Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2020г. до 31.12.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 302/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 2000,00лв.(две хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на противоправно бездействие на ответника да освидетелства по вид и степен на увреждане, дъщеря ? К.П.З. в периода 19.05.2014г. до 25.09.2015г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 19.01.2016г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 400,00л(четиристотин лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на „МБАЛ- Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, №15, сумата от 700,00лв.(седемстотин лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2020
Административно дело № 5826/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 06.03.2019 г., постановено по адм. дело № 302/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17 да заплати на „МБАЛ Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, № 15, сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17 да заплати на В. Д., ЕГН [ЕГН], [населено място] сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2020г.
2 Административно дело No 957/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** иск срещу Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Н.Н. - директор, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 3 000 лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2020
Административно дело № 9801/2018
Решение № 2452 от 17.02.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 9801/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 338 от 30.05.2018 г. по адм. д. № 957/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Аглика Адамова: Считам, че решението е неправилно. Разпоредбата на чл. 237, ал.1 ЗМВР действително е специална по отношение на чл. 1 ЗОДОВ, но не ограничава и не изключва възможността да се търсят имуществени вреди над предвидените в специалния закон, както и неимуществени вреди, каквито изобщо не са предвидени в специалния закон. Вярно е, че във всички нормативни актове, уреждащи обезщетението при отмяна на незаконно прекратяване на служебно правоотношение - чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 237 от Закона за МВР, се урежда правото на работника или служителя да получи ограничено по размер обезщетение за ограничен период от време. Това е така нареченото обезщетение за принудителна безработица и то покрива оставането на служителя без работа и доходи за посочения в закона период. Житейски възможно е обаче от уволнението да бъдат причинени както други имуществени, така и неимуществени вреди, изразяващи се в психологически страдания или заболявания, а причинените вреди от актове, действия и бездействия на администрацията подлежат на обезщетяване на общо основание по смисъла на чл. 1 ЗОДОВ. Отговорността на държавата по посочения текст е с принципно широк обхват и не може да бъде ограничавана. В сферата на административните правоотношения тя е аналог на отговорността за непозволено увреждане по чл. 45 и чл.49 ЗЗД, като освен това тя е и винаги обективна, тъй като по определение изключва изследване на субективния елемент вина. Преобладаващата съдебната практика, както на ВКС по приложение на сходната норма на чл. 225 КТ, така и на ВАС по приложение посочените по-горе норми, не отричат правото на работника или служителя да претендира вреди и в по-голям размер, на общо основание / чл.49 ЗЗД или съответно чл. 1 ЗОДОВ/, стига те да бъдат доказани. За получаване на предвиденото в чл. 237, ал.1 ЗМВР обезщетение е достатъчно да бъде доказано незаконосъобразно прекратяване на служебното правоотношение и оставане на лицето без работа или преминаването му на по-ниско платена работа. За получаване на обезщетение извън
В законна сила на 17.2.2020г.
3 Административно дело No 982/2016, IV състав Закон за държавния служител Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, сумата 2970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева, представляваща обезщетение за времето, през което не е бил на държавна служба, поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със Заповед № Л-4056/h от 04.10.2016 г., издадена от главен директор на ГДИН при Министерството на правосъдието, ведно със законната лихва, считано от 12.07.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан в останалата му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.А.Х. ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2020
Административно дело № 4494/2018
Решение № 276 от 09.01.2020г. на ВАС - София, Пето отделение по АД № 4494/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 76 от 16.02.2018 г. по адм. дело № 982/2016 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието да заплати на Д.А. Х. сумата 600лв. разноски пред касационната инстанция за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.1.2020г.
4 Административно дело No 378/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2018г.
Отменя Заповед № 15/09.05.2017 г., издадена от кмета на община Септември, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на улица с осови точки 19-38а, 39-38а-38-38б-38в. в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани. Осъжда община Септември да заплати на А.К.Л. разноски по делото в размер на 2 047,40 лв. /две хиляди и четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.2.2020
Административно дело № 5274/2019
С решение № 1711 от 03.02.2020 г. по адм. дело № 5274/19 г. на ВАС -ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание от 21.01.2020 г., по отношение на „Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988. ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба, подадена от „Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988 против решение № 694/19.11.2018 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 5274/2019 г. по описа на Върховния административен съд по отношение на „Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 694/19.11.2018 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, с която е отменена заповед № 15/09.05.2017 г., издадена от кмета на община Септември. ОСЪЖДА община Септември, "Ирида-09" ЕООД, ЕИК 200749806 и "Енергия" ЕООД, ЕИК 112615988, да заплатят на А.Л., сторените в касационното производство разноски за един адвокат в размер на 1800 лв, по 600 лв. за всеки касатор. ОТМЕНЯ определение № 152/29.01.2019 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ решение № 694/19.11.2018 г., постановено по адм. д. № 378/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта за разноските като ОСЪЖДА община Септември да заплати допълнително още 600 /шестстотин/ лева от претендираното адвокатско възнаграждение или общо разноски в размер на 2647, 40 лв / две хиляди и шестстотин четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ за първата инстанция. ОСЪЖДА община Септември да заплати на А.Л., разноските за един адвокат в производството по частна жалба в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване в седемдневен срок с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, а в останалата част е окончателно.
В законна сила на 3.2.2020г.
5 Административно дело No 394/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 125 лв. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 125 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.10.2020
Административно дело № 2519/2018
С определение № 582 от 14.01.2020 г. по адм. дело № 2519/2018 г. на ВАС -ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 25.11.2019 г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2519 по описа на Върховния административен съд за 2018 г. ИЗПРАЩА делото на Административен съд - Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване., РЕШЕНИЕ № 802/16.10.2020г. по КАД 64/2020 г по описа на АС Пазарджик - ОТМЕНЯ Решение № 620/08.12.2017 г., постановено по адм. д. № 394/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, в която е осъдено Министерство на правосъдието да заплати на Д.П.Г. с ЕГН ********** обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1000 (хиляда) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв., в частта, в която е осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1200 (хиляда и двеста) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв. и в която са осъдени Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплатят на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на по 125 лв., като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Д.П.Г. с ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1000 (хиляда) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Д.П.Г. с ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер над 1200 (хиляда и двеста) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г. до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лв. ОСЪЖДА Д.П.Г. с ЕГН ********** да заплати на Административен с
В законна сила на 16.10.2020г.
6 Административно дело No 430/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр.София да заплати на И.Г. *** с ЕГН ********** обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили за времето на престоя му в Затвора Пазарджик от 4.11.2015г. до 18.04.2017г., поради липса на минимална жилищна площ, в размер на 900 лв. ведно със законната лихва, считано от 12.06.2017 г. до окончателно изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 900 лв. до претендираните 10 000 лв., като неоснователен. Решение № 184/12.03.2020г по АД 63/2020 г. на Административен съд Пазарджик Отхвърля иска като неоснователен за периода 17.09.2015г. – 30.10.2015г. ; за периода 30.10.2015г. - 4.11.2015г. и за периода 18.04.2017г.- до приключване на съдебното дирене – 07.11.2017г.. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 604/04.12.2017 г., постановено по адм. дело № 430/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 5411/2018
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 656 от 15.01.2020 г. по адм. дело № 5411/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5411/ 2018г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Решение № 184/12.03.2020г по АД 63/2020 г. на Административен съд Пазарджик Отхвърля иска като неоснователен за периода 17.09.2015г. – 30.10.2015г. ; за периода 30.10.2015г. - 4.11.2015г. и за периода 18.04.2017г.- до приключване на съдебното дирене – 07.11.2017г.. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 604/04.12.2017 г., постановено по адм. дело № 430/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
7 Административно дело No 524/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Б.П.,
М.Б.В.,
Р.Р.Ш.
ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди по отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015г. в размер на 2632.11лв. /две хиляди шестстотин тридесет и два лева и единадесет стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм. дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Б.П. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 на органа по приходите на община Белово, в размер на 3838.93лв. /три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.В. с ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да й заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 4/18.08.2015 в размер на 3836.98лв. /три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело № 179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Р.Ш. с ЕГН ********** като наследник на Е.Б.Ш., ЕГН **********,***, представлявана от кмета, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати, обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменения по съдебен ред, като незаконосъобразен АУПОВ № 3/18.08.2015, в размер на 71324.03лв. /седемдесет и една хиляди триста двадесет и четири лева и три стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на влизане в законна сила на Решение № 344/28.06.2016г. по адм.дело №179/2016г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик - 21.01.2017г., до окончателното му изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 18.2.2020
Административно дело № 2974/2018
Решение № 2561 от 18.02.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 2974/2018г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 10 от 11.01.2018г., постановено по адм.д. № 524/2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по делото . Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2020г.
8 Административно дело No 538/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 400 /четиристотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 50 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.8.2020
Административно дело № 4548/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2658 от 19.02.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 4548/2018 г. - ПРЕКРТЯВА производството по адм. д. № 4548 по описа на Върховния административен съд, Трето отделение за 2018 година. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване РЕШЕНИЕ № 689/16.09.2020 г. по КАД № 262/2020г. по описа на АС Пазарджик - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 22.02.2018г., постановено по адм. дело № 538 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г., в частта му с която е Главната дирекция е осъдена да заплати на Я.С.Д. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 400,00лв. (четиристотин лева), заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.9.2020г.
9 Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на В.П.Б., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. /триста лева/ представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на противоправни действия и бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, изразяващи се в неосигуряване на течаща вода и санитарен възел непосредствено към спалното помещение на ищеца, за периода от 08.06.2012 г. до 27.11.2012 г. и престой от един час на открито на ден, ведно със законна лихва върху тази сума от 07.01.2016г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 10 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на В.П.Б., ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, за заплащане на сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, за периода от 07.06.2012 г. до 27.11.2012 г., които продължават до 06.12.2017г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2020
Административно дело № 7144/2018
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1128 от 23.01.2020 г. по адм. дело № 7144/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7144/ 2018 г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд- Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Решение № 216/09.04.2020 г по АД 127/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/28.02.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.4.2020г.
10 Административно дело No 672/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.Б.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. обезщетение в размер на 900,00лв. (деветстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 06.12.2016г. до 19.04.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 16.12.2016г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 900,00лв. до пълния заявен размер от 15000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Х.Б.Г., ЕГН:**********,***, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С., да бъде осъдено Министерство на правосъдието, гр. София, солидарно Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към същото министерство, да му заплати обезщетение в размер на 15 000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 11.08.2016 г. до 18.08.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 11.08.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 8476/2018
ОТМЕНЯ решение № 191/26.03.2018 г. по адм.дело № 672/2017 г. по описа на Административния съд – Пазарджик в частта, в която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на Х. Г. обезщетение за неимуществени вреди за периода 6.12.2016 г. – 19.04.2017 г. в частта за разликата над сумата 550 лева до присъдения размер от 900 лева, ведно със законната лихва, считано от 16.12.2016 г., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Х. Г. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" иск за сумата 350 лева, съставляваща част от обезщетение за неимуществени вреди, понесени при престоя му в Затвора – Пазарджик в периода 6.12.2016 г. – 19.04.2017 г., ведно със законната лихва, считано от 16.12.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 191/26.03.2018 г. по адм.дело № 672/2017 г. по описа на Административния съд – Пазарджик в частта, в която е отхвърлен предявения от Х. Г. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" иск за обезщетяване на неимуществени вреди, понесени при престоя му в Затвора – Пазарджик в периода 6.12.2016 г. – 19.04.2017 г. за разликата над 900 лева до пълния предявен размер от 15 000 лева, ведно със законната лихва, считано от 11.08.2016 г. ОСЪЖДА Х. Г., ЕГН [ЕГН], да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2020г.
11 Административно дело No 879/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.7.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на С.М.Г. обезщетение за причинени неимуществени вреди, представляващи душевни страдания, в размер на 200 лв. /двеста лева/, причинени на Г. от незаконосъобразното му задържанe в периода от 10,30 ч. до 17,00 ч. на 12.07.2017 г., постановено с отменена по съдебен ред Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември. Отхвърля искът на С.М.Г. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер до 5 000 лв. над уважения размер 200 лв., причинени му от незаконосъобразното задържанe, постановено с отменена по съдебен ред Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, като искът се отнася до периода от 10,00 ч. до 17,00 ч. на 12.07.2017 г., а твърденията са, че ищецът е претърпял нервно напрежение, стрес, безпокойство и уплаха. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.8.2020
Административно дело № 11547/2019
Решение № 10852 от 06.08.2020г.на ВАС - София, трето отделене по АД № 11547/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 519/16.07.2019 г., постановено по адм. дело № 879/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в обжалваната му част. ОСЪЖДА С.М. Г., ЕГН **********, с адрес: ***, " Седма" да заплати на Областна дирекция на МВР - Пазарджик, с адрес:гр. Пазарджик, пл. Съединение № 3, сумата от 100 (сто) лева представляваща съдебни разноски пред настоящата инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.8.2020г.
12 Административно дело No 886/2017, VI състав Закон за държавния служител В.В.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2018г.
Отменя Заповед № ДН-00-11/31.10.2017г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, с която на В.В.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на В.В.Д. разноски по производството в размер на 500 лв. ( петстотин лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 5966/2018
Решение № 4812 от 24.04.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 5966/2018 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 188 от 22.03.2018 г., постановено по адм. дело № 886/2017 г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.4.2020г.
13 Административно дело No 963/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 95, ал. 3, чл. 104, ал. 3 и чл. 113, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера, приета с решение № 673/28.02.2011 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 63, изменена и допълнена с Решение № 319/27.02.2013 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 20. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.1.2020
Административно дело № 3932/2018
Решение № 1087 от 22.01.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 3932/2018 - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/15.02.2018 г .постановено по адм.дело № 963/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.1.2020г.
14 Административно дело No 1028/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ул. „***“№ 62, с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, представлявано от Г.В.С., иск срещу ответника Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик, представлявана от своя директор, адрес: гр. Пазарджик, ул. „***“ № 3, ет. 4, за присъждане на сумата от 3032,51 лева, представляваща обезщете¬ние за причинените имуществени вреди, вследствие на издаден нищожен админист¬ра¬тивен акт - Заповед РД-06-149/31.10.2013г. на директора на Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК *** да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 8081/2018
РЕШЕНИЕ № 4386 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 8081/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ решение № 285/27.04.2018 г. по адм. дело № 1028/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта, с която ЕТ „БГ Инвест -Г. С.“, ЕИК *** е осъден да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ - Пазарджик сумата от 150 (сто и петдесет) лева разноски по делото. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
15 Административно дело No 10/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Т. КРДОПБГДСРСБНА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА, отменено с влязло в сила Решение № 5172/18.07.2016 г., постановено по адм. д. № 5218/2015 г. по описа на Административен съд София град, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за сумата над 7 000 /седем хиляди/ лева до претендирания размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/, за периода 07.06.2017 г. до 02.01.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за заплащане на мораторна лихва сумата над 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/ до претендирания й размер от 13 651.36 лева /тринадесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки/. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.4.2020
Административно дело № 7431/2018
Решение № 5114 от 29.04.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 7431/2018 г. - ОТМЕНЯ Решение № 222/ 12.04.2018 г. по адм. дело № 10/ 2018 г. на Административен съд– Пазарджик в ЧАСТТА, с която КРДОПБГДСРСБНА е осъдена да заплати на И.Д.Т. обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА за разликата на присъдения размер над 4000 лв. до 7000 лв., ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д. Т. срещу Комисията иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, от незаконосъобразно издадено Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА за разликата на присъдения размер над 4000 (четири хиряди лева) лв. до 7000 лв. (седем хиляди лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/ 12.04.2018 г. по адм. дело № 10/ 2018г. на Административен съд– Пазарджик в останалата му част. ОСЪЖДА И.Д.Т. да заплати на КРДОПБГДСРСБНА разноски по делото за касационната инстанция в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.4.2020г.
16 Административно дело No 136/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Т.Т.К., ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С. обезщетение в размер на 250,00лв. (двеста и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 04.12.2017г. до 08.12.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 01.02.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Т.Т.К., ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 250,00лв. до пълния заявен размер от 16000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 04.12.2017г. до 08.12.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 01.02.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.7.2020
Административно дело № 10256/2018
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10256/2018 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ № 496/22.07.2020Г ПО КАД № 86/2020Г. ПО ОПИСА НА АС ПАЗАРДЖИК: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417/02.07.2018 г., постановено по АД № 136/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.7.2020г.
17 Административно дело No 140/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв./деветстотин лв./, представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 10.10.2014г. 08.02.2017г., изразяващи се в негативни психически изживявания, сприхавост, нисък праг на толерантност, прояви на гняв, униние, причинени от издаването на Акт за прихващане или възстановяване № П-16001314025468-004-01 от 10.10.2014 г. на орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, отменен с Решение № 1210 от 31.01.2017 г., постановено по адм. д. № 13142 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., както законната лихва върху сумата от 900,00лв., считано от 31.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 11,00лв. /единадесет лв./, представляваща извършени от последния разноски за производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 10255/2018
С решение № 2621 от 19.02.2020 г. по адм. дело № 10255/2018 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 377 от 15.06.2018 г., постановено по адм. дело № 140/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
18 Административно дело No 175/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.Г.М. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 10 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 14919/2018
РЕШЕНИЕ № 4837 от 24.04.2020 г. по адм. дело № 14919/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 613 от 18.10.2018 г. по адм. дело № 175/2018 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2020г.
19 Административно дело No 207/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. АРХ. СЛАВИ СЛАВОВ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР В ГД "ИОКН"-ПАЗАРДЖИК,
АРХ. РУМЕН СТЕФАНОВ-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АПИ" В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Обявява нищожността на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места. Оставя без разглеждане жалбата на В.Е.Ж., с която тя претендира отмяната, като незаконосъобрани на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места и прекратява делото в тази му част. Осъжда В.Е.Ж. да заплати на Б.З.Б. и И.А.Б. разноски по делото в размер на 70 лв. /седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2020
Административно дело № 13414/2018
С решение № 2210 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 13414/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 495 от 26.07.2018 г., постановено по адм. дело № 207/ 2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.Е. Желевасума в размер на 500 (петстотин) лева, съставляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.2.2020г.
20 Административно дело No 208/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя т. 1 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено на собствениците на недвижимата културна ценност (Сградата на бившата Популярна банка, намираща се на ул. „Шипка“ № 1, в УПИ I – 502, кв. 36 по плана на гр. Пазарджик, притежаваща статут на единична архитектурно-строителна ценност с категория „местно значение“) да предприемат действия по изготвяне, съгласуване и одобряване на проекта по чл. 84 от ЗКН. Обявява нищожността на т. 2 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено през този период да бъдат извършени незабавни мерки по ограничаване достъпа до националната културна ценност с категория „местно значение“ Осъжда община Пазарджик да заплати на В.Е.Ж. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.2.2020
Административно дело № 12616/2018
С решение № 2095 от 10.02.2020 г. по адм. дело № 12616/2018 г. на ВАС - ОТМЕНЯ изцяло решение № 496/26.07.2018г., постановено по адм.д.№208/2018 г. от Административния съд – Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Е.Ж. *** против заповед № 2721/06.11.2017г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА В.Е.Ж. ***, разноски, направени по делото в размер на 600 лева общо за двете съдебни инстанции, както и на Б.Б. разноски, направини по делото в размер на 750 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2020г.
21 Административно дело No 254/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.6.2018г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. ***, с ЕГН **********, като наследник на Ахмед Али Ч., против отказ на началника на Общинска служба по земеделие - Сърница, обективиран в Писмо изх.№ РД-13- 423/11.07.2017 година, с който е отказано извършването на поисканата от Ч. услуга – нанасяне на промени в КВС и издаване на скица за имот – «нива» от 7,500 дка в местност «Халиловото», в землището на гр. Сърница. Осъжда С.Р.Ч. да заплати на Общинска служба по земеделие гр. Сърница разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.1.2020
Административно дело № 10343/2018
С решение № 1007 от 22.01.2020 г. по адм. дело № 10343/2018 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/15.06.2018 г. по адм. дело № 254/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2020г.
22 Административно дело No 278/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.7.2018г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода С.Й.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, причинени му в Затвор – Пазарджик на датата 11.03.2018 г., в размер на 135 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от упражнено физическо и психическо насилие, извършено по отношение на него от служители на администрацията на Затвор Пазарджик. Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода С.Й.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, причинени му в Затвор – Пазарджик в периодите от 19.02.2018 г. до 10.03.2018 г. и от 12.03.2018 г. до 18.04.2018 г., в размер на 135 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от упражнено физическо и психическо насилие, извършено по отношение на него от служители на администрацията на Затвор Пазарджик и прекратява делото в тази му част. Осъжда С.Й.Г. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 11731/2018
С определение № 1856 от 05.02.2020 г. по адм. дело № 11731/2018 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11731/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща касационната жалба на С.Г. срещу решение № 451 от 13.07.2018 г. по адм. дело № 278/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик за разглеждане от тричленен състав на Административния съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ № 419/08.07.2020 Г. ПО АД № 201/2020Г НА АС ПАЗАРДЖИК ОСТАВЯ В СИЛА решение № 451/03.07.2018 г., постановено по адм. дело № 278/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА С.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"гр. София направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
23 Административно дело No 293/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково и Затвор Стара Загора, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 16.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решение № 186/12.03.2020 г. по АД 54/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 14075/2018
С определение № 390 от 10.01.2020 г. по адм. дело № 14075/2018 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14075/2018 г. по описа на Върховен административен съд.Изпраща делото на Административен съд Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.Решение № 186/12.03.2020 г. по АД 54/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
24 Административно дело No 294/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М И Т ПРОЙЧЕВИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.12.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.11.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 294/2018г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „М и Т Пройчеви“ ООД /в ликвидация/ с ЕИК 112050193 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, представлявано от назначения временен синдик М.З. против Решение № 56/22.02.2018 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 294/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА „М и Т Пройчеви“ ООД /в ликвидация/ с ЕИК 112050193 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, представлявано от назначения временен синдик М.З. да заплати на Общински съвет Велинград направените по делото разноски в размер на 360 лева /триста и шестдесет/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.2.2020
Административно дело № 478/2020
Определение № 1998 от 07.02.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 1478/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1770/17.12.2019 год. по адм. д. № 294/2018 год. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.2.2020г.
25 Административно дело No 324/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.7.2018г.
Осъжда Министерство на правосъдието на Република България да заплати на Н.Н.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 30 000 лв., над уважения размер 800 лв., искът за неимуществени вреди, предявен от Н.Н.А. против Министерство на правосъдието за периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г. в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.01.2007 г. до окончателното погасяване на задължението като твърденията са, че вредите са резултат от бездействието на администрацията на Затвор Стара Загора, която не му е осигурила полагащите му се безвъзмездно обувки, дрехи и други вещи и дори не е направила предложение за осигуряването на такива. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 31.7.2020
Административно дело № 11738/2018
С определение№ 1970 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 11738/018 г. на ВАС - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11738/2019 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА по подсъдност на Административния съд-Пазарджик касационната жалба на Министерството на правосъдието срещу решение № 500 от 27.07.2018 г. по адм. дело № 324/2018 г. по описа на Административния съд - Пазарджик в частта, в която е осъдено да заплати на Н. А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лева поради това, че е бил лишен от облекло и обувки в Затвора-[населено място] в периода 03.01.2007 г. - 1.06.2009 г., ведно със законната лихва, за разглеждането й от тричленен състав. Определението не подлежи на обжалване. Р Е Ш Е Н И Е № 541/31.7.2020г по касационно административно дело № 200 по описа на съда за 2020 г - ОТМЕНЯ решение № 500/27.07.2018 г., постановено по адм. дело № 324/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, в която е осъдено Министерство на правосъдието на Република България да заплати на Н.Н.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която решението стане окончателно, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Н.Н.А. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик срещу Министерство на правосъдието на Република България с искане да му заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която решението стане окончателно. ОСТАВЯ в сила решението в останалата му част. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик да заплати на Министерството на правосъдието София сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение и държавна такса в размер на 112,50 лв. /сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.7.2020г.
26 Административно дело No 360/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 69/25.03.2016г. на Общински съвет Белово, с което е потвърдено решение №56/26.02.2016г. на Общински съвет Белово. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на кмета на община Белово 860 (осемстотин и шестдесет)лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2020
Административно дело № 14244/2018
РЕШЕНИЕ № 5673 от 15.05.2020 г. по адм. дело № 14244/ 2018 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464 от 20.07.2018 г., постановено по адм. д. № 360 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2020г.
27 Административно дело No 394/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Т.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Отхвърля до размера на равностойността на 250 000 евро над уважения размер 300 лв., предявения от Т.Т.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 250 000 евро, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор – Пазарджик, осъществени по отношение на Т.Т.К. на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на равностойността на 250 000 евро против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение - датата 16.02.2016 г. и периода от 18.02.2016 г. до 22.2.2018 г. и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решение № 185/12.03.2020 по АД № 78/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 298/2019
С определение № 778 от 17.01.2020 г. по адм. дело № 298/2019 г. на ВАС -ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 298/2019 г.по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд - Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Решение № 185/12.03.2020 по АД № 78/2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
28 Административно дело No 463/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.М.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-130-РД/141 от 28.11.2017г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Пазарджик, с която е отказано да бъде финансирано заявление на Е.М.М. с УИН 13/06/3/0/03754 от 12.08.2016г., с УРН 420434. ВРЪЩА административната преписка на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Пазарджик за произнасяне по Заявление на Е.М.М. с УИН 13/06/3/0/03754 от 12.08.2016г., с УРН 420434, при спазване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на Е.М.М., ЕГН : **********,***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.4.2020
Административно дело № 1646/2019
ОТМЕНЯ Решение № 824/27.12.2018 г. по адм. дело № 463/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е. М. с ЕГН [ЕГН] против Заповед № 03-130-РД/141 от 28.11.2017 год. на Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Пазарджик. ОСЪЖДА Е. М. с ЕГН [ЕГН] да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" – Пазарджик сумата 200 /двеста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение за две съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.4.2020г.
29 Административно дело No 471/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Решение № 13 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 126/20.02.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Уведомително писмо с изх. № 0852/19.04.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 471/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 (сто) лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част – 7-дневен срок, пред Върховен административен съд на Република България

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2020
Административно дело № 6849/2019
Решение № 5361 от 05.05.2020 г. на ВАС София, Второ отд. адм. д. № 6849/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2 от 11.01.2019 г., постановено по адм. дело № 471/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА С. Раджепов Ч. ***, да заплати на Община Сърница сумата от 100(сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2020г.
30 Административно дело No 492/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 32 от 22.03.2018г. на Кмета на Община Пазарджик в частта с която е одобрен проект за ПУП – ПРЗ, заедно с ВиК и Ел. схеми за ПИ 55155.13.61 в местност „Чукур Савак“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Пазарджик, като се отрежда нов УПИ ІІ – За гробищен парк, като с плана за застрояване за новообразувания УПИ се предвижда устройствена зона „Коо“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.Т.М., ЕГН ********** ***, сумата от 660,00лв.(шестстотин и шестдесет лв.) представляваща извършени от последния разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения особен представител и вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 13915/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 393/14.06.2019 год. постановено по адм.д.№ 492/2018 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
31 Административно дело No 525/2018, I състав Закон за биологичното разнообразие ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ватия Холдинг“АД с ЕИК 175080698 със седалище и адрес на управление гр.София, комплекс ЕСТЕ ул.“Самоков“ №28“И“, представлявано от Г.С. Изпълнителен директор против Заповед за налагане на превантивна принудителна административна мярка №РД-09-01/02.05.2018г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик спиране на депонирането на минни отпадъци извън концесионната площ на участък „Мали Кладни дял“ – част от концесия за находище „Стрелча-Мерата“ в землището на гр.Стрелча от титуляра на концесията „Ватия Холдинг“ АД до провеждане на процедура по чл.31 от ЗБР и приключването на тази процедура с окончателен, влязъл в законна сила административен акт, с който се съгласува / одобрява дейността по депониране на минни отпадъци извън концесионната площ ОСЪЖДА „Ватия Холдинг“АД с ЕИК 175080698 със седалище и адрес на управление гр.София, комплекс ЕСТЕ ул.“Самоков“ №28“И“, представлявано от Г.С. Изпълнителен директор да заплати в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр.Пазарджик сумата от 200/двеста/ лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт и 100 лева разноски за вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2020
Административно дело № 2659/2019
РЕШЕНИЕ № 7495 от 16.06.2020 г. по адм. дело № 2659/2019 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 767 от 11.12.2018 г., постановено по адм. дело № 525/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.6.2020г.
32 Административно дело No 532/2018, I състав Закон за държавния служител С.К.Д. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция по безопастност на храните София да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** сума в размер на 5 562 / пет хиляди петстотин шестдесет и два/ лева , представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за период от шест месеца - от 03.08.2015 г. до 03.02.2016 г., заедно със законна лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска – 29.05.2018 г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и сума в размер на 460 лева, представляваща съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.2.2020
Административно дело № 14974/2018
РЕШЕНИЕ № 2845 от 24.02.2020 г. по адм. дело № 14974/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 635/30.10.2018 г. по адм. дело № 532/ 2018 г., Административен съд – Пазарджик в частта, в която Българска Агенция по безопасност на храните- София е осъдена да заплати на С.К.Д. сумата над 3 708 до 5562лева,представляваща обезщетение по чл.104,ал.1 от Закона за държавния служител и вместо него постановява : Предявеният от С.К.Д. иск срещу Българска агенция по безопасност на храните –София за сумата над 3 708 /ТРИ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ОСЕМ/ до 5562/ПЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ШЕСТЕДЕСЕТ И ДВА/ лева,представляваща обезщетение по чл.104,ал.1 от Закона за държавния служител – отхвърля като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалите части. ОСЪЖДА С.К.Д. да заплати на Българска агенция по безопасност на храните –София сумата 100/сто/ лева разноски в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2020г.
33 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за движението по пътищата Е.Г.К.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ- МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ "ЗВЕНО САМООХРАНА"-СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.К. – П. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, офис център 1, ет. 2, офис № 11 против принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС – лек автомобил „Тойота – Ярис“ с рег. № РА 5566 ВТ на 30.05.2018 г.“ наредено от Д.Г. – младши специалист „Звено самоохрана“ – Синя зона при Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2020
Административно дело № 1662/2019
Решение № 6799 от 05.06.2020г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 1662/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №730 от 28.11.2018 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело №549/2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.6.2020г.
34 Административно дело No 580/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Т.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.Т.С., ЕГН **********,*** против Заповед № Л-2135 от 10.05.2018 г. на Главния Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), с която на основание чл. 13, ал. 2, т. 9 и чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 4, чл. 197, ал. 1, т. 6 и чл. 203, ал. 1, т. 13 от ЗМВР, на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 226, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗИНЗС е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА С.Т.С., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 626/2019
С РЕШЕНИЕ № 162 от 07.01.2020 г. по адм. дело № 626/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №681 от 12.11.2018г. по адм. дело №580/2018г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Т. С. ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сумата от 100/сто/ лева, разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.1.2020г.
35 Административно дело No 594/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.Г.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000229 от 24.04.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.Г.С., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с рег. № РА5789ВТ за срок от осем месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007025055 и два броя табели РА 57893ВТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Д.Г.С., ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2020
Административно дело № 14379/2018
Решение № 2871 от 24.0.2020г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 14379/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 524 от 25.09.2018 г. по адм. д. № 594/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи – Пазарджик да заплати в полза на Д.Г.С. ЕГН - ********** *** разноски в размер на 800 (осемстотин) лева, представляващи адвокатско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2020г.
36 Административно дело No 598/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – прокурор Живко ПЕ., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-15 от 21.05.2018г. на Началник РДНСК Южен централен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ се оставя в сила Акт за узаконяване № 45 от 16.10.2003г. на главен архитект на Община Велинград. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик, за заплати в полза на Регионална Дирекция за национален строителен контрол Южен централен район сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик, за заплати на Г.С.В. сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.5.2020
Административно дело № 8799/2019
РЕШЕНИЕ № 5372 от 05.05.2020 г. по адм. дело № 8799/ 2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОТМЕНЯ Решение № 386 от 12.06.2019г. на Административен съд – гр. Пазарджик по адм. дело № 598/2018г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ по протест на прокурор при окръжна прокуратура – гр. Пазарджик Заповед № ДК – 10 – ЮЦР – 15/21.05.2018г. на началника на РДНСК – ЮЦР и ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за узаконяване № 45/16.10.2003г. на Главния архитект на община Велинград, за незаконен строеж „Ресторант „Езерото“ - Клептуза“, находящ се в УПИ VI – за парк, кв. 393, по плана на гр. Велинград, издадено на Г.С.В. – наемател. ОСЪЖДА РДНСК – Пловдив за заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сума в размер на 300 (триста) лева, разноски за двете инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.5.2020г.
37 Административно дело No 600/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“, в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик срещу Заповед № 312з-1249/31.05.2018г., като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република Б. в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.7.2020
Административно дело № 1974/2020
РЕШЕНИЕ № 9391 от 13.07.2020 г. по адм. дело № 1974/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 21/10.01.2020 г. на Административен съд Пазарджик постановено по адм. дело № 600/2018 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на А.В.Б. Заповед № 312з-972/27.04.2018г. издадена от директора на ОДМВР Пазарджик. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на А.В.Б. Заповед № 312з-1249/31.05.2018г. издадена от директора на ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на А.В.Б. ЕГН ********** сумата от 2420 (две хиляди четиристотин и двадесет) лева деловодни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2020г.
38 Административно дело No 602/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на П.Д.К., ЕГН********** ***, в момента в Затвора Пазарджик обезщетение в размер на 1250,00лв. (хиляда двеста и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 05.12.2016г. до 25.06.2018г. включително, както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на П.Д.К., ЕГН********** ***, в момента в Затвора Пазарджик да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1250,00лв. до пълния заявен размер от 10000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 05.12.2016г. до 25.06.2018г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.7.2020
Административно дело № 79/2020
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 15004/2018 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пазарджик.С решение № 379 от 01.07.2020 г. по адм. дело № 79/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617/22.10.2018 г., постановено по АД № 602/2018 г. на Административен съд Пазарджик, едночленен състав, с което искът на П.Д.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 1250 лв. за периода 05.12.2016 г. до 25.06.2018 г. вкл., в който ищецът е пребивавал в Затвора гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 1250 лв., до претендирания размер от 10 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ №379/01.07.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617/22.10.2018 г., постановено по АД № 602/2018 г. на Административен съд Пазарджик, едночленен състав, с което искът на П.Д.К. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 1250 лв. за периода 05.12.2016 г. до 25.06.2018 г. вкл., в който ищецът е пребивавал в Затвора гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 1250 лв., до претендирания размер от 10 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 1.7.2020г.
39 Административно дело No 605/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на инж.П.Т. в качеството му на Директор на ТП ДГС „Панагюрище“ против Разрешение за преминаване с товарни и пътни превозни средства № 1265/03.12.2015г. издадено от Кмета на Община Стрелча, с която се иска обявяването му за нищожно. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2020
Административно дело № 14714/2018
РЕШЕНИЕ № 1441 от 29.01.2020 г. по адм. дело № 14714/ 2018 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 612/18.10.2018 г., постановено по адм. дело № 605/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Панагюрище“ да заплати на община Стрелча юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 100.00 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.1.2020г.
40 Административно дело No 632/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: - по т. 1.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г.; - по т. 2.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г.; - по т. 4.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. против Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта, с която е наложена санкция „Финансова неустойка“ по т. 6.1. в размер на 200 лева, на основание чл. 405, ал. 3 от НРД 2017 г., като ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 15071/2018
Решение № 047 от 07.01.2020г на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 15071/2018г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №644/31.10.2018 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело №632/2018 г., в частта, с която е отменена Заповед №13/РД-09-673/29.05.2018 г. на директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение - Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" №100, представлявано от М. Х. е наложена санкция „финансова неустойка“, както следва: по т. 1.1-200 лева на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017 г., по т. 2.1-200 лева на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. и по т. 4.1-200 лева на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017 година. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Пазарджик с ЕИК ***, разноски 120 лева (сто и двадесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.1.2020г.
41 Административно дело No 643/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Отхвърля жалбата на Л.А.Д. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-21/01.06.2018 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която са отменени по жалба на К.Ю.М., подадена по административен ред, одобрените на 08.08.2017г. инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 49/08.08.2017 г., издадено от Главния архитект на Община Ракитово за строеж: „Пристройка за жилищни нужди” ЗП=31.95кв.м./РЗП=31.95кв.м., находящ се в УПИ IV-1422, кв.113 /ПИ 62004.6.580/ по плана на гр. Ракитово, общ. Ракитово, с административен адрес: гр. Ракитово, ул. „Васил Левски”, № 55, с възложител жалбоподателят. Осъжда Л.А.Д. да заплати на РДНСК ЮЦР разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/ . Осъжда Л.А.Д. да заплати на К.Ю.М. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 1616/2019
С решение № 4409 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 1616/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 764 от 11.12.2018 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело № 643/2018 г. ОСЪЖДА Л.А.Д. да заплати на К.Ю.М. сумата от 500 лв. разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
42 Административно дело No 656/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Д.,
М.А.Д.,
Ф.А.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Д., М.А.Д., Ф.А.В., против Заповед № 940/26.06.2018г., издадена от кмета на община Велинград. ОСТАВЯ без разглеждане искането на М.А.Д., М.А.Д., Ф.А.В. за обявяване на нищожност на нотариален акт № А-46, том І, дело № 82/18.02.1988 от 18.02.1988г. и прекратява производството в тази част. ОСЪЖДА М.А.Д., М.А.Д., Ф.А. *** сумата от 200 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението, в частта, с която се отхвърля жалбата и се осъждат жалбоподателите за заплащане на разноски, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане искането на жалбоподателите за обявяване на нищожност и се прекратява делото, в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.7.2020
Административно дело № 5284/2019
РЕШЕНИЕ № 9224 от 09.07.2020 г. по адм. дело № 5284/2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №142 от 13.03.2019г. постановено по адм.дело №656/2018г. на Административен съд - Пазарджик, шести състав. ОСЪЖДА М. Асенов Д., М.А.Д. и Ф.А.В.,***, да заплатят на община Велинград общо и по-равно сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.7.2020г.
43 Административно дело No 681/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2584/27.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с която на Община Белово е отказано финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на Община Белово, направените по делото разноски в размер на 902 /деветстотин и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.1.2020
Административно дело № 5035/2019
Решение № 899 от 21.01.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 5035/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 07.02.2019 г., постановено по адм. дело № 681/2018 г. от Административен съд – Пазарджик Решението е окончателно.
В законна сила на 21.1.2020г.
44 Административно дело No 704/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2767 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на К.П.П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 3619/2019
РЕШЕНИЕ № 2961 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 3619/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ в сила решение № 105/28.02.2019г., постановено по адм.д.№ 704/2018г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", за разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
45 Административно дело No 706/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.Г. Заповед № 1484 от 05.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „външно стълбище с преддверие“, изпълнен от западната страна на съществуващата жилищна сграда в ПИ с идентификатор 55155.502.262, съставляващ УПИ ІV-9350, в кв. 220а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Веслец“ № 6. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на С.Д.Г., сумата от 260 (двеста и шестдесет) лева - направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2020
Административно дело № 1551/2020
РЕШЕНИЕ № 13724 от 04.11.2020 г. по адм. дело № 1551/ 2020 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 25.02.2019 г., постановено по адм.д. № 706/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, да заплати на С.Д.Г., ЕГН **********, сумата 800 лв.(осемстотин лева), представлява направени по делото разноски в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.11.2020г.
46 Административно дело No 709/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Б. ***, в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** СУМАТА от 200/двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, за периода от 07.08.2016г. до 31.03.2017г. и от 11.01.2018г. до 14.06.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2018г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.П.Б. ***, в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 200 лв. до размер 50 000 лв., вкл. за периодите 07.08.2016г. до 31.03.2017г. и от 11.01.2018г. до 14.06.2018г., както и за периода от 17.01.2016г. до 31.07.2018г. като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2020
Административно дело № 559/2019
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1199 от 24.01.2020 г. по адм. дело № 559/ 2019 г. на ВАС- Трето отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 559/ 2019 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд- Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ № 383/02.01.2020 г. по КАД №129/2020 Г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 769/12.12.2018 г., постановено по АД № 709/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което искът на И.П.Б. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 200 лв. за претърпени неимуществени вреди за периода 07.08.2016 г. до 31.07.2017 г. и от 11.01.2018 г. до 14.06.2018 г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законоустановената лихва върху тази сума, считано от 31.07.2018 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 200 лв., до претендирания размер от 50 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 2.7.2020г.
47 Административно дело No 710/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.П.Б., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора Пазарджик, обезщетение в размер на 1000,00лв. (хиляда лева) за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2014г. до 19.06.2014г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 31.07.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на И.П.Б., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1000,00лв. до пълния заявен размер от 5000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 14.03.2014г. до 19.06.2014г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 31.07.2018г., до окончателното й изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2020
Административно дело № 2736/2019
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото от 11.12.2019 г. по адм. дело № 2736/2019 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2736/2019 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение. Изпраща делото на Административен съд - Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Решение № 335/22.06.2020г. на АС Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА Решение №801/20.12.2018г. постановено по адм.д. № 710/18г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 22.6.2020г.
48 Административно дело No 739/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2019г.
Отхвърля жалбата на А.И.И., с ЕГН ********** против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2017 с изх.№ 01-6500/6187 от 09.07.2018г. издадено от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по направление „Биологично растениевъдство”. Осъжда А.И.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2020
Административно дело № 4919/2019
Решение № 4086 от 13.04.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 4919/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №61 от 15.02.2019г., постановено от Административен съд – Пазарджик, I- състав, по адм. дело №739/2018г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А. И. за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.4.2020г.
49 Административно дело No 753/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ШИПКА"-ГР.ПЕЩЕРА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,
КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 361/28.05.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Сдружение на собствениците „Шипка-гр.Пещера, ул. „Шипка“ № 6, отказ на кмета на община Пещера с изх. № 94-00-7/23.07.2018г., с което подаденото заявление от сдружението за интерес и финансова помощ не е одобрено по Програма „Енергийна ефективност – 2“ по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г., и съобщената с него Точка № 115 от Протокол № 1/13.07.2018г. на Комисията, назначена със Заповед № 361/28.05.2018 г. на кмета на община Пещера, да разгледа заявлението по посочената програма. Осъжда Община Пещера да заплати на Сдружение на собствениците „Шипка-гр.Пещера, ул. „Шипка“ № 6 направените по делото разноски в размер на 1100 (хиляда и сто) лева. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 9.10.2020г.
