ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ В

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  гр. Пазарджик

  

Общи положения

 

1. Настоящите правила са приети от общото събрание на Административен съд гр. Пазарджик с цел информиране на обществеността и осигуряването на връзките на съда със средствата за масово осведомяване. Те са създадени в съответствие с медийната стратегия на ВСС.

2. Информирането на обществеността и осигуряването на връзките със средствата за масово осведомяване се осъществява чрез прессъобщения, или чрез пресконференции.

 

Прессъобщения

 

1. Прессъобщението представлява писмено обобщение на информация, свързана с дейността на съда.

2. Когато прессъобщението се отнася до общата дейност на съда или сферата на съдебното управление, то се изготвя по определен от председателя ред и се одобрява от него.

3. В случай, че информацията касае дело, разглеждано или решено от конкретен съдия, съобщението следва да се изготви и одобри от него и от председателя на съда.

4. Чрез прессъобщението средствата за масово осведомяване и съответно обществеността биват информирани за образуването, насрочването и решаването на делата от голям обществен интерес или други въпроси, свързани с дейността на съда. Преценката за това, кои въпроси са от обществен интерес се прави от председателя.

5. Информацията по предходната точка се въвежда в интернет-страницата на съда, а самото прессъобщение може да бъде изпращано по факс или електронна поща в редакциите на медиите.

6. Чрез прессъобщения, изготвени по реда на предходните точки се правят и отговори на негативни публикации, свързани с дейността на съда, след съгласуване с председателя и съответния съдия.

 

Пресконференции

 

1. Пресконференции се организират, когато има особено засилен обществен интерес по определено дело, разглеждано и приключило в съда.

2. В тях могат да участвуват председателят на съда, както и съответният съдия, комуто е било възложено решаването на делото.

3. Темата на пресконференцията се обявява предварително, чрез съобщение до медиите, като в него се посочва датата и мястото на нейното провеждане.

4. Пресконференцията се води от председателя на съда, а в случай, че той не участвува от съответния съдия, които определят и реда на задаването на въпросите.

 

Интервюта и телефонни разговори с журналисти

 

В случай на повишен интерес към развитието на определено дело, съответният съдия-докладчик може да даде информация на представители на средствата за масова информация и по телефона, ако познава добре журналиста, който я иска. В този случай той носи сам отговорност спазването на закона. 

 

Присъствие на медиите в открити съдебни заседания

 

1. Журналисти, оператори и фоторепортери може да присъстват в съдебните зали, когато процесите са открити. Това става по преценка на председателя на съдийския състав.

2.Камерите и фотоапаратите се допускат само в началото за протоколни кадри и снимки, след което в залата остават само желаещите журналисти, без оператори и фоторепортери.

 

Настоящите правила са изработени от Комисията, избрана от Общото събрание на съдиите в Административен съд гр. Пазарджик, проведено на 10.12.2007г.

 

Членове на Комисията:

 

  1. В. Нанев: /П/.
  1. Д. Руков: /П/.
  1. А. Митрев: /П/.

  

Утвърдил:

Председател на Административен съд гр. Пазарджик Е. Георгиева: /П/

15.01.2008г., гр. Пазарджик