Административен съд - Пазарджик
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2021г. до 31.8.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 5/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.1.2021г.
Предвид подадената молба за оттегляне на жалбата, съдът намира, че са налице условията на чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство – прекратено. С оттеглянето на жалбата си оспорващият е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. С оглед на това и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, представлявана от кмета Т. Попов, против Акт № 02/03.10.2018 г. за установяване на публично държавно вземане, издадено от директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм д № 5/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответната страна.
В законна сила на 3.2.2021г.
2 Административно дело No 286/2019, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Й.К.Ф. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.К.Ф. ***, подаден чрез адв. Ч. ***, с които се иска съдът да задължи същия да извърши следните фактически действия: да предприеме нужните действия по поддържане и обезопасяване на ул.“Одрин“, в гр. Панагюрище, както и да изгради подпорна стена непосредствено до оградата на жалбоподателя от суха каменна зидария, намираща се в имот/ПИ/ с идентификатор 501.2877, с административен адрес гр. Панагюрище, ул. “Васил Левски“ № 46, както и да изгради изцяло дясната подпорна стена с дължина 80 м по цялото протежение на ул.“Одрин“, от ул. “Малина“ до ул. “Републиканска“, съгласно технически проект за обект „Благоустрояване на ул. „Одрин“. ОСЪЖДА Й.К.Ф. *** да заплати в полза на Община Панагюрище сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2020
Административно дело № 12042/2020
РЕШЕНИЕ № 4997 ОТ 20.04.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АДМ. Д. № 12042/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №310/15.06.2020 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм.д. №286/2019 година. ОСЪЖДА Й.К.Ф., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на община Панагюрище сумата от 100 лева, разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.4.2021г.
3 Административно дело No 323/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на С.Г.Д.,*** срещу Министерството на здравеопазването, за твърдяно бездействие в период от 01.11.2016г. до 20.01.2018г. на ТЕЛК и НЕЛК, за претърпени имуществени вреди в размер на 1252, 80 лева, ведно със законна лихва за периода, и 200 лева разходи за преглед и изследвания. Прекратява производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на С.Г.Д.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 /три хиляди/ лева, причинени й от незаконосъобразно бездействие при разглеждане на жалба й срещу Решение № 3955-254/24.10.2016г. на ТЕЛК Пазарджик Първи състав, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Д.,*** срещу Националната експертна лекарска комисия в частта му за обезщетение на имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие на ответника, в размер на 926 лева. Решението в частта, с която исковата молба срещу Министерство на здравеопазването е оставена без разглеждане и производството по делото в тази част е прекратено, може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните. Решението в останалата част може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2021
Административно дело № 8674/2020
РЕШЕНИЕ № 5820 от 13.05.2021 г. по адм. дело № 8674/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250 от 14.04.2020 г., постановено по адм. дело № 323/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта, с която НЕЛК е осъдена да заплати на С.Г.Д.,***, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 (три хиляди) лева, причинени й от незаконосъобразно бездействие при разглеждане на жалбата й срещу решение № 3955-254/24.10.2016 г. на ТЕЛК Пазарджик Първи състав, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250 от 14.04.2020 г., постановено по адм. дело № 323/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта, с която е оставен без разглеждане иска на С.Г.Д.,*** срещу Министерството на здравеопазването, за твърдяно бездействие в период от 01.11.2016 г. до 20.01.2018 г. на ТЕЛК и НЕЛК, за претърпени имуществени вреди в размер на 1252, 80 лева, ведно със законна лихва за периода, и 200 лева разходи за преглед и изследвания. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.5.2021г.
4 Административно дело No 364/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.С. ***, срещу Решение № 13/04/1/0/02413/3/01/04/01 на изпълнителния директор на ДФЗ за налагане на финансова корекция в размер на 180 713,04 лева. ОСЪЖДА А.Д.С. ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 362 (триста шестдесет и два) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.4.2021
Административно дело № 1048/2020
РЕШЕНИЕ № 5051/20.04.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ЧЕТВЪРТО ОТД. ПО АД № 1048/2020 Г. - ОТМЕНЯ решение № 649 от 24.10.2019 г. постановено по адм. дело № 364/2019 г. на Административен съд-Пазарджик В ЧАСТТА, с която е отхвърлена жалбата на А.Д. С. против Решение № 13/04/1/0/02413/3/01/04/01 на изпълнителния директор на ДФЗ за налагане на финансова корекция, в частта му, с която е определен размера на финансовата корекция – 180 713,04 лв. ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне - определяне на размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение. ОТМЕНЯ решение № 649 от 24.10.2019 г. постановено по адм. дело № 364/2019 г. на Административен съд-Пазарджик, В ЧАСТТА, с която А.Д.С. е осъдена да заплати на Държавен фонд „Земеделие“-РА разноски по делото в размер на 362 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 649 от 24.10.2019 г. постановено по адм. дело № 364/2019 г. на Административен съд-Пазарджик в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.4.2021г.
5 Административно дело No 376/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛТРЕЙД ООД ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302 със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от управителя Н.М.П., срещу Решение № 006 от 22.03.2019 г. на Заместник Кмета на Община Септември за служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610356 от 03.01.2011 г., издадено от Министъра на околната среда и водите. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 376/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
6 Административно дело No 382/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.2.2020г.
Отхвърля жалбата на К.А.Н. против изричен отказ да се изработи проект за изменение на ПУП, съгласно искане № 44-К-436/23.11.2018 г., обективиран в Писмо изх. № 44-1950/22.03.2019 г. на кмета на община Пазарджик, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя с вх. № 44- К-436/23.11.2018 г. за промяна на регулацията на част от кв. 505 и улица с о.т. 6198-6199 в качеството му на собственик на УПИ ХИ-5995 в кв. 505 по плана на гр. Пазарджик като обжалваният отказ е постановен по пътя на препращането към Решение XIV, взето с Протокол № 3/07.03.2019 г. на ОбЕСУТ, с което не е допусната исканата промяна на регулацията. Осъжда К.А.Н. *** разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2021
Административно дело № 6335/2020
С решение № 1146/29.01.2021 г. по адм. дело № 6335/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 149 от 28.02.2020 г., постановено по адм. дело № 382/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.1.2021г.
7 Административно дело No 423/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД,
Г.В.А.
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АПМП-ГП Медик – 2000 Велинград" ООД, с ЕИК 11250227 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, с управител Х.А.М. *** против писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание № 13/29-05-461/22.03.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА "АПМП-ГП Медик – 2000 Велинград" ООД, с ЕИК 11250227 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, с управител Х.А.М. *** да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.3.2021
Административно дело № 9588/2020
Решение № 3652 от 19.03.2021 г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 9588/2020 г. - ОТМЕНЯ решение № 384/02.07.2020 г., постановено по адм. дело № 423/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание № 13/29-05-461/22.03.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на АПМП-ГП МЕДИК-2000 Велинград сумата от 2 200 лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.3.2021г.
8 Административно дело No 643/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2020г.
Отхвърля искова молба на В.А.Д., ЕГН **********, срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във връзка с чл. 203 от АПК, за осъждане на ответника за заплащане на обезщетение от 10000 лева за претърпени неимуществени вреди за период 16.03.2014г. до 07.06.2019г. и неимуществени вреди за период 16.03.2014г. до 06.05.2015г., ведно със законна лихва от 06.05.2015г. до крайното изплащане, и заплащане на 26 500 лева имуществени вреди( които са описани като претърпени загуби за отгледан слънчоглед(3500лева), сорго(3000лева), люцерна(20 000лева), ведно със законна лихва от 06.05.2015г. до крайното изплащане, които са причинени от отменено НП № 14-0340-000195/28.03.2014г. на началник на РУП Септември, с което е лишен да управлява МПС за срок от 6 месеца с Решение по АНД № 1804/2014г. на РС Пазарджик ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********,*** разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.3.2021
Административно дело № 9336/2020
РЕШЕНИЕ № 2821 от 02.03.2021г., по адм. дело № 9336/2020г. на ВАС – Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444/13.07.2020 г., постановено по адм. дело № 643/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********, с адрес: *** и съдебен адрес:***, адв. В. С. да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2021г.
9 Административно дело No 669/2019, XIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пещера против Решение № РД-02-36-641/21.05.2019 г., издадено от заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР за определяне на финансова корекция - 5 %, в размер на 17 009,34 лв. с ДДС по проведена от община Пещера обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс на община Пещера” по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 669/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 27.4.2021г.
10 Административно дело No 703/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители АХАТ АГРО-1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали, заявените от„Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик имоти : парцел № 22681-222-1-1, с площ от 0,05 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-223-7-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-253-11-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-253-12-1, с площ от 0,15 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-254-18-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-845-2-1, с площ от 0,23 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 27406-639-14-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-696-2-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-712-1-1, с площ от 0,76 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-720-1-1, с площ от 0,30 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 53103-1423-2-1, с площ от 0,05 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 53103-205-4-2, с площ от 0,11 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1379-1-1, с площ от 0,14 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1437-1-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-367-1-1, с площ от 0,11 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-369-3-1, с площ от 0,12 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-557-1-1, с площ от 0,05 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-557-2-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-673-1-1, с площ от 0,08 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 63032-228-1-1, с площ от 0,49 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 63032-332-1-1, с площ от 0,08 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 63032-332-2-1, с площ от 0,62 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел №63032-430-4-2, с площ от 1,87 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 63032-438-1-1, с площ от 0,09 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел №63032-453-2-1, площ от 0.09 ха, намиращ се в землището на с.Росен, общ.Пазарджик ; парцел № 63032-456-1-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Росен, общ. Пазарджик; парцел № 65468-627-1-1, с площ от 7,55 ха, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; парцел № 65468-657-3-1, с площ от 0,07 ха, намиращ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; парцел № 78056-408-4-1, с площ от 0,27 ха, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик и парцел № 78056-430-4-1, с площ от 0,19 ха, намиращ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, всички заявени от дружеството за подпомагане. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, срещу Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали: парцел № 22681-220-3-1, с площ от 0,16 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище ; парцел № 22681-31-3-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-845-1-1, с площ от 0,14 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-936-2-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 27406-142-1-1, с площ от 0,31 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-142-2-1, с площ от 0,86 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-639-13-1, с площ от 1,55 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел №27406-696-3-1, с площта от 0.29 ха. намиращ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; парцел № 27406-699-1-1, с площ от 4,83 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-702-1-1, с площ от 0,84 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 27406-740-1-1, с площ от 0,17 ха, намиращ се в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище; парцел № 35571-721-1-1, с площ от 0,32 ха, намиращ се в землището на с. Калугерово, общ. Панагюрище; парцел № 53103-1116-6-1, с площ от 0,41 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 53103-1116-7-1, с площ от 1,29 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел № 53103-481-4-1, с площ от 0,12 ха, намиращ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; парцел №57128-1034-1-1, с площта от 0.12 ха. намиращ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; парцел № 57128-1229-2-1, с площ от 0,68 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1404-1-1, с площ от 0,17 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1410-1-1, с площ от 0,17 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1412-1-1, с площ от 0,25 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1421-2-1, с площ от 0,30 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1421-3-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1427-1-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел №57128-1427-2-1, с площ от 0,11ха, намиращ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; парцел № 57128-1429-1-1, с площ от 0,12 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1328-2-1, с площ от 0,49 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-1336-1-1, с площ от 0,19 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-270-5-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-362-1-1, с площ от 0,13 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-366-3-1, с площ от 0,21 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-528-1-1, с площ от 1,65 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище; парцел № 57128-528-2-1, с площ от 0,10 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище и парцел № 57128-607-1-1, с площ от 0,18 ха, намиращ се в землището на с. Поибрене, общ. Панагюрище. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на „Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, сумата от 600,00лв. (шестстотин лв.), представляваща съответната част от извършени от дружеството разноски по производството. ОСЪЖДА „Ахат Агро-1“ ЕООД, ЕИК 203164058, със седалище и адрес на управление с. Боримечково, ул. „Пет“, № 2, общ. Лесичово, обл. Пазарджик , да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, сумата от 250,00лв. (двеста и петдесет лв.), представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.3.2021
Административно дело № 8617/2020
ОТМЕНЯ решение №381/02.07.2020 г., постановено по адм. д. 703/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик в частта, с която е отменена Заповед № РД 09-229/01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите в частта, с която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали, заявените от „Ахат-Агро-1“ЕООД имоти както следва: парцел № 22681-223-7-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-253-11-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище и парцел № 22681-253-12-1, с площ от 0,15 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ахат Агро-1“ЕООД против Заповед № РД 09-229/01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите в частта, с която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали, заявените от „Ахат-Агро-1“ЕООД имоти както следва: парцел № 22681-223-7-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище; парцел № 22681-253-11-1, с площ от 0,01 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище и парцел № 22681-253-12-1, с площ от 0,15 ха, намиращ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище ОСТАВЯ В СИЛА решение №381/02.07.2020 г., постановено по адм. д. 703/2019 г. по описа на Административен съд-Пазарджик в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА „Ахат Агро-1“ЕООД, съд.адрес:***, [адрес], адв. Ч. Ч. да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Бонев“ № 55 сумата 50 (петдесет) лева за юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.3.2021г.
11 Административно дело No 755/2019, IV състав Закон за корпоративното подоходно облагане ПКВ-08 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПКВ – 08“ ЕООД, с адрес за кореспонденция по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул. „Никифор Попконстантинов“ № 27, вх. Б, етаж 2, ап. 4, представлявано от управителя П.К.В., с ЕИК 200188065, подадена против Ревизионен акт № Р-16001318004692-091-001 от 22.03.2019 г., потвърден с Решение № 359/10.06.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив. ОСЪЖДА „ПКВ – 08“ ЕООД, с адрес за кореспонденция по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул. „Никифор Попконстантинов“ № 27, вх. Б, етаж 2, ап. 4, представлявано от управителя П.К.В., с ЕИК 200188065 да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 864 (осемстотин шестдесет и четири) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2021
Административно дело № 8564/2020
РЕШЕНИЕ № 1844 от 12.02.2021 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 8564/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 307 от 15.06.2020 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 755 по описа за 2019 година. ОСЪЖДА „ПКВ - 08“ ЕООД,ЕИК 200188065 да заплати на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 864,17 лв. юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.2.2021г.
12 Административно дело No 760/2019, XIII състав Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ВИ ЕЛ 63 БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
УВАЖАВА жалбата на „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318005356-091-001/14.03.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 347/07.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите в частта по ЗКПО, като ОТМЕНЯ ревизионния акт в частта му, с която на жалбоподателя е допълнително е установен корпоративен данък за 2014 г. – 1 651,75 лв. и за 2016 г. – 539,65 лв. и е установен корпоративен данък за 2015 г. в размер на 7 271.75 лева и прилежащи лихви в общ размер на 2 947,33 лв., като отменя приетия за дължим корпоративен данък за 2015 година в размер на 2251.75 лева и дължима лихва в размер на 1444 лева. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на „Джи Ви Ел 63 Билдинг" ЕООД разноски по делото в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2021г.
13 Административно дело No 765/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции заявени от С.Т.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, да му заплати сумата от 12 000,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи в размер на 100,00лв. за работен ден от невъзможността да ползва за търговската си дейност, собствения си товарен автомобил за период от шест месеца, считано от 15.06.2015г. и сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода от 15.06.2015г. до 21.04.2016г., изразяващи се във влошаване на здравословното му състояние, загуба на съня, влошаване на общото състояние и отпадане на тонуса, претърпени като последица от отменена с влязло в сила Решение №10981 от 19.10.2016г., постановено по адм. дело № 13594 по описа на Върховния административен съд за 2016г., Заповед № РД-14-1329 от 16.06.2015г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр. Пазарджик за прилагане на принудителна административна мярка, както и обезщетение за забавено плащане на двете парични суми в размер на законната лихва, считано от 11.07.2019г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА С.Т.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2021
Административно дело № 11483/2020
РЕШЕНИЕ № 5366/27.04.2021 по АД № 11483/2020 г. на Върховният административен съд на Република България - Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 209 от 09.04.2020 г., постановено по адм. д. № 765/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.4.2021г.
14 Административно дело No 807/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.9.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Пазарджик, представлявана от Тодор Попов – Кмет, Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 1-006-0002-2-448/11.07.2019г., издадено от Главен Директор на ГД ОПОС и Ръководител на управляващ орган на ОПОС, в частта с която е наложена финансова корекция – 5 % от стойността от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от сключен от община Пазарджик договор за обществена поръчка № 99-ЗОП-20/20.05.2019 г. с изпълнител „Строймонтаж“ ЕООД, на стойност 10 777 403,74 лв. без ДДС ,. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Пазарджик сумата от 1700,00 лева (хиляда и седемстотин лева) разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.1.2021
Административно дело № 13724/2019
ОТМЕНЯ Решение № 567 от 26.09.2019 г. по адм. д. № 807/2019 г. на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Пазарджик срещу Решение изх. № 1-006-0002-2-448/11.07.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и главен директор на Главна дирекция „ОПОС” при Министерството на околната среда и водите за определяне на финансова корекция на община Пазарджик в размер от 5 % от стойността на допустимите за финансиране по ОПОС разходи по договор № 99-ЗОп-20/20.05.2019 г., сключен с изпълнител „Строймонтаж“ ЕООД. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати в полза на Министерството на околната среда и водите разноски в размер на 1 850 (хиляда осемстотин и петдесет) лева за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.1.2021г.
15 Административно дело No 854/2019, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.А.Б., подадена чрез пълномощника А.С.Б. против Заповед № 21/25.02.2019 г. на кмета на Община Пазарджик, издадена въз основа на Решение XVII, протокол № 7 от 28.06.2018 г. на Общинският експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, потвърдено от ОбЕСУТ с Решение № XX, протокол № 2 от 14.02.2019 г., с която е отказано да бъде одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-299 и УПИ I-298 в кв. 433 по плана на гр. Пазарджик, предложен от жалбоподателя със заявление с вх. № 44-С-165/13.03.2018 г. ОСЪЖДА С.А.Б. с ЕГН ********** *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2021
Административно дело № 13191/2020
РЕШЕНИЕ № 4054 ОТ 30.03.2021 Г. НА ВАС ВТОРО ОТД. ПО АД № 13191/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 769 от 09.10.2020г., постановено по адм. дело № 854/2019г. по описа на Административен съд - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА С. Атанасов Б. *** да заплати на Община Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, разноски за тази инстанция.
В законна сила на 30.3.2021г.
16 Административно дело No 866/2019, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) П.К.Н. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отменя т. 19 от Експертно решение № 0865/17.06.2019 г. на Национална експертна лекарска комисия – Специализиран състав по нервни и очни болести, в частта на т. 19, в която липсва запис относно сменния режим на работа на П.К.Н. ***. Изпраща делото като преписка на Национална експертна лекарска комисия – Специализиран състав по нервни и очни болести за ново произнасяне при спазване на определените срок и задължителни указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда Национална експертна лекарска комисия да заплати на П.К.Н. ***, разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.3.2021
Административно дело № 10968/2020
С решение № 3115 от 09.03.2021 г. по адм. дело № 10968/2020 г. на ВАС - Отменя изцяло решение № 548 от 3.08.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 866/2019г. извън отменената част по т. 19 на ЕР на НЕЛК № 0865/17.06.2019г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ решение на ТЕЛК № 0827 от 043 от 1.03.2019г. на Втори състав към МБАЛ Пазарджик АД. Осъжда НЕЛК да заплати в полза на П.К.Н. *** разноски за двете инстанции в общ размер от 1211/хиляда двеста и единадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.3.2021г.
17 Административно дело No 877/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед №576/17.07.2019г. издадена от Кмета на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 19.4.2021г.
18 Административно дело No 928/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.В.А.,
П.В.А.,
К.В.А.,
И.М.Г.М.,
О.М.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.А., П.В.А., К.В.А., И.М.Г.М.(наследник на В.П.А.-Барутова) и О.М.Г.(наследник на В.П.А.-Барутова) против Заповед № 958/15.07.2019г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА М.В.А., П.В.А., К.В.А., И.М.Г.М.(наследник на В.П.А.-Барутова) и О.М.Г.(наследник на В.П.А.-Барутова) общо да заплатят на Община Велинград 100 лв. (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2021г.
19 Административно дело No 978/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.С.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/1/0/00612/3/01/04/01 от 13.08.2019 г. на Директора на Областна дирекция към ДФ " Земеделие" гр. Пловдив, издаден от Директора на ОД на ДФ "Земеделие"-Пловдив. ОСЪЖДА А.А.С.,*** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" разноски в размер на 300/триста/лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2021
Административно дело № 1982/2021
РЕШЕНИЕ № 7297 от 16.06.2021 г. по адм. дело № 1982/ 2021 г. на ВАС – Първо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 983 от 07.12.2020 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело № 978/2019 г.. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.6.2021г.
20 Административно дело No 994/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност УЛТИНО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.6.2020г.
Отменя по жалба на „Ултино“ ЕООД, с ЕИК 202356709, Ревизионен акт № Р-16001318006827-091-001/25.04.2019г., потвърден с Решение № 427/11.07.2019г. на директор дирекция ОДОП гр. Пловдив, в частта, с която на жалбоподателя за данъчните периоди от 01.07.2018г.до 30.09.2018 г. се отказва право на приспадане на данъчен кредит в размер на 50 510, 00 лева и са начислени лихви за просрочие в размер на 3 053,63лева. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Ултино“ ЕООД, с ЕИК 202356709, разноски по делото в размер на 2300 лв. (две хиляди и триста лева). Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2021
Административно дело № 8767/2020
РЕШЕНИЕ № 1764 от 11.02.2021 г. по адм. дело № 8767/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №336 от 22.06.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 994 по описа за 2019г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2021г.
21 Административно дело No 997/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.П.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.К. ***, против действията на началника на СГКК Пазарджик по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Батак, относно поземлен имот с идентификатор 02837.503.541, с вписване на нов собственик Държавата. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2021
Административно дело № 8317/2020
РЕШЕНИЕ № 1095 ОТ 28.01.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 8317/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161/4.03.2020 год.,постановено по адм.д.№ 997/2019 год. по описа на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА А.П.К.,*** 460330442 да заплати на Министерството на земеделието, храните и горите сумата 100/сто/ лева съставляващи юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.1.2021г.
22 Административно дело No 1036/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Весеко-55- Велеви съдружие“ ЕООД, ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови“, № 13, срещу Заповед № 1170 от 22.08.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 и чл. 57а, ал. 1, т. 2, предл. първо ЗУТ е наредено да се премахнат, както следва: - маси 10бр., с размери 1,90 м. х 0,75 м., които не са прикрепени трайно за терена; пейки 20бр. с размери 2,00 м. х 0,50 м., които не са прикрепени трайно за терена и тента с размери 7,00х3,00м., пред сграда с идентификатор 10450.503.997.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград; - маси 2бр. с размери 1,90 м. х 0,75 м., които не са прикрепени трайно за терена; пейки 4бр. с размери 2,00 м. х 0,50 м., които не са прикрепени трайно за терена, разположени на петно № 6 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - маси 6бр. с размери 1,90 м. х 0,75 м., които не са прикрепени трайно за терена.; пейки 12бр. броя с размери 2,00 м. х 0,50 м., които не са прикрепени трайно за терена., разположени на петно № 7 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - дървен навес с размери 4,50х4,50м., с изцяло дървена конструкция, дървен покрив, покрит с керемиди, сглобен от носещи дървени греди са с размери 10см./10 см., с височина три /3/ метра, който не е прикрепен трайно за терена, разположен на петно № 6 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - дървен навес с размери 3,00х4,00м., разположен на петно № 5 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“, изцяло направен от дървена конструкция и покрит с керемиди дървен покрив. Носещи дървени греди на навеса са с размери 8см./8 см., с височина три метра. Навесът не е прикрепен трайно за терена. ; - желязна шатра с размери 3,00х3,00м. Желязото - тип ковано, покрив - покрит с плат. Шатрата не е прикрепена трайно за терена ; маса с размери 1.90 х 0.75 м., поставена под шатрата, разположени на петно № 7 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“ ; - Детски кът – дървена катерушка с три пързалки-пластмасови, с обща квадратура петнадесет 15,00кв. м., цялата поставена върху каучуково ударо-поглъщащи плочи с обща площ сто и петдесет 150,00 кв. м. Катерушката с пързалките не е закрепена трайно за терена.; клатушка с размери 2,00х0,50м. Клатушката е закрепена терена с анкерни болтове ; катерушка метална с размери 2,00х0,50м., закрепена за терена с анкерни болтове; люлка метална 3,00х2,00м. закрепена за терена с анкерни болтове; пясъчник дървен 1,50х1,50м. и височина 2.30м., носещи греди 6см./6 см., обшити с дървена ламперия с височина 60 см., целият покрит с дървен покрив. Пясъчникът не е трайно закрепен за терена; дървена къщичка с размери 1,70х3,10м. Къщичката не е трайно закрепена за терена.; ударо - поглъщаща настилка под дървената катерушка с три пързалки ; - дървен навес с размери 4,00х2,50м., разположен на петно № 8 по геодезичното заснемане на ЕТ „Бучков 91 Васил Бучков“, който навес е направен изцяло от дървена конструкция. Носещите дървени греди са с размери 8см./8 см. с височина три метра и дървен покрив, покрит с керемиди. Навесът не е прикрепен трайно за терена ОСЪЖДА „Весеко-55- Велеви съдружие“ ЕООД, ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови“, № 13, да заплати на Община Велинград, обл. Пазарджик, сумата от 720,00лв. (седемстотин и двадесет лв.), направени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 23.12.2020
Административно дело № 11074/2020
ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.12.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, касационната жалба на "Весеко-55-Велеви съдружие" ЕООД, гр. Велинград, подадена чрез процесуалния му представител адв. И., против Решение № 396/06.07.2020 г., постановено по адм. дело № 1036/2019 г. по описа на АС - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 11074/2020 г. по описа на Върховния административен съд, в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1149/04.08.2020г., с което, в производство по чл. 248 ГПК, вр. чл. 144 АПК, съдът е отхвърлил молбата за поправяне на решението в частта за разноските. ОСЪЖДА "Весеко-55-Велеви съдружие" ЕООД, гр. Велинград,да заплати на Община-Велинград сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лв. разноски по делото за тази инстанция. Определението, в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, пред петчленен състав на Върховния административен съд. В останалата му част, определението е окончателно.ОСТАВЯ В СИЛА определение № 15933/23.12.2020г., постановено по адм. д. № 11074/2020г. по описа на Върховен административен съд, второ отделение, с което е оставена без разглеждане касационната жалба на дружеството против решение № 396/06.07.2020г., постановено по адм. д. № 1036/2019г. на Административен съд – Пазарджик и е прекратено производството по делото в тази част. Определението е окончателно.
В законна сила на 1.6.2021г.
23 Административно дело No 1037/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 1188/26.08.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Сграда с идентификатор 10450.503.997.6 с площ от 77 кв.м. с предназначение „Сграда за обществено хранене“, находяща се в УПИ VI, в кв. 393, по плана на гр. Велинград“. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 10.2.2021
Административно дело № 8530/2020
Решение № 1700 от 10.02.2021г. на ВАС - С., Второ отделение по АД № 8530/2020г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 241/13.04.2020 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 1037/2019 г. в частта, с която е отхвърлена жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД против Заповед № 1188/26.08.2019 г. на кмета на община Велинград, И ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 947/26.06.2020 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело № 1037/2019 г. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД да заплати на община Велинград сумата от 720 (седемстотин и двадесет) лева разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2021г.
24 Административно дело No 1040/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.И. ***, против Заповед № 1189/26.08.2019г. на кмета на община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ Сграда с идентификатор 10450.503.997.4, с площ от 122 кв.м. с предназначение „Сграда за обществено хранене,“, находяща се в УПИ VІ-за парк", кв. 393, по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА Б.И. *** да заплати на Община Велинград сумата от 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 15.2.2021
Административно дело № 12682/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1903 от 15.02.2021г., по адм. дело № 12682/2020г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.Б. с вх. № 14807 от 15.10.2020 г., против решение № 598/ 17.08.2020 г. постановено по адм. дело № 1040/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12682/2020 г. по описа на Върховен административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.3.2021г.
25 Административно дело No 1079/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на директора на ДОДОП гр. Пловдив, юрк. Попова, за допълване на постановеното в производството по чл. 156 – чл.161 от ДОПК Решение № 235/10.04.2020 г., по адм. д. № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане искането на процесуалния представител на директора на ДОДОП гр. Пловдив, юрк. Попова за изменение на Решение № 235/10.04.2020 г., по адм. д. № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта му за разноските. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1079/2019 г. в тази му част. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2021
Административно дело № 9817/2020
Решение № 3502 от 17.03.2021 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 9817/20 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397 от 06.07.2020 г., постановено по адм.дело № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.3.2021г.
26 Административно дело No 1086/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 13/29-02-1627 от 26.08.2019г. от В.Т., изпълняваща длъжността Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик, с която „МБАЛ Проф. Д. Ранев“ ООД е поканено да заплати доброволно, неправомерно получени от касата по КП 56 по ИЗ № 1915 на И.К., сума в размер на 500,00лв. и по ИЗ № 1614 на Н.З., сума в размер на 500,00лв. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, гр. София да заплати на „МБАЛ Проф. Д. Ранев“ ООД, ЕИК 112519153, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов“, № 42, сумата от 250,00лв. (двеста и петдесет лева), представляваща извършени от дружеството разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.2.2021
Административно дело № 10399/2020
ОТМЕНЯ решение № 553 от 03.08.2020 г., постановено по адм. д. № 1086 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д. Ранев" ООД, гр. Пещера, обл. Пазарджик, срещу писмена покана № 13/29-02-1627 от 26.08.2019 г., издадена от и.д. Директор на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), гр.Пазарджик. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д. Ранев" ООД, гр. Пещера, обл. Пазараджик, да заплати на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пазарджик, разноски в размер на 600.00 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2021г.
27 Административно дело No 1090/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на зам. кмета на Община Лесичово, за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи в площи над един декар. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Лесичово за разглеждане и произнасяне по заявление на ЕТ „Камелия – 99 – Г.П.“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.2.2021
Административно дело № 9825/2020
РЕШЕНИЕ № 1269 от 01.02.2021 г. по адм. дело № 9825/ 2020 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ решение № 205 от 08.04.2020 г., постановено по адм. д. № 1090/2019 г. по описа на Административния съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – С. Янев, против разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на заместник-кмета на Община Лесичово. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура - Пазарджик да заплати на Община Лесичово разноски в размер 270 /двеста и седемдесет/лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.2.2021г.
28 Административно дело No 1119/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.С.Т., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“, № 53, ет. 3, ст. 14, адв. Б.М., срещу Заповед № 36 от 16.08.2019г. на Кмета на Община Септември, в частта ? с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗР на УПИ ХХІ-612 и съседния УПИ ХХІІІ-612 в кв. 67 по плана на гр. Септември, с който се променя отреждането за УПИ ХХІ-612 и той става УПИ ХХІ-Лятна къпалня и кафетерия, съгласно приложения проект за изменение на ПР ; за новотредения УПИ се установява устройствена зона „Оо“ (Обществено обслужване), със следните градоустройствени показатели : Плътност на застрояване до 80%, Минимална озеленена площ до 20%, КИНТ 2,0, нискоетажна свободностояща застройка с място за паркиране. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2021
Административно дело № 1612/2021
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 825/23 октомври 2020 г., постановено по адм. д. № 1119/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.6.2021г.
29 Административно дело No 1124/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 1273/10.09.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Камина с изградени масивни плотове отстрани с обща дължина 3,40 м. на 0,45 м., от запад допълнително изградена стена към камината с ширина 0,14 м. на височина 1,00 м. и стена с ширина на зида 0,14 м. с дължина 3,60 м. и височина 1,50 м. от към север до плота“, находяща се в УПИ VI, в кв. 393, по плана на гр. Велинград“. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. ***, сумата от 870,00 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляващи извършени от ответника разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.6.2021
Административно дело № 1759/2021
РЕШЕНИЕ № 6579/01.06.2021 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Второ отделение по адм. дело № 1759/2021; ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 942/23.11.2020 г., постановено по административно дело № 1124/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Весеко – 55 – В. съдружие“ ЕООД, ЕИК : [ЕИК], да заплати на Община Велинград, съдебно-деловодни разноски в размер на 720 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2021г.
30 Административно дело No 1129/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 328/15.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Двуетажна сграда“, находяща се в УПИ VI – „За парк“ - 5972, в кв. 393, по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 15.2.2021
Административно дело № 8529/2020
РЕШЕНИЕ № 1915/15.02.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ,Втори с-в пхо адм. д. № 8529/2020 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 242 от 13.04.2020г. на Административен съд – гр. Пазарджик по адм. дело № 1129/2019г. в частта, с която е отхвърлена жалбата „Весеко -55 – Велеви съдружие“ ЕООД против Заповед № 328 от 15.03.2018г. на кмета на община Велинград, с която на основание чл. 225а ал. 1 и чл. 225 ал. 2 т. 1 и 2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж „Двуетажна сграда“, находяща се в УПИ VI – „За парк“ - 5972, кв. 393 (Клептуза) по плана на гр. Велинград И ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 242 от 13.04.2020г. на Административен съд – гр. Пазарджик по адм. дело № 1129/2019г. в останалата му част досежно присъдените разноски. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 946 от 26.06.2020г. на Административен съд – гр. Пазарджик по адм. дело № 1129/2019г. ОСЪЖДА „Весеко – 55 - Велеви съдружие“ ЕООД да заплати на община Велинград сума в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.2.2021г.
31 Административно дело No 1150/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.В. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.8.2020г.
ОСЪЖДА Община Белово, обл. Пазарджик, да заплати на Л.А.В., ЕГН ********** ***, да му заплати сумата от 57444,00, представляваща обезщетение за общата стойност на средствата, които са необходими за възстановяване на стопански постройки, съответно с идентификатори 03592.5.28.1 и 03592.5.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, землище на общ Белово, местност „Света Петка“, премахнати въз основа на отменена с влязло в сила Решение № 583 от 02.11.2016г., по адм. дело № 900 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016г. като незаконосъобразна, Заповед №197 от 16.07.2015г. на Кмета на община Белово ; сумата от 13181,26 лв., представляващи обезщетение за забавено плащане на сумата от 57444,00лв. в размер на законната лихва, считано от 05.07.2017г. до 08.10.2019г., както и обезщетение за забавено плащане на сумите от 57444,00лв. считано от 09.10.2019г. до окончателното им изплащане ; сумите от 525,00лв. и от 583,00лв., представляващи обезщетение, съответно за 150 бали сено и 2.00м? избичен иглолистен материал, които са били отнети от ищеца, преди събарянето на стопански постройки с идентификатори 03592.5.28.1 и 03592.5.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, землище на общ Белово, местност „Света Петка“, в изпълнение на отменена с влязло в сила Решение № 583 от 02.11.2016г., по адм. дело № 900 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016г. като незаконосъобразна, Заповед №197 от 16.07.2015г. на Кмета на община Белово; сумата от 120,47 лв. и сумата от 133,78лв., представляващи обезщетение за забавено плащане на сумите от 525,00лв. и от 583,00лв., в размер на законната лихва, считано от 05.07.2017г. до 08.10.2019г., както и обезщетение за забавено плащане на сумите от 525,00лв. и от 583,00лв., смитано от 09.10.2019г. до окончателното им изплащане ; ОТХВЪРЛЯ искови претенции, заявени от Л.А.В., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. П.К., с посочен адрес ***, оф. 12, да бъде осъдена Община Белово, област Пазарджик, ЕИК 000351558, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, сумата за разликата от 13181,26 лв. до 22582,79лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата от 57444,00лв. в размер на законната лихва, считано от 25.11.2015г. до 07.10.2019г. ; сумата за разликата от 1108,00лв. до 1200,00лв. представляваща обезщетение за общата стойност на 150 бали сено и 2.00куб.м. избичен иглолистен материал, които са били отнети от ищеца, преди събарянето на стопански постройки с идентификатори 03592.5.28.1 и 03592.5.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белово, землище на общ Белово, местност „Света Петка“, в изпълнение на отменена с влязло в сила Решение № 583 от 02.11.2016г., по адм. дело № 900 по описа на Административен съд Пазарджик за 2016г. като незаконосъобразна, Заповед №197 от 16.07.2015г. на Кмета на община Белово; сумата за разликата 254,25лв. до 473,41лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата от 1200,00лв. в размер на законната лихва, считано от 20.11.2015г. до 07.10.2019г. ; сумата от 300,00лв., представляваща обезщетение за вреди от изплатени разноски на Община Белово, в изпълнение на Определение № 1253 от 07.12.2015г., изменено с Определение № 90 от 15.01.2016г. и двете постановени по адм. дело № 858 по описа на Административен съд Пазарджик за 2015г. ОСЪЖДА Община Белово, обл. Пазарджик да заплати на Л.А.В., ЕГН ********** ***, сумата от 3002,40лв., представляващи извършени от последния разноски по производството. ОСЪЖДА Л.А.В., ЕГН ********** ***, да заплати на Община Белово, обл. Пазарджик сумата от 390,73лв., представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.8.2021
Административно дело № 12278/2020
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562/07.08.2020 г. по адм. дело № 1150/2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Белово, област Пазарджик, ЕИК[ЕИК], гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А да заплати на П. Варева, ЕГН [ЕГН], Н. Варева, ЕГН [ЕГН], К. В., ЕГН [ЕГН] и Р. В., ЕГН [ЕГН], сумата от 3200 /три хиляди и двеста / лева, представляваща направените от лицата разноски за адвокатска защита пред настоящата инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.8.2021г.
32 Административно дело No 1170/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност ДЕРБИ И КО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Дерби и Ко“ ЕООД, ЕИК 112669530, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. „Вардар”, №3, представлявано от управителя З. Ц. Ц., срещу Ревизионен акт № Р-16001319006158-091-001 от 21.03.2019г., издаден от Силвия Атаносава Георгиева, на длъжност началник на сектор в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и Костадинка Петрова Янчева на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 519 от 09.09.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за търговското дружество, за отчетни периоди от 01.05.2015г. до 31.07.2018г. е отказано да бъде признато право на данъчен кредит по данък върху добавената стойност в общ размер на 128 032,84лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за периодите резултати в общ размер на 23 060,20лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2016г. в размер на 627,27лв., като са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 125,46лв. и за отчетната 2017г. в размер на 21 273,64лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2097,99лв. ОСЪЖДА „Дерби и Ко“ ЕООД, ЕИК 112669530, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. „Вардар”, №3, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4281,17 лв. (четири хиляди двеста и осемдесет и един лв. и седемнадесет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2021
Административно дело № 13467/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 789/14.10.2020 г., постановено по адм. дело № 1170/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Дерби и Ко“ ЕООД – гр. София да заплати на Национална агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 281,17 лв. за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.3.2021г.
