Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 302/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 2000,00лв.(две хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на противоправно бездействие на ответника да освидетелства по вид и степен на увреждане, дъщеря ? К.П.З. в периода 19.05.2014г. до 25.09.2015г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 19.01.2016г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 400,00л(четиристотин лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на „МБАЛ- Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, №15, сумата от 700,00лв.(седемстотин лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2020
Административно дело № 5826/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 06.03.2019 г., постановено по адм. дело № 302/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17 да заплати на „МБАЛ Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, № 15, сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17 да заплати на В. Д., ЕГН [ЕГН], [населено място] сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2020г.
2 Административно дело No 957/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** иск срещу Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Н.Н. - директор, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 3 000 лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2020
Административно дело № 9801/2018
Решение № 2452 от 17.02.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 9801/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 338 от 30.05.2018 г. по адм. д. № 957/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Аглика Адамова: Считам, че решението е неправилно. Разпоредбата на чл. 237, ал.1 ЗМВР действително е специална по отношение на чл. 1 ЗОДОВ, но не ограничава и не изключва възможността да се търсят имуществени вреди над предвидените в специалния закон, както и неимуществени вреди, каквито изобщо не са предвидени в специалния закон. Вярно е, че във всички нормативни актове, уреждащи обезщетението при отмяна на незаконно прекратяване на служебно правоотношение - чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 237 от Закона за МВР, се урежда правото на работника или служителя да получи ограничено по размер обезщетение за ограничен период от време. Това е така нареченото обезщетение за принудителна безработица и то покрива оставането на служителя без работа и доходи за посочения в закона период. Житейски възможно е обаче от уволнението да бъдат причинени както други имуществени, така и неимуществени вреди, изразяващи се в психологически страдания или заболявания, а причинените вреди от актове, действия и бездействия на администрацията подлежат на обезщетяване на общо основание по смисъла на чл. 1 ЗОДОВ. Отговорността на държавата по посочения текст е с принципно широк обхват и не може да бъде ограничавана. В сферата на административните правоотношения тя е аналог на отговорността за непозволено увреждане по чл. 45 и чл.49 ЗЗД, като освен това тя е и винаги обективна, тъй като по определение изключва изследване на субективния елемент вина. Преобладаващата съдебната практика, както на ВКС по приложение на сходната норма на чл. 225 КТ, така и на ВАС по приложение посочените по-горе норми, не отричат правото на работника или служителя да претендира вреди и в по-голям размер, на общо основание / чл.49 ЗЗД или съответно чл. 1 ЗОДОВ/, стига те да бъдат доказани. За получаване на предвиденото в чл. 237, ал.1 ЗМВР обезщетение е достатъчно да бъде доказано незаконосъобразно прекратяване на служебното правоотношение и оставане на лицето без работа или преминаването му на по-ниско платена работа. За получаване на обезщетение извън
В законна сила на 17.2.2020г.
3 Административно дело No 982/2016, IV състав Закон за държавния служител Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, сумата 2970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева, представляваща обезщетение за времето, през което не е бил на държавна служба, поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № Л-4056/h от 04.10.2016 г., издадена от главен директор на ГДИН при Министерството на правосъдието, ведно със законната лихва, считано от 12.07.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан в останалата му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2020
Административно дело № 4494/2018
Решение № 276 от 09.01.2020г. на ВАС - София, Пето отделение по АД № 4494/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 76 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 982/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието да заплати на Д.А. Х. сумата 600лв. разноски пред касационната инстанция за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2020г.
4 Административно дело No 378/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2018г.
Отменя Заповед № 15/09.05.2017 г., издадена от кмета на община Септември, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на улица с осови точки 19-38а, 39-38а-38-38б-38в. в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани. Осъжда община Септември да заплати на А.К.Л. разноски по делото в размер на 2 047,40 лв. /две хиляди и четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.2.2020
Административно дело № 5274/2019
С решение № 1711 от 03.02.2020 г. по адм. дело № 5274/19 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание от 21.01.2020 г., по отношение на „Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988. ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба, подадена от „Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988 против решение № 694/19.11.2018 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 5274/2019 г. по описа на Върховния административен съд по отношение на „Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 694/19.11.2018 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, с която е отменена заповед № 15/09.05.2017 г., издадена от кмета на община Септември. ОСЪЖДА община Септември, "Ирида-09" ЕООД, ЕИК 200749806 и "Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988, да заплатят на А.Л., сторените в касационното производство разноски за един адвокат в размер на 1800 лв, по 600 лв. за всеки касатор. ОТМЕНЯ определение № 152/29.01.2019 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ решение № 694/19.11.2018 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта за разноските като ОСЪЖДА община Септември да заплати допълнително още 600 /шестстотин/ лева от претендираното адвокатско възнаграждение или общо разноски в размер на 2647, 40 лв / две хиляди и шестстотин четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ за първата инстанция. ОСЪЖДА община Септември да заплати на А.Л., разноските за един адвокат в производството по частна жалба в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване в седемдневен срок с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, а в останалата част е окончателно.
В законна сила на 3.2.2020г.
5 Административно дело No 524/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Б.П.,
М.Б.В.,
Р.Р.Ш.
ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди по отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015г. в размер на 2632.11лв. /две хиляди шестстотин тридесет и два лева и единадесет стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм. дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 на органа по приходите на община Белово, в размер на 3838.93лв. /три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.В. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да й заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 в размер на 3836.98лв. /три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело № 179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Р.Ш. с ЕГН ********** като наследник на Е.Б.Ш., ЕГН **********,***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015, в размер на 71324.03лв. /седемдесет и една хиляди триста двадесет и четири лева и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 18.2.2020
Административно дело № 2974/2018
Решение № 2561 от 18.02.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 2974/2018г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 10 от 11.01.2018г., постановено по адм.д. № 524/2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото . Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2020г.
6 Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.П.Б., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в неосигуряване на течаща вода и санитарен възел непосредствено към спалното помещение на ищеца, за периода от 08.06.2012 г. до 27.11.2012 г. и престой от един час на открито на ден, ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, за заплащане на сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 07.06.2012 г. до 27.11.2012 г., които продължават до 06.12.2017г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2020
Административно дело № 7144/2018
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1128 от 23.01.2020 г. по адм. дело № 7144/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7144/ 2018 г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Решение № 216/09.04.2020 г по АД 127/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/28.02.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.4.2020г.
7 Административно дело No 672/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.Б.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. обезщетение в размер на 900,00лв. (деветстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 06.12.2016г. до 19.04.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 16.12.2016г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 900,00лв. до пълния заявен размер от 15000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С., да бъде осъдено Министерство на правосъдието, гр. София, солидарно Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към същото министерство, да му заплати обезщетение в размер на 15 000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 8476/2018
ОТМЕНЯ решение № 191/26.03.2018 г. по адм.дело № 672/2017 г. по описа на Административния съд – Пазарджик в частта, в която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на Х. Г. обезщетение за неимуществени вреди за периода 6.12.2016 г. – 19.04.2017 г. в частта за разликата над сумата 550 лева до присъдения размер от 900 лева, ведно със законната лихва, считано от 16.12.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Х. Г. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" иск за сумата 350 лева, съставляваща част от обезщетение за неимуществени вреди, понесени при престоя му в Затвора – Пазарджик в периода 6.12.2016 г. – 19.04.2017 г., ведно със законната лихва, считано от 16.12.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 191/26.03.2018 г. по адм.дело № 672/2017 г. по описа на Административния съд – Пазарджик в частта, в която е отхвърлен предявения от Х. Г. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" иск за обезщетяване на неимуществени вреди, понесени при престоя му в Затвора – Пазарджик в периода 6.12.2016 г. – 19.04.2017 г. за разликата над 900 лева до пълния предявен размер от 15 000 лева, ведно със законната лихва, считано от 11.08.2016 г. ОСЪЖДА Х. Г., ЕГН [ЕГН], да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2020г.
8 Административно дело No 886/2017, VI състав Закон за държавния служител В.В.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Заповед № ДН-00-11/31.10.2017г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, с която на В.В.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на В.В.Д. разноски по производството в размер на 500 лв. ( петстотин лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 5966/2018
Решение № 4812 от 24.04.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 5966/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 188 от 22.03.2018 г., постановено по адм. дело № 886/2017 г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.4.2020г.
9 Административно дело No 963/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 95, ал. 3, чл. 104, ал. 3 и чл. 113, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, приета с решение № 673/28.02.2011 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 63, изменена и допълнена с Решение № 319/27.02.2013 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 20. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.1.2020
Административно дело № 3932/2018
Решение № 1087 от 22.01.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 3932/2018 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/15.02.2018 г .постановено по адм.дело № 963/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.1.2020г.
10 Административно дело No 1028/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ул. „***“№ 62, с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, представлявано от Г.В.С., иск срещу ответника Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик, представлявана от своя директор, адрес: гр. Пазарджик, ул. „***“ № 3, ет. 4, за присъждане на сумата от 3032,51 лева, представляваща обезщете¬ние за причинените имуществени вреди, вследствие на издаден нищожен админист¬ра¬тивен акт - Заповед РД-06-149/31.10.2013г. на директора на Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК *** да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 8081/2018
РЕШЕНИЕ № 4386 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 8081/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 285/27.04.2018 г. по адм. дело № 1028/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта, с която ЕТ „БГ Инвест -Г. С.“, ЕИК *** е осъден да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ - Пазарджик сумата от 150 (сто и петдесет) лева разноски по делото. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
11 Административно дело No 10/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Т. КРДОПБГДСРСБНА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА, отменено с влязло в сила Решение № 5172/18.07.2016 г., постановено по адм. д. № 5218/2015 г. по описа на Административен съд София град, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за сумата над 7 000 /седем хиляди/ лева до претендирания размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/, за периода 07.06.2017 г. до 02.01.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за заплащане на мораторна лихва сумата над 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/ до претендирания й размер от 13 651.36 лева /тринадесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки/. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.4.2020
Административно дело № 7431/2018
Решение № 5114 от 29.04.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 7431/2018 г. - ОТМЕНЯ Решение № 222/ 12.04.2018 г. по адм. дело № 10/ 2018 г. на Административен съд– Пазарджик в ЧАСТТА, с която КРДОПБГДСРСБНА е осъдена да заплати на И.Д.Т. обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА за разликата на присъдения размер над 4000 лв. до 7000 лв., ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д. Т. срещу Комисията иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, от незаконосъобразно издадено Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА за разликата на присъдения размер над 4000 (четири хиряди лева) лв. до 7000 лв. (седем хиляди лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/ 12.04.2018 г. по адм. дело № 10/ 2018г. на Административен съд– Пазарджик в останалата му част. ОСЪЖДА И.Д.Т. да заплати на КРДОПБГДСРСБНА разноски по делото за касационната инстанция в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.4.2020г.
12 Административно дело No 140/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв./деветстотин лв./, представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 10.10.2014г. 08.02.2017г., изразяващи се в негативни психически изживявания, сприхавост, нисък праг на толерантност, прояви на гняв, униние, причинени от издаването на Акт за прихващане или възстановяване № П-16001314025468-004-01 от 10.10.2014 г. на орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, отменен с Решение № 1210 от 31.01.2017 г., постановено по адм. д. № 13142 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., както законната лихва върху сумата от 900,00лв., считано от 31.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 11,00лв. /единадесет лв./, представляваща извършени от последния разноски за производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 10255/2018
С решение № 2621 от 19.02.2020 г. по адм. дело № 10255/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 377 от 15.06.2018 г., постановено по адм. дело № 140/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
13 Административно дело No 207/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. АРХ. СЛАВИ СЛАВОВ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР В ГД "ИОКН"-ПАЗАРДЖИК,
АРХ. РУМЕН СТЕФАНОВ-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АПИ" В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Обявява нищожността на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места. Оставя без разглеждане жалбата на В.Е.Ж., с която тя претендира отмяната, като незаконосъобрани на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места и прекратява делото в тази му част. Осъжда В.Е.Ж. да заплати на Б.З.Б. и И.А.Б. разноски по делото в размер на 70 лв. /седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2020
Административно дело № 13414/2018
С решение № 2210 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 13414/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 495 от 26.07.2018 г., постановено по адм. дело № 207/ 2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.Е. Желевасума в размер на 500 (петстотин) лева, съставляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.2.2020г.
