АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

гр.Пазарджик ул.”Константин Величков20, ет.5, тел. 034/ 407 226, факс: 034/ 407 212

 

З А П О В Е Д

 

 РД–08–06 

Гр. Пазарджик, 11.01.2011 г.

    

            На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо изх. № 91-00-129/30.11.2010 г. на Висшия съдебен съвет, относно дела с особен обществен интерес, 

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

            1. Всеки съдия-докладчик да докладва на предеседателя на съда в деня, в който е получил разпределеното му дело за определянето му като такова със значим обществен интерес, ако съдията-докладчик прецени, че делото е такова и/или ако отговаря на следните критерии:

- дела по Закона за местните избори;

- дела по оспорване на подзаконови нормативни актове;

- дела, свързани с общественозначими обекти.

При наличието на който и да е от изброените критерии, съдията по делото е длъжен да докладва на председателя на съда в горепосочения  срок. 

2. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам. председателя  на съда.

 

 Заповедта да се публикува на интранет страницата на Административен съд – Пазарджик, и да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители срещу подпис.

 

 

 

 

Административен ръководител-

                                Председател: /П/

                                                       /Емилия Георгиева/