33 Административно дело No 1192/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р., ЕИК 112520604, против Писмена покана № РД-25ПП-194/02.10.2019г. издадена от Управител н НЗОК, за възстановяване доброволно неоснователно получена сума в размер на 97 000.00лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р., ЕИК 112520604, да заплати на Национална здравноосигурителна каса София сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.3.2021г.
34 Административно дело No 1195/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ С.-С.М.-А.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Сюм – С.М.– А.М.“, с ЕИК 205757739 против Уведомително писмо № 01-6500/7590 от 02.10.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта на същото, с която е извършена корекция в проектoбюджета по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-4.001-4.001-0345 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4. 2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като са приети за недопустими за финансиране разходите, описани в раздел II, т. 1-5 от писмото. Осъжда ЕТ „Сюм – С.М.– А.М.“ да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.8.2021
Административно дело № 9248/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 267 от 14.04.2020 г. по адм.дело № 1195 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ "Сюм-С. Младенов-А. Младенова" да заплати на ДФ "Земеделие" сумата 200.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.8.2021г.
35 Административно дело No 1218/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Б.-К.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Бееренанбау – Красимир Делев“, с ЕИК 203209167, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, чрез адвокат М., против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/1378 от 07.09.2019г. на зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция. ОСЪЖДА ЕТ „Бееренанбау – Красимир Делев“, с ЕИК 203209167 да заплати на Държавен фонд "Земеделие", сумата от 350 (триста и петдесет) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2021
Административно дело № 13600/2020
РЕШЕНИЕ № 4783 от 14.04.2021 г. по адм. дело № 13600/ 2020 г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 817 от 19.10.2020 г. по административно дело № 1218/2019 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2021г.
36 Административно дело No 1223/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 558/подмярка 4.1., изх. № 02-6500/4032#5 от 20.09.2019г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в което е обективиран отказ да се сключи анекс за удължаване срока на Договор за отпускане на финансова помощ №13/04/1/0/03355 от 07.04.2016г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Заявление вх. № 02-6500/4032 от 09.07.2019г., подадено от Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1, сумата от 2010,00лв. (две хиляди и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2021
Административно дело № 7571/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 210 от 09.04.2020 г. по адм.дело № 1223 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ да заплати на Н. Б. сумата 2 000.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.3.2021г.
37 Административно дело No 1280/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Б.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед№ 18-10997/22.10.2019 г. на началника на СГКК – гр. Пазарджик, с изключение на частта отнасяща се до изменение относно сграда с идентификатор 10450.502.972.3 по КККР на гр.Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.4.2021г.
38 Административно дело No 1281/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДОВЕРИЕ-ГППМП ООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на „Доверие ГППМП“,ООД ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, с посочен съдебен адрес ***, адв. Ж.Д., да бъде осъдена Националната здравно осигурителна каса, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да му заплати сумата от 150,00лв., обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.д. № 231 по описа на Районен съд Пазарджик за 2014 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва от 05.11.2014год. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Доверие ГППМП“ ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Батак“, № 6, да заплати на Национална здравноосигурителна каса, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кричим“, № 1, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лева), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2021
Административно дело № 9139/2020
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317 от 18.06.2020 г., постановено по адм. д. № 1281 по описа на Административен съд - Пазарджик за 2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2021г.
39 Административно дело No 1306/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Панагюрище, представлявана от кмета Никола Белишки, против Решение № РД-02-36-1242 от 06.11.2019 г. издадено от заместник - министър и ръководител на управляващ орган на ОПРР. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустрояване сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2021
Административно дело № 10199/2020
РЕШЕНИЕ № 1809 от 11.02.2021 г. по адм. дело № 10199/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №368 от 29.06.2020 г. на Административен съд – Пазарджик по адм. дело №1306/2019 г. ОСЪЖДА Община Панагюрище, седалище и адрес гр. Панагюрище, пл. „20 Април” № 13, да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, седалище и адрес гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19, 150,00 (сто и петдесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.2.2021г.
40 Административно дело No 1308/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл.37 и чл.43, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата в размер на 20 (двадесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.1.2021
Административно дело № 7614/2020
РЕШЕНИЕ № 61 ОТ 05.01.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ ЧЕТВЪРТО ОТД. ПО АДМ. Д. № 7614/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 217 от 09.04.2020 г., постановено по адм.д. № 1308/2019 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.1.2021г.
41 Административно дело No 1339/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.8.2020г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е предявен иск за причинени неимуществени вреди в размер на 200 000 лв., отнасящ се за периода 12.07.2017 г. до 12.08.2019 г., като твърдението е, че е унизен от ответника, който е представил по адм. дело № 160/2017 г. по описа на Административен съд Кюстендил следните справки с невярно съдържание, а именно: два броя медицински справки – от директора на Медицинския център към Затвор – Бобов дол д-р Чаушев от 06.06.2017 г., и от психиатъра при Затвор – София, д-р Севдов от 22.04.2009 г., в които невярно са посочени обстоятелствата, че ищецът е бил на психиатрично лечение към болницата в Затвор – Ловеч и са му правени положителни тестове за амфетамини и от които неверни факти ищецът твърди, че е изпитал унижение. Осъжда лишения от свобода К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.2.2021
Административно дело № 1124/2020
С решение № 100 от 15.02.2021 г. по адм. дело № 1124/2020 г. на тричленен състав на Административен съд Пазарджик - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/26.08.2020г. по адм.д. № 1339/2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото пред касационната инстанция в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.2.2021г.
42 Административно дело No 1340/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, срещу Писмена покана № 29-02-1000 от 16.10.2019г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в общ размер на 3700,00лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.1.2021
Административно дело № 6833/2020
ОТМЕНЯ решение № 132 / 24.02.2020 година, постановено по административно дело № 1340 / 2019 година по описа на Административен съд – Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. "Нешо Чипев" № 1, писмена покана № 29-02-1000 от 16.10.2019 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Бургас, с която лечебното заведение на основание чл. 76а ЗЗО е задължено да възстанови неоснователно получена сума в общ размер на 3700, 00 лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Бургас да заплати на "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед" ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. "Нешо Чипев" № 1 сумата от 250,00 (двеста и петдесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.1.2021г.
43 Административно дело No 1348/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Ракитово, представлявана от Костадин Холянов, Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ гр. София № 287/М 7.2 изх. № 01-0800/2960 от 20.09.2019 г., подписано от Васил Грудев – изпълнителен директор на ДФЗ-РА в частта по раздел. II, т. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“ за ново произнасяне съгласно указанията на съда. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“- София да заплати на Община Ракитово сумата от 800 /осемстотин/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2021
Административно дело № 11551/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 555 от 04.08.2020 г., постановено по адм. дело № 1348/2019 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на община Ракитово сумата 800 (осемстотин) лева направени разноски по делото за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.2.2021г.
44 Административно дело No 1358/2019, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 1.7.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание по чл.76а, ал.3 ЗЗО с изх. № 13/29-02-2040/07.11.2019 г на Директора на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на „УМБАЛ Пълмед“ ООД, клон „МС Здраве“ с ЕИК: 1125963090011, сторените по делото разноски в размер на 446 /четиристотин четиридесет и шест/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.1.2021
Административно дело № 8936/2020
РЕШЕНИЕ № 93 ОТ 06.01.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ШЕСТО ОТД. ПО АДМ. Д. № 8936/2020 Г. - ОТМЕНЯ решение № 374 от 01.07.2020 г. по административно дело № 1358/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „УМБАЛ „Пълмед” ООД, клон Медицинска структура „Здраве“, ЕИК: 1125963090011, адрес: гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ № 50, срещу писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 13/29-02-2040/07.11.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик. ОСЪЖДА УМБАЛ „Пълмед” ООД, клон Медицинска структура „Здраве“, ЕИК: 1125963090011, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, адрес: гр. Пазарджик, ул. „11-ти август“ № 2, сума общо в размер от 400 (четиристотин) лева за юрисконсултско възнаграждение и държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.1.2021г.
45 Административно дело No 1359/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.Д.П.,
Я.О.П.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.12.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-11837 от 12.11.2019г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър, Пазарджик с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Махала, одобрена със заповед РД-18-1635 от 20.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и съгласно скица - проект № 15-1027554 от 12.11.2019 г.. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“, № 2, да заплати на Я.О.П., ЕГН **********,***, сумата от 243,94лв. (двеста четиридесет и три лева и деветдесет и четири ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2021г.
46 Административно дело No 1364/2019, III състав КСО И.Т.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.В. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-189#3/07.11.2019 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № **********, изх. № 2140-12-282/22.08.2019 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2021
Административно дело № 11587/2020
РЕШЕНИЕ № 2741 от 26.02.2021г., по адм. дело № 11587/2020г. на ВАС – Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 607 / 21.08.2020 година, постановено по административно дело № 1364 / 2019 година по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.2.2021г.
47 Административно дело No 1371/2019, XI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.9.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на прокурор в Окръжна Прокуратура - Пазарджик нищожността на Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услугата водопренос/водоподаване на общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград, приети с Решение № 96/23.02.2012г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград да заплати в полза на Окръжна прокуратура - Пазарджик сумата от 20,00 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.4.2021
Административно дело № 12460/2020
РЕШЕНИЕ № 5487 от 29.04.2021 г. по адм. дело № 12460/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 722/25.09.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 1371/2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.4.2021г.
48 Административно дело No 1381/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Д., с адрес ***, против Решение № 13/06/1/0/02267/2/01/4 от 28.08.2018г. директор на ОД на ДФ“Земеделие“Пловдив. ОСЪЖДА К.Б.Д., с адрес *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие", сумата от 100 (сто)лева разноски за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2021
Административно дело № 13469/2020
РЕШЕНИЕ № 3436 от 16.03.2021г., по адм. дело № 13469/2020г. на ВАС – Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 813/19.10.2020г.,постановено по адм. дело № 1381/2019 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.3.2021г.
49 Административно дело No 1390/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.7.2020г.
Отменя Заповед № РД- 490-1/27.09.2019 г. на кмета на община Брацигово, с която е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ «масивна вилна сграда», находящ се в п.и. № 33, м. «Чорбаново», землище на с. Розово, собственост на А. В.Д. *** да заплати на А. В.Д. *** разноски по делото в размер на 900 лв. (деветстотин лева). Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2021
Административно дело № 10202/2020
С решение № 1770 от 11.02.2021 г. по адм. дело № 10202/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 426/08 юли 2020 г. постановено по адм. дело № 1390/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.2.2021г.
50 Административно дело No 1393/2019, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Т.И. с ЕГН **********, сумата в общ размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди на ищеца по време на престой в пенитенциарно заведение под юрисдикцията на ответника – Затвора Пазарджик за периода от 04.04.2018 г. до 02.12.2019 г., ведно със законната лихва върху сумата в размер на 1400 лв., считано от 02.12.2019 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Т.И. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди за разликата над 1 400 лв. до пълния предявен размер от 100 000 лв., както и за периода от 01.11.2017 г. до 03.04.2018 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Г.Г.М. *** сумата в размер на 500 (петстотин) лв., представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2021
Административно дело № 466/2021
РЕШЕНИЕ № 494 от 16.06.2021 г. на Административен съд Пазарджик, единадесети състав по адм. д. № 466/2021 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/17.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1393/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.6.2021г.
51 Административно дело No 1395/2019, I състав ДОПК ЕТ Е.-И.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ЕЙВИС-И. Г.“ ЕИК 822062966 със седалище и адрес на управление с.Варвара, общ.Септември, чрез адв.И.Л.-Г., против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001330/19.06.2019г. на община Пазарджик и преизчисляване на данъчни задължения за 2018г. и 2019г.в обжалваната част, потвърден с Решение №13-38-109-001/10.07.2019г.издадено от Ръководителят на звеното за местни приходи на община Пазарджик, на длъжност Началник на отдел „Местни данъци и такси“ към дирекция“Бюджет и общинска собственост“ при община Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“ЕЙВИС-И. Г.“ ЕИК 822062966 със седалище и адрес на управление с.Варвара, общ.Септември да заплати на Община Пазарджик сумата от 558.20 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2021
Административно дело № 13376/2020
РЕШЕНИЕ № 7126/ 14.06. 2021по адм. дело № 13376/2020. на ВАС София ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 862/05.11.2020 г., постановено по адм.дело № 1395/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ “ЕЙВИС-И. Г.“, ЕИК*******], да заплати на Община Пазарджик разноски за касационното производство в размер на 348,20 (триста четиридесет и осем лева и 20 ст.) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2021г.
52 Административно дело No 1400/2019, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Т.А.Х., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 2277 от 05.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която, на основание чл. 46, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост е прекратен Договор № 1330 от 16.10.2014г. за отдаване под наем на общински жилищен имот, сключен между Община Пазарджик, като наемодател и Т.А.Х. и И.Г.Г.(член на семейството), като наематели, относно общинско жилище с идентификатор 55155.504.209, по кадастралната карта и регистри на гр. Пазарджик, намиращо се на адрес гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, състоящо се от : от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, със застроена площ от 99,00м? и полезна жилищна площ от 76,00?, мазе вкопано под цялата сграда с площ от 69,00м?, актувано с Акт за частна общинска собственост № 3940 от 08.08.2014г. ; определен е срок за опразване на общинския имот – един месец от получаване на заповедта ; разпоредено е да се заплатят дължимите суми за такса битови отпадъци в размер на 368,62лв. и лихви в размер на 54,22лв.; разпоредено е Х. да присъства при освобождаване на общинското жилище. ОСЪЖДА Т.А.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пазарджик, сумата от 600,00лв.(шестстотин лева), представляваща извършени от общината разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 17.11.2020
Административно дело № 1257/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх.№ 14262/05.10.2020г., подадена от Т. Х. срещу решение №453/15.07.2020г., постановено от Административен съд Пазарджик по адм.д.№1400/2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12257/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането може да се обжалва пред тричленен състав на четвърто отделение на ВАС в седемдневен срок от съобщаването му на страните. СТАВЯ В СИЛА разпореждане № 14233 от 17.11.2020 г. на председателя на четвърто отделение на Върховния административен съд по адм. дело № 12257/2020 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.1.2021г.
53 Административно дело No 1419/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална води на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 356/31.07.2013 г. на ОбС Ракитово, взето с Протокол № 30. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1419/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Ракитово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лв., представляващи такса за публикация в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ОбС Ракитово.
В законна сила на 17.2.2021г.
54 Административно дело No 1430/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.М.,
А.А.Ю.,
М.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1817/25.11.2019г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП - Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ -237, 262 в кв. 16 по плана на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик ОСЪЖДА община Велинград да заплати на общо на М. ***, А.А.Ю. *** и М.А. ***, сумата от 1030(хиляда и тридесет)лева. Решението може да се обжалва от страните в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния Административен съд на Република България.
В законна сила на 27.4.2021г.
55 Административно дело No 1438/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.1.2021г.
ОТМЕНЯ чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 173/29.06.2005г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 1.3.2021г.
56 Административно дело No 1440/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Х. с ЕГН **********,***, против Заповед № 2499/04.12.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от жалбоподателя, държаният от него без правно основание имот – частна общинска собственост, находящ се в ***. ОСЪЖДА Т.А.Х. с ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 300 (триста) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.7.2021г.
57 Административно дело No 1442/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, сумата от 100 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на М.П.Ф. от гр. Панагюрище, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2021
Административно дело № 6374/2020
РЕШЕНИЕ № 5636/11.05.2021 по АД 6374/2020 на Върховният административен съд на Република България - Трето отделение Реши : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127/24.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1442/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което Областна дирекция на МВР Пазарджик е осъдена да заплати на М. Ф. обезщетение за имуществени вреди в размер на 100 лв. ИЗПРАЩА касационната жалба на Областна дирекция на МВР Пазарджик в частта й, имаща правно основание чл. 248 ГПК за изменение Решение № 127/24.02.2020 г., постановено по адм. дело № 1442/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик на същия съд за произнасяне, като ПРЕКРАТЯВА производството пред Върховния административен съд в тази част. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик да заплати на М. Ф., ЕГН ****** , съдебни разноски за касационната инстанция в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението е окончателно
В законна сила на 11.5.2021г.
58 Административно дело No 1443/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 107 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.1.2021
Административно дело № 6704/2020
ОТМЕНЯ решение № 169 от 10.03.2020 г., постановено по адм. дело № 1443/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта, с която М. Ф., ЕГН [ЕГН], [населено място], [община], [улица] осъден да заплати на Областна дирекция на МВР – Пазарджик сумата от 100,00 (сто) лева разноски по осъществена юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М. Ф., ЕГН [ЕГН], [населено място], [община], [улица], сумата от 915 (деветстотин и петнадесет) лева разноски за двете съдебни инстанции.
В законна сила на 8.1.2021г.
59 Административно дело No 1444/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 350,00лв.(триста е петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 219 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.1.2021
Административно дело № 6703/2020
ОТМЕНЯ решение № 168 от 10.03.2020 г., постановено по адм. дело № 1444/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта, с която М. Ф., ЕГН [ЕГН], [населено място] , [област], [улица] осъден да заплати на Областна дирекция на МВР – Пазарджик сумата от 100,00 (сто) лева разноски по осъществена юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М. Ф., ЕГН [ЕГН], [населено място] , [област], [улица], сумата от 915 (деветстотин и петнадесет) лева разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.1.2021г.
60 Административно дело No 1468/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-741 - 0024668 от 01.11.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – бензиностанция и газ станция, намиращи се в гр. Карлово, ул. „Теофан Райнов“, № 6, стопанисвани от „Мел Ойл“ ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“, №30 и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“, №30, сумата от 50,00лв.(петдесет лв.), представляваща заплатена държавна такса по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2021
Административно дело № 9487/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 347/24.06.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. д. № 1468/2019 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Мел Ойл” ЕООД, [ЕИК] със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, [адрес] разноски за касационната инстанция в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.2.2021г.
61 Административно дело No 1471/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Н. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Б., със съдебен адрес и адрес за призоваване гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 49 против Заповед № РД-25-1552/05.12.2019 г. на Кмета на Община Ракитово. ОСЪЖДА С.Т.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмета на Община Ракитово направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА С.Т.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Г.Т.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2021
Административно дело № 124/2021
РЕШЕНИЕ № 4801 от 14.04.2021 г. по адм. дело № 124/ 2021 г. на ВАС- Второ отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №764 от 08.10.2020г. постановено по адм.дело №1471/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик, трети състав. ОСЪЖДА С.Т.Н., с ЕГН ********** ***, да заплати на община Ракитово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2021г.
62 Административно дело No 1472/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕЛ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-747-0023998/04.11.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Мел Ойл“ ЕООД с ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 53, представлявано от Мелина Царска, направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2021
Административно дело № 9433/2020
РЕШЕНИЕ № 1720 от 10.02.2021 г. по адм. дело № 9433/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №441/13.07.2020 г. постановено по адм.дело №1472 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите да заплати в полза на „Мел Ойл” ЕООД, ЕИК 205170300, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Металик“ № 30, сумата от 500 лева, представляваща разноски в настоящото производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.2.2021г.
63 Административно дело No 1475/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.Д.Д. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 5 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода от април до декември 2017 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.12.2019 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА И.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.8.2021
Административно дело № 891/2021
Решение № 9032 от 04.08.2021г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 891/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 898 от 09.11.2020 г., постановено по адм. дело № 1475/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.8.2021г.
64 Административно дело No 1481/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТМ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШИРОКА ПОЛЯНА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2020г.
Отхвърля жалбата на „TM Груп“ ЕООД, ЕИК 175194125 против Заповед № 607/06.12.2019 г. на директора на ТП ДЛС „Широка поляна“, с която е утвърден протокол вх. № 3698/06.12.2019 г., отразяващ резултатите от проведения електронен търг № ЕТ00581 за продажба на прогнозни количества дървесина в горски територи-държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС “Широка поляна”, обект № 2005-05, обявено е класирането на участниците в електронния търг и е определен за купувач на дървесината за обекта „Доспатлес“ ЕАД. Оставя без разглеждане искането на „TM Груп“ ЕООД, ЕИК 175194125 да бъде отменено твърдяно незаконосъобразно бездействие на директора на ТП ДЛС „Широка поляна“ да освободи внесената от дружеството гаранция за участие в проведения електронен търг № ЕТ00581 и прекратява делото в тази му част. Осъжда „TM Груп“ ЕООД, ЕИК 175194125 да заплати на ТП ДЛС „Широка поляна“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2021
Административно дело № 2917/2021
С решение № 5028 от 20.04.2021 г. по адм. дело № 2917/2021 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение №1015 от 16.12.2020 г., постановено по адм. дело № 1481 по описа за 2019 г. на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2021г.
65 Административно дело No 1485/2019, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 30.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Атанас Спасов Ковачев, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 14.05.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Атанас Спасов Ковачев, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1500 /хиляда и петстотин/ лева до предявения размер от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Атанас Спасов Ковачев, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик направените разноски за внесена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2021
Административно дело № 1457/2020
Решение № 455 от 31.05.2021г. на Административен съд гр. Пазарджик, X - ти състав по КАД № 1457/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 838/30.10.2020 г., постановено по адм. дело № 1485/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.5.2021г.
66 Административно дело No 1486/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2020г.
Отхвърля исковата молба на С.И.Х., находящ се понастоящем в Затвор – Бобов дол, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, с която е предявен иск за присъждане на обезщетение в размер на 36 000 лв. за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвор – Пазарджик, отнасящ се за периода от 2001 г. до 2016 г., с твърдения за нечовешко отношение към него, тъй като вследствие на неблагоприятените битови условия в затвора се е разболял от туберкулоза, която не е лекувана адекватно. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2021г.
67 Административно дело No 1487/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № 2442/26.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Дървен навес“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.456 по КККР на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ XIV-8670 в кв. 44 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.4.2021
Административно дело № 6346/2020
Решение № 4542 от 08.04.2021г. на ВАС - София, Второ отделение по АД 0 6346/2020 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 248/13.04.2020 г., постановено по административно дело № 1487/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2021г.
68 Административно дело No 2/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Д.В., ЕГН **********,***, сумата от 320,00лв. (триста и двадесет лева), представляваща обезщетение за претърпени в периода 10.09.2019г. до 31.12.2019г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Областна дирекция на МВР, Пазарджик и на Затвора Пазарджик имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на А.Д.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. С., да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата за разликата от 320,00лв. до 50000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периодите 01.09.2014г. до 31.10.2015г. и от 09.09.2019г. до 31.12.2019г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Областна дирекция на МВР, Пазарджик и на Затвора Пазарджик имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия, както и обезщетение за забавено плащане на главната искова сума, в размер на законната лихва да периода от 02.01.2020г. до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.1.2021
Административно дело № 1016/2020
ОТМЕНЯ Решение № 552 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 2/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав в частта, в която са отхвърлени исковите претенции на А.Д.В., да бъде осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати обезщетение за неимуществени вреди за периода 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г. и за разликата от 320 лв. до 920 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периодите 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г. и от 10.09.2019 г. до 31.12.2019 г., както и обезщетение за забавено плащане върху главницата в размер на законната лихва за периода от 02.01.2020 г. до окончателното и изплащане, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Д.В., ЕГН **********,***, сумата от 600,00 (шестстотин) лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Затвора Пазарджик, имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия, ведно със законната лихва върху главницата от 920 (деветстотин и двадесет) лв. считано от 02.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 2/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 29.1.2021г.
69 Административно дело No 3/2020, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.7.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх. изх.№ 13/29-02-2337/18.12.2019г. на Директора на РЗОК – Пазарджик, с която е разпоредено възстановяване на суми общо в размер на 13 545.00 лв . ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик да заплати на МБАЛ "ВЕЛИНГРАД" ЕООД с ЕИК 112505488 и седалище и адрес на управление гр. Велинград разноски по делото в размер на 410лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2021
Административно дело № 9904/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 502 от 24.07.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 3/2020г. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати в полза на МБАЛ Велинград ЕООД с ЕИК[ЕИК] сумата от 360/триста и шестдесет/лева, представляваща разноски, възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.2.2021г.
70 Административно дело No 8/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Брацигово, приета с решение № 181/30.09.2016 г. на Общински съвет – Брацигово, протокол № 13. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.7.2021
Административно дело № 11833/2020
РЕШЕНИЕ № 8482 ОТ 13.07.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ ПЕТО ОТД. ПО АД № 11833/20 Г. - ОТМЕНЯ решение № 494/22.07.2020 г. по адм. дело № 8/2020 г. на Административен съд– Пазарджик и вместо това постановява: ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Брацигово, приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 127ж, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР отм.) с решение № 181, взето на заседание на Общински съвет Брацигово, проведено на 30.09.2016г. с протокол № 13. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2021г.
71 Административно дело No 9/2020, I състав Закон за данък върху добавената стойност В.Ф.Л.,
В.М.Л.,
С.М.Л.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ф.Л., В.М.Л. и С.М.Л. против Ревизионен акт № Р 16001318003467-091-001/08.01.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 672/26.11.2019г. на Директор Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" град Пловдив при ЦУ на НАП ОСЪЖДА В.Ф.Л., В.М.Л. и С.М.Л. да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 986.00лв. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд - Пазарджик пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2021
Административно дело № 1392/2021
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 959/02.12.2020 г., постановено по адм. дело № 9/2020 г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В. Л., В. Л. и С. Л., всичките от гр. Пазарджик да заплатят на Национална агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 986 лв. за касационната инстанция. Решението окончателно.
В законна сила на 16.6.2021г.
72 Административно дело No 10/2020, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Г.Д. ***, подадена против Заповед № 2409/21.11.2019 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Л.Г.Д. *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2021
Административно дело № 7661/2020
Решение № 199 от 07.01.2021 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 7661/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 300/11.06.2020 г. по адм. д. № 10/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.1.2021г.
73 Административно дело No 13/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, срещу Заповед № 1204 от 12.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК е допусната поправка на очевидни фактически грешки в Заповед № 576 от 17.07.2019г. на Кмета на Община Стрелча, като текста „идентификационен номер 69835.62.680.26“ на ред 4, и 13 от стр. 1 и ред 4 и 5 от т.1 на стр. 2 на заповедта да се чете „идентификационен номер 69835.62.680.25“, а текста „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112112532478“ от ред 1 на стр. 1 и ред 3 и 4 от т. 5 на стр. 3, да се чете „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478“. ОСЪЖДА „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, да заплати на Община Стрелча сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.12.2020
Административно дело № 7632/2020
ОТМЕНЯ определението от 07.12.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на [фирма] против решение № 208 от 09.04.2020 г., постановено по адм. дело № 13/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7632/2020 г. на Върховния административен съд. ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на [община] направените разноски в размер на 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.1.2021г.
74 Административно дело No 15/2020, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-2252 от 06.12.2019 г., в частта и по т. 2.1, 3.1, 3.2., 4.1. и 4.2. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.1.2021
Административно дело № 7554/2020
РЕШЕНИЕ № 620 ОТ 19.01.2021 Г. на ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 7554/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301/11.06.2020 г., постановено по адм. дело № 15/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, гр.Панагюрище да заплати на РЗОК – Пазарджик сумата от 100 (сто) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.1.2021г.
75 Административно дело No 18/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.8.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на лишения от свобода П.Д.Т.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия в периода от 05.06.2018 г. до 07.01.2020 г. Отхвърля до размера 50 000 лв. над уважения размер 850 лв., предявения от П.Д.Т. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв, отнасящ се за периода от 05.06.2018 г. до 07.01.2020 г. (датата на подаване на исковата молба), през който е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и не е осигурявано адекватно лечение на заболяванията му. Осъжда П.Д.Т.,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 98,30 лв. /деветдесет и осем лева и тридесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2021
Административно дело № 1122/2020
С решение № 32 от 15.01.2021 г. по адм. дело № 1122/2020 г. на Административен съд - Пазарджик - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 25.08.2019г., постановено по адм. дело № 18 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 15.1.2021г.
76 Административно дело No 25/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 2 от 21.07.2017 г. на ОПУ Пазарджик по АНД № 2341/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик и КАНД № 165/2019 г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.01.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за размера над 1400 лв. до 1800 лв. ОСЪЖДА „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.2.2021
Административно дело № 8680/2020
РЕШЕНИЕ № 1289 ОТ 01.02.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ТРЕТО ОТД. ПО АДМ. Д. № 8680/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 11.03.2020 г., постановено по адм. дело № 25/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, представлявано от управителя Виолета Баташка, с адрес гр. София,ж.к. Гоце Делчев бл. 259, вх. А, ЕТ. 2-3, АП. 2-3 сумата от 700 (седемстотин) лева, представляваща разноски в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.2.2021г.
77 Административно дело No 35/2020, I състав КСО А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.11.2020г.
Отменя Разпореждане №********** за отпускане на пенсия по чл.69,ал.2 КСО, потвърдено с Решение № 1012-12-214+3 от 19.12.2019г. на Директора на ТП НОИ Пазарджик. Изпраща преписката на длъжностното лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик като му дава задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на настоящето решение. Осъжда ТП на НОИ гр. Пазарджик за заплати на А.В.Б. сторените по делото разноски - 810 лв., от които 10 лв. ДТ, 600 лв. за възнаграждение за един адвокат и 200лв. възнаграждение за ВЛ Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 31.3.2021
Административно дело № 605/2021
ОТМЕНЯ решение № 863/05.11.2020г., постановено по административно дело № 35/2020г. по описа на Административен съд-Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Б. от град Пазарджик, [адрес], [ЕГН] против решение № 1012-12-214#3/19.12.2019г. на директора на ТП на НОИ-Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане изх.№ 2140-12-356/05.11.2019г. на началника на отдел „Пенсии“. ОСЪЖДА А. Б. от град Пазарджик, [адрес], [ЕГН] да заплати на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт –Пазарджик 300 (триста) лева за разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.3.2021г.
78 Административно дело No 56/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ю.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.8.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на лишения от свобода М.Ю.К.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрациите на Затвор – Пловдив и на Затвор – Пазарджик, които са го е поставили в нечовешки битови условия в периода от 08.11.2011 г. до 15.01.2020 г., ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 15.01.2020 г. до крайното изплащане на главницата от 1 900 лв. Отхвърля до размера 50 000 лв. над уважения размер 1 900 лв., предявения от М.Ю.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв, отнасящ се за периода от 01.11.2011 г. до 15.01.2020 г. (датата на подаване на исковата молба), ведно със законната лихва от последната дата до крайното изплащане, като твърденията са, че вредите са му причинени от бездействията и действията на администрациите на Затвор – Пловдив и на Затвор – Пазарджик, които са го е поставили в нечовешки битови условия и не е осигурявано адекватно лечение заболяването, от което страда. Осъжда М.Ю.К.,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 96,20 лв. /деветдесет и шест лева лева и двадесет стотинки/. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 366 лв. /триста шестдесет и шест лева лева /. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.1.2021
Административно дело № 1147/2020
С решение № 6 от 04.01.2021 г. по адм. дело № 1147/2020 г. на Административен съд - Пазарджик - ОСТАВЯ В СИЛА № 627/25.08.2020 г., постановено по адм. дело № 56/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.1.2021г.
79 Административно дело No 66/2020, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.8.2020г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02-1129/02.12.2019 г. на директора на РЗОК – Бургас, с която е разпоредено възстановяване на суми общо в размер на 5 300 лв. от „МБАЛ БУРГАСМЕД“ЕООД с ЕИК 201889501. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Бургас да заплати на „МБАЛ БУРГАСМЕД“ЕООД с ЕИК 201889501 и седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Нешо Чипев“№1 разноски по делото в размер на 746 / седемстотин четиридесет и шест/лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2021
Административно дело № 11379/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 579 от 11.08.2020 г., постановено по адм. дело № 66/2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Районната здравноосигурителна каса-Бургас да заплати на МБАЛ „Бургасмед” ЕООД, гр. Пещера, разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 580 лева (петстотин и осемдесет лева) за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.3.2021г.
80 Административно дело No 80/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИМА ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-32-00374520/16.01.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б."г" от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект" – супермаркет „Нова-08“, находящ се в гр. Велинград, бул. „Съединение“№330, стопанисван от „Нима“ООД, с ЕИК 112511669, за срок от 10 дни. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Нима“ООД, с ЕИК 112511669, представлявано от управителя Мария Георгиева Терзиева, направените по делото разноски в размер на общо 1050 (хиляда и петдесет) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2021
Административно дело № 8207/2020
РЕШЕНИЕ № 1197 от 29.01.2021 г. по адм. дело № 8207/ 2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение №305/15.06.2020 г., постановено по адм. дело № 80 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на "Нова-08" ООД, ЕИК 112511669, сумата от 1000 лв., представляваща разноски за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2021г.
81 Административно дело No 99/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Г. Направление № 19023084/28.11.2019г. на директор на ДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката в тази част на директора на дирекция "Социално подпомагане" Пазарджик, за ново произнасяне в съответствие с дадените по-горе указания във връзка с тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Г. срещу Заповед ЗХУ-ИО/Д-РА 2706/29.11.2019г. на директора на ДСП Пазарджик и срещу Направление № 19023085/28.11.2019г., издадени от директор на ДСП Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2021
Административно дело № 9218/2020
РЕШЕНИЕ № 497 от 14.01.2021 г. по адм. дело № 9218/ 2020 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 398 от 06.07.2020 г. по адм. дело № 99/2020 г. на Административен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
82 Административно дело No 108/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен протеста на прокурор Станка Димитрова при Окръжна прокуратура Пазарджик подаден против Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера, приета с Решение № 109/26.05.2016 г. на Общински съвет Пещера. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 5.3.2021
Административно дело № 12803/2020
РЕШЕНИЕ № 2944 ОТ 05.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЕТО ОТД. ПО АД № 12803/2020 Г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 809/16.10.2020 г. на Административен съд – Пазарджик постановено по административно дело № 108/2020 г. ПРЕКРАТЯВА делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.3.2021г.
83 Административно дело No 110/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик за обявяване на нищожността на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Пазарджик, приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК с Решение № 43 по Протокол № от 26.03.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пазарджик да заплати на Община Пазарджик сумата от 300,00лв./триста лева/, представляваща заплатено възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.5.2021
Административно дело № 9460/2020
РЕШЕНИЕ № 5692/12.05.2021 по АД 9460/2020 на Върховният административен съд на Република България - Трето отделение Реши : ОТМЕНЯ Решение № 492/ 22.07.2020 г. по административно дело № 110/ 2020 г. на Административен съд– Пазарджик и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Пазарджик, приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК с Решение № 43 по Протокол от 26.03.2015 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет - Пазарджик да заплати 20 /двадесет/ лева разноски по делото на Окръжна прокуратура Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.5.2021г.
84 Административно дело No 117/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Й.Й. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 361 от 20.12.2019г., издадено от Главния архитект на Община Пазарджик, с което на Й.Й.П., ЕГН **********,*** е разрешено да осъществи строеж : „ Преустройство и ремонт на самостоятелен обект (жилище) на първи етаж на съществуваща жилищна сграда, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.452.1.1, намираща се в УПИ V-452, от кв. 440, по плана на гр. Пазарджик“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.Й.П., ЕГН **********,*** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 24.3.2021г.
85 Административно дело No 122/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.Г.К. ЕГН: ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сумата от 100 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0310-000246/27.04.2017 г. на Началник РУ на МВР Панагюрище по АНД № 95/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сумата от 0,42 лв. /четиридесет и две стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 100 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.1.2021
Административно дело № 7364/2020
Решение № 304 от 12.01.2021 г. на ВАС София, Трето отделение по адм. д. № 7364/2020 г. - ОТМЕНЯ Решение № 221 от 09.04.2020 г., постановено по адм. д. № 122/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта с която ОД на МВР - Пазарджик е осъдена да заплати на Д.К. направени разноски за производството по ЗОДОВ в размер на 410( четиристотин и десет ) лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ОТХВЪРЛЯ искането на Д.К. за присъждане на разноски по делото по предявения иск по ЗОДОВ в размер на 410 лева. ОСТАВЯ в сила решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.1.2021г.
86 Административно дело No 123/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Г.И. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 1/07.02.2019 г. на Началник РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 61/2019 г. на Районен съд гр. Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 1.67 лв. /един лев и шестдесет и седем стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.5.2021
Административно дело № 7362/2020
решение № 6362 от 27.05.2021г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 7362/2020г. - ОТМЕНЯ решение № 249 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 123/2020 г. на Административния съд – Пазарджик, в частта с която Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Пазарджик е осъдена да заплати на И.Г.И. сумата 1,67 лева законна лихва, изтекла за периода 28.01.2020 г. - 11.02.2020 г. върху главница от 400 лева, представляваща обезщетение за имуществена вреда от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 249 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 123/2020 г. на Административен съд – Пазарджик в частта за разноските. ОСЪЖДА Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Пазарджик да заплати на И.Г. ***, разноски в размер на 500 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.5.2021г.
87 Административно дело No 155/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ В.-Д.П.-П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.10.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/312/02550/3/01/04/01, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ София да заплати на ЕТ „Виктори – Д. П. - Пилафова“ с ЕИК 202537467, адрес на управление гр. Батак, обл. „Пазарджик, м. „Беглика“ № 11, сторените по делото разноски в размер на 600 (шестстотин) лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2021
Административно дело № 705/2021
РЕШЕНИЕ № 6897 ОТ 08.06.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЪРВО ОТД. ПО АДМ. Д. № 705/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 826 от 26.10.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 155/2020 г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" – София да заплати на Д.С. П. – Пилафова, осъществяваща дейност като ЕТ „Виктори-Д. П. Пилафова“, ЕИК 202537467 със седалище и адрес на управление: гр. Батак, обл. Пазарджик, м. Беглика № 11, разноски за касационната инстанция в размер на 1920 лв. /хиляда деветстотин и двадесет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2021г.
