АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК__________

                                                                           гр.Пазарджик ул."Константин Величков" №20, ет.5. тел. 034/407 226. факс: 034/ 407 212

ЗАПОВЕД

РД-08-69

Гр. Пазарджик, 30.12.2011г.

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г. на МФ (ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г.) за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, с която се отменя Заповед №10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр.7, от 2001 г.)

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 01.01.2012 г. изменям и утвърждавам промяна във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Административен съд - Пазарджик, утвърдени със заповед № РД-08-50/11.11.2010 г. на предеседателя на съда, в частта им относно т. 1 от Раздел VIII Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация, която точка придобива следната редакция:

«1. При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно заповед № ЗМФ -1472 от 29.11.2011 г. на МФ (ДВ, бр.98 от 13.12.2011 г.) за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва:

-          дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

-          CD-I брой-0,50лв.;

-          DVD - 1 брой-0,60 лв.;

-          разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

-          ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

-          факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

-          видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

-          аудиокасета- 1 брой - 1,15 лв.;

-          писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв. Стойностите не включват ДДС.

2.   Настоящата заповед да се публикува на интернет и интранет страницата на съда и да сведе срещу подпис до знанието на заместник председателите на съда, съдиите и съдебните служители за изпълнение.

3.   Възлагам организацията по публикуването и запознаването със заповедта на съдебния администратор.

ГС

Административен ръководител:

Председател:        /П/

/Емилия Георгиева/