50 Административно дело No 757/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.К.,
НИМИЦ ГРУП ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Нимиц груп“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2, подадена чрез адв. П., против Заповед № 1822/30.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Преустройство и реконструкция на част от тавански етаж“. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.К. ***, подадена чрез адв. П., против Заповед № 1822/30.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик за премахване на незаконен строеж „Преустройство и реконструкция на част от тавански етаж“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 757/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА „Нимиц груп“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2 и М.И.К. ***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.9.2019
Административно дело № 7840/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12281 от 16.09.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 7840/2019 г. - ЗАЛИЧАВА датата на насроченото открито съдебно заседание по делото – 24.03.2020 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.И.К. и „НИМИЦ ГРУП“ ЕООД, подадена чрез пълномощник - адвокат А.П., против Решение № 283/25.04.2019 г., постановено по административно дело № 757/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 7840/2019 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДА М.И.К. *** у. Ал. Батенберг № 69, ет. 4, ап. 8 и „НИМИЦ ГРУП“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, , ул. „Криволак“ № 4, ет. 1, ап. 2, представлявано от Фанка И. Велкова, да заплатят солидарно на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3104 от 27.02.2020 г. на ВАС София, Петчленен състав, ІІ колегия по адм. д. № 249/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12281/16.09.2019 г. постановено по адм. д. № 7840/2019 г. по описа на ВАС, второ отделение. Определението е окончателно.
В законна сила на 27.2.2020г.
51 Административно дело No 783/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.7.2019г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № РД-25ПП-14/29.06.2018 г., издадена от управителя на НЗОК гр. София за възстановяване на суми, получени без правно основание в частта й, относно възстановяване на суми по КП № 57 – „Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити“, за общо 14 040 лева и по КП № 145 – „Ендоскопски процедури при обструкция на горните пикочни пътища“, за общо 5208 лева. ОСЪЖДА управителя на НЗОК гр. София да заплати от съответния бюджет на МБАЛ „Пазарджик“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, представлявано от д-р В. К. В., разноски по делото в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 22.4.2020
Административно дело № 9988/2019
Решение № 4678 от 22.04.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 9988/2019 г. - ОТМЕНЯ решение № 524 от 18.07.2019 г., постановено по адм. д. № 783/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІV състав, в частта му, с която са отменени т. V.1, т. V.2 и т. VІ.3 от писмена покана изх. № РД-25ПП-14 от 29.06.2018 г. на временно изпълняващата длъжността Управител на Националната здравноосигурителна каса общо за сумата 4254 лв. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ – Пазарджик” АД със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик против т. V.1, т. V.2 и т. VІ.3 от писмена покана изх. № РД-25ПП-14 от 29.06.2018 г. на временно изпълняващата длъжността Управител на Националната здравноосигурителна каса общо за сумата 4254 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 524 от 18.07.2019 г., постановено по адм. д. № 783/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІV състав в останалата му част. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса гр. София, ул. „Кричим” № 1 да заплати на „МБАЛ – Пазарджик” АД със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 15 сумата 328 лв. разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2020г.
52 Административно дело No 806/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на лишения от свобода Н.Н.А. обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 200 лв. /двеста лева/, претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г. и причинени му от администрацията на Затвор – Пазарджик, която не е положила предвидената в закона дължима грижа, за да достави жалбата на А. до Европейския съд по правата на човека. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на лишения от свобода Н.Н.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 12.05.2017 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв., представляваща присъдена сума за обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г. и причинени му от администрацията на Затвор – Пазарджик, която не е положила предвидената в закона дължима грижа, за да достави жалбата на А. до Европейския съд по правата на човека. Отхвърля до размера 10 000 лв. над присъдения размер 200 лв. исковете на лишения от свобода Н.Н.А., предявени против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв., претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г., ведно със законната лихва, считано от 12.05.2017 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от служители на Затвор – Пазарджик, които не са доставили и са унищожили негово писмо, подадено на 09.05.2016 г. и адресирано до ЕСПЧ, съдържащо жалба, в резултат на което е пропуснал 6-месечния срок за обжалване пред ЕСПЧ. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2020
Административно дело № 2410/2019
С решение № 221 от 08.01.2020 г.по адм. дело № 2410/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 791 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 806/ 2018г. на Административен съд– Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
53 Административно дело No 807/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАБЕР-ПЛОД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2780 от 09.07.2018 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне по заявлението за подпомагане на „Габер Плод“ ЕООД. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция да заплати на „Габер плод“ ЕООД, ЕИК 112609985, със седалище гр. Септември, сумата от 1250 ( хиляда двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.1.2020
Административно дело № 6415/2019
Решение № 397 от 13.01.2020 г. на ВАС София, Четвърто отд. по адм. д. № 6415/2019 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/22.02.2019 год. по административно дело № 807 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. Решението е окончателно
В законна сила на 13.1.2020г.
54 Административно дело No 847/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Х.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо № 94-М-48 от 31.08.2018г., да издаде виза за проектиране на обект „Къща за гости“ в УПИ VІІ-12 „ИВЗ“, от кв. 4 по плана на курорт „Язовир Батак“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 02837.503.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир Батак, зона „А“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за произнасяне по Заявление вх. № 94-М-48 от 21.08.2018г., подадено М.Х.Г., ЕГН **********,***, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в четиринадесет дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на М.Х.Г., ЕГН **********,***, сумата от 813,90лв.(осемстотин и тринадесет лв. и деветдесет ст.) представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2020
Административно дело № 6639/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/22.03.2019 г., постановено по административно дело № 847/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Батак, да заплати на М. Г., ЕГН : [ЕГН], от [населено място], [улица], съдебно-деловодни разноски в размер на 400 лева.
В законна сила на 10.3.2020г.
55 Административно дело No 848/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. ***, със съдебен адрес ***, чрез адв.М.Г. против заповед №131/23.02.2017г. на Кмета на Община Стрелча, с която е отказано разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – план за регулация по заявление С-5083/12.10.2016 г. от жалбоподателката за посочения в същото нейн имот УПИ ХIV-487, кв 16А по плана на гр. Стрелча, съгласно приложената като неразделна част скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ. Осъжда П.П.К. *** разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Осъжда П.П.К. да заплати на И.Ф.Ч. разноски по делото в размер на 910 лв. /деветстотин и десет лева/. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване чрез настоящия съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.11.2020
Административно дело № 9726/2019
С решение № 13773/05.11.2020 г. по адм. дело № 9726/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 267/22.04.2019 г., постановено по административно дело № 848/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА П.П.К.,***, съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева. ОСЪЖДА П.П.К., да заплати в полза на И.Ч., съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2020г.
56 Административно дело No 870/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ю.Т.,
Н.Т.Ж.,
А.Т.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1246/17.08.2018 г. на Главния архитект на Община Велинград, с която се оттегля и отменя разрешение за строеж на ограда № 175 от 06.08.2018 г. в имот УПИ ХI-3127 „За търговска дейност“ в кв. 134 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА главният архитект на Община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Н.Т.Ж. с ЕГН ********** *** и А.Т.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2020
Административно дело № 6446/2019
Решение № 2069 от 10.02.2020г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 6446/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №176/21.03.2019 г., постановено по адм.дело №870/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Н.Т. Ж., ЕГН - ********** и А.Т.Г., ЕГН - ********** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 600 /шестстотин/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2020г.
57 Административно дело No 902/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.А.З.,
Д.А.З.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.10.2019г.
Отменя Заповед № 18-7598 от 11.09.2018 г. на началника на СГКК Пазарджик, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, като са нанесени нови обекти. Осъжда Службата по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик да заплати на С.А.З. и Д.А.З. разноски по делото в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2020
Административно дело № 3754/2020
С решение № 13270 от 26.10.2020 г. по адм. дело № 3754/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №638/18.10.2019 г. по адм. д. № 902/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София да заплати на С.А.З., и на Д.А.З., направените пред касационната инстанция разноски в размер на 600 /шестостин/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2020г.
58 Административно дело No 930/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ММ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.7.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на „Агро ММ“ ООД, с ЕИК 112662315, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 за кампания 2015 с изх.№ 02-130-2600/3401/23.08.2018 г., издадено от заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ в ЧАСТТА, с която е определено намаление на оторизираната сума с 40044, 83 лева. ИЗПРАЩА преписката по отменената част на Уведомително писмо с изх.№ 02-130-2600/3401/23.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” гр.София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение в 14 - дневен срок, от влизането му в сила. Осъжда Държавен фонд „Земеделие” гр.София да заплати на „Агро ММ“ ООД, С ЕИК 112662315, сумата от 2050 / две хиляди и петдесет/ лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.6.2020
Административно дело № 9950/2019
РЕШЕНИЕ № 8137 от 24.06.2020 г. по адм. дело № 9950/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ Решение №520/17.07.2019 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело №930/2018 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро ММ“ООД против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“, издадено от заместник изпълнителния директор на Държаван фонд „Земеделие” от програмата за Развитие на селските райони 2007 – 2013 г. за кампания 2015 г. с изх. №02-130-2600/3401/23.08.2018 г. в частта, с която е определено намаление на оторизираната сума с 40044, 83 лева. ОСЪЖДА „Агро ММ“ ООД с ЕИК 112662315, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ №3 да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в размер на 200 лева (двеста лева) общо за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2020г.
59 Административно дело No 937/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Ю.-А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Ю.С., ЕГН **********,***, регистриран като едноличен търговец с фирма „ЮИС – А.С.“, ЕИК 201789910, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Христо Смирненски“, № 17, срещу Ревизионен акт № Р-16001317008446-091-001 от 14.06.2018г. на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена с Решение № 526 от 10.09.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив към Централно управление на НАП, относно допълнително установените задължения за данък върху добавената стойност за отчетни периоди от 29.06.2015г. до 31.10.2017г., включително в общ размер на 57 013,51 лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета в общ размер на 12 118,71 лв.; допълнително установен годишен и авансов данък за дейността като едноличен търговец по реда на ЗДДФЛ за 2015 г., в размер на 18556,00лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета в размер на 3 995,35 лв. ; допълнително установен годишен и авансов данък за дейността като едноличен търговец по реда на ЗДДФЛ за 2016 г., в размер на 18617,00 лв., както и съответната законна лихва за забавеното му разчитане с бюджета ; окончателни вноски за здравно осигуряване за 2015 г. в размер на 1 914,72 лв. и съответните законни лихви за просрочие в размер на 412,26 лв. ; окончателни вноски за здравно осигуряване за 2016 г. в размер на 1910,71 лв. и съответните законни лихви за просрочие в размер на 217,63 лв. ОСЪЖДА А.Ю.С., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3715,18 лв. (три хиляди седемстотин и петнадесет лв. и осемнадесет ст.) лв., представляваща извършени от администрацията разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 13451/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511 от 12.07.2019 г., постановено по адм. дело № 937/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА А. С., от [населено място], регистриран като едноличен търговец с фирма „ЮИС - А. С.“, ЕИК 201789910, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Христо Смирненски“, № 17, да заплати на Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер на 3 715.18 (три хиляди седемстотин и петнадесет лева и осемнадесет стотинки) лева, представляваща разноски за настоящата съдебна инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2020г.
60 Административно дело No 948/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.З.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.З.Ш., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 2090 от 05.09.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, находяща са пред УПИ ІХ-61 е попадащ в улица с о.т. 16 и о.т. 15 по СГКК гр. Пазарджик, квартал 4, по плана на с. Юнаците извършен от наследниците на З.И.В.. ОСЪЖДА В.З.Ш., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв. /сто лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.7.2020
Административно дело № 10086/2019
РЕШЕНИЕ №10395/29.07.2020Г. НА САС СОФИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 10086/2019 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 394 от 14.06.2019 г. по адм. дело № 948/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА В.З.Ш. *** да заплати на община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България“ №2 сумата 100,00(сто)лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение пред касационна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.7.2020г.
61 Административно дело No 959/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ В.М.-Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „В.М. – Й.М.“ с ЕИК 112669936, със седалище и адрес на управление с. Мененкьово, ул. „Тринадесета“ № 1, общ. Белово, обл. Пазарджик, представлявано от Й.М.М. против Ревизионен акт № Р - 16001317009145-091-001/27.06.2018 г., съставен въз основа на Ревизионен доклад № Р – 16001317009145-092-001/29.05.2018 г., потвърден с Решение № 530/13.09.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „В.М. – Й.М.“ с ЕИК 112669936, със седалище и адрес на управление с. Мененкьово, ул. „Тринадесета“ № 1, общ. Белово, обл. Пазарджик, представлявано от Й.М.М. да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 963 /деветстотин шестдесет и три/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.1.2020
Административно дело № 8065/2019
Решение № 27 от 03.01.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8065/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 314/15.05.2019г. по адм.д. № 959/2018г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ„В. Миланов-Й. М.” да заплати на НАП-ЦУ-Дирекция „ОДОП“-Пловдив 562,50лв юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.1.2020г.
62 Административно дело No 972/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация З.П.Т.,
В.А.И.,
СДРУЖЕНИЕ ЧОВЕКОЛЮБИЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Т., В.А.И., Сдружение „Човеколюбие“, подадена чрез адвокат Г. и Кръстева срещу Решение № 341/05.09.2018 г. на Комисията за защита от дискриминация. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2020
Административно дело № 5927/2019
РЕШЕНИЕ № 5220 от 30.04.2020 г. по адм. дело № 5927/ 2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 14.01.2019 г., постановено по адм. дело № 972/2018 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА З.П.Т., В.А.И. и Сдружение "Човеколюбие" да заплатят на Комисията за защита от дискриминация сумата 100 (сто) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.4.2020г.
63 Административно дело No 983/2018, I състав Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №32-259256/07.09.2018г. на Началника на Митница Бургас, с което е определен размера на възникналото на основание чл.79, параграф 1 ,б.“а“ от МКС, вносно митническо задължение, и на основание чл.54, ал.1 от ЗДДС задължение за ДДС, по неприключената транзитна операция Т1 с MRN 18BG00101520046340. ОСЪЖДА Директора на Дирекция Южна Морска да заплати от бюджета на Дирекция Южна Морска на „ТОЙТА ТИКСИМ“ЕООД с ЕИК 112048000, представлявано от Бирсен Билянова, чрез адв.М.А. ,САК, със съдебен адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 2050 / две хиляди и петдесет/. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 9955/2019
РЕШЕНИЕ № 2662 от 19.02.2020 г. по адм. дело № 9955/2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 405/19.06.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 983/2018 г. ОСЪЖДА Агенция Митници – София, Териториална дирекция "Южна морска" да заплати на „Тойота - тиксим“ ЕООД, ЕИК: 112048000 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов“ № 38 разноски за касационното производство в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2020г.
64 Административно дело No 999/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност МАРИНЕЛИ-62 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.7.2019г.
Отменя по жалба на „М.ели - 62“ ЕООД, с ЕИК112606786, Ревизионен акт № Р-16001317004791-091-001/11.05.2018г., потвърден с Решение № 573/01.10.2018г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „М.ели - 62“ ЕООД, с ЕИК112606786, разноски по делото в размер на 14133 лв. (четиринадесет хиляди сто тридесет и три лева). Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 9884/2010
С решение № 4398 от 14.04.2020 г. по адм. дело № 9884/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 516 от 15.07.2019 г., постановено от Административен съд Пазарджик по адм. д. № 999/18 г., по описа на същия съд. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Пловдив, да заплати на „М.ели - 62“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 112606786 разноски за касационното производство в размер на 13 000 /тринадесет хиляди/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
65 Административно дело No 1004/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08121/04/01 за налагане на финансова корекция на директор на Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" с изх. № 01-163-6500/14 от 05.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" да заплати А.С.М. сума в размер на 3106, 52 лева (три хиляди сто и шест лева и петдесет и две стотинки), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2020
Административно дело № 8347/2019
РЕШЕНИЕ № 3621 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 8347/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №194 от 08.04.2019г., постановено по адм. дело №1004/2018г. от Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив, да заплати на А.С.М. ***, сумата 2200 / две хиляди и двеста/ лева - разноски по настоящото дело. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.3.2020г.
66 Административно дело No 1006/2018, VI състав Кодекс на труда ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Електроразпределение ЮГ“ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37, против точки 1, 2, 3 от принудителните административни мерки, дадени с Протокол № ПР1819945/20.08.2018г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с която се иска прогласяване на тяхната нищожност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Електроразпределение ЮГ“ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37 за отмяна на точки 1, 2, 3 от принудителните административни мерки, дадени с Протокол № ПР1819945/20.08.2018г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик като незаконосъобразни поради просрочване на жалбата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане жалбата и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата част подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2020
Административно дело № 8236/2019
РЕШЕНИЕ № 7769 от 18.06.2020 г. по адм. дело № 8236/2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 304 от 13.05.2019 г., постановено по адм. д. № 1006 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.6.2020г.
67 Административно дело No 1008/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.П.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.П. с ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи, наложена на 25.10.2018 г. от Д.В.Г. на длъжност МС при БМ ПО към Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.4.2020
Административно дело № 3417/2019
Решение № 4472 от 15.04.2020г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 3417/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20 от 07.02.2019 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по административно дело №1008/2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.4.2020г.
68 Административно дело No 1020/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.П.К.,***, срещу Заповед № 2401 от 16.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 57а, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ е наредено, К. да премахне за своя сметка, монтираният дървен навес върху съсобствен и общински имот с пл. № 5891, за който е отреден УПИ V-търговия и услуги, от кв. 84а по плана на гр. Пазарджик в срок до 20.11.2018г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.П.К.,***, срещу Заповед № 536 от 22.03.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед № 2401 от 16.10.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, като вместо текста „…с площ от 20,0кв.м. от метална конструкция, с покритие от покривни и стенни панели. Размерите в план 5,30м/9,50м. и височина – 3,30м са обозначени на окомерната скица…“ и постановено да се чете „….с площ от 72,0 кв.м. и размери 12,10м/6,00м – дървена конструкция. Покривът е едноскатен, не е завършен, изпълнен е от дървени греди и колони, дъсчена обшивка, няма положени керемиди. По – високата част от покрива е h=1,90м……“. ОСЪЖДА С.П.К.,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 200,00 лв. /двеста лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 5.6.2020
Административно дело № 11476/2019
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание, проведено на 02.06.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С. К. срещу Решение № 538/19.07.2019 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 1020/2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11476/2019 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДА С. К. *** сумата от 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 6794 от 05.06.2020г. на Върховния административен съд - ІІ отделение по адм. дело № 11476/2019 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.9.2020г.
69 Административно дело No 1021/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.К., против Заповед № 2402/16.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "масивна сграда“, собственост на С.К., изпълнен в УПИ V-търговия и услуги, кв. 84а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Любен Боянов“. ОСЪЖДА С.П.К.,*** сумата от 150 (сто и петдесет) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2020
Административно дело № 5282/2019
РЕШЕНИЕ № 1342 от 28.01.2020 г. по адм. дело № 5282/2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/21.03.2019 г., постановено по административно дело № 1021/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА С.П.К. ***, да заплати на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.1.2020г.
70 Административно дело No 1039/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.И.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансова корекция № 13/112/08276/01/04/01 от 12.10.2018г. на Директора на Областна Дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“, с което на Р.И.Ц., ЕГН **********,***, е наложена финансова корекция в размер на 48892,00лв. представляващи получено първо и второ плащане по Договор №13/112/08276 от 29.10.2012г. сключен с ДФ „Земеделие“ и е постановено прекратяване на Договор №13/112/08276 от 29.10.2012г. сключен между Р.И.Ц., ЕГН **********,*** и ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Р.И.Ц., ЕГН **********,***, сумата от 2493,57лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и три лв. и петдесет и седем ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.5.2020
Административно дело № 8346/2019
ОТМЕНЯ решение № 352/28.05.2019 г. постановено по адм. дело № 1039/2018 г. на Административен съд-Пазарджик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р. Ц. срещу решение № № 13/112/08276/3/01/04/01/12.10.2018 г., изх.№ 01-163-6500/706/17.10.2018 г. за налагане на финансова корекция на директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие"-Пловдив. ОСЪЖДА Р. Ц., от [населено място], [адрес], да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие"-Пловдив сумата от 988,92 /деветстотин осемдесет и осем лева и 92 стотинки/ лева, представляваща направени за двете инстанции разноски, в т.ч. за юрисконсултско възнаграждение в определен от съда размер. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2020г.
71 Административно дело No 1052/2018, IV състав Закон за държавния служител М.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ч. ***, подадена чрез адв. Д.К.-П., против Заповед № 1620/30.10.2018 г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА М.М.Ч. ***, да заплати в полза на Община Велинград направените разноски по делото в размер на 1040 (хиляда и четиридесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2020
Административно дело № 8316/2019
Решение № 1796 от 04.02.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 8316/2019 г. - оставя в сила решение № 280 от 25.04.2019 г. по адм. д. № 1052/2018 г. на АС Пазарджик. Осъжда М.М.Ч. *** сумата от 840 лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.2.2020г.
72 Административно дело No 1065/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.6.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София, община, Столична, бул.“Годе Делчев“ бл.102 ЕЛТРЕЙД, вх.Д-Е, район Триадица, представлявано от Николай Михайлов Проданов – управител и протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик против Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение №1076 на Общински съвет - гр. Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. Прекратява административно дело № 1065 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Осъжда Общински съвет - гр. Септември да заплати на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 разноски по делото в размер на 1 200 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2020г.
73 Административно дело No 1070/2018, IV състав КСО В.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ч. ***, подадена чрез адв. Б., против Мотивирано решение № 1012-12-128#2 от 02.11.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-100 от 09.03.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ОСЪЖДА В.А.Ч. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2020
Административно дело № 7867/2019
Решение № 4552 от 16.04.2020г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 7867/2019г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 282 от 25.04.2019 г., постановено по адм. д. № 1070/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІV състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2020г.
74 Административно дело No 1105/2018, V състав КСО Й.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-134/07.11.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-336/27.08.2018 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Й.П.Д.. Изпраща делото като преписка на ръководителя по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пазарджик, който след влизане в сила на настоящото решение следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на същото. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Й.П.Д. разноски по делото в размер на 640 лв. /шестотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2020
Административно дело № 5756/2019
С решение № 3554 от 09.06.2020 г. по адм. дело № 5756/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175 от 20.03.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 1105/2018г. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати в полза на Й.П.Д. разноски в размер на 500/петстотин/ лева представляващи възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.3.2020г.
75 Административно дело No 1123/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1681/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Второстепенна сграда – навес – беседка“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 7953/2019
С решение № 2980 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 7953/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225 от 15.04.2019г., постановено по адм.д. № 1123/2018г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. ***,действащ лично и със съгласието на майка си Н.Б. *** да заплати на Община Септември сума в размер на 500 (петстотин) лева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
76 Административно дело No 1125/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1683/13.11.2018 г. на Зам.-кмета на Община Септември, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: "Второстепенна сграда - Склад" находящ се в УПИ IV – 179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б. с ЕГН ********** ***, чрез неговата майка и законен представител - Н.В.Б., направените по делото разноски в размер на 1 010 /хиляда и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.2.2020
Административно дело № 1125/2018
Решение № 2346 от 13.02.2020г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 5787/2019г. - ОТМЕНЯ решение № 141/12.03.2019 г., постановено по адм. дeлo № 1125/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБА на Ф.Ф.Б. против заповед № 1683/13.11.2018 г. на зам.кмета на община Септември. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. *** разноски за касационната инстанция в размер на 570 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.2.2020г.
77 Административно дело No 1127/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1685 от 13.11.2018 г. на Заместник Кмета на Община Септември, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда“, намираща се в УПИ ІV-179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изградена без необходимите строителни книжа и документи в нарушение на чл. 148 и чл. 137 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б.,***, чрез Н.В.Б., като негово законен представител /майка/ с посочен съдебен адрес ***, кантора №, сумата от 1010,00лв.(хиляда и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.10.2020
Административно дело № 7711/2019
ОТМЕНЯ Решение № 256/19.04.2019 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 1127/2018 г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф. Б. срещу Заповед № 1685 от 13.11.2018 г. на зам.-кмета на община Септември. ОСЪЖДА Ф. Б. *** сумата от 570 (петстотин и седемдесет) лева разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.10.2020г.
78 Административно дело No 1131/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Ж.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Х.Ж.П. ***, подадена чрез адв. В. С., против ОД на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 2000 лева и обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1500 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2020
Административно дело № 7250/2019
Решение № 8726 от 02.07.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 7250/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 291 от 02.05.2019 г., постановено по адм. дело № 1131/2018 г. от Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2020г.
79 Административно дело No 1159/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Заповед № 3-00264/05.12.2018 г. на кмета на община Сърница. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 1.7.2019
Административно дело № 7218/2019
Определение № 10097 от 01.07.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 7218/2019 г. - ОСЪЖДА Р.Р.Т., ЕГН ********** и С.Р.Т., ЕГН ********** *** сумата 50 лв.(петдесет лева), представляваща юрисконсулско възнаграждение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Разпореждане № 15538 от 15.11.2019 г. на ВАС София, Петчленен с-в, по адм. д. № 12900/2019 г. - Оставя без разглеждане частните жалби на Р.Р.Т. и от Сиат Р.Т. срещу определение № 10097 от 01 юли 2019 г., постановено по адм. д.№ 7218/2019 г. по описа на ВАС, второ отд. Прекратява производството по адм. д. № 12900/2019 г. по описа на ВАС, петчленен състав- ІІ колегия. Разпореждането може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщавеното пред петчленен състав - ІІ колегия на ВАС.
В законна сила на 21.1.2020г.
80 Административно дело No 1161/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, против Решение по протокол от 27.11.2018г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 614/28.09.2018г. на кмета на община Пещера. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, да заплати на община Пещера, сумата 100 /сто/ лева разноски по делото – възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, да заплати на „Ингилиз Груп“ЕООД, с ЕИК 200907398, сумата 600 /шестстотин/ лева разноски по делото – възнаграждение за адвокатска защита. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.7.2020
Административно дело № 5012/2019
С решение № 9958 от 21.07.2020 г. по адм. дело № 5012/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123/07.03.2019 г. по адм. дело № 1161/2018 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ ООД да заплати община Пещера разноски за касационната инстанция в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ ООД да заплати на „Ингилиз Груп“ ЕООД разноски за касационната инстанция в размер на 2000 (две хиляди) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.7.2020г.
81 Административно дело No 1163/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Г.М.А. ЕГН**********,*** обезщетение в размер на 1500,00лв. (хиляда и петстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017 г. включително. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Г.М.А. ЕГН**********,*** да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1500,00лв. до пълния заявен размер от 44500,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.7.2020
Административно дело № 7883/2019
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7883/2019г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща делото на Административен съд - Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ № 434/09.07.2020 Г ПО АД 189/2020 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК : ОТМЕНЯ Решение № 277/25.04.2019 г., постановено по АД № 1163/2018 г. на Административен съд Пазарджик в частта, с която е осъдена Главна дирекция Изпълнение на наказанията да заплати на Г.М.А.,***, обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престоя му в Затвора Пазарджик за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017г. за размера над 300 лв. (триста лева) до 1500(хиляда и петстотин) лева и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: Отхвърля исковата претенция на Г.М.А.,*** да бъде осъдена Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ да му заплати обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на престоя в Затвора Пазарджик за периода от 10.08.2016 г. до 31.01.2017г. за размер от 300 (триста)лева до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева). ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.7.2020г.
82 Административно дело No 1168/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност НЕКЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.11.2019г.
Отхвърля жалбата на „Некер“ ЕООД, ЕИК 202686528 против Ревизионен акт № Р-16001317008608-091-001/07.08.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя са определени дължими публични задължения в размер на 47 072,86 лв. – главница, (от които 1 423,90 лв. корпоративен данък за периода 05.08.2013 г. – 31.12.2016 г. и ДДС 45 648,96 лв. за периода 22.08.2013 г. – 31.10.2017 г.) и 15 487,51 лв. – лихви, (включващи 406,87 лв. лихва на задължението по корпоративния данък и 15 080,64 лв. лихва на задължението по ДДС). Осъжда „Некер“ ЕООД, ЕИК 202686528 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 2 756,81 лв. /две хиляди и седемстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 968/2020
РЕШЕНИЕ № 9121 от 08.07.2020 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 968/2020 г. - ОТМЕНЯ решение № 759/11.11.2019 г. по адм.д. № 1168/2018 г. на Административен съд – Пазарджик в частта, с която е отхвърлена жалбата против РА № Р-16001317008608-091-01/07.08.2018 г. на ТД на НАП-Пловдив във частта, с която са определени задължения по ЗКПО за корпоративен данък: за 2013 г. данък над 132,02лв и лихви над 58,36лв, за 2014 г. данък над 179,10лв и лихви над 60,95лв, за 2015 г. данък над 66,17лв и лихви над 15,79лв и за 2016 г. данък над 148,09лв и лихви над 20,32лв и задължения за данък върху добавената стойност: за 2013 г. данък над 2858,83лв и лихви над 1346,17лв, за 2014 г. данък над 5751,90лв и лихви над 2297,13лв, за 2015 г. данък над 2116,43лв и лихви над 658,76лв, за 2016 г. данък над 2892,20лв и лихви над 562,56лв, за 2017 г. данък над 820,79лв и лихви над 103,86лв, а също и в частта за разноските и вместо него в тази част ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ РА № Р-16001317008608-091-01/07.08.2018 г. на ТД на НАП-Пловдив във частта, с която са определени задължения по ЗКПО за корпоративен данък: за 2013 г. данък над 132,02лв и лихви над 58,36лв, за 2014 г. данък над 179,10лв и лихви над 60,95лв, за 2015 г. данък над 66,17лв и лихви над 15,79лв и за 2016 г. данък над 148,09лв и лихви над 20,32лв и задължения за данък върху добавената стойност: за 2013 г. данък над 2858,83лв и лихви над 1346,17лв, за 2014 г. данък над 5751,90лв и лихви над 2297,13лв, за 2015 г. данък над 2116,43лв и лихви над 658,76лв, за 2016 г. данък над 2892,20лв и лихви над 562,56лв, за 2017 г. данък над 820,79лв и лихви над 103,86лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА НАП-ЦУ-Дирекция „ОДОП“-Пловдив да заплати на „Некер“ ЕООД 510,92лв разноски по делото, изчислени по компенсация. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2020г.
83 Административно дело No 1171/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.9.2020г.
Отхвърля исковата молба на П.П.А. в частта, с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., по отношение на периодите от 01.01.2012 г. до 29.11.2012 г., от 05.12.2014 г. до 20.02.2017 г. и от 04.11.2017 г. до 13.12.2017 г., през които ищецът твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на затвора, която го е поставила в нечовешки битови условия. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2020г.
84 Административно дело No 1203/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Х.С.В., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г. за кампания 2016г. с изх.№ 02-130-6500/3823 от 12.11.2018г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Х.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.7.2020
Административно дело № 8381/2019
РЕШЕНИЕ № 9267 от 09.07.2020 г. по адм. дело № 8381/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №338 от 20.05.2019г., постановено по адм. дело №1203/2018г. от Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.7.2020г.
85 Административно дело No 1204/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П. ***, подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за кампания 2016 г., с изх. № 02-130-6500/3824 от 12.11.2018 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция. ОСЪЖДА К.П. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2020
Административно дело № 9841/2019
РЕШЕНИЕ № 9823 от 17.07.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 9841/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 411 от 21.06.2019 г. по административно дело № 1204/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.7.2020г.
86 Административно дело No 1214/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ“ООД, гр.Панагюрище, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р.– управител и д-р Ангел Петров Проданов - прокурист, против Заповед № 13/РД-09-1809/12.12.2018г. за налагане на санкции издадена от Директора на РЗОК – Пазарджик , освен в частта по т.3.1 от Заповедта, в която част заповедта е влязла в законна сила. Осъжда „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ“ООД, гр.Панагюрище, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р.– управител и д-р Ангел Петров Проданов – прокурист, да заплати на РЗОК Пазарджик сума в размер на 100 лв.- възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.1.2020
Административно дело № 9983/2019
РЕШЕНИЕ № 825 от 20.01.2020 г. по адм. дело № 9983/ 2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 509 от 11.07.2019 г. по адм.дело № 1214/2018 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД, да заплати на РЗОК – Пазарджик, разноски по делото в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.1.2020г.
87 Административно дело No 4/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕНЕРГИЯ СВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317007598-091-001/07.09.2018 г., потвърден с Решение № 665/23.11.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Енергия СВ“ ЕООД, ЕИК 203785330, представлявано от Светла Стоименова Д., направените по делото разноски в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2020
Административно дело № 9455/2019
РЕШЕНИЕ № 1972 от 06.02.2020г. по адм. дело № 9455/ 2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437 от 24.06.2019г., постановено по адм.дело № 4/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 52 да заплати на "Енергия СВ“ЕООД, ЕИК 203785330, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Шипка“ № 2 разноски за касационното производство в размер на 800 /осемстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2020г.
88 Административно дело No 12/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.С.Й.,
П.С.Й.,
Г.С.Й.,
С.И.Й.,
С.П.Р.,
И.П.Р.,
С.Д.В.
ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.С.Й., П.С.Й., С.Р., И.Р. и С.В. против Решение №28/30.11.2018г. на комисия по чл.210 от ЗУТ назначена от Кмета на Община Сърница със Заповед № З-245/07.11.2018г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбатана Г.С.Й. и С.И.Й., като недопустима. ОСЪЖДА Ц.С.Й., П.С.Й., С.Р., И.Р., С.В. ,Г.С.Й. и С.И.Й. *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 200лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Разпореждане от 13.4.2020
Административно дело № 1220/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 4287 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 1220/ 2020 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С.Р., И.Р. и С.В., срещу решение № 637 от 18.10.2019 г., постановено по адм. дело № 12/2019 г. по описа на Административен съд -Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1220/2020 г. по описа на Върховен административен съд. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 22.5.2020г.
89 Административно дело No 13/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.11.2019г.
Отхвърля жалбата на А.Д.К. против Заповед № 106/31.08.2018 г. на кмета на община Пазарджик (издадена при условията на заместване от заместник-кмета на общината), с която е одобрено попълването на кадастралната основа на действащия план на село Паталеница в кв. 81 с нов имот с пл. № 1035 с площ от 232,40 кв.м., съгласно означенията в акта за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план, оформен съобразно §4, ал. 5, т. 6, д) от ПЗР на Наредба № 02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Осъжда А.Д.К., с адрес: ***, да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2020
Административно дело № 3696/2020
С решение № 15760 от 18.12.2020 г. по адм. дело № 3696/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № №846/29.11.2019 г., постановено по адм. дело №13/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение №90/21.01.2020г., постановено по адм. дело №13/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА А. К. *** сумата 200лв /двеста лева/, разноски. ОСЪЖДА А. К. да заплати на С. К. сумата 300лв /триста лева/, разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.12.2020г.
90 Административно дело No 15/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Р.Т. и Р.Р.Т. мълчалив отказ на Кмета на Община Сърница за извършване на административна услуга - издаване на скица за недвижим имот № 108, местност Крушата в кв. 3 по плана на гр. Сърница, община Съница, по заявление с вх. № ТСУ-0732/16.11.2018 г. ВРЪЩА на Кмета на Община Сърница административната преписка по заявление с вх. № ТСУ-0732/16.11.2018 г. за издаване на скица на имот № 108, местност Крушата, кв. 3, по плана на гр. Сърница, община Сърница в срок от 14 дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на материалния закон, дадени с настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на С.Р.Т. сумата от 510 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Р.Р.Т. сумата от 510 лв., представляваща направени по делото разноски. Оставя без разглеждане искането на С.Р.Т. и Р.Р.Т. за задължаване на административния орган да заличи в разписната книга наследниците на Салих Ахмедов Т.. Прекратява производството в частта по искането на С.Р.Т. и Р.Р.Т. за задължаване на административния орган да заличи в разписната книга наследниците на Салих Ахмедов Т.. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане искането за заличаване в разписния лист и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението в останалата част подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 8589/2019
РЕШЕНИЕ № 2947 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 8589/2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 302 от 13.05.2019 г. по адм. дело № 15/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на община Сърница против съдебното решение в частта за разноските и прекратява производството по делото в тази част. ИЗПРАЩА касационната жалба на кмета на община Сърница в частта за разноските на Административен съд - Пазарджик за разглеждане по реда на чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс. ОСЪЖДА община Сърница, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20 да заплати на С.Р.Т. и на Р.Р.Т. *** сумата 600.00 (шестстотин) лева разноски по делото в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
91 Административно дело No 17/2019, I състав Закон за акцизите и данъчните складове ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ РА № BG00300-РК16-РА1 от 13.02.2018г. издаден от Павел Геренски на длъжност началник на Митница Пловдив и Е.П. на длъжност държавен митнически инспектор в сектор „Проверки и ревизии“ отдел „Акцизна дейност „ при Митница Пловдив, потвърден изцяло с Решение № Р-642/32-358716 от 07.12.2018г. издадено от За Директор на агенция Митници Юлиан Мирков. ОСЪЖДА Агенция „Митници“да заплати на „Винарска къща Виноградец“АД, със седалище и адрес на управление с.Виноградец, ЕИК 112537678, представлявано от Г.М. – законен представител сторените деловодни разноски в размер на 5 520 .00 / пет хиляди петстотин и двадесет /лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.2.2020
Административно дело № 9978/2019
С РЕШЕНИЕ № 2254 от 12.02.2020 г. по адм. дело № 9978/ 2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение № 461/04.07.2019 г., постановено по адм. дело № 17/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща Виноградец“ АД – с. Виноградец срещу РА № BG003000-PK16-РА1/13.02.2018 г., издаден от началник Митница Пловдив и държавен митнически инспектор в отдел „Последващ контрол“ при същата митница, потвърден с решение № Р-642/32-358716 от 07.12.2018 г. на директора на Агенция „Митници“ за установени задължения за акциз общо в размер на 104 427,55 лв. за периода 01.11.2015 г. – 31.07.2017 г. и лихви за просрочие в общ размер от 14 595,52 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
92 Административно дело No 18/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 1100 / хиляда и сто лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявеният иска за заплащане на законна лихва върху главницата от 1100 лв. за периода от 30.01.2018г. до 07.01.2019г. като неоснователен ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН ********** съдебни разноски в общ размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.2.2020
Административно дело № 6260/2019
РЕШЕНИЕ № 2563 от 18.02.2020 г. по адм. дело № 6260/ 2019 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 187/ 01.04.2019 г. по административно дело № 18/ 2019 г. на Административен съд- Пазарджик, в частта му, с която Областна дирекция на МВР Пазарджик е осъдена да заплати на Д.Д.М. обезщетение за имуществени вреди за разликата над 550 лв до пълния претендиран размер от 1100 лв, както и в частта за разноските за разликата над сумата от 205 лева до присъдения размер от 410 лева и вместо ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.М. иск против Областна дирекция на МВР Пазарджик за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, претърпени вследствие отменен електронен фиш Серия К № 1263712/ 26.06.2016г., издаден от ОД МВР- гр. Пазарджик за разликата над 550 лв до пълния претендиран размер от 1100 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/ 01.04.2019 г. по административно дело № 18/ 2019 г. на Административен съд- Пазарджик в останалата му част, с която Областна дирекция на МВР Пазарджик е осъдена да заплати на Д.Д.М. обезщетение за имуществени вреди, сторени при съдебното обжалване на ЕФ Серия К № 1263712/ 26.06.2016г., издаден от ОД МВР- гр. Пазарджик в размер от 550 лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, както и присъдените разноски в размер на 205 лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.Д.М. съдебни разноски за касационното производство в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2020г.
93 Административно дело No 21/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1114/14.12.2018г. на кмет на община Стрелча. ОСЪЖДА Кмета на Община Стрелча ДА ЗАПЛАТИ на „Булгар Минерали Стрелча“АД, с ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“ № 1, представлявано от синдик Иван Лазаров Кънев разноски по делото в общ размер на 950 лева, от които 300 лева депозит за вещо лице,600 лв. адвокатски хонорар и 50 лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2020
Административно дело № 9404/2019
РЕШЕНИЕ № 7345 от 12.06.2020 г. по адм. дело № 9404/ 2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377/10.06.2019 г., постановено по административно дело № 21/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на „Булгар Минерали Стрелча“ АД, ЕИК : 200117532, съдебно – деловодни разноски в размер на 300 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2020г.
94 Административно дело No 26/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ П.-И.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Поибър – И.Ц.“ против Ревизионен акт № Р-16001318000740-091-001/04.09.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на жалбоподателя са определени дължими публични задължения в размер на 88 516,41 лв. – главница и 18 512,33 лв. – лихви, който ревизионен акт е изменен с Решение № 59/01.02.2019 г. на директора на Дирекция "ОДОП" – Пловдив, в частта за установени задължения за окончателни вноски за здравно осигуряване за 2016 г. от 2 135,20 лв. на 2 092,80 лв. и лихви върху окончателни вноски за здравно осигуряване от 290,65 лв. на 284,88 лв. Осъжда ЕТ „Поибър – И.Ц.“ да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 3 600,77 лв. /три хиляди и шестотин лева и седемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2020
Административно дело № 11540/2019
С решение № 3673 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 11540/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА изцяло решение № 559/26.07.2019 г., постановено по адм. дело № 26/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА И. Цинцаров като ЕТ „Поибър-И. Цинцаров“ - гр. Пазарджик да заплати на Национална агенция за приходите 3 624,06 лв. юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2020г.
95 Административно дело No 40/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.К.,
Н.Г.К.,
М.А.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 309/29.10.2009г. на Общински съвет Батак, с което е одобрен парцеларен план за обект „Транспортно-комуникационна схема за пътна връзка и ОД за имотите край път III-376 Превала – Цигов чарк – Ракитово в участъка от км 0+00 /кръстовището с път II-37, м. Превала/ до км. 3+904 /начало курорт „Яз. Батак“ в дясно“, в ЧАСТТА му, отнасяща се до имот № 023049, който имот по КККР на гр. Батак е имот с идентификатор 02837.9.296 и имот с идентификатор 02837.9.295. ОСЪЖДА община Батак да заплати общо на М.Г.К., Н.Г.К. и М.А.Б. сторените по делото разноските в размер на 1150 (хиляда сто и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.6.2020г.
96 Административно дело No 43/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001824-091-001/01.10.2018 г., в частта, в която е потвърден с Решение № 719/14.12.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив част. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Бул – лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода“ № 5А, представлявано от А.П.Г., направените по делото разноски в размер на 6650 /шест хиляди шестстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2020
Административно дело № 8089/2019
Решение № 684 от 16.01.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8089/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344 от 22.05.2019 г., постановено по адм. д. № 43/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Бул - лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, сумата от 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева, представляваща разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.1.2020г.