88 Административно дело No 158/2020, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАЛКАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ ООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.8.2020г.
Отменя действие на началника на СГКК гр. Пазарджик по изменение на КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-42/06.07.2010 г. на ИД на АГКК по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.379, с площ 604 кв.м., в който е построената двуетажна вилна сграда (със застроена площ 67 кв.м.) с идентификатор 02837.503.379.1 по КККР на курорта “Язовир Батак – зона “А”, което изменение се състои в записването на Държавата, като собственик на посочения поземлен имот наред с „Балкан Интернешънъл Сървисиз“ ООД, с ЕИК 112522815, като действията са извършени на основание Решение № 427/31.07.2013 г., постановено по гр.д. № 38/2011 г. по описа на Районен съд – Пещера. Осъжда Служба по Геодезия, картография и кадастър – Пазарджик да заплати на „Балкан Интернешънъл Сървисиз“ ООД, с ЕИК 112522815 разноски по делото в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2021
Административно дело № 10321/2020
С решение № 183 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 10321/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 544/03.08.2020 г. постановено по адм. дело № 158/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.1.2021г.
89 Административно дело No 165/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.А.,
Б.Д.Д.,
В.Д.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Б.Д. и В.Л. за обявяване нищожността на Заповед № 70/15.09.1994г.издадена от Кмета на община Септември . ОСЪЖДА Б.Д.Д. и В.Д. ***, представляван от кмета на общината сума в размер на 700лв. – възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.5.2021г.
90 Административно дело No 195/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Н.- А.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Б.Д., регистриран като едноличен търговец с фирма „Надежда – Александър Димитров“, ЕИК 112655662, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Филип Тотю“, № 11, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-53 - 0032763 от 22.01.2020г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – кафетерия „Лотос“, намираща се в гр. Велинград, бул. Съединение, № 250, стопанисвана от ЕТ „Надежда – Александър Димитров“ и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА А.Б.Д., регистриран като едноличен търговец с фирма „Надежда – Александър Димитров“, ЕИК 112655662, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Филип Тотю“, № 11, да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 100,00 лв. /сто лева/ за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2021
Административно дело № 9697/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение №394/06.07.2020г., постановено по адм.д.№ 195/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.3.2021г.
91 Административно дело No 208/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, приета с Решение № 24/14.02.2008г. на Общински съвет – Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.2.2021г.
92 Административно дело No 218/2020, I състав ДОПК ИХТИО 2008 ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №585/19.12.2019г. на Директора на Басейнова дирекция“Източно беломорски район“- Пловдив при МОСВ, с който на дружеството жалбоподател са установени такси за водовземане от повърхностни води по Разрешително за водовземане от повърхностни води № 31160044/05.08.2011г., издадено от директора на Басейнова дирекция“Източнобеломорски район“/ БД ИБР /, както следва: главница 1576.57 лв. и дължимата лихва за периода на забава общо в размерна 134.46 лв. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, да заплати на „ИХТИО 2008“ЕООД с ЕИК 200025183 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Никола Донски“№10, представлявано от управителя Е.Д. сумата от общо 600 лева, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.1.2021г.
93 Административно дело No 228/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на П.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1741 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на П.П.Б., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи разноски по заплащане на държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2021
Административно дело № 8829/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 312/18.06.2020 г. по адм. дело № 228/2020 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на П. Б., [ЕГН], разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2021г.
94 Административно дело No 238/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.С.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Н.С.Н., ЕГН **********, сумата в размер на 500 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ за период от 6 месеца – 12 дни от престоя през 01.11.2016г. до 25.11.2016г. в Ареста гр. Пазарджик и 5 месеца и половина за престоя през 25.11.2016г. до 13.07.2017г. в Затвора гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Н.С.Н., ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 18.02.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Н.С.Н., срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 500 (петстотин) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2021
Административно дело № 1350/2020
РЕШЕНИЕ № 106 от 17.02.2021г., по адм. дело № 1350/2020г. на АС- Пазарджик, ХІ-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/ 19.10.2020 г., постановено по адм. дело № 238/ 2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.2.2021г.
95 Административно дело No 255/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност М.К.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.9.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001317008580-091-001/04.11.2019 г., потвърден с Решение № 34/27.01.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на М.К.Х. с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 1 510 (хиляда петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2021
Административно дело № 12059/2020
Решение № 2534 от 23.02.2021г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 12059/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 666/09.09.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 255/2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на М. Х. *** сумата 2 500 лева разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2021г.
96 Административно дело No 263/2020, III състав КСО Н.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Б. с ЕГН ********** *** против решение № 1012-12-244-1/27.01.2020 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2139-12-72/13.11.2019 г. на длъжностното лице по „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Т.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2021
Административно дело № 8289/2020
РЕШЕНИЕ № 2097 ОТ 17.02.2021 Г. НА ВАС София, Шесто отд. по адм. д. № 8289/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 324/19.06.2020 г., постановено по адм. д. № 263/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.2.2021г.
97 Административно дело No 270/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредба за пожарната безопасност на територията на община Сърница, приета с Решение № 52/28.04.2016г. на Общински съвет – Сърница. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.7.2021
Административно дело № 10728/2020
ОТМЕНЯ Решение № 603/ 19.08.2020 г. по адм. дело № 270/ 2020 г. на Административен съд– Пазарджик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сърница, приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/ с Решение № 52 от 28.04.2016г. по Протокол №4 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Сърница. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.7.2021г.
98 Административно дело No 284/2020, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 432 от 21.11.2017г. на Общински съвет Панагюрище.. ОСЪЖДА Община Панагюрище, да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, сумата от 630,00лв./шестстотин и тридесет лева/, представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2021
Административно дело № 12728/2020
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 523/28.07.2020г., постановено по адм. дело № 284/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище, да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, сумата от 500 лв. (петстотин лева). РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.3.2021г.
99 Административно дело No 287/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРИМА-АТАНАСОВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Прима - А.“ ООД, ЕИК 112669509, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“, № 98, представлявано от управителя Кирил Петров А., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-132-0027295 от 12.02.2020г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – склад, намиращ се в гр. Велинград, Индустриална зона, стопанисван от „Прима - А.“ ООД и забрана достъп до него за срок от 7 (седем) дни. ОСЪЖДА „Прима - А.“ ООД, ЕИК 112669509, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“, № 98, да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 100,00 лв. /сто лева/ за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2021
Административно дело № 9322/2020
ОТМЕНЯ Решение № 315 от 18.06.2020 г., постановено по адм. дело № 287/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-132-0027295/12.02.2020 г. на Началник Отдел "Оперативни дейности" - Пловдив при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" ЗДДС във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н – 18/13.12.2006 г. е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него", за обект – склад, намиращ се в гр. Велинград, Индустриална зона, стопанисван от "Прима – А.“ ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Пионерска“ № 98 представлявано от управителя К. А., за срок от 7 дни. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите – гр. София да заплати на "Прима – А.“ ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Пионерска“ № 98, разноски по делото за двете съдебни инстанции в общ размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.4.2021г.
100 Административно дело No 310/2020, I състав Закон за акцизите и данъчните складове МАРИЦА ОЛИО АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от Васил Марин против Решение № РТД 3000-629/17.02.2020г./32-52219 на Директор на Териториална дирекция „Тракийска“ гр. Пловдив, за прекратяване действието на удостоверение за освободен от акциз краен потребител с № BG00300Е0119. ОСЪЖДА „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от Васил Марин да заплати на Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“ направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2021
Административно дело № 12711/2020
РЕШЕНИЕ № 6176/21.05.2021 по АД 12711/2020 г. на Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 824 от 21.10.2020 г. по адм. д. № 310 по описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик ОСЪЖДА „Марица олио“ АД да заплати на агенция „Митници“ юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2021г.
101 Административно дело No 311/2020, III състав Закон за акцизите и данъчните складове МАРИЦА ОЛИО АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от В.М. против Решение № 32-56216/20.02.2020 г. на Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“. ОСЪЖДА „Марица олио“ АД с ЕИК 112052785, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ № 3, представлявано от В.М. да заплати на Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“ направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2021
Административно дело № 9388/2020
Решение № 1978 от 16.02.2021г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 9388/2020г. - СТАВЯ В СИЛА решение № 500 от 23.07.2020 г. по адм. д. № 311 по описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2021г.
102 Административно дело No 313/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2020г.
ОТМЕНЯ Правилникът за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Ракитово, обл.Пазарджик , приета с Решение № 271 по протокол №16/25.10.2016г. на Общински съвет Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово, да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, сумата от 630,00лв./шестстотин и тридесет лева/, представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 19.1.2021г.
103 Административно дело No 339/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.М.Л. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Л.М.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 8121К-258 от 16.01.2020г., на Министъра на вътрешните работи, с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 4 ; чл. 197, ал. 1, т. 6 ; чл. 203, ал. 1, т. 13 ; чл. 226, ал. 1, т. 8 и чл. 204, т. 1 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение с МВР на инспектор Л.М.Л. – полицейски инспектор V степен „Териториална полиция“ в група „Охранителна полиция“ при Районно управление Септември в Областна дирекция на МВР, Пазарджик, считано от датата на връчване на заповедта. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.4.2021
Административно дело № 957/2021
ОТМЕНЯ Решение № 712/21.09.2020 г. на Административен съд - Пазарджик постановено по адм. дело № 339/2020 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на Л. Л. Заповед № 8121К-258 от 16.01.2020 г. на министъра на вътрешните работи. ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи да заплати на Л. Л., [ЕГН] сумата от 570 (петстотин и седемдесет) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.4.2021г.
104 Административно дело No 350/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.10.2020г.
Отменя Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сърница, приета с Решение № 32, по Протокол № 7 от 28.07.2015 г. на Общински съвет – Сърница. Осъжда Общински съвет – Сърница да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1, разноски по делото в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.2.2021г.
105 Административно дело No 351/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.А. с ЕГН **********,*** против Заповед № РД-25-164/18.02.2020 г. на Кмета на Община Ракитово, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Гараж“, намиращ се в УПИ ХХІХ-1108 в кв. 107 по плана на гр. Ракитово, ул. „Изгрев“ № 12. ОСЪЖДА Д.К.А. с ЕГН **********,*** да заплати на Община - Ракитово сторените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2021
Административно дело № 13161/2020
РЕШЕНИЕ № 3214 ОТ 10.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АД № 13161/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №650 от 01.09.2020г. постановено по адм.дело №351/2020г. на Административен съд - Пазарджик, 3-ти състав. ОСЪЖДА Д.К.А., с ЕГН **********,***, да заплати на община Ракитово, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2021г.
106 Административно дело No 356/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 24.8.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на И.Н.Д. с ЕГН **********, обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди за периода от 11.06.2019 г. до 20.02.2020 г. в размер на 800 /осемстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от 21.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Н.Д. с ЕГН ********** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 800 /осемстотин/ лева до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева, както и за периода от 20.05.2019 г. - 11.06.2019 г., а също така и за заплащане на законна лихва за периода от 20.05.2019 г. до 20.02.2020 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.2.2021
Административно дело № 1121/2020
РЕШЕНИЕ № 98/15.02.2021 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, Дванадесети състав по КАНД № 1121/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 608/24.08.2020 г., постановено по АД № 356/2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 15.2.2021г.
107 Административно дело No 365/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Р.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Д. Радков А., ЕГН:**********,***, в момента в Затвора Пазарджик, сумата от 1100,00лв. (хиляда и сто лева), представляваща обезщетение за претърпени в периодите от 18.09.2015г. до 11.01.2019г. ; от 01.03.2019г. до 02.09.2019г. ; от 01.10.2019г. до 30.11.2019г. и от 01.03.2020г. до 13.03.2020г., неимуществени вреди, както и обезщетение за забавено плащане на исковата сума, считано от 12.03.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Д. Радков А., ЕГН:**********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1100,00лв. до пълния заявен размер от 30000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 22.02.2018г. до 12.03.2020г. неимуществени вреди, да бъде присъдено обезщетение за забавено плащане на тази искова сума, считано от 22.01.2018г. до окончателното й изплащане, както и да бъде присъдено обезщетение върху сумата от 1100,00лв., за периода от22.01.2018г. до 12.03.2020г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.8.2021
Административно дело № 1426/2020
ОТМЕНЯ определението си от 10.03.2021г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 1426/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик - касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.8.2021г.
108 Административно дело No 379/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.В.К. *** против Заповед № 325 от 26.02.2020 г., издадена от кмета на Община Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.3.2021
Административно дело № 10320/2020
РЕШЕНИЕ № 3139 ОТ 09.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АД № 10320/2020 Г. - ОТМЕНЯ решение № 556 от 05.08.2020 г., постановено по адм. дело № 379/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № 325/26.02.2020 г., издадена от кмета на община Велинград. ОСЪЖДА община Велинград да заплати на Н.В.. К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 380 (триста и осемдесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.3.2021г.
109 Административно дело No 381/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Г.А.К. *** против Заповед № 280 от 12.02.2020 г., издадена от кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Масивна сграда - павилион/търговски обект“, попадащ върху улица с о.т.о.т.1916а-1916б /публична общинска собственост/ в квартал 301 по плана на гр. Пазарджик, извършен от Г.А.К.. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2021
Административно дело № 1571/2021
РЕШЕНИЕ № 6866 ОТ 08.06.2021 Г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 1571/2021 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 885/09.11.2020 г., постановено по административно дело № 381/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.К., : ЕГН: **********,***, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.
В законна сила на 8.6.2021г.
110 Административно дело No 382/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Г.А.К. *** против Заповед № 281 от 12.02.2020 г., издадена от кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Двуетажна жилищна сграда”, попадаща върху поземлени имоти с идентификатори 55155.502.1056 и 55155.502.1057 по СГКК гр. Пазарджик, съставляващи съответно УПИ Х-1056 и УПИ ХI-1057 в квартал 301 по плана на гр. Пазарджик с административен адрес: ул. „Чинар“ № 26 и ул. „Чинар” № 32, извършен от Г.А.К.. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 22.6.2021
Административно дело № 1578/2021
РЕШЕНИЕ № 7494 ОТ 22.06.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТД. ПО АДМ. Д. № 1578/21 Г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 888 от 09.11.2020 г., постановено по адм. дело № 382/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик в частта, в която е постановено с участието на Б.Г.А. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 888 от 09.11.2020 г., постановено по адм. дело № 382/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта, в която е отхвърлено оспорването на Г. Адсенов К. срещу заповед № 281 от 12.02.2020 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.К., **********, с адрес: *** да заплати на община Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнагражение. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2021г.
111 Административно дело No 385/2020, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ-Велинград“ЕООД, с ЕИК 112505488, представлявана от управител д-р Жеко Чешмеджиев, против Писмена покана с изх. № 13/29-02-260/03.02.2020г. на директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА „МБАЛ-Велинград“ЕООД, с ЕИК 112505488, представлявана от управител д-р Жеко Чешмеджиев да заплати на РЗОК Пазарджик сумата от 100(сто) лева за разноски по делото пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2021
Административно дело № 372/2021
РЕШЕНИЕ № 3547 от 17.03.2021г., по адм. дело № 372/2021г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 841/02.11.2020 г., постановено по адм. дело № 385/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград" ЕООД да заплати на РЗОК – Пазарджик сумата от 100 (сто) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.3.2021г.
112 Административно дело No 392/2020, I състав Закон за държавния служител М.М.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.12.2020г.
ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 3 430.42лв., представляваща обезщетение, в размер на основното месечно възнаграждение, определено към момента на признаването на уволнението за незаконно, за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното служебно правоотношение, за периода 27.04.2016г. до 27.10.2016г., както и обезщетение за просрочие при изплащане на посочената парична сума, в размер на законната лихва, считано от 17.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 4160 лв. представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 13.1.2021г.
113 Административно дело No 395/2020, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Асарел Медет“ АД Решение № BG95M9OP001-1.008-2056/08 от 27.02.2020 г. издадено от Ръководителя на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., само в частта, в която е установено нарушение на чл.3 ал.13 т.6 от ПМС 160/2016 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел Медет“ АД в останалата й част срещу Решение № BG95M9OP001-1.008-2056/08 от 27.02.2020 издадено от Ръководителя на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което на бенефициента „Асарел Медет“ АД за нарушение на чл. 51 ал.4 от ЗУСЕСИВ във вр. с чл. 3 ал.13 т.2 и ал.14 от ПМС 160/2016 е определена финансова корекция в размер на 5% върху допустимите разходи по Договор № Д II -187/05.11.2018 г. с Миг Инженеринг“ ЕООД и по Договор № Д II -27/08.02.2018 г. с Миг Инженеринг“ ЕООД. . РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2021
Административно дело № 13593/2020
Решение № 3621 от 18.03.2021г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 13593/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 714 от 21.09.2020 г., постановено по адм. дело № 395/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА "Асерел - Медет", гр. Панагюрище, с ЕИК 822106269 да заплати на Министерство на труда и социалната политика сумата от 59,64 лева (петдесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки) разноски по делото. ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика да заплати на "Асерел - Медет" сумата от 369. 76 лв. (триста шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки), разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.3.2021г.
114 Административно дело No 402/2020, VIII състав КСО В.Л.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Л.Р., ЕГН: ********** *** срещу решение № 1012-12-16*1 /02,03,2020 год на Директора на ТП на НОИ- Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-388/06,12,2019 год. на началника на отдел „Пенсии“ към ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА В.Л.Р., ЕГН: ********** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик град сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2021
Административно дело № 2546/2021
Решение № 4157 от 31.03.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 2546/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 11.01.2021 г., постановено по административно дело № 402/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.3.2021г.
115 Административно дело No 406/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 5 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 05.03.2020г. до 24.03.2020г., които са причинени от административна дейност осъществена от администрацията на Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 406 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 4.2.2021г.
116 Административно дело No 407/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.7.2020г.
Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на Д.С.К.,***, сума в размер на 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.03.2020 г. (датата на предявяване на исковата молба) до изплащането на сумата, представляваща имуществени вреди, причинени на К. от извършено незаконно принудително изпълнение. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на Д.С.К.,*** разноски по делото в размер на 260 /двеста и шестдесет лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2021
Административно дело № 10471/2020
С решение № 3040 от 09.03.2021 г. по адм. дело № 10471/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 452 от 14.07.2020 г., постановено по адм. дело № 407/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.3.2021г.
117 Административно дело No 409/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АК 50 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.7.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ФК-193-0027054/28.02.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „АК 50“ ЕООД с ЕИК 201104299, със седалище и адрес на управление гр. Костандово, ул. „Кокиче“ № 7, сумата от 50,00 (петдесет) лв., представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2021
Административно дело № 10150/2020
РЕШЕНИЕ № 3753 ОТ 23.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ОСМО ОТД. ПО АД № 10150/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 439/10.07.2020 г., постановено по адм. дело № 409/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.3.2021г.
118 Административно дело No 410/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИНС ПОЙНТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ИНС ПОЙНТ“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 200844567 Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК- 870-0025444/29.11.2019 г., издадена от началник отдел "Оперативни дейности"- Пловдив при ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "д" от ЗДДС – "запечатване на търговски обект" – резиденция „Конака“, находящ се в гр. Пазарджик, ул. Цар Симеон № 7, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 7 (седем) дни. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2021
Административно дело № 8850/2020
Решение № 1534 от 05.02.2021г. на ВАС - София, Осмо отделение по АД № 8850/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354/24.06.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, VIII състав, постановено по адм. д. № 410 по описа за 2020 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2021г.
119 Административно дело No 411/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.П.ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на от „В.В.П. Груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Христо Ботев“ № 18, подадена чрез управителя В.Х.П. против Заповед № 398 от 18.03.2020 г. на ВрИД кмет на Община Септември ОСЪЖДА „В.В.П. Груп“ ЕООД,ЕИК 204065715 със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Христо Ботев“ № 18, с управител В.Х.П. ***, представлявана от Кмет, сума в размер на 1230 лв. сторени разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2021
Административно дело № 1849/2021
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 790/14.10.2020г. по адм.д. № 411/2020г. на АС-Пазарджик. ОСЪЖДА „В.В.П. Груп“ ЕООД, гр. Септември, представлявано от управителя В. П., да заплати на Община Септември, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.3.2021г.
120 Административно дело No 416/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Й.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Й.П.,***, срещу Заповед № 03-160-РД/65 от 05.03.2020г. на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с която е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 13/112/09409 от 13.05.2014г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и М.Й.П. с УРН (уникален регистрационен номер) 611085 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007г. – 2013г. Посочено е също така в заповедта, че Договор № 16/112/01402 от 02.06.2009 г. се прекратява на основание чл. 87, ал. 2 от ЗЗД и чл. 4.7 от Договора с ДФ „Земеделие“, като ползвателят дължи връщане на полученото първо плащане по него. ОСЪЖДА М.Й.П.,***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие”, гр. София сумата от 100,00лв.(сто лева), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2021
Административно дело № 10171/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 581 от 12.08.2020 г. по адм. дело № 416/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2021г.
121 Административно дело No 417/2020, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Ю.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 16.12.2020г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/1/0/00501/3/01/04/01, изх. № 01-163-6500/31 от 06.03.2020 г., издаден от директора на Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие“ – Пловдив, с който е определено на М.Ю.А. *** да възстанови публично държавно вземане в размер на 48 895 лв., представляващо първо и второ плащане по договор. Осъжда Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие“ – Пловдив да заплати на М.Ю.А. *** разноски по делото в размер на 2 390 лв. /две хиляди триста и деветдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2021
Административно дело № 2107/2021
РЕШЕНИЕ № 7601 от 23.06.2021 г. по адм. дело № 2107/ 2021 г. на ВАС – Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1014/16.12.2020 г., постановено по адм. дело № 417/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив да заплати на М.Ю.А. сторените разноски в общ размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет лева) Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2021г.
122 Административно дело No 431/2020, I състав Закон за семейни помощи за деца Ш.Ф.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Ш.Ф.Д. с ЕГН **********, чрез адв. П. М. ПзАК за удължаване срока за обжалване на Заповед № ЗСПДД-РА/2255/23.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане“- Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.Ф.Д. с ЕГН **********, чрез адв. П. М. ПзАК против Заповед № ЗСПДД-РА/2255/23.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане“- Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.Ф.Д. с ЕГН **********, чрез адв. П. М. ПзАК за обявяване нищожността на Заповед № ЗСПДД-РА/2255/23.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане“ - Пазарджик в частта относно началната дата на отпускане на семейните помощи. ОСЪЖДА Ш.Ф.Д. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2021
Административно дело № 13029/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 831/28.10.2020 г. постановено по адм. дело № 431/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в частта, в която съдът е отхвърлил искането на Д. за удължаване срока за обжалване на Заповед № ЗСПДД-РА/2255/23.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане“- Пазарджик и е оставил без разглеждане жалбата й против Заповед № ЗСПДД-РА/2255/23.04.2019г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане“- Пазарджик. В тази част решението не подлежи на обжалване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на процесуалния представител на Ш. Д. *** – адв.П.М. в частта, в която се оспорва решение № 831 от 28.10.2020 г. постановено по адм. дело № 431/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик, с което съдът е отхвърлил жалбата на Д. за обявяване нищожността на Заповед № ЗСПДД-РА/2255/23.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане“ - Пазарджик в частта относно началната дата на отпускане на семейните помощи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13029/2020 г. по описа на Върховния административен съд, VІ отделение в тази част. Решението в тази част, с характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.3.2021г.
123 Административно дело No 432/2020, VIII състав Закон за държавния служител М.С.А. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ МЛАДЕН МАРИНОВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.А., ЕГН ********** с адрес ***, против Заповед № 8121К-4944/23.03.2020 на Министъра на вътрешните работи. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.5.2021
Административно дело № 9261/2020
РЕШЕНИЕ № 6409 ОТ 28.05.2021 Г. НА ВАС ПЕТО ОТД. ПО АД № 9261/2020 Г. - ОТМЕНЯ решение № 358/25.06.2020г., постановено по адм. д. № 432/2020г. от Административен съд-Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед № 8121К-4944/23.03.2020г. на министъра на вътрешните работи. ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи да заплати на М.С. А. *** разноски по делото в размер на 600 (шестстотин лева), представляващи възнаграждение за един адвокат. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.5.2021г.
124 Административно дело No 437/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Чачова - Ранчева против Заповед за мотивиран отказ № 13/РД-09-167/05.03.2020 г. на Директора на РЗОК – Пазарджик. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р Красимира Чачова - Ранчева да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2021
Административно дело № 9834/2020
Решение № 1427 от 03.02.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 9834/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498/23.07.2020 г., постановено по адм. дело № 437/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, представлявано от д-р Красимира Чачова - Ранчева да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик съдебни разноски в размер на 100 лева (сто лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 3.2.2021г.
125 Административно дело No 438/2020, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 34 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Пазарджик с която е одобрено, попълване на кадастралната основа на действащия план на с. Крали Марко, с нов имот пл. № 234 от квартал 12 по плана на населеното место. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на В.Г.С., ЕГН **********,***, сумата от 10,97лв.(десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 18.5.2021
Административно дело № 3447/2021
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалбата на М. А. с вх. № 2541 от 17.02.2021 г. против решение № 965 от 03.12.2020 г. постановено по адм. дело № 438/2020 г. по описа на Административен съд –Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. дело № 3447/2021 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.6.2021г.
126 Административно дело No 443/2020, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители АХАТ АГРО-1 ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.11.2020г.
Отменя Заповед № РД 09-228 от 28.02.2020 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните двадесет площи, заявени за подпомагане от „Ахат Агро-1“ ЕООД, с ЕИК 203164058 в качеството му на земеделски производител, а именно: площта от 3.52 ха, попадаща в парцел № 63032-509-1-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.12 ха, попадаща в парцел № 63032-453-2-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.2 ха, попадаща в парцел № 63032-443-1-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.53 ха, попадаща в парцел № 63032-509-2-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 4.34 ха, попадаща в парцел № 63032-430-6-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.14 ха, попадаща в парцел № 63032-479-1-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.38 ха, попадаща в парцел № 63032-228-6-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 4.16 ха, попадаща в парцел № 63032-228-7-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.57 ха, попадаща в парцел № 63032-493-1-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.31 ха, попадаща в парцел № 63032-456-2-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.09 ха, попадаща в парцел № 63032-430-5-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 0.64 ха, попадаща в парцел № 63032-532-5-1, находящ се в землището на с. Росен, общ.Пазарджик; площта от 7.55 ха, попадаща в парцел №65468-627-1-1, находящ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик; площта от 0.27 ха, попадаща в парцел №78056-452-1-1, находящ се в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик; площта от 0.23ха, попадаща в парцел №78056-430-3-1, находящ се в землището на с. Цар Асен, общ.Пазарджик; площта от 0.32 ха, попадаща в парцел №35571-721-4-1, находящ се в землището на с.Калугерово, общ. Лесичово; площта от 1.22 ха, попадаща в парцел № 27406-702-1-1, находящ се в землището на с. Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.38 ха, попадаща в парцел № 27406-740-1-1, находящ се в землището на с. Елшица, общ.Панагюрище и площта от 0.17 ха, попадаща в парцел № 27406-740-2-1, находящ се в землището на с. Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.09 ха, попадаща в парцел №22681-31-2-1, находящ се в землището на с.Левски, общ.Панагюрище. Отхвърля жалбата на „Ахат Агро-1“ ЕООД, с ЕИК 203164058 против Заповед № РД 09-228 от 28.02.2020 г., на министъра на Земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019, в частта ?, с която са изключени от площите в добро земеделско състояние следните четиридесет и три площи, заявени за подпомагане от „Ахат Агро-1“ ЕООД, с ЕИК 203164058 в качеството му на земеделски производител, а именно: площта от 0.11 ха, попадаща в парцел № 57128- 1427-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.01 ха, попадаща в парцел №22681-223-8-1, находящ се в землището на с.Левски, общ.Панагюрище; площта от 0.07 ха, попадаща в парцел №57128-557-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.21 ха, попадаща в парцел №57128-366-3-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.43 ха, попадаща в парцел № 27406-639-9-1, находящ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.13 ха, попадаща в парцел №27406-699-1-1, находящ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.08 ха, попадаща в парцел №57128-673-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.05 ха, попадаща в парцел №53103-1423-1-1, находящ се в землището на с.Оборище, общ.Панагюрище; площта от 0.05 ха, попадаща в парцел №57128-557-2-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.13 ха, попадаща в парцел №57128-1421-3-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.11 ха, попадаща в парцел №57128-367-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 1.65 ха, попадаща в парцел №57128-528-2-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.1 ха, попадаща в парцел №57128- 1427-2-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.96 ха, попадаща в парцел №53103-1116-6-1, находящ се в землището на с. Оборище, общ.Панагюрище; площта от 0.05 ха, попадаща в парцел №22681-997-1-1, находящ се в землището на с.Левски, общ.Панагюрище; площта от 0.49 ха, попадаща в парцел №57128-1328-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.01 ха, попадаща в парцел №22681-936-2-1, находящ се в землището на с.Левски, общ.Панагюрище; площта от 0.12 ха, попадаща в парцел №57128-1034-2-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.25 ха, попадаща в парцел № 57128-1412-2-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.12 ха, попадаща в парцел №53103-481-4-1, находящ се в землището на с.Оборище, общ. Панагюрище; площта от 0.18 ха, попадаща в парцел №57128-607-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.17 ха, попадаща в парцел №57128-1410-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.07 ха, попадаща в парцел №22681-254-22-1, находящ се в землището на с.Левски, общ.Панагюрище; площта от 0.11 ха, попадаща в парцел №53103-205-3-1, находящ се в землището на с.Оборище, общ.Панагюрище; площга от 0.68 ха, попадаща в парцел №57128-1229-2-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.01 ха, попадаща в парцел №22681-253-10-1, находящ се в землището на с.Левски, общ.Панагюрище; площта от 0.12 ха, попадаща в парцел №27406-712-1-1, находящ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.12 ха, попадаща в парцел №57128-1429-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.62 ха, попадаща в парцел №53103-467-3-1, находящ се в землището на с.Оборище, общ.Панагюрище; площта от 0.09 ха, попадаща в парцел №27406-639-8-1, находящ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.1 ха, попадаща в парцел №57128-1437-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.3 ха, попадаща в парцел №57128-1421-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.1 ха, попадаща в парцел №57128-270-3-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.3 ха, попадаща в парцел №57128-528-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.17 ха, попадаща в парцел №57128- 1404-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.18 ха, попадаща в парцел № 27406-720-1-1, находящ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.13 ха, попадаща в парцел №57128-362-3-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.19 ха, попадаща в парцел №57128-1336-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.14 ха, попадаща в парцел №57128-1379-1-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище; площта от 0.29 ха, попадаща в парцел №27406-696-1-1, находящ се в землището на с.Елшица, общ.Панагюрище; площта от 0.12 ха, попадаща в парцел №57128-369-3-1, находящ се в землището на с.Поибрене, общ.Панагюрище и площта от 0.27 ха, попадаща в парцел №53103-1116-7-1, находящ се в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище; площта от 0.09 ха, попадаща в парцел № 22681-31-2-1, находящ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище. Осъжда „Ахат Агро-1“ ЕООД, с ЕИК 203164058 да заплати на министерството на Земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 35,45 лв. (тридесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки). Решение

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2021
Административно дело № 328/2021
С решение № 4299 от 02.04.2021 г. по адм. дело № 328/2021 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 944 от 26.11.2020 г., постановено по адм. дело № 443/2020 г., на Административен съд - Пазарджик, в обжалваната част. ИЗПРАЩА делото като преписка на министъра на земеделието, храните и горите за ново произнасяне. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2021г.
127 Административно дело No 445/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.М.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.3.2021г.
Отменя хода на устните състезания, даден на 18.02.2021г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Т., чрез адвокат Х., против Мълчалив отказ на началник на „Служба геодезия, картография и регистър“, формиран по негово заявление с вх. № 07-4968/24.03.2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 445/2020г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.4.2021г.
128 Административно дело No 451/2020, VI състав Закон за водите ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.9.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 3772/26.03.2020г. на директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за спиране на производството по заявление с вх. № РР-14-20/13.11.2019г., подадено от кмета на община Септември, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от подземно водно тяло BGG00000Pt047 „Пукнатини води – Западно Родопски комплекс“ с цел „водоснабдяване за други цели“ от датата на постановяване на решението до датата на постановяване на окончателен съдебен акт, с който ще приключат АД № 55/2020 и АД № 126/2020 г. на Административен съд Пазарджик и до утвърждаването на образец за откриване на процедура за издаване на разрешително, съгласно чл. 50, ал. 10, във връзка с чл. 60, ал. 1 на Закона за водите. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за продължаване на административното производство и произнасяне по заявлението. Осъжда Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ да заплати на Община Септември сумата от 50 (петдесет) лева разноски за държавна такса. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.1.2021
Административно дело № 13277/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1040 от 27.01.2021 г. по адм. дело № 13277/2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОТМЕНЯ определение №1413 от 24.09.2020 г., постановено по адм.д.№451/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Септември подадена срещу Решение № 3772/ от 26.03.2020г. на директор на на Басейнова дирекция " Източнобеломорски район " - гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.1.2021г.
129 Административно дело No 474/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Р.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.7.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/3/0/01766/3/01/04/01 от 27.06.2019 г., издаден от Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо М.Р.Д. *** е отказано пълно изплащане на финансовата помощ в размер общо на 9 779,00 лв., представляваща второ плащане по Договор № 13/06/3/0/01766 от 27.03.2017 г. и е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 19 558,00 лв. и ВРЪЩА преписката на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне по Заявление за плащане № 13/06/3/0/01766/3/01 от 17.08.2018 г., подадено от М.Р.Д. при спазване на указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на М.Р.Д. ***, сумата от 410,00 (четиристотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.1.2021
Административно дело № 9962/2020
Решение № 115/06.01.2021 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 9962/2020 г. - ОТМЕНЯ решение № 465/17.07.2020 г. по адм. д. № 474/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Д. ***, против акт за установяване на публично държавна вземане /АУПДВ/ № 13/06/3/0/01766/3/01/04/01 от 27.06.2019 г., издаден от директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ - Пловдив. ОСЪЖДА М.Р.Д., ЕГН –**********, с адрес: ***, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" София сумата от 434,69 лева – разноски за двете съдебни инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.1.2021г.
130 Административно дело No 485/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.10.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.М.А.,*** обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 1 350 лв. (хиляда триста и петдесет лева), причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик и Затворническо общежитие „Средна гора“ към него, които са го е поставили в нечовешки битови условия в следните периоди: от 26.10.2015 г. до 14.10.2017 г. и от 03.01.2019 г. до 02.10.2019 г. Отхвърля до размера 15 000 лв. над уважения размер 1 350 лв., предявения от Т.М.А. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 15 000 лв, отнасящ се до три негови престоя в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите: от 26.10.2015 г. до 15.08.2016 г. в Затвора Пазарджик – 5 000 лв., от 15.08.2016 г. до 14.10.2017 г. в затворническо общежитие „Средна гора“ Пирдоп – 6 000 лв. и за периода от 29.05.2018 г. до 02.10.2019 г. в Затвора Пазарджик – 4 000 лв., с твърдения за поставяне в нечовешки битови условия и за неадекватно лечение на заболяванията му. Осъжда Т.М.А.,*** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 81 лв. (осемдесет и един лева). Осъжда Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат Г.Г.М.,*** разноски по делото в размер на 88,20 лв. (осемдесет и осем лева и двадесет стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2021
Административно дело № 1388/2020
С решение № 221 от 16.03.2021 г. по адм. дело № 1388/2020 г. на Административен съд –Пазарджик -ОСТАВЯ В СИЛА решение № 837/29.10.2020 г. постановено по адм. дело № 485/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.3.2021г.
131 Административно дело No 492/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.8.2020г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, ЕИК 112520604, против Писмена покана № 13/29 – 02-610/19.03.2020 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която жалбоподателят е задължен да възстанови неоснователно получени суми по четири истории на заболявания, а именно – две получени суми от по 2 200 лв. по КП № 198 и две получени суми от по 800 лв. по КП № 210, т.е. общо 6 000 лв. Осъжда МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, ЕИК 112520604, да заплати на Националната здравноосигурителна каса разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.3.2021
Административно дело № 12295/2020
С решение № 3797 от 24.03.2021 г. по адм. дело № 12295/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ решение № 601/19.08.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм. дело № 492/2018г. в частта, с която се отхвърля жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД гр. Панагюрище срещу писмена покана изх. № 13/29-02-610/19.03.2020г. на директора на РЗОК Пазарджик за възстановяване на сумите две по 800 лева по КП № 210 в общ размер 1600 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 13/29-02-610/19.03.2020г. на директора на РЗОК Пазарджик в частта за сумата от 1600 лева изплатена по КП № 210 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част. РАЗНОСКИТЕ остават така, както са направени. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.3.2021г.
132 Административно дело No 495/2020, II състав Закон за данък върху добавената стойност ПОДЕМСТРОЙМАШ ИНВЕСТ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Подемстроймаш Инвест“ ЕАД, ЕИК 201232701, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ж.к. Индустриална зона, ул. „Синитевска”, №6, представлявано от С.П.Б., против Ревизионен акт № Р-16001319001766-091-001 от 04.10.2019г., издаден от Златина Димитрова Велиева, на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и Ф.Г.К.на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта му потвърдена с Решение № 134 от 23.03.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за търговското дружество, за отчетни периоди 01.01.2017г. до 31.12.2018г. е отказано право на данъчен кредит по данък върху добавената стойност в общ размер на 161 888,09лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за периодите резултати в общ размер на 31216,48лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО в общ размер на 54427,18лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 5693,40лв., включително 36,82лв., лихви върху дължими авансови вноски. ОСЪЖДА „Подемстроймаш Инвест“ ЕАД, ЕИК 201232701, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ж.к. Индустриална зона, ул. „Синитевска”, №6, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 5062,25 лв. (пет хиляди шестдесет и два лв. и двадесет и пет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2021
Административно дело № 11851/2020
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642 от 28.08.2020 г. по адм. дело № 495/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Подемстроймаш Инвест“ ЕАД, с [ЕИК], адрес гр. Пазарджик, [жк], [улица], представлявано от С. Б., да заплати на Национална агенция за приходите – София юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 5 062,25лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.4.2021г.