14 Административно дело No 208/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя т. 1 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено на собствениците на недвижимата културна ценност (Сградата на бившата Популярна банка, намираща се на ул. „Шипка“ № 1, в УПИ I – 502, кв. 36 по плана на гр. Пазарджик, притежаваща статут на единична архитектурно-строителна ценност с категория „местно значение“) да предприемат действия по изготвяне, съгласуване и одобряване на проекта по чл. 84 от ЗКН. Обявява нищожността на т. 2 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено през този период да бъдат извършени незабавни мерки по ограничаване достъпа до националната културна ценност с категория „местно значение“ Осъжда община Пазарджик да заплати на В.Е.Ж. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.2.2020
Административно дело № 12616/2018
С решение № 2095 от 10.02.2020 г. по адм. дело № 12616/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ изцяло решение № 496/26.07.2018г., постановено по адм.д.№208/2018 г. от Административния съд – Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Е.Ж. *** против заповед № 2721/06.11.2017г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА В.Е.Ж. ***, разноски, направени по делото в размер на 600 лева общо за двете съдебни инстанции, както и на Б.Б. разноски, направини по делото в размер на 750 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2020г.
15 Административно дело No 254/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.6.2018г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. ***, с ЕГН **********, като наследник на Ахмед Али Ч., против отказ на началника на Общинска служба по земеделие - Сърница, обективиран в Писмо изх.№ РД-13- 423/11.07.2017 година, с който е отказано извършването на поисканата от Ч. услуга – нанасяне на промени в КВС и издаване на скица за имот – «нива» от 7,500 дка в местност «Халиловото», в землището на гр. Сърница. Осъжда С.Р.Ч. да заплати на Общинска служба по земеделие гр. Сърница разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.1.2020
Административно дело № 10343/2018
С решение № 1007 от 22.01.2020 г. по адм. дело № 10343/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/15.06.2018 г. по адм. дело № 254/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2020г.
16 Административно дело No 293/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково и Затвор Стара Загора, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 16.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решение № 186/12.03.2020 г. по АД 54/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 14075/2018
С определение № 390 от 10.01.2020 г. по адм. дело № 14075/2018 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14075/2018 г. по описа на Върховен административен съд.Изпраща делото на Административен съд Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.Решение № 186/12.03.2020 г. по АД 54/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
17 Административно дело No 294/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М И Т ПРОЙЧЕВИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.12.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.11.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 294/2018г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „М и Т Пройчеви“ ООД /в ликвидация/ с ЕИК 112050193 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, представлявано от назначения временен синдик М.З. против Решение № 56/22.02.2018 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 294/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА „М и Т Пройчеви“ ООД /в ликвидация/ с ЕИК 112050193 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, представлявано от назначения временен синдик М.З. да заплати на Общински съвет Велинград направените по делото разноски в размер на 360 лева /триста и шестдесет/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.2.2020
Административно дело № 478/2020
Определение № 1998 от 07.02.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 1478/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1770/17.12.2019 год. по адм. д. № 294/2018 год. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.2.2020г.
18 Административно дело No 394/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Т.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Отхвърля до размера на равностойността на 250 000 евро над уважения размер 300 лв., предявения от Т.Т.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 250 000 евро, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор – Пазарджик, осъществени по отношение на Т.Т.К. на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на равностойността на 250 000 евро против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение - датата 16.02.2016 г. и периода от 18.02.2016 г. до 22.2.2018 г. и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решение № 185/12.03.2020 по АД № 78/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 298/2019
С определение № 778 от 17.01.2020 г. по адм. дело № 298/2019 г. на ВАС -ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 298/2019 г.по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд - Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Решение № 185/12.03.2020 по АД № 78/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
19 Административно дело No 532/2018, I състав Закон за държавния служител С.К.Д. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция по безопастност на храните София да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** сума в размер на 5 562 / пет хиляди петстотин шестдесет и два/ лева , представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за период от шест месеца - от 03.08.2015 г. до 03.02.2016 г., заедно със законна лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска – 29.05.2018 г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и сума в размер на 460 лева, представляваща съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.2.2020
Административно дело № 14974/2018
РЕШЕНИЕ № 2845 от 24.02.2020 г. по адм. дело № 14974/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 635/30.10.2018 г. по адм. дело № 532/ 2018 г., Административен съд – Пазарджик в частта, в която Българска Агенция по безопасност на храните- София е осъдена да заплати на С.К.Д. сумата над 3 708 до 5562лева,представляваща обезщетение по чл.104,ал.1 от Закона за държавния служител и вместо него постановява : Предявеният от С.К.Д. иск срещу Българска агенция по безопасност на храните –София за сумата над 3 708 /ТРИ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ОСЕМ/ до 5562/ПЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ШЕСТЕДЕСЕТ И ДВА/ лева,представляваща обезщетение по чл.104,ал.1 от Закона за държавния служител – отхвърля като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалите части. ОСЪЖДА С.К.Д. да заплати на Българска агенция по безопасност на храните –София сумата 100/сто/ лева разноски в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2020г.
20 Административно дело No 580/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Т.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.Т.С., ЕГН **********,*** против Заповед № Л-2135 от 10.05.2018 г. на Главния Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), с която на основание чл. 13, ал. 2, т. 9 и чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 4, чл. 197, ал. 1, т. 6 и чл. 203, ал. 1, т. 13 от ЗМВР, на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 226, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗИНЗС е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА С.Т.С., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 626/2019
С РЕШЕНИЕ № 162 от 07.01.2020 г. по адм. дело № 626/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №681 от 12.11.2018г. по адм. дело №580/2018г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Т. С. ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сумата от 100/сто/ лева, разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.1.2020г.
21 Административно дело No 594/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.Г.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000229 от 24.04.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.Г.С., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с рег. № РА5789ВТ за срок от осем месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007025055 и два броя табели РА 57893ВТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Д.Г.С., ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2020
Административно дело № 14379/2018
Решение № 2871 от 24.0.2020г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 14379/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 524 от 25.09.2018 г. по адм. д. № 594/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи – Пазарджик да заплати в полза на Д.Г.С. ЕГН - ********** *** разноски в размер на 800 (осемстотин) лева, представляващи адвокатско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2020г.
22 Административно дело No 605/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на инж.П.Т. в качеството му на Директор на ТП ДГС „Панагюрище“ против Разрешение за преминаване с товарни и пътни превозни средства № 1265/03.12.2015г. издадено от Кмета на Община Стрелча, с която се иска обявяването му за нищожно. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2020
Административно дело № 14714/2018
РЕШЕНИЕ № 1441 от 29.01.2020 г. по адм. дело № 14714/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 612/18.10.2018 г., постановено по адм. дело № 605/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Панагюрище“ да заплати на община Стрелча юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 100.00 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.1.2020г.
23 Административно дело No 632/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: - по т. 1.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г.; - по т. 2.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г.; - по т. 4.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. против Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта, с която е наложена санкция „Финансова неустойка“ по т. 6.1. в размер на 200 лева, на основание чл. 405, ал. 3 от НРД 2017 г., като ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 15071/2018
Решение № 047 от 07.01.2020г на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 15071/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №644/31.10.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело №632/2018 г., в частта, с която е отменена Заповед №13/РД-09-673/29.05.2018 г. на директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение - Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" №100, представлявано от М. Х. е наложена санкция „финансова неустойка“, както следва: по т. 1.1-200 лева на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017 г., по т. 2.1-200 лева на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. и по т. 4.1-200 лева на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017 година. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Пазарджик с ЕИК ***, разноски 120 лева (сто и двадесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.1.2020г.
24 Административно дело No 643/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Отхвърля жалбата на Л.А.Д. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-21/01.06.2018 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която са отменени по жалба на К.Ю.М., подадена по административен ред, одобрените на 08.08.2017г. инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 49/08.08.2017 г., издадено от Главния архитект на Община Ракитово за строеж: „Пристройка за жилищни нужди” ЗП=31.95кв.м./РЗП=31.95кв.м., находящ се в УПИ IV-1422, кв.113 /ПИ 62004.6.580/ по плана на гр. Ракитово, общ. Ракитово, с административен адрес: гр. Ракитово, ул. „Васил Левски”, № 55, с възложител жалбоподателят. Осъжда Л.А.Д. да заплати на РДНСК ЮЦР разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/ . Осъжда Л.А.Д. да заплати на К.Ю.М. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 1616/2019
С решение № 4409 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 1616/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 764 от 11.12.2018 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело № 643/2018 г. ОСЪЖДА Л.А.Д. да заплати на К.Ю.М. сумата от 500 лв. разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
25 Административно дело No 681/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2584/27.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с която на Община Белово е отказано финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на Община Белово, направените по делото разноски в размер на 902 /деветстотин и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.1.2020
Административно дело № 5035/2019
Решение № 899 от 21.01.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 5035/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 07.02.2019 г., постановено по адм. дело № 681/2018 г. от Административен съд – Пазарджик Решението е окончателно.
В законна сила на 21.1.2020г.
26 Административно дело No 704/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2767 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на К.П.П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 3619/2019
РЕШЕНИЕ № 2961 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 3619/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 105/28.02.2019г., постановено по адм.д.№ 704/2018г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", за разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
27 Административно дело No 757/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.К.,
НИМИЦ ГРУП ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Нимиц груп“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2, подадена чрез адв. П., против Заповед № 1822/30.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Преустройство и реконструкция на част от тавански етаж“. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.К. ***, подадена чрез адв. П., против Заповед № 1822/30.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Преустройство и реконструкция на част от тавански етаж“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 757/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА „Нимиц груп“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2 и М.И.К. ***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.9.2019
Административно дело № 7840/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12281 от 16.09.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 7840/2019 г. - ЗАЛИЧАВА датата на насроченото открито съдебно заседание по делото – 24.03.2020 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.И.К. и „НИМИЦ ГРУП“ ЕООД, подадена чрез пълномощник - адвокат А.П., против Решение № 283/25.04.2019 г., постановено по административно дело № 757/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 7840/2019 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДА М.И.К. *** у. Ал. Батенберг № 69, ет. 4, ап. 8 и „НИМИЦ ГРУП“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, , ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2, представлявано от Фанка И. Велкова, да заплатят солидарно на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3104 от 27.02.2020 г. на ВАС София, Петчленен състав, ІІ колегия по адм. д. № 249/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12281/16.09.2019 г. постановено по адм. д. № 7840/2019 г. по описа на ВАС, второ отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 27.2.2020г.
28 Административно дело No 806/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на лишения от свобода Н.Н.А. обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 200 лв. /двеста лева/, претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г. и причинени му от администрацията на Затвор – Пазарджик, която не е положила предвидената в закона дължима грижа, за да достави жалбата на А. до Европейския съд по правата на човека. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на лишения от свобода Н.Н.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 12.05.2017 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв., представляваща присъдена сума за обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г. и причинени му от администрацията на Затвор – Пазарджик, която не е положила предвидената в закона дължима грижа, за да достави жалбата на А. до Европейския съд по правата на човека. Отхвърля до размера 10 000 лв. над присъдения размер 200 лв. исковете на лишения от свобода Н.Н.А., предявени против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв., претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г., ведно със законната лихва, считано от 12.05.2017 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от служители на Затвор – Пазарджик, които не са доставили и са унищожили негово писмо, подадено на 09.05.2016 г. и адресирано до ЕСПЧ, съдържащо жалба, в резултат на което е пропуснал 6-месечния срок за обжалване пред ЕСПЧ. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2020
Административно дело № 2410/2019
С решение № 221 от 08.01.2020 г.по адм. дело № 2410/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 791 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 806/ 2018г. на Административен съд– Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
29 Административно дело No 807/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАБЕР-ПЛОД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2780 от 09.07.2018 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне по заявлението за подпомагане на „Габер Плод“ ЕООД. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция да заплати на „Габер плод“ ЕООД, ЕИК 112609985, със седалище гр. Септември, сумата от 1250 ( хиляда двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.1.2020
Административно дело № 6415/2019
Решение № 397 от 13.01.2020 г. на ВАС София, Четвърто отд. по адм. д. № 6415/2019 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/22.02.2019 год. по административно дело № 807 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. Решението е окончателно
В законна сила на 13.1.2020г.