97 Административно дело No 45/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, подадена чрез пълномощника юрк. Ваня Д., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-46/09.08.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив сумата от 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на Н.И.С. ***, сумата от 1690/ хиляда шестстотин и деветдесет / лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2020
Административно дело № 8586/2019
РЕШЕНИЕ № 5901 от 21.05.2020 г. по адм. дело № 8586/ 2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №295 от 09.05.2019г. постановено по адм.дело №45/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик, първи състав. ОСЪЖДА "Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София, с ЕИК 175203478, да заплати на РДНСК-ЮЦР, гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. ОСЪЖДА "Булгартрансгаз" ЕАД, гр.София, с ЕИК 175203478, да заплати на Н.И.С., с ЕГН **********,***, сумата 1 000 /хиляда/ лева, представляваща разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2020г.
98 Административно дело No 48/2019, V състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО МДТ ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.4.2019г.
Отменя Акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. издаден от Стефка Георгиева на длъжност „главен експерт приходи „ Звено „Местни приходи“ към община Батак. Осъжда Община Батак да заплати на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.1.2020
Административно дело № 8435/2019
С решение № 62 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 8435/2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 287/30.04.2019г. по адм. д. № 48/2019г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на СУ“Свети Климент Охридски“ против акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. на главен експерт Стефка Георгиева в „Звено местни приходи“ при Община Батак. ОСЪЖДА СУ“Свети Климент Охридски“ да заплати на Община Батак-„Звено местни приходи“ 3293,15лв разноски за всички инстанции.
В законна сила на 6.1.2020г.
99 Административно дело No 53/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-10 от 03.01.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ е наложена санкцията „прекратяване на договор 13/РД-29-688/03.05.2018 г. едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на заповедта“. Осъжда РЗОК – Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 6083/2019
С решение № 3084 от 26.02.2020 г. по адм. дело № 6083/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 213/15.04.2019г., постановено по адм. дело № 53/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р А. П. – АППДМ-ИП“, представлявано от д-р А.П. съдебни разноски в размер на 500 лева (петстотин лева) – възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.2.2020г.
100 Административно дело No 64/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.Н.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 700 лв. /седемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 700 лв., предявения от И.Н.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лв, ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г., през който е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи. Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода И.Н.Д., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 14.03.2018 г. до 03.05.2018 г., през който твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.7.2020
Административно дело № 7898/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1759 от 04.02.2020 г. по адм. дело № 7898/ 2019 г. на ВАС - Трето отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7898/ 2019 г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща делото на Административен съд Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ № 400/07.07.2020Г. ПО АД 177/2020Г по описа на АС Пазарджик ОСТАВЯ В СИЛА Решение №265/22.04.2019г. постановено по адм.д. № 64/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на И.Н.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 700 лв. /седемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г. и е отхвърлен иска до размера 30 000 лв. над уважения размер 700 лв., предявения от И.Н.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лв. Отменя Решение №265/22.04.2019г. постановено по адм.д. № 64/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е осъдена да заплати на И.Н.Д. законната лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от дата на влизане в сила на решението на първоинстанционния съд до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.Н.Д. законната лихва за забава, считано от датата, на която е подадена исковата молба – 17.01.2019г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля като неоснователен иска за присъждане на лихва за забава за периода от 14.03.2018г. до окончателното изплащане на сумата. Отменя Решение №265/22.04.2019г. постановено по адм.д. № 64/19г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта с което е оставена без разглеждане исковата молба на лишения от свобода И.Н.Д., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 14.03.2018 г. до 03.05.2018 г., през който твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови усло
В законна сила на 7.7.2020г.
101 Административно дело No 97/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград с ЕИК 000351580, с адрес гр. Велинград, бул. Хан Аспарух“ № 35, представлявана от Костадин Тодоров Коев – кмет на общината против Решение № РД-02-36-1614 от 17.12.2018 г. на Деница Николова, Зам.-министър на Министерство за регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция по договор № РД-02-37-18/12.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в размер на 58 510.79 лева. ОСЪЖДА Община Велинград с ЕИК 000351580, с адрес гр. Велинград, бул. Хан Аспарух“ № 35, представлявана от Костадин Тодоров Коев – кмет на общината да заплати на Министерство за регионалното развитие и благоустройство гр. София, направените по делото разноски в размер на 2 742,39 /две хиляди седемстотин четиридесет и два лева и тридесет и девет стотинки/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от пълномощника на ответника за присъждане на транспортни разходи в размер на 127.81 /сто двадесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/ лева, като неоснователно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2020
Административно дело № 7675/2019
Решение № 9633 от 15.07.2020г. на ВАС - София ,Седмо отделение по АД № 7675/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №247 от 17.04.2019 г. по административно дело №97/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград, седалище и адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, седалище и адрес в гр. София, ул. „СВ. Св. Кирил и Методи“ № 17-19, 2 742,39 лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и два лева и тридесет и девет стотинки ) разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.7.2020г.
102 Административно дело No 102/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ К.Д..Г..-Д.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Г. К. от гр. Велинград, в качеството му на ЕТ „К. Д. Г. – Д. К. “, ЕИК 822007083, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Г. Димитров“ № 158, подадена чрез адв. И.М., против Ревизионен акт № Р-16001317008832-091-001/27.09.2018 г., съставен от Г. П. Й. на длъжност началник сектор, възложил ревизията, и Ц. С. Д. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, действащи при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която същият ревизионен акт е потвърден с Решение № 416/14.12.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „К. Д. Г. – Д. К. “, ЕИК 822007083, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Г. Димитров“ № 158, да заплати в полза на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1401 (хиляда четиристотин и един) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2020
Административно дело № 2811/2020
РЕШЕНИЕ № 7802/ 19.06.2020 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 2811/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 920/12.12.2019 г. постановено по адм. дело № 102/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11286 от 26.08.2020 г. - Осмо отд. - ДОПЪЛВА Решение № 7802/19.06.2020 г. на Върховен административен съд, Осмо отделение, постановено по адм. д. № 2811 по описа за 2020 г. на този съд, в частта за разноските, като, ОСЪЖДА ЕТ "К. Д. Г. - Д. К. , притежаващ ЕИК 822007083, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. "Г. Димитров", № 158, да заплати на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1401 лева, юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2020г.
103 Административно дело No 112/2019, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС ТПК ВЪЗРАЖДАНЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Пазарджик, обективиран в Писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018г., по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, за закупуване на прилежащи към собствената на кооперацията сграда, идеални части от правото на собственост върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Петър Бонев“, № 154. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, при съблюдаване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото решение. Административния орган следва да се произнесе в предвидения в АПК срок за това. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, № 1, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 5562/2019
ОБЕЗСИЛВА решение № 191 от 01.04.2019 г. по адм. дело № 112/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, в която е постановено с участието на "Николетти" АД и "Гарси" ООД като заинтересовани страни и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ решение № 191 от 01.04.2019 г. по адм. дело № 112/2019 г. на Административен съд - Пазарджик в частта, в която е отменен отказа на кмета на община Пазарджик, обективиран в писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018 г., преписката е върната на административния орган за ново произнасяне и община Пазарджик е осъдена да заплати на ТПК „Възраждане“ разноски в размер на 410 лева, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК „Възраждане“ срещу отказа на кмета на община Пазарджик, обективиран в писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018 г. ОСЪЖДА ТПК „Възраждане“ да заплати на община Пазарджик направените разноски в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
104 Административно дело No 125/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-10-0340463/10.01.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – денонощен хранителен магазин, находящ се в гр. Велинград, пл. „Македония“ № 1, стопанисван от „БГ Инвест Ангелов“ ЕООД и забрана на достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „БГ Инвест Ангелов“ ЕООД, ЕИК 201011514, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов“ № 3А, представлявано от Ангел Александров Ангелов, направените по делото разноски в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 1135/2020
Решение № 9073 от 08.07.2020г. на ВАС - Сфия, Осмо отделение по АД № 1135/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 458/03.07.2019 г., постановено по адм.д. № 125/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на "БГ Инвест Ангелов" ЕООД, с ЕИК - 201011514, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов“ № 3А, представлявано от А. Ангелов, сумата от 600 лв. - разноски за настоящото производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
105 Административно дело No 163/2019, II състав КСО Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.А.Д., ЕГН **********,***, заявена чрез процесуалния представител адв. П.Г. с посочен съдебен адрес ***, срещу Решение № 1012-12-175#5 от 21.01.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № ********** с изх. № ПР-2140-12-375 от 27.09.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което на Д. е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Д.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2020
Административно дело № 14762/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 729/06.11.2019 год. по адм. дело № 163/2019 год. на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2020г.
106 Административно дело No 171/2019, I състав Закон за корпоративното подоходно облагане ТРАНСМЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.10.2019г.
Отменя по жалба, подадена от „Трансметал“ ЕООД ЕИК 112630417 с адрес – гр. Велинград, представлявано от В.И.– управител, чрез адв. Г.Ж. – САК и съдебен адрес: ***, офис 3, РА № Р-16001318000894-091-001 от 14.11.2018 г., издаден от А.Д., Началник сектор Ревизии и Добрин Радулов - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта в която е потвърден с Решение № 23/14.01.2019 г. на ДД ОДОП – Пловдив ЦУ на НАП. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Трансметал“ ЕООД ЕИК 112630417 с адрес – гр.Велинград, представлявано от В.И.– управител, разноски по делото в размер на 4 843.00 лв. /четири хиляди осемстотин четиридесет и три лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.5.2020
Административно дело № 6/2020
РЕШЕНИЕ № 5355 от 05.05.2020 г. по адм. дело № 6/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 646 от 24.10.2019г. на Административен съд – гр.Пазарджик , първи състав, постановено по адм.д. № 171/2019г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „Трансметал “ ЕООД-гр.Велинград, ул.“Петър Берон“ № 47, ЕИК 112630417, представлявано от управителя Владимир Александров И., против ревизионен акт № Р - 16001318000894 – 091 – 001/ 14.11.2018г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 23/14.01.2019г. на директора на Дирекция ”ОДОП”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството е определено допълнително задължение за корпоративен данък за 2014г. в размер на 109 202,50лв. и лихви за забава в размер на 40 184,46лв. ОСЪЖДА „Трансметал “ ЕООД-гр.Велинград, ул.“Петър Берон“ № 47, ЕИК 112630417, представлявано от управителя Владимир Александров И., да заплати на Национална агенция по приходите – гр.София разноски по делото за двете съдебни инстанции в размер на 8 236,86 /осем хиляди двеста тридесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.5.2020г.
107 Административно дело No 197/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 01-0800/3737#8 от 23.01.2019г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ ,с което са наложени финансови корекции в размер на 6 350.00 лв. без ДДС , като стойността на ДДС е 1 270.00 лева по ЗУСЕСИФ на Община Лесичово. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, да ЗАПЛАТИ на община Лесичово , представлявана от Серьожа Даскалов– кмет на община Лесичово, направените по настоящото производство деловодни разноски, в размер на 750 / седемстотин и петдесет/ лева. Препис от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.2.2020
Административно дело № 7315/2019
РЕШЕНИЕ № 2402 от 14.02.2020 г. по адм. дело № 7315/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201 от 10.04.2019г., постановено по адм.дело №197 по описа за 2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие" да заплати на община Лесичево сумата 650 лв. разноски за тази инстанция, представляващи адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.2.2020г.
108 Административно дело No 211/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.Н.М. с ЕГН **********, чрез адв. Валери П., с адрес ***, против Заповед № 312з-299 от 31.01.2019 г. на Директора на ОДМВР - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „УВОЛНЕНИЕ“ и е прекратено служебното правоотношение в МВР на жалбоподателя. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.2.2020
Административно дело № 14306/2019
РЕШЕНИЕ № 1907 от 05.02.2020 г. по адм. дело № 14306/2019 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение №721 от 01.11.2019г., постановено по адм.дело №211/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед №312з - 299 от 31.01.2019г. на директора на ОДМВР - Пазарджик, с която на Т.Н. М. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение". ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Т.Н.М. ***5 сумата от 1880 ( хиляда осемстотин и осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2020г.
109 Административно дело No 212/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.7.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в частта, с която е начислен ДДС на стойност 108 418,15 лева по издадени 3 бр. инвойси през м. 11.2016, м. 12.2016 г. и м. 07.2017 г., с получател „AUGA” s.r.o. c VIN № CZ28829981, както и в частта, с която е отказан данъчен кредит в общ размер на 58 448,32 лева, по фактури № 0000000030/27.06.2017 г., № 0000000701/21.07.2017 г., № 0000000702/25.07.2017 г., № 0000000375/30.08.2017 г., № 0000001213/19.04.2017 г., № 0000000601/22.03.2017 г., № 0000000605/18.05.2017 г. и № 0000037967/02.08.2016 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д. против Ревизионен акт № Р – 16001318001793-091-001/21.11.2018 г., потвърден с Решение № 56/31.01.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в останалата му част, с която е начислен ДДС на стойност 2 836,10 лева по издадени 2 бр. инвойси през м. 01.2017 и м. 02.2017 г., с получател „NEGRO 2000” s.r.o. c VIN № RO4600075. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Елмет“ ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ № 15, представлявано от С.Р.Д., направените по делото разноски в размер на 1 191 /хиляда сто деветдесет и един/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.3.2020г.
110 Административно дело No 216/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ПАНИ-БС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, гр. Велинград Ревизионен акт № Р-16001318002378-092-01/02.11.2018 г., издаден от Цветана Спасова Джиева на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, и Иван Георгиев Пенев – главен инспектор, при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 42/28.01.2019 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС в размер на 30 741, 02 (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и един лева и две стотинки)лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 6457, 23 лева (шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки), като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отказ на право на приспадане на данъчен кредит и прилежащи лихви в общ размер на 297 214,87 лева (двеста деветдесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и осемдесет и седем стотинки) като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Пани БС" ЕООД, с ЕИК 200051872, със седалище и адрес на управление гр. Велинград да заплати на Национална агенция за приходите сумата от 2 564 лева (две хиляди петстотин шестдесет и четири лева) дължимо юрисконсултско възнаграждение, по съразмерност и компенсация. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.6.2020
Административно дело № 2078/2020
РЕШЕНИЕ № 6765 от 05.06.2020 г. по адм. дело № 2078/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ Решение № 7 от 06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 216/2019г. на Административен съд – Пазарджик, в частта с която е отхвърлена жалбата на „ПАНИ БС“ ЕООД срещу РА № Р-16001318002378-091-01/02.11.2018 г., в частта на определените допълнително задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на ДДС в размер на 233 329,29 главница и 63 912,58 лв. - начислени лихви за данъчни периоди от м.12.2012 г. до м.03.2018 г. по фактури, издадени от „Ес Кей Транс“ ЕООД, „Версус Груп“ ЕООД, „Релакс строй“ ЕООД, „И. Трейд“ ЕООД, „Де Груп“ ЕООД, „Тротор Голд Груп“ ЕООД, “Лоджистик Груп БГ“ ЕООД, „Лоджистикс Груп БГ“ ЕООД, „ГИТ-К 2010“ ЕООД, „Полимедикал“ ЕООД, „Витурстрой“ ЕООД, „Малвито“ ЕООД, „Рила ЛМ“ ЕООД, „Вла - Нед“ ЕООД, „Б анд А“ ЕООД, „Пами 2006“ ЕООД, „Креатор“ ЕООД, „Ол Транс 2000“ ЕООД, „Ай енд Ви Консултантс“ ЕООД и „Мобил Транс БГ“ ЕООД, както и в частта за разноските и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ РА № Р-16001318002378-091-01/02.11.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 42/28.01.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, в частта на определените допълнително задължения по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на ДДС в размер на 233 329,29 главница и 63 912,58 лв. - начислени лихви за данъчни периоди от м.12.2012 г. до м.03.2018 г. по фактури, издадени от „Ес Кей Транс“ ЕООД, „Версус Груп“ ЕООД, „Релакс строй“ ЕООД, „И. Трейд“ ЕООД, „Де Груп“ ЕООД, „Тротор Голд Груп“ ЕООД, “Лоджистик Груп БГ“ ЕООД, „ГИТ-К 2010“ ЕООД, „Полимедикал“ ЕООД, „Витурстрой“ ЕООД, „Малвито“ ЕООД, „Рила ЛМ“ ЕООД, „Вла - Нед“ ЕООД, „Б анд А“ ЕООД, „Пами 2006“ ЕООД, „Креатор“ ЕООД, „Ол Транс 2000“ ЕООД, „Ай енд Ви Консултантс“ ЕООД и „Мобил Транс БГ“ ЕООД. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 216/2019г. Административен съд – Пазарджик, в останалата му част. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив да заплати на „ПАНИ БС“ ЕООД, ЕИК 200051872, сумата от 9 620 (девет хиляди шестстотин и двадесет) лева разноски за две съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.6.2020г.
111 Административно дело No 218/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.Л.К. с ЕГН ********** *** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.К. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.Л.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 15 /петнадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.9.2020
Административно дело № 7482/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7567 от 16.06.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 7482/19 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7482/2019 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА по подсъдност на Административния съд-Пазарджик касационната жалба на А.Л.К. срещу решение № 311 от 15.05.2019 г. по адм. дело № 218/2019 г. по описа на Административния съд - Пазарджик за разглеждането й от тричленен състав. Определението не подлежи на обжалване. Р Е Ш Е Н И Е № 665 / 8.9.2020г. по КАД № 688/2020г по описа на АС Пазарджик – Оставя в сила Решение № 311/15.05.2019 г., постановено по административно дело № 218/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.9.2020г.
112 Административно дело No 225/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕТ О.-9.-К.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Оскар-999-К. Б.“, подаден против Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на Общински съвет – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 225/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на Република България.
В законна сила на 1.2.2020г.
113 Административно дело No 235/2019, IV състав ДОПК Н.Т.З. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.З. ***, Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/3/02615/2/01/04/01, с изх. № 1-163-6500/139 от 23.01.2019 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.З. ***, в частта й против решение за поправяне на очевидна фактическа грешка изх. № 01-163-6500/300 от 21.01.2019 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 235/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция“ да заплати на Н.Т.З. ***, разноски по производството в размер на 1360 (хиляда триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок, от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2020
Административно дело № 14423/2019
РЕШЕНИЕ № 5564 от 13.05.2020 г. на ВАС София, Първо отд. по адм. д. № 14423/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 623 от 17.10.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 235/2019 г., в оспорената му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2020г.
114 Административно дело No 239/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за одобрение № 1052/322 с изх. № 01-2600/700 от 20.01.2016 г. на Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, с което на „Народно читалище Пробуда – 1914“ с Булстат 112075983, със седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, представлявано от Спас Стоянов Спасов, е наложена финансова редукция върху субсидията в размер на 39 265.46лв., във връзка с неизпълнение на договор за финансова помощ № 13/322/01056 от 10.12.2013г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.“ ВРЪЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Народно читалище Пробуда – 1914“ с Булстат 112075983, със седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, представлявано от Спас Стоянов Спасов, направените по делото разноски в размер на 7220,62 /седем хиляди двеста и двадесет лева и шестдесет и две стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2020
Административно дело № 8088/2019
РЕШЕНИЕ № 9664 от 15.07.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 8088/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289/02.05.2019 г., постановено по адм.д. 239/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, гр.София, бул. „Цар Борис III“ № 136 да заплати на „Народно читалище Пробуда-1914“, с. Динката, общ. Лисичово, ул. „Първа“ № 42 сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2020г.
115 Административно дело No 249/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АНГЕЛ 2015 ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 47 да заплати на "Ангел 2015” ЕООД с ЕИК 203630497, представлявано от управителя Красимир Ангелов Лолов, обезщетение в размер на 600 /шестстотин/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 861/2018г на Районен съд - Пазарджик и КАНД 1098/2018 на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 28.02.2019 г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 47 да заплати на "Ангел 2015” ЕООД с ЕИК 203630497, представлявано от управителя Красимир Ангелов Лолов, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2020
Административно дело № 7901/2019
Решение № 4834 от 24.04.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 7901/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275/24.04.2019г., постановено по адм.д. № 249/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на дружество „ Ангел 2015“ ЕООД разноски по делото за касационната инстанция в размер на 360 / триста и шестдесет лева/ лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.4.2020г.
116 Административно дело No 250/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.С. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.С.С., ЕГН **********,***, със знанието и съгласието на С.Г.С. – родител и законен представител, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД № 14-288 от 11.02.2019г. на Началник Областен Отдел „Автомобилна администрация“, Пазарджик към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 106а, ал. 6 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози е наложена принудителна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер РА 2097 ВТ, и свидетелство за регистрация част ІІ, № 008977144, на лек автомобил „Фолксваген Голф“, с рег. № РА2097ВТ, от категория М1, собственост на С.С.С.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2020
Административно дело № 9768/2019
С решение № 8861 от 06.07.2020 г. по адм. дело № 9768/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 547 от19.07.2019 г. постановено по адм. дело № 250/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.7.2020г.
117 Административно дело No 256/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Брацигово, Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3705 от 21.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което е наложена финансова корекция в размер на 1 583 146, 08 лева без ДДС от стойността на финансова помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализационна система на с. Козарско, община Брацигово и Рехабилитация на общинска пътна мрежа на община Брацигово“. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на община Брацигово разноски по делото в размер на 28808 (двадесет и осем хиляди осемстотин и осем)лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2020
Административно дело № 12020/2019
РЕШЕНИЕ № 8502 от 30.06.2020 г. по адм. дело № 12020/2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №548 от 19.07.2019 г. постановено по адм. дело №256/ 2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.6.2020г.
118 Административно дело No 281/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.10.2019г.
ОБЯВЯВА нищожността на акт на Министъра на земеделието, храните и горите гр. София, обективиран в резолюция „одобрявам“, поставена върху доклад на зам.-министъра на земеделието храните и горите, с вх.№ 93-8910/28.11.2018 г., за неодобряване на протокол от 23.07.2018 г., от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанския двор на бившето ТКЗС с. Сарая, община Пазарджик и отказ за определяне на класирането за имот с идентификатор 65437.93.61 от КККР на с. Сарая. ВРЪЩА делото като преписка на министъра на земеделието храните и горите, за разглеждане и произнасяне за одобряване или неодобряване на протокол от 23.07.2018 г., от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанския двор на бившето ТКЗС с. Сарая, община Пазарджик . ОСЪЖДА Министъра на земеделието, храните и горите гр. София да заплати от съответния бюджет на „В и Д Агроленд“ ЕООД, ЕИК 204961176, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна“ № 11, ет. 4, ап. 7, разноски по производството в размер на 50 (петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2020
Административно дело № 656/2020
Решение № 9390 от 13.07.2020 г. на ВАС София, Четвърто отд . по адм. д. № 656/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 715 от 31.10.2019 г. постановено от АС Пазарджик по адм. д. № 281 /2019 г. Осъжда МЗХГ да заплати на ВиД Агроленд ЕООД Разноски за тази инстанция в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2020г.
119 Административно дело No 282/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Й.П. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-163-6500/302 от 21.02.2019 г., издаден от Директора на ОД ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив – Йосиф Янчев. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2020
Административно дело № 8410/2019
Решение № 1834 от 05.02.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8410/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №345/22.05.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, III - админисстративен състав, постановено по адм. д. № 282 по описа за 2019 г. на този съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2020г.
120 Административно дело No 288/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-116-0379267/28.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – денонощен паркинг, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Втори януари“ № 2, стопанисван от „Паркинги и гаражи 2011“ ЕООД гр. Пазарджик, и забрана на достъпа до него за срок от 5 /пет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „Паркинги и гаражи 2011“ ЕООД с ЕИК 201546778, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ № 3, ет. 6, представлявано от Тома Н., направените по делото разноски в размер на 370 /триста и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 9060/2019
Решение № 3047 от 26.02.2020г. на ВАС - Осмо отделение по АД № 9060/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444 от 26.06.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 288 по описа за 2019 г. на съда. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.2.2020г.
121 Административно дело No 296/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.6.2019г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода П.Д.Т., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за периода от 22.02.2019 г. до 01.03.2019 г., като ищецът твърди, че вредите са му причинени в резултат на предварителното изпълнение в продължение на 7 дни на дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия“, наложено му със Заповед № Д-80/20.02.2019 г., която впоследствие е отменена от Административен съд – Пазарджик, както и че същите се изразяват в неоказването на адекватна медицинска помощ и лишаването му от определени права по време на посочения престой. Осъжда П.Д.Т. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.8.2020
Административно дело № 8974/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7093/ 10.06.2020 Върховният административен съд на Република България - Трето отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Т. срещу решение № 400 от 17.06.2019 г. по адм. дело № 296/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА по подсъдност жалбата на тричленен състав на Административния съд – Пазарджик за разглеждането й. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Да се уведомят страните да не се явяват на насроченото за 15.07.2020 г. открито съдебно заседание и да им се изпрати препис от определението. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ 585/12.08.2020г. по КАД 646/2020г по описа на АС Пазарджик – ОСТАВЯ В СИЛА решение № 400 от 17.06.2019 г. по адм. дело № 296/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.8.2020г.
122 Административно дело No 297/2019, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.С.Д. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.5.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказ на министъра на земеделието, храните и горите да одобри протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившите ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и отказ за определяне на класиране на първо място на жалбоподателя за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1,950 дка и предложена цена 4200лева обективирани в резолюция „Одобрявам“, поставена върху Доклад от Вергиния Кръстева заместник –министър на земеделието, храните и горите с вх.№ 93-8910/28.11.2018г. ВРЪЩА делото като преписка на министър на земеделието, храните и горите, за разглеждане и произнасяне във връзка с одобряване или не на протокол 23.07.2018г. от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 във вр. с ал.8, изр.второ от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти, частна държавна собственост , представляващи земеделска земя по параграф 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с.Сарая, обл.Пазарджик и отказ или класиране на първо място на жалбоподателя при спазване на задължителните указания на съда. ОСЪЖДА Министъра на земеделието, храните и горите да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** сумата от 310 лв., от които 10.00 лв. платена държавна такса, 300.00 лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие №006946 от 04.2019г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2020
Административно дело № 8819/2018
РЕШЕНИЕ № 4066 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 8819/ 2019 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №353 от 28.05.2019г., постановено по адм.дело №297 по описа за 2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Д.С.Д. *** сумата 300 лв. разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2020г.
123 Административно дело No 298/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност СЕВИНЧ ЕКО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.5.2019г.
Отхвърля жалбата на „Севинч Еко Груп“ ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование "Еко Груп 66" ЕООД) против Ревизионен акт № Р-16001318001227-091-001/17.09.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 239/28.08.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане и възстановяване на деклариран по реда на чл. 92 от ЗДДС данък добавена стойност в размер на 24681.94 лв. Осъжда „Севинч Еко Груп“ ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование "Еко Груп 66" ЕООД) да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 1270,46 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2020
Административно дело № 9739/2019
С решение № 4049 ат 13.04.2020 г. по адм. дело № 9739/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 322 от 16.05.2019 г., постановено по адм. д. № 298/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „СЕВИНЧ ЕКО ГРУП” ЕООД (с променено след подаване на жалбата наименование „ЕКО ГРУП 66” ЕООД), ЕИК 204761738, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер 1270,45 лева (хиляда двеста и седемдесет лева и 45 ст.) юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.4.2020г.
124 Административно дело No 311/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност Г.С.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Р., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № Р-160013180022708-091-001 от 27.11.2018г., издаден от С.П.П., на длъжност началник на сектор „Ревизии“ в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Даниела Георгиева Делчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП,у Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 100 от 18.02.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.С.Р., за отчетен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са установени задължения към бюджета, както следва : годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 607,60лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 111,42лв. ; данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ в размер на 397,30лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 66,88лв. ; задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 1879,86лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 347,97лв.; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 1174,91лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 217,46лв.; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 734,32лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 135,93лв. ; за отчетни периоди 29.08.2016г. до 31.12.2016г., включително – данък върху добавената стойност в размер на 13176,98лв. и лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2693,12лв. ОСЪЖДА Г.С.Р., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1176,31,18 лв. (хиляда сто седемдесет и шест лева и тридесет и една стотинки), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
125 Административно дело No 313/2019, V състав Закон за държавния служител П.А.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.7.2019г.
Отменя Заповед № 4080/12.03.2019 г., издадена от директора на Агенция „Митници“, с което на П.А.К. е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“. Осъжда Агенция Митница да заплати на П.А.К. разноски по производството в размер на 810 лв. (осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2020
Административно дело № 10567/2019
С решение № 5836 от 20.05.2020 г. по адм. дело № 10567/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 501 от 09.07.2019 г. по адм.дело № 313 по описа за 2019 г. на административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ да заплати на П. К. сумата 800.00 лв. съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.5.2020г.
126 Административно дело No 315/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.5.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, против Писмена покана изх № 29-02-187/08.02.2019 г., издадена от директора на РЗОК – Бургас, с която жалбоподателят е задължен да възстанови неоснователно получена сума от 900 лв. по история на заболяване № 4672, КП № 25. Осъжда МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД да заплати на РЗОК – Бургас разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.7.2020
Административно дело № 8444/2019
С решение № 8662 от 01.07.2020 г. по адм. дело № 8444/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 325/17.5.2019 г., постановено по адм. дело № 315/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.7.2020г.
127 Административно дело No 329/2019, III състав КСО Л.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.10.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-10-1/27.02.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-477 от 28.12.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Л.Н.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 722,20 лв. (седемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2020
Административно дело № 14054/2019
Решение № 4545 от 16.04.2020г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 14054/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 703 от 29.10.2019 г., постановено по адм. д. № 329/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав, в оспорената му част относно периодите от 3.07.2000 г. до 30.09.2006 г., от 25.01.2007 г. до 30.05.2008 г. и от 30.05.2008 г. до 28.04.2010 г. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А да заплати на Л. М. *** сумата 500 лв. разноски, представляващи адвокатски хонорар за касационна инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2020г.
128 Административно дело No 333/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.Т. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018, в частта, с която са изключени за подпомагане площите от имоти, заявени от него за подпомагане в качеството му на земеделски производител, а именно площ от 0, 56ха, попадаща в парцел № 07572-1053-1-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-2-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-4-1, всички находящи се в землището на с. Бъта, община Панагюрище. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите в тази й част за ново произнасяне, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Г.М.Т., ЕГН **********, с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 880 (осемстотин и осемдесет)лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2020
Административно дело № 7637/2020
РЕШЕНИЕ № 15417 от 11.12.2020 г. по адм. дело № 7637/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №152/02.03.2020 г. по адм.дело №333/2019 г. на Административен съд - Пазарджик, поправено с решение №286/04.06.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка по адм.дело №333/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2020г.
129 Административно дело No 349/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ГИАВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ - ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА КЪМ ГЛАВНА ДИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2019г.
ОТМЕНЯ Задължително предписание за забрана № С – 0163/22.03.2019 г. на Г. Г.Б. – инспектор в отдел "Инспекция на качеството на течните горива" към ГД при ДАМТН. ОСЪЖДА Г. Г.Б. – инспектор в отдел "Инспекция на качеството на течните горива" към ГД при ДАМТН да заплати, от бюджета на ГД при ДАМТН, на „Гиав интернешънъл груп“ ЕООД с ЕИК 822125594, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 17 Б, представлявано от Г.И.Я., направените по делото разноски в размер на 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.6.2020
Административно дело № 14474/2019
Решение № 6637 от 03.06.2020г. на ВАС - София, Пето отделение по АД № 14474/2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №590/10.10.2019 г., постановено по адм. д. 349/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Държавна агенция по метрология и технически надзор, гр. София,бул. "Г.М.Димитров" № 52а да заплати на "Гиав интернешънъл груп"ЕООД, съд.адрес:*** разноски в размер на 400 (четиристотин) лева за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.6.2020г.
130 Административно дело No 358/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.С.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, партер, офис №4 , адв. М., срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г., за кампания 2017г. с изх № 02-130-6500/928 от 15.02.2019г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, гр. Софи, с което е отказано оторизиране на сумата от 1453,86лв. по заявление с УИН:13/040717/94241 подадено от В.. ОСЪЖДА Х.С.В., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 100,00лв. (сто лв.), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне. Административен съдия :

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2020
Административно дело № 13891/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 572/02.10.2019 г., постановено по адм. дело № 358/2019 г. от Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.6.2020г.
131 Административно дело No 361/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТИЛ И УЮТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ №0397143/26.02.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – вили „Уют“, находящ се в к.к.“Цигов чарк“, общ.Батак, стопанисван от „Стил и Уют“ЕООД ЕИК 202807083, с управител М.Т., и забрана на достъпа до него за срок от 14 / четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „Стил и Уют“ЕООД ЕИК 202807083, с управител М.Т., направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 9170/2019
РЕШЕНИЕ № 2637 от 19.02.2020 г. по адм. дело № 9170/2019 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 500 от 19.07.2019г., постановено по адм.дело №361/ 2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.2.2020г.
132 Административно дело No 366/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № 123/18.02.2019 г. на кмета на община Батак, с която е наредено да бъде премахната незаконен строеж „открита тераса“, част от „Семеен хотел с ресторант“ с идентификатор 02837.503.32.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.503.32 по КККР на „Язовир Батак“ – Зона А, в частта й, изградена в отклонение на Екзекутивен проект от 09.09.2008г., одобрен от Главен архитект на Община Батак, както и масивен парапет, който не е предвиден в същия проект. ОСЪЖДА кмета на община Батак да заплати от бюджета на община Батак на „Слънчев цвят 1“ООД, ЕИК 200546138, сумата от 750 (седемстотин и петдесет) лева - направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.2.2020г.
133 Административно дело No 367/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕЛТРЕЙД ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода Варвара, безвъзмездно предоставено от Държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 1076 на Общински съвет – Септември, взето по Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от управителя Николай Михайлов Проданов, направените по делото разноски в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2020
Административно дело № 11879/2019
РЕШЕНИЕ № 6400 от 29.05.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 11879/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 506/11.07.2019 г., постановено по адм. дело № 367/2019 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Септември, ДА ЗАПЛАТИ на "Елтрейд" ООД, с ъс седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона, "Микроелектроника", направените по делото разноски за настоящата ипнстанция в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2020г.
134 Административно дело No 371/2019, I състав ДОПК Д.И.Я. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ АУЗД № ПО16001318097497-180-001/03.12.2018г. издаден от Татяна Консулова, на длъжност главен инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиенти“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение №30/23.01.2019г. на ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати на Д.И.Я. ***, деловодни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева. ОСЪЖДА директора на ТД на НАП Пловдив да заплати по сметката на административен съд Пазарджик сума в размер на 34 лева, представляваща сума за доплащане депозит на вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.4.2020
Административно дело № 2602/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4992 от 28.04.2020 г. по адм. дело № 2602/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив против решение № 34 от 16.01.2020 г. на Административен съд – гр. Пазарджик, първи състав, постановено по адм. д. № 371/2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЧАСТНАТА ЖАЛБА на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив против протоколно определение постановено в съдебно заседание на 16.12.2019г., с което ТД на НАП Пловдив е осъдена да заплати 34лв. депозит за вещо лице. Изпраща частната жалба на Административен съд – Пазарджик за разглеждане по реда на чл.248 ГПК. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 2602/2020 г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение. Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя, че същото е изготвено.
В законна сила на 27.6.2020г.
135 Административно дело No 374/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ц.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.11.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ц.Д.П., ЕГН **********,*** обезщетение в размер на 550,00лв. (петстотин и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2015г. до 30.09.2015г. включително, както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 02.04.2019г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Ц.Д.П., ЕГН **********,*** да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 550,00лв. до пълния заявен размер от 30 000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2015г. до 11.01.2016г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 02.04.2019г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ц.Д.П., ЕГН **********,***, сумата от 10,00лв.(десет лв.) извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ИЗПРАЩА по подсъдност за касационно производство по чл. 285, ал. 1, във връзка с чл. 284 от ЗИНЗС пред тричленен съдебен състав на Административен съд Пазарджик касационни жалби с вх. № 157/06.01.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадени от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и от Ц. П., срещу неблагоприятните за всеки от касационните жалбоподатели части от решение № 840/28.11.2019 г., постановено по адм. д. № 374/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. Решение № 380/01.07.2020 г. на Административен съд Пазарджик : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 840/28.11.2019 г., постановено по АД № 374/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което искът на Ц.Д.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е уважен частично до размер 550 лв. за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2015 г. до 30.09.2015 г. вкл., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законоустановената лихва върху тази сума, считано от 02.04.2019 г. до окончателното й изплащане, като в останалата му част, над уважения размер от 550 лв., до претендирания размер от 30 000 лв., искът е отхвърлен. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 1.7.2020г.
136 Административно дело No 380/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.7.2019г.
Отменя Заповед № 298/26.02.2019 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП – за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.150.82 от „полска култура“ – в „За хотел-апартаментен тип, спа центьр, търговия и услуги", при следните предвиждания: ПИ 10450.150.82 се присъединява към УПИ СХХIХ129 - за Хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ /ПИ 10450.150.129/. Образува се един нов урегулиран поземлен имот УПИ СХХIХ203 - за Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ с площ от 6291.00 кв.м. Достъпът до него се осъществява чрез съществуващи горски пътища от КК на гр. Велинград (ПИ 10450.217.19 и 10450.217.51), които се свързват с уличната мрежа на гр. Велинград или през ПИ 10450.150.202. съгласно одобрено право на преминаване за УПИ СХХIХ129 - собственост на сыция възложител. Предвидено е „свободно" застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояване. Всички параметри на застрояването са дадени в матрица и таблица в графичния материал. Параметри на застрояване са - плътност 60%, Кинт-1.2, минимална озел. площ 40% ,етажност-до 3 етажа, височина на стреха – 10 м. Осъжда община Велинград да заплати на Е.Г.Т. разноски по делото в размер на 1 180 лв. /хиляда сто и осемдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.2.2020
Административно дело № 12581/2019
С решение № 3124 от 27.02.2020 г. по адм. дело № 12581/2019 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение № 450/2.07.2019 год. постановено по адм.д.№380/2019 год. по описа на Административен съд-Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Т., с адрес *** адв. М. П. срещу Заповед №298/26.02.2019 год на Кмета на Община Велинград. ОСЪЖДА Е.Г.Т. да заплати на „ВИП 2005“ ООД, със седалище и адрес на управление , к.к.“Слънчев бряг“,общ.Несебър, комплекс „Вип стил“ ет.1 1, офис 1, с управител В. Маринов разноски за двете съдебни инстанции в размер на 2290 /две хиляди двеста и деветдесет/ лева, от които 370 /триста и седемдесет/лева д.т. и 1920 /хиляда деветстотин и двадесет / лева възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.2.2020г.
137 Административно дело No 384/2019, I състав Закон за достъп до обществена информация Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.9.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.К.З. с ЕГН ********** *** Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от страна на кмета на Община Белово, във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация от 18.02.2019г ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Е.З. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 8.5.2020
Административно дело № 2582/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 5430 от 08.05.2020 г. по адм. дело № 2582/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на кмета на община Белово, чрез адвокат Ц. М., срещу решение № 569/30.09.2019 г. по адм. дело № 384/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 2582/2020 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 16.6.2020г.
138 Административно дело No 385/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в о.с.з. на 10 март 2020 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.М. и Ф.И.М.,***, подадена чрез адв. Т. срещу Разрешение за строеж № 52/08.09.2017 г. на Главния архитект на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на община Сърница юрисконсуртско възнаграждение в размер на 100/сто/ лева. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на С.С.К. *** разноски по производството в размер на 1895/хиляда осемстотин деветдесет и пет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.7.2020
Административно дело № 7354/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10166 от 23.07.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 7354/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 530 от 13.04.2020 г., постановено по адм. дело № 385/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.С. М., ЕГН ********** и Ф.И.М., ЕГН ********** *** направените разноски в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА И.С.М.М. ЕГН **********, и Ф.И.М., [ЕГН] ********** да заплатят на С.С.К., [ЕГН] ********** направените разноски в размер на 300 (триста) лева. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2020г.
139 Административно дело No 403/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-А.Л. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.1.2020г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 015/22.03.2019г. издадено от зам.кмет на община Септември,в частта определяща правата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане, както и частта, определяща „Цел на водовземането“ ОСЪЖДА Община Септември да заплати на ЕТ“Анкона – А.Л.“ ЕИК 112530527 , представляван от А.Л. , със седалище и адрес на управление с.Варвара, обл.Пазарджик сумата от 1050 лева, съставляваща сторени в съдебното производство разноски, на основание чл 143, ал 1 АПК Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването на страните пред Върховен административен съд Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 АПК

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.9.2020
Административно дело № 3324/2020
РЕШЕНИЕ № 11807 от 23.09.2020 г. по адм. дело № 3324/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №9 от 07.01.2020г. по адм. д. №403/2019г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ОБЩИНА - Септември да заплати на ЕТ“Анкона – А.Л.“ ЕИК 112530527, представляван от Ангел Костаинов Линчев , със седалище и адрес на управление с.Варвара, обл.Пазарджик, разноски по делото в размер на 2000,00 (две хиляди) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.9.2020г.
140 Административно дело No 412/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.А. ***, против Заповед № 433/11.03.2019 г. на кмета на община Пазарджик ОСЪЖДА А.Г.А. ***, да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2020
Административно дело № 2293/2020
РЕШЕНИЕ № 8019 от 23.06.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 2293/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 906 от 11.12.2019г. по адм.д. № 412/2019г. Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА А.Г.А. *** да заплати на Община Пазадрджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.6.2020г.
141 Административно дело No 425/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕВРО БИЛДИНГ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД с ЕИК 203884652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Алеко Константинов“ № 11, представлявано от Г.И.И. против Заповед № ФК-171-0379759/25.03.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД с ЕИК 203884652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Алеко Константинов“ № 11, представлявано от Г.И.И. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 10976/2019
РЕШЕНИЕ № 9120 от 08.07.2020 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д.№ 10976/2019 г. - ОТМЕНЯ Решение №512 от 12.07.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм.д.№425/2019г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ по жалба на “Евро-билдинг 2016”ЕООД, ЕИК 203884652, гр.Пазарджик, ул.”Алеко Константинов” №11, представлявано от управителя Г.И.И., Заповед № ФК-171-0379759/25.03.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите да заплати на „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД с ЕИК 203884652, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Алеко Констатинов“ № 11, представлявано от управителя Г.И.И., деловодни разноски за двете инстанции в размер на 1 120лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2020г.
142 Административно дело No 431/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Пазарджик, Решение № РД-02-36-420/28.03.2019г. на заместник-министъра на Регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР, с което й е определена финансова корекция в размер на 10 % от стойността на допустимите разходи, която е изчислена в размер на 193 495, 07 лева с ДДС. Осъжда Министерството на регионалното развитие и благоустройство да заплати на община Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2020
Административно дело № 336/2020
РЕШЕНИЕ № 4603 от 21.04.2020 г. по адм. дело № 336/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №694/28.10.2019 г. на Административен съд – Пазарджик постановено по административно дело №431/2019 г. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Пазарджик сумата от 1950 (хиляда деветстотин е петдесет) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.4.2020г.