133 Административно дело No 497/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Н.А.,***, подадена против Заповед № Л-492/23.04.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********,*** да заплати на Административен съд Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 507 (петстотин и седем) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 198, ал. 2, изр. второ от ЗИНЗС.
В законна сила на 30.6.2021г.
134 Административно дело No 530/2020, VI състав КСО Х.А.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-36#1/06.04.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата на Х.А.О. и е потвърдено Разпореждане № 122-00-1175-3/13.02.2020 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица. ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по заявлението на Х.А.О. с вх. № 122-00-1175 от 02.09.2019 г., с което е поискала да й бъде отпуснато парично обезщетение за безработица. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Пазарджик да заплати на Х.А.О. направените по делото разноски в размер на 766 (седемстотин шестдесет и шест) лева. Решението, на основание чл.119 от КСО, във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 12.4.2021г.
135 Административно дело No 546/2020, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ТАРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.11.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001319003689-091-001/30.01.2020 г., потвърден с Решение № 175/21.04.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Тара“ ЕООД с ЕИК 112635550, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Изгрев“ № 13, сторените по делото разноски в размер на 6236,83 лева /шест хиляда двеста тридесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2021
Административно дело № 711/2021
РЕШЕНИЕ № 4049 ОТ 30.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ ПЪРВО ОТД. ПО АДМ. Д. № 711/21 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 946 от 27.11.2020г. на Административен съд – Пазарджик, седми състав, постановено по адм.д. № 546/2020г. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр.София да заплати на „Тара“ ЕООД, ЕИК112635550, със седалище и адрес на управление гр.Пещера,ул. Изгрев № 13, представлявано от управителя Н. Д., разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 5436 /пет хиляди четиристотин тридесет и шест/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2021г.
136 Административно дело No 549/2020, V състав Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ,
Д.К.Х.
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.10.2020г.
Отменя Решение № 193/20.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Септември, с което е отхвърлено направеното предложение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Ветрен дол Д.К.Х.. Изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Септември, която следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на това решение задължителни указания и срок. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2021
Административно дело № 12189/2020
С решение № 1399 от 03.02.2021 г. по адм. дело № 12189/2020 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 821/20.10.2020 г. постановено по адм. дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1613/29.10.2020 г. постановено по адм. дело № 549/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.2.2021г.
137 Административно дело No 552/2020, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Н.Н. *** против Заповед № 312з-1157 от 04.05.2020 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение на държавен служител в ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА А.Н.Н. *** да заплати на ОД на МВР Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.1.2021
Административно дело № 9544/2020
РЕШЕНИЕ № 160 ОТ 06.01.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЕТО ОТД. ПО АДМ. Д. № 9544/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558 от 05.08.2020 г. по адм. дело № 552/2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА А.Н. НиколовЕГН-********** да заплати на Областна дирекция на МВР-Пазарджик, сумата от 200/двеста/ лева, разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.1.2021г.
138 Административно дело No 596/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.И. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.8.2020г.
ОСЪЖДА Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, да заплати на И.Т.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 1920/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, да заплати на И.Т.И. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2021
Административно дело № 10643/2020
Решение № 4081 от 31.03.2021г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 10643/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 576 от 11.08.2020 г., постановено по адм. д. № 596/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.3.2021г.
139 Административно дело No 610/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.Г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.12.2020г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от своя кмет, да заплати на П.Г. ***, сума в размер на 200 (двеста) лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен АУЗД № АУ002971/20.12.2019г. на орган по приходите при отдел МДТ при Община Пазарджик, отменен с Решение № 13-13-001/12.03.2020г. на началник отдел МДТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.03.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за претърпени неимуществени вреди от отменен АУЗД № АУ002971/20.12.2019г. на орган по приходите при отдел МДТ при Община Пазарджик, отменен с Решение № 13-13-001/12.03.2020г. на началник отдел МДТ в останалата му част над 200 лева, тоест за сумата от 200лв. до 700 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от своя кмет, да заплати на П.Г. ***, сума в размер на 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за заплатен адвокатски хонорар по обжалване по административен ред на АУЗД № АУ002971/20.12.2019г. на орган по приходите при отдел МДТ при Община Пазарджик, отменен с Решение № 13-13-001/12.03.2020г. на началник отдел МДТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.03.2020г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от своя кмет, да заплати на П.Г. ***, сума от 177 (сто седемдесет и седем) лева разноски за адвокатско възнаграждение и 10 лева разноски за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2021
Административно дело № 1791/2021
РЕШЕНИЕ № 8497/13.07.2021 по адм. дело № 1791/2021 на Върховният административен съд на Република България - Трето отделение РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 984 от 07.12.2020 г., постановено по адм. д. № 610/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2021г.
140 Административно дело No 618/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Ц. ***, подадена чрез адв. К.,***, против Заповед № ДК-02-ПЗ-02/07.08.2019 г. на Началника на РДНСК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Г.Ц. ***, да заплати на РДНСК Пазарджик сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2021
Административно дело № 11199/2020
Решение № 1446 от 03.02.2021г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 11199/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 634 от 27.08.2020 г., постановено по адм.д. № 618/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Г.Ц., ЕГН ********** да заплати на РДНСК - Пазарджик сумата 100 лв.(сто лева), представляваща юрисконсулско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.2.2021г.
141 Административно дело No 622/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.У. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-202 от 10.04.2020 г., издадена от кмета на Община Брацигово, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Масивен навес”, изграждащ се в УПИ ХIХ-759, кв. 101 по РП на гр. Брацигово с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово с административен адрес: гр. Брацигово, ул. „Божура Попова“ № 3, изпълнен в нарушение на чл.148, ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.8.2021г.
142 Административно дело No 627/2020, III състав ДОПК БЕРГ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.11.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р – 16001319001102-091-001/03.12.2019 г., потвърден с Решение № 216/15.05.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Берг Комерс“ ЕООД, ЕИК 205113242 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 53, т. 4, ап. 8, представлявано от И. Кънев П., направените по делото разноски в размер на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2021
Административно дело № 1062/2021
РЕШЕНИЕ № 5133 ОТ 22.04.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЪРВО ОТД. ПО АД № 1062/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 948 от 27.11.2020 г., постановено по административно дело № 627/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Берг Комерс“ ЕООД разноски за касационната инстанция в размер на 3000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2021г.
143 Административно дело No 629/2020, V състав ДОПК АСАТ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2020г.
Отхвъля жалбата на „Асат груп“ ЕООД, ЕИК 200639441 против Ревизионен акт № Р-16001319000859-091-001/27.11.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, който е обжалван по административен ред и потвърден от директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив, а именно в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 7 951,00 лв., с прилежаща лихва в размер на 1 437,92 лв., както и в частта за допълнително установен ДДС в размер на 271 471,55 лв. с прилежаща лихва 46 983,42 лв. Осъжда „Асат груп“ ЕООД, ЕИК 200639441 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 5 808,44 лв. /пет хиляди осемстотин и осем лева и четиридесет и четири стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.5.2021
Административно дело № 13643/2020
РЕШЕНИЕ № 6276/26.05.2021г. по адм. дело № 13643/2020 г. на ВАС- Осмо отделение: ОТМЕНЯ Решение №925 от 12.11.2020г. на Административен съд Пазарджик по адм.д.№629 по описа за 2020г. , като вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ по жалба на „Асат груп“ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, представлявано от управителя Атанаска Здравкова Христоскова, Ревизионен акт № Р-16001319000859-091-001/27.11.2019 г., на органи по приходите в ТД на НАП Пловдив, потвърден от директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив с Решение №219 от 15.05.2020г., в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 7 951,00 лв., с прилежаща лихва в размер на 1 437,92 лв., както и в частта за допълнително установен ДДС в размер на 271 471,55 лв. с прилежаща лихва 46 983,42 лв. за ревизираните данъчни периоди м.01 и 02.2018г. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите да заплати на „Асат груп“ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, представлявано от управителя Атанаска Здравкова Христоскова, разноски за водене на делото в размер на 6 250лв. за двете съдебни инстанции. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.5.2021г.
144 Административно дело No 630/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2020г.
Отхвърля исковата молба на М.А.Г., ЕГН **********,***, срещу ОДМВР Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, представлявано от своя директор, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за заплащане на сума в размер на 300 лева, представляваща имуществени вреди за отмяната като незаконосъобразно на НП № 2567/24.10.2018г. на началник на РУ МВР Пазарджик с Решение № 110 от 26.02.2019г., постановено по АНД № 210/2019г. на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА М.А.Г., ЕГН **********,***, да заплати на ОДМВР Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2021
Административно дело № 13110/2020
РЕШЕНИЕ № 4621 от 12.04.2021 г. по адм. дело № 13110/ 2020 г. на ВАС- Трето отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 779 от 12.10.2020 г., постановено по адм. дело № 630 по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2020 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.4.2021г.
145 Административно дело No 642/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.11.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на И.Т.Т. СУМАТА от 900/деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик и Ареста Русе – от 09.02.2015г. до 07.04.2015г. и от 18.09.2019г. до 12.06.2020г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 12.06.2020г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.Т.Т. против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 900 лв. до размер 30 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2021
Административно дело № 1397/2020
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 923/12.11.2020 г. по адм. дело № 642/2020 г. на Административен съд – Пазарджик в обжалваната част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 1.3.2021г.
146 Административно дело No 651/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Р.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Р.Ч., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди на ищеца по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника по периоди както следва: сумата в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лв. за периода от 03.11.2011 г. до 15.03.2019 г., ведно със законната лихва върху тази сума от 15.03.2019 г. до окончателното изплащане на сумата и сумата в размер на 100 (сто) лв. за периода от 04.02.2020 г. до 15.06.2020 г., ведно със законната лихва върху тази сума от 15.06.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Р.Ч., ЕГН **********,*** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 1 700 лв. до пълния предявен размер от 30 000 лв., както и за периодите от 01.01.1991 г. до 11.03.2011 г. и за времето от 01.11.2019 г. до 03.02.2020 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2021
Административно дело № 1364/2020
РЕШЕНИЕ № 124 от 18.02.2021 г. на Административен съд Пазарджик, десети състав, по адм. д. № 1364/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 822 от 21.10.2020 г. постановено по адм. д. № 651/20 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжоалване или протест.
В законна сила на 18.2.2021г.
147 Административно дело No 655/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Т., ЕГН ********** ***, подадена против Заповед № 965/18.05.2020 г. на кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.Т. ЕГН ********** *** да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.7.2021
Административно дело № 13727/2020
РЕШЕНИЕ № 8687 ОТ 19.07.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, ПО АД № 13727/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 698/21.09.2020 г., постановено по адм. д. № 655/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.Т. *** да заплати на община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2021г.
148 Административно дело No 659/2020, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Я.Д.-Я.-9. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.8.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001319005505-091-001/04.02.2020 г., потвърден с Решение № 181/27.04.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, в която са определени допълнително задължения по ЗДДС - начислен ДДС в размер на 7 681,64 лв. и лихви 2 014,97 лв. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Янка Георгиева Джалъзова с ЕГН: **********, адрес: ***, сторените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.3.2021
Административно дело № 11367/2020
РЕШЕНИЕ № 3981 ОТ 29.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ОСМО ОТД. ПО АД № 11367/20 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 624 от 24.08.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 659 по описа на съда за 2020 г. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите да заплати на Янка Георгиева Джалъзова с ЕТ „Я. Д. - Яна - 92“, ЕИК[ЕИК], сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща съдебни разноски за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.3.2021г.
149 Административно дело No 660/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАБЕР-ПЛОД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Габер Плод“ ЕООД с ЕИК 112609985, със седалище и адрес на управление гр. Септември, общ. Септември, ул. „Стопански двор“, представлявано от Л. Г. против Заповед № 03 РД/974 от 15.04.2020 г., с която се отказва да бъде финансирано заявлението за подпомагане с ИД 13/04/1/0/02294 от 07.12.2016 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София – Васил Грудев. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.1.2021г.
150 Административно дело No 669/2020, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Д.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.М.М., с адрес *** против Експертно решение №0897 от 30.04.2020 г. издадено от НЕЛК- София специализиран състав по Хирургични , Ортопедични и ССЗ Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.4.2021
Административно дело № 2591/2021
РЕШЕНИЕ № 5252 от 23.04.2021 г. по адм. дело № 2591/ 2021 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1047 от 30.12.2020 г., постановено по административно дело № 669/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
151 Административно дело No 675/2020, I състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.10.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-266/32-134826/12.05.2020 г. на Директора на Агенция "Митници" - Централно митническо управление, с което е отнет лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки с адрес гр. Пазарджик 4400, м."Чукур Савак", както и ПОТВЪРЖДАВА прекратеното действие на посочения лиценз № 597 за управление на данъчния склад. ОСЪЖДА Директора на Агенция "Митници" - Централно митническо управление , да заплати от бюджета на Агенция „Митници“ на "ТСТ ОЙЛ" ЕООД, ЕИК 203430856, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик 4400, м. "Чукур Савак", поземлен имот № 55150.13.17, представлявано от Атанасиос Симилидис направените по делото разноски в размер на общо 550 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Пазарджик, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.4.2021
Административно дело № 13506/2020
ОТМЕНЯ решение № 763 от 08.10.2020 г., постановено по адм. д. № 675 по описа за 2020 г. на Административен съд - Пазарджик, първи състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД, против решение № Р-266/32-134826/12.05.2020г. на директора на Агенция "Митници", с което е отнет лиценз № 597 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки с адрес гр. Пазарджик 4400, м. „Чукур Савак“ и е прекратено действието на посочения лиценз. ОСЪЖДА „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД, [ЕИК], да залати на Агенция "Митници", сумата от 300 лева направени разноски по делото. Решението е окончателно и не може да се обжалва.
В законна сила на 15.4.2021г.
152 Административно дело No 681/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на К.А.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди за периода от 05.10.2015 г. – 20.10.2015 г. и от 01.01.2018 г. – 04.04.2019 г. в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 19.06.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на К.А.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 250 (двеста и петдесет) лева до предявения размер от 15 000 (петнадесет хиляди) лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на К.А.С. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 10 лева (десет). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2021
Административно дело № 1367/2020
РЕШЕНИЕ № 110 ОТ 17.02.2021 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, Единидесети с.в по КАНД № 1367/2020 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 794/15.10.2020 г., постановено по АД № 681/2020 Г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.2.2021г.
153 Административно дело No 682/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.И.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Т.И.Н., ЕГН **********, сумата в общ размер на 3 600 (три хиляди шестстотин) лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди на ищеца по време на четири престоя в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника по периоди както следва: сумата в размер на 120 (сто и двадесет) лв. за периода от 27.01.2011 г. до 26.05.2011 г., сумата в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лв. за периода от 26.05.2011 г. до 01.05.2012 г., сумата в размер на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лв. за периода от 01.05.2012 г. до 22.05.2018 г., без периодите от 27.07.2017 г. – 18.09.2017 г. и от 12.01.2018 г. до 31.01.2018 г. и сумата в размер на 200 (двеста) лв. за периода от 20.10.2019 г. до 17.06.2020 г., без периодите от 21.01.2020 г. до 28.01.2020 г., от 11.02.2020 г. до 19.02.2020 г. и от 07.04.2020 г. до 17.06.2020 г., като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Т.И.Н., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 3 600 лв. до пълния предявен размер от 27 000 лв., както и за периодите от 03.01.2011 г. до 26.01.2011 г., от 27.07.2017 г. до 18.09.2017 г., от 12.01.2018 г. до 31.01.2018 г., от 23.05.2018 г. до 30.05.2018 г., от 19.04.2019 г. до 19.10.2019 г., от 21.01.2020 г. до 28.01.2020 г., от 11.02.2020 г. до 19.02.2020 г. и от 07.04.2020 г. до 17.06.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Г.Г.М. *** сумата в размер на 500 (петстотин) лв., представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2021
Административно дело № 1365/2020
Решение № 84 от 10.02.2021 г. на Адм. съд Пазарджик , десети с-в, по кад № 1365/2020 г. - Оставя в сила Решение № 823/21.10.2020 г., постановено по административно дело № 682/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е уважен частично до размер 3 600 лв., предявеният от Т.И.Н. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, по отношение на периодите от 27.01.2011 г. до 22.05.2018 г. и от 20.10.2019 г. до 17.06.2020 г. (с изключение на периодите от 27.07.2017 г. до 18.09.2017 г., 12.01.2018 г. до 31.01.2018 г., от 21.01.2020 г. до 28.01.2020 г., 11.02.2020 г. до 19.02.2020 г. и от 07.04.2020 г. до 17.06.2020 г.), през които е пребивавал в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на дирекцията, във връзка с установеното от съда незаконосъобразно бездействие на ответника да осигури на ищеца минимална жилищна площ от 4 кв.м., като в останалата му част, над уважения размер от 3 600 лв. до претендирания размер от 27 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.2.2021г.
154 Административно дело No 684/2020, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград, представлявана от Костадин Коев - Кмет против Решение № РД-02-36-769 от 29.05.2020г., за отказ да се извърши верификация и изплащане на разходи издадено от Заместник – министър на МРРБ и Ръководител на управляващ орган на ОПРР 2014-2020г. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата 6 191.65лв, разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2021
Административно дело № 12965/2020
РЕШЕНИЕ № 5506/05.05.2021 по АД № 12965/2020 Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №686 от 16.09.2020 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, по административно дело №684/2020 г. ОСЪЖДА Община Велинград, седалище и адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, седалище и адрес гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19 5 170,80 лв. (пет хиляди стои седемдесет лв. и осемдесет стотинки) разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.5.2021г.
155 Административно дело No 695/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.В.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в частта в която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово за нанасяне на нови обекти в КК и КР, а именно поземлен имот с идентификатор 81089.10.2237 площ 217 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 81089.10.2238 с площ 1142 кв. м., собственост на Н.В.З. и заличени обекти -поземлен имот с идентификатор 81089.10.1131 с площ 1261 кв. м., собственост на Н.В.З.. ОСЪЖДА Агенция по геодезия картография и кадастър да заплати на Н.В.З. сумата от 860 лв./осемстотин и шейсет лева/ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.2.2021г.
156 Административно дело No 700/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ ЕООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.8.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № РД-16-421/01.06.2020 г., на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на „Интериорни проекти“ ЕООД с ЕИК 20482984, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов“ № 31 сумата в размер на 815,52 лв. (осемстотин и петнадесет лева и петдесет и две стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2021
Административно дело № 12756/2020
РЕШЕНИЕ № 5819 от 13.05.2021 г. на ВАС София, Седмо отд. по адм. д. № 12756/2020 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 609 от 24.08.2020 г. по адм.д. № 700/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2021г.
157 Административно дело No 701/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.8.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/1429/08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с която е отказано финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2021
Административно дело № 11681/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 564 от 10.08.2020 г. по административно дело № 701/2020 на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.3.2021г.
158 Административно дело No 705/2020, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 530/09.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 8.9.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.А.Х. против отказ за издаване на пренастанителна заповед, инкорпориран в Решение от 17.03.2020 г., взето с Протокол № 125 на комисия, назначена от кмета на община Пазарджик. Прекратява административно дело № 705 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на комисия, назначена със Заповед № 530/09.03.2020 г. на кмета на община Пазарджик.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.1.2021
Административно дело № 6/2021
С определение № 405 от 13.01.2021 г. по адм. дело № 6/2021 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1322 от 08.09.2020 г. постановено по адм. дело № 705/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението е окончателно
В законна сила на 13.1.2021г.
159 Административно дело No 713/2020, V състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Ц.-Ц.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Цецо – Цветан Ночев“ ЕИК 112540806 против Ревизионен акт № Р-16001618001693-091-001/05.10.2018 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта на акта за установените задължения за ДДС в общ размер на 31 219.94 лева и съответните лихви от 15 096.89 лева за данъчни периоди м.06.2012 г., м.04, м.05., м.06 и м.07.2013 г., м. 05.2014 г. и м.04.2015 г. Осъжда ЕТ „Цецо – Цветан Ночев“ ЕИК 112540806 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 4 209,53 лв. /четири хиляди двеста и девет лева и петдесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2021г.
160 Административно дело No 718/2020, II състав КСО Д.М.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.11.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1012-12-24#1 от 10.06.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 122-00-1877-3 от 28.02.2020г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, с което на Д.М.М. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по Заявление вх. №122-00-1877 от 07.11.2019 г. ВРЪЩА административната преписка на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт за произнасяне по Заявление вх. №122-00-1877 от 07.11.2019 г. на Д.М.М., при спазване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 4.2.2021
Административно дело № 1024/2021
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик срещу решение № 947 от 27.11.2020 г., постановено по административно дело № 718 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 1024/2021 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1483 от 04.02.2021 г. на председателя на Шесто отделение на Върховния административен съд, постановено по адм. д. № 1024/2021 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 24.3.2021г.
161 Административно дело No 727/2020, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.С.В. НЕЛК-СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ПСИХИЧНИ ВЪТРЕШНИ И ССЗ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.11.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.С.В. против Експертно решение № 1593-096/1312 от 03.06.2020 г. на НЕЛК – Специализиран състав по Психични, вътрешни и ССЗ, с което е потвърдено ЕР № 1832 / 15.04.2020 г. на ТЕЛК 2-ри състав при МБАЛ "Пазарджик" АД и с което решение на ТЕЛК е отменен болничен лист № Е2019 6913405 / 12.04.2019 г., издаден от Специализирана ЛКК Вътрешни болести при ДКЦ 1 "Пазарджик" ЕООД и прекратява адм.д. № 727 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Изпраща преписката на „Сенссата Технолоджис – България“ ЕООД, като му дава задължителни указания и срок, посочени в мотивите на настоящото определение. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на Сенссата Технолоджис – България“ ЕООД, с. Царацово, обл. Пловдив, Агенция на хора с увреждания – София, ТП на НОИ – Пловдив и РД „СП“ – Пазарджик.
В законна сила на 12.1.2021г.
162 Административно дело No 734/2020, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 29.10.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Аквафиш Пазарджик“ ООД, ЕИК 112640500 Решение № РД-223/01.06.20 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, в качеството му на УО на ОП за развитие на сектор „Рибарство“/ОПРСР/ с което на бенефициера е определена финансова корекция в размер на 12 138,08 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.6.2021
Административно дело № 846/2021
Решение № 6568 от 01.06.2021г.на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 846/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 833/29.10.2020 г. по адм. дело № 734/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.6.2021г.
163 Административно дело No 750/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАРИНА МК 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МАРИНА МК 2010“ ЕООД Заповед № 918/08.06.2020 г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрен на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ, съгласно чл. 134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ е одобрено частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-8790, УПИ- V-9791 и УПИ VI- 8792 в кв. 20171 по плана на Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „МАРИНА МК 2010“ ЕООД сумата от 500 лв. сторени по производството разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.1.2021г.
164 Административно дело No 759/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Т. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.П.Т. с ЕГН ********** *** чрез адв. Ю.Й.,*** против НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ –ЦУ, представлявано от ТП на НОИ Пазарджик / представлявано от Управителя на НОИ/ , с цена на иска от 15 000 лв. , представляващо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица при и по повод изпълнение на административната дейност, в едно с мораторната лихва върху нея за периода от 08.08.2017г. до 07.07.2020г. / датата на подаване на заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст до датата на завеждане на иска в размер на 4 437.50лв., както и лихва за забава, считано от 07.07.2020г до окончателното и изплащане, както и присъждане на сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.5.2021г.
165 Административно дело No 762/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.Х.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, сумата от 3000,00лв.(три хиляди лв.), представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се във възмущение и огорчение, битови неудобства, унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от невъзможност да се свърже с роднините си и да уведоми посолството на Испания за задържането си, лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста към Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху нея, считано от 08.01.2016г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата, за разликата от 3000,00лв. до пълният заявен размер от 35000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се получено възпаление на тестисите, като сам си заплащал лекарствата, изпитал възмущение и огорчение, битови неудобства, търпял унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, принуждаван е да върши и предприема действия против волята си, в резултат на което изпитал чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста гр. Пазарджик, както и сумата от 114,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, съответно на равностойността на закупени от ищеца лекарства, които администрацията е следвало да му осигури, както и обезщетение за забавено плащане на двете главници в размер на законната лихва, считано от 08.01.2016г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, да бъде осъдено Министерство на правосъдието, София, при условията на солидарност с Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 35000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се получено възпаление на тестисите, като сам си заплащал лекарствата, изпитал възмущение и огорчение, битови неудобства, търпял унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, принуждаван е да върши и предприема действия против волята си, в резултат на което изпитал чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста гр. Пазарджик, както и сумата от 114,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, съответно на равностойността на закупени от ищеца лекарства, които администрацията е следвало да му осигури, както и обезщетение за забавено плащане на двете главници в размер на законната лихва, считано от 08.01.2016г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик сумата от 10,97лв. ( десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща сторени от същия разноски по производството. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 410,00лв. (четиристотин и десет лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.8.2021
Административно дело № 609/2021
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185 от 05.03.2021 г. по адм. д. 762/2020 г. описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.8.2021г.
166 Административно дело No 764/2020, III състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.5.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 , представлявана от кмета Тодор Попов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01/06.04.2020 г., издаден от директора на РИОСВ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 764/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.5.2021г.
167 Административно дело No 765/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 18.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „С.С.“***, ЕИК 112533231 чрез адв.Т.Т. против Ревизионен акт / РА/ № Р-16001319002596-091-001 от 12.12.2019г. и РА № П-16001320004967-003-001/16.01.2020 г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Васка Илиева Илиева и Нина Иванова Плачкова в частта, в която са потвърдени с Решение № 119/ 11.03.20120 г. на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „С.С.“***, ЕИК 112533231 да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 1121, 54 лв. /хиляда сто двадесет и един лв. и 54 ст./. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2021
Административно дело № 3029/2021
Решение № 7573 от 23.06.2021г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 3029/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 1040 от 18.12.2020г. на Административен съд Пазарджик, осми състав, постановено по адм.д. № 765/20г. ОСЪЖДА ЕТ „С.С. “, ЕИК -112533231 , със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул. " Дунав" № 19, ет. 6, ап.18 представляван от С.Г.С. , да заплати на Национална агенция по приходите – София разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 1 104,68 /хиляда сто и четири лева и шестдесет и осем стотинки/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2021г.
168 Административно дело No 773/2020, VI състав КСО Г.А.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2020г.
Отхвърля жалба на Г.Т. срещу Решение № 900112-78-2/03.06.2020 година на директора на ТП на НОИ Пазарджик. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 5.2.2021
Административно дело № 222/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1539 от 05.02.2021 г. по адм. дело № 222/ 2021 г. на ВАС- Шесто отделение: ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.А.Т. ***, срещу решение № 879 от 09.11.2020 г., постановено по адм. дело № 773/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производството по адм. дело № 222/2021 г. по описа на Върховния административен съд. ОСЪЖДАМ Г.А.Т. с ЕГН ********** и адрес ***, обл. Пловдив, ул. „Първа“ № 25, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15 А, сумата 60 (шестдесет) лева за юрисконсултско възнаграждение. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 23.2.2021г.
169 Административно дело No 784/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ФП ТУРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
на основание чл. 143, ал. 4 от АПК и затова на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, заявена от „ФП ТУРС“, ЕООД, ЕИК 200980485, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „България“, № 1, с посочен съдебен адрес ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-314-0073707 от 10.06.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 784/2020 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА жалбоподателя „ФП ТУРС“ ЕООД да заплати юрисконсултско възнаграждение в полза на НАП в размер на 100 лева представляващо възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващата страна.
В законна сила на 12.3.2021г.
170 Административно дело No 787/2020, XIII състав КСО Г.А.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 10.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 787/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес, за явилата се ответна страна и в 7-дневен срок от съобщаване на определението, за жалбоподателката.
В законна сила на 26.5.2021г.
171 Административно дело No 793/2020, VIII състав КСО С.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 7.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.Б. ***, действащ чрез пълномощника си адв. Н.Б. *** срещу Решение № Ц 1012-12-41#1/26.06.2020 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е отхвълена жалбата на Б. срещу Разпореждане № 4/прот № N01126 от 26.03.2020 и прот № N01128 от 27.03.2020 г. на длъжностно лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ-Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението,че същото е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.4.2021
Административно дело № 13004/2020
С решение № 4912 от 16.04.2021 г. по адм. дело № 13004/2020 г. на ВАС - ОТМЕНЯ Решение №755 от 07.10.2020 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело №793/2020 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Решение №Ц1012-12-41#1/26.06.2020 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик и потвърдените с него Разпореждане №4/протокол №N01126 от 26.03.2020 г. и Разпореждане №6/протокол №N01128 от 27.03.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване („ПО“) при ТП на НОИ – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пазарджик, който да се произнесе по заявление №1019-12-8 от 03.01.2020 г. на С.Й.Б., съобразно задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Пазарджик да заплати на С.Й. *** разноски в размер на 880 лева (осемстотин и осемдесет лева) за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.4.2021г.
172 Административно дело No 794/2020, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТИ-ЕЙД ООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ти-Ейд“ ООД, ЕИК 204875439, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Георги Герасимов“, № 17, срещу Решение за налагане на финансова корекция № РД-16-500 от 25.06.2020 г. на изпълняващ длъжността Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014г. – 2020г.“, с което спрямо „Ти-Ейд“ ООД е определена финансова корекция в максимален размер от 14000,00лв., представляващи 100% от безвъзмездната подкрепа със средства от ЕСИФ по Административен договор № BG16RFOP002-2.024 от 06.06.2019г., въз основа на констатирано нарушение, допуснато от бенефициера по договор за наем на помещение от 08.07.2019г. с А.К., сключен при условията на конфликт на интереси. ОСЪЖДА „Ти-Ейд“ ООД, ЕИК 204875439, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Георги Герасимов“, № 17, да заплати на Министерство на икономиката, сумата от 100,00лв.)сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2021
Административно дело № 702/2021
РЕШЕНИЕ № 5531/05.05.2021 по АД № 702/2021 Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение РЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА Решение №940 от 20.11.2020 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело №794/2020 г. ОСЪЖДА „Ти-Ейд“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, [адрес] да заплати на Министерство на икономиката, седалище и адрес гр. София, ул. "Славянска" № 8, 100, 00 лв. (сто лева) разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2021г.
173 Административно дело No 795/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. срещу Направление № 20011961/12.06.2020г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 795/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните. С оглед прекратяване на делото отменя се насроченото съдебно заседание на 21.01.2021 г.
В законна сила на 30.1.2021г.
174 Административно дело No 797/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ М.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата, заявена от В.Д.В., регистриран като едноличен търговец с фирма „Марко Вълев“, ЕИК 822131070, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „К. Златарев“, № 2 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 797 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.1.2021
Административно дело № 12775/2020
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ЕТ „М. Вълев“, чрез упълномощения адв. А. П., против Определение № 1197/13.08.2020 г. по адм.дело № 797/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 12775/2020 г. по описа на Върховния административен съд в частта по отношение на подадената от ЕТ „М. Вълев“, чрез упълномощения адв. А. П., частна жалба против Определение № 1197/13.08.2020 г. по адм.дело № 797/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1434/28.09.2020 г. по адм.д. № 797/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението в прекратителната част подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата си част е окончателно.
В законна сила на 13.1.2021г.
175 Административно дело No 800/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.В. МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.А.В. *** с ЕГН **********, чрез адв.В.С. *** , с цена на иска от 3000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица при и по повод изпълнение на административната дейност – длъжностни лица на ТЕЛК - Пазарджик, в едно с лихва за забава, считано от 20.07.2020г до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.6.2021г.
176 Административно дело No 801/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.В.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.11.2020г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 111 от 29.06.2020 г. на Главния архитект на Община Велинград, с което се разрешава на Р.В.К. с ЕГН ********** *** да извърши „Укрепване и реконструкция на съществуваща сграда – лятна кухня (стая с килер и тоалетна) допълващо застрояване – самостоятелен обект в УПИ XXI-5849, поземлен имот КК 881, в кв. 30 на гр. Велинград, с административен адрес гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“ № 114. ОСЪЖДА Главния архитект на Община Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград, на Й.В.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 1030 (хиляда и тридесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.7.2021
Административно дело № 1254/2021
Решение № 7911 от 01.07.2021г. на ВАС, София - Второ отделение по АД № 1254/2021г. - ОТМЕНЯ Решение № 865 от 05.11.2020г., постановено по адм.д. № 801/2020г. на Административен съд – гр. Пазарджик и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.В. Г. *** срещу Разрешение за строеж № 111 от 29.06.2020г. на Главния архитект на община Велинград. ОСЪЖДА Й.В. Г. *** да заплати на Р.В.К. *** сума в размер на 1570 /хиляда петстотин и седемдесет/ лева, разноски за двете инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.7.2021г.
177 Административно дело No 805/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.М.Ц. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.10.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Й.М.Ц. с ЕГН ********** ***, обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди за периода 01.06.2015-31.07.2015; 16.05.2016- 20.05.2016; 26.06.2016- 25.07.2016 и 25.07.2016-30.06.2017 г в размер на 400 /четиристотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 22.07.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.М.Ц. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 400 /четиристотин/ лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2021
Административно дело № 1387/2020
Решение № 329 от 21.04.2021г. на Административен съд - Пазарджик, XI - ти състав по КАД № 1387/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/19.10.2020 г., постановено по адм. дело № 805/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.4.2021г.
178 Административно дело No 809/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.В.Я. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сума в размер на 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 324/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, ведно със законната лихва от датата на увреждането – датата на издаване на НП до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Г.В.Я. с ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3, направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.4.2021
Административно дело № 13428/2020
Решение № 5469 от 29.04.2021г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 13428/2020 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 761 от 08.10.2020 г., постановено по адм. дело № 809/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.4.2021г.
179 Административно дело No 813/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.И.Л. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0367-000112/06.07.2020 г. на Началник РУ – Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на В.И.Л. с ЕГН ********** *** е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на лек автомобил „Мазда Премаци“ с № РА8146КВ за срок от шест месеца и са отнети две регистрационни табели. ОСЪЖДА Началник РУ – Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на В.И.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
180 Административно дело No 814/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДОМИНАНТ БГ ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Доминант БГ“ ООД с ЕИК 203103301 със седалище и адрес на управление с. Калугерово, ул. „Площад“ № 10, представлявано от управителя Весела Валентинова Христова, подадена чрез адв. Г.А. ВАК против Уведомително писмо с изх. № 02-130-2600/235 от 02.06.2020 г. на Зам.-Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2018 г. ОСЪЖДА „Доминант БГ“ ООД с ЕИК 203103301 със седалище и адрес на управление с. Калугерово, ул. „Площад“ № 10, представлявано от управителя Весела Валентинова Христова да заплати на Държавен фонд “Земеделие” гр. София направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.8.2021
Административно дело № 2594/2021
Решение № 9236 от 19.08.2021г. на ВАС - София, Пето отделение по АД № 2594/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 933 от 19.11.2020 г. по адм.дело № 814 по описа за 2020 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА "Доминант БГ" ООД да заплати на ДФ "Земеделие" сумата 100.00 лв., съдебни разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.8.2021г.
181 Административно дело No 815/2020, VIII състав КСО Г.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Г.С.К., ЕГН ********** *** срещу Решение № 1040-21-390/19.05.2020 г. на Директора на ТП на НОИ София- град, с което е отхвърлена жалбата на К. срещу Разпореждане № РВ-3-21-00733284 от 13.03.2020 и прот № N01128 от 27.03.2020 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО вв ТП на НОИ София град. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението, че същото е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 4.2.2021
Административно дело № 757/2021
Разпореждане № 1481 от 04.02.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД 0 757/2021г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г. СотировКъркъмов против решение № 791 от 14.10.2020 г., постановено по адм. дело № 815/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 757/2021 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 19.2.2021г.
182 Административно дело No 820/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Л.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.11.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Н.Л.М.,*** обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 1 750 лв. (хиляда седемстотин и петдесет лева), причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик и Затвор – София, които са го е поставили в нечовешки битови условия в следните периоди: 02.01.2014 г до 21.11.2014 г., 29.10.2015 г. до 14.10.2016 г., 02.08.2017 г. до 01.08.2018 г. и 24.10.2018 г. до 21.07.2020 г. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 1 750 лв., предявения от Н.Л.М. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лв, отнасящ се до четири негови престоя в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите: от 02.01.2014 г. до 04.09.2015 г. в Затвора Пазарджик за сумата от 5 000 лв., от 06.11.2015 г. до 16.10.2016 г. в Затвора Пазарджик за сумата от 5 000 лв., от 26.02.2017 г. до 01.08.2018 г. в Централен софийски затвор за сумата от 10 000 лв. и за времето от 01.08.2018 г. до датата на предявяване на исковата молба – 21.07.2020 г. в Затвора Пазарджик за сумата от 10 000 лв., с твърдения за поставяне в нечовешки битови условия и за неадекватно лечение на заболяванията му. Осъжда Н.Л.М.,*** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото в размер на 84,17 лв. (осемдесет и четири лева и седемнадесет стотинки). Осъжда Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на адвокат Г.Г.М.,*** разноски по делото в размер на 83,37 лв. (осемдесет и три лева и тридесет и седем стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2021
Административно дело № 61/2021
РЕШЕНИЕ № 334 от 21.04.2021 г. по адм. дело № 61/ 2021 г. на Административен съд- Пазарджик: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 842/02.11.2020 г., постановено по АД № 820/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.4.2021г.
183 Административно дело No 823/2020, V състав КСО Б.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2021г.
Отхвърля жалбата на Б. Б. Г. *** против Решение № Ц2153-15-44/11.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което e оставена без уважение подадената по административен ред жалба от Г. против Разпореждане № ********** / Протокол № 2139-15-89/09 от 09.04.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив, с което разпореждане ? е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 27.11.2003 г. пожизнено по § 4, ал. 1 ПЗР на КСО, като е определен съответният размер на пенсията и са направени преизчисления за различни години, последното от които е считано от 01.07.2019 г. и е в размер 283.60 лв. Осъжда Б. Б. Г. *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /100 лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.2.2021г.
184 Административно дело No 825/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аквафиш Пазарджик“ ООД с ЕИК 112640500, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от С.И. против Решение № РД-258/13.07.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция по рибарство и аквакултури, с което е определена финансова корекция в размер на 15 374.89 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.4.2021
Административно дело № 412/2021
Решение № 5505 от 29.04.2021г. на ВАС - София, Седмо отделение по АД № 412/2021г. - ОТМЕНЯ решение №924 от 12.11.2020 год. по адм.д. № 825/2020 год. на Административен съд - Пазарджик И ВМЕСТО НЕГО постановява: ОТМЕНЯ решение № РД-258/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.4.2021г.
