АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН

                                                          РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                                             /Емилия Георгиева/

 

                                  Дата: 14.12.2010 г.

 

 

 

 

П Р А В И Л А

 

 

ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА

ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

(в сила от 01.12.2008 г., допълнени на 14.12.2010 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.Пазарджик, 2010 г.

            Правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс от съдебни служители

 

 

           

             Етичният кодекс на съдебните служители, приет с решение на ВСС по протокол № 22/27.05.2009 г. регламентира правилата за етично поведение на служителите от Административен съд - Пазарджик. Етичният кодекс има за цел повишаване доверието на обществеността в съдебната система като ефективна, безпристрастна и независима.

 

            Съдебният администратор запознава новопостъпващите служители в администрацията на Административен съд – Пазарджик с Етичния кодекс в седемдневен срок от постъпването им. Запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис съгласно чл.45 от Етичния кодекс. Съдебният администратор следи за спазване на разпоредбите на Етичния кодекс от съдебните служители и при установяване на нарушения, докладва писмено на административния ръководител.

 

            Сигналите за неспазване на Етичния кодекс и сигналите за допуснати административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности се подават до съдебния администратор или председателя на съда. Когато сигналът е постъпил при съдебния администратор, той незабавно уведомява председателя на съда.

 

            Председателят назначава тричленна комисия по етика, чиито председател е заместник председателят на Административен съд - Пазарджик. В състава на комисията се включват като членове един съдия и съдебния администратор. Когато сигналът е подаден срещу съдебния администратор, членовете са двама съдии.

 

Комисията по етика спазва следните правила за разследване на нарушения на Етичния кодекс от служителите:

 

1. Комисията разглежда подадените сигнали за нарушения на Етичния кодекс, извършени от служителите.

2. Заявления за нарушения могат да се подават както от граждани, така и магистрати и съдебни служители.

3. Заявленията се представят в писмен вид. Подписват се с пълното име и адрес на заявителя.Устни или анонимни заявления не се разглеждат.

4. Комисията по етика изслушва страните, проверява всички документи и събира необходимите сведения.

5. В срок до един месец от постъпване на заявлението, Комисията по етика изготвя доклад за своята работа.

6. Доклада на Комисията по етика се представя в писмен вид на председателя на съда, като копия от него се изпращат на засегнатите страни.

 

 

Настоящите правила са неразделна част от Етичния кодекс на съдебните служителите, който действа в Административен съд – Пазарджик.