143 Административно дело No 432/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДОВЕРИЕ-ГППМП ООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да бъде осъдена Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на дружеството сумата от 150,00лв. имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 233 по описа на Районен съд Пазарджик за 2014 г., в производството по което с Решение от 31.03.2014г. е отменено Наказателно постановление № 439 от 28.11.2013г. на Директора на Регионална здравноосигурителна каса Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума в размер на законната лихва за периода от 18.04.2014г.(влизане в сила на съдебното решение), до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да заплати на Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1 сумата от 250,00лв.(двеста и петдесет лева), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.7.2020
Административно дело № 12004/2019
ОТМЕНЯ решение № 562/ 09.08.2019 г. по адм. дело № 432/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на „Доверие – ГППМП“ ООД със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул. „Батак“ № 6, ЕИК 112604109, сумата 150 (сто и петдесет) лева, представляваща обезщетение за имуществена вреда, изразяваща се в заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с обжалването на наказателно постановление №439/28.11.2013г. на директора на Регионалната здравноосигурителна каса - Пазарджик, отменено с решение от 31.03.2014 г. по НАХД № 233/2014 г. по описа на Районния съд съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.04.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на „Доверие – ГППМП“ ООД със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул. „Батак“ № 6, ЕИК 112604109, разноски в размер на 635, 50 лева (шестстотин тридесет и пет лева и петдесет стотинки). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2020г.
144 Административно дело No 435/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318003473-091-001 от 27.12.2018г., издаден от И. К.К., на длъжност началник на Сектор „Ревизии“ в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Т.А.Т.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 153 от 15.03.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за Г.Н.Д. са определени задължения към бюджета за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за отчетен период 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 3181,04лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 1828,44 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2020
Административно дело № 9642/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406/19.06.2019 г. постановено по адм.д.№435 по описа на Административен съд гр.Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2020г.
145 Административно дело No 436/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2019г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318003474-091-001/27.12.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който на М.Г.Д. против е начислен данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2012 г. 2 497,54 лв. ведно с прилежаща лихва 1 435,57, т.е. общо задължение в размер на 3 933,11 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2020
Административно дело № 9363/2019
С решение № 1382 от 28.01.2020 г. по адм. дело № 9363/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 435/24.06.2019 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, постановено по адм. дело № 436/2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.1.2020г.
146 Административно дело No 447/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност КУБИК М3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318003278-091-001/07.12.2018 г., потвърден с Решение № 122/26.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Кубик М3“ ЕООД с ЕИК 204450146, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, офис 16, с адрес за кореспонденция гр. Септември, бул. „България“ № 155, представлявано от В.С.Й. - управител, направените по делото разноски в размер на 2 140 /две хиляди сто и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.7.2020
Административно дело № 5276/2020
Решение № 10575 от 30.07.2020г. на ВАС - София , Първо отделение по АД № 5276/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 11.02.2020 г., постановено по адм. дело № 447 от 2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати в полза на „Кубик М3“ ЕООД, представлявано от В. Й. със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201 А, офис 16 сумата от 1000 лв. /хиляда лв./, представляваща разноски за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.7.2020г.
147 Административно дело No 461/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К. С. Ч.-Р., ЕИК 112520604, против Заповед № 13/РД-09-238 от 08.03.2019 г. за частично прекратяване на договор за показване на болнична помощ по клинични пътеки № 13/РД-29-411 от 30.05.2018 г. на директора на РЗОК – Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К. С. Ч.-Р., ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 4.11.2020
Административно дело № 14050/2019
РЕШЕНИЕ № 13629 от 04.11.2020 г. по адм. дело № 14050/ 2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 616 от 15.10.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 461/2019г. ОСЪЖДА “Уни Хоспитал“ ООД със седалище в гр. Панагюрище да заплати в полза на РЗОК Пазарджик сумата от 100/сто/ лева представляващи разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.11.2020г.
148 Административно дело No 465/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.И., ЕГН **********, с посочен адрес ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за Развитие на селските райони 2014-2020 за кампания 2017 с изх.№ 02-130-6500/927/15.02.2019 г., издадена от заместник - изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2020г.
149 Административно дело No 467/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност СТРОЙИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.12.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001618003169-091-001 от 17.12.2018г., издаден от В.И.И., на длъжност началник на сектор в Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Т.И.К.на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 175 от 25.03.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който спрямо „Стройинвест“ ЕООД, ЕИК 112654076, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна”, №5, вх. Б, ет. 1, ап. 3 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 3271,42лв. по фактури №587 от 25.07.2013г. и № 589 от 31.07.2013г., издадени от „Елци“ ЕООД ; допълнително е начислено задължение за данък върху добавената стойност за внасяне в общ размер на 32867,69лв. за активи, които се употребяват за лични нужди и/или употреба извън икономическата дейност на дружеството и са начислени лихви за просрочия при разчитането на данъчните задължения с бюджета в общ размер на 11761,36лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите, да заплати на „Стройинвест“ ЕООД, ЕИК 112654076, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна”, №5, вх. Б, ет. 1, ап. 3, сумата от 1050,00лв.(хиляда и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.7.2020
Административно дело № 2353/2020
ОТМЕНЯ решение № 901/09.12.2019 г., постановено по адм.дело № 467/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Стройинвест“ ЕООД, срещу ревизионен акт № Р-16001618003169-091-001/17.12.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 175/25.03.2019 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив. ОСЪЖДА „Стройинвест“ ЕООД, ЕИК 112654076, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 4317,22 лева (четири хиляди триста и седемнадесет лева и 22 ст.). Решението е окончателно.
В законна сила на 9.7.2020г.
150 Административно дело No 478/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ 1 ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказ на главен архитект на Община Батак обективиран в писмо с рег.№ 53-00-41/18.03.2019г . ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Батак, за разглеждане и произнасяне по заявление на „Слънчев цвят 1“ООД с вх.№ 53-00-41/05.02.2019г. до Кмета на община Батак , с искане да бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект – дървена градинска къща и метален гараж, в УПИ № 02837503.1253 от кв.4 по плана на гр.Батак, к.к. „Цигов чарк“при спазване на задължителните указания на съда. ОСЪЖДА Гл.архитект на община Батак от бюджета на община Батак да заплати на „Слънчев цвят 1“ООД с ЕИК 200546138, със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Антон И.“№9 представлявано от Енгел П. сумата от 650 лв., от които 50.00 лв. платена държавна такса,200.00 лв. депозит за вещо лице и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, съгласно чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
151 Административно дело No 490/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.З.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.12.2019г.
ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 81/11.04.2019 год., издадено от главния архитект на община Пазарджик ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на Н.З.В. *** сумата от 820 (осемстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Признава оспорването на истинността на заявление за строеж, вх. № УТ – 471/29.03.2019 год. (л. 27) и заявление за съгласуване на инвестиционен проект, вх. № УТ – 471/29.03.2019 год. (л. 29) и инвестиционен проект (л. 48) относно подписа на жалбоподателя за доказано и изключва същите от доказателствата по делото. Препис от настоящото решение, ведно с оспорените документи, да се изпрати на Районна прокуратура – Пазарджик след влизането му в сила. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.1.2020г.
152 Административно дело No 517/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Н.Д., ЕГН: ********** ***, срещу Заповед № ДС-76 от 03.04.2019г. на Областният управител на Област с административен център Пазарджик, с която за изграждане на обект „Аварийно възстановяване на път ІІІ-843 Велинград – Сърница, от км. 4+000 до км. 14+100“ на територията на Община Велинград, обл. Пазарджик е постановено отчуждаване на недвижими имоти, подробно описани в приложение към същата по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение, като е определено общо парично обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти – частна общинска собственост и поземлени имоти – частна общинска собственост в размер на 5347,00лв., а на индивидуалните – съобразно приложението към заповедта, според експертните оценки, изготвени от оценител на имотите през м. октомври 2018г., в частта относно определено обезщетение от 84,00лв. за 0,227дка. от поземлен имот 028033 от картата на възстановената собственост на землището на с. Грашево, общ. Велинград, съставляващ ливада, целият с площ от 3,078дка. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.6.2020г.
153 Административно дело No 532/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, представлявано от синдика И.Л.К., срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-04 от 30.01.2019г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по молба вх. № ДК-04-25-00-046 от 17.01.2019г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, с искане да се произнесе по жалба вх. № ДК-04-25-00-223 от 21.02.2017г. на „Булгар Минерали Стрелча“ АД и „Сайлест“ ЕООД в частта ? по искането за отмяна като незаконосъобразно на Разрешение за строеж № 39 от 22.11.2016г., издадено от Главния архитект на Община Стрелча за строеж „Производствена база за пегматит, съоръжения и складове към нея“ в поземлен имот 000680, м. „Радин дол“, землище с. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител „Булгармин Инженеринг“ АД. ОСЪЖДА „Булгар Минерали Стрелча“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 200117532, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, София сумата от 100,00лв. ( сто лв.) представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 19.2.2020г.
154 Административно дело No 534/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я.,***, против Заповед № 1509/13.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ II-968, кв. 149 по плана на гр.Пазарджик, изпълнен от нея без строителни книжа. ОСЪЖДА В.Б.Я.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.6.2020
Административно дело № 9585/2019
РЕШЕНИЕ № 6679 от 03.06.2020 г. по адм. дело № 9585/ 2019 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 527 от 19.07.2019 г. по адм. дело №534/2019 г. на Административен съд – Пазарджик . ОСЪЖДА В.Б.Я. ***, ЕГН ********** ***0лв /сто лева/, разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2020г.
155 Административно дело No 545/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от С.И.Д., с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 25 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора гр. Пазарджик от 04.07.2014г. до 09.04.2015г. и от 20.12.2017г. до 20.04.2018г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. Решението, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2020
Административно дело № 13848/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1727 от 03.02.2020 г. по адм. дело № 13848/ 2019 г. на ВАС- Трето отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13848/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Изпраща делото на Административен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Р Е Ш Е Н И Е № 445/13.7.2020г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 639/21.10.2019 г., постановено по адм. дело № 545/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 13.7.2020г.
156 Административно дело No 552/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Ескулап“ ООД, с ЕИК 822100491, представлявано от своя управител К.Н., против Заповед № 13/РД-09-475/25.04.2019г. на директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ Ескулап“ ООД, с ЕИК 822100491, представлявано от своя управител К.Н., да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик разноски в размер на 100(сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 22.5.2020
Административно дело № 3135/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 6019 от 22.05.2020 г. по адм. дело № 3135/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "МБАЛ-Ескулап" ООД срещу решение №758 от 11.11.2019 г., постановено по адм. дело № 552/2019 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 3135/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 3.7.2020г.
157 Административно дело No 553/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЕОРГИ С. АВРАМОВ" ПОДЕЛЕНИЕ КЪМ ЛТУ С.ЮНДОЛА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.11.2019г.
ОСЪЖДА Държавна комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката да заплати на Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, поделение към ЛТУ, с. Юндола, сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 434/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград и КАНД № 11/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № К-039123/23.07.2018 г., издадено от директора на РД на областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърждали и Стара Загора към КЗП гр. София. ОСЪЖДА Държавна комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката да заплати на Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, поделение към ЛТУ, с. Юндола, направените по настоящото дело разноски в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.1.2020г.
158 Административно дело No 555/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.С.М. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5 от 06.01.2004г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено „….Попълване на кадастъра с верните имотни граници на поземлен имот с пл. № 417, квартал 35, като от него и от имот пл. № 312 образуват нов имот пл. № 1022-общински в кв.35 по кадастралния план на с. Сърница…“ ОСЪЖДА Кмета на Община Велинград да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 5624/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/21 февруари 2020 г., постановено по адм. д. № 555/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И. И., [ЕГН], да заплати разноски за юрисконсултско възнаграждение, за тази инстанция, на Община Сърница в размер на 100 лева. ОСЪЖДА И. И., [ЕГН], да заплати разноски за юрисконсултско възнаграждение, за тази инстанция, на Община Велинград в размер на 100 лева. ОСЪЖДА И. И., [ЕГН], да заплати разноски за тази инстанция на А. М., съобразно представения списък и договор за правна помощ и съдействие от 16 март 2020 г. в размер на 600 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
159 Административно дело No 561/2019, IV състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕКСПОАР ТРАНС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Експоар Транс груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Слави Йовчев“ № 19, Решение № 769 на директора на Териториална дирекция „Тракийска“, с което на основание чл. 58, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗАДС е прекратена регистрацията по удостоверение с номер BG 003 000 C 0459/14.09.2016 год. на „Експоар Транс груп“ ЕООД. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2020
Административно дело № 6914/2020
В законна сила на 10.11.2020г.
160 Административно дело No 570/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАЛЪЧ ГРУП ЕООД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Калъч груп“ ЕООД, със седалище гр. Сърница, ул. „Васил Левски“ № 24, Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане с рег. № BG05М9ОР001-1.008-0669/4 от 25.04.2019 г., издадено от Заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. ОСЪЖДА Министерството на труда и социалната политика, гр. София, да заплати на „Калъч груп“ ЕООД, със седалище гр. Сърница, ул. „Васил Левски“ № 24, съдебно-деловодни разноски в размер на 3298 (три хиляди двеста деветдесет и осем) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2020
Административно дело № 2673/2020
РЕШЕНИЕ № 7666 от 17.06.2020 г. на ВАС София, Седмо отд. по адм. д. № 2673/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №963/27.12.2019 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело №570/2019 година. Осъжда Министерство на труда и социалната политика да заплати на „Калъч груп“ЕООД съдебни разноски в размер на 2880/две хиляди осемстотин и осемдесет лева/- платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.6.2020г.
161 Административно дело No 576/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Е. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали както следва : площта от 0,91ха., попадаща в парцел № 00254-172-1-1, намиращ се в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик ; площта от 0,16ха., попадаща в парцел № 00571-230-7-1, намиращ се в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик ; площта от 0,50ха., попадаща в парцел № 05459-27-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,10ха., попадаща в парцел № 05459-393-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,32ха., попадаща в парцел № 05459-482-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,70ха., попадаща в парцел № 05459-482-2-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,22ха., попадаща в парцел № 10505-30-1-1, намиращ се в землището на с. Величково, общ. Пазарджик ; площта от 0,29ха., попадаща в парцел № 63032-320-5-1, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик ; площта от 0,14ха., попадаща в парцел № 63032-429-1-2, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; площта от 0,12ха., попадаща в парцел № 65437-48-1-1, намиращ се в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик ; площта от 0,04ха., попадаща в парцел № 65468-134-4-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; площта от 0,01ха., попадаща в парцел № 65468-134-6-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,12ха., попадаща в парцел № 65468-479-6-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик;площта от 0,11ха., попадаща в парцел № 66559-582-1-1, намиращ се в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик ; площта от 0,21ха., попадаща в парцел № 78056-121-1-1, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик ; площта от 0,28ха., попадаща в парцел № 78056-346-1-1, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик ; площта от 0,09ха., попадаща в парцел № 78056-348-2-1, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик ; площта от 0,15ха., попадаща в парцел № 81089-3618-3-1, намиращ се в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, всички заявени от П.И.Е., ЕГН **********,*** ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.И.Е., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: площта от 0,19ха., попадаща в парцел № 05459-400-1-1, намиращ се в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово ; площта от 0,11ха., попадаща в парцел № 55556-41-1-1, намиращ се в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик ; площта от 0,14ха., попадаща в парцел № 65468-112-7-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,14ха., попадаща в парцел № 65468-129-8-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,10ха., попадаща в парцел № 65468-129-9-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,42ха., попадаща в парцел № 65468-485-12-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; площта от 0,18ха., попадаща в парцел № 65468-7-5-1, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик ; ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на П.И.Е., ЕГН **********,***, сумата от 850,00лв. (осемстотин и петдесет лв.), представляваща съответната част от извършени разноски по производството. ОСЪЖДА П.И.Е., ЕГН **********,***, да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, сумата от 335,00лв. (триста тридесет и пет лв.), представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсултска защита и заплатен депозит за вещи лица. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 8619/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение №388/03.07.2020 г., постановено по адм. д.576/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.12.2020г.
162 Административно дело No 577/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-25-556 от 09.04.2019г. на д-р Христо Добрев, на длъжност Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас с която на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, за нарушения по чл. 55, ал. 2, т. 3 и т. 7 и чл. 30, т. 1 и т. 5 от НРД за МД 2018г. и по чл. 55, ал. 2, т. 3 от ЗЗО и чл. 275, ал. 1, т. 4 от НРД за МД 2018г., на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени три санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, сумата от 50,00лв. (петдесет лева), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 14164/2019
ОБЕЗСИЛВА Решение № 578 от 03.10.2019 г., постановено по административно дело № 577/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с която е отменена Заповед № РД-25-556/09.04.2019 г. на Директора на РЗОК - Бургас в частта ? по т. 1 и т. 2, с която, на основание чл. 400, ал. 3 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2018г., на "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, ЕИК 201889501, са наложени санкции „финансова неустойка“ в размер от 200 (двеста) лева всяка, или общо 400(четиристотин) лева. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част. ОТМЕНЯ Решение № 578 от 03.10.2019 г., постановено по административно дело № 577/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в останалата му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, против Заповед № РД-25-556/09.04.2019 г. на Директора на РЗОК - Бургас в частта ? по т.3, с която на основание чл.400, ал.3 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2018г., й е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, ЕИК 201889501 да заплати на РЗОК- Бургас сторените разноски за касационната инстанция в размер на 300 лева /триста лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2020г.
163 Административно дело No 580/2019, VI състав Закон за движението по пътищата И.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.П. срещу мълчалив отказ на Началник сектор „Пътна Полиция“ при ОДМВР Пазарджик по подадено от него заявление с вх. № 100600-7082/12.04.2019г. за прекратяване на регистрацията на собствен на жалбоподателя ЛА с рег. № РА3244ВС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 4.3.2020
Административно дело № 2752/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3308 от 04.03.2020 г. по адм. дело № 2752/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 1307/24.01.2020 г. на И.Г.П., със съдебен адрес ***, чрез адв. А.П. ***, срещу решение № 851/2.12.2019 г., постановено по адм. дело № 580/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2752/2020 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.5.2020г.
164 Административно дело No 582/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.С.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.7.2019г.
Отменя Заповед № 22/17.01.2018 г. на кмета на община Пещера, с която същият е отказал на С.С.Й. изработването на проект за изменение на плана за регулация, с което се затваря ул. „Симон Налбант“ между о.т. 283 – 284 и за имот с идентификатор 56277.501.379 по КККР на гр. Пещера се обособява УПИ VІ-379, кв. 33 по плана на гр. Пещера, за сметка на част от ул. „Симон Налбант“ между о. т. 283 – 284, като са изложени мотиви за това. Изпраща делото като преписка на кмета на община Пещера за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания и срок в мотивите на настоящото решение. Осъжда Община Пещера да заплати на С.С.Й. ***, разноски по делото в размер на 1 410 лв. /хиляда четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2020
Административно дело № 11922/2019
С решение № 5854 от 20.05.2020 г. по адм. дело№ 11922/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558 от 25.07.2019 г. по адм. дело № 582/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 да заплати на С.С.Й. сумата 600.00 (шестстотин) лева разноски в касационното производство, представляващи възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.5.2020г.
165 Административно дело No 587/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000198 от 05.04.2019г. на Началник Група към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която за нарушения по чл. 174, ал. 3, пред. второ от ЗДвП, чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, 190, ал. 3 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП, спрямо Б. е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282432470. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
166 Административно дело No 589/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.С.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на П.С.Я., ЕГН ********** ***, в момента в Затвор Пазарджик обезщетение в размер на 5800,00лв. (пет хиляди и осемстотин лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 30.08.2009г. до 27.05.2019г. включително, с изключение на периодите20.09.2016г. – 30.09.2016г ; 19.09.2018г. - 30.09.2018г.; м.11.2018г.; - 29.01.2019г. - 20.02.2019г.; м.04.2019г. и м.05.2019г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 27.05.2019г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на П.С.Я., ЕГН ********** ***, в момента в Затвор Пазарджик да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 4800,00лв. до пълния заявен размер от 100000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 30.08.2009г. до 27.05.2019г., включително периодите20.09.2016г. – 30.09.2016г ; 19.09.2018г. - 30.09.2018г.; м.11.2018г.; - 29.01.2019г. - 20.02.2019г.; м.04.2019г. и м.05.2019г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.6.2020
Административно дело № 896/2020
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №896/2020 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Определение № 915/22.06.2020 г. на АС Пазарджик ОТМЕНЯ определението си от 17.06.20202г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 157/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик – касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2020г.
167 Административно дело No 597/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ“Ескулап“ ООД, с ЕИК 822100491, представлявано от своя управител д-р К.Н., против Заповед № 13/РД-09-504/09.05.2019г. на директора на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик, с която са наложени дванадесет санкции „финансова неустойка“, всяка в размер на 200 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности за 2018г. ОСЪЖДА МБАЛ“Ескулап“ ООД, с ЕИК 822100491 да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2020
Административно дело № 14316/2019
РЕШЕНИЕ № 3085 от 26.02.2020 г. по адм. дело № 14316/ 2019 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 609/14.10.2019г., постановено по адм. дело № 597/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ – Ескулап“ ООД, гр. Пазарджик да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик съдебни разноски в размер на 100 лева (сто лева) – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.2.2020г.
168 Административно дело No 598/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АВТО ПРЕЦИЗ-ИВАНОВ 1 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.7.2019г.
Отменя Писмо № 37-02-20-19/4/13.03.2019 г., съдържащо отказ по отношение на „Авто Прециз – И. 1“ ЕООД за издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Изпраща делото като преписка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания и срок в мотивите на настоящото решение. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Авто Прециз – И. 1“ ЕООД разноски по делото в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.8.2020
Административно дело № 12533/2019
С решение № 10640 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 12533/2019 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 556/24.07.2019 г. по адм. дело № 598/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.8.2020г.
169 Административно дело No 603/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ К.С. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦ.ПОЛИТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.10.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане с рег. № BG05М90Р001-1-008-0153/2 от 11.04.2019 г. на Зам.-министър на Министерството на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. ВРЪЩА преписката на Зам.-министър на Министерството на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Зам.-министър на Министерството на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да заплати на ЕТ „Катя Стойнова“ с ЕИК 112012883, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Вела Пеева“ № 38, представлявано от К.Г.С., направените по делото разноски в общ размер на 4 445.80 /четири хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и осемдесет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.5.2020
Административно дело № 988/2020
Решение № 5483 от 12.05.2020г. на ВАС по АД № 988/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №709/30.10.2019 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело №603/2019 г., в частта, с която е отменено Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане с peг. №BG05M90P001-1-008-0153/2 от 11.04.2019 г. на заместник - министър на Министерството на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в частта, в която е определен общ размер на неверифицираните средства, възлизащ на 74 981.04 лева, от които: 29 600,00 лева в бюджетно перо III.3.1 „Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност I“ по фактури №00000000350/12.10.2018 г. и №00000000365/20.12.2018 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗУСЕСИФ, 29 690,00 лева в бюджетно перо III.7.1 „Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде“ по фактури №00000000349/12.10.2018 г. и №00000000359/12.12.2018 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗУСЕСИФ, 7 574,78 лева в бюджетно перо III.8.1 „Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3“ по фактура №00000000351/17.10.2018 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗУСECИФ и във връзка с Условията за кандидатстване по схемата, 717,48 лева в бюджетно перо III.6.1 „Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност“ по фактура №00000000084/17.12.2018 г., на основание чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗУСECИФ във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от ПМС №189/2016 г., 7 398,78 лева в бюджетно перо V.10.1 „Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта“ на основание чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ и във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от ПМС №189/2016 г., както и в частта, с която съдът е постановил връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне, с указания по тълкуването и прилагането на закона, както и е осъдил органа да заплати на ЕТ „К. Стойнова“ разноски в общ размер на 4 445, 80 лева. ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика да заплати на ЕТ с фирма „К. Стойнова”, ЕИК 112012883 разноски в размер на 2016 лева (две хиляди и шестнадесет лева) пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.5.2020г.
170 Административно дело No 617/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. с ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № Р–16001318004195-091-001/20.02.2019 г., потвърден с Решение № 284/09.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Х.Д.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 1 542 /хиляда петстотин четиридесет и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 15.6.2020
Административно дело № 5491/2020
Разпореждане № 7393 от 15.06.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД 0 5491/2020г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 6489/18.05.2020г. по описа на ВАС, подадена от Х. П., чрез адвокат А., срещу решение № 35 от 16.01.2020г. по адм.д.№ 617 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5491/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Първо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.7.2020г.
171 Административно дело No 618/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Ц.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.11.2019г.
Отменя Заповед № 23/13.05.2019 г. на кмета на община Септември, с която e одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗР на УПИ ХI-197 в кв. 25 по плана на с. Виноградец, с който той се разделя на два нови УПИ: XI-197 с площ 405 кв.м. и XXV-197 с площ 405 кв.м., като в новообразуваните УПИ се предвижда запазване на жилищната сграда и нова нискоетажна свободностояща застройка с параметри на устройствената зона „Жм“ (Жилищна с малка височина) с показатели: плътност на застрояване – 60 %, минимална озеленена площ – 40 %, КИНТ – 1,2, Н – до 10 м., съгласно представения проект за изменение на ПРЗ. Осъжда община Септември да заплати на А.Ц.Ш. разноски по делото в размер на 160 лв. (сто и шестдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.10.2020
Административно дело № 2292/2020
С решение № 12982 от 20.10.2020 г. по адм. дело № 2292/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 752/11.11.2019 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело № 618/2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.10.2020г.
172 Административно дело No 619/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност АРКУС ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40, против Ревизионен акт № Р-16001618004393-091-001 от 13.02.2019г., издаден от Теменужка Вангелова Петкова, на длъжност началник на сектор в Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Елена Костадинова Стоицева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 286 от 09.05.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество, за отчетен период 01.06.2018г. до 30.06.2018г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 22400,00лв. по 15 броя фактури, издадени от „А.Д.-Д.Д.“ ЕООД, ЕИК 201831665, като са начислени лихви за просрочие при разчитането на данъчните задължения с бюджета в общ размер на 75,01лв. ОСЪЖДА „А.Т.“ ЕООД, ЕИК 202587121, със седалище и адрес на управление: с. Калугерово, ул. „Седемнадесета“, № 40 да заплати на Национална агенция по приходите, гр. София сумата от 1204,25, лв./хиляда двеста и четири лв. и двадесет и пет ст./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
173 Административно дело No 622/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1473 от 10.05.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено на А.И.П., държавен служител- младши инспектор, младши автоконтрольор в група „КПДГПА“, в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР –Пазарджик дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на А.И.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване
В законна сила на 2.3.2020г.
174 Административно дело No 625/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители БРИГАДА ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.10.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-131-2600/169 от 15.05.2019 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София. ОСЪЖДА Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ № 1, ет. 2, ап. 2, представлявано от А.А.Т., направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.6.2020
Административно дело № 861/2020
Решение № 7821 от 19.06.2020г. на ВАС - София, Пето отделение по АД № 861/2020г.-ОБЕЗСИЛВА решение №611 от 15.10.2019г. по адм.дело №625/2019г. на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА "Бригада" ЕООД с ЕИК 112659461 с адрес гр.Пазарджик, ул."Есперанто" №1, ет.2, ап.2, представлявано от А.Т. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" разноски в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2020г.
175 Административно дело No 629/2019, IV състав КСО ГЕО ВИАЖЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Гео Виажен“ ЕООД, ЕИК 203300478, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6А, против Решение № 1012-12-693#1/13.05.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Гео Виажен“ ЕООД, ЕИК 203300478, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6А, да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2020
Административно дело № 14619/2019
РЕШЕНИЕ № 6404 от 29.08.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 14619/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 625 от 17.10.2019 год. постановено по адм. д. № 629 по описа за 2019 год. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА "Гео Виажен" ЕООД ЕИК 203300478 представлявано от управителя Кирил Георгиев да заплати на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Пазарджик разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2020г.
176 Административно дело No 637/2019, II състав ДОПК А.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.В.П., ЕГН **********,***, срещу Решение № 012 от 19.04.2019г., издадено от И.Т.Ш., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Панагюрище, с което е потвърден Акт за установяване на задължения по декларация № АУЗД6307003452-1 от 04.04.2019г., издаден от В.Б.З., на длъжност главен инспектор „МДТ“ при Община Панагюрище, съответно с който за А.В.П. са определени задължения за данък върху превозните средства за календарните 2016г., 2017г., 2018г., общо в размер на 540,75лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 74,48,68лв. ОСЪЖДА А.В.П., ЕГН **********,***, да заплати на Община Панагюрище, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 20.1.2020
Административно дело № 646/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А. П. чрез адв. Р. К., против решение № 728 от 06.11.2019 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. д. № 637/2019 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № …./2019 г. по описа на Върховния административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 12.2.2020г.
177 Административно дело No 647/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 366 от 16.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено, К.К.Т.,ЕГН********** ***, да премахне незаконен строеж : част от стопанска сграда, попадаща в УПИ ХІІ-магазин, кв. 35 по плана на гр. Стрелча с размери 4,75м./4,05м. ОСЪЖДА Община Стрелча, обл. Пазарджик да заплати на К.К.Т.,ЕГН********** ***, сумата от 675,00лв. (шестстотин седемдесет и пет лв.), направени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.6.2020г.
178 Административно дело No 648/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕИМ 1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отменя Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частите ?, с които са изключени от площите в добро земеделско състояние следните три площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 0.16 ха, попадаща в парцел № 65807-168-2-1, площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 65807-188-2-1 и площта от 0.10 ха, попадаща в парцел № 65807-863-3-1 и трите, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Отхвърля жалбата на „ЕИМ 1“ ЕООД против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните седем площи, заявени за подпомагане от жалбоподателя: площта от 2.64 ха, попадаща в парцел № 65807-163-10-1, , площта от 0.46 ха, попадаща в парцел № 65807-171-2-1, площта от 0.12 ха, попадаща в парцел № 65807-171-3-1, площта от 1.09 ха, попадаща в парцел № 65807-207-1-1, площта от 0.36 ха, попадаща в парцел № 65807-207-2-1, площта от 5.24 ха, попадаща в парцел № 65807-311-1-1 и площта от 0.59 ха, попадаща в парцел № 65807-846-2-1 и седемте, находящи се в землището на с. Свобода, община Стрелча, заявени за подпомагане от жалбоподателя в качеството му на земеделски производител. Осъжда „ЕИМ 1“ ЕООД да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2020г.
179 Административно дело No 652/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.10.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.М.Б. с ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 568/2020
Определение№ 1105 от 23.01.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 568/2020г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 568/2020 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение. Изпраща делото на Административен съд - Пазарджик по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. РЕШЕНИЕ № 417/08.07.2020 Г ПО АД 120/2020 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ОСТАВЯ В СИЛА решение № 698/28.10.2019 г., постановено по адм. дело № 652/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 8.7.2020г.
180 Административно дело No 653/2019, IV състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Й.Б. ***, Ревизионен акт № Р-16001318004501-091-001 от 07.02.2019 г., потвърден с Решение № 251/24.04.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Д.Й.Б. ***, разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2020
Административно дело № 1724/2020
Решение № 6045 от 26.05.2020 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 1724/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 961/27.12.2019 г. по адм.д. № 653/2019 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА НАП-ЦУ-Дирекция „ОДОП“-Пловдив да заплати на Д.Й.Б. 370лв разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.5.2020г.
181 Административно дело No 660/2019, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.С.Т. ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ-МВР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Медицинско удостоверение № 56/14 от 02.04.2019г., издадено от Централната лекарска експертна комисия – Медицински институт МВР в което е определено, че увреждането на Д.С.Т., което е причинило възпаление на левия слухов нерв с невросензорна загуба на слуха на лявото ухо с акустична слухова загуба от 18,75dB при нормален слух двустранно и не е довело до трайно отслабване на слуха, а само до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, което съответства на квалификацията за лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. ОСЪЖДА Д.С.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Медицински институт - МВР, гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“, № 79, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.8.2020
Административно дело № 4566/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/13.01.2020 г., постановено по адм. дело № 660/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Д. Т., [населено място] да заплати в полза на Медицински институт при МВР, разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.8.2020г.
182 Административно дело No 661/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева против Ревизионен акт № Р – 16001318002332-091-001/13.02.2019 г., потвърдената му част с Решение № 301/13.05.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянева“ с ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от Стефанка Спасова Костянева да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 984 (деветстотин осемдесет и четири) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
183 Административно дело No 667/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, сумата в размер на 300 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 12.12.2017г. до 21.05.2018г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.И.В. ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.И.В. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 300 (триста) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. за претърпени имуществени вреди за период 01.01.2011г.-31.12.2018г. като неоснователен и недоказан. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2020
Административно дело № 242/2020
РЕШЕНИЕ № 353 от 24.06.2020 г. по КАД № 242/ 2020 г. на Административен съд- Пазарджик, Х- ти състав: Оставя в сила Решение № 28/13.01.2020 г. по административно дело № 667/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е уважен частично до размер 300 лв., предявеният от А.И.В. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, отнасящ се за периода 12.12.2017 г. до 21.05.2018 г. в който ищецът е пребивавал в Затвор – Пазарджик, във връзка с установеното от съда незаконосъобразно бездействие на ответника да осигури на ищеца минимална жилищна площ от 4 кв.м., като в останалата му част, над уважения размер от 300 лв. до претендирания размер от 50 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Георги Видев.
В законна сила на 24.6.2020г.
184 Административно дело No 668/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.К.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2019г.
Отменя Писмо № 94-Д-22/07.05.2019 г. на главния архитект на община Батак, съдържащо отказ за издаване на виза за проектиране и строителство на „вилно селище“ в имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на „Язовир Батак“ – Зона „А“. Изпраща преписката по заявлението на Д.П.К. – И. за издаване на виза на главния архитект на община Батак, който следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда община Батак да заплати на Д.П.К. – И. разноски по делото в размер на 870 лв. (осемстотин и седемдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
185 Административно дело No 675/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.1.2020г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 940 от 17.12.2019г., постановено по адм. дело № 675 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., като в на стр. 1 ; стр. 13 и стр. 14 в диспозитива на същото вместо „…Община Пазарджик.…“ да се чете „…Община Пещера…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
В законна сила на 13.2.2020г.
186 Административно дело No 677/2019, I състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Н.Б.Н. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Б.Н. , Решение за установяване конфликт на интереси, издадено от постоянна комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет Септември, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Н.Б.Н., в качеството му на кмет на кметство Варвара, община Септември, област Пазарджик, и на основание чл. 171, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси е наложена на Н.Б.Н. ГЛОБА в размер на 1000 лева платими по сметка на Община Септември,като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Септември, от бюджета на община Септември, следва да бъде осъдена да заплати на Н.Б.Н. сумата от 2110 лева, представляваща 10 лева внесена държавна такса и 2100 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат – 300лв. – за запознаване и проучване на делото, 500лв. за изготвяне на жалбата , 1200лв. за представителство пред съда и 100лв. за явяване след второ съдебно заседание. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.10.2020
Административно дело № 5077/2020
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 677 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. Н. от [населено място] срещу Решение за установяване конфликт на интереси от 12.06.2019г., с което Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси при Общински съвет- Септември е установила конфликт на интереси по отношение на Н. Н., в качеството му на кмет на кметство В., [община], област Пазарджик, и на основание чл. 171, ал. 2 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси му е наложила глоба в размер на 1 000 лева, платими по сметка на [община]. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.10.2020г.
187 Административно дело No 678/2019, VI състав КСО Ц.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.М., с ЕГН **********,***, против Решение № 1012-12-71#1/17.05.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-12-00545429/01.04.2019г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 678/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 27.5.2020г.
188 Административно дело No 688/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Б.В.Л. ***, против мълчалив отказ началник на Районно управление Панагюрище да му предостави обществена информация по негово заявлението му от 31.05.2019г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 688/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Осъжда Б.В.Л.,*** да заплати на РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик разноски по производството в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 15.1.2020г.
189 Административно дело No 697/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.А.Г. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.А.Г. Заповед № 19-0340-000048/07.03.2019г. на началник РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.2а б.б. от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Й.А.Г. сума в размер на 695 /шестстотин деветдесет и пет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 20.7.2020г.
190 Административно дело No 699/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отхвърля жалбата на В.Г. ***, подадена против Заповед № 471/05.07.2017 г. на кмета на Община Пещера. Осъжда В.Г. *** да заплати на Община Пещера разноски по делото в размер на 800 лв. (осемстотин лева). ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на „Матраци Симеонов“ ООД със седалище гр. Пещера, ул. „М. Такев“ № 144 разноски по делото в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева). Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2020
Административно дело № 6499/2020
С решение № 15003 от 03.12.2020 г. по адм. дело № 6499/2020 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124/24.02.2020г., постановено по административно дело № 699/2019г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2020г.
191 Административно дело No 708/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.9.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане и връща исковата молба на С.И.Х.,*** дол, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 50 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 708/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.6.2020г.
192 Административно дело No 710/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТОРГУС ООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.11.2019г.
Отменя като незаконосъобразни действията на Служба по Геодезия Картография и Кадастър – Пазарджик по нанасяне на изменения в КККР на гр. Батак по отношение на имот с идентификатор 02837.503.1281, изразяващи се в записването в кадастралната карта и кадастралния регистър, като собственик на имота наред с „Торгус“ ООД и на Държавата, чрез МЗХГ. Осъжда Службата по Геодезия Картография и Кадастър – Пазарджик да заплати на „Торгус“ ООД, ЕИК 822106245 разноски по делото в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2020
Административно дело № 207/2020
С решение № 13730 от 04.11.2020 г. по адм. дело № 207/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 753/11.11.2019г., постановено по административно дело № 710/2019г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.11.2020г.
193 Административно дело No 713/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение ЗДРАВЕ - ВЕЛИНГРАД“ ЕООД, ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от управителя Т.В.У. срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-597 от 04.06.2019г., издадена от Виолета Димитрова, изпълняваща длъжността Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик , с която на дружеството, за нарушения по чл. 287, ал. 3, т. 21 от НРД за МД за 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване ; по чл. 289 от НРД за МД за 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване ; по чл. 287, ал. 3, т. 7 и т. 21 от НРД за МД за 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване ; по чл. 287, ал. 3, т. 6 и т. 21, във връзка с чл. 287, ал. 6 от НРД за МД за 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване ; по чл. 287, ал. 3, т. 6, т. 7 и т. 21, във връзка с чл. 287, ал. 6 от НРД за МД за 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени осемнадесет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение ЗДРАВЕ - ВЕЛИНГРАД“ ЕООД, ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2020
Административно дело № 2695/2020
РЕШЕНИЕ № 13640 от 04.11.2020 г. по адм. дело № 2695/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 958 от 23.12.2019г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 713/2019г. ОСЪЖДА МБАЛ „Здраве - Велинград“ ЕООД да заплати в полза на РЗОК Пазарджик сумата от 100/сто/лева, представляващи разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.11.2020г.
194 Административно дело No 714/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.И.А. НАЧАЛНИКА НА СГКК- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И. ***, подадена чрез адв. Ц., против изменение на КККР на гр. Батак за имот 02837.503.216, на основание Решение № 427/31.07.2013 г. по гр. д. № 38/2011 г. на Районен съд – Пещера. ОСЪЖДА С.И.А. ***, да заплати на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик сумата от 600 (шестстотин) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.10.2020
Административно дело № 2494/2020
РЕШЕНИЕ № 13041 от 21.10.2020 г. по адм. дело № 2494/ 2020 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 950/19.12.2019 г. по адм. д. № 714/2019 г. на Административен съд- Пазарджик. ОСЪЖДА С.И. *** да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите сумата 100лв /сто лева/, разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.10.2020г.
195 Административно дело No 715/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТПК ВЪЗРАЖДАНЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК „Възраждане“ с ЕИК 000330546, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от Т.И.Г. против изменение на КККР на гр. Батак за имоти 02837.503.381, 02837.503.382 и 02837.503.386 на основание решение № 427 от 31.07.2013 г. по гр. дело № 38/2011 на Районен съд – Пещера. ОСЪЖДА ТПК „Възраждане“ с ЕИК 000330546, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от Т.И.Г. да заплати на СГКК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. ОСЪЖДА ТПК „Възраждане“ с ЕИК 000330546, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от Т.И.Г. да заплати на ДГС „Ракитово“, ТП към Южноцентрално държавно предприятие – Смолян към МЗХГ, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Александър Стамболийски“ № 2 направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2020
Административно дело № 185/2020
Решение № 3812/12.03.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 185/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 699 от 28 октомври 2019 година, постановено по адм. дело № 715/2019 година по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Трудово-производителна кооперация „Възраждане“ със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. „Търговска“ № 20, представлявана от управителя Т.И.Г. да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър – град Пазарджик сума в размер на 100.00 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
196 Административно дело No 730/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВИНДЪСТРИ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Ивиндъстри“ ЕООД с ЕИК 200262136, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги С. Раковски“ № 14, представлявано от И. Г. Л. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000369/10.06.2019 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.1.2020г.
197 Административно дело No 749/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.В.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.П. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане с № 13/11208416/3/01/04/01, с рег. изх. №01-163-6500/432 от 06.06.2019г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив. ОСЪЖДА С.В.П. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция – Пловдив, разноски по делото в размер на 100 (сто ) лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2020
Административно дело № 2899/2020
РЕШЕНИЕ № 8833 от 06.07.2020 г. по адм. дело № 2899/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 977 от 30.12.2019 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм.дело № 749/2019 г. ОСЪЖДА С.В.П., ЕГН **********, да заплати на Държавен фонд "Земеделие", Областна дирекция – Пловдив, разноски по делото в размер на 100,00 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.7.2020г.
198 Административно дело No 766/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест от Стефан Янев, прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Септември и действия за ограничаване на популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки, приета с Решение № 189/25.06.2012 г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 766/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и от получаване на определението за Общински съвет Септември, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.6.2020г.
199 Административно дело No 767/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Й.Ц. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.Й.Ц. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-27 от 19.07.2018г. на Началник РДНСК Южен централен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ се оставя в сила Становище-отказ за узаконяване с изх. № 24-00-002/24/14 от 30.01.2018г. на Главен архитект на Община Велинград. ОСЪЖДА Б.Й.Ц., да заплати в полза на Регионална Дирекция за национален строителен контрол Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.8.2020г.
200 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.1.2020г.
ДОПЪЛВА Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, в частта за разноските като: ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик да заплати на А.В.К. разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 921/16.12.2019г. по адм.д. № 768/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик, като на ред 22 от стр. 1 от мотивите на решението вместо „адв. Икономов" да се чете „адв. П." Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 17.1.2020г.