185 Административно дело No 852/2020, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-514/17.04.2019 г. за налагане на финансова корекция, издадено от Зам.-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР – Д. Н., в частта по по т. 1.1, 1.3., 1.4. и 1.7 като неправилно и незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Пещера против Решение № РД-02-36-514/17.04.2019 г. за налагане на финансова корекция, издадено от Зам.-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР – Д. Н. в частта по по т. 1.2 и 1.5. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Пещера, представлявана от кмета Николай Зайчев, направените по делото разноски в размер на 367 лева (триста шестдесет и седем) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.2.2021
Административно дело № 493/2021
РЕШЕНИЕ № 2606 ОТ 25.02.2021 Г. НА ВАС СКОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АДМ. Д. № 493/2021 Г. - ОТМЕНЯ решение № 927/13.11.2020г. на Административен съд - Пазарджик постановено по адм. дело № 852/2020г., в частта с което е отменено решение № РД-02-36-514/17.04.2019г., на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. и заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, за налагане на финансова корекция на община Пещера в размер на 5% върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01-S-06/09.06.2017г., с изпълнител „Заводски строежи – ПС – Пазарджик“ ЕАД в частта по т. 1.1, 1.3 и 1.7., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Пещера срещу решение № РД-02-36-514/17.04.2019г., на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. и заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, за налагане на финансова корекция на община Пещера в размер на 5% върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01-S-06/09.06.2017г., с изпълнител „Заводски строежи – ПС – Пазарджик“ ЕАД в частта по т. 1.1, 1.3 и 1.7. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 927/13.11.2020г. на Административен съд - Пазарджик постановено по адм. дело № 852/2020г., в частта с което е отменено решение № РД-02-36-514/17.04.2019г., на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. и заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, за налагане на финансова корекция на община Пещера в размер на 5% върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01-S-06/09.06.2017г., с изпълнител „Заводски строежи – ПС – Пазарджик“ ЕАД в частта по т. 1.4. ОТМЕНЯ решение № 927/13.11.2020г. на Административен съд - Пазарджик постановено по адм. дело № 852/2020г., в частта в която министерство на регионалното развитие и благоустройството е осъдено да заплати на община Пещера сума в размер на 367лв., разноски по делото. ОСЪЖДА община Пещера да заплати на министерство на регионалното развитие и благоустройството сума в размер на 436.07лв. /четиристотин тридесет и шест и 0.07/, разноски за две съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2021г.
186 Административно дело No 853/2020, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград, представлявана от Кмета, срещу Решение от 02.12.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към Министерството на околната среда и водите. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Министерство на околната среда и водите разноски в производството в размер на 300(триста) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.5.2021
Административно дело № 13445/2020
РЕШЕНИЕ № 5536 от 05.05.2021 г. по адм. дело № 13445/ 2020 г. на ВАС- Седмо отделение: ОТМЕНЯ Решение №828 от 26.10.2020 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, по административно дело №853/2020 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение от 02.12.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 20214 – 2020“, с което на Община Велинград е определена финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите за финансиране от програмата средства по договор от 20.03.2019 г. с „Б. И. С. – Инженеринг“ ЕООД. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите, седалище и адрес гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ №67 да заплати на Община Велинград, седалище и адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 2 896,54 лв. (две хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки) разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.5.2021г.
187 Административно дело No 858/2020, VI състав Закон за данък върху добавената стойност АСАТ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Асат Груп“ЕООД, с ЕИК 200639441, Ревизионен акт № 16001318000420-091-001/13.04.2020г., потвърден с Решение № 319/06.07.2020г. на Директора на ТД на НАП Пловдив в частта, с която са определени допълнителни задължения по ЗДДС общо в размер на 5934 лв. и лихви 1434,09 лв., и не е признат данъчен кредит общо в размер на 965176,48 за м. 12.2017г.. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Асат Груп“ЕООД, с ЕИК 200639441, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Георги Герасимов № 11, ет. 1, представлявано от управителя А.ка Х.а, направените по делото разноски в размер на 6150 /шест хиляди сто и петдесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 21.7.2021г.
188 Административно дело No 861/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. *** против Заповед № 20-0310-000073/16.07.2020г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1 б.б. от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест на основание чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 17.3.2021г.
189 Административно дело No 862/2020, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 18.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД против Заповед № 22 от 17.07.2020 г., издадена от кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 862/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 102, вх. Д-Е да заплати на Община Септември сторените по делото разноски в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.3.2021
Административно дело № 1777/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2947 ОТ 05.03.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ ВТОРО ОТД. ПО АД № 1777/21 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1944/18 декември 2020 г., постановено по адм. дело № 862/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Варварски минерални бани“ ЕООД да заплати на община Септември сумата от 500 (петстотин) лева- разноски за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.3.2021г.
190 Административно дело No 869/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНИБАЛ СЕ ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Анибал Се“ ЕООД с ЕИК: 200967274 срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД 14-1584/16.07.2020 г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.5.2021
Административно дело № 13522/2020
РЕШЕНИЕ № 6454 ОТ 28.05.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АДМ. Д. № 13522/2020 Г. - ОТМЕНЯ Решение № 896 от 09.11.2020 г. по адм. дело № 869/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-1584 от 16.07.2020 г. на началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Пазарджик в частта, с която е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози - спиране от движение на моторно превозно средство - лек автомобил Фолксваген Пасат с peг. № РА 2488 АН категория M1, собственост на „Анибал СЕ“ ЕООД. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати в полза на „Анибал СЕ“ ЕООД ЕИК200967274 със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров № 72 разноски в размер на 1 320 (хиляда триста и двадесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.5.2021г.
191 Административно дело No 885/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.11.2020г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47 да заплати на А.Г.П.,ЕГН: ********** *** сумата от 150,00лв.(сто и петдесет лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на, съответната част от извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 701 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., в производството по което е частично отменено Наказателно постановление № 16 от 15.03.2019г., издадено от Директора на Териториална дирекция Тракийска, гр. Пловдив, към Агенция Митници, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода 05.08.2020г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪЛЯ исковите претенции, заявени от А.Г.П.,ЕГН: ********** ***, да бъде осъдена Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47, да му заплати сумата за разликата от 150,00лв. до пълния заявен размер от 300,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 701 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., в производството по което е частично потвърдено Наказателно постановление № 16 от 15.03.2019г., издадено от Директора на Териториална дирекция Тракийска, гр. Пловдив, към Агенция Митници, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (05.08.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47 да заплати на А.Г.П.,ЕГН: ********** ***, сумата от 5,00лв. (пет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2021
Административно дело № 2145/2021
РЕШЕНИЕ № 7129/ 14.06.2021 по адм. дело № 2145/2021. на ВАС София ОСТАВА В СИЛА Решение № 938 от 20.11.2020 г., постановено по административно дело № 885/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.6.2021г.
192 Административно дело No 891/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕЙЗИ СТИЛ 88 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Дейзи Стил 88“ЕООД, с ЕИК 203524615, Заповед № 03-РД/2077 от 17.07.2020г. на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с която е спряна обработката на заявки за плащане с посочени в заповедта номера на „Дейзи Стил 88“ЕООД, участник по схема "Училищен плод" с УРН 658423. ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за продължаване на производството по обработка на подадените от „Дейзи Стил 88“ЕООД, с ЕИК 203524615 заявки за плащане. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на „Дейзи Стил 88“ЕООД, с ЕИК 203524615 сумата от 600 ( шестстотин) лева разноски по делото. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Административно дело № 3292/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4387 от 06.04.2021 по адм. дело № 3292/2021 г. на ВАС – Четвърто отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" против определение № 1918 от 14.12.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело № 891/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3292/2021 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 22.4.2021г.
193 Административно дело No 892/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на К.Д.И., намиращ се в Затвора гр.Пазарджик, за обезпечаване и съхраняване на записи от видео-охранителни камери в Затвора гр. Пазарджик от 24.07.2020г. до 05.08.2020г. с твърдение, че ще се ползва като доказателство по бъдещ иск по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 892 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 1.7.2021г.
194 Административно дело No 897/2020, VI състав КСО В.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1012-12-64#1/21.07.2020 година на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2426-5/01.06.2020г. на ръководителя за осигуряване на безработица, с което на В.Г.С. е изменен размерът на отпусаното парично обезщетение за безработица на 69,95 лева дневно за периода от 20.10.2016г. до 19.04.2017г. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя за осигуряване на безработица при ТП на НОИ- Пазарджик за произнасяне при съобразяване с дадените от съда мотиви на настоящото решение, задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Пазарджик да заплати на В.Г.С. направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението, на основание чл.119 КСО във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 1.3.2021г.
195 Административно дело No 898/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ З.-5.З.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ФК-219-0355059/11.03.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 64/20.07.2020 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“, с която на ЕТ „Зорница – 52 З. Д.“ с ЕИК 201047695, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Ропотамо“ № 17, представлявано от З. М. Д., е наложена ПАМ – „запечатване на търговски обект“ – автомат на самообслужване с електрическо захранване, находящ се в гр. Ракитово, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Ропотамо“ № 17, стопанисван от дружеството жалбоподател и е постановена забрана за достъп до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2021
Административно дело № 13473/2020
Решение№ 4063 от 30.03.2021г. на ВАС - София, Първо отделение по АД № 13473/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 839 от 02.11.2020 г., поставено по адм. дело № 898/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2021г.
196 Административно дело No 900/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.9.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.К.А. против изрично волеизявление на кмета на община Сърница, че не е приет на работа поради отказ на кандидата, записано в Насочващо писмо от 29.07.2020 г. на Агенция по заетостта. Прекратява административно дело № 900 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2021г.
197 Административно дело No 907/2020, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.Д.И., намиращ се в Затвора гр.Пазарджик, за обезпечаване и съхраняване на записи от видео-охранителни камери в Затвора гр. Пазарджик от 07.08.2020г. с твърдение, че ще се ползва като доказателство по бъдещ иск по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 907/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.2.2021
Преписка № 14143/2020
РАЗПОРЕЖДАНЕ по входящ № 14143 от 02.10.2020 РАЗПОРЕДИ: ИЗПРАЩА по подсъдност частна жалба с вх. № 14143/02.10.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от К. Ил., срещу определение № 1303/03.09.2020 г. по адм. дело № 907/2020 г. на Административен съд – Пазарджик, на Административен съд – Пазарджик, тричленен съдебен състав. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №276/12.2.2021г. по КАД № 73/20201 г. по описа на Административен съд Пазарджик : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Д. Ил. – в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик против определение № 1303 / 03.09.2020 г. по адм. дело № 907/2020 г. на административен съд гр. Пазарджик като нередовна и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73/2021 година по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Пазарджишки административен съд.
В законна сила на 26.2.2021г.
198 Административно дело No 909/2020, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ф.Д.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Д.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № 1043/30.06.2020 г. на Кмета на Община – Велинград, за изработване на ПУП – ЧИ на ПР на УПИ IX- „За културен дом и изложбена зала“ и улица с ос.т. № 70-71-70А-70Б в кв. 141 по плана на гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 909/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 18.2.2021
Административно дело № 1627/2021
Разпореждане № 2246 от 18.02.2021г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 1627/2021г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Ф. Б. с вх. № 17633 от 14.12.2020 г. против определение № 1384/18.09.2020 г. постановено по адм. дело № 909/2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1627/2021 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.4.2021г.
199 Административно дело No 917/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № РД-292/05.08.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Бургас да заплати на „Еко-Хидро-90“ ООД с ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Асен Златаров“ № 12 сумата в размер на 312,38 лева (триста и дванадесет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2021
Административно дело № 2658/2021
РЕШЕНИЕ № 6512/31.05.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АД № 2658/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 8.01.2021 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело №917/2020 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.5.2021г.
200 Административно дело No 922/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Д.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.М.,*** приемно отделение. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 922/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 17.2.2021
Преписка № 15486/2020
Жалба с вх. № 15486 / 28.10.2020 г. подадена от Д. Д. М. , да се изпрати за администриране при условията на чл. 213а от АПК и окомплектоване на Административен съд – Пазарджик. 10.11.2020 г. А.А./ Изпраща ч.ж. на Д. Д. М с вх. № 15486/28.10.20 г. по описа на ВАС, на АС - Пазарджик, тричленен състав, по подсъдност. Видно от обжалваното опр. № 1480/07.10.20 г. по адм. д.№ 922/20 по описа на АС Пазарджик, се касае за претендирано от Д. Д. М обезщетение за причинени му вреди, вселдствие на психически тормоз. Препис от разпореждането да се изпрати на страните. 09.12.2020 г. А.А. Определение № 309/17.2.2021г.по КАД 1419/2020 г. по описа на Административен съд Пзарджик: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д. Д. М, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Определение № 1480/07.10.2020 г., постановено по адм. дело № 922/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1419/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
201 Административно дело No 923/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.Г.,
Н.А.Г.,
И.Г.А.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Г. с ЕГН **********, Н.А.А. – Г. с ЕГН ********** *** и И.Г.А. с ЕГН ********** *** против Писмо рег. № РЗД-06-08-449#11 от 27.07.2020 г. на Главния секретар на Агенцията по заетостта – Ангел Ангелов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 923/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2021г.
202 Административно дело No 926/2020, I състав КСО А.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на д-р А.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В. против Решени № 1012-12-40//3/17.07.2020г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик с което потвърдено Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено А.С.Г. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на д-р А.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В., срещу Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, на Директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 26.2.2021г.
203 Административно дело No 927/2020, II състав КСО М.Ж.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-40#3 от 17.07.2020г. наМ.К., изпълняваща функцията на Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено М.Ж. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, да заплати на М.Ж.Й., ЕГН: **********,***, сумата от 260,00(двеста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2021
Административно дело № 3902/2021
РЕШЕНИЕ № 6047/19.05.2021 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91 от 12.02.2021г. по адм. дело 927/2020г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт, гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 62-64 да заплати на М. Й., ******* сумата от 250,00/двеста и петдесет/ лева разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.5.2021г.
204 Административно дело No 930/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Й.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Йовка Терзийска“, с ЕИК 112520344, против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-477-0072822/10.08.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП, с която е постановена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Ковачево, община Септември, ул. „4-та“ № 3, стопанисван от ЕТ „Йовка Терзийска“ и – забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Осъжда ЕТ „Йовка Терзийска“, с ЕИК 112520344, да заплати на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подлежаща на подаване чрез настоящия съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2021
Административно дело № 13646/2020
С решение № 5067 от 21.04.2021 г. по адм. дело № 13646/2020 г. на ВАС -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 787 от 13.10.2020г., постановено по адм. дело № 930 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА Йовка Иванова Терзийска, осъществяваща търговска дейност като ЕТ „Йовка Терзийска“, ЕИК 112520344 със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик, ул.“Четвърта“ № 3 да заплати на Национална агенция за приходите – София разноски в размер на 100 лв./сто лева/. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 21.4.2021г.
205 Административно дело No 947/2020, VI състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) АЙГЕР ИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Айгер ИК“ЕООД, с ЕИК 203717945, със седалище и адрес на управление с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, ул. „Свети Никола“ № 2, представлявано от управител Иван Ангелов Кехайов, против мълчалив отказ за издаване на данъчна оценка по искане с вх. № 6302011365/06.08.2020г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 947/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.3.2021г.
206 Административно дело No 960/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2021г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Уведомително писмо № 02-130-6500/2767 от 27.07.2020г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11“Биологично земеделие“от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за кампания 2015г. издадено от зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ разплащателна агенция. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2021
Административно дело № 4942/2021
ОСТАВЯ В СИЛА решение №151/25.02.2021г. по адм. дело №960/2020г. по описа на Административен съд - София - град. ИЗПРАЩА преписката на Зам. изпълнителния директор на ДФ" Земеделие" за ново произнасяне, в 14 - дневен срок от получаването на преписката, при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени с влязлото в сила решение №105 от 28.02.2018г. по адм. дело №704/2018г. по описа на АС - Пазарджик , както и в настоящото съдебно решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2021г.
207 Административно дело No 962/2020, II състав КСО Ц.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ц.В.Б., ЕГН **********,***, срещу Решение № Ц1012-12-70#2 от 07.08.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което са потвърдени Разпореждане № 122-00-1473-3 от 01.06.2020г. и Разпореждане № 122-00-1473-4 от 03.06.2020г., двете на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с които е отменено Разпореждане № 122-00-1473-1 от 01.10.2018г., на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ, Пазарджик и на Ц.В.Б. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица, поради неизпълнение на фактическия състав на чл. 54а от КСО. ОСЪЖДА Ц.В.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, сумата от 150,00(сто и петдесет) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 13.5.2021
Административно дело № 4472/2021
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ц. Б. срещу решение № 154 от 26.02.2021 г., постановено по адм. дело № 962 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4472 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.7.2021г.
208 Административно дело No 971/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Определение от 11.12.2020г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.02.2021г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция и Молба конкретизация от 10.09.2020г. на И.З.К., ЕГН ********** с посочен адрес Затвор Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 2000000,00лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2016г. до 2017г., за целите календарни години и за периода от 04.05.2018г. до 05.09.2020г., като за периода от 03.05.2018г. до 05.10.2018г. е бил в наказателна килия, от администрацията и Началника на Затвора Пазарджик, изразяващи се в „…. психически тормоз, чувство за вина, унижение, вкарват ни страх с всекидневни таражи…“ в резултат на поставянето на ищеца в исковите периоди при неблагоприятни условия за обитаване, при минимална жилищна площ под 4.00м?, лоша, в малко количество и некалорична храна, заплахи от служителите в затвора, липса на топла вода, недействащи паник бутони, отказ да се предоставят документи относно здравословното състояние, лоши условия в ареста. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 971 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.2.2021г.
209 Административно дело No 972/2020, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.11.2020г.
Освобождава жалбоподателя Н.Н. Азис от заплащане на държавна такса за разглеждането на делото пред настоящата инстанция. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Н.Н. *** против Заповед № Л-954/24.07.2020 г. на началника на Затвор – Пазарджик и против Заповед № Л-3361/13.08.2020 г. на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Прекратява административно дело № 972 по описа на Административен съд –Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия едночленен състав на съд на Административен съд –Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд –Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.1.2021
Административно дело № 5/2021
С определение № 69 от 13.01.2021 г. по адм. дело № 5/2021 г. на Административен съд - ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса по адм. д. 5/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1777 от 24.11.2020 г. на Административен съд гр. Пазарджик, постановено по анд. 972/2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.1.2021г.
210 Административно дело No 973/2020, V състав КСО Г.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.11.2020г.
Отхвърля жалбата на Г.С.К. *** против Решение № Ц 1012-12-87#1/07.08.2020 г. на директора на Тетриориалното поделение – Пазарджик на Националния осигурителен институт, с което са потвърдени Разпореждане № 122-00-424-5 от 01.06.2020 г. и Разпореждане № 122-00-424-6 от 03.06.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с първото от които е отменено предишно Разпореждане № 122-00-424-1/29.03.2020 г. за отпускане на К. на обезщетение за безработица, с второто – му е отказано отпускането на обезщетение за безработица. Осъжда Г.С.К. *** да заплати на Териториалното поделение – Пазарджик на Националния осигурителен институт разноски по делото в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.2.2021
Административно дело № 405/2021
С разпореждане № 1478/04.02.2021 г. по адм. дело № 405/2021 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.К. срещу решение № 941 от 23.11.2020 г., постановено по административно дело № 973 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 405/2021 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 19.2.2021г.
211 Административно дело No 974/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.З.К., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 1 000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: от 25.02.2019 г. до 28.02.2019 г. в Ареста Пазарджик за сумата от 80 лв. и от 03.04.2019 г. до 07.04.2020 г. в Затвора Пазарджик за сумата от 920 лв., ведно със законната лихва върху сумата от 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.08.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.З.К., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 1 000 лева до пълния предявен размер от 50 000 лева, както и за периодите от 25.02.2019 г. до 10.03.2019 г. и от 07.04.2020 г. до 08.10.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.З.К., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2021
Административно дело № 465/2021
РЕШЕНИЕ № 527/29.06.2021 г. на Административен съд Пазарджик, дванадесети състав по адм. д. № 465/2021 г. по описа на съда - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143/ 24.02.2021 г. по адм. дело № 974/2020 г. на Административен съд – Пазарджик . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2021г.
212 Административно дело No 978/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Крушари да предостави обществена информация по заявление за достъп до обществена информация УРИ 1597234562009 от 12.08.2020г. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Крушари за изрично произнасяне в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвеното решение, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на И.Е.Б., с адрес *** , сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 29.3.2021г.
213 Административно дело No 996/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 25.11.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на В.П.Б., ЕГН **********,***, сумата в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престой в Затвора Пазарджик - пенитенциарно заведение под юрисдикцията на ответника за периода от 14.11.2017 г. до 08.01.2020 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 01.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от В.П.Б., ЕГН **********,*** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за същия периода за разликата над 1 200 лева до пълния предявен размер от 50 000 лева. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на В.П.Б., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2021
Административно дело № 12/2021
РЕШЕНИЕ № 299 от 12.04.2021 г. по адм. дело № 12/ 2021 г. на Административен съд- Пазарджик, VІ- ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 943/25.11.2020 г., постановено по адм. дело № 996/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 12.4.2021г.
214 Административно дело No 1002/2020, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Д.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба/ Искане/ на В.Д.Л. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Ч.Ч. против неправомерни фактически действия от длъжностни лица на община Септември, изразяващи се в поставяне и държане на пътен знак В27, с който са „Забранени са престоят и паркирането“ в гр.Ветрен ,на ул.“50-та“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1002/20г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО / с характер на определение/ подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 29.3.2021
Административно дело № 1827/2021
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1007 от 14.12.2020 г. на Административен съд, гр. Пазарджик, по административно дело №1002/2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.3.2021г.
215 Административно дело No 1006/2020, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ С.-С.Ф.-6.Е.Т.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ“С-Салих Фейзичауш – 67 Еко тур Айнур Адил“ЕИК 203092504 със седалище и адрес на управление гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик, представлявано от Айнур Адил чрез адв.С. и съдебен адрес ***, кантора 5 , АУПДВ №13/311/00830/3/01/04/01 издаден от Изпълнителен директор на ДФЗ-София. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на ЕТ“С-Салих Фейзичауш – 67 Еко тур Айнур Адил“ЕИК 203092504 със седалище и адрес на управление гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик, представлявано от Айнур Адил сумата от 3 140.00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2021
Административно дело № 1993/2021
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1026 от 17.12.2020 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по административно дело № 1006/2020 г. ОСДЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София да заплати на А. А., осъществяваща търговска дейност като ЕТ „С - С. Ф. – 67 Еко тур А. А.“, ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, обл. Пазарджик, [адрес] разноски за касационната инстанция в размер на 2 760 лв. /две хиляди и седемстотин и шестдесет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2021г.
216 Административно дело No 1008/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ФАРМАСТЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 7.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ФАРМАСТЕР“ ЕООД гр. Велинград, ЕИК 205040354 против Заповед № 13/РД-09-655/26.08.2020 г. издадена от Директора на РЗОК Пазарджик в частта в която на „ФАРМАСТЕР“ ЕООД е наложена санкция от 500 лв. за нарушениe по чл. 27 ал.5 т.2 от договор № 13/РД-29-1539/17.01.2020 г. като неоснователна. ОСЪЖДА „ФАРМАСТЕР“ ЕООД гр. Велинград, ЕИК 205040354 да заплати на РЗОК Пазаррджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100/сто/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2021
Административно дело № 3944/2021
Решение № 7479 от 22.06.2021г. на ВАС - София, шесто отделение по АД № 3944/2021г. -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 985 / 07.12.2020 г., постановено по адм. дело № 1008/ 2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Фармастер“ ЕООД , ЕИК - 205040354 със седалище и адрес на управление гр.Велинград, обл. Пазарджик, бул.Съединение №49 да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2021г.
217 Административно дело No 1012/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Булгармин Инженеринг“ АД с ЕИК 112532478 против действия по изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на Началника на СГКК Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-407/10.06.2019 г. на ИД на АГКК, изразяващо се в допълване на кадастрални данни по отношение на собствеността върху следните обекти, разположени в ПИ 69835.62.680: Сграда с идентификатор 69835.62.680.19, застроена площ 179 кв. м., предназначение: Складова база, склад; Сграда с идентификатор 69835.62.680.20, застроена площ 13 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство; Сграда с идентификатор 69835.62.680.21, застроена площ 7 кв. м„ предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда с идентификатор 69835.62.680.22, застроена площ 8 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство; Сграда с идентификатор 69835.62.680.23, застроена площ 352 кв. м., предназначение: Складова база, склад; Сграда с идентификатор 69835.62.680.24, застроена площ 357 кв. м., предназначение: Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 69835.62.680.25, застроена площ 62 кв. м., предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация; Сграда с идентификатор 69835.62.680.26, застроена площ 22 кв. м., предназначение: Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 69835.62.680.27, застроена площ 14 кв. м., предназначение: Складова база, склад. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1012/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.3.2021г.
218 Административно дело No 1015/2020, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.С.Б.,
В.Н.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.3.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.02.2021 г. за даване ход по същество на адм. дело № 1015/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане/жалба на Н.С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. М. ***, представлявана от кмета Костадин Холянов, с искане за отмяна на бездействието на административния орган изразяващо се в следното: да се произнесе по заявление № 941333/28.05.2020 г. за закупуване на парцел УПИ I-175 с площ от 1243 кв.м. – общинска собственост, в землището на гр. Ракитово, местност „Тупавиците“ като предложи на Общински съвет Ракитово вземането на решение и определянето на срок за включване на такава точка в дневния ред на сесия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1015/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Н.С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 10 да заплатят на Община Ракитово направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.4.2021
Административно дело № 3953/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5180/23.04.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ ЧЕТВЪРТО ОТД. ПО АД № 3953/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 402 от 02.03.2021 г. по адм. д. № 1015/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Невена С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
219 Административно дело No 1040/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.12.2020г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, гр. София да заплати на Г.С.П., ЕГН ********** сумата в размер на 900 /деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 610/2015 г. по описа на РС Ихтиман и КАНД № 832/2016 г. на АС София Област, във връзка с отменено наказателно постановление № 15-1204-000790 от 13.07.2015 г. на началник група към ОДМВР София, сектор „ПП“., както и законната лихва върху тази сума, считано от 15.09.2020 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над 900 лв. до пълния предявен размер от 1200 лв. като НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, гр. София да заплати на Г.С.П., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/, от които 10 лева държавна такса и 225 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.1.2021г.
220 Административно дело No 1046/2020, V състав КСО К.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.12.2020г.
Отхвърля жалбата на К.С.К.,*** против Решение № Ц1012-12-90#1/11.08.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което e потвърдено Разпореждане № 2140-12-192 от 15.06.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което на К. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 2 от КСО. Осъжда К.С.К.,*** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.4.2021
Административно дело № 1896/2021
С решение № 4833/15.04.2021 г. по адм. дело № 1896/2021 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 997 от 09.12.2020 г. по адм. дело № 1046/2020 г. на Административен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2021г.
221 Административно дело No 1051/2020, VIII състав КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Д., ЕГН ********** *** срещу Решение на Директора на ТП на НОИ Пловдив № Ц2153-15-85/06.07.2020 г. с което е отхвърлена жалбата на Д. срещу разпореждане № **********, Протокол № 2146-15-178/04.03.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ Пловдив. ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пловдив сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 14.5.2021
Административно дело № 4868/2021
Разпореждане № 5857 от 14.05.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 4868/2021г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.м.Д. от гр. Пловдив срещу решение № 172 от 01.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1051 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4868 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 5.6.2021г.
222 Административно дело No 1052/2020, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.А., изтърпяващ наказание "доживотен затвор" в Затвора Пазарджик против мълчалив отказ на Затвора гр. Пазарджик да се произнесе по заявление вх. № М-1715/27.08.2020 г., с което е поискано същия да издаде заповед по чл.198 ал.5 от ЗИНЗС /в приложимата редакция/, с която А. да бъде записан като ученик в 9 клас през учебната 2020-2021 г. в СУ „Мито Орозов“ гр. Враца към Затвора Враца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Разпореждане от 5.4.2021
Преписка № 4472/2021
Решение № 511 от 21.06.2021г. по КАД № 401/2021г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик,XI - ти състав - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/22.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1052/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Началника на Затвор гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.6.2021г.
223 Административно дело No 1058/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.12.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на лишения от свобода А.Д.П., изтърпяващ наказание в Затвор – Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пловдив, която го е поставила в нечовешки битови условия в периода от 20.09.2017 г. до 18.06.2020 г., както и осъжда същата да му заплати обезщетение в размер на законната лихва върху главницата от 1 000 лв., считано от 18.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 50 000 лв. над уважения размер 1 000 лв., предявения от А.Д.П. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв, отнасящ се за периода от 20.09.2017 г. до 18.06.2020 г., през който е пребивавал в Затвор – Пловдив, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор – Пловдив, като оплакванията му са за пренаселеност и незадоволителни битови условия, както и за липсата на адекватно лечение на заболяването му, както и отхвърля ика за обезщетение в размер на законната лихва върху сумата над 1 000 лв. до 50 000 лв., считано от 18.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едночленен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен касационен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2021
Административно дело № 151/2021
С решение № 320 от 21.04.2021 г. по адм. дело № 151/2021 г. на Административен съд - Пазарджик, троен състав -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1044 от 23.12.2020г., постановено по адм. дело № 1058 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 21.4.2021г.
224 Административно дело No 1065/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. за периода 18.11.2018 г. до 27.06.2019 г., причинени му в Затвора Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1065/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
225 Административно дело No 1066/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. за периода 10.10.2015 г. до 20.03.2019 г., причинени му в Затвора Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1066/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
226 Административно дело No 1067/2020, VI състав ДОПК ЕТ А.-Б.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.4.2021г.
Обявява нищожността на Акт за установяване на публично общинско вземане № 1/31.08.2020г., издаден от кмет на Община Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на ЕТ „Ади-Бисер Скендеров“ с ЕИК 112095982, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Станислав Доспевски“ № 4, представлявано от Бисер Скендеров, сумата от 1550/ хиляда петстотин и петдесет/ лв. разноски пред първа инстанция. Връща преписката на администрацията на Община Велинград, на компетентния орган, определен от кмета на общината. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 1.6.2021г.
227 Административно дело No 1068/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТЕНИС КЛУБ ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ с ЕИК: 000357080 против Решение № 1753/08.09.2020 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Комисията за защита на конкуренцията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис от настоящото определение да се изпрати на страните

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 12.4.2021
Административно дело № 2560/2021
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4582 от 12.04.2021 г. по адм. дело № 2560/ 2021 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ Определение № 68 от 12.01.2021 г. постановено по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в ЧАСТТА, С КОЯТО е оставена без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ против Решение № 1753/08.09.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик И и делото е изпратено на Комисията за защита на конкуренцията. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 68 от 12.01.2021 г. постановено по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в ЧАСТТА, С КОЯТО е прекратено производството по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик ИЗПРАЩА жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ против Решение № 676/06.04.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедурата за определяне на концесионер за концесия за строителство на спортен комплекс за тенис корт „Писковец“, на Комисия за защита на конкуренцията, по компетентност. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.4.2021г.
228 Административно дело No 1075/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Д.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МЕХМЕД ЕЛИНОВ ПРИ РУ МВР ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган от 18.09.2020 г. на младши инспектор М.М.Е.към Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР, Пазарджик с което на В.Д.К., ЕГН : **********,***, е разпоредено да не влиза в спор и саморазправа с Димитър И.от гр. Велинград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на В.Д.К., ЕГН : **********,***, сумата от 410,00лв./четиристотин и десет лв./, представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България
В законна сила на 23.4.2021г.
229 Административно дело No 1080/2020, V състав КСО К.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2021г.
Отменя Решение № Ц1012-12-95#1/28.08.2020 г., издадено от директора на Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик, като отменя и потвърденото с решението Разпореждане № 121-00-4620-3 от 17.07.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица и с което разпореждане е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица на К.А.С. *** на основание чл. 54ж, ал. 1 и във връзка с чл. 10 от КСО. Изпраща делото като преписка на ръководителя на осигуряването за безработица при Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указния и срок. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на К.А.С. *** разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.3.2021г.
230 Административно дело No 1087/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.12.2020г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 да заплати на Н.С.Г. с ЕГН **********, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 100 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 25.09.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 да заплати на Н.С.Г. с ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.1.2021г.
231 Административно дело No 1088/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.12.2020г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Т., да заплати на Н.С.Г. с ЕГН **********, сумата от 100,00/сто/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 2457/16г. по описа на РС Пазарджик, в едно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 25.09.2020г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик, представлявана от Директор – ст.комисар Т., да заплати на Н.С.Г. с ЕГН ********** , направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.1.2021г.
232 Административно дело No 1091/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 в частта, в която се оспорва § 5, ал. 2 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 година на Общинския съвет - Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1091/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 в частта, в която се оспорва § 4 от ПЗР, вр. чл.9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 година на Общинския съвет - Септември. Решението в частта, в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява делото има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, в останалата му част решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.5.2021г.
233 Административно дело No 1097/2020, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Й.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Й.С. с ЕГН **********, държавен служител – ст.инспектор , началник на група „ОП“ при РУ-Пещера при ОДМВР Пазарджик чрез адв.П. Заповед №315з-250 от 06.08.2020 на Началник РУ-Пещера при ОДМВР Пазарджик, с което се налага едно общо дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ“ за срок от три месеца на И.С.. ОСЪЖДА Началник на РУ Пещера при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на И.Й.С. с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2021г.
234 Административно дело No 1111/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. за периода 05.07.2019 г. до 28.09.2020 г., причинени му в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1111/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
235 Административно дело No 1119/2020, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощник П.И.Д. *** за съставяне на акт за раждане, обективиран в писмо с изх. № ГВ-4662/24.09.2020 г. ОСЪЖДА Е.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.2.2021г.
236 Административно дело No 1120/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.12.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Н.И.Н. с ЕГН: ********** *** сумата в размер на 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 1/18.12.2018 г., издадено от Началник на РУ на МВР Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик по КАНД № 585/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, във връзка с АНД № 5/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 370 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 05.10.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Н.И.Н. с ЕГН: ********** *** сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.1.2021г.
237 Административно дело No 1137/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КАС-2012 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „КАС -2012“ ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с.Церово, обл.Пазарджик, представлявано от управителя Крил Аспарухов, чрез адв.М. против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-550-0077721/25.09.2020г. издадена от Началник отдел „оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „КАС -2012“ ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с.Церово, обл.Пазарджик да заплати на Национална агенция по приходите - ЦУ , юрисконсулско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено пред ВАС.
В законна сила на 15.4.2021г.
238 Административно дело No 1142/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.А.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.А.Н.,*** срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение в размер на 60 000 лв. имуществени и неимуществени вреди за периода 2015 – 2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1142/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
239 Административно дело No 1143/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 7.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.Д.И. против ГДИН, с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС с цена на иска 10 000 лв. за претърпени имуществени вреди в периода 01.01.2017-01.04.2019 във връзка с провеждано лечение и липса на информация за него. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 1143/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред тричленен състав на АС Пазарджик.
В законна сила на 25.1.2021г.
240 Административно дело No 1144/2020, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АИППМП-Д Д-Р КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ЕООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ МИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ-дентална д-р Катерина Александрова“ ЕООД, ЕИК 201795525, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул.“Съединение“ № 170 срещу Отказ от 06.08.2020г. за одобряване на проектно предложение № BG 16 RFOP002-2.073-7645, заявено от „АИППМП-Д д-р Катерина Александрова“ ЕООД, ЕИК 201795525 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност “ по проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1144 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 14.1.2021г.
241 Административно дело No 1146/2020, I състав КСО С.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ така подадената жалба на С.А.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв. И. П., против Решение № Ц1012-12-115?1/16.09.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1146/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението в тази част не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на С.А.М. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 160 (сто и шестдесет) лева, от които 10 лв. държавна такса и 150 лв. адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие с № 003907 от 11.01.2021 г. Определението не окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.6.2021г.
242 Административно дело No 1151/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция на И.З.К., с посочен адрес ***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, Началника на Затвора Пазарджик, д-р Дияна Китова, д-р Барбаров да му заплатят сумата от 200 000 000,00лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2015г., 2016г., 2017г., и 2018г., 2019г. и 2020г., произтичащи от отказа да му бъде даден пет дневен отпуск, бездействие да му бъде предоставена медицинска помощ, нанесен побой, налагане на безразборни наказания. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1151 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.1.2021г.
243 Административно дело No 1152/2020, VII състав КСО Е.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Е.С.Б. *** против Решение № Ц1012-12-119#1/17.09.2020 г. на Директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № О-12-000-00-01406369/05.08.2020 г. ОСЪЖДА Е.С.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 28.4.2021
Административно дело № 4078/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 5395 АТ 28.04.2021 Г. ПО ОПИСА НА ВАС ШЕСТО ОТД. ПО АД № 4078/2021 Г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е. Стоянова Б. срещу решение № 144 от 24.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1152 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 4078/2021 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд
В законна сила на 21.5.2021г.
244 Административно дело No 1160/2020, VI състав Закон за защита от дискриминация А.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А., с ЕГН **********,***, срещу Решение № 568/02.10.2020г. по преписка № 706/2019г. на Комисията за защита от дискриминация. ОСЪЖДА А.К.А., с ЕГН **********,*** да заплати на Комисията за защита от дискриминация, сумата от 100 лева (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 16.7.2021
Административно дело № 6817/2021
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 8660 от 16.07.2021г. по адм. дело № 6817/2021г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от А.А. против решение № 203 от 11.03.2021 г. по адм. дело № 1160/2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 6817/2021 г. по описа на Върховния административен съд, Пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2021г.