30 Административно дело No 847/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Х.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо № 94-М-48 от 31.08.2018г., да издаде виза за проектиране на обект „Къща за гости“ в УПИ VІІ-12 „ИВЗ“, от кв. 4 по плана на курорт „Язовир Батак“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 02837.503.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир Батак, зона „А“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за произнасяне по Заявление вх. № 94-М-48 от 21.08.2018г., подадено М.Х.Г., ЕГН **********,***, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в четиринадесет дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на М.Х.Г., ЕГН **********,***, сумата от 813,90лв.(осемстотин и тринадесет лв. и деветдесет ст.) представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2020
Административно дело № 6639/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/22.03.2019 г., постановено по административно дело № 847/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Батак, да заплати на М. Г., ЕГН : [ЕГН], от [населено място], [улица], съдебно-деловодни разноски в размер на 400 лева.
В законна сила на 10.3.2020г.
31 Административно дело No 870/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ю.Т.,
Н.Т.Ж.,
А.Т.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1246/17.08.2018 г. на Главния архитект на Община Велинград, с която се оттегля и отменя разрешение за строеж на ограда № 175 от 06.08.2018 г. в имот УПИ ХI-3127 „За търговска дейност“ в кв. 134 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА главният архитект на Община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Н.Т.Ж. с ЕГН ********** *** и А.Т.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2020
Административно дело № 6446/2019
Решение № 2069 от 10.02.2020г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 6446/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №176/21.03.2019 г., постановено по адм.дело №870/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Н.Т. Ж., ЕГН - ********** и А.Т.Г., ЕГН - ********** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 600 /шестстотин/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2020г.
32 Административно дело No 937/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Ю.-А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Ю.С., ЕГН **********,***, регистриран като едноличен търговец с фирма „ЮИС – А.С.“, ЕИК 201789910, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Христо Смирненски“, № 17, срещу Ревизионен акт № Р-16001317008446-091-001 от 14.06.2018г. на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена с Решение № 526 от 10.09.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив към Централно управление на НАП, относно допълнително установените задължения за данък върху добавената стойност за отчетни периоди от 29.06.2015г. до 31.10.2017г., включително в общ размер на 57 013,51 лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета в общ размер на 12 118,71 лв.; допълнително установен годишен и авансов данък за дейността като едноличен търговец по реда на ЗДДФЛ за 2015 г., в размер на 18556,00лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета в размер на 3 995,35 лв. ; допълнително установен годишен и авансов данък за дейността като едноличен търговец по реда на ЗДДФЛ за 2016 г., в размер на 18617,00 лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета ; окончателни вноски за здравно осигуряване за 2015 г. в размер на 1 914,72 лв. и съответните законни лихви за просрочие в размер на 412,26 лв. ; окончателни вноски за здравно осигуряване за 2016 г. в размер на 1910,71 лв. и съответните законни лихви за просрочие в размер на 217,63 лв. ОСЪЖДА А.Ю.С., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3715,18 лв. (три хиляди седемстотин и петнадесет лв. и осемнадесет ст.) лв., представляваща извършени от администрацията разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 13451/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511 от 12.07.2019 г., постановено по адм. дело № 937/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА А. С., от [населено място], регистриран като едноличен търговец с фирма „ЮИС - А. С.“, ЕИК 201789910, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Христо Смирненски“, № 17, да заплати на Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер на 3 715.18 (три хиляди седемстотин и петнадесет лева и осемнадесет стотинки) лева, представляваща разноски за настоящата съдебна инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2020г.
33 Административно дело No 959/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ В.М.-Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „В.М. – Й.М.“ с ЕИК 112669936, със седалище и адрес на управление с. Мененкьово, ул. „Тринадесета“ № 1, общ. Белово, обл. Пазарджик, представлявано от Й.М.М. против Ревизионен акт № Р - 16001317009145-091-001/27.06.2018 г., съставен въз основа на Ревизионен доклад № Р – 16001317009145-092-001/29.05.2018 г., потвърден с Решение № 530/13.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „В.М. – Й.М.“ с ЕИК 112669936, със седалище и адрес на управление с. Мененкьово, ул. „Тринадесета“ № 1, общ. Белово, обл. Пазарджик, представлявано от Й.М.М. да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 963 /деветстотин шестдесет и три/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.1.2020
Административно дело № 8065/2019
Решение № 27 от 03.01.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8065/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 314/15.05.2019г. по адм.д. № 959/2018г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ„В. Миланов-Й. М.” да заплати на НАП-ЦУ-Дирекция „ОДОП“-Пловдив 562,50лв юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.1.2020г.
34 Административно дело No 972/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация З.П.Т.,
В.А.И.,
СДРУЖЕНИЕ ЧОВЕКОЛЮБИЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Т., В.А.И., Сдружение „Човеколюбие“, подадена чрез адвокат Г. и Кръстева срещу Решение № 341/05.09.2018 г. на Комисията за защита от дискриминация. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2020
Административно дело № 5927/2019
РЕШЕНИЕ № 5220 от 30.04.2020 г. по адм. дело № 5927/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 14.01.2019 г., постановено по адм. дело № 972/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА З.П.Т., В.А.И. и Сдружение "Човеколюбие" да заплатят на Комисията за защита от дискриминация сумата 100 (сто) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.4.2020г.
35 Административно дело No 983/2018, I състав Закон за митниците ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №32-259256/07.09.2018г. на Началника на Митница Бургас, с което е определен размера на възникналото на основание чл.79, параграф 1 ,б.“а“ от МКС, вносно митническо задължение, и на основание чл.54, ал.1 от ЗДДС задължение за ДДС, по неприключената транзитна операция Т1 с MRN 18BG00101520046340. ОСЪЖДА Директора на Дирекция Южна Морска да заплати от бюджета на Дирекция Южна Морска на „ТОЙТА ТИКСИМ“ЕООД с ЕИК 112048000, представлявано от Бирсен Билянова, чрез адв.М.А. ,САК, със съдебен адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 2050 / две хиляди и петдесет/. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 9955/2019
РЕШЕНИЕ № 2662 от 19.02.2020 г. по адм. дело № 9955/2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 405/19.06.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 983/2018 г. ОСЪЖДА Агенция Митници – София, Териториална дирекция "Южна морска" да заплати на „Тойота - тиксим“ ЕООД, ЕИК: 112048000 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов“ № 38 разноски за касационното производство в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2020г.
36 Административно дело No 999/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност МАРИНЕЛИ-62 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.7.2019г.
Отменя по жалба на „М.ели - 62“ ЕООД, с ЕИК112606786, Ревизионен акт № Р-16001317004791-091-001/11.05.2018г., потвърден с Решение № 573/01.10.2018г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „М.ели - 62“ ЕООД, с ЕИК112606786, разноски по делото в размер на 14133 лв. (четиринадесет хиляди сто тридесет и три лева). Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 9884/2010
С решение № 4398 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 9884/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 516 от 15.07.2019 г., постановено от Административен съд Пазарджик по адм. д. № 999/18 г., по описа на същия съд. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Пловдив, да заплати на „М.ели - 62“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 112606786 разноски за касационното производство в размер на 13 000 /тринадесет хиляди/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
37 Административно дело No 1004/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08121/04/01 за налагане на финансова корекция на директор на Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" с изх. № 01-163-6500/14 от 05.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" да заплати А.С.М. сума в размер на 3106, 52 лева (три хиляди сто и шест лева и петдесет и две стотинки), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2020
Административно дело № 8347/2019
РЕШЕНИЕ № 3621 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 8347/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №194 от 08.04.2019г., постановено по адм. дело №1004/2018г. от Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив, да заплати на А.С.М. ***, сумата 2200 / две хиляди и двеста/ лева - разноски по настоящото дело. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.3.2020г.
38 Административно дело No 1021/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.К., против Заповед № 2402/16.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "масивна сграда“, собственост на С.К., изпълнен в УПИ V-търговия и услуги, кв. 84а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Любен Боянов“. ОСЪЖДА С.П.К.,*** сумата от 150 (сто и петдесет) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2020
Административно дело № 5282/2019
РЕШЕНИЕ № 1342 от 28.01.2020 г. по адм. дело № 5282/2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/21.03.2019 г., постановено по административно дело № 1021/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА С.П.К. ***, да заплати на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.1.2020г.
39 Административно дело No 1052/2018, IV състав Закон за държавния служител М.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ч. ***, подадена чрез адв. Д.К.-П., против Заповед № 1620/30.10.2018 г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА М.М.Ч. ***, да заплати в полза на Община Велинград направените разноски по делото в размер на 1040 (хиляда и четиридесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2020
Административно дело № 8316/2019
Решение № 1796 от 04.02.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 8316/2019 г. - оставя в сила решение № 280 от 25.04.2019 г. по адм. д. № 1052/2018 г. на АС Пазарджик. Осъжда М.М.Ч. *** сумата от 840 лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.2.2020г.
40 Административно дело No 1105/2018, V състав КСО Й.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-134/07.11.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-336/27.08.2018 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Й.П.Д.. Изпраща делото като преписка на ръководителя по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пазарджик, който след влизане в сила на настоящото решение следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на същото. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Й.П.Д. разноски по делото в размер на 640 лв. /шестотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2020
Административно дело № 5756/2019
С решение № 3554 от 09.06.2020 г. по адм. дело № 5756/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175 от 20.03.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 1105/2018г. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати в полза на Й.П.Д. разноски в размер на 500/петстотин/ лева представляващи възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.3.2020г.
41 Административно дело No 1123/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1681/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Второстепенна сграда – навес – беседка“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 7953/2019
С решение № 2980 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 7953/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225 от 15.04.2019г., постановено по адм.д. № 1123/2018г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. ***,действащ лично и със съгласието на майка си Н.Б. *** да заплати на Община Септември сума в размер на 500 (петстотин) лева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
42 Административно дело No 1125/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1683/13.11.2018 г. на Зам.-кмета на Община Септември, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: "Второстепенна сграда - Склад" находящ се в УПИ IV – 179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б. с ЕГН ********** ***, чрез неговата майка и законен представител - Н.В.Б., направените по делото разноски в размер на 1 010 /хиляда и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.2.2020
Административно дело № 1125/2018
Решение № 2346 от 13.02.2020г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 5787/2019г. - ОТМЕНЯ решение № 141/12.03.2019 г., постановено по адм. дeлo № 1125/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБА на Ф.Ф.Б. против заповед № 1683/13.11.2018 г. на зам.кмета на община Септември. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. *** разноски за касационната инстанция в размер на 570 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.2.2020г.
43 Административно дело No 1159/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Заповед № 3-00264/05.12.2018 г. на кмета на община Сърница. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 1.7.2019
Административно дело № 7218/2019
Определение № 10097 от 01.07.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 7218/2019 г. - ОСЪЖДА Р.Р.Т., ЕГН ********** и С.Р.Т., ЕГН ********** *** сумата 50 лв.(петдесет лева), представляваща юрисконсулско възнаграждение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Разпореждане № 15538 от 15.11.2019 г. на ВАС София, Петчленен с-в, по адм. д. № 12900/2019 г. - Оставя без разглеждане частните жалби на Р.Р.Т. и от Сиат Р.Т. срещу определение № 10097 от 01 юли 2019 г., постановено по адм. д.№ 7218/2019 г. по описа на ВАС, второ отд. Прекратява производството по адм. д. № 12900/2019 г. по описа на ВАС, петчленен състав- ІІ колегия. Разпореждането може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщавеното пред петчленен състав - ІІ колегия на ВАС.