201 Административно дело No 768/2019, VI състав КСО А.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-84#1 от 18.06.2019 г. на Директора ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-932-3 от 09.05.2019 година на ръководителя на осигуряването за безработица. ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по заявлението на А.В.К. с вх. № 121-00-932-2 от 12.03.2019 г., с което е поискала да и бъде отпуснато парично обезщетение за безработица. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 17.1.2020г.
202 Административно дело No 776/2019, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Й.В.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в ОСЗ на 22.10.2019 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.В. ***, против решение на НЕЛК, обективирано в писмо изх. № 2319/05.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 776/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.8.2020г.
203 Административно дело No 778/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК 112520604, с адрес гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявана от д-р Красимира Спасова Чачова-Рангелова, против Заповед № 13/РД-09-666/18.06.2019г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК 112520604, с адрес гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявана от д-р Красимира Спасова Чачова-Рангелова, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик разноски в размер на 100(сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2020
Административно дело № 689/2020
РЕШЕНИЕ № 7071 от 10.06.2020 г. по адм. дело № 689/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 760 / 11.11.2019 г., постановено по административно дело № 778 / 2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Уни- Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик сумата от 100,00 (сто) лева, разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.6.2020г.
204 Административно дело No 781/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.П.,
Ц.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.П. и Ц.Б.П.,***, подадена против Заповед № 619/22.04.2019 г. на Кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 781/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2020
Административно дело № 3682/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5765 от 19.05.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 3682/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 153/28.01.2020 г., постановено по административно дело № 781/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.5.2020г.
205 Административно дело No 783/2019, IV състав Закон за държавния служител С.И.П. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.П. ***, Заповед № ЧР-СП-799/27.06.2019 г. на Председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура/АПИ/. ОСЪЖДА Агенция пътна инфраструктура/АПИ/, гр. София да заплати на С.И.П. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 1 200 (хиляда двеста) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.8.2020
Административно дело № 3995/2020
РЕШЕНИЕ № 10953 от 11.08.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 3995/2020 г. - ОТМЕНЯ решение № 962 от 27.12.2019 г. по адм. дело № 783/2019 г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.П. срещу заповед № ЧР-СП-799/27.06.2019 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа“ в дирекция „Анализи на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, поради съкращаване на длъжността. ОСЪЖДА С.И.П. да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“ сумата 270лв. разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.8.2020г.
206 Административно дело No 784/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители В.П.И. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.12.2019г.
Отхвърля жалбата на В.П.И. ***, против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните площи: площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 05459-102-1-1, площта от 0.43 ха, попадаща в парцел № 05459-157-1-1, и площта от 0.23 ха, попадаща в парцел № 05459-324-3-1, всички находящи се в землището на с. Боримечково, община Лесичово, заявени за подпомагане от жалбоподателката в качеството ? на земеделски производител. Осъжда В.П.И. да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 21.1.2020г.
207 Административно дело No 790/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Ж. ***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0315-000065/15.04.2019 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.1.2020г.
208 Административно дело No 797/2019, VI състав КСО Д.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.И.,*** против Решение № 1012-12-79 #1 от 18.06.2019 година на Директора на ТП на НОИ - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РП-3-12-00560484 от 08.05.2019 година на ръководител на контрола на разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пазарджик. ОСЪЖДА Д.С.И.,***, да заплати в полза на ТП на НОИ - Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
209 Административно дело No 798/2019, I състав КСО С.А.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2019г.
Отменя Решение №1012-12-88/01.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-1076-3 от 22.05.2019г. на Ръководителя на изплащане на обезщетения и помощите при ТП на НОИ – Пазарджик Изпраща преписката на Ръководителя на изплащане на обезщетения и помощите при ТП на НОИ – Пазарджик, като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. Осъжда ТП на НОИ гр. Пазарджик за заплати на С.А.З. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 560 / петстотин и шестдесет /лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 2.3.2020
Административно дело № 1285/2020
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3248 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 1285/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик, срещу решение № 839 от 27.11.2019 г., постановено по административно дело № 798 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 1285/2020 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик, да заплати на С.А.З., съдебни разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.5.2020г.
210 Административно дело No 799/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност НАЙДЕНОВ АГРО 86 ЕООД,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА
  Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Найденов Агро 86“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318003343-091-001/03.01.2019г., потвърден с Решение № 184/27.03.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 799 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.1.2020г.
211 Административно дело No 801/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПАЗАРДЖИК КЪМ АКАДЕМИЯТА НА МВР
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед №4582з-632/09.07.2019г. на Директора на ЦСПП-Пазарджик при Академията на МВР, като незаконосъобразна в оспорената и част – относно жалбоподателя А.М.Д.. ОТМЕНЯ Заповед № 312з-2063/11.07.2019 г. на директора на ОД на МВР – Пазарджик за прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР издадена на основание чл.159, ал.1,т.2,член 226, ал.1,т.7,б.“в“,чл.227 от ЗМВР, Заповед №4582з-632/09.072019г. и предложение с рег.№4582р-4005/10.07.2019г. от Директора на ЦСПП-Пазарджик към академия на МВР, като незаконосъобразно постановена. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване му от страните пред ВАС.
В законна сила на 28.7.2020г.
212 Административно дело No 803/2019, V състав КСО С.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-99/05.07.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-267-3 от 22.05.2019 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане на С.Л.Н. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица, по декларирано прекратяване на правоотношението с „Деза-лукс” ЕООД. Изпраща преписката на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Пазарджик за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания и срок в мотивите на настоящото решение. Осъжда Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик да заплати на С.Л.Н. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2020г.
213 Административно дело No 806/2019, IV състав ДОПК Р.И.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.П. *** против решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 236/02.07.2019 година на директора на ТД на НАП град Пловдив, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 66-20-1004/20.06.2019 г., подадена от Р.И.П. срещу разпореждане изх.№ 1900013-137-0005201/31.05.2019 г., в частта, с която е отказано погасяване по давност на публичните задължения по декларация по образец № 6 за 2010 г. и 2011 г. ОСЪЖДА Р.И.П. *** да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 28.2.2020г.
214 Административно дело No 810/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318005039-091-001 от 09.04.2019г., издаден от З.Д.В., на длъжност началник на сектор в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Ф.Г.К.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена с Решение № 400 от 01.07.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за А.И.Д., за отчетни периоди 15.04.2017г. до 31.07.2017г. са определени задължение за данък върху добавената стойност в общ размер, за разликата от 5283,83лв. до размер на 5388,50лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на разликата от 955,63лв. до 974,04лв. ; за отчетен период от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са установени задължения към бюджета за годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на разликата от 7 372.33 лв. до размер на 8229,98лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на разликата от 704,49лв. до размер на 786,48лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването А.И.Д., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № Р-16001318005039-091-001 от 09.04.2019г., издаден от З.Д.В., на длъжност началник на сектор в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Ф.Г.К.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта потвърдена и изменена с Решение № 400 от 01.07.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за А.И.Д., за отчетни периоди 15.04.2017г. до 31.07.2017г. са определени задължение за данък върху добавената стойност в общ размер на 5283,83лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на 955,63лв. ; за отчетен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са установени задължения към бюджета за годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 510,17лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 100,48лв. ; за отчетен период от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са установени задължения към бюджета за годишен авансов данък по ЗДДФЛ в размер на 7372,33лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 704,49лв. ; за отчетната 2017г. задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 1491,88лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 184,47лв. ; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 864,86лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 106,94лв. ; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 540,53лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 105,31лв. ; за отчетната 2016г. задължителни вноски за държавно обществено осигуряване в размер на 645,12лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 174,24лв. ; задължителни вноски за здравно осигуряване в размер на 403,20лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 108,86лв.; вноски да допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд в размер на 252,00лв. и съответни лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 68,07лв. ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на А.И.Д., ЕГН **********,***, сумата от 61,26лв.(шестдесет и един лв. и двадесет и шест ст.) ОСЪЖДА А.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 836,45 лв. (осемстотин тридесет и шест лв. и четиридесет и пет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.9.2020г.
215 Административно дело No 813/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Б.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на И.Б.Б., подадена чрез адв. Г.М., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 25.1.2020г.
216 Административно дело No 828/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ПЗ-1 от 02.07.2019 г. на Началника на Регионална дирекция национален строителен контрол, гр. Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията е наредено да се премахне незаконен строеж : „Част от водопровод за минерална вода с дължина L=50м.л. – изпълнен в нарушение на ПУП, разположен в „Съоръжение за отводняване 1“ в ПИ № 8793, участващ в УПИ ХІХ-8793 /дере „Власа“/, общински, кв. 229 по план на гр. Велинград, с извършител на строежа Община Велинград, с ЕИК 351580. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, гр. София да заплати на Община Велинград сумата от 950,00 лв. /деветстотин и петдесет лева/ разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2020
Административно дело № 2496/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 959 от 23.12.2019 г., постановено по адм. дело № 828/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик да заплати на община Велинград направените разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.11.2020г.
217 Административно дело No 829/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията на О.А.М. е наредено да се премахне незаконен строеж : „… незаконно изградена пристройка към гараж (петно 1)….“, намиращ се в УПИ „Жилищен комплекс“, кв. 212 по плана на гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище, обл. Пазарджик да заплати на О.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 1010,00лв. (хиляда сто и десет лв.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.3.2020г.
218 Административно дело No 839/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.8.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на община – Пещера, представлявана от кмета на общината, подадена против Решение № 643, прието на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 53, с което е задължен кмета на община Пещера да предостави информация за брутните месечни възнаграждения по длъжностно щатно разписание за всички щатове в общинска администрация – Пещера за 2019 г. и прекратява адм. д. № 839/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 9.3.2020
Административно дело № 12104/2019
С определение № 3575 от 09.03.2020 г.по адм. дело № 12104/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба с вх. № 4974 от 02.09.2019 г., подадена от Н. Зайчев, в качеството му на кмет на Община Пещера, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, чрез пълномощника му Ц. Христов – директор на Дирекция „АПИО“ при общината, срещу Определение № 1146 от 22.08.2019 г., постановено по адм. дело № 839/2019 г. от Административен съд Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № `12104/2019 г. по описа на ВАС , трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от уведомяването на страните. С определение № 8394 от 29.06.2020 г. по адм. дело № 6016/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 3575 от 09.03.2020 г., постановено по административно дело № 12104/2019 г. по описа на Върховен административен съд, трето отделение Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
219 Административно дело No 843/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНРИ-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № ФК-455-0409081/19.07.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП г., с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "г" от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект бензиностанция , находяща се в гр. Панагюрище, ул.“Георги Момеков“№4 и забрана на достъпа до него за срок от 15 /петнадесет/ дни, стопанисвана от "Анри-1" ЕООД и забрана на достъпа до него за срок от 15 /петнадесет/ дни. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на "АНРИ-1" ЕООД с ЕИК 112564821, представлявано от А.К., направените по делото разноски в размер на 720/седемстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2020
Административно дело № 14339/2019
РЕШЕНИЕ № 9509 от 14.07.2020 г. по адм. дело № 14339/ 2019 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 691/25.10.2019 г., постановено по адм. дело № 843/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Анри-1“ ЕООД – гр. Панагюрище направените разноски за касационната инстанция в размер на 600 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2020г.
220 Административно дело No 847/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.З.Н. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2019г.
Отхвърля жалбата на В.З.Н. против Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1872/09.07.2019 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна Администрация“ – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката „спиране от движение“ на собствения му лек автомобил „Хюндай Соната“ за срок от 6 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.10.2020
Административно дело № 1776/2020
С решение № 13356 от 28.10.2020 г. по адм. дело № 1776/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 974/30.12.2019 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм. дело № 847/2019 година, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1872/09.07.2019 година на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.10.2020г.
221 Административно дело No 851/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. и Д.С.Н. ***, Заповед № РД-318 от 10.07.2019 г. на кмета на Община Брацигово. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Брацигово за ново произнасяне по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ по подаденото заявление, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сума в размер на 620 (шестстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2020
Административно дело № 3658/2020
Решение № 14388 от 19.11.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 3658/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4/03 януари 2020 г., постановено по адм. д. № 851/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н. направените по делото разноски за един адвокат в размер на 600 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.11.2020г.
222 Административно дело No 853/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Й.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.12.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ на Кмета на Община – Белово за издаване на разрешение за ползване на тротоарна площ пред хранителен магазин и кафе-аперитив, находящи се в УПИ XIV – Комплексно обслужване, кв. 22 по плана на с. Габровица, Община Белово, обективиран в писмо с изх. № УТ – 741/12.07.2019 г. ИЗПРАЩА преписката на главния архитект на Община – Белово за произнасяне по заявление с № АО – 945/28.06.2019 г. от Г.Й.К. ***, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Кмета на Община – Белово да заплати на Г.Й.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2020
Административно дело № 1874/2020
Решение № 7709 от 18.06.2020г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 1874/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №907/11.12.2019 г. по адм. д. № 853/2019 г. на Административен съд Пазарджик. - ОСЪЖДА община Белово да заплати на Г.Й.К., ЕГН ********** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 300 /триста/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2020г.
223 Административно дело No 856/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.К. НАЧАЛНИК 01 РУ КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0432-000060 от 01.05.2019г. на Началник 01 Районно управление Пловдив към Областна дирекция на МВР, Пловдив, с която спрямо С.С.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаването на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като са отнети Свидетелство за управление на МПС № 282503573 и Контролен талон № 5544095. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пловдив, да заплати на С.С.К., ЕГН **********,***, сумата от 620,00лв. (шестстотин и двадесет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2020г.
224 Административно дело No 857/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.А.Я.,
А.С.Ч.,
Р.В.А.,
Я.А.А.,
Т.А.М.,
Р.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. срещу Разрешение за строеж № 11/07.02.2019г. на главен архитект на Община Пещера с искане за провъзгласяване на неговата нищожност. ОСЪЖДА Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. общо, да заплатят на Ц. Борисов М. сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2020
Административно дело № 5011/2020
РЕШЕНИЕ № 14692 от 26.11.2020 г. по адм. дело № 5011/ 2020 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/08.04.2020г., постановено по административно дело № 857/2019г. описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Я.А.Я. ***, да заплати на Ц.Б.М. ***, сумата 300 (триста) лева за разноски по касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.11.2020г.
225 Административно дело No 865/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.10.2019г.
Отхвърля искова молба на Д.Н.Д. против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявано от директор, с която се иска да бъде осъдена ОДМВР Пазарджик да заплати 300 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 1991/2018г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 18-1006-001045/15.03.2018г на началник сектор ПП при ОДМВР Пазарджик, ведно със законна лихва от подаване исковата молба до нейното окончателно изплащане. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.10.2020
Административно дело № 14662/2019
РЕШЕНИЕ № 12781 от 15.10.2020 г. по адм. дело № 14662/ 2019 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 697/ 28.10.2019 г. по административно дело № 865/ 2019 г. на Административен съд- Пазарджик и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.Н. Дуков сумата от 300 лева обезщетение за имуществени вреди, представляващи разноски за адвокатско възнаграждение, което е заплатено по НАХД № 1991 от 2018 г. на Районен съд- Пазарджик, както и законната лихва, считано от 1.08.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.Н. Дуков разноски за двете съдебни инстанции общо в размер на 615 лв (шестстотин и петнадесет лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 15.10.2020г.
226 Административно дело No 876/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Н.Г. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Н.Г.,***, срещу действие на Началник Служба по геодезия картография и кадастър Пазарджик по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Язовир „Батак“, Зона „А“, гр. Батак, по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.351, като същият имот е заснет с различни площи и нови идентификатори 02837.503.1211 и 02837.503.1212, а в кадастралния регистър, за имот с идентификатор 02837.503.1212 е вписан и друг собственик на недвижимостта. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.12.2020
Административно дело № 5908/2020
ОТМЕНЯ решение № 163/05 март 2020 г., постановено по адм. д. № 876/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ действие на началника на СГКК гр. Пазарджик, с което се одобрява изменение на КККР на язовир „Батак”, Зона „А”, гр. Батак, по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.351, като същият имот е заснет с различни площи и нови идентификатори 02837.503.1211 и 02837.503.1212, а в кадастралния регистър за имот с идентификатор 02837.503.1212 е вписан и друг собственик на недвижимостта. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на М. Г. сумата от 680 (шестстотин и осемдесет) лева разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.12.2020г.
227 Административно дело No 878/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 575/17.07.2019г. на кмет на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 12.3.2020г.
228 Административно дело No 880/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД,
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
  Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, подадена срещу Заповед за налагане на санкции на директора на РЗОК Пазарджик с № 13/РД-09-804 от 12.07.2019 г. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 28.1.2020г.
229 Административно дело No 881/2019, VI състав КСО Д.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 102-12-112#1/02.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ЕГН № 2140-12-127/04.04.2019г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 2 от КСО на Д.В.Б.. ВРЪЩА преписката, образувана по заявлението на Д.В.Б., на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр.Пазарджик за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик за заплати на Д.В.Б., сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
230 Административно дело No 882/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.А.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.11.2019г.
С оттеглянето на жалбата си оспорващият е извършил действия по разпореждане с предмета на делото водещо до десезиране на съда. С оглед на това и на основание чл. 159, т. 8 от АПК , Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.К. ***, против Заповед № 18-7786/29.07.2019 г. на началника на СГКК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 882 от 2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му на останалите страни.
В законна сила на 4.2.2020г.
231 Административно дело No 888/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
РЕЙСЪР АУТО ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ • разпоредби чл.28 ал.2 и ал.3; • чл.28 ал.5 и ал.6; • чл.34 ал.1 в частта относно „събиране" и ал.2; • чл. 35 ал.1, чл.38 ал.1 и чл. 39 ал.1 в частта относно „събиране"; • чл.37 ал.5 в частта относно „събиране и транспортиране". от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово) ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 50.00/петдесет/, представляваща извършени деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 / двадесет/ , представляваща извършени деловодни разноски Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 2.6.2020г.
232 Административно дело No 893/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.11.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Уни-Хоспитал“ ООД, ЕИК 112520604 против т. 3.1 – 5.1 от Писмена покана № 13/29-02-1412/19.07.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която част са описани седем идентични констатации, а именно при седем хирургични интервенции по отношение на различни здравноосигурени лица, като анестезиолог е участвал д-р Гурко Константинов Карчинов, който не е включен в приложение № 1 на Договор № 13/РД-29-411/30.05.2018 г., като специалист по основен трудов договор, като предвид направените констатации с т. 3.1.1., т. 3.1.2., т. 3.1.3. и т. 3.1.4. е наредено жалбоподателят да възстанови четирите получени без правно основание суми, всяка от която по 910 лв., с т. 4.1.1. е наредено същият да възстанови получената без правно основание сума в размер на 1 000 лв. и с т. 5.1.1. и т. 5.1.2. ответникът му е наредил да възстанови двете получени без правно основание суми, всяка от които по 460 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.7.2020
Административно дело № 964/2020
РЕШЕНИЕ № 10387/29.07.2020Г. НА ВАС СОФИЯ, ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АДМ. Д. № 964/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 798 от 18.11.2019 г. по адм. дело № 893/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата от 100,00(сто)лв., представляваща разноски за осъществената защита от юрисконсулт в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.7.2020г.
233 Административно дело No 900/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.2.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията в частта му, с която е определен дължим ДДС по подписания на 31.12.2016 г. приемо-предавателен протокол, между ЕТ „Орион- 10 - Стефанка Костянева“ и „Орион 10 - СИК“ ООД в размер на 27 176,83 лв., заедно с прилежащи лихви, както и лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17 лв. в размер на 362,99 лв. Отхвърля жалбата на ЕТ „Орион – 10 – Стефанка Костянова“ против останалата част от Ревизионен акт № Р-16001618001876-091-001/24.01.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.10.2020
Административно дело № 6075/2020
С решение № 12234 от 05.10.2020 г. по адм. дело № 6075/2020 г. на ВАС -ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 133 на Административен съд – Пазарджик , пети състав, от 24.02.2020г., постановено по адм.д. № 900/19г. в частта му, в която е отменен ревизионен акт № Р - 16001618001876 – 091 – 001/24.01.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, в частта му, с която е са определени лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17лв. в размер на 362,99лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ“Орион 10 – С. Костянова“ – [населено място],[адрес], ЕИК 030100946, представляван от С. Костянева, [ЕГН], против ревизионен акт № Р - 16001618001876 – 091 – 001/24.01.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 425 от 09.07.2019г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ – гр.Пловдив, в частта му, с която е са определени лихви за просрочие върху сумата от 4 823,17лв. в размер на 362,99лв. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 133 на Административен съд – Пазарджик , пети състав, от 24.02.2020г., постановено по адм.д. № 900/19г. в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА ЕТ“Орион 10 – С. Костянова“ – [населено място], [адрес], ЕИК 030100946, представляван от С. Костянева, [ЕГН], да заплати на Национална Агенция по приходите – гр.София разноски по делото за двете инстанции в размер общо на 1 423,61 / хиляда четиристотин двадесет и три лева и 61стотинки/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.10.2020г.
234 Административно дело No 902/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-758 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Ракитово с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията на М.А.Б., ЕГН **********,*** е наредено да се премахне незаконен строеж : „… стопанска сграда, гараж и двуетажна пристройка, напиращи се в ПИ 62004.5.811 по кадастралната карта на гр. Ракитово, ул. „Бежаница“, № 2…“. ОСЪЖДА Община Ракитово, обл. Пловдивска да заплати на М.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 110,00лв. (сто и десет лв. петдесет ст.), направени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 13.2.2020г.
235 Административно дело No 910/2019, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 01.08.2019 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите и потвърденото с него Разпореждане за присъединяване изх. № С190013-105-0184101 от 11.06.2019г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което по изпълнително дело №160103 по описа на ТД на НАП, Пловдив за 2016г. е допуснато присъединяване на публичен взискател по вземане, представляващо глоба в размер на 100,00лв., наложена с Фиш № К1398025 от 26.10.2016 г. на ОД на МВР, Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2020г.
236 Административно дело No 921/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001618006640-091-001/11.04.2019 г., потвърден с Решение № 415/08.07.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ф.А.Ф. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Б., направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 588 /петстотин осемдесет и осем/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.3.2020г.
237 Административно дело No 922/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-1475 от 30.07.2019 г. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 12.3.2020
Административно дело № 2380/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3877 от 12.03.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 2380/20 г. - ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, подадена чрез адв. Шаркова против решение № 843 от 29.11.2020 г., постановено по адм. дело № 922/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по адм. дело № 2380/2020 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДАМ МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. „11-ти август“ № 2, сумата 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Върховния административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9028 от 07.07.20 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 6221/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3877 от 12.03.2020 г. на председателя на Шесто отд. на ВАС по адм.д.№ 2380/2020 г. по описа на ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.7.2020г.
238 Административно дело No 925/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Пещера, представлявана от Николай Зайчев - Кмет против Решение № РД-02-36-868/24.07.2019г., за отказ да се извърши верификация и изплащане на разходи издадено от Заместник – министър на МРРБ и Ръководител на управляващ орган на ОПРР 2014-2020. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 31.12.2019
Административно дело № 14800/2019
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 17742 от 31.12.2019 г. по адм. дело № 14800/ 2019 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба с вх. № 18997/02.12.2019 г. на община Пещера, представлявана от вр.и.д.кмет Зехра Мустафа Алиш, чрез Ц.Х. - директор дирекция "АПИО", срещу решение № 603/14.10.2019 г., постановено по адм. дело № 925/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14800/2019 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.1.2020г.
239 Административно дело No 931/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г. против Заповед № 1715/31.07.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.Г. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.7.2020
Административно дело № 2327/2020
РЕШЕНИЕ № 9167 от 08.07.2020 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 2327/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/3 януари 2020 г., постановено по адм. д. № 931/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С. Р. *** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
240 Административно дело No 933/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност РИГЕЛ 63 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318007317-091-001/10.05.2019 г., в частта, потвърдена с Решение № 434/22.07.2019г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която не се признава приспадане на данъчен кредит общо в размер на 22 564, 40 лв. и лихва в размер на 5 498,68 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ригел 63“ЕООД, с ЕИК 112656814, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Сараньово“ № 1, представлявано от управител Гергана Симова С., направените по делото разноски в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2020
Административно дело № 6277/2020
РЕШЕНИЕ № 12493 от 08.10.2020 г. по адм. дело № 6277/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 251/13.04.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм.дело № 933/2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.10.2020г.
241 Административно дело No 938/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.И. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.И. с ЕГН ********** *** против Заповед № 461/01.08.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е наредено премахването на монтирания преместваем обект „Сглобяема алуминиева конструкция“, находяща се в гр. Панагюрище на ул. „Отец Паисий“ № 31. ОСЪЖДА С.Т.И. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 12.10.2020
Административно дело № 1904/2020
Протокол от 12.10.2020г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 1904/2020г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С. И. против решение № 856/03.12.2019 г., постановено по адм. дело № 938/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1904/2020 г. по описа на Върховен административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 20.10.2020г.
242 Административно дело No 944/2019, II състав КСО П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № РВ-3-21-00552361 от 18.04.2019г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ София - град, с което е разпоредено П.Н.М., ЕГН:**********,*** да възстанови, недобросъвестно получени парични обезщетения за временна нетрудоспособност, поради общо заболяване за периода от 29.03.2018г. до 11.07.2018г., включително в общ размер на 4131,05лв. от които 3794,77лв. – главница и 336,28лв. лихви, потвърдено с Решение № 1040-21-269 от 28.06.2019г. на Директора на Териториално поделение София на Националния осигурителен институт. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64 да заплати на П.Н.М., ЕГН:**********,***, сумата от 850,00лв.(осемстотин и петдесет лева), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 25.5.2020г.
243 Административно дело No 946/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Г.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.П.,***, срещу Заповед №18-7645/24.07.2019г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с която е одобрено изменение в КККР на гр.Костандово, община Ракитово, одобрена със заповед № РД-18-1637/20.09.2018г. на изп. директор на АГКК, представляващо отстраняване на грешка в одобрената КК. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София /юридическо лице, съгласно чл.10 ал.1 от ЗКИР/ да заплати на А.Г.П.,*** направените в производството разноски от 960 /деветстотин и шестдесет/лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 7.2.2020г.
244 Административно дело No 949/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.12.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Л.А.В. против мълчалив отказ на кмета на община Белово, постановен по подадено от жалбоподателя Заявление с вх. № БМ-98/17.07.2019 г. за издаване на становище относно допустимия вид и брой животни за отглеждане. Прекратява административно дело № 949 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 30.1.2020г.
245 Административно дело No 951/2019, III състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"-ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-723/32-232259/09.08.2019 г. на Директора на Агенция „Митници“ – Централно митническо управление, с което е отнет лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки с адрес гр. Пазарджик, м.“Чукур савак“, както и е прекратено действието на посочения лиценз № 597 за управление на данъчния склад. ОСЪЖДА Директора на Агенция „Митници“ – Централно митническо управление да заплати на „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 203430856, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, м. „Чукур савак“, поземлен имот № 55150.13.177, представлявано от Анастасиос Симилидис направените по делото разноски в размер на общо 350 лв. (триста и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2020
Административно дело № 719/2020
Решение № 6473 от 02.06.2020г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 719/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 763/13.11.2019г., постановено по адм. дело № 951/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ да заплати на „ТСТ Ойл“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, местност „Чукур савак“, ПИ №55150.13.177, комплекс „ТСТ Ойл“, с ЕИК 203430856, сума в размер на600лв. /шестстотин лева / за разноски в касационна съдебна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.6.2020г.
246 Административно дело No 957/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ШИКОВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ №ФК-500-0411435/13.08.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП Жулиета Михайлова , с която на основание чл. 186, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – бензиностанция и газостанция, находяща се в гр.Пазарджик , ул.“Синитевска“, стопанисван от „ШИКОВ“ООД и забрана за достъп до него за срок от 15 / петнадесет/ дни на основание чл.186,ал.1 от ЗДДС и чл.187,ал.1 от ЗДДС. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „ШИКОВ“ООД с ЕИК 112610980, гр.Пазарджик, с управител С.Ш., направените по делото разноски в размер на 350/ триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2020
Административно дело № 14134/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 739/08.11.2019 г., постановено по адм. дело № 957/2019 г. на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 2.10.2020г.
247 Административно дело No 965/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.Г. Заповед № ЗДОС/Д-РА-ПЩ0031/12.08.2019г. на директорът на Дирекция „Социално подпомагане“Пещера, с която е отменена издадена от него заповед № ЗД ОС/Д-РА-ПЩ-002/06.08.2019г., с която е издадено разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване на жалбоподателката. Осъжда Дирекция „Социално подпомагане“ Пещера да заплати на Д.Т.Г.,*** съдебно-деловодни разноски в размер на 10 лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2020
Административно дело № 2273/2020
РЕШЕНИЕ № 12360 от 07.10.2020 г. по адм. дело № 2273/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 956 от 23.12.2019 г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 965/2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.10.2020г.
248 Административно дело No 967/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.В.Г. ***, Заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 1089/ 08.08.2019 год., издадена от кмета на община Велинград и подписана от зам.-кмет А. П., оправомощен със Заповед № 965/15.07.2019 год. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Й.В.Г. *** сумата от 730 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.5.2020г.
249 Административно дело No 974/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Б. и партньори“ЕООД ЕИК 200029573 , представлявано от управителя В.Б. чрез адв. Б., против Областно пътно управление – гр.Пазарджик, с цена на иска от 1 800 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди причинени от незаконосъобразен акт отменен по съответния ред – НП № 2 от 21.07.2017г. на ОПУ - Пазарджик , отменено със съдебно решение по АНД № 3241/17г. по описа на РС Пазарджик, обжалвано и потвърдено с решение по КАНД № 165/19г. както и законна лихва от 27.08.2019г. - дата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила на 14.1.2020г.
250 Административно дело No 975/2019, II състав Закон за водите ПРОЛИНК ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ Р-Н С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Пролинк“ ООД, ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молохов“, № 30, чрез управителя Бонка Атанасова Беева, срещу Решение № РР-3531 от 15.05.2019г. на Директора на Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район“, Пловдив, с което е отказано издаването на разрешително за водовземане от подземно водно тяло BG3G00000NQ008, „Порови води в Неоген – Кватернер – Велинград, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 10450.501.2779 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, с географски координати N 42°02?01,963? и Е 23°59?36,704?, с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели, по заявление с вх. № РР-01-60 от 25.03.2019г. ОСЪЖДА Пролинк“ ООД, ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Яко Молохов“, № 30, да заплати на Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район“, Пловдив към Министерство на околната среда и водите, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 13.4.2020
Административно дело № 3048/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Пролинк“ ООД срещу решение № 834/25.11.2019 г. постановено по адм.д. № 975 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3048/2020 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2020г.
251 Административно наказателно дело (К) No 976/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ДИКОМА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2019г.
Оставя в сила Решение от 25.07.2019 г., постановено по нахд № 823/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е oтменено Наказателно постановление № 1616 от 27.03.2019 г., издадено от директора на Териториална дирекция „Тракийска“ към Агенция „Митници“, с което постановление за нарушение на чл. 60, ал. 1, във връзка с чл. 59, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 109, ал. 1 от същия закон на „Дикома“ ЕООД, ЕИК 822112696 е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева и е отнето в полза на държавата съоръжението, послужило за извършване на нарушението: 2 броя везни „Бимко“, модел „В50Ех“, със серийни номера 1412001 и 1012007, 2 броя метални накрайници, 1 брой помпа “Sterling SIHI” с № TR1640765-01 и 1 брой резервоар за съхранение с обща вместимост 10036 литра. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.11.2020г.
252 Административно дело No 982/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АРТ ДИЗАЙН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г. по сключен договор № 13/311/00793 от 03.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Арт Дизайн“ ЕООД с ЕИК 112600922, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 48, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано от Н.Г.К., направените по делото разноски в общ размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 6316/2020
Решение № 15501 от 14.12.2020г. на ВАС, Четвърто отделение по АД № 6316/2020г. - ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 138 от 27.02.2020 г., постановено Административен съд – Пазарджик – ІІІ състав, по адм. д. № 982/2019 г., В ЧАСТТА, с която е отменено решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", гр. София, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г., в частта му, в която е установено нарушение от "Арт Дизайн" ЕООД на договор № 13/311/00793 от 03.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и на Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Арт Дизайн" ЕООД с ЕИК 112600922, със седалище и адрес на управление в гр. Пещера, подадена против решение № 13/311/00793/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, изведено с изх. № 01-2600/2863#2 от 04.07.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, гр. София в горепосочената част. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №138 от 27.02.2020 г., постановено Административен съд – Пазарджик – ІІІ състав, по адм. д. № 982/2019 г., В ЧАСТТА, с която ДФ "Земеделие" е осъден да заплати на "Арт Дизайн" ЕООД разноски по делото в размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 138 от 27.02.2020 г., постановено Административен съд – Пазарджик – ІІІ състав, по адм. д. № 982/2019 г. В ЧАСТТА, с която е отменен размера на наложената финансова корекция и ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне - определяне на размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на страните за присъждане на разноски в касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
253 Административно дело No 983/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Е.С. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000134/22.07.2019г. на началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Велинград при ОДМВР – Пазарджик да заплати на П.Е.С., с ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 836, 95лв. /осемстотин тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 17.2.2020г.
254 Административно дело No 985/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕНДЕВЪР КЪНСТРАКШЪНС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.11.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 80-ФК-404-0343346/14.08.2019г. на Началник отдел "Оперативни дейности" - гр. Бургас в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която на „Ендевър Кънстракшънс Груп“ ЕООД с ЕИК 204435087, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 63, ет. 1, ап. 3, представлявано от Д.И.Т., е наложена ПАМ – „запечатване на търговски обект“ – „Хасиенда бийч клуб“, находящ се в с. Лозенец, общ. Царево, стопанисван от дружеството жалбоподател и е постановена забрана за достъп до него за 7 /седем/ дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от същия закон. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Ендевър Кънстракшънс Груп“ ЕООД с ЕИК 204435087, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 63, ет. 1, ап. 3, представлявано от Д.И.Т., направените по делото разноски в размер на общо 1850 (хиляда осемстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2020
Административно дело № 1197/2020
РЕШЕНИЕ № 9531 от 14.07.2020 г. на ВАС София, Първо отд. по адм. д. № 1197/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 816/21.11.2019 г., постановено по адм. дело № 985/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Ендевър Кънстракшънс Груп“ ЕООД, ЕИК 204435087, сумата от 150 лева представляваща адвокатско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2020г.
255 Административно дело No 986/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2020г.
Отменя по жалба на П.Т.П. „Обследване за търпимост на строеж“ издадено от гл.архитект на община Велинград в частта отнасяща се за „второто производство“ по заявление /молба №94-00/3461 от 14.05.2018г. подадено от П.Т.П.. Оставя без разглеждане жалба на П.Т.П. против „Обследване за търпимост на строеж“ издадено от гл.архитект на община Велинград в частта отнасяща се за „първото производство“ по молба на Органа по премахването и незаконно строителство – длъжностни лица за строителен контрол по чл.223,ал.2 от ЗУТ отдел „ИБКТ“ при Община Велинград,като недопустима. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок, чрез Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 27.8.2020г.
256 Административно дело No 1003/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318006205-091-001/30.04.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта му, потвърдена с Решение № 436/23.07.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, а именно, в частта за допълнително начислен ДДС на Ф.А.Ф. на стойност 21 150,64 лв. и лихви – 3 994,11 лв. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Ф.А.Ф., с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
257 Административно дело No 1041/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КББ-КОМЕРС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КББ Комерс“ ЕООД от гр. Велинград против Заповед № 1171/22.08.2019 г., издадена от кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1041/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок, който тече от днес за всяка от страните, тъй като техните процесуални представители присъстват в заседанието.
В законна сила на 28.5.2020г.
258 Административно дело No 1042/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от А.К.Б. с ЕГН ********** *** против бездействието на Началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик да му върне отнето СУМПС във връзка с изтърпяване на наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 месеца. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.1.2020г.
259 Административно дело No 1046/2019, IV състав ДОПК С.И.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
М.В.Р.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.М. *** против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 180013-022-0023877/12.04.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1046/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2020г.
260 Административно дело No 1056/2019, IV състав ДОПК В.А.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
М.В.Р.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П. *** против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 180013-022-0023877/12.04.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1056/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2020г.
261 Административно дело No 1072/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02820 от 19.08.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 3318,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, гр. София да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени от дружеството разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.12.2020
Административно дело № 6863/2020
ОТМЕНЯ решение № 131 от 24.02.2020г. на Административен съд Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на представляващия МБАЛ Бургасмед ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пещера срещу писмена покана № 29-02820 от 19.08.2019г., издадена от директора на РЗОК Бургас. ОСЪЖДА МБАЛ Бургасмед ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пещера,, ул. „Нешо Чипев“, № 1, с ЕИК 20188951 да заплати в полза на РЗОК Бургас сумата от 400/четиристотин/ лева, представляваща разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.12.2020г.
262 Административно дело No 1078/2019, V състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.11.2019г.
Оставя без разглеждане жалба вх. № 5306/19.09.2010 г., подадена във вид на писмо на Т.П.Ш., адресирано до председателя на Окръжна прокуратура Пазарджик, чрез Административен съд Пазарджик.. Прекратява административно дело № 1078 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 27.12.2019
Административно дело № 14472/2019
С разпореждане № 17722/27.12.2019 г. по адм. дело № 14472/2019 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба подадена от Т.Ш. срещу определение № 1517 от 04.11.2019 г. постановено по адм. д. № 1078/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 14472/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
263 Административно дело No 1084/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.С.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И. Хами М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Г.М.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София. Искът е в размер на 15 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 28.06.2016г. до 12.12.2018г.при пребиваването му в следствения арест в гр.Кърджали. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 5.2.2020г.
264 Административно дело No 1085/2019, VI състав ДОПК М.В.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Р., с ЕГН **********, от гр. Септември, срещу Решение № 322/21.08.2019г. на Директор на териториална дирекция НАП Пловдив, издадено по повод неговата жалба с вх. № 94-00-4602#3/19.08.2019г. против Постановление изх. № С180013-022-0023877/12.04.2018г. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 3 от АПК.
В законна сила на 21.1.2020г.
265 Административно дело No 1093/2019, II състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.К., ЕГН **********,***, заявена чрез процесуалния представител адв. И.Б., срещу Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което на К. е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт в частта му с която е постановено изменение на Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно в частта му с която относно С.К. е приет осигурителен стаж от трета категория - 33 г. 7 м. 10дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 2 м. 16 дни и е определена нова продължителност на осигурителния стаж от трета категория - 33 г. 6 м. и 10 дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 1 м. и 16 дни. ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, гр. София сумата от 50,00лв.(петдесет лева), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София да заплати на С.А.К., ЕГН **********,*** сумата от 251,44лв.(двеста петдесет и един лева и четиридесет и четири ст.), представляващи съответна част от направените разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 5.6.2020г.
266 Административно дело No 1099/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност Г.Б.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив в частта, с която е определен годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2016 г. в размер на 1 621.54 лева и лихви в размер на 354.52 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размера над 1157.61 лева до сумата 16 511.27 лева, както и начислената лихва в размера над 243.30 лева до 3 436.57 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Л.К. - САК, със съдебен адрес *** против Ревизионен акт № Р – 16001318008300-091-001/28.06.2019 г., потвърден с Решение № 511/04.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата му част, а именно за годишен авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2017 г. в размер на 884.61 лева и лихви – 104.20 лева, както и в частта, с която за периода 29.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е начислен ДДС в размер на 1 157.61 лева и лихва в размер над 243.30 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Г.Б.У. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1 739 /хиляда седемстотин тридесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.7.2020
Административно дело № 5499/2020
Решение № 10156 от 23.07.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 5499/2020г. -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/13.02.2020 г. на Административен съд – Пазарджик постановено по адм. дело № 1099/2019 г. в обжалваната част. - ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на Г.Б.У. *** сумата 2 000 лева разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2020г.
267 Административно дело No 1101/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2019г.
Отхвърля жалбата на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488 против Писмена покана № 13/29-02-1669 от 30.08.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, в която са описани четиринадесет идентични констатации, свързани с четиринадесет различни здравноосигурени лица и е наредено жалбоподателят да възстанови получените без правно основание суми в общ размер на 19 296 лв. Осъжда „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488 на заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.7.2020
Административно дело № 2703/2020
РЕШЕНИЕ № 9206 от 09.07.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 2703/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 968/30.12.2019 г., постановено по адм. дело № 1101/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград" ЕООД гр.Пазарджик да заплати на РЗОК – Пазарджик сумата от 100 (сто) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.7.2020г.
268 Административно дело No 1102/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т. ***, подадена чрез адв. С. против Заповед № 1945/16.08.2018 г. на зам.-кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.11.2020
Административно дело № 6157/2020
РЕШЕНИЕ № 14112/10.11.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 6157/20 Г. - ОСТАВЯ ВСИЛА решение № 105 от 19.02.2020 г. по адм.дело № 1102/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.Т. *** да заплати на община Пазарджик, гр. Пазарджик сумата 100.00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.11.2020г.
269 Административно дело No 1104/2019, V състав Закон за съдебната власт Д.Г.В. ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.11.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Г.В. против Становище с вх. Ж-19-419 от 15.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС и – против Протокол за избор на съдия-докладчик от 25.09.2018 г. на Районен съд – Пловдив, съставен при преразпределянето на нохд № 5636/2018 г. Прекратява административно дело № 1104 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.1.2020
Административно дело № 445/2020
С определение № 1160 от 23.01.2020 г. по адм. дело № 445/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1593 / 19.11.2019 г. по адм. дело № 1104 / 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.1.2020г.
270 Административно дело No 1105/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0315-000154 от 30.07.2019г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Б.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от шест месеца до една година месеца, а именно за шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 009496360 и два броя табели РА 3897 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2020г.
271 Административно дело No 1107/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** СУМАТА от 1200 / хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, и допускане да му бъдат нанесени физически наранявания от друг лишен от свобода – К., за периода от 07.02.2017г. до 22.05.2017г.;23.05.2017г. – 05.06.2017г.;01.02.2019г. – 02.07.2019г,и 11.09.2019г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 30.09.2019г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Л.И.М. от с.Мало Конаре в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 1200 лв. до размер 20 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2020
Административно дело № 234/2020
РЕШЕНИЕ № 352 от 24.06.2020 г. по КАД № 234/ 2020 г. на Административен съд- Пазарджик, Х- ти състав: Оставя в сила Решение № 36/16.01.2020 г., постановено по административно дело № 1107/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, постановено по предявения иск за неимуществени вреди на Л.И.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в размер на 20 000 лв. за периода 27.11.2013 г. до 05.11.2019 г., като с решението искът е уважен частично до размер 1 200 лв., ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 30.09.2019 г. до окончателното изплащане, за периодите 07.02.2017 г. до 22.05.2017 г., 23.05.2017 г. до 05.06.2017 г., 01.02.2019 г. до 02.07.2019 г. и на датата 11.09.2019 г., през които ищецът е пребивавал в Затвор – Пазарджик, предвид установеното от съда незаконосъобразно бездействие на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, във връзка с което е допуснала пренаселеност на килиите, както и допускането от нейни служители да бъдат нанесени на Л.И.М. физически наранявания от друг лишен от свобода, а в останалата му част, над уважения размер от 1 200 лв. до претендирания размер от 20 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Г. Видев.
