712/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Пещера, срещу Решение № РД-02-36-675 от 29.05.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което е на основание чл. 60, ал. 1; чл. 62, ал. 1, и ал. 3; чл. 63, ал. 1, т. 3 ; чл. 64, ал. 1, от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е отказано извършване на верификация и плащане на разходи по искане за плащане № 3 (окончателно) по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МРРБ и Община Пещера, както следва : в размер на 219,32лв. поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗЕУСЕСИФ условия във връзка с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т. 5 от Общите условия към сключения на 15.09.2016г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МРРБ и Община Пещера ; в размер на 1494,65лв. поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗЕУСЕСИФ условия във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, във връзка с чл. 7, ал. 3 от ПМС № 189 от 28.07.2016г. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.11.2019г.
615 Административно дело No 716/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Х.С.Г. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Г. против Разпореждане № 4506-40-237/11.06.2019г. на директор на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в Националния осигурителен институт. ОСЪЖДА Х.С.Г. ***, да заплати на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към Национален осигурителен институт юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
В законна сила на 12.12.2019г.
616 Административно дело No 720/2019, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК УЕЙБИН ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2019г.
ОТМЕНЯ обективираните в Протокол серия АА, № 0017529 от 17.06.2019г., действия на административния орган по предварително принудително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-253-0380942 от 09.05.2019г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „ Оперативни дейности“ Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е постановено запечатване на търговски обект – магазин, намиращ се в гр. Пазарджик, ул. „Л. Боянов“, № 1, стопанисван от „УЕЙБИН“ООД, ЕИК203167405 и забрана на достъп до него за срок от тридесет дни, на основание чл. 186, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, като се възстановява положението съществувало преди извършване на действията.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.7.2019г.
617 Административно дело No 721/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Г.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.Г.А., с адрес ***, с която се представя на съда обяснение, че служител от Бюро по труда гр. Пазарджик не го е информирала(неясно за какво), с което са му нарушени правата и се заявява, че незаконосъобразно му е прекратена регистрацията в Бюрото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 721 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 7.8.2019г.
618 Частно административно дело No 724/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БУЛТЕС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.7.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на предварителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-370-0028932/24.06.2019 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Р