АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

 

 

                                                           

 

 

УТВЪРЖДАВАМ,

                                                            АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ –

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                                                                        /Емилия Георгиева/

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА

 ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО

НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

(в сила от 29.07.2010 г.,  допълнени от 04.01.2011 г. , изменени от 10.01.2011 г., изменени със заповед №РД-08-54/ 08.11.2011г, в сила от 08.2011 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноември, 2011 г.

гр.Пазарджик

 

 

 

           

 

1.      Общи положения

 

1.1. Настоящите правила са съобразени с изискванията на чл.64, ал.1 и 2 от Закона за съдебната власт и с решенията на Висшия съдебен съвет по приложението на тази разпоредба.

1.2. С тези правила се определят условията и реда за организацията и подготовката на съдебните актове в електронна форма и дейността по публикуването им в интернет страницата на Административен съд – Пазарджик – www.admincourt-pz.bg.

 

 

      2. Организация на дейността по публикуване на съдебните актове

 

2.1. Всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицирана информация.

2.2. Съдебните актове се публикуват след заличаване на информацията в тях, която представлява лични данни за физическите лица (трите имена, които се редуцират до инициали с главни букви и точки, единен граждански номер и адресите на лицата), както и всяка информация, с която лицата могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко /чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни/.

2.3. Съдебните актове по дела, които засягат здравния или граждански статус на лицата, се публикуват без мотивите им, като в публикувания диспозитив се обезличават трите имена, ЕГН и адрес.

2.4. Не се публикуват съдебни актове, на които е поставен гриф за сигурност  (класифицирани съдебни актове).

2.5. Двете имена на съдията, постановил съдебния акт, както и двете имена на прокурора, участвал по делото не се обезличават.

2.6. Вписването в деловодната система на постановения, подлежащ на публикуване съдебен акт се извършва само от съдията-докладчик по делото.

2.7. След подписване на съдебния акт и връщане на делото в деловодството от съдията-докладчик, съдебният деловодител предоставя на системния администратор файла със съдържанието на съдебния акт, като преди това проверява дали са заличени данните по т.2.2.

2.8. Системният администратор извършва незабавно публикуване на предоставения му от съдебния деловодител файл в интернет страницата на Административен съд – Пазарджик. При отсъствие на системния администратор това задължение се изпълнява от съдебния статистик.

2.9. При необходимост от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт, съдията-докладчик  дава становище по публикуването и съдържанието на подлежащия на публикуване съдебния акт.

 

2.10. Системният администратор извършва ежедневни проверки в деловодната програма за постановените за деня съдебни актове, подлежащи на публикуване в интернет страницата на съда.

2.11. В отделен раздел “Влезли в сила съдебни актове” на интернет страницата на съда се публикуват и влезлите в законна сила съдебни актове по т.2.1., след разпореждане на съдията-докладчик за влизане в сила на акта.

2.12. (изм. на 10.01.2011 г., изм. на 08.11.2011, в сила от 08.2011 г.) На интернет страницата на Административен съд – Пазарджик в отделна препратка “Дела с особен обществен интерес” се публикуват съдебните актове на делата със значим обществен интерес, като делото се посочва в скоби с наименованието, с което е добило публичност в медиите. Заместникът на административния ръководител – заместник-председател на съда, оправомощен със заповед на председателя на съда,  определя кои дела са със значим обществен интерес.

2.13. (изменена на 10.01.2011 г.) След определяне на делото като такова със значим обществен интерес, на интернет страницата на съда в препратката “Дела с особен обществен интерес” се публикува следната информация: номер, предмет и дата на образуване на делото; страни по делото; дата на насрочване за открито съдебно заседание. В препратката по т.2.12. се публикува и друга информация за делата със значим обществен интерес по реда на правилата за работа с медиите.

2.14. В интернет страницата на Административен съд – Пазарджик се публикуват и съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходните години.

2.15. При достигане на крайния размер на дисковото пространство на интернет страницата на съда, Председателят на Административен съд – Пазарджик със заповед постановява снемане на данни.

 

 

         3. Вътрешен контрол по изпълнение на настоящите правила

 

3.1. (изм. на 08.11.2011, в сила от 08.2011 г.) Съдебният администратор осъществява системен контрол по изпълнението на настоящите вътрешни правила.

 

 

         4. Заключителни разпоредби

 

4.1. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване и заместват действалите до момента заповеди на Председателя на Административен съд – Пазарджик - № 540/11.10.2007 г. и № 952/17.10.2008 г.

4.2. Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет и интранет (вътрешната) страница  на Административен съд – Пазарджик.