В законна сила на 24.6.2020г.
272 Административно дело No 1108/2019, I състав Закон за движението по пътищата Х.И.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.И.К. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Началника на ПП при ОДМВР Пазарджик, за издаване на ново свидетелство за правоуправление. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1108/19г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Решението с характер на определение може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 18.6.2020
Административно дело № 5278/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7790 от 18.06.2020 г. по адм. дело № 5278/2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение (с характер на определение) №145 от 28.02.2020 г. постановено по адм. дело №1108 по описа за 2019 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2020г.
273 Административно дело No 1109/2019, III състав Закон за защита от дискриминация РИОСВ ПАЗАРДЖИК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 467/02.09.2019 г. на Комисията за защита от дискриминация гр. София. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2020
Административно дело № 5957/2020
РЕШЕНИЕ № 9921 от 20.07.2020 г. на ВАС София, Пето отд. по адм. д. № 5957/2020 г - ОСТАВЯ В СИЛА решение №115 от 20.20.2020г. по административно дело №1109/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация да заплати на Регионална инспекция по околна среда и водите - Пазарджик деловодни разноски в размер на 100(сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.7.2020г.
274 Административно дело No 1110/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА БАТАК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отхвърля жалбата на Община Батак в частта ?, с която се иска обявяване нищожността на действия на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак, извършени на основание Решение № 427/31.07.2013 г., постановено по гр.д. № 38/2011 г. по описа на Районен съд – Пещера, по отношение на изброените с идентификаторите им поземлени имоти в мотивите на това решение, находящи се в кадастрален район „503“ по КККР на гр. Батак, П.К. 4580, Язовир Батак – Зона „А“, които имоти, преди процесното изменение са били записани, като общински, а с него Община Батак е заличена и е записан като единствен собственик Държавата. Оставя без разглеждане жалбата на Община Батак в частта ?, с която се иска отмяната като незаконосъобразни на действия на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак, извършени на основание Решение № 427/31.07.2013 г., постановено по гр.д. № 38/2011 г. по описа на Районен съд – Пещера, по отношение на изброените с идентификаторите им поземлени имоти в мотивите на това решение, находящи се в кадастрален район „503“ по КККР на гр. Батак, П.К. 4580, Язовир Батак – Зона „А“, които имоти, преди процесното изменение са били записани, като общински, а с него Община Батак е заличена и е записан като единствен собственик Държавата и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част – в 7-дневен срок.
В законна сила на 27.10.2020г.
275 Административно дело No 1111/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.М. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.12.2019г.
Отхвърля искова молба на В.Д.М., ЕГН **********,*** срещу ОДМВР Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, представлявано от своя директор, с искане да бъде осъдена ОДМВР Пазарджик да заплати сума в размер на 206 лева(имуществени вреди - 100 лева за адвокатски хонорар и 6 лева за ДТ за препис от решението), 100 лева неимуществени вреди – стрес и притеснения, претърпени за период 30.04.2018г. до 06.04.2018г.), представляващи обезщетение за отменен като незаконосъобразен ЕФ № 1932592 на ОДМВР Пазарджик с Решение от 12.03.2019г., постановено по АНД № 2095/2018г. на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА В.Д.М., ЕГН **********, да заплати на ОДМВР Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 1958/2020
РЕШЕНИЕ № 12679 от 14.10.2020 г. по адм. дело № 1958/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 925 от 16.12.2019 г., постановено по адм.дело № 1111/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.10.2020г.
276 Административно дело No 1115/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛАТОРРЕ АВТО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Латорре Авто“ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П., подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК – 589-0028137/11.09.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „„Латорре Авто““ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П. да заплати на Национална агенция по приходите/НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 12.8.2020
Административно дело № 8134/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11001 от 12.08.2020 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 8134/2020 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от „ЛАТОРРЕ АВТО“ ЕООД, чрез адв. П., против решение № 155/02.03.2020 г. по адм. д. № 1115/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8134/2020 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на осмо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.9.2020г.
277 Административно дело No 1117/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Е.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 1711/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД № 623/2019 по описа на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 13-001170/28.09.2018 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на постановяване на настоящето решение до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на Е.Е.А.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.3.2020г.
278 Административно дело No 1126/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЗЕКО-ЙОКСЮЗ ЗЕКИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2019г.
Отхвърля жалбата на „Зеко-Йохсиз Зеки“ ООД, ЕИК 112650989 против Заповед за прилагане на ПАМ № ФК-609-0031500/18.09.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“ – турски ресторант, находящ се в село Горно Вършило, АМ Тракия, община Септември, област Пазарджик /посока София, преди тунел “Траянови врата”, стопанисван от жaлбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 30 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 и ал. 4, изр. 3 от ЗДДС. Осъжда „Зеко-Йохсиз Зеки“ ООД, ЕИК 112650989 да заплати на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив към ЦУ на НАП разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2020г.
279 Административно дело No 1130/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Т.-В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318004849-091-001/01.04.2019г., потвърден с Решение № 378/20.062.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя в качеството му на едноличен търговец по реда на чл. 177 от ЗДДС е ангажирана отговорност за данък добавена стойност в размер на 534 458, 75 лв. главница и 180 564, 25 лв. лихви, което е дължим и невнесен ДДС от „Орион 2002“ООД за издадени фактури към ЕТ за период 01.10.2013г. до 31.12.2016г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ“Томи-В.П.“***, сумата от 8550(осем хиляди петстотин и петдесет) лв. разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2020
Административно дело № 7892/2020
РЕШЕНИЕ № 15594 от 16.12.2020 г. по адм. дело № 7892/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 308/15.06.2020 г. по адм дело № 1130/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Томи-В.П.”, ЕИК 112603822, срещу Ревизионен акт № Р-16001318004849-091-001/01.04.2019г., потвърден с Решение № 378/20.06.2019г. на директора на дирекция „ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ „Томи-В. П.” в качеството му на едноличен търговец по реда на чл. 177 от ЗДДС е ангажирана отговорност за ДДС в размер на 534 458, 75 лв. главница и 180 564, 25 лв. лихви, което е дължим и невнесен ДДС от „Орион 2002“ООД за издадени фактури към ЕТ„Томи-В. П.” за период 01.10.2013г. до 31.12.2016г. ОСЪЖДА ЕТ„Томи-В.П.”, ЕИК 112603822, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София” №8, ет.1, офис 101, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 21 060 лв. за разноски по делото общо за две инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.12.2020г.
280 Административно дело No 1138/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.9.2020г.
Отхвърля исковата молба на А.Г.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 60 000 лв., (ведно със законната лихва от 14.08.2018 г. до крайното изплащане), по отношение на периода от 09.03.2019 г. до 31.08.2019 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2020г.
281 Административно дело No 1139/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.И.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.5.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.И.И. против мълчалив отказ за регистрация на МПС на началника на Сектор “Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. Прекратява административно дело № 1139 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.7.2020
Административно дело № 7947/2020
С разпореждане № 10581 от 30.07.2020 г. по адм. дело № 7947/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 8787/26.06.2020 г. на Райова И., чрез адв. Р.Г. от САК, с посочен съдебен адрес:***, срещу определение № 637/15.05.2020 г. по адм. дело № 1139/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7947/2020 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.8.2020г.
282 Административно дело No 1144/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.12.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Р.К.Д. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 1943/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 18-1006-003294/09.10.2018 г., издадено от Началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.10.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Р.К.Д. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
283 Административно дело No 1145/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, 500 /петстотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 500 /петстотин/ лева за неимуществени вреди, във връзка с отменено НП № 18-0340-000305 от 13.03.2018 г. на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 890/2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и искането за заплащане на мораторна лихва, касаеща неимуществените вреди, от датата на влизане в сила на съдебното решение по НАХ дело № 890/2018 г. на РС – Пазарджик – 28.11.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 43.61 /четиридесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар И.Т., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Е.Ц.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2020г.
284 Административно дело No 1146/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Д.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Л.Д.М. - П., ЕГН ********** ***, сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 251 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума, съразмерно на законната лихва, считано от 07.10.2019г., до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Л.Д.М. - П., ЕГН ********** ***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.1.2020г.
285 Административно дело No 1154/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛМЕТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-430/17.09.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на бенефициера "Елмет" ЕООД, ЕИК 112030073, е определена финансова корекция в размер на 21 228, 67,32 лева. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на "Елмет" ЕООД, ЕИК 112030073, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. "Шипка" № 15, представлявано от управителя Спаска Радкова Делчева, сумата 1512,29 (хиляда петстотин и дванадесет лева и двадесет и девет стотинки) лева, разноски по производството пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2020
Административно дело № 11712/2020
РЕШЕНИЕ № 14797 от 30.11.2020 г. по адм. дело № 11712/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596 от 17.08.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 1154/2019 г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 да заплати на “Елмет“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул.“Шипка“ № 15, 1 300 (хиляда и триста) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.11.2020г.
286 Административно дело No 1155/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛМЕТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2019г.
Отхвърля жалбата на „Елмет” ЕООД, ЕИК 112030073 против Решение № РД-431/17.09.2019 г. за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с което на дружеството е определена финансова корекция в размер на 18 787,70 лева. Осъжда „Елмет” ЕООД, ЕИК 112030073 да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.11.2020
Административно дело № 3080/2020
С решение № 13798 от 06.11.2020 г. по адм. дело № 3080/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение №970 от 30.12.2019 г. на Административен съд, Пазарджик, постановено по административно дело № 1155/2019 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Решение №РД-431 от 17.09.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури седалище и адрес гр. Бургас, ул. "Александър Батенберг" № 1 да заплати на „Елмет" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Шипка“ №15, 2 775,76лв (две хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.11.2020г.
287 Административно дело No 1156/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНСОРЦИУМ ВИК МОНТАЖ-СЕПТЕМВРИ ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318007244-091-001 / 17.06.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта му, която „Консорциум ВиК Монтаж-Септември“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177016609 е обжалвал и по административен ред и с която не му е признат данъчен кредит на стойност 42 862 лв., с прилежащи лихви в размер на 10 973,34 лв., както и допълнително установения корпоративен данък за 2016 г. в размер на 21 431 лв. с прилежащи лихви 4 810,45 лв. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на „Консорциум ВиК Монтаж-Септември“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177016609 разноски по делото в размер на 1 050 лв. /хиляда и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 6790/2020
С решение № 12664/14.10.2020 г. по адм. Дело № 6790/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 281/27.05.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 1156/2019 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.10.2020г.
288 Административно дело No 1158/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 29.11.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ № 7, да заплати на К.Т.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.10.2019 г., до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ № 7, да заплати на К.Т.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2020
Административно дело № 898/2020
Решение № 13425 от 29.10.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 898/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 850/ 29.11.2019 г. по административно дело № 1158/ 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.10.2020г.
289 Административно дело No 1159/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Я.С.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони 2007г. – 2013г., за кампания 2016г. с изх. № 02-130-6500/1023 от 06.08.2019г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, гр. София, с което е отказано финансово подпомагане с исканата сума от 39332,55лв. по заявление с УИН:13/300616/87183 от 12.05.2016г., подадено от Я.С.М., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Я.С.М., ЕГН **********,***., сумата от 1710,00лв. (хиляда седемстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.11.2020
Административно дело № 6163/2020
ОТМЕНЯ решение № 136 от 27.02.2020 г. по адм.дело № 1159 по описа за 2019 г. на административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я. М. срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/1023 от 06.08.2019 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2016 г. ОСЪЖДА Я. М. да заплати на ДФ "Земеделие" сумата 200.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.11.2020г.
290 Административно дело No 1160/2019, III състав КСО Г.Т.Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. И. *** и съдебен адрес ***, офис 4 против Акт за прекратяване № 1040-15-76/20.09.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2020г.
291 Административно дело No 1161/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.-И.Ф. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373, подадена чрез адв. Б. против Заповед № ФК – 652-0029076/02.10.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373 да заплати на Националната агенция за приходите /НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 5360/2020
РЕШЕНИЕ № 13569 ОТ 03.11.2020 Г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 5360/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156/02.03.2020г., постановено по адм. дело № 1161/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.11.2020г.
292 Административно дело No 1171/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ю.А.К., ЕГН **********,***, сумата от 500,00лв.(петстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 287 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума, съразмерно на законната лихва, считано от 27.11.2018г., до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ю.А.К., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.1.2020г.
293 Административно дело No 1173/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1000 /хиляда/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2020
Административно дело № 566/2020
РЕШЕНИЕ № 797 от 16.10.2020 г. на Административен съд Пазарджик, Х с-в по адм. д. № 566/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №89/18.02.2020г. постановено по адм.д. № 1173/19г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 16.10.2020г.
294 Административно дело No 1180/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на от „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК 822106779, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител против Уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/1327 от 07.09.2019г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ, за кампания 2016г. на бенефициент „Булгарцвет-Велинград“ ЕООД ОСЪЖДА „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК 822106779, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител да заплати на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София сумата 400/четиристотин/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.7.2020г.
295 Административно дело No 1182/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.9.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер на община Септември, приета с Решение № 311/10.06.2005 г. на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 20 ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1182/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик, а за Общински съвет – Септември – от получаване на определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.9.2020г.
296 Административно дело No 1183/2019, II състав Закон за опазване на околната среда ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление гр. София, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“ № 28И, представлявано от изпълнителния директор Г.С.С., срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №РД-09-139 от 03.09.2019г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите, Пазарджик към Министерство на околната среда и водите, с която спрямо „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“АД е наредено спиране на депонирането на минни отпадъци извън границите на съоръжението за минни отпадъци за участък „Банчовец“, определени съгласно внесен в РИОСВ, Пазарджик с вх. № КД-03-13 от 31.01.2019г., от „Ватия холдинг“ АД „Актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на пегматити от находище „Стрелча – Мерата“ през периода на продължение на концесионния договор“ – част „План за управление на минни отпадъци“, до издаване на влязъл в сила административен акт, с който тази дейност е съгласувана по реда на чл. 31 от ЗБР. ОСЪЖДА „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление гр. София, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“ № 28И, да заплати на Регионална инспекция по околна среда и водите, Пазарджик към Министерство на околната среда и водите, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.9.2020г.
297 Административно дело No 1187/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 10.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Н.,***, против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1080 от 20.09.2019г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище и против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1079 от 20.09.2019г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1187/2019 година по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА жалбата на Д.Н.Н.,***, против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1080 от 20.09.2019г. и против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1079 от 20.09.2019г., издадени от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик по подведомственост за произнасяне. Определението подлежи на обжалване от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Определението да се изпрати на Д.Н.Н., директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик.
В законна сила на 21.1.2020г.
298 Административно дело No 1188/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ, РУ 01 ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.С.К. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0432-000061/01.05.2019г. на началник РУП 1 към ОДМВР Пловдив, с която е приложена ПАМ на С.С.К. по чл. 171, т. 2а, б.б. от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет месеца на шест месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пловдив да заплати на С.С.К. сума в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 6.7.2020г.
299 Административно дело No 1189/2019, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2020г.
Съдът счита, че искането е направено от надлежна страна, в писмен вид, както и изрично е заявено в настоящото съдебно заседание, като жалбоподателят изрично заявява, че оттегля жалба с вх. № 44-Л-125/09.07.2018 г., подадена срещу Заповед № 1347/20.06.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, като съответно желае настоящото производство по адм. д. № 1189/2019 г. да бъде прекратено. Съдът счита, че са налице основания за прилагане на разпоредбата на АПК, поради което ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-Л-125/09.07.2018 г. срещу Заповед № 1347/20.06.2018 г., издадена от кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1189/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за страните, които са в залата и в 7-дневен срок от съобщаването на заинтересованата страна И.П.. Относно разноските съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ с допълнително определение в закрито съдебно заседание.
В законна сила на 11.6.2020г.
300 Административно дело No 1194/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.1.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 775/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на НП № 939/21.03.2019 г., издадено от Началник Отдел ОП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.С.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2020г.
301 Административно дело No 1197/2019, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.И. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР СОФИЯ, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ИХТИМАН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на К.А.И. Заповед № 19-0274-000170/08.09.2019 г. на началник РУ Ихтиман към ОДМВР София, с която е приложена ПАМ по чл. 171, т. 2а, буква А от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № РА6971ВС за срок от 1 година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от 1 година на шест месеца. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 14.1.2020г.
302 Административно дело No 1199/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 300,00лв.(триста лв.), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по н.а.д. № 138 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 21.10.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Ц.М.Д., ЕГН : ***********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.1.2020г.
303 Административно дело No 1200/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Т., да заплати на Ц.М.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 300/триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 122/19г. по описа на РС Пазарджик, в едно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 21.10.2019г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Т., да заплати на Ц.М.Д. с ЕГН ********** ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 17.1.2020г.
304 Административно дело No 1202/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Д.С., с ЕГН **********, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 1294/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-004562/11.03.2019 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.10.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Д.С., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.1.2020г.
305 Административно дело No 1203/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.А.С. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.С. с ЕГН ********** ***, чрез А.Д.-С., в качеството и на пълномощник против заповед №18-9702/18.09.2019г. на Началник на СГКК-Пазарджик,с която е заличен обект от КККР – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.419.1.1 – площ по документ 57 кв.м., собственост на Л.А.С. въз основа на документ Нотариален акт №64том6 рег.1699 дело 956 от 19.12.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Велинград. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.А.С. с ЕГН ********** ***, чрез А.Д.-С., в качеството и на пълномощник против заповед №18-9702/18.09.2019г. на Началник на СГКК-Пазарджик,с която е заличен обект от КККР – схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.419.1.5 – площ по документ 75 кв.м., собственост на К.Г.К. въз основа на документ Нотариален акт №89том 4 рег.1077 дело 568 от 18.06.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Велинград. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на решението пред ВАС.
В законна сила на 27.8.2020г.
306 Административно дело No 1204/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-0367-000155/26.08.2019 г. на Началник РУ гр. Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2020г.
307 Административно дело No 1205/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.В.А. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000154 от 26.08.2019г. на Началник Районно Управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.В.А., ЕГН:**********,***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.1.2020г.
308 Административно дело No 1207/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.М.Б., с ЕГН **********, сумата от 700 (седемстотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 888/2019 г. на Районен съд Пазарджик и КАНД № 764/2019г. на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-004343/28.12.2018 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.10.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.М.Б., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 31.1.2020г.
309 Административно дело No 1211/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.Н.Н. ***, Заповед № 19-0310-000126/09.10.2019 г., издадена от началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на С.Н.Н. по чл. 171, т. 2а, б.“б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.Н.Н. *** разноски по производството в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 2.3.2020г.
310 Административно дело No 1217/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Ц.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.И.Ц. – Т. *** подадена чрез адв. У., против ЗППАМ № 19-0340-000249/26.09.2019 г., издадена от началника на РУ към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември, с която е приложена ПАМ на К.И.Ц. – Т. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.3.2020г.
311 Административно дело No 1219/2019, III състав КСО В.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.Г. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-91#1 от 09.08.2018 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-275 от 05.07.2018 г. на длъжностното лице по „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.Т.Г. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 12.6.2020г.
312 Административно дело No 1221/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтрейд“ ООД, с ЕИК 832076302 и със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от Николай Михайлов Проданов - управител, подадена против Отказ №1/10.04.2019 г. на главния архитект на община Септември за одобряване на инвестиционен проект за промяна по време на строителството и издаване на заповед за допълване на Разрешение за строеж № 55/14.05.2016 г. на главния архитект на община Септември Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 7662/2020
РЕШЕНИЕ № 15245 ОТ 09.12.2020 Г. НА ВАС ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 7662/2020 Г. - ОТМЕНЯ решение № 284 от 03.06.2020г., постановено по адм. д. № 1221/2019г. на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ отказ № 1 от 10.04.2019г. на Главния архитект на община Септември. ИЗПРАЩА изпраща административната преписка на Главния архитект на община Септември за ново произнасяне съобразно задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в това решение. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на „Елтрейд“ ООД със седалище гр. Ботевград сума в размер на 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) лев, разноски за двете инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.12.2020г.
313 Административно дело No 1222/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.1.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, сумата от 700/ седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 25.10.2019г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Н.Д.А. *** с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.1.2020г.
314 Административно дело No 1227/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Д.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.7.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от М.Д.К., ЕГН **********, с адрес ***, подадена против Заповед № 18-10591/11.10.2019 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1227/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който за явилите се страни тече от днес, а за неявилите се – от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.8.2020г.
315 Административно дело No 1229/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.Г.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000156 от 26.08.2019 г. издадена от Началник РУ-Велинград при ОДМВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. ""б"" от ЗДвП – временнно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпросаза отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУ-Велинград към ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Г.Н., ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.1.2020г.
316 Административно дело No 1230/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ А.-И.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПЗ-3-244/15.10.2019г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пазарджик, да заплати на " ЕТ"А.-И. А.", с ЕИК 822089116, седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Михаил Такев“ № 39, представлявано от И. А. 3300 (три хиляди и триста) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.11.2020г.
317 Административно дело No 1234/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово, приета с Решение № 142/31.03.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
318 Административно дело No 1235/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 и чл. 64, т.1, т.2, т.3, т.4 и т. 5 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сърница, приета с Решение № 28 по Протокол № 3 от 28.03.2016г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 20.2.2020г.
319 Административно дело No 1237/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.В.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.В.Г., ЕГН: **********,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0367-000138 от 24.07.2019г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г., на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство за от 6 месеца до 1 година, а именно шест месеца на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е 320“ с рег. № BD54MMO, като е отнет талон № 90706750133 издаден във Великобритания и два броя регистрационни табели № BD54MMO.
В законна сила на 12.8.2020г.
320 Административно дело No 1238/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 18.12.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл.7, чл.33, ал.1, чл.35, ал.1 в частта им „събиране, транспортиране“ и чл.31, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.1 в частта им „събиране“ от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с Решение № 147/30.07.2014 г. на Общински съвет Пазарджик. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на чл.53, ал.1 и ал.2 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с Решение № 147/30.07.2014 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата в размер на 20 (двадесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
В законна сила на 3.1.2020г.
321 Административно дело No 1239/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.2.2020г.
Съдът счита, че с оглед на оттегляне на оспорения акт производството по делото следва да бъде прекратено, поради което на основание чл. 159, т. 3 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Районна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 704 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1239 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за РП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Белово.
В законна сила на 5.3.2020г.
322 Административно дело No 1243/2019, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.Г.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - АЛБЕНА КЕХАЙОВА КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА държавния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 178 по описа на Съдебно изпълнителна служба, Районен съд Пещера за 2019г., да извърши необходимите действия по администрирането на заявените от А.Г.Г. ***№ 5417 от 16.10.2019г. до Държавна агенция „Национална сигурност“, София; Молба вх. № 5419 от 16.10.2019г. до Окръжна прокуратура Пазарджик ; Молба вх. № 5420 от 16.10.2019г. до Инспектората към Министерство на правосъдието и Молба вх. № 5418 от 16.10.2019г. до Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София съобразно правилата установени в Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК. ОПРЕДЕЛЯ три дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, за изпълнение на задълженията по Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК, като съответно уведоми заявителя за предприетите действия. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.8.2020
Административно дело № 5096/2020
ОТМЕНЯ определенията от 15.07.2020г., с които е даден ход на делото и ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А. Кехайова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Пазарджик срещу решение № 164/05.03.2020г., постановено по адм. дело № 1243/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5096/2020 г. по описа на Върховния административен съд - шесто отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните с частна жалба, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.9.2020г.
323 Административно дело No 1244/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик направените разноски по делото в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2020
Административно дело № 763/2020
Решение № 744 от 02.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, X -ти състав по АД № 763/2020г. - Оставя в сила Решение № 246 от 13.04.2020 г., постановено по адм.д. № 1244/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав. Решението е окончателно. Председател: Членове: 1. 2. Особено мнение на съдия Георги Видев: Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периода от 15.01.2009 г. до 01.11.2016 г. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на този период не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Не следва да се приема във вреда на ищеца липсата на достатъчно конкретизация от него на килиите, в които е пребивавал, съответно на броя лица, с които е съжителствал и на други подобни факти. Очевидно изминалото време го затруднява да посочи конкретните номера и цифри. Но тази информация следва да бъде съхранявана от главната дирекция, която е длъжна да осигурява достойни условия на пребиваване на ищеца в затвора и съответно носи тежестта на доказване, че е изпълнила това си задължение. Поради това намирам, че първоинстанционното решение следваше да бъде отменено частично, като бъде присъдено съответно обезщетение и за исковия период от 15.01.2009 г. до 01.11.2016 г.
В законна сила на 2.10.2020г.
324 Административно дело No 1246/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 31.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1500 /хиляда и петстотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати в полза на Административен съд – Пазарджик по сметката за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2020
Административно дело № 567/2020
Решение № 798 от 16.10.2020 г. на Административен съд Пазарджик, Х с-в по КАД № 567/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №88/17.02.2020г. постановено по адм.д. № 1246/19г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 16.10.2020г.
325 Административно дело No 1247/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.1.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по АНД № 64/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 13-001184/13.02.2019 г., издадено от директора на ДИТ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.10.019 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №3 да заплати на С.Д.Ч.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2020г.
326 Административно дело No 1250/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 27, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 39, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 40, ал. 1 в частта, относно „събиране“, чл. 76, ал. 20, предл. първо и ал. 21, предл. първо, чл. 86, ал. 2 в частта, относно „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредбата за управление на строителните отпадъци на територията на Община Пещера, приета с Решение № 402/29.07.2013 г. на Общински съвет – Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати от бюджета на Община Пещера, на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 12.3.2020г.
327 Административно дело No 1254/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ДИАМАНТ-91 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 29.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДИАМАНТ -91“ООД, ЕИК 000338757, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ №52, представлявано от Стоянка Иванова Глушкова, подадена чрез адв. С., против Ревизионен акт № Р-16001318007011-091-001/04.06.2019 г., издаден от Силвия Атанасова Георгиева на длъжност началник сектор, възложил ревизията, и Костадинка Петрова Янчева на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, действащи при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която същият ревизионен акт е потвърден с Решение № 541/20.09.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ДИАМАНТ -91“ООД, ЕИК 000338757 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ №52, представлявано от Стоянка Иванова Глушкова да заплати в полза на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2603 (две хиляди шестстотин и три) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2020
Административно дело № 8379/2020
РЕШЕНИЕ № 13892 ОТ 10.11.2020 Г. на ВАС София, Първо отд . по адм. д. № 8379/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 283 от 29.05.2020г. на Административен съд – гр.Пазарджик , четвърти състав, постановено по адм.д. № 1254/2019г., ОСЪЖДА „Диамант 91 “ ООД, ЕИК 000338757, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Георги Кьосеиванов“ № 52, представлявано от управителя Стоянка Иванова Глушкова,, да заплати на Национална агенция по приходите – гр.София разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 2 603,32 /две хиляди шестстотин и три лева и тридесет и две стотинки/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.
328 Административно дело No 1259/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.И. с ЕГН **********,*** СУМАТА от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – непреместване на л.с.Я. в друга килия, и допускането да се стигне до вербални и физически заплахи към ищеца Костадинов, за периода от 02.09.2019г. – 30.10.2019г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на К.Д.И. с ЕГН **********,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 200 лв. до размер 50 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.8.2020
Административно дело № 652/2020
РЕШЕНИЕ № 589 от 12.08.2020 г. по адм. дело № 652/ 2020 г. на ХІІ- ти състав при Административен съд- Пазарджик: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 204/08.04.2020 г., постановено по адм. дело № 1259/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.8.2020г.
329 Административно дело No 1265/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ-1-ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДКЦ 1 Велинград“ЕООД, ЕИК 200143491, с адрес гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя К.Н.П., против Заповед № РД-09-1035/10.09.2019г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1265/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 7.1.2020г.
330 Административно дело No 1267/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-1733 от 11.09.2019 г., в частта и по т.1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, и 4.1. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 6201/2020
Реиение № 12671 от 14.10.2020 г. на ВАС София, по адм. д. № 6201/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 233/10.04.2020 г. по адм.дело № 1267/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА на МБАЛ Уни-Хоспитал ООД, ЕИК 112520604, седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата 100,00/сто/лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2020г.
331 Административно дело No 1268/2019, VII състав КСО ГЕО ВИАЖЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 4.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Гео Виажен“ ЕООД с ЕИК: 203300478, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6А против Решение № 1012-12-86#1/28.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00561254 от 25.04.2019 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено осигурителят „Гео Виажен“ ЕООД да внесе сумата по ревизионен акт за начет № РА-5-12-00548221/05.04.2019 г. в размер на 2046,51 лв., от които1982,61 лв. главница и 63,90 лв. лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1268/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.3.2020
Административно дело № 1167/2020
Определение № 3871 от 02.03.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 1167/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1682/04.12.2019 г., постановено по адм. дело № 1268/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2020г.
332 Административно дело No 1269/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Г.М.,
Г.И.М.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.М. и Грозданка И.М.,*** против Решение с изх. № 17-375-14.10.2019 г. на Началник на СГКК Пазарджик, с което се отказва извършването на изменение на КККР, поискано със заявление № 07-7650-06-06-2019 г. в частта на изменението засягащо СОС с идентификатори 10450.502.671.1.2 и 10450.502.671.1.3. ОСЪЖДА П.Г.М. с ЕГН: ********** и Грозданка И.М. с ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно на Д.С.Ц. с ЕГН: **********, сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.11.2020
Административно дело № 6350/2020
РЕШЕНИЕ № 14290/18.11.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 6350/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 252/13.04.2020 г. по адм. д. № 1269/2019 г. на Административен съд Пазарждик. ОСЪЖДА П.Г.М., ЕГН ********** и Г.И. М., ЕГН ********** да заплатят на Д.С.Ц., ЕГН ********** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 500 /петстотин/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.11.2020г.
333 Административно дело No 1271/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 36, ал. 2 в частта ? относно „…Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 от 2005 г.)…“; чл. 37, ал. 1 в частта ? относно „…събиране…“ ; чл. 39, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 в частта им относно „…събиране, транспортиране…“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 30, ал. 3 и ал. 4, от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, приета с Решение №638 от 24.07.2018г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 4.3.2020г.
334 Административно дело No 1276/2019, VI състав Закон за съдебната власт Н.Й.Б. СЪДИЯ - ДОКЛАДЧИК ПО НОХД 507/2019Г. ПО ОПИСА НА ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.12.2019г.
Отменя насроченото съдебно заседание за 16.12.2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на адв. Н.Й.Б., срещу отказа на съдията-докладчик по НОХД № 507/2019г. на Окръжен съд Пазарджик за предоставяне пълно копие от поисканото НОХД № 507/2019г. по описа на Окръжен съд Пазарджик, който отказ е обективиран върху молба от 29.10.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1276 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.2.2020
Административно дело № 893/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1938 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 893/2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1695/06.12.2019г., постановено по адм.д.№1276/2019г. по описа на Административен съд- Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.2.2020г.
335 Административно дело No 1277/2019, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ ЕООД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ отказ на началник на „Пътна полиция при ОДМВР Пазарджик да отрази промяна на собствеността в регистрите на МВР на подаденото на 30.10.2019г. заявление от „Хотел Вионас Клуб“ЕООД с представен договор за покупко – продажба на МПС от 21.10.2019г., заверен от помощник нотариус Ц.К. при М.М.-*** на Нотариалната камара. Връща преписката на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик за произнасяне при съобразяване на мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на „Хотел Вионас Клуб“ЕООД, с ЕИК 202944559, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, област Пазарджик, ул. „Двадесет“ № 5, представлявано от управител В. А. К. сторените по делото разноските в размер на 200 (двеста) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.6.2020г.
336 Административно дело No 1282/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2019г.
Обявява нищожността на т. 3, б.“ж“ от втория по ред чл. 7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Велинград, приета с Решение № 67/28.03.2019 г. на Общински съвет – Велинград. Осъжда Общински съвет – Велинград, да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 17.1.2020г.
337 Административно дело No 1286/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-5313-000120 от 05.09.2019г. на Началник Група „КПДГПА“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Г.И., за нарушение по чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 2, б. „н“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от един месец, като е отнето СРМПС № 009376223. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на М.Г.И., ЕГН:**********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.4.2020г.
338 Административно дело No 1289/2019, VI състав Закон за управление на отпадъците АГРОВЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агровел“ЕООД, с ЕИК 112670582 против Заповед № РД-09-145/13.09.2019г. на директора на РИОСВ Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1289/2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.9.2020
Административно дело № 8819/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11993 от 28.09.2020 г. по адм. дело № 8819/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 607 от 05.05.2020 г. по адм. дело № 1289/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2020г.
339 Административно дело No 1290/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на правния спор. ОСТАВЯ без разглеждане Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 31, чл. 32, чл. 61, във връзка с чл. 41, т. 15, чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Наредба № 1 обществения ред в Община Ракитово, приета с Решение № 873 от 30.06.2011г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1290 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.2.2020г.
340 Административно дело No 1291/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булгарцвет – Велинград“ ЕООД, гр. Велинград, против Уведомително писмо изх. № 02-130-2600 от 07.09.2019 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1291/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за евентуално прилагане по адм. д. № 1180/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.1.2020г.
341 Административно наказателно дело (К) No 1293/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Й.И. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на И.Й.И., срещу Решение № 82/01.10.2019г. по АДН № 80/2019г. на Районен съд – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1293/2019 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.1.2020г.
342 Административно дело No 1294/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л.,***, срещу Решение за достъп до обществена информация № 21/13.11.2019г. на секретаря на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Б.В.Л.,*** да заплати на община Панагюрище сумата от 100 лв./сто/лева, за осъществената юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест на основание чл.40 ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 6.3.2020г.
343 Административно дело No 1295/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ чл. 4 в частта относно “…от 100 лева..“, чл. 26, ал. 1, 2 и 3, чл. 58, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на децата на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“, приета с Решение № 176/19.07.2005г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.3.2020г.
344 Административно дело No 1297/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица А.В.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н., ЕГН:**********,*** са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 591,36лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 354,99лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 231,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 138,66лв.; вноски за здравно осигуряване за периода м. януари 2013г. до м. ноември 2013г., включително в размер на 369,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 221,86лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.В.Н., ЕГН:**********,*** срещу Ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019г., издаден от Н. Ж.К., на длъжност началник на Сектор в Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и С.Д.Й.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 5943 от 16.10.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за А.В.Н. са определени задължения към бюджета за вноски за доброволно обществено осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 53,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 29,50лв.; за отчетната 2014г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 324,12лв.; за отчетната 2015г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 258,59лв.; за отчетната 2016г. в размер на 645,12лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 192,98лв.; за отчетната 2017г. в размер на 761,76лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 150,51лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за м. декември 2013г. в размер на 21,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 11,52лв.; за отчетната 2014г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 126,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 101,00лв.; за отчетната 2016г. в размер на 252,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 75,39лв.; за отчетната 2017г. в размер на 276,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 54,54лв.; вноски за здравно осигуряване за м. декември 2013г. в размер на 33,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 18,44лв.; за отчетната 2014г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 202,61лв.; за отчетната 2015г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 161,57лв.; за отчетната 2016г. в размер на 403,20лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 120,57лв. и за отчетната 2017г. в размер на 441,60лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането им в размер на 87,27лв. ОСЪЖДА А.В.Н., ЕГН:**********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив при Национална агенция за приходите сумата от 821,85лв. (осемстотин двадесет и един лв. и осемдесет и пет ст.), за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.10.2020
Административно дело № 4782/2020
С решение № 12692 от 14.10.2020 г. по адм. Дело № 4782/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 58 от 3.02.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 1297 по описа на съда за 2019 г., в частта, с която е отменен ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 594 от 16.10.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установените за периода от 1.01.2013 г. до 31.11.2013 г. задължения за вноски за държавно обществено осигуряване в общ размер на 591,36 лв. и лихви в общ размер на 360,16 лв., вноски за ДЗПО - УПФ в общ размер на 231,00 лв. и лихви в общ размер на 140,69 лв. и вноски за здравно осигуряване в общ размер на 369,60 лв. и лихви в общ размер на 225,10 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Н. против ревизионен акт № Р-16001318008154-091-001 от 23.07.2019 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 594 от 16.10.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.Н. за периода от 1.01.2013 г. до 31.11.2013 г. са установени задължения за вноски за държавно обществено осигуряване в общ размер на 591,36 лв. и лихви в общ размер на 360,16 лв., вноски за ДЗПО - УПФ в общ размер на 231,00 лв. и лихви в общ размер на 140,69 лв. и вноски за здравно осигуряване в общ размер на 369,60 лв. и лихви в общ размер на 225,10 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА А.Н. да заплати на Националната агенция за приходите разноски в размер на 438,74 лв. (четиристотин тридесет и осем лева и 74 ст.) за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.10.2020г.
345 Административно дело No 1299/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д. *** против Разпореждане № 4506-40-233/11.06.2019г. на директор на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в Националния осигурителен институт, с което е отказано изплащане на гарантирано вземане на основание чл. 26, ал. 3 от ЗГВРСН. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
В законна сила на 2.8.2020г.
346 Административно дело No 1300/2019, VI състав КСО И.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Т.Т., с адрес ***, против Решение № 1012-12-187#3/01.11.2019г. на директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 13/прот. № N01328/23.08.2019г. на длъжностно лице при пенсионно осигуряване. Прекратява производството по адм. дело № 1300/ 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА И.Т.Т., с адрес *** да заплати в полза на ТП на НОИ – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.3.2020г.
347 Административно дело No 1301/2019, V състав КСО И.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.7.2020г.
Оставя без разглеждане частна жалба на И.М.Д. *** против Акт за прекратяване № 1012- 12-184/25.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик. Прекратява административно дело № 1301 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Осъжда Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик да заплати на И.М.Д. *** разноски по делото в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2020г.
348 Административно дело No 1302/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Отменя Заповед за прилагане принудителна административна мярка № 19-0367-000206/16.10.2019 г. на началника на РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която на М.Н.Г. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията“ на собствения му лек автомобил „Ауди А 3“, с рег. № РА 5401 ВТ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати на М.Н.Г. разноски по делото в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
349 Административно дело No 1303/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за премахване на строеж № 1483/05.07.2018 г. на Р.К.. – Секретар на Община Пазарджик, действащ от името на кмета на община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2020г.
350 Административно дело No 1307/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-1243 от 06.11.2019г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, с което е на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е определена една обща финансова корекция в размер на 64195,50лв. с ДДС на бенефициента Община Панагюрище, изчислена по пропорционален подход, съответно от финансова корекция представляваща 5% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 39, ал. 3, във връзка с чл. 47 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки – наличие на ограничително изискване и от финансова корекция, представляваща 25% върху допустимите разходи по Договор с изпълнител № BG16RFОР001-1.039-0001-С01-D-009 от 11.08.2017г. с изпълнител „Мебеллукс“ АД на стойност 213985,00лв. без ДДС, за нарушение на чл. 107, т. 1 и т. 21 б. „а“, във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗОП – незаконосъобразно отстраняване на участник. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 6396/2020
РЕШЕНИЕ № 13622 от 03.11.2020 г. по адм. дело № 6396/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 59/04.02.2020 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм. д. № 1307/2019 година, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Панагюрище срещу решение № РД-02-36-1243 от 6.11.2019 година на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година. ОСЪЖДА община Панагюрище да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройство сумата от 6 536, 04 лева (шест хиляди петстотин тридесет и шест лева и четири стотинки), разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.11.2020г.
351 Административно наказателно дело (К) No 1309/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК В.И.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Стефан Георгиев Божилов – началник на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, против Решение № 595 от 10.10.2019 г., постановено по АНД № 982/2019 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1309 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 7.2.2020г.
352 Административно дело No 1312/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и обществено имущество на територията на Община Стрелча, приета с решение № 21/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 1.7.2020
Административно дело № 5184/2020
Разпореждане № 8597 от 01.07.2020г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 5184/2020г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Общински съвет - Стрелча срещу решение № 56/03.02.2020 г. по адм. дело № 1312/2019 г. по описа на АС - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5184/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2020г.
353 Административно дело No 1313/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на областния управител на област Пазарджик против Решение № 509 от 27.06.2019 г., прито с Протокол № 42 на Общински съвет – Батак, с което е предвидено шест общински поземлени имота, находящи се в землището на гр. Батак да бъдат предоставени за обезщетяване на Ракитовската Мюсюлманска вероизповедна общност, което решение е прието повторноа, след връщането му за ново обсъждане от областния управител, с Решение № 533 от 25.07.2019 г., протокол № 43 на същия общински съвет. Осъжда областна администрация Пазарджик да заплати на Общински съвет – Батак разноски по делото в размер на 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2020
Административно дело № 7323/2020
С решение № 15682 от 17.12.2020 г. по адм. дело № 7323/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ в сила решение № 274 от 14.04.2020 г., постановено по адм. дело № № 1313/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Областна администрация - Пазарджик, да заплати на Общински съвет - Батак, разноски в касационото производство в размер на 1100.00 лв./хиляда и сто/ лева. Решението е окончателно
В законна сила на 17.12.2020г.
354 Административно дело No 1314/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на П.К.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № 312з-2969 от 21.10.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА П.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 24.1.2020г.
355 Административно дело No 1315/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХАМЪР ГРУП 13 ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Хамър груп 13“ ЕООД, ЕИК 203508027, със седалище и адрес на управление с. Калугерово, ул. „17-та“, № 40, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, срещу Уведомително писмо изх. № 02-130-2600/2287 от 07.09.2019г., на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2016г. от Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г., в частта, с която „Хамър груп 13“ ЕООД е отказано изплащане на субсидията по СЕПП в размер на 1343,41 лева, по СПП в размер на 984,04 лева, по ЗДП в размер на 466,83лева и по СП в размер на 456,50 лева, както и в частта в която е наложена санкция за бъдеш период, както следва: по СЕПП в размер на 516,85 лева и по СПП в размер на 378,59лева. ОСЪЖДА Хамър груп 13“ ЕООД, ЕИК 203508027, със седалище и адрес на управление с. Калугерово, ул. „17-та“, № 40, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща възнаграждения за юрисконсултска защита и за вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
В законна сила на 24.11.2020г.
356 Административно дело No 1320/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 22.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 20.11.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2020г.
357 Административно дело No 1321/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.2.2020г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменени Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част над 200 лева, тоест за сумата от 200лв. до 1 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 170 (сто и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.2.2020г.