В законна сила на 21.1.2020г.
44 Административно дело No 1214/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ“ООД, гр.Панагюрище, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р.– управител и д-р Ангел Петров Проданов - прокурист, против Заповед № 13/РД-09-1809/12.12.2018г. за налагане на санкции издадена от Директора на РЗОК – Пазарджик , освен в частта по т.3.1 от Заповедта, в която част заповедта е влязла в законна сила. Осъжда „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ“ООД, гр.Панагюрище, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р.– управител и д-р Ангел Петров Проданов – прокурист, да заплати на РЗОК Пазарджик сума в размер на 100 лв.- възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.1.2020
Административно дело № 9983/2019
РЕШЕНИЕ № 825 от 20.01.2020 г. по адм. дело № 9983/ 2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 509 от 11.07.2019 г. по адм.дело № 1214/2018 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД, да заплати на РЗОК – Пазарджик, разноски по делото в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.1.2020г.
45 Административно дело No 4/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕНЕРГИЯ СВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317007598-091-001/07.09.2018 г., потвърден с Решение № 665/23.11.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Енергия СВ“ ЕООД, ЕИК 203785330, представлявано от Светла Стоименова Д., направените по делото разноски в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2020
Административно дело № 9455/2019
РЕШЕНИЕ № 1972 от 06.02.2020г. по адм. дело № 9455/ 2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437 от 24.06.2019г., постановено по адм.дело № 4/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 52 да заплати на "Енергия СВ“ЕООД, ЕИК 203785330, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Шипка“ № 2 разноски за касационното производство в размер на 800 /осемстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2020г.
46 Административно дело No 15/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Р.Т. и Р.Р.Т. мълчалив отказ на Кмета на Община Сърница за извършване на административна услуга - издаване на скица за недвижим имот № 108, местност Крушата в кв. 3 по плана на гр. Сърница, община Съница, по заявление с вх. № ТСУ-0732/16.11.2018 г. ВРЪЩА на Кмета на Община Сърница административната преписка по заявление с вх. № ТСУ-0732/16.11.2018 г. за издаване на скица на имот № 108, местност Крушата, кв. 3, по плана на гр. Сърница, община Сърница в срок от 14 дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на материалния закон, дадени с настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на С.Р.Т. сумата от 510 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Р.Р.Т. сумата от 510 лв., представляваща направени по делото разноски. Оставя без разглеждане искането на С.Р.Т. и Р.Р.Т. за задължаване на административния орган да заличи в разписната книга наследниците на Салих Ахмедов Т.. Прекратява производството в частта по искането на С.Р.Т. и Р.Р.Т. за задължаване на административния орган да заличи в разписната книга наследниците на Салих Ахмедов Т.. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане искането за заличаване в разписния лист и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата част подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 8589/2019
РЕШЕНИЕ № 2947 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 8589/2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 302 от 13.05.2019 г. по адм. дело № 15/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Сърница против съдебното решение в частта за разноските и прекратява производството по делото в тази част. ИЗПРАЩА касационната жалба на кмета на община Сърница в частта за разноските на Административен съд - Пазарджик за разглеждане по реда на чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс. ОСЪЖДА община Сърница, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20 да заплати на С.Р.Т. и на Р.Р.Т. *** сумата 600.00 (шестстотин) лева разноски по делото в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
47 Административно дело No 17/2019, I състав Закон за акцизите и данъчните складове ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ РА № BG00300-РК16-РА1 от 13.02.2018г. издаден от Павел Геренски на длъжност началник на Митница Пловдив и Е.П. на длъжност държавен митнически инспектор в сектор „Проверки и ревизии“ отдел „Акцизна дейност „ при Митница Пловдив, потвърден изцяло с Решение № Р-642/32-358716 от 07.12.2018г. издадено от За Директор на агенция Митници Юлиан Мирков. ОСЪЖДА Агенция „Митници“да заплати на „Винарска къща Виноградец“АД, със седалище и адрес на управление с.Виноградец, ЕИК 112537678, представлявано от Г.М. – законен представител сторените деловодни разноски в размер на 5 520 .00 / пет хиляди петстотин и двадесет /лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.2.2020
Административно дело № 9978/2019
С РЕШЕНИЕ № 2254 от 12.02.2020 г. по адм. дело № 9978/ 2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 461/04.07.2019 г., постановено по адм. дело № 17/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща Виноградец“ АД – с. Виноградец срещу РА № BG003000-PK16-РА1/13.02.2018 г., издаден от началник Митница Пловдив и държавен митнически инспектор в отдел „Последващ контрол“ при същата митница, потвърден с решение № Р-642/32-358716 от 07.12.2018 г. на директора на Агенция „Митници“ за установени задължения за акциз общо в размер на 104 427,55 лв. за периода 01.11.2015 г. – 31.07.2017 г. и лихви за просрочие в общ размер от 14 595,52 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
48 Административно дело No 18/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 1100 / хиляда и сто лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявеният иска за заплащане на законна лихва върху главницата от 1100 лв. за периода от 30.01.2018г. до 07.01.2019г. като неоснователен ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН ********** съдебни разноски в общ размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.2.2020
Административно дело № 6260/2019
РЕШЕНИЕ № 2563 от 18.02.2020 г. по адм. дело № 6260/ 2019 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 187/ 01.04.2019 г. по административно дело № 18/ 2019 г. на Административен съд- Пазарджик, в частта му, с която Областна дирекция на МВР Пазарджик е осъдена да заплати на Д.Д.М. обезщетение за имуществени вреди за разликата над 550 лв до пълния претендиран размер от 1100 лв, както и в частта за разноските за разликата над сумата от 205 лева до присъдения размер от 410 лева и вместо ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.М. иск против Областна дирекция на МВР Пазарджик за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, претърпени вследствие отменен електронен фиш Серия К № 1263712/ 26.06.2016г., издаден от ОД МВР- гр. Пазарджик за разликата над 550 лв до пълния претендиран размер от 1100 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/ 01.04.2019 г. по административно дело № 18/ 2019 г. на Административен съд- Пазарджик в останалата му част, с която Областна дирекция на МВР Пазарджик е осъдена да заплати на Д.Д.М. обезщетение за имуществени вреди, сторени при съдебното обжалване на ЕФ Серия К № 1263712/ 26.06.2016г., издаден от ОД МВР- гр. Пазарджик в размер от 550 лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, както и присъдените разноски в размер на 205 лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.Д.М. съдебни разноски за касационното производство в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2020г.
49 Административно дело No 26/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ П.-И.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Поибър – И.Ц.“ против Ревизионен акт № Р-16001318000740-091-001/04.09.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя са определени дължими публични задължения в размер на 88 516,41 лв. – главница и 18 512,33 лв. – лихви, който ревизионен акт е изменен с Решение № 59/01.02.2019 г. на директора на Дирекция "ОДОП" – Пловдив, в частта за установени задължения за окончателни вноски за здравно осигуряване за 2016 г. от 2 135,20 лв. на 2 092,80 лв. и лихви върху окончателни вноски за здравно осигуряване от 290,65 лв. на 284,88 лв. Осъжда ЕТ „Поибър – И.Ц.“ да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 3 600,77 лв. /три хиляди и шестотин лева и седемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2020
Административно дело № 11540/2019
С решение № 3673 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 11540/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА изцяло решение № 559/26.07.2019 г., постановено по адм. дело № 26/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА И. Цинцаров като ЕТ „Поибър-И. Цинцаров“ - гр. Пазарджик да заплати на Национална агенция за приходите 3 624,06 лв. юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2020г.
50 Административно дело No 43/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001824-091-001/01.10.2018 г., в частта, в която е потвърден с Решение № 719/14.12.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив част. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Бул – лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода“ № 5А, представлявано от А.П.Г., направените по делото разноски в размер на 6650 /шест хиляди шестстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2020
Административно дело № 8089/2019
Решение № 684 от 16.01.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8089/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344 от 22.05.2019 г., постановено по адм. д. № 43/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Бул - лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, сумата от 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева, представляваща разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.1.2020г.
51 Административно дело No 48/2019, V състав Закон за местните данъци и такси СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО МДТ ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.4.2019г.
Отменя Акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. издаден от Стефка Георгиева на длъжност „главен експерт приходи „ Звено „Местни приходи“ към община Батак. Осъжда Община Батак да заплати на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.1.2020
Административно дело № 8435/2019
С решение № 62 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 8435/2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 287/30.04.2019г. по адм. д. № 48/2019г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на СУ“Свети Климент Охридски“ против акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. на главен експерт Стефка Георгиева в „Звено местни приходи“ при Община Батак. ОСЪЖДА СУ“Свети Климент Охридски“ да заплати на Община Батак-„Звено местни приходи“ 3293,15лв разноски за всички инстанции.
В законна сила на 6.1.2020г.
52 Административно дело No 53/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-10 от 03.01.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ е наложена санкцията „прекратяване на договор 13/РД-29-688/03.05.2018 г. едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на заповедта“. Осъжда РЗОК – Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 6083/2019
С решение № 3084 от 26.02.2020 г. по адм. дело № 6083/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 213/15.04.2019г., постановено по адм. дело № 53/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р А. П. – АППДМ-ИП“, представлявано от д-р А.П. съдебни разноски в размер на 500 лева (петстотин лева) – възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.2.2020г.
53 Административно дело No 112/2019, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС ТПК ВЪЗРАЖДАНЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Пазарджик, обективиран в Писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018г., по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, за закупуване на прилежащи към собствената на кооперацията сграда, идеални части от правото на собственост върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Петър Бонев“, № 154. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, при съблюдаване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото решение. Административния орган следва да се произнесе в предвидения в АПК срок за това. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, № 1, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 5562/2019
ОБЕЗСИЛВА решение № 191 от 01.04.2019 г. по адм. дело № 112/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, в която е постановено с участието на "Николетти" АД и "Гарси" ООД като заинтересовани страни и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ решение № 191 от 01.04.2019 г. по адм. дело № 112/2019 г. на Административен съд - Пазарджик в частта, в която е отменен отказа на кмета на община Пазарджик, обективиран в писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018 г., преписката е върната на административния орган за ново произнасяне и община Пазарджик е осъдена да заплати на ТПК „Възраждане“ разноски в размер на 410 лева, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК „Възраждане“ срещу отказа на кмета на община Пазарджик, обективиран в писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018 г. ОСЪЖДА ТПК „Възраждане“ да заплати на община Пазарджик направените разноски в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
54 Административно дело No 197/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 01-0800/3737#8 от 23.01.2019г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ ,с което са наложени финансови корекции в размер на 6 350.00 лв. без ДДС , като стойността на ДДС е 1 270.00 лева по ЗУСЕСИФ на Община Лесичово. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, да ЗАПЛАТИ на община Лесичово , представлявана от Серьожа Даскалов– кмет на община Лесичово, направените по настоящото производство деловодни разноски, в размер на 750 / седемстотин и петдесет/ лева. Препис от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.2.2020
Административно дело № 7315/2019
РЕШЕНИЕ № 2402 от 14.02.2020 г. по адм. дело № 7315/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201 от 10.04.2019г., постановено по адм.дело №197 по описа за 2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие" да заплати на община Лесичево сумата 650 лв. разноски за тази инстанция, представляващи адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.2.2020г.