245 Административно дело No 1161/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 30.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на Й.В.С. *** против действия на Община Пазарджик, които се изразяват в незаконосъобразно недопускане молителката в стая № 2 с площ от 20 кв. м, находяща се на административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 1 и незаконосъобразно задържане на нейни лични вещи- чанта с пари, документи за самоличност, банкови карти, документи за завършено образование и др., които се намират в същото помещение. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в седмодневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.1.2021
Административно дело № 13481/2020
Определение № 462 от 14.01.2021г. на ВАС - София, Четвърто отделение по АД № 13481/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1626/30.10.2020 г. по адм.д. № 1161/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 14.1.2021г.
246 Административно наказателно дело (К) No 1166/2020, XI състав Възобновяване на КАНД АСЕН ПАЛАВЕЕВ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.1.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 18-0367-000067 от 09.02.2018 г., издадено от Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник на РУ Велинград, с което на Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0367-000067 от 09.02.2018 г., издадено от Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник на РУ Велинград, с което на Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 76, серия Д бл. № 0263730 от 10.01.2018г., съставен от Атанас Иванов Узунов, на длъжност мл. автоконтрольор в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2021г.
247 Административно дело No 1173/2020, I състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Г.-А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 491/06.10.2020 г. на Директор на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-31-64/17.08.2020 г. и допълнение към жалба с вх.№ 20-31-64#1/03.09.2020 г., подадена от А.Г., срещу ревизионен акт № Р-16001318002369-091-001/04.03.2020 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, като недопустими и е прекратено производството. ОСЪЖДА Директора на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП София да заплати от бюджета на НАП – София на ЕТ „Гери-Атанас Петров“, ЕИК 130149296, представлявано от А.Г., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева представляваща съдебно-деловодни разноски. ВРЪЩА административната преписка на Директор на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка ЖАЛБА вх. № 20-31-64/17.08.2020 г. и допълнение към жалба с вх. № 20-31-64#1/03.09.2020 г., подадена от А.Г., срещу Ревизионен акт № Р-16001318002369-091-001/04.03.2020 г., издаден от ТД на НАП Пловдив Решението с характер на определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.
В законна сила на 8.6.2021г.
248 Административно дело No 1174/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Т.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Ф., ЕГН : ********** ***, срещу Разрешение за строеж № 49 от 01.10.2020г. на Главния архитект на Община Пещера, с което на Т.С.А., ЕГН: **********,***, 18 е разрешено осъществяването на строеж : „Преустройство на съществуващ самостоятелен обект в сграда за ветеринарно-медицинска амбулатория с идентификатор 56277.502.1005.3, в имот с идентификатор 56277.502.1005 /УПИ XVII-1850, кв.105/ по плана на гр.Пещера, Община Пещера, с административен адрес ул. „Самоковите“ № 18“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1174 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Н.Т.Ф., ЕГН : ********** ***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), заплатени от последната, държавна такса и адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.3.2021
Административно дело № 1747/2021
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1654 от 09.11.2020г. по адм.д. № 1174/2020г. по описа на Административен съд [населено място]. ОСЪЖДА Н. Ф., ЕГН [ЕГН] да заплати на [община] сумата 600 лв.(шестстотин лева), представляваща направени по делото разноски в настоящото производство. ВРЪЩА адм.д. № 1174/2020 г. на Административен съд [населено място] за произнасяне по искането в частната жалба на [община] за изменение на постановеното по делото определение в частта му за разноските. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2021г.
249 Административно дело No 1180/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Н.-Н.А. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2021г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Нели-Недялка Аланджийска“, ЕИК 112629105 против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-569-0077726/02.10.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП, с която на едноличния търговец е наложена мярката запечатване на стопанисвания от него търговски обект – магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 59 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Осъжда ЕТ „Нели-Недялка Аланджийска“, ЕИК 112629105 да заплати на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2021г.
250 Административно дело No 1183/2020, VII състав Закон за рибарството и аквакултурите ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Вал Конструкторс-78“ ЕООД с ЕИК: 204071463, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 26 против Заповед № 389/29.09.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА „Вал Конструкторс-78“ ЕООД с ЕИК: 204071463, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 26 да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сторените по делото разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.3.2021г.
251 Административно дело No 1189/2020, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.В.П. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № Л-4298 от 08.10.2020 г. на Главен директор на ГДИН, с която на държавния служител П.В.П. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София да заплати на П.В.П. с ЕГН ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.2.2021г.
252 Административно дело No 1190/2020, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.А.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 29.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Р. *** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/3303 от 14.11.2019 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта, с която е определено за възстановяване публично вземане в размер на 2525.38 лева. ОСЪЖДА И.А.Р. *** да заплати на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ сумата от 200 /двеста/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2021г.
253 Административно дело No 1192/2020, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Г.А. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК 2014-2020 И ГД НА ГД ЕФК В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Г. А.“, ЕИК 112060069, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 20, подадена чрез адв. В.Г.А. САК против Решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. /УО на ОПИК/ и Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност в Министерство на икономиката, обективирано в одобрен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по сформираната седма оценителна сесия, в частта му, в която е отказано отпускането на безвъзмездна финансова помощ, заявена от кандидата чрез проектно предложение рег. № BG16RFOP002-2.073-14364 в ИСУН по обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. ОСЪЖДА ЕТ „Г. А.“, ЕИК 112060069, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 20, да заплати на РУО на ОПИК – Главен директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при Министерство на икономиката на РБ сумата от 100 (сто) лева, направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.4.2021г.
254 Административно дело No 1193/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2021г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция и молба конкретизация от 27.11.2020г. на И.З.К., ЕГН **********, с посочен адрес: Затвора гр. Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 20000000,00 лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. до 2026 г., от администрацията и Началника на Затвора Пазарджик, изразяващи се в „… психически тормоз, чувство за вина, унижение, вкарват ни страх с всекидневни таражи…“, в резултат на поставянето на ищеца в исковите периоди при неблагоприятни условия за обитаване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1193 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 5.3.2021г.
255 Административно дело No 1195/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 168/2018 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 124 от 23.03.2018 г. на директора на РДГ Пазарджик, както и законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сторените в настоящото производство разноски в общ размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
256 Административно дело No 1196/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, против Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50. Искът е за сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 172 по описа на Районен съд Велинград за 2018г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.08.2020г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2021г.
257 Административно дело No 1197/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 166/2018 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 129 от 23.03.2018 г. на директора на РДГ Пазарджик, както и законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сторените в настоящото производство разноски в общ размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
258 Административно дело No 1198/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 122 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция на горите Пазарджик по АНД № № 167/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 (триста) лева от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.3.2021г.
259 Административно дело No 1199/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 176/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 127 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2021г.
260 Административно дело No 1200/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50, да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 173 по описа на Районен съд Велинград за 2018г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.08.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50, да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, сумата от 350,00лв. (триста и петдесет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2021г.
261 Административно дело No 1201/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 133 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция на горите Пазарджик по АНД № № 165/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 (триста) лева от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2021г.
262 Административно дело No 1202/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 171/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 123 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2021г.
263 Административно дело No 1203/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 164/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 132 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2021г.
264 Административно дело No 1204/2020, I състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, представлявана от кмета Тодор Попов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02/14.08.2020 г., издаден от директора на РИОСВ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1204/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2021г.
265 Административно дело No 1205/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2021г.
Отхвърля жалбата на К. Николаев Б.,*** против Заповед № 20-1006-000279/27.04.2020 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2021г.
266 Административно дело No 1206/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Й.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.Й.К.,*** срещу Заповед № Л-3770 от 11.09.2020г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, с която лишеният от свобода К.Й.К. е преместен от Затвора гр. София в Затвора гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 12.2.2021г.
267 Административно дело No 1208/2020, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.А.Х.,
А.М.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.12.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.А.Х. и на А.М.Х. *** против Заповед № 602/29.09.2020 г. на кмета на община – Пещера и прекратява административно дело № 1208 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите и на ответника.
В законна сила на 5.1.2021г.
268 Административно дело No 1212/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕЙЗИ СТИЛ 88 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Дейзи Стил 88“ЕООД, с ЕИК 203524615, против мълчалив отказ на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ по подадено от него възражение с вх. № 02-131-2600/41#13 от 21.09.2020г. относно писмо с изх. № 02-131-2600/41#13 от 04.09.2020г. на изпълнителния директор на ДФЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1212 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.3.2021
Административно дело № 3209/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3839 от 25.03.2021 г. по адм. дело 3209/2021 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 59 от 11.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1212 по описа на Административен съд- гр. Пазарджик за 2020 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 25.3.2021г.
269 Административно дело No 1215/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Д.Д. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д. с ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0310-000114/19.10.2020 г. на Началник РУ – Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
270 Административно дело No 1217/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Х. ОДМВР СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР София, с адрес за призоваване гр. София, ПК 1574, бул. „Гео Милев“ № 71 да заплати на К.И.Х. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0347-001504 от 28.12.2017 г., издадено от Началник на РУ на МВР Пирдоп към ОД на МВР София по АНД № 15/2018 г. по описа на Районен съд Пирдоп, ведно със законната лихва върху главницата от 200 (двеста) лева от датата на подаване на исковата молба – 29.10.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР София, с адрес за призоваване гр. София, ПК 1574, бул. „Гео Милев“ № 71 да заплати на К.И.Х. ***, сторените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
271 Административно дело No 1222/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕМИЛИ-КАДЕ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Емили – Каде“ ЕООД, ЕИК 205249370, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, представлявано от управителя Е.К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-568 - 0074607 от 02.10.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, намиращ се в гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, стопанисвани от „Емили – Каде“ ЕООД и забрана достъп до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА „Емили – Каде“ ЕООД, ЕИК 205249370, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.4.2021г.
272 Административно дело No 1223/2020, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.12.2020г.
Оставя без разглеждане искова молба вх. № 26572/25.08.2020 г. на лишения от свобода К.Д.И., изтърпяващ наказание в Затвор-Пазарджик, с която е предявен иск за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. против Главна дирекция „Охрана“. Прекратява административно дело № 1223 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2021г.
273 Административно дело No 1228/2020, I състав ДОПК Г.В.В. СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В. *** против Разпореждане изх.№ С200013-137-0007958/30.09.2020г. на ТД на НАП офис Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1228/2020 г. по описа на АС – Пазарджик. Изпраща преписката за произнасяне на Директора на ТД на НАП Пловдив. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 12.1.2021г.
274 Административно дело No 1229/2020, II състав КСО К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Т., ЕГН: **********,***, срещу Решение № 1012-12-40#3 от 17.07.2020г. на Миглена Кемерова, изпълняваща функцията на Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което потвърдено Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено К.М.Т. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на К.М.Т., ЕГН: **********,***, срещу Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, на Директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 23.2.2021г.
275 Административно дело No 1231/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.В.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Разпореждане № 4506-40-66/01.10.2020 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ. ИЗПРАЩА преписката на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2021г.
276 Административно дело No 1233/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим иска на К.В.Г. *** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София за заплащане на обезщетение в размер на 25 000 лева за причинени неимуществени вреди по време на престой в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периода от 13.08.2019 г. до 15.08.2019 г. в ареста на ОД на МВР Пазарджик, както и за периода от 15.08.2019 г. до 23.08.2019 г. и ПРЕКРАТЯ производството в тази му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** ***, сумата в общ размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: 10.09.2019 г. до 19.09.2019 г. в Ареста Пазарджик и 04.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в Затвора Пазарджик, ведно със законната лихва върху сумата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 02.11.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от К.В.Г. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 300 лева до пълния предявен размер от 25 000 лева, както и за периодите от 24.08.2019 г. до 09.09.2019 г., от 20.09.2019 г. до 04.10.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 15.05.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението в частта, в която искът е оставен без разглеждане и е прекратено производството има вид на определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването на страните, в останалата му част подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2021
Административно дело № 539/2021
РЕШЕНИЕ № 592 ОТ 15.07.2021 Г. НА АДМ. СЪД ПАЗ-К ЕДИНАДЕСЕТИ С-В ПО КАНД № 539/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/05.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1233/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.7.2021г.
277 Административно дело No 1235/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.А.У. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.У. , ЕГН ********** против ЕР № 2497 от 182/25.09.20 г. на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1235 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2021г.
278 Административно дело No 1238/2020, VII състав КСО Р.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Ц1012-12-133#1/09.10.2020 г. на Директор на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-5447-3/24.08.2020 г. ВРЪЩА преписката на компетентния орган при ТП на НОИ Пазарджик за ново произнасяне по Заявление с вх. № 538 от 04.08.2020 г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, подадено от Р.П.Ч. ***, в съответствие със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Р.П.Ч. с ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.2.2021г.
279 Административно дело No 1252/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т.   Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ООСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗС Щ.Г.Т., действащ чрез пълномощника си, адв. Г.М. против Предписание № 18/02.11.2020 г. на инспектор при ОДБХ гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1250 описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЗС Щ.Г.Т. *** сумата от 100 /сто лева/ сторени по делото разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2021г.
280 Административно дело No 1253/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ВРАЦА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.3.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А.,***, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Враца да издаде заповед на основание чл. 198, ал. 5 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1253/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му за ответника –Началника на Затвора гр. Враца, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.3.2021г.
281 Административно дело No 1254/2020, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 285, прието на заседание на общински съвет Велинград, проведено на 24.09.2020г., протокол №12,т.35 от дневния ред. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.3.2021г.
282 Административно дело No 1265/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 262,50лв.(двеста шестдесет и два лв. и петдесет ст.), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 351 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000040 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 108,51лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да му заплати за разликата сумата от 262,50лв. до 300,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 351 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000040 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на разликата от 108,51лв. до 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 272,50лв. (двеста седемдесет и два лв. и петдесет ст.), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. ОСЪЖДА Н.Х.Н., ЕГН **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, сумата от 12.50лв.(дванадесет лв. и петдесет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
283 Административно дело No 1266/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 000202 от 28.02.2014 г., издадено от Началник на РУ на МВР Велинград към ОД на МВР Пазарджик по АНД № 350/2016 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.2.2021г.
284 Административно дело No 1267/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.2.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 349/2016 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 000119 от 09.11.2014 г. на Началника на РУ Велинград, както и законната лихва върху тази сума, считано от 09.11.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, от които 10 лева държавна такса и 300 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2021г.
285 Административно дело No 1268/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Х.Н.,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 285,28 лв. /двеста осемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение по нахд № 348/2016 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело частично е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-001404 / 06.08.2014 г., издадено от началника на РУ – Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата от 285,28 лв., считано от 13.11.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля иска на Н.Х.Н.,*** против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. за сумата над присъдената сума от 285,28 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер 300 лв. по нахд № 348/2016 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело частично е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-001404 / 06.08.2014 г., издадено от началника на РУ – Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, като отхвърля и акцесорния иск за присъждане на мораторна лихва върху тази сумата 300 лв. от 21.10.2016 г. до 08.11.2020 г. в размер на 123,34 лв. и законната лихва върху сумата от 09.11.2020 г. до 12.11.2020 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Х.Н.,*** разноски по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лв/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2021г.
286 Административно дело No 1269/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 14-0367-001406 от 06.08.2014 г., издадено от Началник на РУ на МВР Велинград към ОД на МВР Пазарджик по АНД № 347/2016 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.2.2021г.
287 Административно дело No 1270/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 346 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000039 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
288 Административно дело No 1271/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 345/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 15-0367-000535/08.06.2015 г. на началник група към РУ – Велинград при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.3.2021г.
289 Административно дело No 1272/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от ст. комисар И. Т., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Н.Х.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 344/2016 г. по описа на Районен съд – Велинград, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от ст. комисар И. Т., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Н.Х.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.1.2021г.
290 Административно дело No 1273/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 343 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000125 от 25.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
291 Административно дело No 1274/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от ст. комисар И. Т., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Н.Х.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 342/2016 г. по описа на Районен съд – Велинград, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от ст. комисар И. Т., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3, да заплати на Н.Х.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.1.2021г.
292 Административно дело No 1275/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 341/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 16-0367-000011/02.03.2016 г. на началник група към РУ – Велинград при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.3.2021г.
293 Административно дело No 1277/2020, V състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Б. *** по подадено от същия Заявление за достъп до обществена информация № УРИ 1603716452274/26.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1277/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Ветово ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.Б. *** разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лв., представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. и 10 (десет) лв. заплатена държавна такса. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, тъй като процесуалният му представител присъства в днешното съдебно заседание и от момента на получаване от ответника на съобщението за това определение.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.3.2021
Административно дело № 1646/2021
С определение № 3448 от 16.03.2021 г. по адм. дело № 1646/2021 г. на ВАС - ОТМЕНЯ определение № 1837/30.11.2020г., постановено по адм. д. № 1277/2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик в частта, с която община Ветово е осъдена да заплати на И.Е.Б. *** разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева, представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв. и 10 лв. държавна такса и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ искането на И.Е.Б. за присъждане на разноски по адм. д. № 1277/2020г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 16.3.2021г.
294 Административно дело No 1278/2020, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.2.2021г.
Отменя Решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07-0800/4189 от 11.08.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта му с която на Община Септември, в качеството ? на бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и възложител на обществена поръчка, е определена финансова корекция в размер на 5 % от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за възлагане на обществената поръчка в размер на 55 100 лв. без ДДС. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2021
Административно дело № 4274/2021
РЕШЕНИЕ № 6829 от 07.06.2021 г. по адм. дело № 4274/ 2021 г. на ВАС – Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 11.02.2021 г. по адм. дело № 1278/2020 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.6.2021г.
295 Административно дело No 1279/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Х.Р.К. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Р.К., ЕГН ********** *** против експертно решение № 2873 от 26.10.2020 год. на специализиран състав по Хирургични, Ортопедични и СС болести на Национална експертна лекарска комисия - София, в оспорената част в която на жалбоподателя му е отказана чужда помощ. ОСЪЖДА Х.Р.К., ЕГН ********** *** да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр. София направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2021г.
296 Административно дело No 1280/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/4824#1/15.10.2020 г., издаден от Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил“ № 28, ап.36, ПК 4400 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
В законна сила на 10.5.2021г.
297 Административно дело No 1283/2020, VIII състав КСО С.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.Й. *** Решение на Директора на ТП на НОИ Пазарджик № 1012-12-137-1/13.10.2020 г., с което е потвърдено разпореждане № 121-00-4011-3 от 19.08.2020 г. на ръководителя по осигуряване за безработица. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, за ново произнасяне, съгласно задължителните указания по приложение на материалния закон, като ОПРЕДЕЛЯ 14 дневен срок за изпълнение на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на С.Н.Й. ***, сумата от 800/осемстотин/ лева разноски по делото. Решението е окончателно, съгласно разпоредбата на чл. 119 от КСО вр. чл. 117 ал.1 т.2, буква „б“. от КСО.
В законна сила на 16.3.2021г.
298 Административно дело No 1284/2020, V състав Закон за закрила на детето Ж.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.К.П. против Заповед № ЗД/Д-РА-094/02.11.2020 г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1284/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик да заплати на жалбоподателката Ж.К.П. разноски по делото в размер на 810 /осемстотин и десет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, който за присъстващите страни - жалбоподателката и заинтересованата страна Е.Т. тече от днес, а за всички останали страни тече от съобщаването на определението.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.2.2021
Административно дело № 920/2021
С определение № 2292 от 18.02.2021 г. по адм. дело № 920/2021 г. на ВАС - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик против определение № 1726 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 1284/2020 г. на Административен съд – Пазарджик, в частта, с която Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик е осъдена да заплати на жалбоподателката Ж.П. разноски по делото в размер на 810 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 920/2021 г. по описа на Върховния административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.3.2021г.
299 Административно дело No 1285/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ СДВР, ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С. ***, срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-4332-005022/03.08.2020г. на полицейски инспектор при СДВР, отдел „Пътна полиция“СДВР. Решението не подлежи на касационно оспорване по аргумент на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 4.2.2021г.
300 Административно дело No 1290/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.2.2021г.
Отхвърля оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя Стоил Г. Апостолов срещу Заповед за налагане на санкции № РД-25-1190/19.10.2020г. на Директора на РЗОК-Бургас, с която на дружеството за нарушения по чл. 55, ал.2, т.5 и чл. 368 и чл. 373, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от НРД за МД за 2018г., и на основание чл. 402, ал. 3от НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция „финансова неустойка“ за всеки отделен случай в размер на по 200,00 лева. Осъжда „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя Стоил Г. Апостолов, да заплати на НЗОК-Бургас разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подлежаща на подаване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2021
Административно дело № 3820/2021
РЕШЕНИЕ № 7482 от 22.06.2021г., по АД № 3820/2021г. на ВАС - София, Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 / 08.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1290/ 2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2021г.
301 Административно дело No 1293/2020, VI състав ДОПК А.Х.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Х.В. Решение № 345/26.10.2020 г. на директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив и наложените с Постановление изх. № С200013-022-0065602/25.09.2020 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП – Пловдив, Офис – Пазарджик обезпечителни мерки. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 от ДОПК.
В законна сила на 21.6.2021г.
302 Административно дело No 1296/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Ц.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ц.С. *** против Заповед № ДК-02-ПЗ-3/06.10.2020 г. на началник на РДНСК Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Ц.С. *** да заплати на РДНСК-Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2021г.
303 Административно дело No 1297/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНИ И-2003 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АНИ И-2003" ЕООД, ЕИК 204685240, седалище и адрес на управление с. Исперихово, общ. Брацигово срещу Заповед № ФК- 495-0073070/ 02.09.2020 г. на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "АНИ И-2003" ЕООД, ЕИК 204685240, седалище и адрес на управление с. Исперихово, общ. Брацигово да заплати на ЦУ на НАП гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100. 00 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2021г.
304 Административно дело No 1302/2020, IX състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност Началник на сектор, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта , с която за търговското дружество – жалбоподател „БУЛ ЛЕС “ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, представлявано от управителя Ангел Говедарски,е отказано да се признае правото на данъчен кредит за отчетни периоди 01.04.2017г. до 31.07.2017г. ; 01.02.2015г. до 28.02.2015г. и 01.12.2014г. до 31.12.2014г. в общ размер на 158 215,33 лв. по фактури, издадени от следните лица: „СМ Трейдинг 2016“ ЕООД с БУЛСТАТ 204028102 по 15 бр. фактури за м.06.2017 г. с ДДС общо 24 375,00 лв. и по 10 бр. фактури за м.07.2016 г. с ДДС в размер общо на 16 250,00 лв. с предмет на доставките европалети, „Интеграл Инвестмънт“ ЕООД с БУЛСТАТ 200470258 по 16 бр. фактури от м.06.2017 г. с общ размер ДДС от 24 018,80 лв. и с предмет на доставките хидроизолация, тухли, травертин, „Амирал Груп“ ЕООД с БУЛСТАТ 204428687 по 12 бр. фактури от м. 03.2017 г. с ДДС общо в размер на 18 010,00 лв. , отразени в дневници за покупки за м.04.2017 г. и с предмет на доставките различни видове строителни материали – външна мазилка, баластра, трошен камък, арматура, павета и др. , „Стофикс“ ЕООД с БУЛСТАТ 203891942 по две фактури от м.04.2017 г. №№ 1000000100 и 1000000101, и една за м. 05.2017 г. № 100000010 с ДДС общо за трите в размер на 17 432,20 лв. с предмет на доставките травертин и пирони, „Гама Сист“ ЕООД с БУЛСТАТ 204292746 по две фактури : от м.04.2017 г. № 1000000100 и от м.05.2017 г. № 100000010 с предмет на доставките аванс и иглолистни греди и дъски с ДДС общо в размер на 39 736,00 лв., „Адвенчър Мууд“ ЕООД по фактура № 82/27.07.2017 г. с ДДС 1 560,00 лв. и с предмет на доставката европалети и „Директ Трейдинг“ ЕООД с БУЛСТАТ 204600012 по фактура № 50001/31.07.2017 г. с ДДС в размер на 16 833,33 лв. с предмет на доставката авансово плащане, ведно със законна лихва забава в размер на 26889,78 лв. определена към 06.03.2019 г. въз основа на лихвен лист неразделна част от ревизионен акт . ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ ЛЕС “ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, представлявано от управителя Ангел Говедарски, против Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност Началник на сектор, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в останалата й част , а именно относно отказа да бъде признато правото на данъчен кредит за доставка от контрахента „Конкриит Билд“ ЕООД с БУЛСТАТ 204454179 по фактура № 3/25.05.2017 г. с ДДС 32 666,67 лв. с предмет доставка и монтаж на пелет – преса , както и акцесорната претенция за лихва за забава към 06.03.2019 г. определена въз основа на лихвен лист в размер на 5998,50 лв. и относно определени допълнителни задължения по ЗДДС – главница в размер на 300,01 лв. за осъществени ВОП от Холандия /за периода м.12.2014 г. с ДДС в размер на 65,32 лв., за периода м.05.2017 г. с ДДС в размер на 129,47 лв., за периода м.07.2017 г. с ДДС в размер на 105,22 лв./ и лихви за забава към 06.03.2019 г. в общ размер от 69,05 лв./ ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, да заплати от бюджета си на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, сумата от 5661,57 лв. представляваща извършени от дружеството разноски в производството по съразмерност. ОСЪЖДА „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 69,69 лв. представляваща извършени разноски в производството по съразмерност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.7.2021
Административно дело № 2475/2021
Решение № 8383 от 12.07. 2021 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 2475/2021 г. - ОТМЕНЯ решение № 1/04.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1302/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта, с която е отхвърлена жалбата на „Бул - Лес“ ЕООД против ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001/06.03.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 339/03.06.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени задължения за данък върху добавената стойност в размер на 300,01 лв. и лихви в размер на 69,05 лв. за данъчните периоди м.12.2014 г., м.05.2017 г. и м.07.2017 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001/06.03.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 339/03.06.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени на „Бул - Лес“ ЕООД задължения за данък върху добавената стойност в размер на 300,01 лв. и лихви в размер на 69,05 лв. за данъчните периоди м.12.2014 г., м.05.2017 г. и м.07.2017 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/04.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1302/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА „Бул - Лес“ ЕООД, 112580829, да заплати на Националната агенция за приходите съдебни разноски в размер на 1 594 лв. (хиляда петстотин деветдесет и четири лева) за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2021г.
305 Административно дело No 1304/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗС Щ.Г.Т. *** против Отказ на Директора на ОБДХ Пазарджик, обективиран с писмо изх. № ПЗ-4464 от 12.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1304 описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЗС Щерьо Г.Т. *** сумата от 100 /сто лева/ сторени по делото разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2021г.
306 Административно дело No 1305/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № 13/29.02.1785/01.10.2020 г. за изпълнение на наложени санкции – възстановяване на суми, получени без правно основание по извършена проверка със Заповед № 13/РД-09-346/03.06.2020 г. на И.Д. Директор на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК – Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, направените по делото разноски в размер на 520 (петстотин и двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.6.2021
Административно дело № 4910/2021
Решение № 7623 от 24.06.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 4910/2021г. - ОТМЕНЯ Решение № 259/23.03.2021г., постановено по адм. дело № 1305/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, представлявана от управителя д-р Иван Василев Динев срещу Писмена покана с изх. № 13/29.02.1785/01.10.2020 г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, представлявана от управителя д-р Иван Василев Динев, с ЕИК 112505488 да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик съдебни разноски в общ размер на 400 (четиристотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2021г.
307 Административно дело No 1306/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2021г.
Отхвърля искова молба на Д.Т.Ш., ЕГН: **********,***, срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи – Пазарджик, за заплащане на сумата от още 100лв. имуществени вреди, представляващи допълнителна част от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по АНД № 157/2018 по описа на Районен съд Пещера, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д.Т.Ш., ЕГН: **********,***, да заплати на ОДМВР Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.3.2021г.
308 Административно дело No 1310/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.В. ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Б.В. с ЕГН: ********** *** против ТП на Национален Осигурителен Институт Пазарджик с искане ответникът да ? заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1300 лв. и обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер 1000 лв. за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. във връзка с бездействие и неоснователно забавяне изплащането на 4 броя болнични листове – Е20200463881, Е20201200376, Е20201200599 и Е20201371920. ОСЪЖДА А.Б.В. с ЕГН: ********** *** да заплати на Териториално поделение на Национален Осигурителен Институт Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 29.4.2021г.
309 Административно дело No 1311/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, действащ лично и със съгласието на Надежда Бързакова, като негова майка и законен представител, против Заповед № 1684/13.11.2018г. издадена от Зам. кмет на община Септември. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. ***, действащ лично и със съгласието на Надежда Бързакова, като негова майка и законен представител да заплати на Община Септември сумата от 2470 лв. разноски по делото. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2021
Административно дело № 4208/2021
Решение № 7811 от 29.06.2021г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 4208/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/11.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1311/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата на Ф.Ф. Б., действащ лично и чрез майка му Надежда Бързакова, срещу заповед № 1684/13.11.2018г., на Зам.кмет на община-Септември, за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА Ф. Фелиск Б., действащ лично и чрез майка си Надежда Бързакова, да заплати на община-Септември, сумата от 1200 (хиляда и двеста) лв. разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.6.2021г.
310 Административно дело No 1314/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на И.Н.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка 17-5313-000047 от 25.04.2017г., на Началник Група „КПДГПА“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Н., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 283244967Н ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1314 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 11.6.2021г.
311 Административно дело No 1318/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Земеделски стопанин Щ.Г.Т. с БУЛСТАТ 112595699, чрез адв.М., против Заповед №ПЗ-З-287 от 23.11.2020 г., издадена от директора на ОДБХ Пазарджик. ОСЪЖДА Земеделски стопанин Щ.Г.Т. *** направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. На вещото лице Й.Н.Г. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 200 лв. с оглед обстоятелството, че същото е извършило определени фактически действия, макар и да не е извършило експертизата. Останалият депозит ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН на жалбоподателя по посочена от него банкова сметка. ***. дело № 1318/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2021г.
312 Административно дело No 1319/2020, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 18.12.2020г.
ОТМЕНЯ обективирания в писмо рег. № 100600-16979 / 13.09.2019 г. отказ на Началника на Сектор „ Пътна полиция „ при ОД на МВР гр. Пазарджик да признае правото на жалбоподателя В.М. Милинов да му бъде издадено поисканото СУМПС поради невъзможността му да удостоверени по надлежния ред завършена образователна степен съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата. ВРЪЩА делото като преписка на Началника на сектор „ПП“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Пазарджик , за ново произнасяне в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията, като се съобрази с указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Пазарджик , да заплати на жалбоподателя В.М.М. с ЕГН ********** ***, представляван от адв. А. ***, със съдебен адрес *** сумата в размер на 1580,00 лв. направени разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.1.2021г.
313 Административно дело No 1325/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А. Станев, понастоящем Затвора Пазарджик, срещу Заповед № Л-1549 от 13.11.2020г. на главен инспектор Динко Динков от Затвора Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1325 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на К.А. Станев, понастоящем Затвора Пазарджик, срещу Заповед № Л-1549 от 13.11.2020г. на главен инспектор Динко Динков от Затвора Пазарджик на Началник Затвора Пазарджик за осъществяване на процедурата по чл. 111, ал. 2 от ЗИНЗС. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.1.2021
Административно дело № 33/2021
ИЗПРАЩА по подсъдност частна жалба с вх. № 18216/23.12.2020 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от К. С. срещу определение № 1811/27.11.2020 г. по адм. дело № 1325/2020 г. на АС – Пазарджик, на Административен съд – Пазарджик, тричленен състав. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на К.А.С.,*** срещу Определение № 1811/27.11.2020 г. по адм. дело № 1325/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.2.2021г.
314 Административно дело No 1326/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя А.К.А. *** за отвод на съдия-докладчик Красимир Лесенски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. *** против Направление за оказване на подкрепа № 20021494/27.10.2020 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ Велинград и мълчалив отказ по подадено заявление с № РА-ВГ/1227 от 30.09.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1326/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.1.2021г.
315 Административно дело No 1330/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.Г.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.К. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0340-000156/19.09.2020 г. на Началник РУ Септември към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1330/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2021г.
316 Административно дело No 1331/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.Г.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 5.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.Г.К. *** против ЗППАМ № 20-0340-000157/19.09.2020 г. на Началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1331/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му пред ВАС Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.1.2021г.
317 Административно дело No 1334/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против Разпореждане № 4506-40-104/12.11.2020 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” към НОИ София. ОСЪЖДА И.Г.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.2.2021г.
318 Административно дело No 1336/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.З.К.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 8459/26.11.2020 г. на И.З.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1336/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на И.З.К..
В законна сила на 31.3.2021г.
319 Административно дело No 1341/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Р.Р. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0310-000124/02.11.2020г. на Началник РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2021г.
320 Административно дело No 1342/2020, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Р.Р. ЕГН ********** ***, против заповед № 20-0310-000125/02.11.2020 г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Началник РУ към ОДМВР Пазарджик – РУ Панагюрище, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 11/ единадесет / месеца, с допуснато предварително изпълнение на заповедта , считано от 30.10.2020 г. и с отнемане свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 01083896 и два броя регистрационни табели на това превозно средство - № РА 059 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172 ал.5 ЗДвП.
В законна сила на 13.2.2021г.
321 Административно наказателно дело (К) No 1343/2020, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № 19-0367-000368/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 19-0367-000368/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Д.Т.Д. ***, за нарушение на чл. 150 от Закона за движението по пътищата, е наложена глоба в размер на 300 лева, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от същия закон. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № 19-0367-000369/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 19-0367-000369/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Д.Т.Д. ***, за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 179, ал. 2, предл. първо от същия закон и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.2.2021г.
322 Административно дело No 1347/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ-1-ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД с ЕИК: 130122712 против Заповед за налагане на санкция № 13/РД-09-1012/05.11.2020 г. на Директор на РЗОК Пазарджик в частта по т.2. ОСЪЖДА „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД с ЕИК: 130122712, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49 да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.4.2021г.
323 Административно дело No 1348/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.П. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20-0367-000193 от 05.11.2020г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от Закона за движението по пътищата, спрямо С.М.П., ЕГН: **********,***, е наложена административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство – товарен автомобил „Нисан Навара“ с рег. № РА3137КМ, за срок от шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА3137КМ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на С.М.П., ЕГН: **********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 26.2.2021г.
324 Административно дело No 1359/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Д.Д. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.12.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.Д.Д. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0310-000114/19.10.2020 г. на Началник РУ – Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. Прекратява административно дело № 1359 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2021г.
325 Административно дело No 1361/2020, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 18.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. А.С. – в момента изтърпяващ наказание „ лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-4576/ 21.10.2010 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията „ гр. София, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на подсъдимия К.А.С. против Заповед № Л-1261/24.09.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик , с която на основание чл. 104 ал.1 във връзка с чл. 101 т.2 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „ извънредно дежурство по поддържане на чистотата и хигиената за срок от седим дни „ за неспазване на чл. 96 т.3 ЗИНЗС , което представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 100 ал.1 във връзка с ал.2 т.1 и т.5 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1361/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението
В законна сила на 16.1.2021г.
326 Административно дело No 1362/2020, VIII състав Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба, на С.И.Т., ЕГН ********** Отказ на Началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР- Пазарджик , с рег. № 100600-18484 от 11.11.2020г., с който му е отказано издаването на справка нарушител/водач от региона, с което може да се яви на психологическо изследване в специализирана лаборатория ОСЪЖДА ОД МВР – ПАЗАРДЖИК да заплати на С.И.Т., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.3.2021г.
327 Административно дело No 1366/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ бездействието на Кмета на Община Велинград – орган по изпълнението, за продължаване на процедурата по искане вх. № 94-00-9884 от 16.10.2020 г., отправено от Г.Д.С. с ЕГН ********** ***, до кмета на Община Велинград, за приключване на процедурата по прилагане на Заповед № 150 от 01.03.1989 г. на Председателя на Общински народен съвет Велинград. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Велинград – орган по изпълнението да продължи процедурата по искане вх. № 94-00-9884 от 16.10.2020 г. на Г.Д.С. с ЕГН ********** ***, за приключване на процедурата по прилагане на Заповед № 150 от 01.03.1989 г. на Председателя на Общински народен съвет Велинград, като ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за извършване на дължимото произнасяне от административния орган, считано от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Г.Д.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.4.2021г.
328 Административно дело No 1369/2020, VI състав Изборен кодекс В.А.Ш. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.А.Ш. против Решение № 182-МИ/06.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия Белово, с което последната е прекратила предсрочно пълномощията на В.А.Ш., обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово на основание чл. 42, ал. 1, т. 5, вр. чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Оставя без уважение искането на В.А.Ш. за присъждане на разноски по делото. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.1.2021г.
329 Административно дело No 1373/2020, VI състав ДОПК Л.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.П.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1373/2020 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 13.4.2021г.
330 Административно дело No 1377/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.М. *** против Заповед № 20-0315-000172/04.11.2020г. на началник на РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е окончателно на основание чл. 172, ал. 5. изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 19.4.2021г.
331 Административно дело No 1380/2020, VII състав ДОПК С.Т.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.В. *** против Решение № 375/25.11.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С200013-023-0003361/09.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1380/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.2.2021г.
332 Административно дело No 1382/2020, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 28.1.2021г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 2228/13.11.2020 г. на Кмета на Община – Пазарджик, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 55155.508837 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 434 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата“ – улица от о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв. 1 по плана на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013 г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 г. в частта, с която е определено равностойно парично обезщетение в размер на 2475 лева на собственика И.А.Т., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 2475 (две хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева на 4520 (четири хиляди петстотин и двадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** *** по компенсация сумата от 214,85 лева (двеста и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.1.2021г.
333 Административно дело No 1383/2020, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.1.2021г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 2227/13.11.2020 г. на Кмета на Община – Пазарджик, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 55155.508837 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 434 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата“ – улица от о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв. 1 по плана на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013 г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 г. в частта, с която е определено равностойно парично обезщетение в размер на 10 850 лева на собственика И.А.Т., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 10 850 (десет хиляди осемстотин и петдесет) лева на 19 816 (деветнадесет хиляди осемстотин и шестнадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** *** по компенсация сумата от 214,85 лева (двеста и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.1.2021г.