358 Административно дело No 1323/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31, ал. 1, в частта им, относно „събиране, транспортиране“, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, относно „събиране“ и чл. 34, ал. 2. от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лесичово, приета с Решение № 521/31.10.2013 г. на Общински съвет – Лесичово ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 4.6.2020г.
359 Административно дело No 1325/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 03-РД/3246#1/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, в оспорената й част по точка ІІ, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане, в частта му, която надвишава одобрените разходи по т. І от оспорената заповед. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне в едномесечен срок, при спазване на дадените от Върховен административен съд указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на „Хербс Индъстри“ ООД с ЕИК 203809518 със седалище и адрес на управление с. Калугерово, представлявано от управителя Ц.И.Ц., сторените по делото разноски в размер на 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 6358/2020
РЕШЕНИЕ № 13564 от 03.11.2020 г. на ВАС София, по адм. д. № 6358/20 г . -ОСТАВЯ В СИЛА решение №100 от 19.02.2020г., по адм.д.№1325/2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие, да заплати на „Хербс Индъстри“ООД ЕИК203809518, сумата от 600/шестстотин/ лева, разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.11.2020г.
360 Административно дело No 1327/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.12.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Г.Г.М. обезщетение за имуществени вреди в размер на 600 лв. /шестотин лева/, причинени на М. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 463/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-1006-005572/1.11.2018 г., издадено от началник група в сектор ,,Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР- Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Г.Г.М. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.1.2020г.
361 Административно дело No 1328/2019, III състав ДОПК ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № П-16001319137490-004-001/29.08.2019 г., издаден от Ю.З.И. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 636/05.11.2019 г., постановено от Г.Ж.А. – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545, адрес на управление гр. Велинград, ул. „Вела Пеева“ № 7, представлявано от управителя И.К., със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 920 /деветстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2020
Административно дело № 6750/2020
РЕШЕНИЕ № 13952 ОТ 11.11.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ ПО АДМ. Д. № 6750/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/20.02.2020 г. по адм. д. № 1328/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА НАП-ЦУ-Дирекция „ОДОП“-Пловдив да заплати на „Илтрейд“ ЕООД, 870лв разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.11.2020г.
362 Административно дело No 1329/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.П.К. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на К. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 194/2019 г. на Районен съд- Панагюрище, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 19-0310-000727/12.08.2019г., издадено от началника на РУ-Панагюрище при Областна дирекция на МВР-Пазарджик. Отхвърля искът на Б.П.К. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение в размер на 4,00 лв. за заплатен препис от съдебното решение. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.П.К. разноски по делото в размер на 305,97 лв. /триста и пет лева и деветдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.1.2020г.
363 Административно дело No 1332/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08252/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив, с изх. № 01-163-6500/502 от 10.09.2018 г. ВРЪЩА преписката на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив да заплати на А.А.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 6 977,84 /шест хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2020
Административно дело № 6143/2020
Решение № 12378 от 07.10.2020г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 6143/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 117 от 20.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1332/2019 г. от Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Пловдив да заплати на А. *** сумата 2000 /две хиляди/ лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.10.2020г.
364 Административно дело No 1333/2019, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи К.А.Б. ПИ ПРИ ВТОРО РУ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Б., с постоянен адрес *** от протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ-Пловдив при ОД на МВР Пловдив от 28.10.2019 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1333/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик по отношение т.1 и т.2 от протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ-Пловдив при ОД на МВР Пловдив от 28.10.2019 г. ОТМЕНЯ като незаконосъобразен протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ-Пловдив при ОД на МВР Пловдив от 28.10.2019 г. в частта му по т.3, в която е разпоредено на К.А.Б., постоянен адрес ***: „След настоящето предупреждение следва да възстанови първоначалното фактическо положение в срок до 28.10.2019 г. до 07.11.2019 г., а именно метална решетъчна врата, поставена на вход/изход от незастроена дворна част, представляваща обща част от сграда на адрес гр. Пловдив, ул. „Цоко Каблешков“ № 10 в състояние автоматична отваряща система с дистанционно управление, включваща два броя автомати за двукрила врата“. Решението в частта, в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява делото има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, в останалата му част подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2020г.
365 Административно дело No 1336/2019, III състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.П. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против писмен отказ, обективиран в писмо с изх. № 13-916-002/06.11.2019 г. на Началник отдел „МДТ“ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1336/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на директора на Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2020г.
366 Административно дело No 1342/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.6.2020г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от Стефан Янев – прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Белово, приета с Решение № 601/28.02.2014 г. на Общински съвет – Белово. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1342/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Белово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за прокурора при Окръжна прокуратура Пазарджик тече от днес, а за Общински съвет - Белово от съобщаването му.
В законна сила на 18.7.2020г.
367 Административно дело No 1343/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 против Ревизионен акт № Р-16001319002294-091-001/19.08.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който е ангажирана отговорността на жалбоподателя за ДДС по реда на чл. 177 ЗДДС в размер на 262 453.37 лв. главница и 39 334.03 лв. лихви. Осъжда „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 5 547,87 лв. /пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2020
Административно дело № 6068/2020
РЕШЕНИЕ № 15579 от 16.12.2020 г. по адм. дело № 6068/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 269 от 14.04.2020 година, по адм. дело № 1343/2019 година по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ревизионен акт (PA) № Р-16001319002294-091 -001/19.08.2019 г., издаден от началника на сектор в ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 634 от 04.11.2019 година на директора на Дирекция "ОДОП" – гр. Пловдив, в частта, с която е ангажирана отговорността на дружеството по чл. 177 ЗДДС за данъчни периоди 01.04.2017 година – 31.12.2018 година в размер на 262453,37 лв. главница и 39334,03 лв. лихви. ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Илтрейд“ ЕООД,ЕИК 112505545, с адрес на управление: гр. Велинград, сумата от 12848 лв., представляваща разноски в производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.12.2020г.
368 Административно дело No 1344/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2020г.
На основание чл. 159, т.1 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1344/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите пред ВАС на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 18.8.2020
Административно дело № 8493/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от Т. М. против протоколно определение от 16.01.2020 г. по адм.д. № 1344/2019 г. по описа на АС-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 8493/2020 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 25.1.2020г.
369 Административно дело No 1349/2019, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Ф.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/3302 от 03.10.2019 г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който спрямо С.Ф.Е. е установено публично държавно вземане в размер на 978,24 лв., представляващо 75 % от общата изплатена сума по мярка 211 за кампании 2013 г. и 2014 г., на основание чл. 14, ал.1, т. 2 от Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ОСЪЖДА С.Ф.Е. с ЕГН: ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
В законна сила на 8.3.2020г.
370 Административно дело No 1350/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.12.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.Д.С. *** против действия по премахване на незаконен строеж, наредени с Уведомление изх. № 94-00/8459/14.11.2019 г. на кмета на община Велинград, като е направено искане да бъдат спрени обжалваните действия. Прекратява административно дело № 1350 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 21.1.2020г.
371 Административно дело No 1355/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.А.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.А.К. ***, подадена чрез адв. М., Заповед № 367з-275/06.11.2019 г. на началника на РУ Велинград за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца на младши инспектор Б.А.К. – полицай в група „Охранителна полиция“ при РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Б.А.К. *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 11.6.2020г.
372 Административно дело No 1356/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.2.2020г.
Отхвърля жалбата на А.И. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2765 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Осъжда А.И.И. да заплати Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2020
Административно дело № 5401/2020
С решение № 14241 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 5401/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 21.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1356/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2020г.
373 Административно дело No 1360/2019, III състав ДОПК Й.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 450/12.11.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ с № С 190013-022-0094261/14.10.2019 г. и Разпореждане № С 190013-137-0009125/14.10.2019 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител за изпълнение на дадените с настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на Й.С.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2020г.
374 Административно дело No 1366/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 192/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 19-0310-000725/29.07.2019 год., издадено от началника на РУ към ОД на МВР - Пазарджик, РУ – Панагюрище. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Т.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
375 Административно дело No 1377/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, представлявано от своя изпълнителен директор, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-798-0029828/15.11.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, да ЗАПЛАТИ на Национална агенция по приходите, сумата от 100лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 31.8.2020
Административно дело № 6271/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11351 от 31.08.2020 г. по адм. дело № 6271/2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на осн. чл.215,т.5 АПК касационната жалба на Асарел Медет" АД , ЕИК 822106269, със седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, м."Асарел", представлявано от изп.директор инж.Д. Николов, против решение № 192 от 12.03.2020г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм.д. № 1377/2019г. поради оттегляне на същата. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 6271/2020г. по описа на Върховния административен съд. Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението, че същото е изготвено.
В законна сила на 17.9.2020г.
376 Административно дело No 1378/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-799-0025378/15.11.2019 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката – запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в гр. Панагюрище, местност Асарел, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 7 дни. Осъжда „Асарел-Медет“АД да заплати на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. .

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 29.9.2020
Административно дело № 6272/2020
С протокол от 29.09.2020 г. по адм. дело № 6272/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище, чрез адв. Е. П., срещу Решение № 150/28.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1378/2019 г., по описа на Административен съд - Пазарджик, поради оттегляне на касационната жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6272/2020 г., по описа на Върховния административен съд, Първо отделение. ОСЪЖДА касационния жалбоподател "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище, чрез адв. Е. П., да заплати на ответника по касация, Началник отдел "Оперативни дейности" Пловдив при ЦУ на НАП - разноски в размер на 100 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението му на страните. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.36 часа.
В законна сила на 28.10.2020г.
377 Административно дело No 1379/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.2.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на П.Д.Т., с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Прекратява административно дело № 1379 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 22.5.2020г.
378 Административно дело No 1382/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева) обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.д. № 177 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 11.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Х.Г.К., ЕГН : **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
379 Административно дело No 1392/2019, VII състав ДОПК ЕТ Р.Ц. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Бачо Киро“ № 24 против Решение № 447 от 11.11.2019 г. на Териториален директор на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба с вх. № 70-00-13160/28.10.2019 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу Разпореждане за присъединяване с изх. № С190013-105-0337101/14.10.2019 г., издадено от Смуглянка Иванова на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Р. Ц.“ ЕИК 112051434 да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2020г.
380 Частно административно дело No 1394/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТОРГУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Заповед № ФК – 897-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 15.1.2020
Административно дело № 406/2020
Разпореждане № 616 от 15.01.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 406/2020г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП против определение № 1704 от 06.12.2019 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 1394/2019 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело №406/2020 г. по описа на Върховния административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. Определение № 2763 от 20.02.2020г.на ВАС - София, Първо отделение по АД № 2070/2020г. - Оставя в сила Разпореждане № 616 от 15.01.2020г. по адм. дело № 406/2020г. на Председателя на първо отделение на Върховен административен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2020г.
381 Административно дело No 1397/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я.,***, против Заповед № 1495/11.07.2018 г., издадена от секретар на община Пазарджик, в качеството му на кмет, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018г., с която е спряно изпълнението на строеж: "едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ II-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от нея без строителни книжа. ОСЪЖДА В.Б.Я.,***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 13.3.2020г.
382 Административно дело No 1398/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1061 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 04.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 1.6.2020г.
383 Административно дело No 1399/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Р.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.С., с ЕГН **********,***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/3313 от 14.11.2019г., на заместник изпълнителен директор на ДФ"Земеделие", с който е изключен от подпомагане и му е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане в размер на 4393,51 лв. лева, представляващ 50% от общата изплатена сума по мярка 211 преди прекратяване на ангажимента. ОСЪЖДА Т.Р.С., с ЕГН **********,*** да заплати на ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 9233/2020
РЕШЕНИЕ № 15168 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 9233/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 328/22.06.2020 г., постановено по адм. дело № 1399/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Р.С. *** да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2020г.
384 Административно дело No 1401/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на М.Д.В.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3706 от 11.11.2019 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“, с който жалбоподателят е изключен от подпомагане и му е определена дължимостта на публично държавно вземане в размер на 600,04 лв., представляващо 50% от общата изплатена му сума по мярката. Осъжда М.Д.В. да заплати на Държавен фонд “Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
385 Административно дело No 1402/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.3.2020г.
Отменя мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на началника на ОД на МВР – Пазарджик, постановен по заявление на Н.С.Г. № 312000-14569/14.10.2019 г., а именно – отказ за предоставяне на хартиен носител на копия от докладни записки на двама полицаи, участвали в проверка на 13.10.2019 г. около 16:00 ч. в с. Мокрище, инициирана от жалбоподателя с обаждането му на тел. 112 и – отказ за предоставяне на електронен носител на запис от камерата, поставена на полицейския автомобил. Връща преписката на началника на ОД на МВР – Пазарджик за произнасяне при спазване на указанията и срока, посочени в мотивите на това решение Оставя без разглеждане жалбата в частта ? против Уведомление рег. № 312000-16388 от 12.11.2019 година на началника на ОД на МВР – Пазарджик, който не е съобщен на Г. и за който той е узнал при представянето му с преписката по настоящото дело и прекратява делото в тази му част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Осъжда Н.С.Г.,*** да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно оспорване само в прекратителната му част, в 7-дневен срок, с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, до Върховния административен съд.
В законна сила на 28.5.2020г.
386 Административно дело No 1403/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.Г.А. ***, сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по АНД № 262/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 33-0000057/20.05.2019 год., издадено от началника на ОО АА – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София да заплати на С.Г.А. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2020г.
387 Административно дело No 1404/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща разноски по АНД № 328/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-000402/13.04.2018 год., издадено от началник РУП към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 22.7.2020
Административно дело № 7403/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 7974/15.06.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, срещу Решение № 126/24.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1404/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7403/2020 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.8.2020г.
388 Административно дело No 1405/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по АНД № 230/2019 год. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0367-002438/23.02.2019 год., издадено от началник група към ОД на МВР - Пазарджик, РУ Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Х.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2020г.
389 Административно дело No 1406/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 85/2019 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 18-0367-002084/30.11.2018г. на началник на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва от 16 лева за забава, и законна лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 09.12.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на М.В.С., с ЕГН ********** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 29.5.2020г.
390 Административно дело No 1407/2019, VI състав Закон за социално подпомагане Г.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ЦНСТПЛУ С.ХАДЖИЕВО КЪМ СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К., като майка и попечител на Г.Т.К., чрез адв.М.К. срещу Заповед № 30/ 18.11.2019г. на Директора на ЦНСТПЛУ с.Хаджиево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1407/2019г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.4.2020
Административно дело № 2445/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4744 от 22.04.2020 г. по адм. дело № 2445/ 2020 г. на ВАС - Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 218/05.02.2019 год. постановено по адм. дело № 1407/2019 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Осъжда Г.Т. К. ЕГН ********** чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. да заплати на ЦНСТПЛУИ с. Хаджиево, общ. Пазарджик разноски по делото в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатски хонорар. Освобождава Г.Т. К. чрез Д.Г.К. в качеството и на майка и попечител на К. от заплащането на държана такса по частната жалба в производството пред ВАС. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2020г.
391 Административно дело No 1408/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.1.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 500 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 10.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на А.С.К. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2020г.
392 Административно дело No 1410/2019, V състав Закон за акцизите и данъчните складове И.А.Б. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.А.Б.,*** против мълчалив отказ на директора на Агенция „Митници“, с който е потвърдено решение № РТД3000-1622/29.08.2019 г. на с.д. ТД „Тракийска“. Прекратява административно дело № 1410 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Агенция „Митници“.
В законна сила на 3.3.2020г.
393 Административно дело No 1411/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за имуществени вреди в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/, причинени на Д. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отхвърля иска на В.Г.Д. за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 2 000 лв. за сумата над присъдената сума от 670 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 670 лв., считано от 19.12.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 670 лв. Отхвърля иска на В.Г.Д. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху присъжданото обезщетение от 670 лв., считано 3 години назад от датата на завеждане на исковата молба, а именно от 10.12.2016 г. до 10.12.2019 г. в размер на 608,94 лв., както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до датата 18.12.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. разноски по делото в размер на 2.80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
394 Административно дело No 1420/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, подадена против Писмена покана № 29-02-1086/19.11.2019 г. на директора на РЗОК гр. Бургас в частта й по т. 1. ОСЪЖДА МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.6.2020г.
395 Административно дело No 1421/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Д.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на Л.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0267-000077/19.04.2019 г. на началника на Районно управление “Полиция“ Велинград, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2020г.
396 Административно дело No 1422/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 150 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София, с адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 да заплати на Г.Х.П. с ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.3.2020г.
397 Административно дело No 1423/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. В. А. с ЕГН ********** – в качеството му на управител на „ВВС ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление с.Козарско, общ.Брацигово, чрез адв.Б. срещу Заповед № 287 /29.11.2019г.издадена от Директора на ТПДГС-Пещера,с която е утвърден протокол от 29.11.2019г. за работа на комисия, назначена със Заповед №277/28.11.2019г. на Директора на ТП ДГС Пещера и е обявено класирането на кандидатите в обявения електронен търг – За обект №2002ет с прогнозно количество дървесина 456 куб.м. е обявен за класиран участник със Заявление Вх.№ 000003025 от 25.11.2019г. , 13.59 часа „ВВС“ООД с ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, представлявано от В.С.А. с предложена цена в размер на 34164.00лева без ДДС и е определен за купувач на дървесината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 4.6.2020г.
398 Административно дело No 1424/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Д-р Ангел Палешников-АППДМ-ИП“, със седалище гр. Пазарджик, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1424/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на директора на РЗОК – Пазарджик по подведомственост. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му, вкл. и от органа, на който делото е изпратено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.4.2020
Административно дело № 2375/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4969 от 28.04.2020 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 2375 - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 149 от 28.01.2020 г., постановено по адм. дело № 1424 по описа за 2019 г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, да заплати на Ангел Иванов Палешников като ЕТ „Д-р А. Палешников – АППДМ - ИП“ гр. Пазарджик, разноски за тази инстанция в размер на 300 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.4.2020г.
399 Административно дело No 1428/2019, V състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ДИРЕКЦИЯ БОС ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.П. против АУЗД № АУ000659/22.04.2019 г. издаден от Орган по приходите в частта му потвърден с Решение № 13-908-001/26.11.2019 г. издадено от Началник отдел „МДТ“, Дирекция „БОС“ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА АД № 1428/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Й.В.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Отдел „МДТ“, Дирекция „БОС“ при Община Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за ответника тече от днес, а за жалбоподателя от съобщаване на настоящето определение.
В законна сила на 14.8.2020г.
400 Административно дело No 1429/2019, IV състав ДОПК Й.В.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.В.П. ***, подадена чрез адв. М.П., против мълчалив отказ по искане за спиране на АУЗД № АУ000659 от 22.04.2019 г., издаден от орган по приходите в Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, в частта му за заплащане на данък превозни средства (ДПС) на лек автомобил. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1429/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.2.2020
Административно дело № 1726/2020
Определение № 2466 от 17.02.2020г.на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 1726/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5/02.01.2020г. по адм.д. № 1429/2019г. на Пазарджишкия административен съд. ОСЪЖДА Й. П. *** – Отдел „МДТ“ 50лв юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2020г.
401 Административно дело No 1431/2019, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО-ХИДРО-90 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, със седалище гр. Пазарджик, представлявано от Георги Стефанов Делчев,, подадена против Решение № 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 1431/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.2.2020г.
402 Административно дело No 1433/2019, II състав КСО Щ.Я.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-207#1 от 22.11.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-3443-1 от 04.11.2019г. на Ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Пазарджик, с което на основание чл. 54г, ал. 4 от КСО е разпоредено спиране на производството по отпускане на парично обезщетение за безработица, образувано по Заявление № 121-00-3443 от 23.10.2019г., подадено от Щ.Я.Т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 2.7.2020г.
403 Административно дело No 1434/2019, I състав КСО Н.К.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Т. с ЕГН ********** чрез адв. П. – Пловдивска адвокатска колегия против Решение № 1012-12-198#1/22.11.2019 г., на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2773-3/11.10.2019 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. Осъжда Н.К.Т. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски за юрисконсулт в размер на 100 лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 3.9.2020
Административно дело № 8876/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Н. Т., срещу решение № 451 от 14.07.2020 г., постановено по административно дело № 1434 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 8876/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 22.9.2020г.
404 Административно дело No 1436/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ТИМШЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК 680-0023333/18.10.2019 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив, потвърдена с Решение № ГДФК 132 от 15.11.2019 г. на директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект - бензиностанция, находяща се в гр. Панагюрище, ул. „Околовръстен път“, стопанисвана от фирма „Тимшел“ ООД с ЕИК: 112624275 за срок от 5 (пет) дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.10.2020
Административно дело № 6719/2020
РЕШЕНИЕ № 12599 от 13.10.2020 г. на ВАС София, Първо отд. по адм. д. № 6719/2020 г. - ОТМЕНЯ Решение № 198/13.03.2020 г. по адм. дело № 1436/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „Тимшел“ ООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-680-0023333/18.10.2019 г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Тимшел“ ООД, ЕИК 112624275, да заплати на Националната агенция за приходите деловодни разноски в размер 270 (двеста и седемдесет) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.10.2020г.
405 Административно дело No 1437/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Х.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 39/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище и КАНД № 960/2019г. на Административен съд Пазарджик във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000028/22.01.2019г. на началник на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху присъдената като обезщетение сума, считано от 22.11.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.Х.В.,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.5.2020г.
406 Административно дело No 1441/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.М.-К.-9. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-937-0025815/17.12.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с която на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., е наложена ПАМ – „Запечатване на търговски обект“ – хранителен магазин, находящ се в находящ се в с. Алеко Константиново, ул. „Шипка“ № 20, стопанисван от жалбоподателя и е постановена забрана за достъп до него за 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ „Сашка Манджукова – Катина – 91“ с ЕИК 822077950, със седалище и адрес на управление с. Алеко Константиново, обл. Пазарджик, ул. „Шипка“ № 20, представлявано от С.Н.М., направените по делото разноски в размер на общо 150 (сто и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.8.2020
Административно дело № 5498/2020
Решение № 10972 от 11.08.2020г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 5498/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139/27.02.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. д. № 1441/2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.8.2020г.
407 Административно дело No 1445/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Й.А.А., ЕГН **********,***, сумата от 550,00лв. (петстотин и петдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 18.09.2015г. до 07.06.2016г. неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 07.06.2016г. до окончателното ? изплащане ; сумата от 395,00 лв.(триста деветдесет и пет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 19.10.2016г. до 22.12.2017г. неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното ? изплащане ; сумата от 350,00 лв.(триста петдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 03.05.2019г. до 19.12.2017г. неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане . ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Й.А.А., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1295,00лв. до пълния заявен размер от 50000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периодите 18.09.2015г. до 07.06.2016г. ; от 19.10.2016г. до 22.12.2017г. и от 24.02.2019г. до 19.12.2019г, както и обезщетение за забавено плащане на тази искова сума, считано от 07.05.2015г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2020
Административно дело № 992/2020
РЕШЕНИЕ № 975 от 04.12.2020 г. по адм. дело № 922/ 2020 г. на АС- Пазарджик , Х-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №448/13.07.2020г., постановено по адм.д. № 1445/29г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 4.12.2020г.
408 Административно наказателно дело (К) No 1450/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
С.Б.Т.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Възобновява административнонаказателното производство по глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик. Отменя глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик, с който на С.Б.Т. за нарушение на чл. 98, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на основание чл. 186, във връзка с чл. 183, ал. 4, т. 8 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
409 Административно дело No 1451/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Б.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Б.Л. с ЕГН: ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000447/12.07.2019 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2020г.
410 Административно дело No 1452/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, сумата от 300 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от изпълнителния директор Бойко Рановски, с адрес на призоваване гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на И.Д.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 29.5.2020г.
411 Административно дело No 1454/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Х.- 6. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ обезщетение за имуществени вреди в размер на 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв. по нахд № 89/2019 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 358153-F381241/12.09.2018 г., издадено от началника на Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централното управление на НАП, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по кнахд № 963/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Велинград. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
412 Административно дело No 1460/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВЕТА-ДАНИ-68 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.3.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ивета-Дани-68“ ЕООД със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-886-0025571/04.12.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ивета-Дани-68“ ЕООД, ЕИК 204246243,със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., да заплати в полза на Национална агенция по приходите 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1460/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за оспорващото дружество – от датата на съобщаването му.
В законна сила на 29.5.2020г.
413 Административно дело No 1461/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-760-0023997/06.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 139/27.11.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД с ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 30, представлявано от М.Г.Ц., направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2020г.
414 Административно дело No 1462/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ“ЕООД ЕИК 202944559, подадена чрез В.А.К. – управител, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1006-000772/13.11.2019г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция, с която заповед на основание чл. 171, т. 2а, б. "а" от ЗДвП на „ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ“ЕООД ЕИК 202944559 е наложена принудителна административна мярка "прекратяване на регистрацията на ППС", за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 172, ал. 5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 11.8.2020г.
415 Частно административно дело No 1464/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на предварителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-933-0025814/17.12.2019 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 11.2.2020
Административно дело № 1360/2020
Разпореждане № 2151 от 11.02.2020 г. на ВАС, Осмо отд. по адм. д. № 1360/2020 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП против определение № 1797 от 23.12.2019 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. д. № 1464/2019 година. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 1360/2020 г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на осмо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. Определение № 5070/29.04.2020 г. на ВАС, Осмо отд. по адм. д. № 3394/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2151 от 11.02.2020 г. на Председателя на Осмо отд. на ВАД, постановено по адм. д. № 1360/2020 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2020г.
416 Административно дело No 1465/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № з-2593 от 27.09.2011г., издадена от Директора на ОДМВР гр.Пазарджик с която на И.В.А. е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение като държавен служител категория “Е” – І степен, младши автоконтрольор в група “Престъпления по пътищата” към отдел “Криминална полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 6740/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 27.02.2020 г. по адм. дело № 1465 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на И. А. съдебни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 400, 00 лв., представляващи адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.12.2020г.
417 Административно дело No 1467/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.Г.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В. – общински съветник в Общински съвет Велинград, срещу Решение № 63/09.12.2019г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1467/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.2.2020г.
418 Административно дело No 1469/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-753 - 0024669 от 04.11.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – бензиностанция и газ станция, намиращи се в с. Васил Левски, общ. Карлово, подбалкански път 641, стопанисвани от „Мел Ойл“ ЕООД и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“, №30, сумата от 50,00лв.(петдесет лв.), представляваща заплатена държавна такса по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 9486/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 348/24.06.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 1469/2019 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – София да заплати на „Мел Ойл” ЕООД, ЕИК 205170300 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Сан Стефано" 15, вх. Б, ет. 3, ап. 8 разноски за касационната инстанция в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.12.2020г.
419 Административно дело No 1470/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-745-0024221/04.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 138/27.11.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.7.2020г.
420 Административно дело No 1473/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛИ ВЪЛЧКОВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.7.2020г.
Отхвърля жалбата на „Ели Влъчкова” ЕООД, ЕИК 202301844, против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-806-0031364/20.11.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП, с която на жалбоподателя е наложена мярката запечатване на стопанисвания от него търговски обект – магазин, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Яков Матакиев" № 63 и забрана за достъп до него за срок от 7 дни. Осъжда „Ели Влъчкова” ЕООД, ЕИК 202301844 да заплати на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2020г.
421 Административно дело No 1476/2019, IV състав Изборен кодекс С.П.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. *** против Решение № 76-МИ/23.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стрелча. ОСЪЖДА С.П.Ч. ***, да заплати на Общинска избирателна комисия – Стрелча направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 1336/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 10.01.2020г., постановено по адм. д. № 1476/2019г. от Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА С. Ч. да заплати на Общинска избирателна комисия Стрелча съдебни разноски в размер на 1000 лв / хиляда лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение на съдията Жанета Петрова: Не съм съгласна с мнението на мнозинството от съдебния състав, че решение №20 от 10.01.2020 г. по адм.дело № 1476/2019 г. по описа на Административния съд - Пазарджик е правилно. Намирам, че решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде отменено и върнато на Административния съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг състав. С решение №76-МИ/23.12.2019 г. Общинската избирателна комисия-Стрелча прекратила предсрочно пълномощията на С. Ч.,***, на основание чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Съгласно чл.41, ал.3 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон или е контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия приела, че С. Ч. не е прекратил търговската си дейност, извършвана в качеството му на управител и едноличен собственик на "Българска асоциация по белот" ЕООД със седалище и адрес на управление в едномесечен срок от избирането му, считано от 3.11.2019 г. до 3.12.2019 г. Според изложените от комисията мотиви, Ч. предприел действия едва на 18.12.2019 г., а самите предприети от него действия - провеждане на общо събрание на дружеството на 2.12.2019 г., молба от купувач на дружествените дялове от 22.11.2019 г., както и договор за правна защита от 22.11.2019 г, не представлявали прекратяване на т
В законна сила на 14.4.2020г.
422 Административно дело No 1477/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.В.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на П.В.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 27.12.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на П.В.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 500 /петстотин/ лева до предявения размер от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на П.В.Д. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик направените разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2020
Административно дело № 831/2020
Решение № 780 от 12.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, X -ти състав по КАД № 831/2020г. - Оставя в сила Решение № 288/05.06.2020 г., постановено по административно дело № 1477/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Георги Видев: Не споделям съображенията на мнозинството от съдебния състав, с които той е възприел доводите на първоинстанционния съд за отхвърляне на исковата претенция за периодите до 02.03.2014 г. поради изтичане на 5-годишния давностен срок за предявяване на иск, както и – за периодите от 04.01.2017 г. – 07.03.2018 г. и от 07.03.2018 г. – 12.12.2018 г. предвид от една страна неангажирането от ищеца на доказателства за наличието на нечовешко отношение, а от друга, предвид липсата на данни за пренаселеност и други неблагоприятни битови условия в представените нарочни справки. Практиката на ЕСПЧ е в смисъл, че при установяване на нечовешко и унизително отношение от страна на затворническата администрация по отношение на лишен от свобода, исковете на последния следва да бъдат уважени, а не да се погасяват по давност. Видно от множество решения на този международен съд, е че самият той е присъждал обезщетения за периоди значително отдалечени назад във времето преди предявяване на иска, без да прилага разпоредби за изтекла погасителна давност. Непопълването на делото с доказателства, по отношение на периодите от 04.01.2017 г. – 07.03.2018 г. и от 07.03.2018 г. – 12.12.2018 г. не би следвало да се тълкува в смисъл, че ищецът не е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, тъй като тежестта на доказване не се носи от него, а от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Това следва по аргумент от чл. 284, ал. 3, изр. 2 и ал. 5 от ЗИНЗС и е посочено изрично в множество решения на ЕСПЧ, включително – в пилотното решение Нешков и други срещу България. Освен това практиката на ЕСПЧ е категорична, че в случаите, при които е установено по отношение на ищец, че е бил поставен в неблагоприятни битови условия в затвора в по-късен период, но не са събрани доказателства за по-ранни периоди, то липсва основание да се приеме, че положението му в по-ранните периоди е било по-добро. Не следва да се приема във вреда на ищеца липсата на достатъчно конкретизация от него на килиите, в които е пребивавал, съответно на броя лица, с ко
В законна сила на 12.10.2020г.
423 Административно дело No 1478/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕТАЛИКА ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Металика“ ООД с ЕИК 112567244, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян“ № 117, представлявано от Р.Ц.Ц. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000798/26.11.2019 г. на Началник група КПДГПА към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2020г.
424 Административно дело No 1479/2019, V състав КСО И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Решение № 1012-12-208#2/06.12.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, потвърждаващо разпореждане с № 2140-12-322 от 07.10.2019 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което на И.П.Д. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО.. Изпраща делото като преписка на ръководителя на пенсионното осигуряване за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда ТП на НОИ Пазарджик да заплати на И.П.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2020
Административно дело № 6444/2020
С решение № 14517 ат 24.11.2020 г. по адм. дело № 6444/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260 / 14.04.2020 г. по адм. дело № 1479 / 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на И.П.Д.,*** сумата от 300,00 (триста) лева, разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.11.2020г.
425 Административно дело No 1480/2019, II състав Закон за движението по пътищата А.Г.К. МЛ.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ БАЙДОВ ОТ РУ - ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 13.12.2019г. на мл. полицейски инспектор Б.Г.Б.от Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което е наредено на А.Г.К., ЕГН:**********,***, да премести до 18.12.2019г., лек автомобил марка „Форд“, с рег. № РА5406ВР от тротоара на ул. „Братя Петкови“, гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на А.Г.К., ЕГН:**********,*** сумата от 810,97лв. /осемстотин и десет лв. и деветдесет и седем ст./, представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.6.2020г.
426 Административно дело No 1483/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. В. А. с ЕГН ********** – в качеството му на управител на „ВВС ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление с.Козарско, общ.Брацигово, чрез адв.Б. срещу Заповед № 288 /29.11.2019г., издадена от Директора на ТП ДГС-Пещера, с която е утвърден протокол от 29.11.2019г. за работа на комисия, назначена със Заповед №278/28.11.2019г. на Директора на ТП ДГС Пещера и е обявено класирането на кандидатите в обявения електронен търг – За обект №2005ет с прогнозно количество дървесина 398 куб.м. е обявен за класиран участник със Заявка Вх. № 000003028 от 25.11.2019г., 14:01 часа „ВВС“ООД с ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, представлявано от Вайдин Салиев Ахмедов, с предложена цена в размер на 35067 без ДДС и е определен за купувач на дървесината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.7.2020г.
427 Административно дело No 1488/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Ц.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.9.2020г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000116 г. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.1, б.“б“ от ЗДвП- временно отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността , но не повече от 18 месеца. Осъжда РУ – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Е.К. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.9.2020г.
428 Административно дело No 1489/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.К. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.8.2020г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0367-000117/24.06.2019 г. на началника на РУ – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на С.А.К. *** е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на собственото ? МПС – лек автомобил „Мицубиши Паджеро Пинин“ с рег. № РА2131КА. Осъжда РУ – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.А.К. *** разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.8.2020г.
429 Административно дело No 1495/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 УНИКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.7.2020г.
Отменя Заповед № 886/13.12.2019 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, с която е утвърден протокол вх. № 46/13.12.2019 г. от работата на комисията по провеждане на търга, определено е класирането на участниците в електронния търг за обект № 2020 и е определен за купувач на дървесината за обекта „Османджик“ ЕООД. Изпраща преписката на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, който следва да продължи тръжната процедура при спазване на срока и указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Осъжда Териториално поделение Държавно горско стопанство „Селище“, да заплати на „Уником“ ЕООД, ЕИК 112666000 разноски по делото в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2020г.
430 Административно дело No 1496/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 УНИКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 884/13.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Селище“, с която е определен за класиран на първо място кандидат при проведена електронна тръжна процедура № ЕТ 00663 за обект № 2006. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на електронната тръжна процедура, при спазването на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА Директора на ТП ДГС „Селище“ да заплати на „Уником“ ЕООД с ЕИК 112666000 със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Пролет“ № 6, представлявано от управителя Р.А.Х., направените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.7.2020г.
431 Административно дело No 1497/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 УНИКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 883/13.12.2019 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Селище“ за утвърждаване на протокол № 44/13.12.2019 г. от заседание на комисия, определена със заповед № 886/12.12.2019 г. на директора на ТП ДГС „Селище“. ОСЪЖДА ТП ДГС „Селище“ да заплати на „Уником“ ЕООД с ЕИК: 112666000, сторените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.7.2020г.
432 Административно дело No 1499/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТОРГУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. срещу Заповед за налагане на ПАМ № ФК – 897-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.11.2020
Административно дело № 6412/2020
РЕШЕНИЕ № 14508 от 24.11.2020 г. по адм. дело № 6412/ 2020 г. на ВАС- Първо отделение: ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 162/04.03.2020г., постановено по адм.дело № 1499/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД за налагане на ПАМ № ФК - 879-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б "а" ЗДДС на „Торгус“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - магазин „Данини“ (изписано погрешно в обжалваното решение), находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 2, стопанисван от същото дружество, като е забранен и достъпа до обекта за срок от 14 /четиринадесет/ дни, за нарушение на чл.118 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл. 25 ал.1 и ал. 3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите – гр.София да заплати на „Торгус“ ЕООД, ЕИК 822106245, разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не може да се обжалва.
В законна сила на 24.11.2020г.
433 Административно дело No 1500/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност КОНИ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Кони Ком“ ЕООД, ЕИК 112622042 против Ревизионен акт № 886/13.12.2019 г. на началник сектор, възложил ревизията и главен директор по приходите-ръководител на ревизията. Прекратява административно дело № 1500 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на Дирекция „ОДОП при ТД на НАП – Пловдив“.
В законна сила на 17.3.2020г.
434 Административно дело No 1/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.5.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска, предявен от Д.Г.А., ЕГН **********,***, да бъде осъден Началник Затвора Пазарджик да му предаде един брой аудио плеър, постъпил в затвора на 07.11.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.7.2020г.
435 Административно дело No 4/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЦ ВЕЛИНГРАД 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 против Заповед за налагане на санкция № РД-09-1554/18.12.2019 г. на И.Д. Директор на РЗКО Пазарджик, с която на основание чл.59, ал.11, т.1, б. „а“ ЗЗО и чл.407, ал.1, б. „а“ НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Константин Кърпачев с УИН: 2600000183 – изпълнител по пакет „Ортопедия и травматология“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Елма Георгиева с УИН: 1400000321 – изпълнител по пакет „Образна диагностика“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. ОСЪЖДА „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
436 Административно дело No 6/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Стрелча, приета с решение № 402/29.04.2010 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, който срок за Общински съвет Стрелча тече от получаване на съобщението, а за Окръжна прокуратура – считано от днес.
В законна сила на 9.9.2020г.
437 Административно дело No 7/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ,,Baнeca Фудc 77“ EOOД, EИK 205707152, против Заповед за прилагане на ПАМ № ФK-933-0025814/17.12.2019 г. на нaчалника на отдел ,,Oперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, ул. „Стара планина“ № 1, стопанисван от ЕТ „Ванеса Фуудс 77“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 1.10.2020
Административно дело № 10385/2020
С разпореждане № 12147 от 01.10.2020 г. по адм. дело № 10385/2020 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 10237/20.07.2020г. по описа на ВАС, подадена от "ВАНЕСА ФУУДС 77" ЕООД чрез адв. ИванТабаков, срещу решение № 261 от 14.04.2020г. по адм.д.№ 7 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10385/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Първо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Първо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.10.2020г.
438 Административно дело No 11/2020, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.И.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 7937 от 31.12.2019г., на Директора на Агенция Митници с която на основание чл. 122, ал. 1 от ЗДСл, Й.И.Л. е възстановен на длъжност „митнически инспектор“, длъжностно ниво – 11, експертно ниво – 7 в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши, считано от 30.12.2019г. и срещу Заповед № 7941 от 31.12.2019г., на Директора на Агенция Митници с която, на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. е прекратено служебното правоотношение на Й.И.Л., на длъжност „митнически инспектор“, длъжностно ниво – 11, експертно ниво – 7 в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши. ОСЪЖДА Й.И.Л., ЕГН **********,*** да заплати на Агенция Митници, София сумата от 200,00лв. (двеста лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.12.2020
Административно дело № 9281/2020
РЕШЕНИЕ № 15668 от 17.12.2020 г. по адм. дело № 9281/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОТМЕНЯ решение № 402 от 08.07.2020 г., постановено по адм. дело № 11/2020 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на Й.И.Л. заповед № 7937 от 31.12.2019 г. на директора на Агенция "Митници", с която на основание чл. 122, ал. 1 от Закона за държавния служител, същият е възстановен на длъжност "митнически инспектор", длъжностно ниво 11, експертно ниво 7 в Митница Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг IV младши, считано от 30.12.2019 г., както и заповед № 7941 от 31.12.2019 г. на директора на Агенция "Митници", с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение за цитираната длъжност. ОСЪЖДА Агенция "Митници" да заплати Й. Л. ЕГН ********** *** сумата 2090 (две хиляди и деветдесет) лева, направени разноски по делото за двете съдени инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2020г.
439 Административно дело No 12/2020, II състав Закон за социално подпомагане П.Л.Т. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена П.Л.Т., ЕГН **********,***, срещу Решение № 13-РД-06-0049 от 20.12.2019г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, Пазарджик с което е отхвърлена жалбата на П.Л.Т. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА–ПН/1465 от 22.11.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, съответно с която е отказано отпущане Михайлова на целева помощ за отопление при условията на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.5.2020г.
440 Административно дело No 17/2020, VI състав Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ,
П.Н.Ц.,
Г.Ч.Б.,
Н.А.Д.,
Н.Й.Б.,
ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/07.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на М.В.Р.,*** на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019г., обявен за избран кмет на Община Септември с Решение № 155/28.10.2019г. на ОИК Септември. ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Н.Ц. – в качеството й на подала сигнала до ОИК Септември като общински съветник в Общински съвет Септември и на кандидат за кмет на Община Септември на местните избори през 2019г. и прекратява производството по отношение на нея. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ч.Б., Н.А.Д. и Н.Й.Б., като членове на Инициативен комитет „Да спасим Община Септември“ и в лично качество, подадена срещу Решение № 190/07.01.2020г. на Общинската избирателна комисия Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях. Осъжда Общинска избирателна комисия Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 /деветстотин лева/. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.3.2020
Административно дело № 2025/2020
РЕШЕНИЕ № 3257 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 2025/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ Решение № 45 от 27.01.2020 г. постановено по адм. дело № 17/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта му, с която е изпратена преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от четиринадесет дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от три дни от влизане на решението в сила, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
441 Административно дело No 20/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.П.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1032-001342/24.09.2019 г. на началник „Група“ в Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пловдив, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2020г.
442 Административно дело No 21/2020, II състав КСО Р.Ч.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ КЮСТЕНДИЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1009-09-36 от 26.11.2019г. на Директора на Териториално поделение Кюстендил на Националния осигурителен институт с което е отхвърлена жалбата на Р.Ч.Г. – Д. срещу отказ за издаване на удостоверение за осигурителен стаж Обр. УП-15, обективиран в Уведомително писмо с изх. № 5506-09-1472#6 от 18.10.2019г., издадено от Началник Отдел „Обединен осигурителен архив“, с. Невестино към ТП на НОИ Кюстендил. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо с изх. № 5506-09-1472#3 от 18.10.2019г., издадено от Началник Отдел „Обединен осигурителен архив“, с. Невестино към ТП на НОИ Кюстендил. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Кюстендил на Националния осигурителен институт за продължаване на административно производствените действия. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 2.7.2020г.