55 Административно дело No 211/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.Н.М. с ЕГН **********, чрез адв. Валери П., с адрес ***, против Заповед № 312з-299 от 31.01.2019 г. на Директора на ОДМВР - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „УВОЛНЕНИЕ“ и е прекратено служебното правоотношение в МВР на жалбоподателя. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.2.2020
Административно дело № 14306/2019
РЕШЕНИЕ № 1907 от 05.02.2020 г. по адм. дело № 14306/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение №721 от 01.11.2019г., постановено по адм.дело №211/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед №312з - 299 от 31.01.2019г. на директора на ОДМВР - Пазарджик, с която на Т.Н. М. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение". ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Т.Н.М. ***5 сумата от 1880 ( хиляда осемстотин и осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2020г.
56 Административно дело No 212/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.7.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в частта, с която е начислен ДДС на стойност 108 418,15 лева по издадени 3 бр. инвойси през м. 11.2016, м. 12.2016 г. и м. 07.2017 г., с получател „AUGA” s.r.o. c VIN № CZ28829981, както и в частта, с която е отказан данъчен кредит в общ размер на 58 448,32 лева, по фактури № 0000000030/27.06.2017 г., № 0000000701/21.07.2017 г., № 0000000702/25.07.2017 г., № 0000000375/30.08.2017 г., № 0000001213/19.04.2017 г., № 0000000601/22.03.2017 г., № 0000000605/18.05.2017 г. и № 0000037967/02.08.2016 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д. против Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в останалата му част, с която е начислен ДДС на стойност 2 836,10 лева по издадени 2 бр. инвойси през м. 01.2017 и м. 02.2017 г., с получател „NEGRO 2000” s.r.o. c VIN № RO4600075. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д., направените по делото разноски в размер на 1 191 /хиляда сто деветдесет и един/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.3.2020г.
57 Административно дело No 249/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АНГЕЛ 2015 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 47 да заплати на "Ангел 2015” ЕООД с ЕИК 203630497, представлявано от управителя Красимир Ангелов Лолов, обезщетение в размер на 600 /шестстотин/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 861/2018г на Районен съд - Пазарджик и КАНД 1098/2018 на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 28.02.2019 г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 47 да заплати на "Ангел 2015” ЕООД с ЕИК 203630497, представлявано от управителя Красимир Ангелов Лолов, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 7901/2019
Решение № 4834 от 24.04.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 7901/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275/24.04.2019г., постановено по адм.д. № 249/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на дружество „ Ангел 2015“ ЕООД разноски по делото за касационната инстанция в размер на 360 / триста и шестдесет лева/ лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2020г.
58 Административно дело No 282/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Й.П. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-163-6500/302 от 21.02.2019 г., издаден от Директора на ОД ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив – Йосиф Янчев. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2020
Административно дело № 8410/2019
Решение № 1834 от 05.02.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8410/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №345/22.05.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, III - админисстративен състав, постановено по адм. д. № 282 по описа за 2019 г. на този съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2020г.
59 Административно дело No 288/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-116-0379267/28.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – денонощен паркинг, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Втори януари“ № 2, стопанисван от „Паркинги и гаражи 2011“ ЕООД гр. Пазарджик, и забрана на достъпа до него за срок от 5 /пет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „Паркинги и гаражи 2011“ ЕООД с ЕИК 201546778, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ № 3, ет. 6, представлявано от Тома Н., направените по делото разноски в размер на 370 /триста и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 9060/2019
Решение № 3047 от 26.02.2020г. на ВАС - Осмо отделение по АД № 9060/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444 от 26.06.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 288 по описа за 2019 г. на съда. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.2.2020г.
60 Административно дело No 298/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност СЕВИНЧ ЕКО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.5.2019г.
Отхвърля жалбата на „Севинч Еко Груп“ ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование "Еко Груп 66" ЕООД) против Ревизионен акт № Р-16001318001227-091-001/17.09.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 239/28.08.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане и възстановяване на деклариран по реда на чл. 92 от ЗДДС данък добавена стойност в размер на 24681.94 лв. Осъжда „Севинч Еко Груп“ ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование "Еко Груп 66" ЕООД) да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 1270,46 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2020
Административно дело № 9739/2019
С решение № 4049 ат 13.04.2020 г. по адм. дело № 9739/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 322 от 16.05.2019 г., постановено по адм. д. № 298/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „СЕВИНЧ ЕКО ГРУП” ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование „ЕКО ГРУП 66” ЕООД), ЕИК 204761738, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер 1270,45 лева (хиляда двеста и седемдесет лева и 45 ст.) юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.4.2020г.
61 Административно дело No 329/2019, III състав КСО Л.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.10.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-10-1/27.02.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-477 от 28.12.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Л.Н.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 722,20 лв. (седемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2020
Административно дело № 14054/2019
Решение № 4545 от 16.04.2020г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 14054/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 703 от 29.10.2019 г., постановено по адм. д. № 329/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав, в оспорената му част относно периодите от 3.07.2000 г. до 30.09.2006 г., от 25.01.2007 г. до 30.05.2008 г. и от 30.05.2008 г. до 28.04.2010 г. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А да заплати на Л. М. *** сумата 500 лв. разноски, представляващи адвокатски хонорар за касационна инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2020г.
62 Административно дело No 361/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТИЛ И УЮТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ №0397143/26.02.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – вили „Уют“, находящ се в к.к.“Цигов чарк“, общ.Батак, стопанисван от „Стил и Уют“ЕООД ЕИК 202807083, с управител М.Т., и забрана на достъпа до него за срок от 14 / четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „Стил и Уют“ЕООД ЕИК 202807083, с управител М.Т., направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 9170/2019
РЕШЕНИЕ № 2637 от 19.02.2020 г. по адм. дело № 9170/2019 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 500 от 19.07.2019г., постановено по адм.дело №361/ 2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.2.2020г.
63 Административно дело No 366/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № 123/18.02.2019 г. на кмета на община Батак, с която е наредено да бъде премахната незаконен строеж „открита тераса“, част от „Семеен хотел с ресторант“ с идентификатор 02837.503.32.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.503.32 по КККР на „Язовир Батак“ – Зона А, в частта й, изградена в отклонение на Екзекутивен проект от 09.09.2008г., одобрен от Главен архитект на Община Батак, както и масивен парапет, който не е предвиден в същия проект. ОСЪЖДА кмета на община Батак да заплати от бюджета на община Батак на „Слънчев цвят 1“ООД, ЕИК 200546138, сумата от 750 (седемстотин и петдесет) лева - направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.2.2020г.
64 Административно дело No 380/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.7.2019г.
Отменя Заповед № 298/26.02.2019 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП – за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.150.82 от „полска култура“ – в „За хотел-апартаментен тип, спа центьр, търговия и услуги", при следните предвиждания: ПИ 10450.150.82 се присъединява към УПИ СХХIХ129 - за Хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ /ПИ 10450.150.129/. Образува се един нов урегулиран поземлен имот УПИ СХХIХ203 - за Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ с площ от 6291.00 кв.м. Достъпът до него се осъществява чрез съществуващи горски пътища от КК на гр. Велинград (ПИ 10450.217.19 и 10450.217.51), които се свързват с уличната мрежа на гр. Велинград или през ПИ 10450.150.202. съгласно одобрено право на преминаване за УПИ СХХIХ129 - собственост на сыция възложител. Предвидено е „свободно" застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояване. Всички параметри на застрояването са дадени в матрица и таблица в графичния материал. Параметри на застрояване са - плътност 60%, Кинт-1.2, минимална озел. площ 40% ,етажност-до 3 етажа, височина на стреха – 10 м. Осъжда община Велинград да заплати на Е.Г.Т. разноски по делото в размер на 1 180 лв. /хиляда сто и осемдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.2.2020
Административно дело № 12581/2019
С решение № 3124 от 27.02.2020 г. по адм. дело № 12581/2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 450/2.07.2019 год. постановено по адм.д.№380/2019 год. по описа на Административен съд-Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Т., с адрес *** адв. М. П. срещу Заповед №298/26.02.2019 год на Кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА Е.Г.Т. да заплати на „ВИП 2005“ ООД, със седалище и адрес на управление , к.к.“Слънчев бряг“,общ.Несебър, комплекс „Вип стил“ ет.1 1, офис 1, с управител В. Маринов разноски за двете съдебни инстанции в размер на 2290 /две хиляди двеста и деветдесет/ лева, от които 370 /триста и седемдесет/лева д.т. и 1920 /хиляда деветстотин и двадесет / лева възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.2.2020г.
65 Административно дело No 431/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Пазарджик, Решение № РД-02-36-420/28.03.2019г. на заместник-министъра на Регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР, с което й е определена финансова корекция в размер на 10 % от стойността на допустимите разходи, която е изчислена в размер на 193 495, 07 лева с ДДС. Осъжда Министерството на регионалното развитие и благоустройство да заплати на община Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2020
Административно дело № 336/2020
РЕШЕНИЕ № 4603 от 21.04.2020 г. по адм. дело № 336/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №694/28.10.2019 г. на Административен съд – Пазарджик постановено по административно дело №431/2019 г. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Пазарджик сумата от 1950 (хиляда деветстотин е петдесет) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.4.2020г.
66 Административно дело No 435/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318003473-091-001 от 27.12.2018г., издаден от И. К.К., на длъжност началник на Сектор „Ревизии“ в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Т.А.Т.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 153 от 15.03.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.Н.Д. са определени задължения към бюджета за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за отчетен период 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 3181,04лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 1828,44 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2020
Административно дело № 9642/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406/19.06.2019 г. постановено по адм.д.№435 по описа на Административен съд гр.Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2020г.
67 Административно дело No 436/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2019г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318003474-091-001/27.12.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на М.Г.Д. против е начислен данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2012 г. 2 497,54 лв. ведно с прилежаща лихва 1 435,57, т.е. общо задължение в размер на 3 933,11 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2020
Административно дело № 9363/2019
С решение № 1382 от 28.01.2020 г. по адм. дело № 9363/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 435/24.06.2019 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по адм. дело № 436/2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.1.2020г.
68 Административно дело No 465/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.И., ЕГН **********, с посочен адрес ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за Развитие на селските райони 2014-2020 за кампания 2017 с изх.№ 02-130-6500/927/15.02.2019 г., издадена от заместник - изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2020г.
69 Административно дело No 478/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказ на главен архитект на Община Батак обективиран в писмо с рег.№ 53-00-41/18.03.2019г . ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Батак, за разглеждане и произнасяне по заявление на „Слънчев цвят 1“ООД с вх.№ 53-00-41/05.02.2019г. до Кмета на община Батак , с искане да бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект – дървена градинска къща и метален гараж, в УПИ № 02837503.1253 от кв.4 по плана на гр.Батак, к.к. „Цигов чарк“при спазване на задължителните указания на съда. ОСЪЖДА Гл.архитект на община Батак от бюджета на община Батак да заплати на „Слънчев цвят 1“ООД с ЕИК 200546138, със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Антон И.“№9 представлявано от Енгел П. сумата от 650 лв., от които 50.00 лв. платена държавна такса,200.00 лв. депозит за вещо лице и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, съгласно чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
70 Административно дело No 490/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.З.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.12.2019г.
ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 81/11.04.2019 год., издадено от главния архитект на община Пазарджик ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Н.З.В. *** сумата от 820 (осемстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Признава оспорването на истинността на заявление за строеж, вх. № УТ – 471/29.03.2019 год. (л. 27) и заявление за съгласуване на инвестиционен проект, вх. № УТ – 471/29.03.2019 год. (л. 29) и инвестиционен проект (л. 48) относно подписа на жалбоподателя за доказано и изключва същите от доказателствата по делото. Препис от настоящото решение, ведно с оспорените документи, да се изпрати на Районна прокуратура – Пазарджик след влизането му в сила. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.1.2020г.