334 Административно дело No 1384/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДАНГИ 2011 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от директора – д-р Митев да заплати на „ДАНГИ 2011“ЕООД ЕИК 201835699 със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.“Симеон Велики“№7 представлявано от управителя Славов , сумата от 550 лева , имуществени вреди, причинени в резултат на незаконосъобразен административен акт – НП №89/24.04.2018г., отменен по съответния ред от РС Пазарджик с Решение постановено по АНД 804/18г. по описа на РС Пазарджик,потвърдено с Решение постановено по КАНД № 1111/18г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от директора – д-р Митев да заплати на „ДАНГИ 2011“ЕООД ЕИК 201835699 със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.“Симеон Велики“№7 представлявано от управителя Славов , чрез адв.К. със съдебен адрес и адрес за призоваване гр.Пазарджик, ул.“Хан Крум“1а,ет.2, офис 11 – процесуален представител направените по настоящото дело разноски в размер на 550 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.3.2021г.
335 Административно дело No 1390/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-НИКОЛАЙ ТЕРЗИЙСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба на „Венита-Н.Т.“ ЕООД с ЕИК 202867017, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 61, представлявано от Н.Г.Т. против Заповед № ФК-702-0075624/03.11.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на юрисконсулт Колева като пълномощник на ЦУ на НАП с искане за присъждане на разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1390/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.4.2021
Административно дело № 2981/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4878 от 16.04.2021 г. на ВАС София Осмо отд. по адм. д. № 2981/2021 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2981 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд, осмо отделение. ИЗПРАЩА частната жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП против определение № 189 от 29.01.2021 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 1390 по описа за 2020 г., на Административен съд - Пазарджик за разглеждането й по реда на чл. 248 от ГПК. Определението не полежи на обжалване.
В законна сила на 20.7.2021г.
336 Административно дело No 1391/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на И.Е.Б.,*** против Мълчалив отказ на кмета на Община Раковски по подадено Заявление за достъп до обществен информация УРИ 1606387789300/26.11.2020. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1391/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.Б.,*** за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 7.6.2021г.
337 Административно дело No 1392/2020, II състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмета на община Родопи, обл. Пловдив за предоставяне на достъп до обществена информация, по Заявление УРИ № 1606387822544 от 26.11.2020г., подадено от Б. ***. ВРЪЩА Заявление УРИ № 1606387822544 от 26.11.2020г., подадено от И.Е.Б.,***, на Кмета на община Родопи, обл. Пловдив за произнасяне по същото, при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Хитрино, обл. Шумен, с.Хитрино, ул.“Възраждане“ №45, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.3.2021г.
338 Административно дело No 1393/2020, I състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Б. с ЕГН ********** *** против Мълчалив отказ на кмета на община Съединение по заявление за достъп до обществена информация № УРИ1606387976748/ 26.11.2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1393/20 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на И.Е.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 110 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.2.2021г.
339 Административно дело No 1394/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на И.Е.Б.,*** против Мълчалив отказ на кмета на Община Сопот по подадено Заявление за достъп до обществен информация УРИ 1606387885715/26.11.2020г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1394/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Община Сопот да заплати на И.Е.Б. *** сторените по делото разноски за държавна такса в размер на 10(десет) лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.Б.,*** за присъждане на съдебни разноски по делото в размер на 500 лева за адвокатска защита и съдействие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 13.7.2021г.
340 Административно дело No 1396/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение от 25.11.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 г.“ - гл. директор на ГД „ОПОС“ към МОСВ. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 35 сумата в размер на 7720,63 лв. (седем хиляди седемстотин и двадесет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.7.2021
Административно дело № 5005/2021
РЕШЕНИЕ № 7995 ОТ 01.07.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АД № 5005/2021 Г. - ОТМЕНЯ решение № 186/05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1396/2020г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Велингард срещу решение от 25.11.2020г., на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в министерство на околната среда и водите, с което на община Велинград е наложена финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО за допустими за финансиране разходи, представляващи средства от ЕСИФ от стойността на договор № 800/26.10.2020г., с изпълнител „Балканика енерджи“ АД. ОТМЕНЯ решение № 186/05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1396/2020г. на Административен съд – Пазарджик, в частта за разноските, с което е осъдено Министерство на околната среда и водите да заплати в полза на община Велинград сума в размер на 7 720.63лв. /седем хиляди седемстотин и двадесет и 0.63/. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати в полза на Министерството на околната среда и водите, сума в размер на 2 100лв. /две хиляди и сто/, разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.7.2021г.
341 Административно дело No 1398/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.А. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. ***, чрез адв. Д.Д., съдържаща искане съдът да задължи по реда на Раздел II, глава XV от АПК, Началника на РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик да отмени своя Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000265 от 19.12.2019 г. поради отпадане на основанията за прилагането й. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1398/20 г.. по описа на Административен съд – Пазарджик,осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 20.3.2021г.
342 Административно дело No 1399/2020, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ДИРЕКТОР НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № 5705/2/05.10.2015 г. на За Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1399/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен съдебен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
343 Административно дело No 1400/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Ф.,
А.С.Ф.,
С.А.Ф.
НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД 14-2662 от 06.11.2020 г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 172, ал. 1, във връзка с чл. 171, т. 6 и чл. 172, ал. 2, т. 6 от Закон за движението по пътищата – временно спиране на дейността на контролно технически пункт ЕТ „С.Ф.-54“, чрез отнемане на индивидуални печати и карти за достъп до информационната система на А.С.Ф., ЕГН ********** – печат № 424-4 и карта № 6569 и С. Алиосманов Ф., ЕГН: ********** – печат № 424-1 и карта № 6570, до отстраняване на нарушението. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на ЕТ „С.Ф.“, ЕИК 112054715 със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Пушкин“ № 1, представлявано от С.Ф. – управител, сторените по делото разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на А.С.Ф. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 (десет) лева. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на С.А.Ф. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 (десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.3.2021г.
344 Частно административно дело No 1416/2020, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.Н.Ц.,
П.А.Б.,
Б.С.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.12.2020г.
Оставя без разглеждане на П.Н.Ц., П.А.Б. и Б.С.М., в качеството им на общински съветници и на граждани на община Септември против Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, съдържащо се в т. 3 от Решение от 15.12.2020 г., прието от Общински съвет – Септември, с което се решава да се поеме от общината безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер до 2 656 800 лв. и прекратява административно дело № 1416 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2021г.
345 Административно дело No 1418/2020, IX състав Закон за защита от дискриминация А.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 61/ 18.01.2021 г. , постановено от петчленен заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация по преписка № 717 / 2019 г. образувана по жалба вх. № 44-002854/10.09.2019 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-3183/09.10.2019 г. подадени от А.К.А. *** - с което производството пред комисията е прекратено и ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество. ОСТАВЯ без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на А.К.А. *** в останалата й част и прекратява производството по настоящото дело в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2021г.
346 Частно административно дело (К) No 1419/2020, XI състав Частни КАНД и КАД Д.Д.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д.Д.М., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Определение № 1480/07.10.2020 г., постановено по адм. дело № 922/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1419/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
347 Административно дело (К) No 1426/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Д.Р.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ определението си от 10.03.2021г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 1426/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик - касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2021г.
348 Административно дело No 1427/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 300 /триста / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 72/2017 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 16-0367-001810 от 21.10.2016 г. на Началника на РУ Велинград, както и законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, от които 10 лева държавна такса и 300 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.3.2021г.
349 Административно дело No 1428/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.2.2021г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР – ПАЗАРДЖИК , представлявана от Директора ст. Комисар Ивайло Тишев , с адрес за призоваване : гр. Пазарджик, пл. „Съединение „ № 3 да залати на Н.Х.Н. ЕГН ********** с адрес *** действащ чрез адв. В. П. от ПАК , със съдебен адрес *** сумата в общ размер от 600,00 лв. / шестотин лева /, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от заплатено адвокатско възнаграждение, причинени от отменено по съдебен ред НП № 16-0367-001677/21.10.2016 г. на Началник група при ОДМВР Пазарджик , РУ -Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба 21.12.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР – ПАЗАРДЖИК , представлявана от Директора ст. Комисар Ивайло Тишев , с адрес за призоваване : гр. Пазарджик, пл. „Съединение „ № 3 да залати на Н.Х.Н. ЕГН ********** с адрес *** действащ чрез адв. В. П. от ПАК , със съдебен адрес *** сумата в размер на 310,00 лв. /триста и десет лева/, представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.3.2021г.
350 Административно дело No 1433/2020, V състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.3.2021г.
Отменя Решение № Ц1021-12-173#1/25.11.2020 г., издадено от директора на Териториалното поделение на НОИ - Пазарджик, с което е спряно производството по жалба с вх. № Ц1012-12-173 от 26.10.2020 г. на Г.Д.Г. *** срещу Разпореждане № 121-00-5204-4 от 01.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, до приключване на образуваното друго административно производство, имащо съществено значение за решаването на спора в спряното производство. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.4.2021
Административно дело № 4289/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5325 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 4289/ 2021 г. на ВАС- Шесто отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4289/2021 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд – Пазарджик, за произнасяне по частна жалба, имаща характер на молба с правно основание чл. 248 от ГПК, на Г.Д.Г., с. Оборище, подадена чрез процесуалния му представител адв. Б., за допълване на Решение № 200/10.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1433/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта му за разноските. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2021г.
351 Административно дело No 1435/2020, XIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 4.6.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по АД № 1435/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1435/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2021г.
352 Административно дело No 1440/2020, VII състав ДОПК М.А.М. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПО ПРИХОДИТЕ В ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 3.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М. с ЕГН ********** *** против Заповед № Р-16001620003830-023-001/30.11.2020 г., издадена от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив, сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.34, ал.7 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2021г.
353 Административно дело No 1441/2020, VIII състав Кодекс на труда А.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Д., ЕГН ********** против Разпореждане № ИЗХ 20076979/11.11.2020 г., издадено от директор дирекция "Инспекция по труда"-Стара Загора, с което е прекратен трудов договор, сключен между „БУЛНЕКСТУР“ ЕООД и А.М.Д., считано от 23.10.2020 г.. ОСЪЖДА А.М.Д., ЕГН **********, да заплати на да заплати на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" сумата от 100 лв. разноски. Решението подлежи на обжалване от страните пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.6.2021г.
354 Административно дело No 1444/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Ф. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.2.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1444/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника пред ВАС.
В законна сила на 27.2.2021г.
355 Административно дело No 1445/2020, II състав ДОПК МЪРФИ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 389 от 04.12.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите с което е оставена без уважение жалба вх. №70-00-11716 от 20.11.2020г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив, регистрирана в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик под №13/РД- 16-244 от 20.11.2020г., подадена от „Мърфи ойл“ ЕООД и потвърдените с него Разпореждане за отказ за спиране на принудително изпълнение изх. № С200013-026-0054982 от 19.11.2020г. издадено от Петко Тодовичин на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик и мълчалив отказ за отмяна на наложената по изпълнително дело №13110000487/2011г. по описа на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, офис Пазарджик, възбрана на недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Златица“ местност „Атичар“, с идентификатор 55155.12.114 по схема №5871 от 17.11.2009г., издадена от служба геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик, с трайно предназначение на територията - земеделска земя и начин на трайно ползване - за автогараж, с площ 4218кв.м., в едно с построената в него сграда с идентификатор 55155.12.114.1 , застроена площ от 432 кв.м. ВРЪЩА преписката на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция, офис Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 13/Рд-16-241, подадено от 18.11.2020 г. от „Мърфи – Ойл“ ЕООД, при съблюдаване на указанията дадени в настоящото решение ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на Мърфи – Ойл“ ЕООД, ЕИК 112586390, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза“, № 137, ет. 5, ап. 7, сумата от 1450,00лв.(хиляда четиристотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2021г.
356 Административно дело No 1446/2020, IX състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Н.Ц.,
Б.С.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 20.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Ц. и Б.С.М. – като общински съветници при Общински съвет на Община Септември , както и в лично качество , като жители на Община Септември и част от местната общност , всички със съдебен адрес ***, офис 1 за адв. Н. Б. против Решение № 406 / 15.12.2020 г. , прието от Общински съвет при Община Септември , с което се решава да се поеме от Общината нов безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2656800,00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1446/2020 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.2.2021г.
357 Административно дело No 1448/2020, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.3.2021г.
Обявява нищожността на Заповед № 86/08.02.2010 г. на кмета на община Пещера в частта й по т. 1, с която е отнето придобитото на 19.10.2001 г. с договор за замяна от „Перистера“ ООД, гр. Пещера право на строеж върху УПИ II – Търговия и офиси, кв. 110 по ПУП на гр. Пещера в размер на 72 кв.м. за изграждане на триетажна сграда за търговия и офиси и в частта й по т. 2, с която е обявено за нищожно Допълнително споразумение от 24.09.2007 г. към посочения договор за замяна, сключено между Община Пещера и „Булмак“ ЕООД, гр. Пазарджик. Оставя без разглеждане жалбата на „Никан Лайн Груп“ ООД, ЕИК 112056417 против Заповед № 86/08.02.2010 г. на кмета на община Пещера, в частта й по т. 3, с която са дадени нареждания на главния архитект да не издава скица-виза за проектиране, да не издава и подписва удостоверение за описание на имота, да не одобрява архитектурен проект, да не издава строително разрешение или презаверява такова и в частта й по т. 4, с която е наредено на директора на Дирекция „ОСМП“ да направи необходимото вписване в акта за общинска собственост и прекратява делото в тази му част. Осъжда „Никан Лайн Груп“ ООД, ЕИК 112056417 да заплати на община Пещера разноски по делото в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.3.2021г.
358 Административно дело No 1451/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20 ооо,оолв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.01.2016г. до 27.06.2019г., за които се твърди че са били претирпени в резултат на отказа на началника на затвора да замени режима на изтърпяване на наказанието от „специален“ в по- лек и държането на ищеца постоянно заключен в килията му. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1451/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.7.2021
Преписка № 5086/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ входящ № 5086/16.04.2021 на ВАС ИЗПРАЩА частна жалба с вх. 5086/16.04.2021 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от К. И. срещу определение № 247/08.02.2021 г. по адм. дело № 1451/2020 г. на АС – Пазарджик, на Административен съд – Пазарджик, тричленен съдебен състав, по подсъдност. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1150/6.7.2021г. по АД 486/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІІ състав О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 247/08.02.2021 г. по адм. дело № 1451/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.7.2021г.
359 Административно дело No 1452/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.А.Ю. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 359 от 16.12.2020г. на Общински съвет Велинград, с което се възобновява производството по приемане на Решение № 133 от 30.05.2019г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Велинград ; отменя се Решение № 133 от 30.05.2019г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр.Велинград, с всички произтичащи от това правни последици; възлага се на Главния Архитект да отмени Удостоверение № 601 от 27.06.2019г. и скица №314 от 27.06.2019г. по чл.13, ал.5 ППЗСПЗЗ и се възлага на Кмета на Община Велинград да отмени Заповед №304 от 21.02.2020г. след отмяна на Решение № Д188 от 23.08.2019г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград, да заплати на А.А.Ю., ЕГН:**********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.4.2021г.
360 Административно дело No 1455/2020, VI състав КСО Ю.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1012-182#1/01.12.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №122-00-1610-3/16.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик да заплати на Ю.А.Р. сумата 460 (четиристотин и шестдесет) лв., представляваща направени по делото разноски; ИЗПРАЩА преписката на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик за ново произнасяне по същество при спазване на дадените в мотивите на решението указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението, на основание чл.119 от КСО, във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 25.5.2021г.
361 Административно дело No 1458/2020, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.1.2021г.
Освобождава Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на делото. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Н.Н.А., с която е направил искане съдът да нареди преустановяване на твърдяно незаконосъобразно бездействие на началника на Затвор – Пазарджик да му осигури поставяне на котлон и малка фурна за ползване в обособено помещение в затвора по подадена от жалбоподателя молба от 10.12.2020 г. Прекратява административно дело № 1458 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.4.2021
Преписка № 2110/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ по входящ № 2110 от 10.02.2021 София,Върховният административен съд на Република България - ИЗПРАЩА по подсъдност частна жалба с вх. № 2110/10.02.2021 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Н. А. срещу определение № 89/18.01.2021 г. по адм. дело № 1458/2020 г. на Административен съд – Пазарджик, на Административен съд – Пазарджик, тричленен съдебен състав. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на ч.к.а.х. дело № 181/20021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 89/18.01.2021 г. по адм. дело № 1458/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2021г.
362 Административно дело No 1/2021, II състав Закон за закрила на детето А.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД/Д-РА от 11.12.2020г., издадена от Иванка Атанасова Гагова – Пачева, изпълняваща длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пазарджик, към Агенцията за социално подпомагане, с която на основание чл. 25, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето е наредено временно настаняване на С.А.анетова М., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, с майка А.Й.М., баща неизвестен, в професионално приемно семейство на Ангелина Иванова Димитрова, утвърдена със Заповед № 13-РДСП-0029 от 20.11.2020 г. на Директора на РДСП, Пазарджик, до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
363 Административно дело No 10/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРКО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-07-423/09.12.2020 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Белово“ за обявяване на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач за продажба на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2111, подотдел 277п от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на тръжната процедура, при спазването на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП ДГС „Белово“ да заплати на „Варко груп“ ЕООД с ЕИК: 203376084, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 53 сторените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.4.2021г.
364 Административно дело No 11/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ДК-02-ПЗ-4/02.11.2020 г. на началника на РДНСК – Пазарджик. ОСЪЖДА Д.Н.С. с ЕГН ********** ***, представлявана от Началника на РДНСК съдебни разноски, съставляващи възнаграждение за юрисконсулт, на стойност от 100 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните ведно със съобщението.
В законна сила на 28.5.2021г.
365 Административно дело No 16/2021, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ С.В.-С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.В., регистрирана като едноличен търговец с фирма „С.В. – СИСИ“, ЕИК 112055429, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Отец Паисий“, № 4, с посочен съдебен адрес ***, адв. Минев, против Ревизионен акт № Р-16001320002749-091-001 от 24.09.2020г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност началник сектор в Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Евгени Стефанов Цончев, на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията, в частта му потвърдена с Решение № Х 606 от 04.12.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с която спрямо едноличния търговец за отчетен период от 01.06.2019г. до 30.06.2019г. са определени допълнителни задължения по ЗДДС за внасяне в бюджета в размер на 14628,52лв. и са начислени съответни лихви за просрочие в размер на 1786,22лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 13.2.2021г.
366 Административно дело No 18/2021, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.С.Д. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта, в която с която не се одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и се прекратява процедурата за провеждане на търг за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1.950 дка. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите за решаване на въпроса по същество за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1.950 дка, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите София да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сторените разноски в производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.6.2021
Административно дело № 4906/2021
ОТМЕНЯ решение № 197/10.03.2021 г., постановено по адм. дело № 18/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д Дим срещу заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите. ОСЪЖДА Д. Ди,ЕГН *** да заплати на Министерството на земеделието, храните и горите да заплати сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева разноски по делото, представляващи държавна такса и юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ Не съм съгласен със становището на мнозинството от тричленния съдебен състав, изразено в постановеното решение по делото, относно тълкуването на разпоредбата на чл. 106, ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. Считам за правилни изводите на първостепенния съд в насока, че след като законодателят не е посочил изрично, че не се допускат за участие в търга кандидати, чиито заявления не отговарят на изискванията по чл.106, ал. 13, във връзка с ал. 12 от ППЗСПЗЗ, то в конкретния случай процедурата е била спазена, като са се явили двама кандидати, които са подали заявления, отговарящи на поставените условия в чл.106, ал. 9 от Правилника. Този извод се подкрепя и от съвкупния анализ на посочените разпоредби във взаимовръзката им с тези на чл. 106, ал. 10 и ал. 11 от ППЗСПЗЗ. Съобразно разпоредбата на чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, в приложимата редакция към ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 3.10.2017 г. /към датата на отриване на тръжната процедура със заповед № РД-06-123/12.06.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" - Пазарджик/, търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие, като правилникът не обвързва провеждането му с броя на допуснатите кандидати, а с броя на заявителите. Аргумент в тази насока е и нормата на чл. 106, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, съгласно която при явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване. Подобно законодателно разрешение има за цел да уреди начина на процедиране при търг, открит за няколко имота и само едно предложение за конкретен имот, като не третира имотите като отделни обособени позиции. Действително, целта на провеждане на тръжната процедура е получаване на по-висока цена от продажбата на земеделски
В законна сила на 18.6.2021г.
367 Административно дело No 19/2021, IX състав Закон за закрила на детето П.Ц.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 1304-94П-00-0023 от 05.01.2021 г. по регистрационна номерация на А“СП“, Д „СП“ Панагюрище, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 19/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на настоящето дело подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила на 27.1.2021г.
368 Административно дело No 20/2021, III състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л. *** против отказ на ОП „Чистота“ гр. Панагюрище за достъп до обществена информация, обективиран в писмо с изх. № 874/23.12.2020 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.4.2021г.
369 Административно дело No 28/2021, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Г.Б.Н. НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42650 Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Б.Н. Заповед № ЛС-28/07.12.2020г. на началник на военно формирование 42650 за налагане на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение". ОСЪЖДА Военно формирование 42650 да заплати на Г.Б.Н. *** разноски по делото в размер на 710(седемстотин и десет) лв. Решението е окончателно на основание чл. 251 от ЗОВСРБ и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2021г.
370 Частно административно дело (К) No 33/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на К.А.С.,*** срещу Определение № 1811/27.11.2020 г. по адм. дело № 1325/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.2.2021г.
371 Административно дело No 35/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Л.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КЪМ СДВР ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4332-005822/31.08.2017 г. на Началник отдел „Пътна полиция“ към СДВР. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 12.3.2021г.
372 Административно дело No 36/2021, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.К.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена в Административен съд Пазарджик от С.Н.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 36 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.2.2021г.
373 Административно дело No 37/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 21-1006-000005/04.01.2021 г. издадена на основание чл.171, т.2а, от ЗДвП, от Началник група при ОДМВР –Пазарджик , Сектор ПП, с която спрямо М.Г.Х. ЕГН ********** с адрес ***, е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са отнети свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 0106443785 и два броя регистрационни табели № РА 9912КР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М.Г.Х. ЕГН ********** с адрес ***, представлявана от адв. К.П.Д. *** ,офис № направените деловодни разноски в производството в размер на 555,00/петстотин петдесет и път / лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Пазарджик в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 9.4.2021г.
374 Административно дело No 38/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.У. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.У.,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0367-000223/29.12.2020 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Д.И.У.,*** сумата от 440 лв/четиристотин и четиридесет лева/ разноски. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 4.3.2021г.
375 Административно дело No 39/2021, VII състав КСО Г.С.Б. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Б. ***№ 276/1301.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба и уточнение от Г.С.Б. *** на директора на ТП на НОИ Пазарджик, за извършване на проверка и евентуално упражняване на правомощията му по чл. 349 от КСО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.3.2021г.
376 Административно дело No 42/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.З.К.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 306/13.01.2021 г. на И.З.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 42/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на И.З.К..
В законна сила на 4.3.2021г.
377 Административно дело No 44/2021, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.А.А., ЕГН:**********,***, срещу Заповед № 2416 от 10.12.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията е разпоредено, да се премахне незаконен строеж „Жилищна сграда“, собственост Н.А.А.,*** по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик и частично попадаща в улица с о.т. 20 – о.т. 21. ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН:**********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв. /сто лева/, представляваща юрисконсулско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.7.2021г.
378 Административно дело No 45/2021, VIII състав КСО Н.Н.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Н.С., ЕГН ********** *** Акт за прекратяване с № Ц1054-12-31#2/23.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик за произнасяне по жалбата на Н.Н.С. съгласно мотивите на настоящото определение. ОСЪЖДА ТП на НОИ- Пазарджик да заплати на Н.Н.С. сумата от 200 лв. разноски за водене на делото. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2021г.
379 Административно дело No 46/2021, IX състав ДОПК М.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.3.2021г.
По жалба на М.Н.Ч. ЕГН ********** *** и с адрес за кореспонденция : гр. Велинград , ул. „Братя Кръстини „ № 30 , чрез процесуален представител адв. Магдалена А. *** ОТМЕНЯ решение № 401/16.12.2020 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, по жалба вх. № 94-00-7762/ 03.12.2020 г. по регистъра на ТД на НАП – Пловдив , както и Разпореждане с вх. № С200013-137-0009239/19.112020 г. , издадено от Христина Дойчева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за произнасяне в 14-дневен срок, съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на решението. ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на М.Н.Ч. ЕГН ********** *** и с адрес за кореспонденция : гр. Велинград , ул. „Братя Кръстини „ № 30 , чрез процесуален представител адв. Магдалена А. *** сума в размер на 340,00 лв. сторени по делото разноски. Решението на основание чл. 268 ал.2 ДОПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2021г.
380 Административно дело No 48/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.М., ЕГН ********** с адрес: ***, против Заповед № 20-1006-000812/09.12.2020 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.3.2021г.
381 Административно наказателно дело (К) No 49/2021, X състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Възобновява административнонаказателното производство по електронен фиш за налагане на глоба серия К с бланков № 2902122 на началника на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отменя електронен фиш за налагане на глоба серия К с бланков № 2902122 на началника на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 22.3.2021г.
382 Административно дело No 56/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.Г. Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-187/14.01.2021 г. на началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Пазарджик, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Пловдив към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Л.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 510(петстотин и десет) лева разноски пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.7.2021г.
383 Административно дело No 63/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 21-1006-000007/04.01.2021 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС – лек автомобил ***, за срок от 6 (шест) месеца, считано от 03.01.2021 г. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на И.Г.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.5.2021г.
384 Административно дело No 64/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.К. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-1006-000006 от 04.01.2020 година, издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 11.5.2021г.
385 Административно дело No 68/2021, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФЕРМА ОВИС ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ферма Овис" ООД, с ЕИК 201796144 срещу Акт № 01-163-2600/1 от 04.01.2021 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директор ОД ДФЗ Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА "Ферма Овис" ООД, ЕИК 201796144, със седалище и адрес на управление с. Дюлево, общ. Стрелча, област Пазарджик, представлявано от управител Д. Ф. да заплати на Държавен фонд "Земеделие", гр. Пловдив разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.7.2021г.
386 Административно дело No 69/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.5.2021г.
Отхвърля жалбата, подадена от Н.М.И. ***, чрез адв.П.Г. против Заповед № 2519/30.12.2020г. издадена от Кмета на Община Пазарджик, с която заповед е наредено да се спре изпълнението на строеж „Жилищна сграда в строеж“, с адрес с.Огняново, ул.“Бузлуджа“№8“б“. Осъжда Н.М.И. *** да заплати на Община Пазарджик, разноски по делото в размер на 100, 00 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 29.5.2021г.
387 Административно дело No 70/2021, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 628 от 21.01.2021г. на А.С.М., ЕГН **********,*** ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 70 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 20.5.2021
Преписка № 6655/2021
ИЗПРАЩАМ жалба с вх. № 6655/2021 г. по описа на ВАС, ведно с делото, на първоинстанционния съд за извършване на прецизна проверка по реда на чл. 213а, ал. 1 от АПК при съобразяване на разпоредбата на чл. 213а, ал. 1, изр. последно от АПК.
В законна сила на 4.3.2021г.
388 Административно дело No 71/2021, II състав ДОПК Й.Т.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 07.01.2021г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите с което Жалбата вх. № 70-00-18445 от 11.12.2020г. на Й.Т.Ч. срещу Ревизионен акт № Р-16001317003776-091-001 от 08.01.2018 г. и Ревизионен акт за поправка № П-16001318029339-003-001 от 22.02.2018г. е оставена без разглеждане, а производството по административно обжалване на двата акта е прекратено(съобразно допълнително направената конкретизация на жалбата от 28.01.2021г... ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив за произнасяне по Жалбата вх. № 70-00-18445 от 11.12.2020г. на Й.Т.Ч. срещу Ревизионен акт № Р-16001317003776-091-001 от 08.01.2018 г. и Ревизионен акт за поправка № П-16001318029339-003-001 от 22.02.2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните..

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.6.2021
Административно дело № 4857/2021
В законна сила на 24.6.2021г.
389 Частно административно дело (К) No 73/2021, XII състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. – в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик против определение № 1303 / 03.09.2020 г. по адм. дело № 907/2020 г. на административен съд гр. Пазарджик като нередовна и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73/2021 година по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Пазарджишки административен съд.
В законна сила на 26.2.2021г.
390 Административно дело No 77/2021, IX състав КСО И.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-175/29.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр.Бургас , с което е потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-0127759/17.11.2020 година, на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр.Бургас , с което на основание чл.40 ал.3 КСО и чл. 47 ал.1 от НПОПДОО е отказано на И.К.Г. ЕГН ********** с адрес *** отпускането на парично обезщетение по болничен лист № Е2020183799 за временна неработоспособност за периода от 15.10.2020 г. до 28.10.2020 г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона , дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на И.К.Г. ЕГН ********** с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 510,00лв. /петстотин и десет лв./ Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 18.6.2021г.
391 Административно дело No 78/2021, VI състав КСО Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-172/21.12.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-01427060 на ръководител по изплащането на обезщетения и помощите, с което на основание чл. 40, ал.3 от КСО и чл. 47 ал.1 от НПОПДОО е отказано отпускането на парично обезщетение по болничен лист № Е20201807932 за временна неработоспособност за периода от 28.07.2020 г. до 21.08.2020 г. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона , дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на Н.З.П.,*** съдебно-деловодни разноски в размер на 510лв. /петстотин и десет лв./ Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване - чл.119 от КСО във вр. с чл.117, ал.1, т.2, б. "е" от КСО.
В законна сила на 14.6.2021г.
392 Административно дело No 79/2021, III състав КСО Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1040-02-173/21.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдил Разпореждане № О-02-000-00-01427061/16.11.2020 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Бургас да заплати на Н.З.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 лв. (шестстотин и десет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2021г.
393 Административно дело No 81/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Р.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-109 от 15.01.2021 г. на Началник Затвора Пазарджик, с която на Д.Р.А. е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия“. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София да заплати на Д.Р.А., ЕГН:**********,***, сумата от 10 (десет) лева, извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред три членен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от днес.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2021
Административно дело № 233/2021
РЕШЕНИЕ № 344 от 22.04.2021 г. по адм. дело № 233/ 2021 г. на Административен съд – Пазарджик, ХІІ-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 27.01.2021 г., постановено по адм. дело № 81/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати по сметка на ПАдмС държавна такса в размер на 70,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 22.4.2021г.
394 Административно дело No 82/2021, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Г.Ш., ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 186/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-003674/15.10.2018г. началник група сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.01.2021 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Г.Ш., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.5.2021г.
395 Административно дело No 83/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2021г.
ОТМЕНЯ действията на Началника на Затвора - Пазарджик, по задържане и непредоставяне на достъп до „аудио плейър - без записващо устройство“, заявен от Д.Г.А. за получаване с писмена молба от 14.12.2020 г. и с изразено положително мнение от инспектор Петров. ПОСТАНОВЯВА един брой „аудио плейър - без записващо устройство“ да бъде предоставен на Д.Г.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик. Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на същия съд в 7 (седем) дневен срок считано от днес. Препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.5.2021
Административно дело № 387/2021
Решение № 452 от 28.05.2021г. на ПАС, X - ти състав по КАД № 387/2021г. - ОСТАВЯ в сила решение № 89/11.02.2021 г., постановено по АД № 83/2021 по описа за 2021 г., на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.5.2021г.
396 Административно дело No 85/2021, I състав ДОПК З.Д.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.А. *** Решение № 1/06-01.2021г. издадено от Венелин Найденов – Директор на ТД на НАП –Пловдив, с което е оставена без уважение ЖАЛБА с вх. № 94-00-8229/29.12.2020г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив /вх. № С200013-000-0601267/29.12.2020г. на Офис-Пазарджик/, подадена от З.Д.А., ЕГН **********,*** срещу Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик . ВРЪЩА преписката на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив за изпълнение на дадените в съдебното решение задължителни указания по прилагането на закона, относно отписване на задълженията по Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик поради погасяване по давност. Оставя жалбата на З.Д.А. *** в останалата част без разглеждане като недопустима, като по искането за отпадане на задължение възникнало във връзка с издадено НП от Агенция Митници на 24.04.2017г., следва да се произнесе административния орган. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2021г.
397 Административно дело No 86/2021, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя д-р Жеко Чешмеджиев, подадена чрез юрк. Георгиев, против Заповед № 13/РД-09-1043/20.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/2021 година по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2021г.
398 Административно дело No 95/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 1/04.01.2021г. издадена от Кмета на Община Пазарджик, с която заповед е наредено да се премахне незаконен строеж „Жилищна сграда в строеж“, с адрес с.Огняново, ул.“Бузлуджа“№8“б“. ОСЪЖДА Н.М.И. с ЕГН ********** *** да заплати съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100/сто/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
В законна сила на 29.5.2021г.
399 Административно дело No 107/2021, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ТИТ ТРЕЙД ООД,
ЕТ Т.М.-А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков и ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 107 по описа на АС Пазарджик за 2021 г. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков, 650 /шестстотин и петдесет/ лева разноски. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а, 650 /шестстотин и петдесет/ лева, извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 13.8.2021г.
400 Административно дело No 109/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МАГИ КОМ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Маги Ком 1“ ЕООД с ЕИК 202784026, със седалище и адрес на управление с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. „Георги Димитров“ № 13, представлявано от Димитър Георгиев Игнатов против Заповед № ФК-481-0077504/31.08.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 133/06.10.2020 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 109/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.3.2021г.
401 Административно дело No 112/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.5.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-1006-000032 от 18.01.2021г. на Началник група, Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо С.И.Д., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство, лек автомобил „Мерцедес С 350“ с рег. № СВ2776КТ за срок от шест месеца, като са отнети Свидетелство за регистрация на МПС № 010347727 и два броя регистрационни табели с рег. № СВ2776КТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на С.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.5.2021г.
402 Административно дело No 122/2021, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Ю.В.А., ЕГН: **********,***, офис 1, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 42 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г., в производството по които е отменен Електронен фиш, серия К, № 1023163 на ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.02.2021г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Ю.В.А., ЕГН: **********,***, офис 1, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 21.4.2021г.
403 Административно дело No 123/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2021г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № 138/13.01.2021г. на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ Ж-14/08.11.2021г. на Н. Азис срещу Заповед № Л-1727/18.12.2020г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 123/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 4.8.2021г.
404 Административно дело No 125/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. А.С. – в момента изтърпяващ наказание „ лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-1261/24.09.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик , с която на основание чл. 101 т.2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 102 ЗИНЗС , във връзка с чл. 105 ал.1 ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „ извънредно дежурство по поддържане на чистотата и хигиената за срок от седим дни „ за неспазване на чл. 96 т.3 ЗИНЗС , което представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 100 ал.1 във връзка с ал.2 т.1 и т.5 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 125/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 6.3.2021г.
405 Частно административно дело No 126/2021, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 8.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Д.К. с ЕГН ********** ***, подадено чрез адв. А. *** против неоснователни действия на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, за задържане на издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2021г.
406 Административно дело No 132/2021, VII състав ДОПК Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на Г.А.Г. *** против Решение № 350/29.10.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане за отказ за погасяване по давност изх. № С200013-137-0006616/30.07.2020 г., издадено от гл. публичен изпълнител. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за заплащане на разноски за процесуално представителство на ТД на НАП Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.3.2021г.
407 Административно дело No 140/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Т.,***, чез адв. С.С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0310-000004/11.01.2021 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
408 Административно дело No 141/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Т. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Т.,***, чез адв. С.С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0310-000005/11.01.2021 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
409 Административно дело No 144/2021, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДП НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.6.2021г.
Съдът счита, че настоящото производство следва да бъде прекратено, тъй като по делото, на основание чл. 155, ал. 1 от АПК, е постъпила молба за оттегляне на жалбата от страна на процесуалния представител на жалбоподателя. По делото липсва искане за присъждане на разноски от страна на ответника или заинтересованата страна. Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДП „Научно-производствен център“ с ЕИК 205407678, против Заповед № 18-579/15.01.2021 г. на Началника на СГКК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 144/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2021г.
410 Административно дело No 149/2021, VIII състав Изборен кодекс Д.К.Х. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Х. *** против Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември, с което на основание чл.87, ал.1, т.1 във вр. с чл. 30 от Изборния кодекс, чл.463 от същия кодекс, във р. с чл.42, ал.1, т.5 и ал.5 от ЗМСМА, ОИК- Септември е прекратила предсрочно пълномощията на Д.К.Х., обявен за избран за кмет на с. Ветрен дол, общ. Септември. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.4.2021
Административно дело № 3331/2021
Определение № 4996 от 20.04.2021г. на ВАС - софия, Трето отделеншие по АД № 3331/2021г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К. ***, против решение № 171 от 01.03.2021г., постановено по административно дело № 149 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021г., 8 състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3331/2021 г. по описа на Върховния административен съд, Трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2021г.
411 Административно дело No 154/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Я.А. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Я.А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 21-0340-000020/27.01.2021 на Началника на РУ - Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2021г.
412 Административно дело No 155/2021, IX състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.Д.Г. ЕГН ********** *** , представляван от адв. П.Б.Б. *** , със съдебен адрес *** против Решение № Ц1012-12-173#3/15.01.2021 г. , издадено от Миглена Христова Кемерова , действаща за директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик., с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-5204-44/01.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица , с което съответно е отменено Разпореждане № 121-00-5204/30.07.2020 г. – като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** *** , представлявано от адв. П.Б.Б. *** , със съдебен адрес *** да заплати на ТП на НОИ -Пазарджик разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 8.7.2021
Административно дело № 6644/2021
Разпореждане № 8305 от 08.07.2021г. на ВАсС - София, шесто отделение по АД № 6644/2021г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.Д.Г. срещу решение № 322 от 21.04.2021 г., постановено по адм. дело № 155 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6644 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 21.7.2021г.
413 Административно дело No 156/2021, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Х.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.5.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на П.Х.Ш. *** сумата от 300 /триста / лева представляваща парично обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди – негативни емоции и тревоги за времето от 28.08.2017 г. – 10.06.2019 г. в резултат от наказателно постановление № 17-0340-000204, издадено от Началника на РУ Септември към ОДМВР Пазарджик, отменено със съдебно решение № 1262/10.06.2019 г. по кнахд № 993/2019 г. на Административен съд Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба-09.02.2021 г. до окончателното изплащане на сумата., като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 5000 лв, като недоказан. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на П.Х.Ш. *** сумата от 10/десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.6.2021г.