443 Административно дело No 23/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604, против Писмена покана № 13/29-02-2056/08.11.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, в която са описани двадесет и седем идентични констатации, а именно при двадесет и седем оперативни интервенции по отношение на различни здравноосигурени лица, като асистент е участвал д-р Стефан Здравчев, който не е включен в приложение № 1 на Договор № 13/РД-29-411/30.05.2018 г., като специалист по основен трудов договор и с която е наредено жалбоподателят да възстанови получените без правно основание суми по съответните клинични пътеки в общ размер на 26 320 лв. Осъжда МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604 да заплати на РЗОК – Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2020
Административно дело № 6200/2020
С решение № 12739 от 15.10.2020 г. по адм. дело № 6200/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273/14.04.2020г., постановено по адм. дело № 23/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА "МБАЛ - Уни Хоспитал" ООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 100, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски за осъществената защита от юрисконсулт в касационното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.10.2020г.
444 Административно дело No 24/2020, V състав Закон за съдебната власт Н.Й.Б. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г. Й. Николов, представляван от адвокат Н.Б., против разпореждане с №1/04.10.2019 г. на заместник-председателя на ОС-ПЗ, НК, с което е оставено без разглеждане оспорването по административен ред на отказ на съдия-докладчик. действащ като административен орган, за предоставяне пълно копие от поисканото НОХД №507/19г. по описа на ОС-ПЗ, който отказ е обективиран върху молба от 29.10.2019г. и прекратява адм.д. № 24 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2020г.
445 Административно дело No 27/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 4000/четири хиляди/лева, представляваща разноски по АНД № 1533/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД 560/2019 на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № КГ-2159/03.08.2018 г. на зам.-председателя на ДАМТН, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2020г.
446 Административно дело No 28/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д., ЕГН: **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 166/19 г. на Рaйонен съд - Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 4/ 09.01.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите - Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение също в размер на 400 лв. по кнахд № 736/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 19.02.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 800 лв. Отхвърля иска на С.П.Д. против Регионална дирекция по горите – Пазарджик за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 09.01.2020 г. до 18.02.2020 г. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. разноски по делото в размер на 306.59 лв. /триста и шест лева и петдесет и девет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2020г.
447 Административно дело No 30/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-825-0407801/21.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 155/13.12.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД с ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 30, представлявано от М.Г.Ц., направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2020г.
448 Административно дело No 31/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 300/триста/лева, представляваща разноски по АНД № 975/2018 год. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление НП № 109 от 29.05.2018 г., издадено от началника на Регионален отдел „Южна централна България“ на главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2020г.
449 Административно дело No 33/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 958 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 304 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1106 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-22-15 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.6.2020г.
450 Административно дело No 34/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 957 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 305 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-21-14 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.6.2020г.
451 Административно дело No 36/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 232/2019 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000785/28.08.2019 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.6.2020г.
452 Административно дело No 37/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БРЕНД ОЙЛ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-772-0029819/11.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 148/04.12.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2020
Административно дело № 9493/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 371/30.06.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 37/2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на [фирма], [населено място] сумата 500 лева разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
453 Административно дело No 38/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БРЕНД ОЙЛ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-742-0031892/01.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 145/04.12.2019 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.7.2020г.
454 Административно дело No 39/2020, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.И.Я. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Заповед № 8121к-14549/27.12.2019 г. на Министъра на вътрешните работи, в частта по отношение на временното отстраняване от длъжност. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.12.2020
Административно дело № 9363/2020
РЕШЕНИЕ № 15913 ОТ 22.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЕТО ОТД. ПО АДМ. Д. № 9363/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 362/ 26.06.2020 г. по адм.д.№ 39/ 2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.12.2020г.
455 Административно дело No 40/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Т.С.К.М.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Т.С.К. – М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.7.2020
Административно дело № 6248/2020
ОПРДЕЛЕНИЕ № 10202/24.07.2020 г. на ВАС София, Шесто отделение по адм. дело № 6248/2020г. – ОСТАВЯ В СИЛА определение № 243/13.02.2020 г. по адм. дело № 40/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 24.7.2020г.
456 Административно дело No 41/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Д.П.,***, чрез адв.В.С.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията „- София за сума в размер на 30 000 лв. Период за който се твърди, че са причинени неимуществените щети – 22.02.2018г. до 10.01.2020г.при пребиваването му в Следствения арест и в Затвора Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2020
Административно дело № 1081/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 572/10.08.2020 г., постановено по адм. дело № 41/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.12.2020г.
457 Административно дело No 42/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск на Н.Т.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 800 лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-1006-001877/07.06.2019 г. на Началник група КПДГПА при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1765/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.6.2020г.
458 Административно дело No 43/2020, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.М. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.М.,*** против Решение № 812100-13386/05.09.2019г. на министъра на вътрешните работи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 43/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 28.5.2020г.
459 Административно дело No 46/2020, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ЕТ Е.-Г.А. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Експрес – Г.А.“ с ЕИК 115254112, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Делев“ № 11, представлявано от Г.К.А. против действия на Началника на СГКК гр. Пазарджик по изменение на КККР на гр. Батак за имоти 02837.503.202, 02837.503.202.3, 02837.503.202.4, 02837.503.202.1 и 02837.503.202.1, на основание решение № 427 от 31.07.2013 г. по гр. дело № 38/2011 на Районен съд – Пещера, обективирани в уведомление с изх. № 24-15040 от 03.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.7.2020
Административно дело № 5914/2020
Определение № 8679 от 02.07.2020г.на ВАС - София, Второ отделение по АД № 5914/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение №396 от 28.02.2020г. по адм.д.№46/2020г. по описа на Административен съд- Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2020г.
460 Административно дело No 49/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Брацигово, приета с Решение № 28/28.02.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 4.6.2020г.
461 Административно дело No 51/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, сумата от 500 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
462 Административно дело No 53/2020, VII състав ДОПК А.К.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.К.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат С.Ч. ***, със съдебен адрес *** против Решение № 496/27.12.2019 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е оставена без уважение депозираната от Маринов жалба с вх.№ 94-00-7870/11.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив, въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, с вх.№ 13/РД-16-279 / 10.12.2019 г., срещу опис на недвижим имот, обективиран в протокол за опис с изх.№ С 190013-028-0003219/ 09.12.2019 г., издаден от Красимира Тодорова, на длъжност Главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране” при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, като ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решението в останалата част, с което е оставена без разглеждане като просрочена депозираната от М. жалба с вх.№ 94-00-8002/ 19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик срещу Постановление на главен публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис - Пазарджик за налагане не обезпечителни мерки по изп. дело № 13150004451/2015 г., в частта му касаеща 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с площ от 90 кв.м., находяща се в гр. Велинград на ул. „Христо Смирненски” № 21, община Велинград, ет.2- втори жилищен етаж от МЖС с идентификатор 10450 501.2867.1.2 и ВРЪЩА преписката на Директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 94-00-8002/19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 ДОПК.
В законна сила на 21.5.2020г.
463 Административно дело No 57/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изричен отказ да бъде прекратена регистрацията на превозно средство – лек автомобил с рег. № РА 7711 ВР, марка „БМВ" модел 320Д, обективиран в Писмо № 100600-24207/23.12.2019 г. на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик. Изпраща делото като преписка на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик да заплати на разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
В законна сила на 4.6.2020г.
464 Административно дело No 59/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Г.П.Г., ЕГН ********** сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 2024/2018 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-002490/31.07.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума на обезщетение, считано от 17.01.2020г./дата на исковата молба/ до 10.03.2020г. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Г.П.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. ОТВЪРЛЯ иска на Г.П.Г., ЕГН ********** за заплащане на законна лихва върху присъдената сума от 10.03.2020г. до окончателното изплащане. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 14.8.2020г.
465 Административно дело No 60/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.О.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.6.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.О.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 /шестстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 17.01.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на А.О.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 600 /шестстотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.О.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева, за внесена държавна такса. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2020
Административно дело № 803/2020
Решение № 775 от 09.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, X -ти състав по АД № № 803/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 290 от 05.06.2020г., постановено по адм. дело № 60 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г., в частта му с която Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осъдена да заплати на А.О.С. с ЕГН ********** ***, обезщетение за причинени от действия и бездействия на длъжностни лица на същата, неимуществени вреди в размер на разликата от 300,00лв. до 600.00 лева, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба, тоест 17.01.2020г. до окончателното изплащане на сумата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.10.2020г.
466 Административно дело No 61/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.А. К., с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за заплащане на сума в размер на 50 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора гр. Пловдив от 01.01.2013г. до 31.12.2017г., от 22.01.2018г. до 01.06.2018г., както и за такива при престоя в Затвора гр. Пазарджик от 01.06.2018г. до 06.02.2020г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. Оставя без уважение искането на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2020
Административно дело № 1082/2020
РЕШЕНИЕ № 964 от 03.12.2020 г. по адм. дело № 1082/ 2020 г. на АС- Пазарджик , Х-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №597/17.08.2020г., постановено по адм.д. № 61/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.12.2020г.
467 Административно дело No 62/2020, VII състав Закон за социално подпомагане М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на М.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед за възстановяване на недобросъвестно получени социални помощи № 1303-РД01-0452/20.12.2019 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик, коригирана със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № 1303-РД01-0452/10.01.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 6962/2020
РЕШЕНИЕ № 15157 ОТ 08.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, шесто отд. по адм. д. № 6962/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/13.03.2020 г., постановено по адм. дело № 62/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.12.2020г.
468 Административно дело No 65/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.К.А., с ЕГН **********,***, срещу Решение от 10.01.2020г. на Директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.6.2020г.
469 Административно дело No 77/2020, V състав ДОПК И.П.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Акт за установяване на задължения № АУ002800/02.12.2019 г., издаден от старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик, с който на жалбоподателя са определени задължения за данък върху превозни средства за собствения му лек автомобил марка „Шкода“, модел „Мадара“ с регистрационен номер РА8353Т за 2018 и 2019 година в общ размер на 938 лв. и 108,09 лв. лихва. Осъжда отдел „МДТ“ при община Пазарджик да заплати на И.П.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.12.2020
Административно дело № 6427/2020
РЕШЕНИЕ № 15154 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 6427/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ решение № 265/14.04.2020 г. по адм. дело № 77/2020 г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Б. против акт за установяване на задължения № АУ002800/02.12.2019 г. издаден от орган по приходите в сектор „Контрол“ на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА И.П.Б. *** - Дирекция „Местни данъци и такси“ 413,92лв разноски по делото за двете инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.12.2020г.
470 Административно дело No 82/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.И.Я. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000885/16.12.2019 г. на Началник на група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2020г.
471 Административно дело No 90/2020, IV състав КСО Н.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.К. ***, подадена чрез адв. И.Н.Л.–Г., против Решение № 1012-12-226#1/27.12.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ОСЪЖДА Н.В.К. *** да заплати юрисконсултско възнаграждение на ТП на НОИ Пазарджик в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България
В законна сила на 4.6.2020г.
472 Административно дело No 91/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД И.Д. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. против Заповед № 13/РД-09-1534 от 10.12.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.6.2020г.
473 Административно наказателно дело (К) No 93/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГОТО ЕООД,
И.Г.К.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.6.2020г.
Отменя Решение № 743 от 17.12.2019 г., постановено по нахд № 1627/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден Електронен фиш серия К № 2569378/12.02.2019 г., издаден от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Електронен фиш серия К № 2569378/12.02.2019 г., издаден от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата на И.Г.К., в качеството му на законен представител на „Гото“ ЕООД, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 300 лева. Оставя без разглеждане жалбата на „Гото“ ЕООД против Решение № 743 от 17.12.2019 г., постановено по нахд № 1627/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден Електронен фиш Серия К № 2569378 и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване само в прекратителната му част чрез настоящия съд пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2020г.
474 Административно дело No 95/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Х.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.С. *** решение № 03-РД/4884 от 03.12.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което на жалбоподателката е отказан достъп до обществена информация по заявление вх. № 06-2-001-6500/43 от 06.11.2019 г. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за произнасяне по заявление вх. № 06-2-001-6500/43 от 06.11.2019 г. на Х.С.С. при съобразяване на мотивите на съдебния акт. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 11.9.2020г.
475 Административно дело No 96/2020, II състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-16001318003937-023-01 от 16.12.2019г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност Началник Сектор в ТД на НАП, Пловдив, с която на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, по повод постъпило искане от Георги Стоянов Гергов, инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е спряно производството по извършване на ревизия на ДЗЗД „Топлоизолация Стара Загора 2016“, ЕИК 177151610, възложено със Заповед Р-16001318003937-020-01 от 09.07.2019г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 28.1.2020г.
476 Административно дело No 97/2020, V състав ДОПК ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 НАЧАЛНИК СЕКТОР ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.1.2020г.
Отхвърля жалбата на ДЗЗД „Топлоизолация Пловдив 2016“, ЕИК 177149627, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“, № 12, представлявано от И.Г.Д., против Заповед № Р-16001318003935-023-001 от 16.12.2019 г., издадена от Албена Атанасова Дончева, на длъжност началник Сектор в ТД на НАП – Пловдив. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
В законна сила на 31.1.2020г.
477 Административно дело No 101/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.П.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.Н. ***, против Заповед №19-1006-000714/22.10.2019г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор Пътна полиция, с която на ЕТ“М.П.“ с ЕИК 112128471, представляван от М.Н. е наложена принудителна административна мярка по чл.171,т.2а ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС товарен автомобил Форд транзит с рег. № РА6746ВР за срок от 6 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №101/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателя с частна жалба пред ВАС. Да се уведомят страните.
В законна сила на 3.7.2020г.
478 Административно дело No 102/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1006-000970 от 30.12.2019г. на Началник Група “Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали”, Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г.Д.Б., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство, лек автомобил „Опел Мерива“ с рег. № РА8368КН за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА8368КН. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.7.2020г.
479 Административно дело No 103/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Ф.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Ф.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-1006-000028/08.01.2020 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Ф.Н. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 26.6.2020г.
480 Административно дело No 105/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.П.К. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000176 от 24.09.2019 г. на началник РУ Велинград към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОДМВР/ – Пазарджик. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пазарджик да заплати на адвокат Е.К., личен номер: 1300295110, вписана в Адвокатска колегия - София, сумата в размер на 400 /четиристотин/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.11.2020г.
481 Административно дело No 106/2020, V състав Закон за данък върху добавената стойност ХРОМАКС ТРАФИК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.5.2020г.
Отхвърля жалбата на „Хромакс - Трафик“ ООД, ЕИК 201098782 против Ревизионен акт № Р-16001319002294-091-001/19.08.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който не е признат на жалбоподателя данъчен кредит в размер на 18 625,80 лв., с прилежащи лихви от 5 750,02 лв., изменена е декларираната данъчна загуба за 2015 г. с 20 700 лв., и допълнително е установен корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г., съответно в размер на 4 097,82 лв. и 1 421,54 лв. с прилежащи лихви 1 032,51 лв. и 213,25 лв. Осъжда „Хромакс - Трафик“ ООД, ЕИК 201098782 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 085,23 лв. /две хиляди и осемдесет лева и двадесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2020
Административно дело № 8211/2020
С решение № 15340 от 10.12.2020 г. по адм. дело № 8211/2020 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 280/27.05.2020 г., постановено по адм. дело № 106 по описа на Административен съд /АС/ - Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА „Хромакс - Трафик“ ООД гр. Пещера ЕИК 201098782 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 085,23 лв. /две хиляди осемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки/ разноски за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2020г.
482 Административно дело No 107/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕДАРА-87 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сторените по делото разноски в размер на 351, 41 лв. /триста петдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
483 Административно дело No 109/2020, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2020г.
Съдът счита, че няма пречка така изразената воля да не бъде зачетена, ето защо на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“, № 13, гр. Панагюрище, срещу Заповед № 18-179 от 07.01.2020г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ: 55302, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.4116 с площ от 1880,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на Община Панагюрище; поземлен имот с идентификатор 55302.501.4117, с площ 1446,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м.), собственост на „СИНТЕЗ“ ООД; сграда с идентификатор 55302.501.4117.1, с площ от 58,00м?, с предназначение „сграда за енергопроизводство“, собственост на „СИНТЕЗ“ООД; заличаване на обекти от КККР: поземлен имот с идентификатор 55302.501.3877, с площ от 3327,00м?, начин на трайно ползване „ниско застрояване(до 10м.)“, собственост на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 109 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.3.2020г.
484 Административно дело No 112/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.9.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2411/21.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Склад“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.527 по СГКК гр. Пазарджик, съставляващ УПИ I-6797 в кв. 40 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Л.Г.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 210 (двеста) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.9.2020г.
485 Административно дело No 115/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.С.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.1.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-76/17.01.2020 г., издадена от началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на И.С.М. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в Наказателна килия“ за срок от 7 денонощия. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 30.1.2020г.
486 Административно дело No 119/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение – Здраве - Велинград“ ЕООД, ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от управителя Т.В.У., срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-1533 от 10.12.2019г., издадена от В.Т., изпълняващ длъжността Директор на Районна здравноосигурителна каса, Пазарджик, с която на дружеството, за нарушения по чл. 288, ал. 2, т. 3 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 30, т. 9 от ЗЗО ; чл. 287, ал. 3, т. 21 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, чл. 287, ал. 6 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени седемнадесет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение ЗДРАВЕ - ВЕЛИНГРАД“ ЕООД, ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 18.6.2020г.
487 Административно дело No 124/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по АНД № 104/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 42/15.03.2019 г., издадено от кмета на община Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.01.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2020г.
488 Административно дело No 125/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Б.Ц.С. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 125 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Б.Ц.С. разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване за присъстващите страни в 7-дневен срок от днес, а от ответника в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящето определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.8.2020
Административно дело № 7089/2020
С определение № 10728 от 05.08.2020 г. по адм. дело № 7089/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 09.03.2020 г., постановено по адм. дело № 125/2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2020г.
489 Административно дело No 130/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Г.Д.Г. ***, с която е предявен против Областна дирекция на МВР – Пазарджик следният иск: иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 650 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2232/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно издаденото против ищеца НП № 19-1006-001967/11.06.2019 г. от началник Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението и прекратява административно дело № 130 по описа на Административен Съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.6.2020г.
490 Административно дело No 132/2020, II състав КСО Б.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.А.П., ЕГН:**********,***, срещу Решение № 1012-12-228#3 от 10.01.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е отменено Разпореждане № 11, прот. № 01438 от 08.11.2019г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, в частта с която определен размера на личната пенсия за осигурителен стаж, като преписката е върната на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, за постановяване на ново разпореждане, при спазване на указанията дадени в отменителното решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба пред Върховния административен съд..
В законна сила на 20.2.2020г.
491 Административно дело No 133/2020, I състав Изборен кодекс ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПП ГЕРБ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.2.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 179-МИ/24.01.2020г. на ОИК Белово, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на В.А.Ш. обявен за избран за Кмет на с.Аканджиево, общ.Белово. ИЗПРАЩА преписката на ОИК Белово за ново произнасяне, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Белово да заплати на ПП ГЕРБ, сума в размер на 720 лв. разноски по делото – изплатен адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 21.2.2020г.
492 Административно дело No 135/2020, IV състав Закон за съдебната власт Д.Н.Н. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Н. *** против Разпореждане от 17.12.2019 г. на Районен съд Пазарджик, 9-ти състав по НЧХД № 2356/2015 г. по описа на същия съд, с което не се осигурява достъп на жалбоподателката за запознаване с материалите по делото и се отказва издаването на копие от същите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 135 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.7.2020г.
493 Административно дело No 136/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 17, ал. 1, пр. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от Наредба за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Септември, в сила от 21.03.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 136/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата от 20 (двадесет) лв., представляваща сторени по делото разноски. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който за Окръжна прокуратура Пазарджик тече от днес, а за ответника – от съобщаването на настоящото определение.
В законна сила на 1.10.2020г.
494 Административно дело No 143/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от К.Д.И.,***, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати неимуществени вреди в размер на 20000 лева, ведно със законните лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане, за престой при лоши битови условия в Затвора гр. Кюстендил за период 28.05.2019г. – 02.01.2020г., като са посочени конкретни дати за престой. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 143 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Разпореждане от 17.7.2020
Преписка № 9984/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1158 ОТ 05.08.2020 г. по адм. дело № 817/ 2020 г. на АС- Пазарджик, Х- ти състав: Освобождава частния жалбоподател от заплащането на държавна такса за касационното производство. Оставя в сила Определение № 805/08.06.2020 г., постановено по адм.д. № 143/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е оставена без разглеждане исковата молба на лишения от свобода К.Д.И. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв., ведно със съответната законна лихва за престоя на ищеца при лоши битови условия в Затвор – Кюстендил за периода 28.05.2019 г. – 02.01.2020 г., като са посочени конкретни дати за престой. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.8.2020г.
495 Административно дело No 144/2020, IV състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от Областен управител на област Пазарджик Решение № 257-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик местен референдум с въпроси: 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 2. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 3. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПУГДВМС Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2020
Административно дело № 3431/2020
РЕШЕНИЕ № 15833 от 21.12.2020 г. на ВАС София, Трето отд. по адм. д. № 3431/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80 от 13.02.2020 г., постановено по адм. д. № 144/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2020г.
496 Административно дело No 145/2020, V състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на община Септември против Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33110147 от 29.10.2019 година, издадено от директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район и прекратява административно дело № 145 по описа на Административен съд- Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок съобщаването му на община Септември.
В законна сила на 26.5.2020г.
497 Административно дело No 149/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Д.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.П. срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0367-000032/27.01.2020г. на началник на РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 149/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 2.6.2020г.
498 Административно дело No 151/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. София да заплати на З.Т. ***,, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по АНД № 188/2019 год. на Районен съд – Ихтиман, във връзка с обжалване на ЕФ за налагане на глоба серия К № 2084895 на ОД на МВР София. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. София да заплати на З.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 110 (сто и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2020г.
499 Административно дело No 153/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАДЕИН РЕЙГЪН ШОК ТРАНС ПЕЩЕРА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на „МАДЕИН РЕЙГЪН ШОК ТРАНС ПЕЩЕРА“ЕООД с ЕИК 204176478, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Здравец“№12, представлявано от Николай Ангелов, обезщетение за имуществени вреди в размер на 440лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на „МАДЕИН РЕЙГЪН ШОК ТРАНС ПЕЩЕРА“ЕООД с ЕИК 204176478, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Здравец“№12, представлявано от Николай Ангелов съдебни разноски в общ размер на 450 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2020г.
500 Административно дело No 154/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Д.-Р.-Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.08.2020 г. за даване ход по същество на адм. дело № 154/2020г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба/искане на ЕТ „Деси-Р-Т.Б.“ с ЕИК 112040975, гр. Велинград, ул. „Юндола“ 11, с представляващ Т.Н.Б., подадена чрез адв. В.К. – Б. *** против действията на кмета на Община Ракитово по поставяне на знак В 27 „забранени са престоят и паркирането“ на стоянката за таксита до автогарата на гр. Ракитово, обективирани в Заповед № РД-25-56/17.01.2020 г. на Кмета на Община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 154/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА ЕТ „Деси-Р-Т.Б.“ с ЕИК 112040975, гр. Велинград, ул. „Юндола“ 11, с представляващ Т.Н.Б. *** направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.9.2020г.
501 Административно дело No 156/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/3/0/01997/3/01/04/01, с изх. № 01-163-6500/394/03.05.2019 г. на директора на Областна дирекция – Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА М.И. ***, да заплати на ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2020
Административно дело № 7552/2020
РЕШЕНИЕ № 15777 от 18.12.2020 г. по адм. дело № 7552/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ изцяло решение №278/26.05.2020 г., постановено по адм.дело № 156 по описа на Административен съд гр.Пазарджик за 2020 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане №13/06/3/0/01997/3/01/04/01, с изх. № 01-163-6500/394 от 03.05.2019 г., издаден от директора на Областна дирекция гр.Пловдив на ДФ „Земеделие“. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.12.2020г.
502 Административно дело No 167/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАИС ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-76-0026460/27.01.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б."г" от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект" – бензиностанция, находящ се в гр. Костандово, ул. „Христо Ботев“№1, стопанисван от „Раис Ойл“ЕООД, с ЕИК 204015704, за срок от 14 дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Раис Ойл“ЕООД, с ЕИК 204015704, направените по делото разноски в размер на общо 200 (двеста) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 16.10.2020
Административно дело № 10766/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 12803 от 16.10.2020 г. по адм. дело № 10766/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, чрез юрк. Т., против решение № 519/27.07.2020 г. по адм.д. № 167/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10766/2020 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на осмо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14657 от 26.11.2020 г. по адм. дело № 12251/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане на председателя на Осмо отделение на Върховния административен съд № 12803 от 16.10.2020г., постановено по адм.д. № 10766/2020г., с което е оставена без разглеждане касационна жалба с вх. № 12919/08.09.2020г. по описа на ВАС, подадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, чрез юрк. Т., против решение № 519/27.07.2020 г. по адм.д. № 167/2020 г. на Административен съд – Пазарджик и е прекратено производството по адм. дело № 10766/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Осмо отделение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.11.2020г.
503 Административно дело No 170/2020, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Р.И. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1030-001713/09.12.2019 г. на Началник Група към ОД на МВР Пловдив, Сектор ПП. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 3.7.2020г.
504 Административно дело No 171/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-0340-000316/15.03.2019 г. на Началник група в РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения иск срещу Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, за заплащане на сумата от 135 /сто тридесет и пет/ лева, заплатено възнаграждение за вещо лице по изготвена съдебна експертиза в производството по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2020г.
505 Административно дело No 172/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - София, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на А.Б.З., ЕГН ********** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляващи разноски по АНД № 1867/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 33-0000120/12.09.2019г. на началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума на обезщетение, считано от 06.02.2020г./дата на исковата молба/ до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - София, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на А.Б.З., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 21.8.2020г.
506 Административно дело No 173/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Е.С.Т., с ЕГН **********,***, чрез адвокат А., против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявано от своя директор да му заплати 150 лева, като обезщетение за претърпени имуществени вреди – платено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 278/2019г. по описа на Районен съд Велинград, в резултат на които е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 19-0367-000548/07.06.2019г. на началник РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба до нейното окончателно изплащане, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Е.С.Т., с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 19.9.2020г.
507 Административно дело No 174/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.З.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.8.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 2664 от 17.12.2019 г., издадена от кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: Постройка на допълващото застрояване – „Външна тоалетна и навес”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.527, съставляващ УПИ 1-6797 в квартал 40 по плана на гр.Пазарджик с административен адрес: гр.Пазарджик, ул. „Петър Бонев“ № 29, изпълнен от Н.З.В. без необходимите строителни книжа. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.В. с ЕГН: ********** *** сторените по делото разноски в размер на 1010 /хиляда и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2020
Административно дело № 10082/2020
РЕШЕНИЕ № 15575 ОТ 15.12.2020 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНЕ ПО АДМ. Д. № 10082/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 559/05.08.2020 г. постановено по адм. д. № 174/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.В., ЕГН**********, разноски за касационната инстанция в размер на 600 /шестстотин/ лева, адвокатско възнаграждение Решението е окончателно.
В законна сила на 15.12.2020г.
508 Административно наказателно дело (К) No 176/2020, X състав чл. 281 от ЗИНЗС П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на П.Д.Т. против Решение № 605/17.10.2018 г., постановено по адм. дело № 409/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 176/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 16.9.2020
Административно дело № 8844/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 11673 ОТ 16.09.2020 Г. на ВАС София, Трето отд по адм.д. № 8844/2020 г. - оставя без разглеждане частната жалба на П.Д.Т., против определение № 799/08.06.2020 г., постановено по адм. д. № 176/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8844/2020 г. по описа на ВАС. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отд. на ВАС, в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.10.2020г.
509 Административно дело No 178/2020, I състав Закон за съдебната власт Д.Н.Н. РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Н. ***, против разпореждане от 17.12.2019 г. на Районен съд Пазарджик, 9-ти състав, по н.ч.а.х.д. № 2356/2015 г. по описа на същия съд ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 178/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите по делото да се приложат по адм.д. № 135/20г. за послужване. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 10.9.2020
Административно дело № 9378/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ‘‘молба‘‘, с характер на частна жалба от Д. Найденова против определение № 253 от 13.02.2020 г., постановено по адм. дело № 178 от 2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 9378 от 2020 г., по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 26.9.2020г.
510 Административно дело No 179/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.И.Т. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.6.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Отказ рег. № 18183-611/13.12.2019 г. на Началник РУ на МВР Пазарджик по подаденото заявление с вх. № 181800 от 14.11.2019 г. от П.И.Т.. ВРЪЩА преписката на административния орган – Началник на РУ на МВР Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 14.7.2020г.
511 Административно дело No 180/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Д. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба (наименувана жалба) на А.А.Д.,*** с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на А.А.Д..
В законна сила на 6.6.2020г.
512 Административно дело No 185/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Д.В.Б. ***, подадена чрез адв. В. против ОД на МВР Пазарджик, с която се иска да бъде осъден ответникът да заплати на ищцата сума в размер на 1,33 лева, представляваща законна лихва върху главница от 300 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди причинени от отменен като незаконосъобразен електронен фиш Серия К № 1093884/19.12.2015 г., издаден от ОД на МВР Пазарджик за периода 21.01.2020 – 10.03.2020 г. ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.В.Б. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик в частта й, с която се иска ОД на МВР Пазарджик да бъде осъдена да заплати на ищцата сумата от 300 лева, ведно със законната лихва, считано от 07.02.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 185/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА Д.В.Б. *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.7.2020г.
513 Административно дело No 186/2020, II състав ДОПК ЕТ С.-Я.-Я.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Янко Иванов Чамов, регистриран като едноличен търговец с фирма „Сигма-Я – Янко Чамов“, ЕИК 822013093, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Иван Кузмов“, № 1, вх. А, ет. 3, ап. 8, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №1335-ЗА от 27.12.2019г. на Председателя на Комисията за финансов надзор с който за ЕТ „Сигма-Я – Янко Чамов“ са определени задължения в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 186 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 27.5.2020г.
514 Административно дело No 192/2020, IV състав ДОПК И.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Й. ***, против Решение № 20/20.01.2020 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 192/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.6.2020г.
515 Административно дело No 193/2020, I състав ДОПК АТАНАС И НОНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АТАНАС И НОНА“ЕООД с ЕИК 202338814, със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, бул.“България“№63, представлявано от управителя Г. Ч.-Б.,***, адв.Н.Б. против Решение № 24/20.01.2020г. на директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата против разпореждане с изх.№ С190013-026-0045214/16.12.2019г. на старши-публичен изпълнител при ТД на НАП-ПЛД, офис ПЗ за отказ да се прекрати изпълнително дело. ОСЪЖДА „АТАНАС И НОНА“ЕООД с ЕИК 202338814, със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, бул.“България“№63, представлявано от управителя Г. Ч.-Б. да заплати в полза на Национална агенция по приходите разноски в размер на 500 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението на основание чл. 268, ал. 2 от ДОПК не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.10.2020г.
516 Административно дело No 194/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.М.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 1.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.М.Д. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0367-000021/20.01.2020 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 1.7.2020г.
517 Административно дело No 196/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Р.Б. *** с която е предявен иск за имуществени вреди в размер на 200 лева в едно с лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 196 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.Р.Б. разноски за водене на настоящето производство в размер на 360 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, който за присъстващите страни важи от днес, а за ответника от получаване на препис от настоящето определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.7.2020
Административно дело № 7088/2020
С определение № 9692 от 15.07.2020 г. по адм. дело № 7088/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 09.03.2020 г. по административно дело № 196/2020 г. на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно
В законна сила на 15.7.2020г.
518 Административно дело No 197/2020, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.2.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на директора на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Пазарджик“ против Заповед № 18-757 от 22.01.2020 година, издадена от началника на Службата по геодезия картография и кадастър – Пазарджик и прекратява административно дело № 197 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 година. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила на 26.5.2020г.
519 Административно дело No 199/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 2.9.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест на Станка Димитрова – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден против Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Септември, приета с Решение № 338/27.02.2009г. на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 17. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 199/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик, а за Общински съвет – Септември – от получаване на определението, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.9.2020г.
520 Административно дело No 206/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 11.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.И.Х.,*** Бобов дол срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ София с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на С.И.Х..
В законна сила на 28.5.2020г.
521 Административно дело No 209/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 11.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 290 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на ОП Пазарджик направените разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ОП Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ОбС Пещера пред ВАС.
В законна сила на 24.11.2020г.
522 Административно дело No 212/2020, VI състав Изборен кодекс ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2020
Административно дело № 4201/2020
РЕШЕНИЕ № 6898 от 09.06.2020 г. по адм. дело № 4201/2020 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 200 от 08.04.2020 г. на адм. дело 212/2020 г. на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.6.2020г.
523 Административно дело No 217/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.П.К. с ЕГН **********,***. „Четвърта“ № 6 иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от общо 50 000 лева обезщетение за неимуществени вреди за периода от 31.05.2012 до 20.02.2017, ведно със законната лихва от 13.02.2020 г. до крайното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Д.П.К. да заплати на Административен съд Пазарджик сумата от 275 лева направени разноски за съдебно- медицинска експертиза. ОСЪЖДА Д.П.К. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.9.2020г.
524 Административно дело No 224/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Б.А.В., ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1781/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 211/27.08.2019 г. на директор на ОБДХ Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Б.А.В., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.7.2020г.
525 Административно дело No 225/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Б.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на С.Б.К. с ЕГН ********** *** обезщетение за имуществени вреди в размер на 410лв, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София да заплати на С.Б.К. с ЕГН ********** *** съдебни разноски в общ размер на 410 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2020г.
526 Административно дело No 226/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Лесичово, приета с Решение № 809/30.04.2015 г. на Общински съвет – Лесичово, взето по протокол № 72/30.04.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 11.7.2020г.
527 Административно дело No 227/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.С.,
И.Х.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.6.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.А.С. и И.Х.С. против мълчалив отказ на кмета на община – Белово за административна услуга по преписка изх. № 1742/23.12.2019 г. и прекратява адм.д. № 227 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Осъжда община – Белово да заплати на С.А.С. и И.Х.С. разноски по делото в размер на 620 лв. (шестстотин и двадесет лева). Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.7.2020г.
528 Административно дело No 229/2020, I състав Закон за водите ХЕДА ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хеда“ООД с ЕИК 822102528 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Гео Милев“№9, ет.1,ап.2 против Решение №РР-3345/24.07.2018г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.Жалбата е била адресирана до „Министъра на околната среда и горите, чрез Директора на БДИБР и копие до Премиера на Република България г-н Бойко Борисов“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 229/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 7.7.2020г.
529 Административно дело No 232/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СТИМ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ФК-75-0032733/27.01.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.8.2020г.
530 Административно дело No 236/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Х.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.Х.Ч. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 /шестстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 18.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Х.Ч. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 600 /шестстотин/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2020
Административно дело № 804/2020
Решение № 851 от 03.11.2020г.на ПАС,XI - ти състав по АД 804/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297 от 11.06.2020 г. по адм. дело № 236/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, III състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.11.2020г.
531 Административно дело No 237/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Х.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 21.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от адв.В.С. в качеството му на пълномощник на Г.Х.Ч. от гр.Карлово , понастоящем в Затвора Пазарджик против ГД“ИН“ София, с цена на иска 30 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 237/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Исковата молба да се върне на ищеца. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 10.3.2020г.
532 Административно дело No 241/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.С.Г.,*** против мълчалив отказ по № 312-000-489/09.01.2020 г. по описа на ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 241/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2020г.
533 Административно дело No 246/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.В.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.11.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.В.Н. *** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 182,20 лв. /сто осемдесет и два лева и двадесет стотинки/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение по нахд № 968/2020 г. на Районен съд – Пазарджик, който с Решение № 10/08.01.2020 г. е изменил издаденото срещу Н. от началник група към Сектор “Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик Наказателно постановление № 19-1006-000892/26.03.2019 г., в една част и е отменил същото в друга част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.В.Н. ***, обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 182,20 лв., считано от 28.02.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 182,20 лв. Отхвърля иска на Н.В.Н. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. за сумата над присъдената сума от 182,20 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 968/2020 г. на Районен съд – Пазарджик, който с Решение № 10/08.01.2020 г. е изменил издаденото срещу Н. от началник група към Сектор “Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик Наказателно постановление № 19-1006-000892/26.03.2019 г., в една част и е отменил същото в друга част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.В.Н. *** разноски по делото в размер на 270 лв. /двеста и седемдесет лв/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2020г.
534 Административно дело No 249/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.6.2020г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0315-000216/30.10.2019 г. на началник група при РУ Пещера към ОД на МВР Пазарджик, с която на основание чл.171, т.2а, б. „а“ ЗДВП е прекратена регистрацията за срок от една година на пътно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес С320“ с рег. № РВ 9961 ТА, собственост на В.С.Н. с ЕГН: ********** ***, като НАМАЛЯВА срока на прекратяване на регистрацията от една година на шест месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 10.6.2020г.
535 Административно дело No 253/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.С.Г.,*** против мълчалив отказ по № 181800-379/09.01.2020 г. по описа на ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 253/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 28.5.2020г.
536 Административно дело No 254/2020, VIII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица А.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.8.2020г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-16001319002899-091-001 от 27.11.2019 г., издаден от ГА.на П.а Йовчева, началник сектор в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и Костадинка Петрова Янчева, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП потвърден с с Решение № 49 от 31.01.2020 год. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив, в частта, в която по отношение на А.М.А., ЕГН ********** са установени допълнителни задължения за 2015 , а именно данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ над сумата от 3338,18 лв. лв. както и съответните лихви над сумата от 1211,18 лв., както и в частта в която по отношение на А.М.А., ЕГН ********** са установени допълнителни задължения за 2016 г. в размер на 3409 лв. данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ и лихва в размер на 891,15 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата против ревизионен акт № Р-16001319002899-091-001 от 27.11.2019 г. в останалата й част. ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 301,31 лв. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", Пловдив да заплати на А.М.А., ЕГН ********** разноски в размер на 632,41 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от връчване на преписи на страните.
В законна сила на 9.9.2020г.
537 Административно дело No 256/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Я.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 5.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Геоги Я.К. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0310-000010/22.01.2020 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 5.6.2020г.
538 Административно дело No 257/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 5.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от С.А.Б., ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сумата от 300/триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 18-0340-000135/29.01.2018 г. на Началник РУ на МВР Септември по АНД № 1172/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОТХВЪРЛЯ предявения акцесорен иск за заплащане на законната лихва върху главницата в размер на 300 лв. от датата на получаване на исковата молба от ответника – 26.02.2020 г. до окончателното ? изплащане поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на С.А.Б., ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.
В законна сила на 24.7.2020г.
539 Административно дело No 258/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Стрелча, приета с Решение № 161/26.04.2012 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 258/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча ДА ЗАПЛАТИ от бюджета на Община Стрелча направените от Окръжна прокуратура Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лв. за заплащане на държавна такса за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на оспорване в 7-дневен срок от датата на съдебното заседание за Окръжна прокуратура Пазарджик, а за ответника– в 7-дневен срок от съобщаването на настоящото определение.
В законна сила на 9.10.2020г.
540 Административно дело No 259/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НАДЕЖДА ТРАВЪЛ БГ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 5.6.2020г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, гр. София да заплати на „НАДЕЖДА ТРАВЪЛ БГ“ ООД, ЕИК 203843659 сумата в размер на 600/шестотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 398247-0081885 от 16.01.2019 г. на Началник отдел оперативни дейности- Пловдив при ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.11.2019 г. до датата на окончателното й изплащане. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, гр. София да заплати на „НАДЕЖДА ТРАВЪЛ БГ“ ООД, ЕИК 203843659 сторените в настоящото производство разноски в размер на 175 /сто седемдесет и пет лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.7.2020г.
541 Административно дело No 260/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденият протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 2, предложение първо, чл. 41, ал. 8 в частта „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“, чл. 41, ал. 9 в частта специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ракитово, приета с Решение № 828/27.08.2019 г. на Общински съвет Ракитово, взето с Протокол № 60 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 260/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик сторените разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение за Общински съвет Ракитово.
В законна сила на 5.8.2020г.
542 Административно дело No 261/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 200 000 лева, представляващи неимуществени вреди за периода 01.01.2019 г. до 01.09.2019 г., изразяващи се в обиди и унижение, вследствие на представени от ответника по адм. д. 465/2018 г. по описа на Адм. съд Кюстендил два броя медицински справки с невярно съдържание. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2020
Административно дело № 894/2020
Решение № 770 от 09.10.2020г. на Административен съд гр. Пазарджик, XI - ти състав по АД № 894/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 382 от 02.07.2020г., постановено по адм. дело № 261 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.10.2020г.
543 Административно дело No 264/2020, III състав ДОПК КЛАРИМА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.10.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. № С 200013-137-0000123/14.01.2020 г. на публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърдено с Решение № 42/05.02.2020 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител за изпълнение на дадените с настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, като определя едномесечен срок за произнасянето му. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.10.2020г.
544 Административно дело No 265/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2020г.
Отменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стрелча, приета с Решение № 40/28.02.2008 г. на Общински съвет – Стрелча. Осъжда Общински съвет – Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 28.8.2020
Административно дело № 9123/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх. № 10789/29.07.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Общински съвет - Стрелча, чрез председателя И. Илиева, срещу Решение № 326 от 19.06.2020 г. по адм. дело № 265/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №9123/2020 г. по описа на Върховен административен съд, Първо отделение. Разпореждането може да бъде обжалвано пред тричленен състав на Първо отделение на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.9.2020г.
545 Административно дело No 266/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-1818-000009 от 04.02.2020г. на Началник Районно управление Пазарджик при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Н.Г., ЕГН:**********,***, е наложена принудителна мярка „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 6/шест/ месеца“ на моторно превозно средство, лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН МУЛТИВАН“ с рег.№РА6592КН. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на М.Н.Г., ЕГН:**********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.7.2020г.
546 Административно дело No 269/2020, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „МБАЛ Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ № 3, чрез изпълнителния директор д-р Ц.С.с посочен съдебен адрес ***, адв. Е. Лазарова, срещу Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-34 от 17.01.2020г., издадена от В.Т., изпълняващ длъжността Директор на Районна здравноосигурителна каса, Пазарджик, с която на дружеството, за нарушения по чл. 289, т. 8 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО ; чл. 287, ал. 3, т. 21 от НРД за МД 2018г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, на основание чл. 402, ал. 3 от НРД за МД 2018г. са наложени четири санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА „МБАЛ Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ № 3, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 100,00лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.7.2020г.
547 Административно дело No 271/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 15 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище, приета с решение № 722/09.09.2019 г., взето с Протокол № 56 на Общински съвет Панагюрище. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна Прокуратура Пазарджик сумата от 20 лв. разноски, представляващи държавна такса за обнародване в ДВ на протеста. Решението може да ссе обжалва пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2020
Административно дело № 8801/2020
Решение № 13897 от 10.11.2020г. на ВАС - СОфия, Първо отделение по АД № 8801/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 427 от 08.07.2020г. на Административен съд – гр.Пазарджик , тричленен състав, постановено по адм.д. № 271/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.