71 Административно дело No 532/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, представлявано от синдика И.Л.К., срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-04 от 30.01.2019г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по молба вх. № ДК-04-25-00-046 от 17.01.2019г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, с искане да се произнесе по жалба вх. № ДК-04-25-00-223 от 21.02.2017г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД и „Сайлест“ ЕООД в частта ? по искането за отмяна като незаконосъобразно на Разрешение за строеж № 39 от 22.11.2016г., издадено от Главния архитект на Община Стрелча за строеж „Производствена база за пегматит, съоръжения и складове към нея“ в поземлен имот 000680, м. „Радин дол“, землище с. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител „Булгармин Инженеринг“ АД. ОСЪЖДА „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, София сумата от 100,00лв. ( сто лв.) представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.2.2020г.
72 Административно дело No 553/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЕОРГИ С. АВРАМОВ" ПОДЕЛЕНИЕ КЪМ ЛТУ С.ЮНДОЛА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.11.2019г.
ОСЪЖДА Държавна комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката да заплати на Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, поделение към ЛТУ, с. Юндола, сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 434/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград и КАНД № 11/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № К-039123/23.07.2018 г., издадено от директора на РД на областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърждали и Стара Загора към КЗП гр. София. ОСЪЖДА Държавна комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката да заплати на Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, поделение към ЛТУ, с. Юндола, направените по настоящото дело разноски в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.1.2020г.
73 Административно дело No 577/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-25-556 от 09.04.2019г. на д-р Христо Добрев, на длъжност Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас с която на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, за нарушения по чл. 55, ал. 2, т. 3 и т. 7 и чл. 30, т. 1 и т. 5 от НРД за МД 2018г. и по чл. 55, ал. 2, т. 3 от ЗЗО и чл. 275, ал. 1, т. 4 от НРД за МД 2018г., на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени три санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, сумата от 50,00лв. (петдесет лева), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 14164/2019
ОБЕЗСИЛВА Решение № 578 от 03.10.2019 г., постановено по административно дело № 577/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с която е отменена Заповед № РД-25-556/09.04.2019 г. на Директора на РЗОК - Бургас в частта ? по т. 1 и т. 2, с която, на основание чл. 400, ал. 3 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2018г., на "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, ЕИК 201889501, са наложени санкции „финансова неустойка“ в размер от 200 (двеста) лева всяка, или общо 400(четиристотин) лева. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част. ОТМЕНЯ Решение № 578 от 03.10.2019 г., постановено по административно дело № 577/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в останалата му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, против Заповед № РД-25-556/09.04.2019 г. на Директора на РЗОК - Бургас в частта ? по т.3, с която на основание чл.400, ал.3 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2018г., й е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, ЕИК 201889501 да заплати на РЗОК- Бургас сторените разноски за касационната инстанция в размер на 300 лева /триста лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2020г.
74 Административно дело No 587/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000198 от 05.04.2019г. на Началник Група към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която за нарушения по чл. 174, ал. 3, пред. второ от ЗДвП, чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, 190, ал. 3 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, спрямо Б. е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282432470. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
75 Административно дело No 597/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ“Ескулап“ ООД, с ЕИК 822100491, представлявано от своя управител д-р К.Н., против Заповед № 13/РД-09-504/09.05.2019г. на директора на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик, с която са наложени дванадесет санкции „финансова неустойка“, всяка в размер на 200 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности за 2018г. ОСЪЖДА МБАЛ“Ескулап“ ООД, с ЕИК 822100491 да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 14316/2019
РЕШЕНИЕ № 3085 от 26.02.2020 г. по адм. дело № 14316/ 2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 609/14.10.2019г., постановено по адм. дело № 597/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ – Ескулап“ ООД, гр. Пазарджик да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик съдебни разноски в размер на 100 лева (сто лева) – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.2.2020г.
76 Административно дело No 661/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева против Ревизионен акт № Р – 16001318002332-091-001/13.02.2019 г., потвърдената му част с Решение № 301/13.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 984 (деветстотин осемдесет и четири) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
77 Административно дело No 675/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 940 от 17.12.2019г., постановено по адм. дело № 675 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в на стр. 1 ; стр. 13 и стр. 14 в диспозитива на същото вместо „…Община Пазарджик.…“ да се чете „…Община Пещера…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
В законна сила на 13.2.2020г.
78 Административно дело No 688/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Б.В.Л. ***, против мълчалив отказ началник на Районно управление Панагюрище да му предостави обществена информация по негово заявлението му от 31.05.2019г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 688/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Осъжда Б.В.Л.,*** да заплати на РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик разноски по производството в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 15.1.2020г.
79 Административно дело No 715/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТПК ВЪЗРАЖДАНЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК „Възраждане“ с ЕИК 000330546, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от Т.И.Г. против изменение на КККР на гр. Батак за имоти 02837.503.381, 02837.503.382 и 02837.503.386 на основание решение № 427 от 31.07.2013 г. по гр. дело № 38/2011 на Районен съд – Пещера. ОСЪЖДА ТПК „Възраждане“ с ЕИК 000330546, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от Т.И.Г. да заплати на СГКК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. ОСЪЖДА ТПК „Възраждане“ с ЕИК 000330546, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от Т.И.Г. да заплати на ДГС „Ракитово“, ТП към Южноцентрално държавно предприятие – Смолян към МЗХГ, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Александър Стамболийски“ № 2 направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 185/2020
Решение № 3812/12.03.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 185/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 699 от 28 октомври 2019 година, постановено по адм. дело № 715/2019 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Трудово-производителна кооперация „Възраждане“ със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от управителя Т.И.Г. да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър – град Пазарджик сума в размер на 100.00 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
80 Административно дело No 730/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВИНДЪСТРИ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Ивиндъстри“ ЕООД с ЕИК 200262136, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги С. Раковски“ № 14, представлявано от И. Г. Л. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000369/10.06.2019 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
81 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2020г.
ДОПЪЛВА Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта за разноските като: ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик да заплати на А.В.К. разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 22 от стр. 1 от мотивите на решението вместо „адв. Икономов" да се чете „адв. П." Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 17.1.2020г.
82 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-84#1 от 18.06.2019 г. на Директора ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-932-3 от 09.05.2019 година на ръководителя на осигуряването за безработица. ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по заявлението на А.В.К. с вх. № 121-00-932-2 от 12.03.2019 г., с което е поискала да и бъде отпуснато парично обезщетение за безработица. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 17.1.2020г.
83 Административно дело No 784/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители В.П.И. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.12.2019г.
Отхвърля жалбата на В.П.И. ***, против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните площи: площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 05459-102-1-1, площта от 0.43 ха, попадаща в парцел № 05459-157-1-1, и площта от 0.23 ха, попадаща в парцел № 05459-324-3-1, всички находящи се в землището на с. Боримечково, община Лесичово, заявени за подпомагане от жалбоподателката в качеството ? на земеделски производител. Осъжда В.П.И. да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 21.1.2020г.
84 Административно дело No 797/2019, VI състав КСО Д.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.И.,*** против Решение № 1012-12-79 #1 от 18.06.2019 година на Директора на ТП на НОИ - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РП-3-12-00560484 от 08.05.2019 година на ръководител на контрола на разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пазарджик. ОСЪЖДА Д.С.И.,***, да заплати в полза на ТП на НОИ - Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
85 Административно дело No 799/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност НАЙДЕНОВ АГРО 86 ЕООД,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
  Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Найденов Агро 86“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318003343-091-001/03.01.2019г., потвърден с Решение № 184/27.03.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 799 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.1.2020г.
86 Административно дело No 803/2019, V състав КСО С.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-99/05.07.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-267-3 от 22.05.2019 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане на С.Л.Н. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица, по декларирано прекратяване на правоотношението с „Деза-лукс” ЕООД. Изпраща преписката на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Пазарджик за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания и срок в мотивите на настоящото решение. Осъжда Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик да заплати на С.Л.Н. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2020г.
87 Административно дело No 813/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Б.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на И.Б.Б., подадена чрез адв. Г.М., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 25.1.2020г.
88 Административно дело No 829/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията на О.А.М. е наредено да се премахне незаконен строеж : „… незаконно изградена пристройка към гараж (петно 1)….“, намиращ се в УПИ „Жилищен комплекс“, кв. 212 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище, обл. Пазарджик да заплати на О.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 1010,00лв. (хиляда сто и десет лв.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.3.2020г.
89 Административно дело No 880/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД,
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
  Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, подадена срещу Заповед за налагане на санкции на директора на РЗОК Пазарджик с № 13/РД-09-804 от 12.07.2019 г. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.1.2020г.
90 Административно дело No 882/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.А.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.11.2019г.
С оттеглянето на жалбата си оспорващият е извършил действия по разпореждане с предмета на делото водещо до десезиране на съда. С оглед на това и на основание чл. 159, т. 8 от АПК , Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.К. ***, против Заповед № 18-7786/29.07.2019 г. на началника на СГКК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 882 от 2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му на останалите страни.
В законна сила на 4.2.2020г.
91 Административно дело No 902/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-758 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Ракитово с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията на М.А.Б., ЕГН **********,*** е наредено да се премахне незаконен строеж : „… стопанска сграда, гараж и двуетажна пристройка, напиращи се в ПИ 62004.5.811 по кадастралната карта на гр. Ракитово, ул. „Бежаница“, № 2…“. ОСЪЖДА Община Ракитово, обл. Пловдивска да заплати на М.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 110,00лв. (сто и десет лв. петдесет ст.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 13.2.2020г.
92 Административно дело No 910/2019, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 01.08.2019 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите и потвърденото с него Разпореждане за присъединяване изх. № С190013-105-0184101 от 11.06.2019г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което по изпълнително дело №160103 по описа на ТД на НАП, Пловдив за 2016г. е допуснато присъединяване на публичен взискател по вземане, представляващо глоба в размер на 100,00лв., наложена с Фиш № К1398025 от 26.10.2016 г. на ОД на МВР, Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
93 Административно дело No 921/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001618006640-091-001/11.04.2019 г., потвърден с Решение № 415/08.07.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ф.А.Ф. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Б., направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 588 /петстотин осемдесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.3.2020г.
94 Административно дело No 925/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Пещера, представлявана от Николай Зайчев - Кмет против Решение № РД-02-36-868/24.07.2019г., за отказ да се извърши верификация и изплащане на разходи издадено от Заместник – министър на МРРБ и Ръководител на управляващ орган на ОПРР 2014-2020. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 31.12.2019
Административно дело № 14800/2019
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 17742 от 31.12.2019 г. по адм. дело № 14800/ 2019 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба с вх. № 18997/02.12.2019 г. на община Пещера, представлявана от вр.и.д.кмет Зехра Мустафа Алиш, чрез Ц.Х. - директор дирекция "АПИО", срещу решение № 603/14.10.2019 г., постановено по адм. дело № 925/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14800/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.1.2020г.
95 Административно дело No 946/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Г.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.П.,***, срещу Заповед №18-7645/24.07.2019г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с която е одобрено изменение в КККР на гр.Костандово, община Ракитово, одобрена със заповед № РД-18-1637/20.09.2018г. на изп. директор на АГКК, представляващо отстраняване на грешка в одобрената КК. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София /юридическо лице, съгласно чл.10 ал.1 от ЗКИР/ да заплати на А.Г.П.,*** направените в производството разноски от 960 /деветстотин и шестдесет/лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 7.2.2020г.
96 Административно дело No 974/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Б. и партньори“ЕООД ЕИК 200029573 , представлявано от управителя В.Б. чрез адв. Б., против Областно пътно управление – гр.Пазарджик, с цена на иска от 1 800 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди причинени от незаконосъобразен акт отменен по съответния ред – НП № 2 от 21.07.2017г. на ОПУ - Пазарджик , отменено със съдебно решение по АНД № 3241/17г. по описа на РС Пазарджик, обжалвано и потвърдено с решение по КАНД № 165/19г. както и законна лихва от 27.08.2019г. - дата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила на 14.1.2020г.
97 Административно дело No 983/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Е.С. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000134/22.07.2019г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Велинград при ОДМВР – Пазарджик да заплати на П.Е.С., с ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 836, 95лв. /осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 17.2.2020г.