414 Административно дело No 160/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадена жалба от Р.Р.Т., ЕГН ********** ***, с която се иска да се отмени мълчалив отказ на кмета на Община Сърница за извършване на административна услуга. ОСЪЖДА Р.Р.Т., ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Сърница сума в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от получаване на преписа.
В законна сила на 29.7.2021г.
415 Административно дело No 163/2021, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Ш. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.5.2021г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на отказ рег. № 3670-3587/19.02.2020г. на Началника на РУ – Велинград за издаване на разрешение за съхранение и носене и употреба на късо огнестрелно оръжие на Б.Г.Ш. ***. Осъжда Началника на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик сума в размер на 1880 лв. възнаграждение за адвокат и съдебни разноски на Б.Г.Ш. ***. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
В законна сила на 5.6.2021г.
416 Административно дело No 170/2021, I състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-174/29.12.2020г. на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 0-02-000-00-01428528/19.11.2020г. на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Бургас да заплати на Р.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на общо 610 лв. (шестстотин и десет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2021г.
417 Административно дело No 172/2021, IX състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.В.Б. ЕГН ********* с адрес *** подадена чрез адв. В.П. от ПАК със съдебен адрес *** Заповед № 8121К-1925/08.02.2021 г. на Министъра на вътрешните работи , в частта по т. 2, с която на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР А.В.Б. е временно отстранен от длъжност, като на основание чл. 215, ал. 1 от ЗМВР е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие. ОСЪЖДА Министър на МВР да заплати от съответния бюджет в полза на А.В.Б. ЕГН ********* с адрес *** сумата от 630,00 лв. /шестотин и тридесет лева/, представляваща сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 21.7.2021г.
418 Административно дело No 173/2021, VIII състав ДОПК А.И.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.П. ***, ЕГН ********** против Акт за установяване на задължения № АУ001868/20.11.2020г. издаден от орган по приходите в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-881-001/28.01.2021г. на началник отдел “МДТ” при Община Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.П. ***, ЕГН ********** *** сумата от 310.87 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2021г.
419 Административно дело No 175/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Д.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Д.Д.М./***/ за сумата от 10 000 лв ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 175/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред тричленен състав на АС Пазарджик.
В законна сила на 2.4.2021г.
420 Административно дело No 176/2021, IX състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ИА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Костадин Холянов в качеството му на Кмет на Община Ракитово, обл. Пазарджик, с адрес : гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров „ № 57 Решение № 1002-33/01.02.2021 г. на Изпълнителни директор и Ръководител на Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта в която е отказана верификация на разход извършен за изработване „Ръководство за родители“ в размер на 10536,00 лв. ВРЪЩА ДЕЛОТО под формата на преписка за ново произнасяне от страна на административния орган в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при съблюдаване на указанията за приложение на материалния и процесуалния закон, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.7.2021г.
421 Административно дело No 177/2021, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.4.2021г.
ОТМЕНЯ, Заповед № 130 от 29.01.2021 г. на кмета на община Несебър, с която е заличена регистрацията на Н.Б.Г., ЕГН **********,***. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.6.2021г.
422 Административно дело No 179/2021, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.М.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.А., в момента в ареста Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.3.2021г.
423 Административно дело No 187/2021, I състав Закон за социално подпомагане Н.А.Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Д. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА-ПЩ/1823/17.12.2020 г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера, потвърдена с Решение № 13-РД06-0008/29.01.2021 г. на Директора на РДСП-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2021г.
424 Административно дело No 193/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.А.Р. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-0340-000025 от 03.02.2021г. на Началник Районно управление, гр. Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Р.А.Р., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство, с рег. № РА6119КР за срок от една година, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА6119КР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Р.А.Р., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.4.2021г.
425 Административно дело No 202/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Х.Т. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0340000197/16.12.2020 г. на Началник РУ – Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на А.Х.Т. с ЕГН ********** *** е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС „Пежо Боксер 350 ЛХ“ с № РА 480 3КН за срок от една година и са отнети две регистрационни табели. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на А.Х.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева.
В законна сила на 12.5.2021г.
426 Административно дело No 211/2021, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 420/12.08.2020 г. на Кмета на Община – Брацигово, за изменение на ПЗ и РУП за част от кв. 19, УПИ I-126, IV-125-ТУ и V-125 –ТУ по РП на с. Исперихово, общ. Брацигово, с които се ситуира свързано застрояване с височина до 4.5 м, Пзастр.?60%, Позел.?40%, Кинт?1.2 по означенията и корекциите върху приложената скица-проект. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2021г.
427 Административно дело No 212/2021, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 9 по Протокол № 1 от 27.01.2021 г. на Общински съвет Пазарджик, с което извършена промяна на характера на собствеността, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 65468.103.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сбор, местност „Капанищата“, с площ 118 492,00м?, трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103012, категория на земята VІІІ, като е упълномощен Кмета на община Пазарджик да извърши всички действия по актуването на имота с акт за частна общинска собственост. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 212 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от определението да се връчи на страните. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 27.7.2021г.
428 Административно дело No 213/2021, XII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ ТАКА ПОДАДЕНИЯ ПРОТЕСТ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим с оглед оттегляне на обжалвания административен акт и на основание чл. 159, т. 3 и т. 4 от АПК ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 213/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати на ОП Пазарджик сума в размер на 20 лева за направените разноски за обнародване в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 14.7.2021г.
429 Административно дело No 214/2021, X състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 7.7.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, подаден против Решение № 11/27.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 214/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 14.7.2021г.
430 Административно дело No 223/2021, II състав КСО Н.Д.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 2.4.2021г.
Съдът счита, че няма пречка така заявената воля от страната да не бъде уважена, поради което на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, кантора 7, адв. К.И., срещу Решение № Ц1012-12-15#3 от 10.02.2021г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което са потвърдени Разпореждане № 0-12-000-00-01435234 от 17.12.2020 г. и Разпореждане № 0-12-000-00-1438698 от 07.01.2020 г., двете на ръководителя на осигуряването за безработица, с които е отказано изплащането на парични обезщетения за временна неработоспособност, поради общо заболяване по болничен лист № Е20202980880 за периода от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г. и болничен лист № Е20202981140 за периода от 09.12.2020 г. до 28.12.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 223/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите страни.
В законна сила на 15.4.2021г.
431 Административно дело No 229/2021, I състав чл. 304 АПК Д.Г.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 25.3.2021г.
Р А З П О Р Е Д И НЕ НАЛАГА ГЛОБА на Началника на Затвора Пазарджик за неизпълнение на съдебно решение 89/11.02.2021г. постановено по административно дело № 83/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 13.4.2021г.
432 Административно дело No 231/2021, VIII състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.С.К. ***, против Задължителни предписания Изх. № ЗД-1-12-008371193/06.11.2020 г. до осигурителя „ГРГ Експорт“ ЕООД, издадени от контролен орган до ТП на НОИ Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА на Директора на ТП на НОИ Пазарджик жалбата на Р.С.К. *** за произнасяне по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.5.2021г.
433 Административно дело No 234/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-25-107 от 12.02.2021 г., издадена от кмета на Община Ракитово, с която е наредено да се премахне незаконен строеж - Дървен навес над открита съществуваща тераса, находящ се в имот с идентификатор 62004.6.301 по КК на гр. Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Д.Б.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 710 (седемстотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.8.2021г.
434 Административно дело No 236/2021, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Н.П. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.3.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 544/29.03.2021 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 27.04.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.П., ЕГН ********** ***, против ЕР № 0125/009 от 15.01.2021 г. на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 236/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.4.2021г.
435 Административно дело No 237/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 1897/01.03.2021 г. на К.Д.И., понастоящем в Затвора Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.8.2021
Административно дело № 860/2021
Определение № 1292 от 04.08.201г. на Административен съд гр. Пазарджик , X - ти състав по КАД № 860/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 926/28.05.2021 г. по адм. дело № 237/21 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно
В законна сила на 4.8.2021г.
436 Административно дело No 239/2021, VII състав ДОПК А.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Г.К. против Решение № 19/29.01.2021 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му с вх. № 94-00-410/19.01.2021 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу разпореждане с изх. № С200013-105-0421751/16.12.2020 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив по изп. дело № 200911459/2020 г. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН **********, адрес: *** да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 11.6.2021г.
437 Административно дело No 242/2021, III състав КСО А.И.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.И., ЕГН ********** ***, подадена адв. П. ***, със съдебен адрес ***, офис център 1, офис № 11 против мълчалив отказ на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик да се произнесе по жалба против Разпореждане № **********/2020 г. за отпускане на пенсия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 242/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2021г.
438 Административно дело No 248/2021, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.В.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К. против отказ от изплащане на финансова помощ по адм.договор № BG06RDNP001-6.001-1688-С01, подписан между ДФ Земеделие и К.В.К. ЕГН ********** . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 248/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. С оглед обстоятелството, че жалбоподателя, не заяви, че желае делото да се разглежда от АС Пазарджик, преписката да се изпрати на адресата посочен от жалбоподателя - Директора на ДФЗ РРА – Пловдив. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.5.2021г.
439 Административно дело No 253/2021, IX състав Закон за семейни помощи за деца М.С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2038/05.03.2021 г. на М.С.В. ЕГН ********** *** срещу Заповед № 3СПД/Д – РА 211/22.01.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане „ гр. Пазарджик като просрочена и ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№ 253/ 2021 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страната. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 24.3.2021г.
440 Административно дело No 267/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.3.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л 306/04.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик , с която на основание чл. 101, т. 7, във вр. с чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС на лишения от свобода А.С.Н. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. ОСЪЖДА А.С.Н. в момента изтърпяващ наказание от свобода в 7-дневен срок да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева, като представи по делото платежен документ удостоверяващ плащането. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС, решението подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на ПзАС в 14- дневен срок считано от днес.
В законна сила на 29.4.2021г.
441 Административно дело No 269/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 31.3.2021г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА като задължава Началника на Затвора гр. Пазарджик да представи по административно дело № 269 по описа за 2021 год. по описа на Административен съд Пазарджик , записите от камерите в мястото за престой на открито , определено за Първо отделение в Затвора гр. Пазарджик на дата 05.03.2021 г. от 12,50 ч. до 14,30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик за освобождаване от заплащане на държавна такса дължима за разглеждане на молбата за обезпечаване на доказателства по настоящото дело в размер на 10,00 лв. ,както и молбата за предоставяне на безплатна правна помощ - като неоснователни. ОСЪЖДА К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик да заплати по сметка на ПзАС държавна такса в размер на 10,00 лв. Определението в частта му, с която е отхвърлено искането за освобождаване от внасяне на държавна такса и за предоставяне на безплатна правна помощ , подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на ПзАС в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 13.4.2021г.
442 Административно дело No 274/2021, XIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 19.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 274/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване и протест пред ВАС, в 7-дневен срок от днес, с оглед явяването на всички страни по делото.
В законна сила на 27.4.2021г.
443 Административно дело No 277/2021, XIII състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) И.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на община Пазарджик за регистрация по настоящ адрес по заявление подадено на 11.02.2021 г. от И.С.С. ***. ВРЪЩА Заявление подадено на 11.02.2021 г. от И.С.С. *** за произнасяне по същото, при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И.С.С. сума в размер на 510/ петстотин и десет/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния админстративен съд в 14 дневен срок от получаване на преписа.
В законна сила на 27.5.2021г.
444 Административно дело No 279/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №279/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на административен съд Пазарджик.
В законна сила на 15.6.2021г.
445 Административно дело No 280/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №280/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 15.7.2021г.
446 Административно дело No 282/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Т., с ЕГН **********,***, срещу некоректно извършена услуга с издаване на скица № С-0036/19.02.2021г. от кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 282/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Р.Т., с ЕГН **********,*** да заплати на Община Сърница разноски по производството в размер на 100 (сто)лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.4.2021г.
447 Административно дело No 283/2021, IX състав ДОПК М.А.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 6.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.М. с адрес *** , с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик , обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г. , Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г. и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 283/2021 г. по описа на Административен съд- Пазарджик . ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ТД на НАП – Пловдив за разглеждане на подадената от жалба от М.А.М. с адрес *** , с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик , обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г. , Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г. и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г. съобразно указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 21.4.2021г.
448 Административно дело No 284/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СДВРП КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо с рег. № 2417/09.03.2021 г. на Началник отдел СДВРП Ю. Ш., с което е оставена без разглеждане молбата на И. за преместване в друг затвор. РЕШЕНИЕТО е окончателно, съгласно разпоредбата на чл. 62 ал.3 от ЗИНЗС.
В законна сила на 8.7.2021г.
449 Административно дело No 285/2021, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ж.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ж.Г.М. от гр. Пазарджик против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик да се произнесе по Искане с вх. № УТ-3466/07.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.7.2021г.
450 Административно дело No 286/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ З.6.З.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Зюлфие 63 - Зюлфие Трампова“, ЕИК 202180086, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „М. Крушата“ № 4, представляван от Зюлфие Рамизова Трампова, подадена чрез адв. М. *** против Писмо с изх. № 03-ХУ-06-02-505#41 от 19.02.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по заетостта – Драгомир Николов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2021г.
451 Административно дело No 291/2021, II състав ДОПК ЕТ С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от С.В.К., ЕГН: **********, регистрирана като едноличен търговец с фирма „Сашка Кръстева”, ЕИК:112551400, с адрес за кореспонденция: с. Сестримо, ул. ”Първа”, №82, срещу мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив по молба на Кръстева вх. № 20-30-18 от 19.02.2021г., за спиране на изпълнението на Ревизионен акт №Р-13-1401219-091- 001 от 14.01.2021г., издаден от Динко Атанасов Иванов на длъжност главен инспектор по приходите, възложил ревизията и Дешка Стефанова Станева на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при ТД на НАП, Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи обжалване с частна жалба в седем дневен срок от връчването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.5.2021г.
452 Административно дело No 292/2021, IX състав ДОПК ИНТЕКСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 5.4.2021г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № Р-16001320000976-091-001/03.12.2020 г. , издаден от Иван Кръстев Кръстев на длъжност началник сектор , възложил ревизията и Тодор П. Кабашки на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. Пловдив , потвърден с решение № 95 / 03.02.2021 г. на Директора на Дирекция ОДОП гр. Пловдив до приключване на производството по обжалването му с влязъл в сила съдебен акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.6.2021
Административно дело № 5769/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7240 ОТ 15.06.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЪРВО ОТД. ПО АДМ. Д. № 5769/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 619 от 05.04.2021 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело № 292/2021 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 15.6.2021г.
453 Административно дело No 296/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Разпореждане от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Д.Г.Д., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, срещу началника на затвора гр. Пазарджик срещу изземване на вещи по опис № А00218/11.03.2021г., за които твърди, че са незаконосъобразни действия, нарушаващи правата му при изтърпяване на наказанието, като е лишен от възможността да ползва телевизия, поради изземането на кабел от 4 м. и разклонители, ползване на тример и часовник будилник, и искането му да бъде разпоредено връщането им. Разпореждането може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 28.7.2021г.
454 Административно дело No 300/2021, III състав ДОПК Б.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Н.Д., ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. САК, със съдебен адрес ***, офис 1 против Решение № 55/26.02.2021 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено разпореждане за присъединяване с изх. № С210013-105-0024090/01.02.2021 г. по изп. дело № 200816438/2020 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Н.Д., ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2021г.
455 Административно дело No 307/2021, VII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) З.Г.Я. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 21.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.Я. ***, против Решение № 2113 от 144/18.12.2020 г. на НЕЛК, издадено по повод Решение № 4179/22.10.2020 г. на ТЕЛК Пазарджик, Втори състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 307/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София да заплати на З.Г.Я. с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 110 (сто и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в 7-дневен срок от съобщаването му на останалите страни.
В законна сила на 9.6.2021г.
456 Административно дело No 310/2021, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. Комисар И. Т. , с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 22.03.2021 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар И. Т. , с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.6.2021г.
457 Административно дело No 318/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.Я. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. №2648 от 23.03.2020г. от С.А.Я.,***, с искане на Началника на Затвора Пазарджик да бъде разпоредено да прекрати неоснователното си действие, като бъде задължен да върне С.А.Я. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 318 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 13.4.2021г.
458 Административно дело No 327/2021, III състав КСО Н.Н.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1054-12-31#7/08.03.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Ц 2113-12-309#1/18.09.2020 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ - Пазарджик да заплати на Н.Н.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 (шестстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.8.2021г.
459 Административно дело No 328/2021, VI състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Д.А.У. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.4.2021г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.А.У.,***, чрез адвокат П., против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик. Прекратява производството по адм.д. № 328/ 2021 г. на Административен съд Пазарджик. Изпраща делото като преписка на компетентния административен орган по чл.4, ал.5 от ЗМДТ – ръководителя на звено местни приходи в община Пазарджик, за произнасяне по жалбата на Д.А.У.,***, против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването, с частна жалба, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 8.5.2021г.
460 Административно дело No 332/2021, I състав ДОПК КОСМОСТАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОСМОСТАР“ЕООД, ЕИК 201931594, чрез управителя П.П., чрез адв.Б. *** против Решение № П-3/26.02.2021г. издадено от директора на ТД на НАП София, с което е оставена без уважение жалба против Акт за прихващане или възстановяване по чл.92,ал.11 от ЗДДС № Р-22220620007843-171-002/05.02.2021г с който на дружеството на основание чл. 92, ал. 11 от ЗДДС не е възстановен декларирания по СД по ЗДДС с вх. № 22061460997/12.12.2020г. данък за възстановяване за данъчен период месец ноември 2020 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.6.2021г.
461 Административно дело No 333/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.Г. *** - ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 333/ 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.
В законна сила на 7.5.2021г.
462 Административно дело No 341/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2819/26.03.2021 г. на Т.И.П. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 341/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.5.2021г.
463 Административно дело No 342/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛЕДЪР ТРЕНД ЕООД ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на на „Ледър Тренд“ ЕООД, ЕИК 204265140 Заповед № Д-01- от 02.03.2021г за налагане на принудителна административна мярка издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-София, с която на основание чл. 160, във връзка с чл. 14 ал.4 и 158, т. 4 от ЗООС е постановено спиране на производствената дейност на жалбоподателя за първична обработка на сурови кожи осъществявана в производствен цех в Етрополе, чрез пломбиране на описаните в заповедта производствени барабани. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.7.2021г.
464 Административно дело No 353/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Ч. с ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на ПАМ № 21-0367-000056 от 16.03.2021г. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. Жалбата отговаря на изискванията на АПК. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2021г.
465 Административно дело No 354/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.К.Ч. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.К.Ч. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0367-000055/16.03.2021 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.6.2021г.
466 Административно дело No 355/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Г.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.П. *** - ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 355/ 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.
В законна сила на 7.5.2021г.
467 Административно дело No 369/2021, VI състав Закон за закрила на детето Д.И.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2021г.
ОТМЕНЯ Задължително предписание № СГ/Д-РА/92-001/16.03.2021 г. на директор Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Д.И.В., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 510/петстотин и десет/ лева разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2021г.
468 Административно дело No 370/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Й.Т. ***, в която се излагат твърдения за незаконно строителство на къща от негов съсед. Към жалбата са приложени писмо Изх. № ПЗ-3301-02-353/14.06.2017 г. на инж.Тодор Тодоров – ВРИД Директор на дирекция ОДК при ДНСК, писмо изх.№ Сп-13-00-115 от 12.03.2019 г. на инж.Р.Райчев – началник на РДНСК Пазарджик, скица от 06.02.1973 г., удостоверение за раждане на Х.Й.Т., писмо изх. №01-683/22.04.2019 г. на инж.Георги Даракчиев – Директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, писмо изх. № 2400-227-1/16.05.2019 г. на зам.кмет при Община Септември, писмо изх. № 9400-9-1/01.02.2021 г. на Областния управител на Област Пазарджик, удостоверение за признато право на строеж върху държавно място и право на собственост върху построените сгради и подобрения в местата бр.61/1957 г., писмо изх. №00-005/03.01.2017 г. на Димитър Димитров – ВРИД Директор Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, писмо изх. №2400-12-1/10.02.2017 г. на кмета на Община Септември, писмо изх. № ПЗ-3301-02-979/24.06.2019 г. на арх. Петър Духлински – заместник началник на ДНСК, писмо изх. № ПЗ-3301-04-269/10.10.2019 г. на инж. Красимира Гюлева – главен директор на главна дирекция „Строителен контрол“ ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 370/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 10.8.2021г.
469 Административно дело No 371/2021, XIII състав ДОПК Й.А.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.В. ***, чрез пълномощника му адв. М.А. против Решение №89/24.03.2021г. издадено от В.Н. – Директор на ТД на НАП –Пловдив, с което са потвърдени ПНОМ с изх. № С210013-023-0000587/26.02.2021 г. и ПНОМ изх. № С210013-023-0000588/26.02.2021 г, издадени от К.С. на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА Й.А.В. да заплати на ТД на НАП – Пловдив сума в размер на 100/сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.5.2021г.
470 Административно дело No 372/2021, VII състав Закон за закрила на детето Х.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ЗД/Д-РА-012/12.02.2021 г. на Директора на ДСП Пазарджик, с която е наредено временно настаняване на Д.З.П. с ЕГН ********** в ЦНСТД/БУ - Пазарджик, до навършване на пълнолетие или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Х.Н.П. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.5.2021г.
471 Административно дело No 374/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Б. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 1.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА на Началника на Затвора Пазарджик жалба от М.А.Б.,*** срещу Заповед № Л-418 от 26.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик за изпълнение на процедурата по чл.111, ал.2 ЗИНЗС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на М.А.Б..
В законна сила на 15.4.2021г.
472 Административно дело No 378/2021, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 16.06.2021 г., с което е даден ход по съществото на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., подадена чрез адв. И.Я. – управител против чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Брацигово, приета с Решение № 436/23.02.2018 г. с Протокол № 29 на Общински съвет – Брацигово, изменена с Решение № 461/27.04.2018 г., Протокол № 31 на Общински съвет – Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 378/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., да заплати на Община Брацигово сумата от 120 (сто и двадесет) лева направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от връчването му.
В законна сила на 4.8.2021г.
473 Административно дело No 382/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.И.Т.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „иск“ заявен от Г.И.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 382 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.5.2021г.
474 Административно дело No 389/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Р.О. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 21-1006-000074/08.02.2021 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 30.6.2021г.
475 Административно дело No 390/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-440/30.03.2021 г. на началника на Затвора Пазарджик, поправена със Заповед № Л-516/07.04.2021 г., с която на Й.А.А. е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия“. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати от бюджета на Затвора Пазарджик сумата от 10 (десет) лв. държавна такса, в полза на бюджета на Административен съд Пазарджик. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС решението на административния съд ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване по реда на глава Дванадесета от АПК пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок, считано от днес.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.7.2021
Административно дело № 604/2021
Решение № 605 от 16.07.2021 г. на Адм. съд Паз-к , дванадесети с-в, по адм. д. № 604/2021 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/ 08.04.2021 г. , постановено по адм. дело № 390/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик . ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на Й.А.А. – в момента изтърпяващ наказание „лишаване от свобода „ в Затвора гр. Пазарджик сторените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 200,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.7.2021г.
476 Административно дело No 393/2021, VII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против дадено предписание в констативен протокол № 13-17 от 04.08.2020 г., издаден от гл. експерти при РИОСВ Пазарджик в частта по дадено предписание: „Да се предостави информация или документи за лицата, извършили почистването на ЛПС и приели утайките за транспортиране и последващо третиране“, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 393/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.5.2021г.
477 Административно дело No 394/2021, VIII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 28.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против дадено предписание в констативен протокол № № 17-26 от 14.12.2020 г., издаден от гл. експерти при РИОСВ Пазарджик в частта по дадено предписание: „Да се предостави информация или документи за лицата, извършили почистването на ЛПС и приели утайките за транспортиране и последващо третиране“, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 2.6.2021г.
478 Административно дело No 395/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.А.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 13.4.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-418 / 26.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик , с която на основание чл. 101, т. 7, във вр. с чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 105 ал.1 ЗИНЗС на л.св. М.А.Б. *** е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС, решението подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на ПзАС в 14- дневен срок считано от днес.
В законна сила на 29.4.2021г.
479 Административно дело No 396/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.А.Т. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.А.Т. ***, чрез адв.Е.П. против Заповед за прилагане на ПАМ №21-0340-000054/12.03.2021 г.издадена от Началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.172, ал.5, изр.2 от ЗДвП.
В законна сила на 9.6.2021г.
480 Административно дело No 402/2021, I състав КСО Г.Т.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Й. против Решение №9001-40-189#3/26.03.2021г. на Директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 402/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 9.7.2021г.
481 Административно дело No 408/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАНЕНКИН 78- АППДМ-ИП ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Б., в качеството му на представляващ „Б. 78-Амбулатория за първична помощ и дентална медицина – индивидуална практика“ ЕООД с адрес гр.Пазарджик, ул.“Проф.Иван Батаклиев“№4, вх.Б, ет.6,ап.40 чрез против Заповед за прилагане на ПАМ № ФК-119-0082023 от 23.03.2021 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 408/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 9.6.2021г.
482 Административно дело No 415/2021, I състав КСО А.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Г., ЕГН **********, чрез адв.А.Т. – САК против Решение №1040-21-216/23.02.2021г. на Директора на ТП на НОИ – София град. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2021г.
483 Административно дело No 421/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Б.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 18.6.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Л.Б.И. ***, сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 18-1006-004563 от 13.03.2019 г., издадено от Началник група към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик по АНД № 1634/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата от 350 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.04.2021 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Л.Б.И. ***, сторените по делото разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2021г.
484 Административно дело No 430/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание на 09.09.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВВС“ ООД, ЕИК 112637664 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 3, област Пазарджик, представлявано от управителя Вайдин Салиев Ахмедов, със съдебен адрес ***, офис 10 против Заповед № 85/26.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2021г.
485 Административно дело No 431/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „ВВС“ ООД с ЕИК: 112637664 против Заповед № 86/26.03.2021 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Пещера“ за утвърждаване на протокол № 877/26.03.2021 г. от заседание на комисия, определена със заповед № 71/23.03.2021 г. на директора на ТП ДГС „Пещера“ за обект № 2033, отдели 279е, 287е, 288ж, и определяне на изпълнител „Билялов Лес“ ЕООД. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Директора на ТП ДГС „Пещера“ за присъждането на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
В законна сила на 10.8.2021г.
486 Административно дело No 436/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Г., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Решение № 3520/07.04.2021 г. на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за преместване в Затвора гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 436/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.6.2021г.
487 Административно дело No 442/2021, IX състав КСО Й.В.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ свои протоколни определения от 25.05.2021 г. постановени по настоящото дело, с които съдът е допуснал изслушване на СИЕ и е определил внасянето на депозит в размер на 200,00 лв., както и е отложил делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 22.06.2021 г., вместо което : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.Ч. ЕГН *********** с адрес *** , със съдебен адрес ***, кантора № 21 чрез адв. П. Г. против писмо изх. № 1012-12-57 #1/31.03.2021 г. и.д. Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442 по описа на АС-Пазарджик за 2021 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.6.2021г.
488 Административно дело No 443/2021, VIII състав КСО Й.И.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 25.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писмен отговор изх. № 10-12-56#1 от 30.03.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 443/21 г. на Административен съд Пазарджик, 8 състав. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик по компетентност за произнасяне по заявлението на Й.И.М.. Определението подлежи на обжалване през ВАС в 7-дн. срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 4.6.2021г.
489 Административно наказателно дело (К) No 452/2021, X състав Възобновяване на КАНД ЗАМ.РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК П.С.Х.,
СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаване на наказателно постановление №19-1006-004930/ 27.12.2019 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик, вляло в законна сила на 21.01.2020г. ОТМЕНЯ НП №19-1006-004930/ 27.12.2019 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по което е издадено НП №19-1006-004930/ 27.12.2019 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 4.8.2021г.
490 Административно дело No 456/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 29.6.2021г.
Съдът намира, че с оглед изричната молба на процесуалния представител на ищеца, с която заявява, че оттегля иска на доверителя му срещу ГДИН, на основание чл. 232 от ГПК и предвид обстоятелството, че повереникът е изрично упълномощен да оттегля иска, съдът счита, че исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. С оглед изложеното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от общо 25 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени при престоя му Следствения арест в гр. Пловдив, Затвора гр. Пловдив и Затвора гр. Пазарджик, за периода от 18.05.2015 г. до 22.02.2019 г., ведно със законната лихва от датата на преустановяване на незаконосъобразните бездействия на отговорните органи на Затвора гр. Пазарджик, където последно е търпял наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 456/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за ответника и за Окръжна прокуратура – Пазарджик тече от днес, а за ищеца – от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 14.7.2021г.
491 Административно дело No 477/2021, VII състав КСО МАУНТИН МИЛК ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Маунтин милк“ ЕООД с ЕИК: 204721811, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ПК 4633, ул. „Чепино“ № 10 против Решение № 1012-12-53#1/02.04.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-12-00886902 от 01.03.2021 г. на главен инспектор по осигуряването. ОСЪЖДА „Маунтин милк“ ЕООД с ЕИК: 204721811, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ПК 4633, ул. „Чепино“ № 10 да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.8.2021г.
492 Административно дело No 485/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за ПАМ № 21-1006-000190 от 06.04.2021 г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на Г.И.И. с ЕГН ********** *** е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА Началник група в сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Г.И.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2021г.
493 Административно дело No 487/2021, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания З.Д.Н. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.6.2021г.
Предвид на това СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.Н. ***, против Решение № 97/04.02.2021 г. на Министерски съвет на Република България. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 487/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес, за жалбоподателката и в 7-дневен срок, считано от получаване на съобщението, за ответната страна.
В законна сила на 23.6.2021г.
494 Административно дело No 511/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Г.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.Д. с ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на ПАМ № 21-0315-000094/09.04.2021г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик,РУ Пещера с която е наложена санкция по чл. 171, т.2,б“м“ от ЗДвП- временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от 3 месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на А.Г.Д. с ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2021г.
495 Административно дело No 518/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАДКА МИНОВА ИВАНОВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ Р.М.И. „ЕООД ЕИК 201895949, чрез управителя Р.М.И. ЕГН ********** със съдебен адрес:***, чрез адв. Н. Б. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-82-0082008/09.03.2021 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ гр.Пловдив, Главна дирекция „ Фискален контрол “ в ЦУ на НАП, с която е приложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „запечатване на търговски обект“ – аптека МИНА , находящ се в гр.Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски „ № 63 стопанисван от дружеството, и е забранен достъпа до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. ОСЪЖДА „ Р.М.И. „ЕООД ЕИК 201895949, представлявана от управителя Р.М.И. ЕГН ********** със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул.“Ал. Стамболийски „ № 63 да заплати на ТД на НАП Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 24.8.2021г.
496 Административно дело No 531/2021, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.С.Ш., ЕГН **********,***Х.П.Т.” № 17, с посочен съдебен адрес ***, адв. И.Ц., против Заповед № 392 от 04.03.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е заличена регистрацията на жалбоподателя по постоянен и настоящ адрес ***Х.П.Т.” №17. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 20.7.2021г.
497 Административно дело No 543/2021, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.А.С.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.А.С.,*** срещу ГД „ИН“ с вх. № 4444/13.05.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 543/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на К.А.С..
В законна сила на 25.6.2021г.
498 Административно дело No 552/2021, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност К.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 20.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 552/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба на К.Д.М. против ревизионен акт № 16001320001175-091-001/28.10.2020 г., издаден от органи на приходите при ТД на НАП гр. Пловдив на Директора на дирекция "ОДОП" Пловдив по подведомственост. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 2.6.2021г.
499 Административно наказателно дело (К) No 561/2021, X състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК М.Р.К.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаване на наказателно постановление №20-1006-003163/04.11.2020 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик влязло в сила на 03.12.2020г. ОТМЕНЯ НП №20-1006-003163/04.11.2020 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по което е издадено №20-1006-003163/04.11.2020 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 4.8.2021г.
500 Административно дело No 566/2021, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Е.-Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Е. – Г.П.“ с ЕИК 112044767, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 19, представлявано от Г.Б.П. против Ревизионен акт № Р – 16001319001970-091-001/23.10.2019 г., потвърден с Решение № 12/13.01.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в частта, в която е начислен допълнително данък върху доходите по ЗДДФЛ в размер на 420 лв. главница и лихви 166,68 лв. за периода 02.08.2015-31.12.2015; вноски за ДОО за периода м. 08.2015- м. 12.2015 в размер на 867,80 лв. главница и лихви в размер на 344,36 лв., вноски за ЗО за периода м. 08.2015-м. 12.2015 в р-р на 336 лв. главница и лихви в размер на 133, 32 лв. и вноски за ДЗПО-УПФ за периода 08.2015-м.12.2015 г. в размер на 115 лв. главница и лихви в размер на 45,64 лв. ОСЪЖДА ЕТ „Е. – Г.П.“ с ЕИК 112044767, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 19, представлявано от Г.Б.П. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, направените по делото разноски в размер на 399,96 (три деветдесет и девет лева и 96 ст). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.7.2021г.
501 Частно административно дело No 571/2021, IX състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Й.Х.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане по реда на чл.250 от АПК депозирано от Й.Х.Б. ЕГН ********** *** чрез адв. К.У. , със съдебен адрес ***3 против неоснователни действия на длъжностни лица от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ изразяващи се в неосновано на закон или на административен акт, обявяване на законосъобразно издаденото свидетелство за управление на МПС № 284495361/16.07.2020 г. за невалидно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 571/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Х.Б. ЕГН ********** *** представляван от адв. К.У. , със съдебен адрес ***3 сторените по делото разноски в размер на 310,00 лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 17.6.2021г.
502 Административно дело No 579/2021, I състав чл. 304 АПК К.Д.Ц. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 16.7.2021г.
НЕ НАЛАГА ГЛОБА на Началника на СГКК-Пазарджик за неизпълнение на съдебно Решение №31/18.02.2016г. постановено по гр.д. № 780/15г. по описа на РС Велинград. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 3.8.2021г.
503 Административно дело No 581/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата/жалба на О.О.С., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, с искане да му бъде заменен режимът за изтърпяване на наказанието от строг на общ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 581 по описа за 2021г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 25.6.2021г.
504 Административно дело No 582/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.К. ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.К. ЕГН **********, против Заповед № Л-1314/14.04.2021 г. на Зам. Главния директор на Главна дирекция «Изпълнение на наказанията», гр. София, с която е разпоредено превеждането на жалбоподателя от Затвора – Пловдив в Затвора – гр. Пазарджик. Решението, съгласно чл. 62 ал.3 от ЗИНЗС е окончателно.
В законна сила на 8.7.2021г.
505 Частно административно дело No 594/2021, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТЕРН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка/запечатване на обект и забрана за достъп до същия/, стопанисван от „ТЕРН“ЕООД ,ЕИК 204277420, със седалище и адрес на управление гр.Ветрен,обл.Пазарджик представлявано от Ю.Г., обективирано в Заповед за налагане на ПАМ №ФК-208-0017249/25.05.2021г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП Жулиета Михайлова , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 5.6.2021г.
506 Административно дело No 634/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Б.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 9.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.Д. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-1006-000180/29.03.2021 г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 9.8.2021г.
507 Административно дело No 639/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.Р.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (сигнал) на К.А.Р., подаден в Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 639 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
В законна сила на 6.7.2021г.
508 Административно дело No 652/2021, XIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 23.7.2021г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на МБАЛ „Хигия“ АД, представлявано от д-р Цветелина Спиридонова – изпълнителен директор, подадена чрез адвокат Е.К., против Заповед № 13/РД-09-416/10.05.2021 г. на директор РЗОК Пазарджик. Прекратява производството по адм. дело № 652/2021 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, представлявано от д-р Цветелина Спиридонова – изпълнителен директор да заплати в полза на РЗОК – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2021г.
509 Частно административно дело No 657/2021, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 166/27.05.2021г. на Общински съвет – Велинград, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.6.2021г.
510 Административно дело No 663/2021, I състав ДОПК БСБ-ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „БСБ ОЙЛ“ЕООД с ЕИК 202785726със седалище и адрес на управление гр.София, предствлявано от управителя Георги Благов чрез адв.Б.П. - САК действия за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него – данъчен склад № 979 от 03.06.2021г. , потвърден с решение № РТД 3000-1304/09.06.2021г. на Директора на ТД Тракийска, Агенция „Митници“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.6.2021г.
511 Административно дело No 689/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.И.Т.   Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „иск“ заявен от Г.И.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 689 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 30.7.2021г.
512 Административно дело No 694/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 30.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (именувана „Заявление“) с вх. № 5757/21.06.2021 г. на З.И.Г. *** против Заповед № 1064/01.06.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 694/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.8.2021г.
513 Административно дело No 710/2021, VIII състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 29.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К. ***, действаща чрез пълномощника си, адв. И.П. против Акт за прекратяване с № 1029-12-1157-4 от 07.06.2021 на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 29.6.2021г.
514 Административно дело No 748/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Б.С. ***, чрез адв. Л.К. против Писмо рег. № 100600-19679/27.11.20 г. на Началника на сектор „ПП“ при ОДМВР Пазарджик за връщане на СУМПС ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 748/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 3.8.2021г.
515 Административно дело No 755/2021, VIII състав ДОПК К.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.М. с постоянен адрес ***, чрез процесуалния си представител адв. Н.Р. *** срещу Решение № 322/14.06.2020 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП, с което e отхвърлено искането му за спиране изпълнението на ревизионен акт № Р-16001320001175-091-001/28.10.2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.8.2021г.
516 Административно дело No 756/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.В.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-905/29.06.2021 г. на началника на Затвора Пазарджик, с която на Т.В.Д. е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 10 денонощия“. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати от бюджета на Затвора Пазарджик сумата от 10 (десет) лв. държавна такса, в полза на бюджета на Административен съд Пазарджик. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС решението на административния съд ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване по реда на глава Дванадесета от АПК пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила на 28.7.2021г.
517 Административно дело No 760/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.В.Б.   Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.Б.,***, с искане да му бъдат вдигнати наложените запори върху получаваните средства от родителите му по личната партида. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 760/21 г. по описа на Административен съд Пазарджик . Връща жалбата на Д.В.Б. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаване му на страните и административния орган на когото е изпратена преписката.
В законна сила на 30.7.2021г.