98 Административно дело No 1042/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от А.К.Б. с ЕГН ********** *** против бездействието на Началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик да му върне отнето СУМПС във връзка с изтърпяване на наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 месеца. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.1.2020г.
99 Административно дело No 1046/2019, IV състав ДОПК С.И.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
М.В.Р.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.М. *** против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 180013-022-0023877/12.04.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1046/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2020г.
100 Административно дело No 1056/2019, IV състав ДОПК В.А.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
М.В.Р.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П. *** против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 180013-022-0023877/12.04.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1056/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2020г.
101 Административно дело No 1078/2019, V състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.11.2019г.
Оставя без разглеждане жалба вх. № 5306/19.09.2010 г., подадена във вид на писмо на Т.П.Ш., адресирано до председателя на Окръжна прокуратура Пазарджик, чрез Административен съд Пазарджик.. Прекратява административно дело № 1078 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 27.12.2019
Административно дело № 14472/2019
С разпореждане № 17722/27.12.2019 г. по адм. дело № 14472/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба подадена от Т.Ш. срещу определение № 1517 от 04.11.2019 г. постановено по адм. д. № 1078/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 14472/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
102 Административно дело No 1084/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.С.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И. Хами М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Г.М.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София. Искът е в размер на 15 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 28.06.2016г. до 12.12.2018г.при пребиваването му в следствения арест в гр.Кърджали. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 5.2.2020г.
103 Административно дело No 1085/2019, VI състав ДОПК М.В.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Р., с ЕГН **********, от гр. Септември, срещу Решение № 322/21.08.2019г. на Директор на териториална дирекция НАП Пловдив, издадено по повод неговата жалба с вх. № 94-00-4602#3/19.08.2019г. против Постановление изх. № С180013-022-0023877/12.04.2018г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 3 от АПК.
В законна сила на 21.1.2020г.
104 Административно дело No 1104/2019, V състав Закон за съдебната власт Д.Г.В. ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.11.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Г.В. против Становище с вх. Ж-19-419 от 15.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС и – против Протокол за избор на съдия-докладчик от 25.09.2018 г. на Районен съд – Пловдив, съставен при преразпределянето на нохд № 5636/2018 г. Прекратява административно дело № 1104 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.1.2020
Административно дело № 445/2020
С определение № 1160 от 23.01.2020 г. по адм. дело № 445/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1593 / 19.11.2019 г. по адм. дело № 1104 / 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.1.2020г.
105 Административно дело No 1105/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0315-000154 от 30.07.2019г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Б.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от шест месеца до една година месеца, а именно за шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 009496360 и два броя табели РА 3897 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2020г.
106 Административно дело No 1126/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЗЕКО-ЙОКСЮЗ ЗЕКИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2019г.
Отхвърля жалбата на „Зеко-Йохсиз Зеки“ ООД, ЕИК 112650989 против Заповед за прилагане на ПАМ № ФК-609-0031500/18.09.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“ – турски ресторант, находящ се в село Горно Вършило, АМ Тракия, община Септември, област Пазарджик /посока София, преди тунел “Траянови врата”, стопанисван от жaлбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 30 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 и ал. 4, изр. 3 от ЗДДС. Осъжда „Зеко-Йохсиз Зеки“ ООД, ЕИК 112650989 да заплати на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив към ЦУ на НАП разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2020г.
107 Административно дело No 1144/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.12.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Р.К.Д. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 1943/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 18-1006-003294/09.10.2018 г., издадено от Началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.10.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Р.К.Д. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
108 Административно дело No 1145/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, 500 /петстотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 500 /петстотин/ лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и искането за заплащане на мораторна лихва, касаеща неимуществените вреди, от датата на влизане в сила на съдебното решение по НАХ дело № 890/2018 г. на РС – Пазарджик – 28.11.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 43.61 /четиридесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2020г.
109 Административно дело No 1146/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Д.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Л.Д.М. - П., ЕГН ********** ***, сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 251 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума, съразмерно на законната лихва, считано от 07.10.2019г., до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Л.Д.М. - П., ЕГН ********** ***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.1.2020г.
110 Административно дело No 1160/2019, III състав КСО Г.Т.Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И. *** и съдебен адрес ***, офис 4 против Акт за прекратяване № 1040-15-76/20.09.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2020г.
111 Административно дело No 1171/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ю.А.К., ЕГН **********,***, сумата от 500,00лв.(петстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 287 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума, съразмерно на законната лихва, считано от 27.11.2018г., до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ю.А.К., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.1.2020г.
112 Административно дело No 1187/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 10.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Н.,***, против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1080 от 20.09.2019г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище и против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1079 от 20.09.2019г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1187/2019 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА жалбата на Д.Н.Н.,***, против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1080 от 20.09.2019г. и против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1079 от 20.09.2019г., издадени от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик по подведомственост за произнасяне. Определението подлежи на обжалване от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Определението да се изпрати на Д.Н.Н., директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик.
В законна сила на 21.1.2020г.
113 Административно дело No 1194/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 775/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 939/21.03.2019 г., издадено от Началник Отдел ОП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2020г.
114 Административно дело No 1197/2019, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.И. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР СОФИЯ, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ИХТИМАН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на К.А.И. Заповед № 19-0274-000170/08.09.2019 г. на началник РУ Ихтиман към ОДМВР София, с която е приложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, буква А от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА6971ВС за срок от 1 година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 1 година на шест месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 14.1.2020г.
115 Административно дело No 1199/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по н.а.д. № 138 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 21.10.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.1.2020г.
116 Административно дело No 1200/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Т., да заплати на Ц.М.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 300/триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 122/19г. по описа на РС Пазарджик, в едно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 21.10.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Т., да заплати на Ц.М.Д. с ЕГН ********** ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.1.2020г.
117 Административно дело No 1202/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Д.С., с ЕГН **********, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 1294/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-004562/11.03.2019 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.10.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Д.С., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.1.2020г.
118 Административно дело No 1204/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0367-000155/26.08.2019 г. на Началник РУ гр. Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2020г.
119 Административно дело No 1205/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000154 от 26.08.2019г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.В.А., ЕГН:**********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.1.2020г.
120 Административно дело No 1207/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.М.Б., с ЕГН **********, сумата от 700 (седемстотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 888/2019 г. на Районен съд Пазарджик и КАНД № 764/2019г. на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-004343/28.12.2018 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.10.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.М.Б., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.1.2020г.
121 Административно дело No 1211/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.Н.Н. ***, Заповед № 19-0310-000126/09.10.2019 г., издадена от началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на С.Н.Н. по чл. 171, т. 2а, б.“б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.Н.Н. *** разноски по производството в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.3.2020г.
122 Административно дело No 1222/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, сумата от 700/ седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 25.10.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
123 Административно дело No 1229/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.Г.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000156 от 26.08.2019 г. издадена от Началник РУ-Велинград при ОДМВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. ""б"" от ЗДвП – временнно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпросаза отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУ-Велинград към ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2020г.
124 Административно дело No 1234/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово, приета с Решение № 142/31.03.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
125 Административно дело No 1235/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 и чл. 64, т.1, т.2, т.3, т.4 и т. 5 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сърница, приета с Решение № 28 по Протокол № 3 от 28.03.2016г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 20.2.2020г.
126 Административно дело No 1238/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 18.12.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл.7, чл.33, ал.1, чл.35, ал.1 в частта им „събиране, транспортиране“ и чл.31, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.1 в частта им „събиране“ от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с Решение № 147/30.07.2014 г. на Общински съвет Пазарджик. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на чл.53, ал.1 и ал.2 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с Решение № 147/30.07.2014 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата в размер на 20 (двадесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
В законна сила на 3.1.2020г.
127 Административно дело No 1239/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.2.2020г.
Съдът счита, че с оглед на оттегляне на оспорения акт производството по делото следва да бъде прекратено, поради което на основание чл. 159, т. 3 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 704 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1239 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за РП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Белово.
В законна сила на 5.3.2020г.
128 Административно дело No 1247/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 64/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 13-001184/13.02.2019 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2020г.
129 Административно дело No 1265/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ-1-ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДКЦ 1 Велинград“ЕООД, ЕИК 200143491, с адрес гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя К.Н.П., против Заповед № РД-09-1035/10.09.2019г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1265/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 7.1.2020г.
130 Административно дело No 1268/2019, VII състав КСО ГЕО ВИАЖЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 4.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Гео Виажен“ ЕООД с ЕИК: 203300478, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6А против Решение № 1012-12-86#1/28.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00561254 от 25.04.2019 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено осигурителят „Гео Виажен“ ЕООД да внесе сумата по ревизионен акт за начет № РА-5-12-00548221/05.04.2019 г. в размер на 2046,51 лв., от които1982,61 лв. главница и 63,90 лв. лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1268/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.3.2020
Административно дело № 1167/2020
Определение № 3871 от 02.03.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 1167/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1682/04.12.2019 г., постановено по адм. дело № 1268/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
131 Административно дело No 1271/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 2 в частта ? относно „…Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 от 2005 г.)…“; чл. 37, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 39, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 в частта им относно „…събиране, транспортиране…“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 30, ал. 3 и ал. 4, от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение №638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 4.3.2020г.
132 Административно дело No 1276/2019, VI състав Закон за съдебната власт Н.Й.Б. СЪДИЯ - ДОКЛАДЧИК ПО НОХД 507/2019Г. ПО ОПИСА НА ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.12.2019г.
Отменя насроченото съдебно заседание за 16.12.2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на адв. Н.Й.Б., срещу отказа на съдията-докладчик по НОХД № 507/2019г. на Окръжен съд Пазарджик за предоставяне пълно копие от поисканото НОХД № 507/2019г. по описа на Окръжен съд Пазарджик, който отказ е обективиран върху молба от 29.10.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1276 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.2.2020
Административно дело № 893/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1938 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 893/2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1695/06.12.2019г., постановено по адм.д.№1276/2019г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.2.2020г.
133 Административно дело No 1282/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2019г.
Обявява нищожността на т. 3, б.“ж“ от втория по ред чл. 7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Велинград, приета с Решение № 67/28.03.2019 г. на Общински съвет – Велинград. Осъжда Общински съвет – Велинград, да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 17.1.2020г.
134 Административно дело No 1290/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на правния спор. ОСТАВЯ без разглеждане Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 31, чл. 32, чл. 61, във връзка с чл. 41, т. 15, чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Наредба № 1 обществения ред в Община Ракитово, приета с Решение № 873 от 30.06.2011г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1290 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.2.2020г.
135 Административно дело No 1291/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булгарцвет – Велинград“ ЕООД, гр. Велинград, против Уведомително писмо изх. № 02-130-2600 от 07.09.2019 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1291/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за евентуално прилагане по адм. д. № 1180/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.1.2020г.
136 Административно наказателно дело (К) No 1293/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.И. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на И.Й.И., срещу Решение № 82/01.10.2019г. по АДН № 80/2019г. на Районен съд – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1293/2019 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.1.2020г.
137 Административно дело No 1295/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ чл. 4 в частта относно “…от 100 лева..“, чл. 26, ал. 1, 2 и 3, чл. 58, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с Решение № 176/19.07.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
138 Административно дело No 1300/2019, VI състав КСО И.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Т.Т., с адрес ***, против Решение № 1012-12-187#3/01.11.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 13/прот. № N01328/23.08.2019г. на длъжностно лице при пенсионно осигуряване. Прекратява производството по адм. дело № 1300/ 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.Т.Т., с адрес *** да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.3.2020г.
139 Административно дело No 1303/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за премахване на строеж № 1483/05.07.2018 г. на Р.К.. – Секретар на Община Пазарджик, действащ от името на кмета на община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2020г.
140 Административно наказателно дело (К) No 1309/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК В.И.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Стефан Георгиев Божилов – началник на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, против Решение № 595 от 10.10.2019 г., постановено по АНД № 982/2019 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1309 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 7.2.2020г.
141 Административно дело No 1314/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на П.К.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № 312з-2969 от 21.10.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА П.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 24.1.2020г.
142 Административно дело No 1320/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 22.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 20.11.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2020г.
143 Административно дело No 1321/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.2.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменени Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част над 200 лева, тоест за сумата от 200лв. до 1 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 170 (сто и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.2.2020г.
144 Административно дело No 1327/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.12.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Г.Г.М. обезщетение за имуществени вреди в размер на 600 лв. /шестотин лева/, причинени на М. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 463/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-1006-005572/1.11.2018 г., издадено от началник група в сектор ,,Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР- Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Г.Г.М. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.1.2020г.
145 Административно дело No 1329/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.П.К. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на К. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 194/2019 г. на Районен съд- Панагюрище, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 19-0310-000727/12.08.2019г., издадено от началника на РУ-Панагюрище при Областна дирекция на МВР-Пазарджик. Отхвърля искът на Б.П.К. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение в размер на 4,00 лв. за заплатен препис от съдебното решение. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.П.К. разноски по делото в размер на 305,97 лв. /триста и пет лева и деветдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.1.2020г.
146 Административно дело No 1336/2019, III състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.П. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против писмен отказ, обективиран в писмо с изх. № 13-916-002/06.11.2019 г. на Началник отдел „МДТ“ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1336/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на директора на Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2020г.
147 Административно дело No 1344/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
На основание чл. 159, т.1 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1344/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите пред ВАС на РБългария.
В законна сила на 25.1.2020г.
148 Административно дело No 1349/2019, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Ф.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/3302 от 03.10.2019 г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който спрямо С.Ф.Е. е установено публично държавно вземане в размер на 978,24 лв., представляващо 75 % от общата изплатена сума по мярка 211 за кампании 2013 г. и 2014 г., на основание чл. 14, ал.1, т. 2 от Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ОСЪЖДА С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
В законна сила на 8.3.2020г.
149 Административно дело No 1350/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.12.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.Д.С. *** против действия по премахване на незаконен строеж, наредени с Уведомление изх. № 94-00/8459/14.11.2019 г. на кмета на община Велинград, като е направено искане да бъдат спрени обжалваните действия. Прекратява административно дело № 1350 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 21.1.2020г.
150 Административно дело No 1392/2019, VII състав ДОПК ЕТ Р.Ц. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Бачо Киро“ № 24 против Решение № 447 от 11.11.2019 г. на Териториален директор на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба с вх. № 70-00-13160/28.10.2019 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу Разпореждане за присъединяване с изх. № С190013-105-0337101/14.10.2019 г., издадено от Смуглянка Иванова на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434 да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2020г.
151 Частно административно дело No 1394/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТОРГУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Заповед № ФК – 897-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 15.1.2020
Административно дело № 406/2020
Разпореждане № 616 от 15.01.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 406/2020г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП против определение № 1704 от 06.12.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 1394/2019 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело №406/2020 г. по описа на Върховния административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. Определение № 2763 от 20.02.2020г.на ВАС - София, Първо отделение по АД № 2070/2020г. - Оставя в сила Разпореждане № 616 от 15.01.2020г. по адм. дело № 406/2020г. на Председателя на първо отделение на Върховен административен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2020г.
152 Административно дело No 1397/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я.,***, против Заповед № 1495/11.07.2018 г., издадена от секретар на община Пазарджик, в качеството му на кмет, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018г., с която е спряно изпълнението на строеж: "едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ II-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от нея без строителни книжа. ОСЪЖДА В.Б.Я.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 13.3.2020г.
153 Административно дело No 1407/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Г.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ЦНСТПЛУ С.ХАДЖИЕВО КЪМ СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К., като майка и попечител на Г.Т.К., чрез адв.М.К. срещу Заповед № 30/ 18.11.2019г. на Директора на ЦНСТПЛУ с.Хаджиево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1407/2019г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.4.2020
Административно дело № 2445/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4744 от 22.04.2020 г. по адм. дело № 2445/ 2020 г. на ВАС - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 218/05.02.2019 год. постановено по адм. дело № 1407/2019 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Осъжда Г.Т. К. ЕГН ********** чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. да заплати на ЦНСТПЛУИ с. Хаджиево, общ. Пазарджик разноски по делото в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатски хонорар. Освобождава Г.Т. К. чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. от заплащането на държана такса по частната жалба в производството пред ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2020г.
154 Административно дело No 1408/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 500 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 10.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2020г.
155 Административно дело No 1410/2019, V състав Закон за акцизите и данъчните складове И.А.Б. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.А.Б.,*** против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници“, с който е потвърдено решение № РТД3000-1622/29.08.2019 г. на с.д. ТД „Тракийска“. Прекратява административно дело № 1410 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Агенция „Митници“.
В законна сила на 3.3.2020г.
156 Административно дело No 1422/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 150 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.3.2020г.
157 Административно дело No 1424/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Д-р Ангел Палешников-АППДМ-ИП“, със седалище гр. Пазарджик, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1424/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на директора на РЗОК – Пазарджик по подведомственост. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му, вкл. и от органа, на който делото е изпратено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.4.2020
Административно дело № 2375/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4969 от 28.04.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 2375 - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 149 от 28.01.2020 г., постановено по адм. дело № 1424 по описа за 2019 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, да заплати на Ангел Иванов Палешников като ЕТ „Д-р А. Палешников – АППДМ - ИП“ гр. Пазарджик, разноски за тази инстанция в размер на 300 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.4.2020г.
158 Административно дело No 1429/2019, IV състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.В.П. ***, подадена чрез адв. М.П., против мълчалив отказ по искане за спиране на АУЗД № АУ000659 от 22.04.2019 г., издаден от орган по приходите в Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, в частта му за заплащане на данък превозни средства (ДПС) на лек автомобил. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1429/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.2.2020
Административно дело № 1726/2020
Определение № 2466 от 17.02.2020г.на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 1726/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5/02.01.2020г. по адм.д. № 1429/2019г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА Й. П. *** – Отдел „МДТ“ 50лв юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2020г.
159 Административно дело No 1431/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО-ХИДРО-90 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от Георги Стефанов Делчев,, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 1431/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.2.2020г.
160 Административно дело No 1451/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Б.Л. с ЕГН: ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000447/12.07.2019 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2020г.
161 Административно дело No 1467/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.Г.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В. – общински съветник в Общински съвет Велинград, срещу Решение № 63/09.12.2019г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1467/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.2.2020г.
162 Административно дело No 1476/2019, IV състав Изборен кодекс С.П.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. *** против Решение № 76-МИ/23.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча. ОСЪЖДА С.П.Ч. ***, да заплати на Общинска избирателна комисия – Стрелча направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 1336/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 10.01.2020г., постановено по адм. д. № 1476/2019г. от Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА С. Ч. да заплати на Общинска избирателна комисия Стрелча съдебни разноски в размер на 1000 лв / хиляда лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова: Не съм съгласна с мнението на мнозинството от съдебния състав, че решение №20 от 10.01.2020 г. по адм.дело № 1476/2019 г. по описа на Административния съд - Пазарджик е правилно. Намирам, че решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде отменено и върнато на Административния съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг състав. С решение №76-МИ/23.12.2019 г. Общинската избирателна комисия-Стрелча прекратила предсрочно пълномощията на С. Ч.,***, на основание чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Съгласно чл.41, ал.3 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон или е контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия приела, че С. Ч. не е прекратил търговската си дейност, извършвана в качеството му на управител и едноличен собственик на "Българска асоциация по белот" ЕООД със седалище и адрес на управление в едномесечен срок от избирането му, считано от 3.11.2019 г. до 3.12.2019 г. Според изложените от комисията мотиви, Ч. предприел действия едва на 18.12.2019 г., а самите предприети от него действия - провеждане на общо събрание на дружеството на 2.12.2019 г., молба от купувач на дружествените дялове от 22.11.2019 г., както и договор за правна защита от 22.11.2019 г, не представлявали прекратяване на т
В законна сила на 14.4.2020г.
163 Административно дело No 1500/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНИ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Кони Ком“ ЕООД, ЕИК 112622042 против Ревизионен акт № 886/13.12.2019 г. на началник сектор, възложил ревизията и главен директор по приходите-ръководител на ревизията. Прекратява административно дело № 1500 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Дирекция „ОДОП при ТД на НАП – Пловдив“.
В законна сила на 17.3.2020г.
164 Административно дело No 17/2020, VI състав Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ,
П.Н.Ц.,
Г.Ч.Б.,
Н.А.Д.,
Н.Й.Б.,
ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември. ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г. и прекратява производството по отношение на нея. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях. Осъжда Общинска избирателна комисия Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин лева/. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.3.2020
Административно дело № 2025/2020
РЕШЕНИЕ № 3257 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 2025/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 45 от 27.01.2020 г. постановено по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е изпратена преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от четиринадесет дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от три дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
165 Административно дело No 82/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.Я. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000885/16.12.2019 г. на Началник на група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
166 Административно дело No 96/2020, II състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-16001318003937-023-01 от 16.12.2019г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност Началник Сектор в ТД на НАП, Пловдив, с която на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, по повод постъпило искане от Георги Стоянов Гергов, инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е спряно производството по извършване на ревизия на ДЗЗД „Топлоизолация Стара Загора 2016“, ЕИК 177151610, възложено със Заповед Р-16001318003937-020-01 от 09.07.2019г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 28.1.2020г.
167 Административно дело No 97/2020, V състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Отхвърля жалбата на ДЗЗД „Топлоизолация Пловдив 2016“, ЕИК 177149627, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“, № 12, представлявано от И.Г.Д., против Заповед № Р-16001318003935-023-001 от 16.12.2019 г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност началник Сектор в ТД на НАП – Пловдив. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 31.1.2020г.
168 Административно дело No 109/2020, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2020г.
Съдът счита, че няма пречка така изразената воля да не бъде зачетена, ето защо на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“, № 13, гр. Панагюрище, срещу Заповед № 18-179 от 07.01.2020г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ: 55302, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.4116 с площ от 1880,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на Община Панагюрище; поземлен имот с идентификатор 55302.501.4117, с площ 1446,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на „СИНТЕЗ“ ООД; сграда с идентификатор 55302.501.4117.1, с площ от 58,00м?, с предназначение „сграда за енергопроизводство“, собственост на „СИНТЕЗ“ООД; заличаване на обекти от КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.3877, с площ от 3327,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване(до 10м.)“, собственост на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 109 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2020г.
169 Административно дело No 115/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.С.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-76/17.01.2020 г., издадена от началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на И.С.М. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в Наказателна килия“ за срок от 7 денонощия. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 30.1.2020г.
170 Административно дело No 132/2020, II състав КСО Б.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.А.П., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-228#3 от 10.01.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е отменено Разпореждане № 11, прот. № 01438 от 08.11.2019г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, в частта с която определен размера на личната пенсия за осигурителен стаж, като преписката е върната на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, за постановяване на ново разпореждане, при спазване на указанията дадени в отменителното решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба пред Върховния административен съд..
В законна сила на 20.2.2020г.
171 Административно дело No 133/2020, I състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПП ГЕРБ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 179-МИ/24.01.2020г. на ОИК Белово, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на В.А.Ш. обявен за избран за Кмет на с.Аканджиево, общ.Белово. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Белово за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Белово да заплати на ПП ГЕРБ, сума в размер на 720 лв. разноски по делото – изплатен адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.2.2020г.
172 Частно административно дело No 316/2020, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АМОС 2000 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-144-0042928/14.02.2020г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „АМОС 2000“ ЕИК 201089235 със седалище и адрес на управление гр.Ракитово, представлявано от Димитър Бекташев сумата 350лв.,представляваща разноски за внесена държавна такса и платен адвокатски хонорар. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.3.2020г.